НАРЕДБА № 42 от 2004 г. за въвеждане на класификационни статистически системи за кодиране на болестите и проблемите,
свързани със здравето, и на медицинските процедури
(Загл. изм. – ДВ, бр. 75 от 2014 г., доп., бр. 106 от 2014 г.)
 
 
 
 

Издадена от министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 111 от 21.12.2004 г., в сила от 1.01.2005 г., изм. и доп., бр. 103 от 28.12.2012 г., в сила от 1.01.2013 г., бр. 75 от 9.09.2014 г., бр. 106 от 23.12.2014 г.

 
 
 

Чл. 1. (1) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 1.01.2013 г., доп., бр. 75 от 2014 г., в сила от 1.01.2016 г. - изм., бр. 106 от 2014 г. ) Лечебните и здравните заведения, регионалните здравни инспекции, лекарите, лекарите по дентална медицина, фармацевтите и другите медицински и немедицинските специалисти, които обработват здравна и медико-статистическа информация, прилагат в медицинската и медико-статистическата документация, която съставят, Международната статистическа класификация на болестите и проблемите, свързани със здравето - десета ревизия (МКБ 10), съгласно приложение № 1, както и адаптиран вариант на Австралийската класификация на медицинските процедури – българска ревизия, съгласно приложение № 1а.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 75 от 2014 г., в сила от 1.01.2016 г. - изм., бр. 106 от 2014 г. ) Международната статистическа класификация на болестите и проблемите, свързани със здравето - десета ревизия, и адаптираният вариант на Австралийската класификация на медицинските процедури – българска ревизия, се прилагат и в документацията, съставяна от другите държавни, общински и обществени органи и институции, когато се използват кодове, номенклатури и други означения, посочени в приложения № 1 и 1а.

(3) (Нова - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 1.01.2013 г.) Лицата по ал. 1 и 2 посочват болестите и проблемите, свързани със здравето, в съответната документация с техния четиризначен код по МКБ 10.

 
 
 

Чл. 2. Определят се форми на "съобщение за смърт" и "свидетелство за перинатална смърт" съгласно приложение № 2 и приложение № 3.

 
 
 
 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 
 
 
 

§ 1. Наредбата е съгласувана с Националния статистически институт.

 
 
 
 

§ 2. Наредбата се приема на основание чл. 27, ал. 3 от Закона за здравето.

 
 
 
 

§ 3. Приложение № 1 към чл. 1, ал. 1 да се обнародва като притурка на "Държавен вестник".

 
 
 

§ 4. Наредбата влиза в сила от 1.I.2005 г.

————————————————————————————————

 
 
 
 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

към Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 42 от 2004 г.

за въвеждане на Международната статистическа класификация на болестите

и проблемите, свързани със здравето – десета ревизия

(ДВ, бр. 75 от 2014 г., изм. и доп., бр. 106 от 2014 г.)

................................................................................

 
 
 
 

§ 5. (Изм. – ДВ, бр. 106 от 2014 г.) В срок до 31 март 2015 г. директорът на Националния център за обществено здраве и анализи издава азбучен указател за работа с адаптирания вариант на Австралийската класификация на медицинските процедури – българска ревизия.

 
 
 
 

§ 5а. (Нов – ДВ, бр. 106 от 2014 г.) (1) Управителят на Националната здравноосигурителна каса създава необходимата организация и контролира дейностите по подготовка и провеждане на процеса по адаптиране и привеждане в готовност в срок до 31 декември 2015 г. на документите и информационната система на Националната здравноосигурителна каса за работа с адаптирания вариант на Австралийската класификация на медицинските процедури – българска ревизия.

(2) Директорът на Националния център по обществено здраве и анализи оказва необходимото съдействие на управителя на Националната здравноосигурителна каса за осъществяване на дейностите по ал. 1.

 
 
 
 

§ 6. (Изм. – ДВ, бр. 106 от 2014 г.) Параграф 2 влиза в сила от 1 януари 2016 г.

 
 
 
 

§ 7. Приложение № 1а към чл. 1, ал. 1 се обнародва като притурка на "Държавен вестник".

 
 
 
                           Приложение № 1
 
 
 
 
                          към чл. 1, ал. 1 
(Обнародвано като притурка на ДВ)
 
 
 
 
                          Приложение № 1а 
към чл. 1, ал. 1
(Ново - ДВ, бр. 75 от 2014 г.)
(Ще се обнародва като притурка на ДВ)
 
 
 
 
                          Приложение № 2
 
 
 
 
                             към чл. 2 

 
 
 
 
                          Приложение № 3
 
 
 
 
                            към чл. 2