НАРЕДБА № 9 ОТ 28 ОКТОМВРИ 1986 Г. ЗА САНИТАРНИТЕ ПРАВИЛА ПРИ РАБОТА С ЛАЗЕРИ

ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЪРА НА НАРОДНОТО ЗДРАВЕ  Обн. ДВ. бр.95 от 9 Декември 1986г.

 

Раздел I.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. Санитарните правила осигуряват условия за опазване здравето и трудоспособността на работещите с лазери, както и на другите лица, намиращи се в зоната на лазерните лъчения.

Чл. 2. Наредбата се отнася за лазери, излъчващи в диапазона на дължини на вълните от 0,2 мкм до 1000 мкм при всички режими на излъчване.

Чл. 3. Използуваните в наредбата думи, изрази, термини и определения имат следното значение:

1. адитивност на въздействие - сумиране на ефектите върху очите и кожата в резултат на въздействието на лазерни лъчи с различни дължини на вълните;

2. видима област - интервал от оптичния спектър на електромагнитните вълни с граници на дължини на вълните от 0,4 до 0,7 мкм;

3. вътрелъчево наблюдение - наблюдение под ъгъл, чиято стойност е по-малка от даден граничен ъгъл;

4. гранична апертура или граничен отвор - максималната кръгова повърхност, в границите на която се извършва усредняване на измерените или изчислени стойности на плътността на енергията и плътността на мощността, в смќ;

5. граничен ъгъл на наблюдение - ъгълът на наблюдение, който разграничава облъчването на очите с колимиран сноп лъчи от точков източник от облъчване с разходящ или дифузно отразен сноп лъчи;

6. диаметър на лазерния сноп - разстоянието между две противоположни точки в лазерния сноп, в които плътността на енергията или плътността на мощността е равна на 1/еќ част от плътността на енергията или плътността на мощността на лъчението, в см;

7. дифузна повърхност - неравна повърхност, отразяваща лазерните лъчи равномерно във всички посоки в границите на полусфери независимо от ъгъла на падане на лъчението;

8. дифузно отражение на лазерен сноп - отражение от дифузна повърхност;

9. енергия на лазерно лъчение (W) - способност на излъчваните електромагнитни вълни да извършват определена работа. Тя характеризира лъчението на импулсните лазери в Дж;

10. импулсен лазер - лазер, излъчващ енергия във вид на единични или серия импулси с продължителност, по-малка от 0,25 с;

11. импулсно лъчение с единични импулси - лазерно лъчение с продължителност на импулсите, по-малка от 0,25 с, и честота на повторението им, по-малка или равна на 10 Хц, включително лъчение във вид на серия импулси с обща продължителност, по-малка от 0,25 с;

12. импулсно лъчение със серия импулси - лазерно лъчение, при което броят на импулсите за определен интервал от време е точно определено число;

13. импулсно лъчение с повтарящи се импулси - лазерно лъчение, при което импулсите се повтарят периодично с определена честота;

14. инфрачервена област - интервал от оптичния спектър с граници на дължини на вълните от 0,7 до 1000 мкм. Разделя се на три подобласти: инфрачервена А (ИЧ-А) с дължини на вълните от 0,7 до 1,4 мкм, ИЧ-В - от 1,4 до 3 мкм, и ИЧ-С - от 3 до 1000 мкм;

15. колимиран сноп лазерни лъчи - сноп "успоредни лъчи", при които ъгълът на наблюдение е по-малък от граничния ъгъл;

16. класификационна схема - схема за оценка на потенциалния риск при работа с източници на лазерно лъчение. Класификацията се извършва на базата на изходните характеристики на лъчението: дължина на вълната, мощност, енергия, продължителност на излъчване, разходимост на лазерния сноп и др.;

17. лазер - устройство, което генерира или усилва електромагнитното лъчение в оптичния спектър на електромагнитните вълни, основано на използуването на принудително излъчване;

18. лазерна система или лазерно устройство - комплекс електрични, механични и оптични елементи, включващи лазер;

19. лазер с непрекъснато излъчване - лазер, чиято продължителност на излъчване е 0,25 с и повече;

20. лазерноопасна зона - зона на въздействие на лазерното лъчение, в която плътността на мощността или плътността на енергията на лъчението надвишава пределно допустимите нива;

21. лазерен сноп - сноп от успоредни или разходящи лазерни лъчи;

22. монохроматично лъчение - лъчение с една честота или дължина на вълната. В по-широк смисъл - лъчение в много тясна област честоти или дължини на вълните;

23. максимално допустима мощност или енергия - стойността на мощността или енергията, определяща принадлежността на дадено лазерно устройство към точно определен клас;

24. минимално безопасно разстояние - разстоянието от източника на лазерно лъчение до точка, в която плътността на мощността или плътността на енергията е по-малка или равна на пределно допустимото ниво, в см. Минималното безопасно разстояние определя границите на лазерноопасната зона;

25. мощност на лазерното лъчение (Р) - енергия на лазерното лъчение, определена за единица време, във Вт. Характеризира лазерите с непрекъснато излъчване;

26. огледална повърхност - гладка полирана повърхност, отразяваща падащите към нея лъчи под ъгъл, равен на ъгъла на падането им;

27. огледално отразен лазерен сноп - сноп, отразен от огледална повърхност;

28. оптичен диапазон - част от електромагнитния спектър с дължина на вълните от 0,2 мкм до 1 мм, включваща ултравиолетова, видима и инфрачервена област;

29. плътност на мощност (Е) и плътност на енергия (Н) - поток електромагнитна мощност или енергия, определена за единица повърхност в посока, перпендикулярна на разпространението му. Плътността на мощността се изразява във Вт.см(-2) и е характеристика на лъчението на лазери с непрекъснато излъчване, а плътността на енергията се изразява в Дж.см(-2) и е характеристика на импулсните лазери;

30. плътност на мощност (плътност на енергия) в единица пространствен ъгъл - плътност на мощност (плътност на енергия), измерена или изчислена в единица пространствен ъгъл. Използува се при определяне на ПДН за разходящо или дифузно отразено лъчение. Плътността на мощността в единица пространствен ъгъл се изразява във Вт.см(-2).ср(-1) и е характеристика на лазерите с непрекъснат режим на излъчване, а плътността на енергията в единица пространствен ъгъл се изразява в Дж.см(-2).ср(-1) и се използува при определяне на ПДН за импулсни лазери;

31. продължителност на импулса - интервал от време между точките от предния и задния фронт на височина 1/2 от максимума на импулса в с;

32. пределно допустими нива - стойности на енергията или мощността, плътността на енергията или плътността на мощността на лазерното лъчение, при които не се наблюдава неблагоприятен ефект при въздействието им върху човека;

33. работно вещество (активна среда) - среда, в която може да се получи стимулирано излъчване на светлина с определена дължина на вълната в резултат на преход на йони, атоми и молекули на по-ниски енергетични нива;

34. разходимост на лазерния сноп - увеличаване диаметъра на лазерния сноп с увеличаване разстоянието от изходния отвор на източника на лъчението. Разходимостта се определя като отношение между разликата на два диаметъра по протежение на лазерния сноп към разстоянието между точките на измерването им (пълна разходимост). Ако вместо диаметъра се измерва радиусът на снопа, получената величина се определя като полуразходимост;

35. разходящо лазерно лъчение - лъчение, при което ъгълът на наблюдение е по-голям или равен на граничния ъгъл на наблюдение;

36. сканиращ лазерен сноп - лазерен сноп, чиято посока на разпространение се изменя периодично по определен закон;

37. точков източник - източник на лъчение с безкрайно малки размери в сравнение с разстоянието между източника на излъчване и точката на наблюдение;

38. честота на повторение на импулсите - брой импулси лазерно лъчение за единица време в Хц;

39. ултравиолетова област - интервал от оптичния спектър с граници на дължините на вълните от 0,2 до 0,4 мкм. Разделя се на три подобласти: ултравиолетова С област (УВ-С) с дължини на вълните от 0,2 до 0,28 мкм, УВ-В - от 0,28 до 0,315 мкм, и УВ-А - от 0,315 до 0,4 мкм.

Чл. 4. За пряко обслужване на лазерните устройства се допускат само лица със специална квалификация за работа с тях и с положен изпит по правилата за осигуряване безопасни и здравословни условия на труд.

 

Раздел II.

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ЛАЗЕРИТЕ И ЛАЗЕРНИТЕ СИСТЕМИ ПО СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛЕН РИСК

Чл. 5. Оценката на професионалния риск от лазерно лъчение се извършва с помощта на класификационна схема на лазерите, която се основава на:

1. енергетичните или мощностните характеристики на излъчването, продължителността на импулсите и честотата на повторението им, продължителността на излъчване, дължината на вълната и други изходни характеристики на лазерните лъчения;

2. пределно допустимите нива (ПДН) за облъчване с лазерни лъчения съгласно Наредба № 8 за хигиенните норми за лазерни лъчения (ДВ, бр. 92 от 1986 г.).

Чл. 6. Класифицирането на лазерите се извършва от производителя. В случай че не е направено, прави се при потребителя от специалист, работещ с лазера и определен за това със заповед на ръководителя на предприятието или организацията със съдействието на упълномощения санитарен контролен орган.

Чл. 7. Максимално допустимата мощност (Р) и енергия (W) за всеки клас лазер се определят съгласно приложения № 1, 2, 4, 5, 6 и 7.

Чл. 8. (1) Към клас I принадлежат лазерите и лазерните устройства с най-ниска мощност (инжекционни диоди) или някои лазери, излъчващи в изцяло затворено пространство (напълно екраниран лазер).

(2) Към клас I се включват лазери и лазерни системи, които излъчват мощност или енергия под максимално допустимите за клас I - мощност Р-I или енергия W-I.

(3) Когато цялата лазерна енергия се концентрира в граничния отвор съгласно приложение № 3, мощността P-I и енергията W-I:

1. при източници с колимирано лъчение - случай на вътрелъчево наблюдение от ъгъл, по-малък от граничния ъгъл на наблюдение съгласно приложения № 9 и 11, максимално допустимата мощност P-I и енергия W-I се дефинират като произведение от ПДН за вътрелъчево наблюдение за съответната продължителност на облъчване и площта на граничния отвор за тези ПДН в кв. см съгласно приложение № 3;

2. при източници на разходящо лъчение се определят съгласно приложения № 10 и 11 в спектралния диапазон от 0,4 до 1,4 мкм:

а) P-I и W-I са стойностите на мощността и на енергията, които при фокусиране през идеална оптична система с входна апертура 80 мм и изходна 7 мм - максимален отвор на зеницата на окото, не предизвикват първични увреждания на очите;

б) P-I и W-I са стойностите на плътността на енергията в единица пространствен ъгъл в Дж.см(-2).ср(-1), които са под ПДН за източници на разходящо лъчение и при минимално разстояние на наблюдение на лъча до 10 см.

(4) При невъзможност да се определят P-I и W-I по реда на ал. 1, 2 и 3 максимално допустимите стойности на лазерното лъчение трябва да са равни на пределно допустимите нива.

Чл. 9. Към клас II принадлежат нискомощните лазери и лазерни устройства от видимия диапазон:

1. лазери и лазерни системи с непрекъснато излъчване с дължини на вълните от 0,4 до 0,7 мкм, които излъчват мощност, превишаваща максимално допустимата за клас I (Р-I) за най-голямата възможна продължителност на излъчване на лазера - P-I = 0,4 мкВт за време на излъчване 3.10(4)с, но под 1 мВт;

2. лазери и лазерни системи с излъчване на повтарящи се импулси с дължини на вълните от 0,4 до 0,7 мкм, които излъчват мощност, превишаваща максимално допустимата за клас I (P-I) за общото време на излъчване, но по-ниска от P-I за време, равно на 0,25 с.

Чл. 10. Към клас III принадлежат средномощните лазери и лазерни устройства:

1. лазери, излъчващи в инфрачервената област с дължини на вълните от 1,4 до 1000 мкм и в ултравиолетовата област - от 0,2 до 0,4 мкм мощност над максимално допустимата за клас I (P-I) за общото време на излъчване, но не могат да излъчват:

а) средна мощност над 0,5 Вт за време, по-голямо или равно на 0,25с;

б) плътност на енергията Н = 10 Дж.см(-2) за време, по-малко от 0,25с;

2. лазери от видимия диапазон с непрекъснато излъчване или с повтарящи се импулси, които излъчват мощност над P-I за време 0,25с (1 мВт за лазер с непрекъснато излъчване), но не могат да излъчват средна мощност над 0,5 Вт за време, по-голямо или равно на 0,25с;

3. лазери, излъчващи единични импулси при дължини на вълните от 0,4 до 1,4 мкм, които излъчват енергия над W-I, при което плътността на енергията не надвишава Н = 10Дж.см(-2) или не създава опасни стойности при дифузно отражение съгласно приложение № 4;

4. импулсни лазери или лазери с непрекъснато излъчване с дължини на вълните от 0,7 до 1,4 мкм, които могат да излъчват мощност над P-I за общото време на излъчване на лазера, но не излъчват средна мощност над 0,5 Вт за време, по-голямо или равно на 0,25 с.

Чл. 11. (1) Всички лазери и лазерни системи от клас III, които имат изходна мощност или енергия, превишаваща P-I или W-I от 1 до 5 пъти, и изходна плътност на мощност или плътност на енергия под ПДН за времето на излъчване, се причисляват към клас IIIа.

(2) Всички останали лазери от клас III, неотговарящи на изискванията на ал. 1, се включват към клас IIIб.

Чл. 12. Към клас IV принадлежат лазери и лазерни устройства с висока мощност:

1. лазери и лазерни системи, които излъчват в диапазоните от 0,2 до 0,4 мкм и от 1,4 мкм до 1 мм:

а) средна мощност над 0,5 Вт за време, по-голямо или равно на 0,25с;

б) плътност на енергията 10Дж.см(-2) за време, по-малко от 0,25с;

2. лазери и лазерни устройства, излъчващи на дължини на вълните от 0,4 до 1,4 мкм, които:

а) излъчват средна мощност, по-голяма или равна на 0,5 Вт за периоди от време, по-големи или равни на 0,25с;

б) създават плътност на енергията над 10Дж.см(-2) или опасност от дифузно отражение за периоди от време, по-малки от 0,25с, съгласно приложение № 4.

 

Раздел III.

ПРАВИЛА И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ЛАЗЕРНИТЕ ЛЪЧЕНИЯ

Чл. 13. За осигуряване безопасна работа с лазерите се прилагат защитни мероприятия на основата на:

1. класа на лазерната система - степента на професионалния риск;

2. конкретните условия на експлоатация на лазера - обстановка, други вредни фактори на средата, път на лазерния сноп, оптични системи, конструктивни особености на лазерното устройство, тип мишена и т. н.;

3. квалификация на персонала, обслужващ лазерното устройство.

Чл. 14. Минималното разстояние за безопасност на очите, което определя лазерноопасната зона, е разстоянието от източника, на което плътността на мощността или плътността на енергията е под пределно допустимите нива. Лазерноопасната зона може да се определи, като се измери това разстояние чрез измерване на плътността на мощността или плътността на енергията им и сравнението им с ПДН или по аналитичен път съгласно приложение № 8 за случаите на насочен сноп, на разходящо лъчение, на огледално или дифузно отразено лъчение.

Чл. 15. Изискванията за безопасност към лазери и лазерни системи от клас I са следните:

1. да не се допуска вътрелъчево наблюдение на директния или огледално отразения лазерен сноп;

2. на предната панела на лазерната глава и на вратата на помещението да се поставят табели за клас I съгласно приложение № 13;

3. при наличие на лазер от по-висок клас в затворено пространство (напълно екраниран лазер) да се осигури блокировка на екрана и да се постави табела за забрана на отваряне на екрана по време на работа.

Чл. 16. Изискванията за безопасност към лазери и лазерни системи от клас II са следните:

1. да не се насочва лазерният сноп към очите на човека;

2. настройването на лазерите да се извършва само с електронноизмервателна апаратура, а не с пряко наблюдение на снопа освен в случаите на прилагането им за холография и лазерна интерферометрия;

3. на лазерната глава и на вратите на помещенията, в които излъчва лазерното устройство, да се поставят табели за клас II съгласно приложения № 12 и 13;

4. на лазерното устройство да се постави табела, посочваща мястото, откъдето се генерира лазерният сноп;

5. да се постави устройство, което не пропуска лъчението в случаите, когато не се работи с лазерния сноп.

Чл. 17. Изискванията за безопасност към лазери и лазерни системи от клас III са следните:

1. да не се насочва лазерният сноп към очите на човека;

2. да се използуват защитни очила според изискванията на чл. 24 при опасност от попадане в очите на директен или огледално отразен сноп;

3. да се извърши максимално екраниране на пътя на снопа с непропускащи излъчваната дължина на вълната материали освен когато технологичният процес не позволява това. В последния случай да се осигурят условия на работа, при които плътността на мощността и плътността на енергията са под ПДН;

4. при настройване на лазера да не се допуска в лазерноопасната зона персонал без защитни очила;

5. да се извърши екраниране и на отразените лазерни лъчи;

6. да се осигури платформа за лазерното устройство, променяща нивото на снопа и определяща трасето му в случаите, когато лазерният сноп попада върху очите на обслужващ или друг персонал;

7. да се отстранят излишните огледално отразяващи предмети и повърхности около трасето на снопа и да се избягва насочването му към такива повърхности;

8. да се осигурят условия на експлоатация, при които е невъзможно директното наблюдение на лазерния сноп с оптични системи освен при използуване на предпазни филтри в оптичния път;

9. да се използуват атенюатори и филтри при изходния отвор на лазерното устройство за намаляване на излъчената мощност до по-ниски нива, когато не е необходима пълната изходна мощност;

10. експлоатацията на лазерното устройство да се осъществява само от квалифициран персонал;

11. да се осигури предупредителен сигнал (звуков и светлинен) при работа на лазера;

12. да се поставят табели за клас III съгласно приложения № 14 и 15 с надписи, предупреждаващи за опасността както на лазерната глава, така и на вратата на помещението;

13. на лазерното устройство да се постави табела, посочваща мястото, откъдето се генерира лазерният сноп;

14. да се постави устройство, което не пропуска лъчението в случаите, когато не се работи с лазерното лъчение;

15. лазерът да работи в контролирана зона - в затворено помещение с екранирани или непропускащи лъчението прозорци;

16. да се осигури безопасността на персонал, непряко зает с обслужването на лазери, като се допуска на безопасни разстояния от лазерноопасната зона, а също да се сигнализира с табелите за клас III съгласно приложения № 14 и 15 светлинен и звуков сигнал по време на излъчването.

Чл. 18. Изискванията към лазери и лазерни системи от клас IV са следните:

1. да се екранира напълно трасето на лазерния сноп освен когато технологичният процес не позволява това. В последния случай да се осигурят условия на работа, при които плътността на мощността и плътността на енергията са под ПДН. При изпълнение на това изискване лазерното устройство може да бъде причислено към по-нисък клас по степен на професионален риск;

2. да се ползуват защитни очила според изискванията на чл. 24, както и екрани между лазерния сноп и персонала за защита на кожата;

3. да се ползуват екрани за лазерния сноп от непропускащ съответната дължина на вълната материал, отслабители, поглътители и филтри на изходния отвор на лазера за намаляване мощността и енергията, където не се изисква пълната излъчвана мощност и енергия;

4. да се отстранят всички отразяващи предмети и повърхности по трасето на снопа;

5. да се използуват тъмни, абсорбиращи, дифузни, огнеупорни мишени;

6. да се прилагат табели за клас IV за лазерната глава и за вратата на помещението, в което излъчва лазерът, съгласно приложения № 14 и 15;

7. на лазерното устройство да се постави табела, посочваща мястото, откъдето се генерира лазерният сноп;

8. да се постави устройство, което не пропуска лъчението в случаите, когато не се работи с лазерното лъчение;

9. лазерните операции да се извършват в отделно помещение само при затворени врати и при блокировка за времето на излъчване;

10. лазерната система да има устройство за запалване, с което да може да оперира само персоналът, посочен в чл. 4;

11. лазерът да се включва дистанционно;

12. да се използуват видеомонитори или дистанционнонаблюдателни приспособления зад защитен екран освен когато технологичният процес не позволява това. В последния случай да се осигурят условия на работа, при които плътността на мощността и плътността на енергията са под ПДН;

13. да се осигури блокировка на лазерното устройство и блокировка чрез дистанционно управление;

14. да се осигури защита срещу спонтанното включване на импулсните лампи при лазери с оптично възбуждане;

15. да се осигурят звуков сигнал в помещението при включване на лазера и светлинен в помещението и на вратата в периода на излъчване на лазера.

Чл. 19. При навигация на движещи се обекти - наземни или въздушни, при излъчване със сканиращ лъч да се изпълняват изискванията на чл. 15, 16, 17 и 18, като насочването на снопа към обекта се разрешава само при осигурено безопасно разстояние - извън лазерноопасната зона.

Чл. 20. При лазерни лъчения от ултравиолетовия и инфрачервения диапазон да се изпълняват изискванията на чл. 15, 16, 17 и 18, както и:

1. да се постави табела за съответния клас съгласно приложения № 12, 13, 14 и 15 с допълнителен надпис с червени букви "невидимо лазерно лъчение";

2. да се използува лазерен лъч от лазер клас I от видимия диапазон или друг колимиран сноп от полихроматичен източник успоредно на трасето на невидимия сноп, отстоящ от него на не повече от 10 см.

Чл. 21. При лазери и лазерни системи, използувани за демонстрации, изложби, забавления и за учебни цели, да се изпълняват изискванията на чл. 15, 16, 17 и 18, както и:

1. да се използуват лазери само от клас I за демонстрации, изложби, забавления и др., където наблюдават голям брой хора, несвързани с обслужването на лазера;

2. лазери от по-висок клас могат да се използуват само при контролиране трасето на снопа, осигуряване пълната безопасност на хората и намаляване нивата на лазерното лъчение до P-I и W-I за клас I;

3. да се използуват лазери само от клас I и клас II в учебните заведения за нуждите на обучението и демонстрацията на лазерните лъчения. Лазерни системи от по-висок клас да се прилагат само под ръководството и контрола на лица, посочени в чл. 4.

Чл. 22. При лазерни системи, излъчващи на открито, да се изпълняват изискванията на чл. 15, 16, 17 и 18, както и следните изисквания:

1. при лазерни системи от клас II лазерният сноп трябва да е екраниран;

2. при лазерни системи от клас IIIа:

а) лазерните устройства да се инсталират, настройват и включват само от квалифициран и упълномощен за това персонал;

б) да се използуват табелите за клас III при разстояние Л до 50 м с площ, по-голяма или равна на

Лќ

 

______

мќ;

2000

 

в) забранява се излъчването на лазерното устройство без контрол от страна на обслужващия го персонал;

г) за насочване на снопа в необходимата посока да се използуват само измервателни и други устройства, недопускащи облъчване на очите на персонала;

д) трасето на снопа да се огражда на разстояния, допускащи директно наблюдение на пряк или огледално отразен лазерен сноп в зона на разстояние, по-голямо от минималното безопасно разстояние за облъчване на очите;

е) лазерният сноп да не се насочва на нивото на очите на хората. Да се използуват нива под или над това ниво или да се екранира пространството около него;

ж) лазерният сноп да не се насочва към огледално отразяващи повърхности;

3. при лазерни системи от клас IIIб и клас IV:

а) да се извърши пълно екраниране на снопа;

б) да се използуват табели за клас IV съгласно приложения № 14 и 15 с увеличени размери с площ, по-голяма или равна на

Лќ

 

______

в мќ;

2000

 

за разстояние, не по-голямо от 50 м;

в) да се използуват прегради или блокировки при опит за преминаване в забранената зона;

г) да не се насочва лазерният сноп на нивото на очите на хората. Да се използуват нива под или над това ниво или да се екранира пространството около него;

д) навигацията на движещи се обекти - наземни или въздушни, да се извършва само извън лазерноопасната зона освен ако прозорците на обектите са направени от непропускащ лъчението материал;

е) в трасето на лазерния сноп да няма огледално отразяващи предмети и повърхности;

ж) защитни очила се изискват за целия обслужващ персонал, работещ в лазерноопасната зона;

з) да не се работи с лазер без защитни очила, когато вали дъжд или сняг или има мъгла (дим).

Чл. 23. При лазерни устройства с оптични системи да се изпълняват изискванията на чл. 15, 16, 17 и 18, както и изискването всяка оптична система да бъде осигурена с атенюатори, филтри, диафрагми, екрани, блокировки за намаляване мощността и енергията на излъчване до стойностите за клас I - P-I и W-I, които да отговарят на следните изисквания:

1. да предпазват от облъчване с плътност на мощността или плътност на енергията над P-I или W-I при отваряне на екрана на оптичната система или при изменение на отслабването на атенюатора;

2. да предпазват оптичната система от отваряне на екрана или от изменяне отслабването на атенюатора, ако при това стойностите на плътностите на мощност и плътностите на енергия могат да достигнат нива, превишаващи тези за клас I - P-I и W-I.

Чл. 24. (1) Подборът на защитните очила се извършва въз основа на:

1. дължината (-ите) на вълната (-ите) на лъчението;

2. плътността на мощността и плътността на енергията;

3. пределно допустимите нива за съответното лъчение;

4. оптичната плътност на очилата при съответната дължина на вълната;

5. изисквания за преминаване на минимум 25% от видимата светлина през лещите;

6. необходимост от оптична корекция;

7. удобство за носене;

8. вентилация;

9. устойчивост от разрушаване на поглъщащата среда от лазерния сноп или от други фактори на работната среда;

10. изисквания за периферно гледане.

(2) Очилата трябва да са снабдени с паспорт, в който да се посочват спектралната им характеристика, оптичната им плътност и периодът на профилактика.

Чл. 25. Изисквания към защитното облекло:

1. защитно облекло се прилага, когато има опасност за облъчване на кожата със стойности над ПДН за кожа. Да се използуват облекла от поглъщащи лазерното лъчение тъкани, тъмно оцветени, а също ръкавици, щитове и др.;

2. при лазери от клас IV защитните материи трябва да бъдат огнеустойчиви и защищаващи от топлината.

Раздел IV.

ПРАВИЛА И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДРУГИ ВРЕДНИ ФАКТОРИ

Чл. 26. (*) Токсичните вещества, отделяни от мишената, криогенни течности или при обработка на различни материали с лазерен лъч - рязане, пробиване на отвори, спойка, заварка, обработка на биологични материали и др., трябва да се сведат в границите на пределно допустимите концентрации съгласно нормите за пределно допустими концентрации на вредни вещества във въздуха на работната зона (обн., ДВ, бр. 88 от 1971 г.; изм., бр. 9 от 1975 г.) чрез подходяща локална и общообменна вентилация.

Чл. 27. Радиочестотните електромагнитни полета, излъчвани от захранващи устройства, газова плазма на лазера и др., да са в границите на хигиенните норми съгласно БДС 14525-78. Охрана на труда. Полета електромагнитни радиочестотни. Общи изисквания за безопасност, като се извърши защитно екраниране на излъчващите елементи на устройството.

Чл. 28. Защитата от оптичната радиация на импулсните лампи се извършва посредством екраниране на лампите.

Чл. 29. (**) Рентгеновото лъчение, излъчвано от захранващи устройства, с напрежения, по-високи от 15 кВ във вакуум, да бъде в границите на хигиенните норми съгласно Нормите за радиационна безопасност (ДВ, бр. 94 от 1972 г.), като се извърши защитно екраниране.

Чл. 30. Импулсният шум при мощни лазерни системи да бъде в границите на хигиенните норми съгласно БДС 14478-82. Шум. Допустими нива на работните места. Общи изисквания за провеждането на измерванията. При наличие на наднормени стойности на шума да се прилагат индивидуални и/или колективни средства за защита.

Чл. 31. При работа с нискотемпературни (криогенни) течности да се спазват изискванията за безопасна работа и съхранение на втечнени газове. Да се ползуват защитни ръкавици, маски с очила при наливане на криогенни течности и облекла без джобове и маншети.

 

Раздел V.

ЕЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТ И ПРОТИВОПОЖАРНА ОХРАНА

Чл. 32. Лазерните системи в зависимост от захранващите им устройства трябва да отговарят на изискванията по електробезопасност съгласно действуващите стандарти и правилници за високоволтни и електрически уредби.

Чл. 33. Лазерните устройства да се изключват след приключване на работа чрез специален прекъсвач, който да се заключва в изключено положение.

Чл. 34. Към кондензаторната батерия на високоволтното захранване да се включи устройство, осигуряващо разреждане на кондензаторните батерии непосредствено след спиране на излъчването на лазера.

Чл. 35. В помещения с лазерни устройства да се спазват изискванията на Закона за противопожарната охрана и специфичните изисквания на органите по пожарна безопасност.

Чл. 36. За предотвратяване на експлозии в помещенията с мощни лазерни системи да се поддържа винаги в изправност водопроводната инсталация. При лазерни устройства с водно охлаждане да се постави устройство, изключващо лазерното захранване при спиране на водата или намаляване на дебита й.

Чл. 37. За предпазване от евентуална експлозия на импулсните лампи, кондензаторните батерии и др. същите да се покриват със защитен кожух.

 

Раздел VI.

ОЦВЕТЯВАНЕ И ОСВЕТЛЕНИЕ

Чл. 38. Оцветяването на помещенията с лазерни системи да бъде съобразено с дължините на вълните на излъчваното лъчение в тях, като ги поглъща и не позволява огледални отражения.

Чл. 39. Осветлението в работните помещения с лазерни системи да осигурява изискванията на хигиенните норми съгласно БДС 1786-84. Осветление. Естествено и изкуствено освен в случаите, когато технологичният процес налага да се работи в затъмнено помещение.

 

Допълнителни разпоредби

§ 1. Тази наредба се прилага във всички министерства, други ведомства и организации, в системата на които се използуват, разработват или се произвеждат лазерни системи.

§ 2. Тази наредба се отнася както за въведените, така и за пусканите в експлоатация лазери, включително за разработваните и за внасяните от други страни.

§ 3. Примери за практическо приложение на наредбата са представени в приложения № 7 и 8.

§ 4. Отговорността по изпълнението на наредбата се възлага на съответните ръководители на предприятията и организациите, преките отговорници на производствените звена, лаборатории и др., а на работещите с лазери - в съответствие с тяхната служебна отговорност.

§ 5. При неизпълнение и нарушение на наредбата виновните лица се привличат към отговорност съгласно Кодекса на труда, Наказателния кодекс и Закона за административните нарушения и наказания.

Заключителни разпоредби

§ 6. Тази наредба се издава на основание § 2 от Закона за народното здраве.

§ 7. Контролът по изпълнението на наредбата се възлага на органите от Държавния санитарен контрол, органите по охраната на труда към Българските професионални съюзи и ведомствените органи по безопасността на труда.

§ 8. Наредбата е съгласувана с Централния съвет на Българските професионални съюзи, Комитета по труда и социалното дело, Българската академия на науките, Министерството на народната отбрана, Министерството на народната просвета и Медицинската академия.

§ 9. Приложенията към наредбата са неразделна част от ведомственото й издание.

Бел. ред. "Сиела"

(*) Виж Наредба № 13 от 24 юли 1992 г. за пределно допустимите концентрации на вредни вещества във въздуха на работната среда.

(**) Нормите за радиационна безопасност (ДВ, бр. 94 от 1972 г.) са отменени с § 1 от заключителните разпоредби на Постановление № 252 на Министерския съвет от 11 декември 1992 г. за утвърждаване на Основни норми за радиационна защита (ДВ, бр. 103 от 1992 г.).