НАРЕДБА за опасните химични вещества и препарати, подлежащи на забрана или
ограничения при търговия и употреба (Загл. изм. - ДВ, бр. 62 от 2004 г.)
(отменен 31.08.2010 г.)
 
 
 
 

Приета с ПМС № 130 от 1.07.2002 г., обн., ДВ, бр. 69 от 17.07.2002 г., в сила от 11.01.2003 г., изм. и доп., бр. 62 от 16.07.2004 г., в сила от 17.10.2004 г., бр. 97 от 2.12.2005 г., в сила от 3.03.2006 г., бр. 5 от 18.01.2007 г., попр., бр. 9 от 26.01.2007 г., изм. и доп., бр. 52 от 29.06.2007 г., изм., бр. 4 от 15.01.2008 г., в сила от 1.01.2008 г., доп., бр. 60 от 4.07.2008 г., в сила от 3.04.2009 г., отм., бр. 68 от 31.08.2010 г., в сила от 31.08.2010 г.

 
 
 
 

Библиотека закони - АПИС, т. 5, р. 4, № 490г

 
 
 

Чл. 1. (1) С наредбата се определят опасните химични вещества и препарати, чиято търговия и употреба са забранени или ограничени с цел опазване здравето на човека и околната среда.

(2) Списъкът на опасните химични вещества и препарати, подлежащи на забрана или ограничения, както и забраните и ограниченията при тяхната търговия и употреба са определени в приложението.

 
 
 

Чл. 2. Наредбата не се прилага за опасните химични вещества и препарати:

1. транзитно превозвани през територията на Република България и подлежащи на митнически контрол, които не се обработват или преработват на територията на страната;

2. предназначени за аналитични изследвания, за научноизследователска и развойна дейност.

 
 
 

Чл. 3. Опасните химични вещества и препарати по приложението могат да се употребяват или пускат на пазара при спазване на условията, определени в приложението, колона 3 "Изключения".

 
 
 
 

Чл. 4. (1) Лицата, които пускат на пазара опасни химични вещества и препарати, определени в приложението, в 14-дневен срок от пускането им изпращат в Министерството на околната среда и водите информация за:

1. името/наименованието, седалището и кода си по БУЛСТАТ;

2. опасните химични вещества и препарати, които пускат на пазара при условията на чл. 3.

(2) В 5-дневен срок от получаване на информацията по ал. 1 Министерството на околната среда и водите писмено уведомява Министерството на здравеопазването и Министерството на труда и социалната политика за постъпилата информация по ал. 1.

 
 
 
 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
(Загл. изм. - ДВ, бр. 5 от 2007 г., в сила от 16.01.2007 г.)

 
 
 

§ 1. За определяне на никел в продукти по т. 28 от приложението се прилагат методите по БДС EN 12472, БДС EN 1810 и БДС EN 1811.

 
 
 

§ 1а. (Нов - ДВ, бр. 5 от 2007 г., в сила от 16.01.2007 г.) По смисъла на наредбата "продукт за детска грижа" е всеки продукт, предназначен да подобри съня, почивката, хигиената, храненето на децата или сученето при кърмачетата.

 
 
 
 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 
 
 

§ 2. Препаратите и продуктите, за които са определени ограничения и които са пуснати на пазара преди влизането в сила на наредбата, остават на пазара до изчерпване на количествата.

 
 
 
 

§ 3. Наредбата се приема на основание чл. 23 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати.

 
 
 

§ 4. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2003 г. Забраните и ограниченията по т. 2, 3, 15, 21, 23, 25, 26, 27, 29 - 41 от приложението влизат в сила от 1 януари 2004 г.

 
 
 
 

§ 5. Изпълнението на наредбата се възлага на министъра на околната среда и водите.

————————————————————————————————

 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 156 на Министерския съвет от 7 юли 2004 г. за изменение и допълнение на Наредбата за опасните химични вещества, препарати и продукти, подлежащи на забрана или ограничения при търговия и употреба

(ДВ, бр. 62 от 2004 г., в сила от 17.10.2004 г.)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 2. Навсякъде в наредбата думите "опасни химични вещества, препарати и продукти" се заменят с "опасни химични вещества и препарати".

§ 3. Навсякъде в приложението към чл. 1, ал. 2 думата "тегловни" се заменя с "масови", а думите "ветеринарномедицински препарати" - с "ветеринарномедицински продукти".

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Заключителни разпоредби

§ 5. Препаратите и продуктите, за които са определени ограничения или забрани за употреба и които са пуснати на пазара преди влизане в сила на разпоредбите на § 4, т. 3 - 11 и 19, остават на пазара до изчерпване на количествата.

§ 6. Постановлението влиза в сила 3 месеца след обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на § 4, т. 3, 4, 5, 7, 10, 11 и 19, които влизат в сила от 15 януари 2005 г.

 
 
 
 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА към Постановление № 348 на Министерския съвет от 19 декември 2006 г. за изменение и допълнение на Наредбата за опасните химични вещества и препарати, подлежащи на забрана или ограничения при търговия и употреба

(ДВ, бр. 5 от 2007 г., попр., бр. 9 от 2007 г., изм., бр. 4 от 2008 г., в сила от 1.01.2008 г.)

§ 3. Постановлението въвежда разпоредбите на директиви 2005/84/ЕО, 2005/59/ЕО, 2005/69/ЕО и 2005/90/ЕО и влиза в сила, както следва:

1. (попр. - ДВ, бр. 9 от 2007 г., изм., бр. 4 от 2008 г.) разпоредбите на § 1 и § 2, т. 2 - от 16 януари 2007 г.;

2. (изм. - ДВ, бр. 4 от 2008 г.) разпоредбата на § 2, т. 1 - 48 и 49 - от 15 юни 2007 г., а т. 50 - от 1 януари 2010 г.

3. (отм. - ДВ, бр. 4 от 2008 г.);

4. (изм. - ДВ, бр. 4 от 2008 г.) разпоредбата на § 2, т. 3 - 8 - от 24 август 2007 г.

 
 
 
 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Постановление № 144 на Министерския съвет от 22 юни 2007 г. за изменение и допълнение на Наредбата за опасните химични вещества и препарати, подлежащи на забрана или ограничения при търговия и употреба

(ДВ, бр. 52 от 2007 г.)

§ 2. Постановлението въвежда разпоредбите на директиви 2006/139/EO и 2006/122/EО и влиза в сила, както следва:

1. Разпоредбата на § 1, т. 2 - от 30 септември 2007 г.

2. Разпоредбата на § 1, т. 5 - от 27 юни 2008 г.

§ 3 . До 30 септември 2008 г. операторите на инсталации или тези, осъществяващи дейности - предмет на изключения по т. 5, буква "в" към т. 52 от приложението, са длъжни да предоставят на министъра на околната среда и водите информация за процесите по т. 5, буква "в" и количествата на перфлуорооктан сулфонатите (PFOS), употребявани и отделящи се в резултат на тези процеси.

§ 4. До 30 септември 2008 г. лицата, които притежават уреди за гасене на пожар с пяна, съдържаща перфлуорооктан сулфонати (PFOS), са длъжни да предоставят на министъра на околната среда и водите информация за наличните към момента на докладването количества от тази пяна.

 
 
 
 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Постановление № 150 на Министерския съвет от 27 юни 2008 г. за допълнение на Наредбата за опасните химични вещества и препарати, подлежащи на забрана или ограничения при търговия и употреба

(ДВ, бр. 60 от 2008 г., в сила от 3.04.2009 г.)

§ 2. Постановлението въвежда допълнителна разпоредба на Директива на Комисията 2007/51/ЕО от 25 септември 2007 г. (ОВ, L 257, 3.10.2007 г., стр. 13), изменяща Директива 76/769/ЕИО на Съвета относно ограниченията за пускането на пазара на определени средства за измерване, съдържащи живак.

§ 3. Постановлението влиза в сила от 3 април 2009 г.

 
 
 
 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Постановление № 182 на Министерския съвет от 20 август 2010 г. за приемане на Наредба за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и смеси

(ДВ, бр. 68 от 2010 г., в сила от 31.08.2010 г.)

§ 1. Отменят се:

......................................................................

5. Наредбата за опасните химични вещества и препарати, подлежащи на забрана или ограничения при търговия и употреба, приета с Постановление № 130 на Министерския съвет от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 69 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 62 от 2004 г., бр. 97 от 2005 г., бр. 5 от 2007 г.; попр., бр. 9 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 52 от 2007 г. и бр. 4 и 60 от 2008 г.).

§ 2. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник"

 
 
 
 
                                 Приложение
 
 
 
 
към чл. 1, ал. 2
(Изм. и доп. - ДВ, бр. 62 от 2004 г.,
в сила от 17.10.2004 г.,
бр. 97 от 2005 г.,
в сила от 3.03.2006 г.,
бр. 5 от 2007 г.,
попр., бр. 9 от 2007 г.,
изм. и доп., бр. 52 от 2007 г.,
изм., бр. 4 от 2008 г.,
в сила от 1.01.2008 г.,
доп., бр. 60 от 2008 г.,
в сила от 3.04.2009 г.)

Вещество (CAS №),

Забрани

Изключения

препарат

 

 

1

2

3

 

1. Полихлорирани бифенили
РСВ (1336-36-3) с изклю-
чение на моно- и дихлори-
рани бифенили

Забранява се търговията и
употребата им.
 

Допуска се употребата им до края на 2005 г. за електрическо оборудване в условията на затворена система - трансформатори, резистори и индуктори.


- Полихлорирани терфенили
РCТ (61788-33-8)- препарати, вкл. отпа-
дъчни масла, със съдър-
жание на РСВ и РСТs
по-високо от 0,005%

 


 

2. Хлор-1-етилен
(винил хлорид)

Забранява се употребата му
като аерозол възпламенител
за каквато и да е употреба.

 

 


 

3. (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2005 г.)


Течни вещества или
препарати, класифицирани
като опасни съгласно На-
редбата за реда и начина
на класифициране, опако-
ване и етикетиране на хи-
мични вещества и препара-
ти, приета с Постановление
№ 316 на Министерския съ-
вет от 2002 г. (обн., ДВ,
бр. 5 от 2003 г.; изм. и
доп., бр. 66 от 2004 г. и
бр. 50 и 57 от 2005 г.)

Забранява се употребата
им във:
- декоративни предмети,
предназначени за свет-
лини или цветни ефекти,
напр. лампи, пепелници;
- фокуси и шеги;
- игри за един или повече
участници или предмети,
предназначени да се
използват като такива,
дори и с декоративни цели.

Вещества и препарати, които
представляват опасност при вдишване и са етикетирани.

R65 могат да се използват като гориво в декоративни лампи и да се пускат на пазара в опаковки от
15 литра или по-малко, но не могат да съдържат:

- оцветители, освен когато
се използват за фискални цели;

- или ароматични вещества;
- или и двете.
Когато се използват в лампи, веществата и препаратите по горното изключение трябва да са етикетирани с неизличим надпис: "Лампите, пълни с тази течност, да се пазят далече от деца". 

4. (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г.)

 

Трис (2,3-дибромпропил)
фосфат (126-72-7)

Забранява се употребата
му в текстилни изделия,
като облекла и бельо,
предназначени да влизат
в контакт с кожата.

 

 


 

5. (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2005 г.)


Бензен (71-43-2)

Забранява се употребата
му във:
- играчки или части на
играчки, в които

концентрацията на бензена
в свободно състояние
надвишава 5 мг/кг от
теглото на играчката или
на част от играчката;

- вещества и препарати, в
които концентрацията на
бензена е равна или
по-голяма от 0,1% от
теглото им.

Тази забрана не се отнася за:
- горива;
- вещества и препарати, предназначени за промишлени
процеси, при които емисиите
на бензена не надвишават приетите пределно допустими концентрации за атмосферен въздух;
- отпадъци съгласно Закона за управление на отпадъците. 

 

 

 


 

6. (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2005 г.)


Азбестови влакна

Забранява се пускането
на пазара и употребата
на тези влакна и съдър-
жащите ги продукти,
когато са целенасочено
добавени.

 

 

6.2. Хризотил
(12001-29-5)

От 1 януари 2005 г. се
забранява пускането на
пазара и употребата на
тези влакна и съдържа-
щите ги продукти, когато
са целенасочено добавени.

Разрешава се пускането на пазара и употребата на хри-
зотилови влакна, предназначени за диафрагми в съществуващи електролизни инсталации, до достигане края на експлоатационния им срок или до установяване на подходящи заместители, несъдържащи азбест, само при условие, че са етикетирани съгласно специфичните изисквания за етикетиране на азбестовите влакна от приложението.
Употребата на продуктите, съдържащи азбестови влакна, посочени в т. 6.1 и 6.2, които са вече инстарилани и/или са в употреба преди 1 януари 2005 г., остава разрешена до обезвреждането им или до достигане на Края на експлоатационния им срок.
 

7. Трис-азириди-нил-фосфиноксид (5455-55-1)

Забранява се употребата
му в текстилни изделия,
като облекло и бельо,
предназначени да влизат

в контакт с кожата.

 

 


 

8. Полибром бифенили
(РВВ) (59536-65-1)

Забранява се употребата
им в текстилни изделия,
като облекло и бельо,
предназначени да влизат

в контакт с кожата.

 

 


 

9. Сапун на прах и
сапунени изделия

(съдържащи сапонини),
получени от кората на
сапунено дърво

(Quillaja saponaria)
Прах от корените на
Растенията
Helleborus viridis
и Helleborus niger
Прах от корени на бяла и
черна чемерика (Veratrum

album и Veratrum nigrum)
Дървесен прах
Бензидин и/или неговите производни
о-нитробензалдехид

(552-89-6)

Забранява се използването
им в увеселителни игри и
предмети, предназначени

за такива цели, например
прах за кихане, зловонни

бомбички.

Могат да се използват при изработването на зловонни бомбички в количества, ненадвишаващи 1,5 мл. 

10. Амониев сулфид
(12135-76-1)
Амониев хидрогенсулфид
(12124-99-1)
Амониев полисулфид
(12259-92-6)

Забранява се използването
им в увеселителни игри и
предмети, предназначени

за такива цели, например
прах за кихане, зловонни

бомбички.

Могат да се използват при изработването на зловонни бомбички в количества, ненадвишаващи 1,5 мл. 

11. Летливи естери,
производни на бромоцетни
киселини:

Метил бромацетат (96-32-2)
Етил бромацетат (105-36-2)
Пропил бромацетат
Бутил бромацетат

Забранява се използването
им в увеселителни игри и
предмети, предназначени

за такива цели, например
прах за кихане, зловонни

бомбички.

Могат да се използват при изработването на зловонни бомбички в количества, ненадвишаващи 1,5 мл. 

12. (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2005 г.)


2-нафтиламин и солите му
(91-59-8)

Забранява се употребата
им в концентрации, равни
или по-големи от 0,1% от
масата на вещество или

продукт, предназначени
за пускане на пазара.

Забраната не се отнася за отпадъците, съдържащи тези вещества, които са обект на Закона за управление на отпадъците.

 

13. (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2005 г.)


Бензидин и солите му
(92-87-5)

Забранява се употребата
им в концентрации, равни
или по-големи от 0,1% от
масата на вещество или

продукт, предназначени
за пускане на пазара.

Забраната не се отнася за отпадъците, съдържащи тези Вещества, които са обект на Закона за управление на отпадъците.

 

14. (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2005 г.)


4-нитробифенил (92-93-3)

Забранява се употребата
им в концентрации, равни
или по-големи от 0,1% от
масата на вещество или
продукт, предназначени
за пускане на пазара.

Забраната не се отнася за отпадъците, съдържащи тези вещества, които са обект на Закона за управление на отпадъците.
 

15. 4-аминобифенил и
солите му (92-67-1)

Тези вещества и препарати
не могат да се продават
на масовия потребител. На
опаковката на тези продукти
трябва четливо и незаличимо

да бъде изписан текстът:
"Само за професионална
употреба".

 

 


 

16. Оловни карбонати:
- неутрален безводен
карбонат - PbCO3
(598-63-0)

- триоловен-бикар-
бонат-дихидроксид
2PbCO3Pb(OH)2
(1319-46-6)

Забранява се употребата
им като вещества и съставки
на препарати, използвани
като бои, с изключение на
тези, предназначени за

реставриране на
произведения на изкуството
и на исторически сгради

и интериора им.

 

 


 

17. Оловни сулфати
PbSO4 (7446-14-2)
PbxSO4 (15739-80-7)

Забранява се употребата им
като вещества и използвани
като съставки на препарати,

бои, с изключение на тези,
предназначени за
реставриране на
произведения на изкуството
и на исторически сгради и

интериора им.

 

 


 

18. Живачни
съединения

Забранява се употребата им
като вещества и съставки
на препарати, използвани за:

- обработка срещу
обрастването с
микроорганизми, растения
или животни на:

корпуси на плавателни
съдове; клетки, салове,
мрежи и други приспо-
собления или оборудване,
използвани за развъждане на
риби, миди и ракообразни;
потопени цялостно или
частично във вода приспо-
собления и оборудване;

- консервиране на дърво;
- обработка на промишлени
води независимо от тяхната
употреба;

- импрегниране на инду-
стриални тъкани и прежди,
предназначени за голямо
натоварване.

 

 


 

19. Живак

Забранява се пускането на
пазара на батерии и
акумулатори, съдържащи
повече от 0,0005% живак,

включително на батерии и
акумулатори, вградени в
уреди.

Разрешава се употребата на батерии тип "копче" и батерии, изградени от клетки тип "копче", ако не съдържат повече от 2% живак.


19а.  (Нова – ДВ, бр. 60 от 2008 г., в сила от 3.04.2009 г.)


Живак CAS № 7439-97-6

Забранява се пускането на пазара:       
а) в клинични термо- 
метри за измерване на
телесна температура; 
б) в други средства за
измерване, предназ-  
начени за продажба   
на масовия потреби-  
тел (например мано-  
метри, барометри,    
сфигмоманометри,     
термометри, различни 
от клинични термо-   
метри за измерване на
телесна температура).

Забраната по бук-
ва "б", колона 2
не се отнася за:
а) средствата за
измерване, които
са произведени
преди повече от
50 години към
3 октомври 2007 г.,
или
б) барометри (с из-
ключение на баро-
метрите по сми-
съла на буква "а")
до 3 октомври 2009 г. 

20. (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2004 г., бр. 52 от 2007 г., в сила от 30.09.2007 г.)


Арсенови съединения

1. Забранява се пускането на пазара или употребата им като вещества и съставки на препарати, предназначени за употреба срещу обрастване с микроорганизми, растения или животни на:
а) корпуси на лодки;
б) клетки, салове, мрежи и други приспособления или оборудване, използвани за развъждане на риби, мекотели или ракообразни;
в) всякакви частично или напълно потопени съоръжения или оборудване.

2. Забранява се пускането на пазара или употребата им като вещества и съставки на препарати, предназначени за употреба при третиране на промишлени води, независимо от тяхната употреба.

3. Забранява се употребата им за консервиране на дървесина.
Забранява се пускането на пазара на дървесина, обработена по този начин.

4. Забранява се употребата на обработената съгласно

т. 1 от изключенията дървесина:
а) в жилищни сгради или домашни конструкции независимо от тяхното предназначение;
б) за всякакви цели, когато има риск от многократен контакт с кожата;
в) в морските води;
г) за селскостопански цели, различни от подпори за обори, и други цели съгласно т. 2 от изключенията;
д) за всякакви цели, когато обработената дървесина може да попадне в контакт с междинни и крайни продукти, предназначени за консумация от хора и/или животни.

1. Забраната по т. 3 от колона 2 не се отнася за вещества и препарати за консервиране на дървесина, които се употребяват в промишлени инсталации, работещи под вакуум или под налягане за импрегниране на дървесина, ако са разтвори на неорганични съединения на мед, хром, арсен, тип С, и отговарят на изискванията
на чл. 16, ал. 1 и 2 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати.
Обработената по такъв начин дървесина не може да се пуска на пазара, преди да бъде завършена фиксацията на консерванта.

2. Дървесината, обработена с разтвори на мед, хром, арсен в промишлени инсталации, съгласно т. 1 може да бъде пусната на пазара за професионална и промишлена употреба, при условие че с оглед безопасността на хората и животните е осигурена структурната й цялост и контактът с кожата на масовия потребител по време на експлоатационния є период е малко вероятен, както следва:
а) като строителен материал за строеж на обществени и селскостопански сгради, офис сгради и промишлени помещения;
б) при мостове и строителство на мостове;
в) като строителен материал в сладководни области и води с ниска соленост, например кейове и мостове;
г) като шумови бариери;
д) за контрол при овладяване на лавините;
е) при преграждания и бариери за обезопасяване на магистрали;
ж) като подпори от иглолистна дървесина при оградите на оборите за добитък;
з) в структури за укрепване на почвите;
и) като електропреносна мрежа и далекосъобщителни стълбове;
к) като подземни железопътни траверси.

3. При спазване изискванията на Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и препарати (ДВ, бр. 5 от 2003 г.) всяка обработена дървесина, която се пуска на пазара, трябва да е индивидуално етикетирана със следния надпис върху етикета: “Само за професионални и промишлени инсталации и употреба, съдържа арсен”. Освен това всяка дървесина, която се пуска на пазара в опаковки, трябва да е обозначена върху етикета също и с надпис: “Да се носят ръкавици при работа с тази дървесина. Да се носи защитна маска срещу прах и предпазни средства за очите при рязане или обработване на дървесината по друг начин. Отпадъците от обработената дървесина следва да бъдат третирани като опасни чрез разрешените начини за обезвреждане”.

4. Дървесина, обработена с арсенови съединения, която е пусната в употреба преди 30 септември 2007 г. или е била пусната на пазара в съответствие с изискванията на наредбата, може да остане на пазара и да бъде употребявана до достигане края на експлоатационния й срок.

5. Дървесина, обработена с мед, хром, арсен, тип С, която е пусната в употреба преди 30 септември 2007 г. или е била пусната на пазара в съответствие с изискванията на наредбата, може:
а) да се използва или употребява повторно според условията, свързани с нейната употреба и посочени в

т. 2 и 3 от тази колона и в т. 4 от забраните на колона 2;
б) да се пуска на пазара за повторна употреба в съответствие с условията за употребата й, посочени в т. 2 и 3 от тази колона и в т. 4 от забраните на колона 2.

6. Дървесина, обработена с други типове разтвори на мед, хром, арсен, която е пусната в употреба преди 30 септември 2007 г., може:
а) да се използва или употребява повторно според условията, свързани с нейната употреба и посочени в

т. 2 и 3 от тази колона и в т. 4 от забраните на колона 2;
б) да се пуска на пазара за повторна употреба в съответствие с условията за употребата й, посочени в т. 2 и 3 от тази колона и в т. 4 от забраните на колона 2.
 

21. (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2004 г.)


Органокалаени
съединения

1. Забранява се пускането
им на пазара за употреба
като вещества и съставки
на препарати, действащи
като биоциди в бои.
2. Забранява се пускането
им на пазара или употре-
бата им като вещества и
съставки на препарати,
действащи като биоциди,
за предпазване от об-
растване с микроорганиз-
ми, растения и животни на:
- плавателни съдове с
всякаква дължина, пред-
назначени за ползване в
морски, крайбрежни, ес-
туарни и вътрешни водни
пътища и езера;
- клетки, салове, мрежи
и всякакви други съоръ-
жения и оборудване,
използвани за развъждане
на риби, мекотели или
ракообразни;
- всякакви напълно или
частично потопени съо-
ръжения или оборудване.
3. Забранява се употребата
им като вещества или
съставки на препарати,
предназначени за трети-
ране на промишлени води.

 

 


 

22. Ди-?-оксо-ди-н-
бутилкалаенхидрокси-
боран (DBB) (C8H19BO3Sn)
(75113-37-0)

Забранява се пускането
му на пазара като вещество
или съставка на препарати
в концентрация, равна
или по-голяма от 0,1 %.

Разрешава се употребата на DBB или на препарати, съдържащи DBB, ако са предназначени за производството на готов продукт, в който концентрацията на DBB е по-малка от 0,1%.


 

23. (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2005 г., бр. 52 от 2007 г.)


Пентахлорфенол (87-86-5)
и солите и естерите му

Забранява се употребата им в концентрация, равна или по-голяма от 0,1 масови %, във вещества и препарати, пускани та пазара. Не се разрешава пускането на пазара на опаковки, по-малки от 20 литра и за продажба на масовия потребител.

 


24. Кадмий (7440-43-9)
и съединенията му

1.1. Забранява се
употребата му за оцве-

тяване на готови продукти,
произведени от следните
вещества и препарати:

- поливинил хлорид
- полиуретан
- полиетилен с ниска
относителна плътност
- целулозен ацетат
- целулозен ацетат бутират
- епоксидни смоли.
Готовите продукти,
произведени от посочените
по-горе вещества или
препарати, независимо от

употребата им, не могат да
бъдат пуснати на пазара,

ако съдържанието на кадмий
(изразено като кадмий
метал) надвишава 0,01 %.

1.2. Забраната по т. 1.1
се отнася и за:

а) готови продукти,
произведени от следните
вещества и препарати:

- меламин-формалдехидни
смоли

- карбамид-формалдехидни
смоли

- ненаситени полиестери
- полиетилен терефталат
- полибутилен терефталат
- прозрачен полистирен за
масова употреба
- армиран полиетилен
- акрилонитрил
метилметакрилат
- високоустойчив полистирен
- полипропилен
б) бои.
В бои с високо съдържание
на цинк остатъчната

концентрация на кадмий не трябва да надвишава 0,1%.

Могат да се пускат на пазара продукти, произведени от вещества или препарати по т. 1.1, оцветени с кадмий, ако съдържанието на кадмий (изразено като кадмий метал) е по-малко от 0,01% от масата на пластичния материал.
Ограниченията по т.1.1 и 1.2 не се отнасят за продукти, които се оцветяват от съображения за безопасност.
2. Забранява се употребата
им за стабилизиране на

изброените по-долу готови
продукти, произведени от

полимери или съполимери
на винилхлорид:
- опаковъчни материали
(торби, контейнери,
бутилки, похлупаци)

- канцеларски или училищни
пособия
- сглобки (фитинги) за
мебели

- дрехи и принадлежности
към облеклото (включително

ръкавици)
- настилки за подове,
облицовки за стени

- импрегнирани, промазани
и ламинирани текстилни
тъкани

- изкуствена кожа
- грамофонни плочи
- тръби, тръбопроводи и
техните сглобки (фитинги)

- въртящи се врати
- сухопътни превозни
средства (външни и вътрешни
части)

- покрития от стоманени
листове, използвани в
строителството или в
промишлеността

- изолации за електрически
проводници.
Готовите продукти,
произведени от полимери или
съполимери на винилхлорид,
стабилизирани със съдържащи
кадмий вещества, независимо
от употребата им, не могат
да се пуснат на пазара, ако

съдържанието на кадмий
(изразено като кадмий метал)
надвишава 0,01% от масата
на полимера.

Ограниченията по т. 2 не се отнасят за готови продукти, при които от съображения за безопасност се използват стабилизатори на кадмиева основа.

 

3. Забранява се нанасянето
на кадмиево покритие

(метален кадмий) върху
метални повърхности в

следните сектори/приложения,
както и пускането на пазара
на готови продукти,

употребявани или
произведени за:

(а) оборудване и машини за:
- производство на храни
- земеделие
- изстудяване и замразяване
отпечатване и подвързване
на книги

(б) оборудване и машини
за производство на:

- стоки за бита
- обзавеждане
- санитарно-хигиенни
материали

- инсталации за централно
отопление и климатици

(в) оборудване и машини за
производство на:

- хартия и картон
- текстил и облекла
(г) оборудване и машини за
производство на:

промишлено подемно-
транспортно оборудване и
машини пътни и земеделски
превозни средства

- подвижен жп състав
- плавателни съдове

Забраните по т. 3 не се отнасят за:
- продукти и съставки на продукти, използвани в аеронавтиката, косми-ческите технологии, минното дело, дълбоковод-

ните сондажи и ядрения сектор, изискващи високи
стандарти за безопасност, и в устройствата за
безопасност на пътни и земеделски превозни средства, подвижни жп
съоръжения и плавателни съдове

- електрически контакти във всички сектори, предвид надеждността, която се изисква за апаратите, към които те се инсталират.

 


 

25. Монометил-тетра-
хлордифенил метан
(76253-60-6)

Търговско наименование:
Угилек 141

Забранява се пускането
на пазара и употребата му,
както и на съдържащите го

продукти и препарати.
Забранява се пускането на
пазара "втора употреба" на
монометил-тетрахлордифенил
метан, съдържащите го
продукти, както и на
машини и инсталации, които

съдържат това вещество.

Тази забрана не се отнася за:
- инсталации и машини, пуснати в експлоатация преди влизането в сила на наредбата, които се оставят в експлоатация до изтичането на експлоата-
ционния им срок
- поддръжка на вече действащи инсталации и машини
От съображения за защита на здравето на хората и опазване на околната среда такива машини и инсталации могат да бъдат забранени и преди изтичането на технологичния им срок. 

26. Монометил-ди-
хлордифенил метан
Търговско наименование:
Угилек 121, Угилек 21

Забранява се пускането
на пазара и употребата му,
както и на съдържащите го

препарати и продукти.

 

 


 

27. Монометилдибром-
дифенил метан

(99688-47-8)

Забранява се пускането
на пазара и употребата му,
както и на съдържащите

го препарати и продукти.

 

 


 

28. (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2005 г.)


Никел
(CAS № 7440-02-0)
и съединенията му

1. Забранява се употребата
на тези вещества във всички

предмети или аксесоари,
които се поставят в
продупчени уши или в други
продупчени части на
човешкото тяло.

1. Изключения от т. 1 се допускат, когато нивото на отделяне на никел от тези предмети е по-малко от
0,2 †g/cm2/седмица (граница на миграция).
2. Забранява се употребата
на тези вещества в
предмети, предназначени да
влязат в директен и
продължителен контакт с
кожата, като:

- обици;
- огърлици, гривни и
верижки, верижки за
глезен, пръстени;

- капаци за ръчни
часовници, каишки
за часовници, части
за затягане;
- занитени копчета,
катарами, нитове, ципове
и метални знаци, които се
използват за дрехи, ако
нивото на отделяне на никел
от частите на тези продук-
ти, които влизат в директен
и продължителен контакт с
кожата, е по-голямо от 0,5
†g/cm2/седмица.
Забранява се пускането на
пазара на тези предмети,
освен ако отговарят на

условията, посочени
в изключения 1 и 2.

2. Изключения от т. 2 се допускат за предмети, подобни на изброените в
т. 2, в случаите, когато са с покритие, което не съдържа никел, но позволявя отделянето му от предметите, влизащи в директен и продължителен контакт с кожата.
Изключението се допуска само в случай, че отделяното количество никел не надвишава

0,5 †g/cm2/седмица
най-малко за период две години при нормална употреба на предмета.

 


 

29. (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2004 г., в сила от 15.01.2005 г., доп., бр. 97 от 2005 г., бр. 52 от 2007 г.)


Вещества, включени в приложение № 1 към Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и препарати (ДВ, бр. 5 от 2003 г.), класифицирани
като канцерогенни,
категория 1 и/или
етикетирани поне като
токсични (Т) с рискови
фрази R 45 "Може да
причини рак" или R 49

"Може да причини рак при
вдишване" и посочени във:

- Списък 1 "Канцерогенни
вещества, категория 1"

- Списък 2 "Канцерогенни
вещества, категория 2"

Не могат да се употребяват
в състава на вещества и
препарати, предназначени
за продажба на масовия
потребител, в индиви-
дуални концентрации, равни
или по-високи от:
- концентрацията, опреде-
лена в приложение № 1 към
Наредбата за класифицира-
не, опаковане и етикетира-
не на опасни вещества и
препарати, или
- концентрацията, опреде-
лена в приложение № 12 към
същата наредба, при липса
на ограничения в концен-
трациите, посочени в
приложение № 1 към същата
наредба.
На опаковката на тези
вещества и препарати
задължително, четливо и

незаличимо се изписва
текстът:
"Само за професионална
употреба."

Това ограничение не
се прилага за:
- лекарствени продук-
ти или ветеринарноме-
дицински продукти;
- козметични продук-
ти;
- горива;
- минерални масла, предназначени за употреба като горива в подвижни или стационарни горивни инсталации;
- горива, продавани в затворени системи (напр. втечнен газ в бутилки);
- бои за художници. 

30. (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2004 г., в сила от 15.01.2005 г., бр. 97 от 2005 г., доп., бр. 52 от 2007 г.)


Вещества, включени в приложение № 1 към Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и препарати (ДВ, бр. 5 от 2003 г.), класифицирани
като мутагенни, категория
1 или 2 и етикетирани с
рискова фраза R 46 "Може

да причини наследствено
генетично увреждане" и посочени във:

- Списък 3 "Мутагенни
вещества, категория 1"

- Списък 4 "Мутагенни
вещества, категория 2"

Не могат да се употребяват
в състава на вещества и
препарати, предназначени
за продажба на масовия
потребител, в индивидуал-
ни концентрации, равни или
по-високи от:
- концентрацията, опреде-
лена в приложение № 1 към
Наредбата за класифициране,
опаковане и етикетиране на
опасни вещества и
препарати, или

- концентрацията, опреде-
лена в приложение № 12 към
същата наредба, при липса
на ограничения в концен-
трациите, посочени в
приложение № 1 към същата
наредба.
На опаковката на тези
вещества и препарати

задължително, четливо и
незаличимо се изписва
текстът:
"Само за професионална
употреба."

Тази разпоредба не се прилага за:
- лекарствени продукти или ветеринарномедицински продукти;
- козметични продукти;
- горива;
- минерални масла, предназначени за употреба като горива в подвижни или стационарни горивни инсталации;
- горива, продавани в затворени системи (напр. Втечнен газ в бутилки);
- бои за художници.

 

31. (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2004 г., в сила от 15.01.2005 г., бр. 97 от 2005 г., доп., бр. 52 от 2007 г.)


Вещества, включени в приложение № 1 към Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и препарати (ДВ, бр. 5 от 2003 г.), класифицирани
като токсични за
репродукцията, категория 1
или 2, етикетирани с
рискова фраза R 60

"Може да причини
стерилитет" и/или R 61
"Може да причини увреждане
на неродено дете" и
посочени във:

- Списък 5 "Токсични за
репродукцията, категория 1"
- Списък 6 "Токсични за
репродукцията, категория 2"

Не могат да се употребяват
в състава на вещества и
препарати, предназначени
за продажба на масовия
потребител, в индивидуални
концентрации, равни или

по-високи от:
- концентрацията, опреде-
лена в приложение № 1 към
Наредбата за класифицира-
не, опаковане и етикетира-
не на опасни вещества и
препарати, или
- концентрацията, опреде-
лена в приложение № 12 към
същата наредба, при липса
на ограничения в концен-
трациите, посочени в
приложение № 1 към същата
наредба.
На опаковката на тези
вещества и препарати
задължително, четливо и
незаличимо се изписва
текстът:
"Само за професионална
употреба."

Тази разпоредба не се прилага за:
- лекарствени продукти или ветеринарно-медицински продукти;
- козметични продукти;
- горива;
- минерални масла, предназначени за употреба като горива в подвижни или стационарни горивни
инсталации;
- горива, продавани в затворени системи (напр. втечнен газ в бутилки);
- бои за художници.

 

32. Вещества и препарати,
съдържащи едно или повече
от следните вещества:
а) Креозот (8001-58-9)
б) Креозот масло
(61789-28-4)
в) Дестилати (каменовъг-
лена смола) нафталинови
масла (84650-04-4)

г) Креозот масло,
аценафтенова фракция
(90640-84-9)

д) Дестилати, висши
(каменовъглена смола)
(65996-91-0)
е) Антрациново масло
(90640-80-5)
ж) Катранени киселини,
въглищни, нерафинирани
(65996-85-2)
з) Креозот, дървен
(021-39-4)
и) Нискотемпературно
алкално катранено
масло (122384-78-5)

1. Забранява се употребата
на тези вещества и препа-
рати за обработка на
дървен материал. Забранява
се пускането на пазара на
дървен материал,
обработен по този начин.
Забранява се употребата
на обработен дървен
материал съгласно
изключения 1 и 2:
- в сгради за декоративни
и други цели, независимо
от предназначението им
(битови, обществени)
- в играчки
- в спортни площадки
- в паркове, градини,
открити места за обществен
отдих и други, при които

има риск от контакт
с кожата
- в постройки и оборудване
за градини и паркове

- при производството и
обработката на контейнери
за развъдни цели и всякаква

преработка или производство
на опаковки или други

материали, които могат да
влязат в контакт или да
замърсят изходни, междинни или готови продукти,

предназначени за консумация
от хора и/или животни

- други материали, които
могат да замърсят изброените
по-горе продукти.

1. Разрешава се използването на тези вещества и препарати за обработка на дърво в промишлени инсталации при условие че те:
(а) съдържат бензо-а-пирен в концентрация, по-малка от 0,005%, или
(б) водноекстрахирани феноли в концентрация,
по-малка от 3%.

Тези вещества и препарати могат да се пускат на пазара само в опаковки с вместимост, равна или
по-голяма от 20 литра, и не могат да се продават на масовия потребител.

Опаковките им задължително се маркират със следния четлив и неизличаващ се текст:
"За употреба само в промишлени инсталации".
2. Обработеният в съответствие с изключението по т. 1 дървен материал, който се пласира на пазара за първи път, може да се използва само за професионална и промишлена употреба - напр. за жп линии, в електрически трансмисии и в телекомуникациите, за огради, в пристанища и водни пътища.
3. Забраната не се отнася за вече обработен дървен материал, пуснат на пазара за втора употреба.
 

33. Хлороформ (67-66-3)
34. Тетрахлор метан
(56-23-5)
35. 1,1,2-трихлоретан
(79-00-5)
36. 1,1,2,2-тетрахлоретан
(79-34-5)
37. 1,1,1,2-тетрахлоретан
(630-20-6)
38. Пентахлоретан
(76-01-7)
39. 1,1-дихлоретилен
(75-35-4)
40. 1,1,1-трихлоретан
(71-55-6)

Забранява се употребата
им в концентрации, равни
или по-големи от 0,1%, във
вещества и препарати,
пускани на пазара за
масовия потребител или за

употреба с друга цел, като
почистване на повърхности
или почистване на платове.

Тази забрана не се отнася за:
- лекарствени продукти или ветеринарномедицински продукти
- козметични продукти.
При концентрации, равни или по-големи от 0,1%, опаковките на тези вещества и съдържащите ги препарати задължително се маркират със следния четлив и незаличим текст: "Само за професионална употреба".

 


 

41. (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2005 г.)


Вещества, посочени в При-
ложение № 1 към Наредбата
за реда и начина на класи-
фициране, опаковане и ети-
кетиране на химични вещес-
тва и препарати, приета с
Постановление № 316 на Ми-
нистерския съвет от
2002 г., класифицирани
като запалими или изклю-
чително запалими и етике-
тирани като такива, или
вещества, невключени в
приложение № 1 към наред-
бата, но отговарящи на
критериите за запалимост
съгласно приложение № 2
към наредбата, и временно
класифицирани и етикети-
рани като изключително
запалими, лесно запалими
или запалими.

Забранява се пускането им
на пазара за масова
употреба като вещества или
препарати в аерозолна
опаковка, предназначена за
развлекателни и декоративни
цели, за:

- метален блясък,
предназначен за декорация
- изкуствен сняг и скреж
възглавнички за издаване
на неприлични шумове
- арнавални ленти
- имитация на екскременти
- свирки за празненства
- декоративни снежинки и
пяна
- изкуствени паяжини
- бомбички с неприятна
миризма
- други.
Опаковките на тези
вещества и препарати
задължително се маркират
със следния четлив и
неизличим текст: "Само за
професионална употреба".

 

 


 

42. Хексахлоретан
(67-72-1)

Забранява се употребата му
за производство или
обработка на цветни метали.

 

 


 

42а. (Нова - ДВ, бр. 62 от 2004 г.)


Алкани, С10 - С13, хлоро
(късоверижни хлорирани
парафини) КВХП

Забранява се пускането им
на пазара за употреба като
вещества, състави на други
вещества или препарати в
концентрации по-високи
от 1 %:
- за обработка на метали;
- за втечняване на мазнини
при обработката на кожи.

 

 


 

43. (Нова - ДВ, бр. 62 от 2004 г., в сила от 15.01.2005 г.)


Азобагрила
Вещества, посочени във:
- Списък 7 "Ароматни
амини"

- Списък 8 "Бои (Багрила)"
- Списък 9 "Методи за
изпитване"

1. Забранява се употребата
на азобагрила, които в

резултат на редуктивно
отделяне на една или повече

азогрупи могат да освобо-
дят в крайните продукти
или боядисани части от тях
един или повече от изброе-
ните в Списък 7 ароматни
амини в концентрации над
30 ppm, определени по
методите от Списък 9.

Забранява се употребата им
в текстилни и кожени изде-
лия, които могат да влязат
в директен или продължите-
лен контакт с човешката
кожа или устна кухина.
Забранява се употребата им
във:
- облекла, постелки и
спално бельо, хавлиени
кърпи, изкуствена коса,
перуки, шапки, салфетки и
други санитарни материали,
спални чували;
- обувки, ръкавици, каишки
за часовници, ръчни чанти,
портмонета/портфейли,
куфарчета, тапицерия за
мебели, аксесоари, носе-
ни около врата;
- текстилни или кожени
играчки или играчки с
текстилни или кожени
дрехи;
- прежда и тъкани,
предназначени за ползване
от масовия потребител.
2. Забранява се пускането
на пазара или употребата
на азобагрилата (като
вещества или съставки на
препарати), посочени в
Списък 8, за боядисване на
текстилни или кожени
изделия, когато концентра-
циите им са по-високи от
0,1 масови %.

До 1 януари 2005 г. забраните не се прилагат за текстилни изделия, произведени от рециклирани влакна, ако източник на амините са остатъци от предишно боядисване на същите тъкани и ако амини, изброени в Списък 7, се отделят в концентрации под 70 ppm.
 

44. (Нова - ДВ, бр. 62 от 2004 г., изм., бр. 97 от 2005 г.)


Производни (деривати) на
Пентабромодифениловия етер

C12H5Br5O

1. Забранява се пускането
на пазара или употребата им
като вещества или съставки
на вещества или препарати в
концентрации по-високи от
0,1 масови %.
2. Забранява се пускането
на пазара на продукти,
ако те или бавновъзпла-
меняващи се части от тях
съдържат веществото в кон-
центрации по-високи от
0,1 масови %.

До 31 март 2006 г. забраните, определени в т. 1 и 2, не се прилагат при Авиационните аварийни системи за евакуация. 

45. (Нова - ДВ, бр. 62 от 2004 г.)


Производни (деривати) на
октабромодифениловия етер

C12H2Br8O

1. Забранява се пускането
на пазара или употребата им
като вещества или съставки
на вещества или препарати в
концентрации по-високи от
0,1 масови %.
2. Забранява се пускането
на пазара на продукти, ако
те или забавящи възпламеня-
ването части от тях
съдържат веществото в
концентрации по-високи от

0,1 масови %.

 

 


 

46. (Нова - ДВ, бр. 62 от 2004 г., в сила от 15.01.2005 г., изм. и доп., бр. 97 от 2005 г.)


Нонилфенол C6H4(OH)C9H19
Нонилфенол етилоксилат
(C2H4O)nC15H24O

Забранява се пускането на
пазара или употребата им
като вещества или съставки
на препарати в концентра-
ции, равни или по-високи
от 0,1 масови %, за
следните цели:

1. Почистване на обществени
сгради и промишлени

инсталации;
2. Битово почистване;
3. Обработка на текстилни
изделия и кожа;
4. Емулгиране при
дезинфекционни разтвори в
селското стопанство,
използвани при доене;
5. Обработка на метали;
6. Производство на хартия
и пулп (шлам);
7. Козметични продукти;
8. Други продукти за лична
грижа;
9. Коформуланти в
пестициди и биоциди.

Забраната по т. 1 не се отнася за:
- контролирани затворени системи за сухо почистване, при които почистващата течност се рециклира или изгаря;
- почистващи системи със специални функции, при които почистващата течност се рециклира или изгаря.
Забраната по т. 3 не се отнася за:
- обработка без изхвърляне в отпадъчните води;
- системи със специални функции, при които използваната вода се подлага на предварителна обработка за пълно отстраняване на органичната фракция преди биологичното третиране на отпадните води (отстраняване на мазнини от овча кожа).
Забраната по т. 5 не се отнася за употреба в контролирани затворени системи, при които почистващата течност се рециклира или изгаря.
Забраната по т. 8 не се отнася за спермициди.
Забраната по т. 9 не се отнася за вече издадени разрешения за продукти за растителна защита или биоцидни препарати, съдържащи нонилфенол етоксилат като коформулант, преди влизането в сила на тази забрана.
Издадените разрешения важат до изтичане на валидността им. 

47. (Нова - ДВ, бр. 62 от 2004 г., в сила от 15.01.2005 г.)


Цимент и смеси,
съдържащи цимент

1. Забранява се пускането
на пазара и употребата
на цимент и смеси,
съдържащи цимент, ако
съдържанието на разтворим
хром в (VI) след
хидратиране е по-високо от
0,0002 % от общото сухо
тегло на цимента.
2. Върху опаковката на
цимента и смесите,
съдържащи цимент, трябва
да е поставена четлива и
незаличима информация за
датата на опаковане,
условията и периода на
съхранение, при които се
запазват активността на
редуциращия агент и
съдържанието на хром
(VI) под граничната
концентрация, посочена
по-горе.

Забраните по т. 1 и 2 не се отнасят до пускането на пазара и употребата на цимент и смеси, съдържащи цимент, в контролирани, затворени и напълно автоматизирани процеси, при които циментът и смесите, съдържащи цимент, се обработват изцяло от Машини и при които няма възможност за контакт с кожата.
 

 

 
 
 
 


48.(Нова – ДВ, бр. 5 от 2007 г., в сила от 15.06.2007 г.) Толуен CAS № 108-88-3

Забранява се пускането на пазара и употребата му като вещество или
съставка на препарати в концентрация, равна или по-висока от 0,1 масови % в слепващи вещества и бои в аерозолни опаковки за продажба на масови потребители.

 

49.(Нова – ДВ, бр. 5 от 2007 г., в сила от 15.06.2007 г.) Трихлорбензен
CAS № 120-82-1

Забранява се пускането на пазара и употребата му като вещество или съставка на препарати в концентрация, равна или по-висока от 0,1 масови %.

Разрешава се употребата на
трихлоробензен като:

—междинен продукт при синтеза, или

—разтворител, който се добавя при реакции на хлориране в затворена система, или

—в производството на 1,3,5-тринитро-2,4,6-триаминобензен (TATB)

50.(Нова – ДВ, бр. 5 от 2007 г., в сила от 1.01.2010 г. – изм.,
бр. 4 от 2008 г.)
Полициклични ароматни въглеводороди (PAH)

1. Забранява се пускането на пазара и употребата на масла, използвани като добавки при производството на гуми за превозни средства, или на части на гуми за превозни средства, ако те съдържат:
—повече от 1 mg/kg BaP, или

—повече от 10 mg/kg от сумата на всички изброени PAH.

Тези ограничения се считат за спазени, ако частта на полицикличните ароматни органични съединения (PCA) е по-малка от 3 масови %, измерено по стандарт на Петролния институт

IP 346: 1998 (Определяне на РСА в неизползвани машинни масла и петролни фракции, несъдържащи асфалтен-рефрактивен индекс метод за екстракция на диметил сулфоксид),която предвижда на всеки 6 месеца или след всяка голяма оперативна промяна, която от двете е по-рано, производителят или вносителят да контролират съответствието в граничните стойности на ВаР и посочените в списъка РАН, както и корелацията на измерените стойности с частта на РСА.

 

1.Бензо(а)пирен (BaР) CAS № 50-32-8

2.Бензо(а)пирен (BеР) CAS № 192-97-2

3. Бензо(а)антрацен (BaA) CAS № 56-55-3

4. Хризен (CHR) CAS № 218-01-9

5. Бензо(b)флуорантeн (BbFA)
CAS № 205-99-2

6.Бензо(j)флуорантeн (BjFA) CAS № 205-82-3

7.Бензо(k)флуорантeн (BkFA) CAS № 207-08-9

8. Дибензо (a,h) антрацен (DBAhA)CAS № 53-70-3

 

2. Забранява се пускането на пазара на гуми за превозни средства и регенерати (гуми с подновена повърхност), произведени след 1 януари 2010 г., ако те съдържат масла, използвани като добавки в количества, превишаващи границите, посочени в § 1.Тези граници се считат за спазени, когато количеството на съединенията от вулканизиран каучук не превишават границата от 0,35 % Bay протона, като измерванията и изчисленията са направени от ISO 21461(Вулканизиран каучук—определяне ароматността (съдържанието на ароматни съединения) на масла в съединенията от вулканизиран каучук).

Параграф 2 не се прилага за регенерати, ако тяхното вулканизиращо покритие не съдържа масла, използвани като добавки в концентрации, превишаващи посочените в § 1.

51.(Нова – ДВ, бр. 5 от 2007 г., в сила от 16.01.2007 г. изм.,
бр. 4 от 2008 г.)
Следните фталати (или друг CAS- и EINECS номера,отнасящи се за веществото):

Забранява се употребата им като вещества или като съставки на препарати в концентрации, по-високи от 0,1 масови % от пластифицираните атериали в детски играчки и продукти за детска грижа.

 

бис (2-етилхексил)
фталат (DEHP)
CAS № 117-81-7
EINECS № 204-211-0

Забранява се пускането на пазара на детски играчки и продукти за детска рижа, съдържащи тези фталати в онцентрация, по-висока от посочената по-горе.

 

дибутил фталат (DBP)
CAS № 84-74-2

EINECS № 201-557-4

бензил бутил фталат (BBP)
CAS № 85-68-7

EINECS № 201-622-7

 

 

51а. (Нова – ДВ, бр. 5 от 2007 г., в сила от 16.01.2007 г. – изм.,
бр. 4 от 2008 г.)
Следните фталати (или друг CAS- и EINECS номера, отнасящи се за веществото):

Забранява се употребата им като вещества или като съставки на препарати в концентрации, по-високи от 0,1 масови % за пластифицираните материали в детски играчки и продукти за детска грижа, които могат да попаднат в устата на децата.

 

ди-“изононил” фталат (DINP)
CAS № 28553-12-0 и 68515-48-0

EINECS № 249-079-5 и 271-090-9

ди-“изодецил” фталат (DIDP)
CAS № 26761-40-0 и 68515-49-1

EINECS № 247-977-1 и 271-091-4

Забранява се пускането на пазара на такива детски играчки и продукти за детска грижа, съдържащи тези фталати в концентрация, по-висока от посочената по-горе.

 

ди-n-октил фталат (DNOP)
CAS № 117-84-0

EINECS № 204-214-7

 

 

52.(Нова – ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 27.06.2008 г.) Перфлурооктан сулфонати (PFOS) C8F17SO2X (X = OH, сол на метал (O-M+), халид, амид и други производни, включително полимери)

1. Забранява се пускането на пазара или употребата им като вещества или съставка на препарати в концентрация, равна или по-висока от 0,005 масови %.
2. Забранява се пускането им на пазара в полуготови продукти или изделия или части от тях, ако концентрацията на перфлуорооктан сулфонати е равна или по-висока от 0,1 масови %, изчислена като отношение на масата на структурните или микроструктурните отделни части, които съдържат перфлуорооктан сулфонати, или в текстилни или други материали с покритие, ако количеството на перфлуорооктан сулфонати е равно или по-високо от 1 ?g/m2 в материала с пок­ритие.
3. Забраните в т. 1 и 2 се прилагат, без да се нарушават изискванията на Регламент (ЕО) № 648/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. за детергентите (ОВ L 104, 8.04.2004).

1. Забраните по т. 1 и 2 от колона 2 не се отнасят за следните изделия, както и за веществата и препаратите, необходими за производството им:
а) фоторезисти или антирефлектиращи покрития за фотолитографски процеси;
б) нанасяне на фотографски покрития върху филми, хартия или печатни форми;
в) вещества, потискащи образуването на мъгла при недекоративно твърдо хромиране (VI), и овлажнители, употребявани в контролирани системи за нанасяне на галванични покрития, при което количеството на отделяните в околната среда перфлуорооктан сулфонати e сведено до минимум чрез пълно прилагане на съответните най-добри налични техники, по смисъла на глава седма, раздел II от Закона за опазване на околната среда (ЗООС);
г) хидравлични флуиди за авиацията.

2. Пяната за гасене на пожар, която съдържа перфлуорооктан сулфонати в концентрация, равна или по-висока от 0,005 масови % и е пусната на пазара преди 27 декември 2006 г., може да бъде употребявана до 27 юни 2011 г.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Специфични изисквания за етикетиране на продуктите по т. 6 от приложението
 
 
 
 
   1. Всички продукти, съдържащи азбест, или тяхната опаковка трябва да
носят етикет, определен, както следва:
(а) етикетът, посочен на фигура 1, трябва да е с височина (Н) поне
5 см и ширина 2,5 см;
(б) етикетът се състои от две части:
- горната част (h1 = 40 % H) включва буквата "а" в бяло на черен фон;
- долната част (h2 = 60% H) включва стандартен текст в бяло и/или
черно на червен фон, който да е ясно четлив;
(в) ако продуктът съдържа крокидолит, думите "съдържа азбест",
използвани в стандартния текст, се заменят със "съдържа крокидолит/син
азбест";
(г) ако етикетът е директно отпечатан върху продукта, достатъчно е
надписът да бъде в един цвят, контрастиращ с цвета на фона.
 
 
 
 
   2. Етикетът, посочен на фигура 1, се поставя в съответствие със
следните правила:
а) на всяка от най-малките доставени единици;
б) ако продуктът има азбестосъдържащи съставки, достатъчно е само тези
съставки да носят етикет; етикетът може да не се поставя, ако размерът на
опаковката е малък или опаковката е неподходяща и това води до невъзможност
етикетът да бъде поставен на компонента.
 
 
 
 
   3. Етикетиране на опаковани продукти, съдържащи азбест:
3.1. Следната информация трябва да се отбележи ясно, четливо и
незаличимо на етикета на опаковката на опакованите продукти, съдържащи
азбест:
а) символът и съответните надписи за опасност в съответствие с това
приложение;
б) трябва да бъдат приложени инструкции за безопасност в съответствие
с изискванията на това приложение, доколкото те се отнасят до съответния
продукт.
Когато допълнителна информация за безопасност се отбелязва на
опаковката, това не трябва да засяга или да противоречи на изискванията,
посочени в букви "а" и "б".
3.2. Етикетирането в съответствие с 3.1 се постига чрез:
- етикет, плътно залепен към опаковката, или
- прикрепен към опаковката етикет, или
- директно отпечатване върху опаковката.
3.3. Продуктите, съдържащи азбест, опаковани само в нестегнат
полимерен амбалаж, се считат за опаковани продукти и се етикетират в
съответствие с т. 3.2. Ако продуктите са разопаковани и пуснати на пазара
неопаковани, за всяка от най-малките доставени единици се изпълняват
изискванията за етикетиране съгласно т. 3.1.
 
 
 
 
   4. Етикетиране на неопаковани продукти, съдържащи азбест.
За неопаковани продукти, съдържащи азбест, етикетирането в
съответствие с т. 3.1 се постига чрез:
- етикет, плътно залепен към продукта, съдържащ азбест;
- прикрепен към продукта етикет;
- директно отпечатване върху продукта.
Ако горното изискване не може да се изпълни, например при малък размер
на продукта, неподходящи свойства на продукта или технически затруднения,
продуктът се разпространява, придружен с етикет, съгласно изискванията на
т. 3.1.
 
 
 
 
   5. За осигуряване на безопасност и хигиена при работа с продуктите,
които в процеса на употреба могат да се обработват допълнително, етикетът,
прикрепен към продукта, трябва да се придружава от подходящи за съответния
продукт инструкции за безопасност, които да съдържат следното:
- да се работи по възможност на открито или в добре проветрявано
място;
- за предпочитане е да се използват ръчни инструменти или
нискооборотни инструменти, снабдени по възможност с подходящи устройства за
улавяне на праха; ако се използват високоскоростни инструменти, те винаги
трябва да са снабдени с такова устройство;
- по възможност да се прилага овлажняване преди рязане или пробиване;
- прахообразните отпадъци да се овлажняват и поставят в подходящи
затворени съдове и да се обезвреждат безопасно.
 
 
 
 
6. Етикетът на всеки продукт, предназначен за домашна употреба,
непридружен с инструкция по т. 5, и за който е възможно при употреба да
започне да отделя азбестови влакна във въздуха, трябва да съдържа следната
инструкция за безопасност: "Замени при износване".Фиг. 1. Етикет за продукти, съдържащи азбест
Списък 1
към т. 29 от приложението Канцерогенни вещества категория 1
(Доп. - ДВ, бр. 62 от 2004 г., изм. и доп., бр. 5 от 2007 г.,
попр., бр. 9 от 2007 г., изм., бр. 4 от 2008 г.,
в сила от 24.08.2007 г.)

Вещество, група вещества

Индекс №

ЕC №

CAS №

Забележка

1

2

3

4

5

 

2-нафтиламин; бета-нафтиламин

612-022-00-3

202-080-4

91-59-8

Е


Азбест

650-013-00-6

 

132207-33-1

 

 

 

 

132207-32-0

 

 

 

 

2172-73-5

 

 

 

 

77536-66-4

 

 

 

 

77536-68-6

 

 

 

 

77536-67-5

 


Арсенова киселина и нейните

033-005-00-1

 

няма

 

соли

 

 

 

 


Бензен

601-020-00-8

200-753-7

71-43-2

Е


Бензидин; 4,4'-диаминобифенил;

612-042-00-2

202-199-1

92-87-5

Е

бифенил-4,4'илендиамин; 1,1'-

 

 

 

 

бифенил-4,4'-диамин

 

 

 

 


Бис(хлорметил) етер

603-046-00-5

208-832-8

542-88-1

 


Бифенил-4-иламин; ксениламин;

612-072-00-6

202-177-1

92-67-1

 

4-аминобифенил

 

 

 

 


Винилхлорид; хлороетилен

602-023-00-7

200-831-0

75-01-4

 


Диарсенов пентоксид; арсенов

033-004-00-6

215-116-9

1303-28-2

 

(V) оксид

 

 

 

 


Диарсенов триоксид; арсенов

033-003-00-0

215-481-4

1327-53-3

 

(III) оксид

 

 

 

 


Диникелов триоксид

028-005-00-3

215-217-8

1314-06-3

 


Ерионит

650-012-00-0

 

12510-42-8

 


Никелов диоксид

028-004-00-8

234-823-3

12035-36-8

 


Никелов монооксид

028-003-00-2

215-215-7

1313-99-1

 


Никелов субсулфид (син.

028-007-00-4

234-829-6

12035-72-2

 

триникелов дисулфид)

 

 

 

 


Никелов сулфид

028-006-00-9

240-841-2

16812-54-7

 


Оловен хидроген арсенат

082-011-00-0

232-064-2

7784-40-9

 


Соли на 2-нафтиламин

612-071-00-0

 

-

 


Соли на бензидин

612-070-00-5

 

-

 


Соли на бифенил-4-иламин;

612-073-00-1

 

-

 

соли на ксениламин;

 

 

 

 

соли на 4-аминобифенил

 

 

 

 


Хлормоетил метилетер;

603-075-00-3

203-480-1

107-30-2

 

хлордиметилетер

 

 

 

 


Хромен (VI) триоксид

024-001-00-0

215-607-8

1333-82-0

E


Цинкови хромати, включително

024-007-003

 

-

 

цинково-калиев хромат

 

 

 

 


Катран, каменовъглен катран

648-081-00-7

232-361-7

8007-45-2

 

(вторичен продукт при

 

 

 

 

газификацията на въглища;

 

 

 

 

почти твърдо вещество;

 

 

 

 

комплексна комбинация от

 

 

 

 

ароматни въглеводороди,

 

 

 

 

фенолсъдържащи компоненти,

 

 

 

 

азотни основи и тиофен)

 

 

 

 


Катрани, каменовъглени,

648-082-00-2

266-024-0

65996-89-6

 

високотемпературни

 

 

 

 

въглени катрани (продукт от

 

 

 

 

кондензацията, получен от

 

 

 

 

охлаждането при стайна

 

 

 

 

температура на газифицирани

 

 

 

 

при повече от 700°С въглища;

 

 

 

 

черна вискозна течност,

 

 

 

 

по-плътна от водата, състояща

 

 

 

 

се преди всичко от комплексна

 

 

 

 

смес на ароматни въглеводороди

 

 

 

 

с кондензирани пръстени;

 

 

 

 

възможно е да съдържа малки

 

 

 

 

количества фенолсъдържащи

 

 

 

 

съединения и ароматни азотни

 

 

 

 

основи)

 

 

 

 


Катрани, от каменни въглища,

648-083-00-8

266-025-6

65996-90-9

 

нискотемпературни

 

 

 

 

каменовъглени смоли

 

 

 

 

(кондензационен продукт,

 

 

 

 

получен при охлаждането на

 

 

 

 

стайна температура на

 

 

 

 

газифицирани при по-малко от

 

 

 

 

700°С въглища; черна вискозна

 

 

 

 

течност, по-плътна от водата,

 

 

 

 

състояща се преди всичко от

 

 

 

 

комплексна смес на ароматни

 

 

 

 

въглеводороди с кондензирани

 

 

 

 

пръстени; фенолсъдържащи

 

 

 

 

съединения, ароматни азотни

 

 

 

 

основи и техните алкилни

 

 

 

 

деривати)

 

 

 

 


Катрани, от кафяви въглища

648-145-00-4

309-885-0

101316-83-0

J

(дестилирани масла,

 

 

 

 

получени от кафявовъглен

 

 

 

 

катран; състои се преди всичко

 

 

 

 

от алифатни, нафтосъдържащи и

 

 

 

 

ароматни въглеводороди с от

 

 

 

 

един до три пръстена, техните

 

 

 

 

алкилни деривати,

 

 

 

 

хетероароматни съединения и

 

 

 

 

феноли с един и два пръстена и

 

 

 

 

с точка на кипене в областта

 

 

 

 

от 150 : 360°С)

 

 

 

 


Нискотемпературни катрани от

648-146-00-X

309-886-6

101316-84-1

 

кафяви въглища

 

 

 

 

(катрани, получени при

 

 

 

 

нискотемпературно коксуване и

 

 

 

 

нискотемпературна газификация

 

 

 

 

на кафяви въглища; състоят се

 

 

 

 

преди всичко от алифатни

 

 

 

 

нафтосъдържащи и циклични

 

 

 

 

ароматни въглеводороди,

 

 

 

 

хетероароматни въглеводороди и

 

 

 

 

циклични феноли)

 

 

 

 


Кокс (каменовъглен катран),

648-157-00-X

 

140203-12-9

 

нискотемпературни

 

 

 

 

катранени смоли

 

 

 

 


Кокс (каменовъглен катран),

648-158-00-5

 

140203-13-0

 

смесен с нискотемпературни

 

 

 

 

катранени смоли

 

 

 

 


Кокс (каменовъглен катран),

648-159-00-0

 

140413-61-2

 

високотемпературен,

 

 

 

 

нискотемпературни катранени

 

 

 

 

смоли

 

 

 

 


Леки парафиносъдържащи нефтени

649-050-00-0

265-051-5

64741-50-0

 

дестилати; нерафинирани или

 

 

 

 

леко рафинирани (комплексна

 

 

 

 

комбинация от въглеводороди,

 

 

 

 

получена чрез вакуумна

 

 

 

 

дестилация на остатъци от

 

 

 

 

дестилация на суров нефт;

 

 

 

 

състои се от въглеводороди с

 

 

 

 

дължина на въглеродната верига

 

 

 

 

от С15 до С30, като се

 

 

 

 

получава готов продукт с

 

 

 

 

вискозитет по-малко от 19сSt

 

 

 

 

при 40°С; съдържа относително

 

 

 

 

голяма част наситени алифатни

 

 

 

 

въглеводороди, възникващи

 

 

 

 

обикновено в тази област на

 

 

 

 

дестилация на суров нефт)

 

 

 

 


Тежки парафиносъдържащи

649-051-00-6

265-052-0

46741-51-1

 

нефтени дестилати

 

 

 

 

(комплексна комбинация от

 

 

 

 

въглеводороди, получена чрез

 

 

 

 

вакуумна дестилация на

 

 

 

 

остатъци от дестилация на

 

 

 

 

суров нефт; състои се от

 

 

 

 

въглеводороди с дължина на

 

 

 

 

въглеродната верига от С20 до

 

 

 

 

С50, като се получава готов

 

 

 

 

продукт с вискозитет по-малко

 

 

 

 

от 90сSt при 40°С; съдържа

 

 

 

 

относително голяма част

 

 

 

 

наситени алифатни

 

 

 

 

въглеводороди)

 

 

 

 


Леки парафиносъдържащи нефтени

649-052-00-1

265-053-6

64741-52-2

 

дестилати (комплексна комбина-

 

 

 

 

ция от въглеводороди, получена

 

 

 

 

чрез вакуумна дестилация на

 

 

 

 

остатъци от дестилация на

 

 

 

 

суров нефт; състои се от

 

 

 

 

въглеводороди с дължина на

 

 

 

 

въглеродната верига от С15 до

 

 

 

 

С30, като се получава готов

 

 

 

 

продукт с вискозитет по-малко

 

 

 

 

от 19сSt при 40°С; съдържа

 

 

 

 

сравнително малко нормални

 

 

 

 

парафини)

 

 

 

 


Тежки нафтосъдържащи нефтени

649-053-00-7

265-054-1

64741-53-3

 

дестилати (комплексна комбина-

 

 

 

 

ция от въглеводороди, получена

 

 

 

 

чрез вакуумна дестилация на

 

 

 

 

остатъци от дестилация на

 

 

 

 

суров нефт; състои се от

 

 

 

 

въглеводороди с дължина на

 

 

 

 

въглеродната верига от С20 до

 

 

 

 

С50, като се получава готов

 

 

 

 

продукт с вискозитет по-малко

 

 

 

 

от 19сSt при 40°С; съдържа

 

 

 

 

сравнително малко нормални

 

 

 

 

парафини)

 

 

 

 


Тежки нафтосъдържащи нефтени

649-054-00-2

265-117-3

64742-18-3

 

дестилати, обработени с

 

 

 

 

киселини (комплексна

 

 

 

 

комбинация от въглеводороди,

 

 

 

 

получена като рафинат

 

 

 

 

вследствие използване на

 

 

 

 

методи за обработка със сярна

 

 

 

 

киселина; състои се от

 

 

 

 

въглеводороди с дължина на

 

 

 

 

въглеродната верига от С20 до

 

 

 

 

С50, като се получава готов

 

 

 

 

продукт с вискозитет не по-

 

 

 

 

малък от 19сSt при 40°С;

 

 

 

 

съдържа относително малко

 

 

 

 

нормални парафини)

 

 

 

 


Леки нафтосъдържащи нефтени

649-055-00-8

265-118-9

74742-19-4

 

дестилати, обработени с

 

 

 

 

киселини (комплексна

 

 

 

 

комбинация от въглеводороди,

 

 

 

 

получена като рафинат

 

 

 

 

вследствие използване на

 

 

 

 

методи за обработка със сярна

 

 

 

 

киселина; състои се от

 

 

 

 

въглеводороди с дължина на

 

 

 

 

въглеродната верига от С15 до

 

 

 

 

С30, като се получава готов

 

 

 

 

продукт с вискозитет, по-малък

 

 

 

 

от 19сSt при 40°С; съдържа

 

 

 

 

относително малко нормални

 

 

 

 

парафини)

 

 

 

 


Тежки парафиносъдържащи

649-056-00-3

265-119-4

64742-20-7

 

нефтени дестилати,

 

 

 

 

обработени с киселини

 

 

 

 

(комплексна комбинация от

 

 

 

 

въглеводороди, получена като

 

 

 

 

рафинат вследствие използване

 

 

 

 

на методи за обработка със

 

 

 

 

сярна киселина; състои се

 

 

 

 

преди всичко от наситени

 

 

 

 

въглеводороди с дължина на

 

 

 

 

въглеродната верига най-вече в

 

 

 

 

областта С20 до С50, като се

 

 

 

 

получава готов продукт с

 

 

 

 

вискозитет не по-малък от

 

 

 

 

19сSt при 40°С)

 

 

 

 


Леки парафиносъдържащи нефтени

649-057-00-9

265-121-5

64742-21-8

 

дестилати, обработени с кисе-

 

 

 

 

лини (комплексна комбинация от

 

 

 

 

въглеводороди, получена като

 

 

 

 

рафинат вследствие използване

 

 

 

 

на методи за обработка със

 

 

 

 

сярна киселина; състои се

 

 

 

 

преди всичко от наситени

 

 

 

 

въглеводороди с дължина на

 

 

 

 

въглеродната верига най-вече в

 

 

 

 

областта С15 до С30, като се

 

 

 

 

получава готов продукт с

 

 

 

 

вискозитет не по-малък от

 

 

 

 

19сSt при 40°С)

 

 

 

 


Тежки парафиносъдържащи

649-058-00-4

265-127-8

64742-27-4

 

нефтени дестилати,

 

 

 

 

химично неутрализирани

 

 

 

 

(комплексна комбинация от

 

 

 

 

въглеводороди, получена

 

 

 

 

вследствие използване на метод

 

 

 

 

за отстраняване на киселите

 

 

 

 

вещества; състои се преди

 

 

 

 

всичко от въглеводороди с

 

 

 

 

дължина на въглеродната верига

 

 

 

 

най-вече в областта С20 до

 

 

 

 

С50, като се получава готов

 

 

 

 

продукт с вискозитет не по-

 

 

 

 

малък от 19сSt при 40°С;

 

 

 

 

съдържа сравнително голямо

 

 

 

 

количество алифатни

 

 

 

 

въглеводороди)

 

 

 

 


Леки и тежки парафиносъдържащи

649-059-00-X

265-128-3

64742-28-5

 

нефтени дестилати, химично

 

 

 

 

неутрализирани (комплексна

 

 

 

 

комбинация от въглеводороди,

 

 

 

 

получена вследствие използване

 

 

 

 

на метод за отстраняване на

 

 

 

 

киселите вещества; състои се

 

 

 

 

преди всичко от въглеводороди

 

 

 

 

с дължина на въглеродната

 

 

 

 

верига най-вече в областта С15

 

 

 

 

до С30, като се получава готов

 

 

 

 

продукт с вискозитет не по-

 

 

 

 

малък от 19сSt при 40°С)

 

 

 

 


Тежки нафтосъдържащи нефтени

649-060-00-5

265-135-1

64742-34-3

 

дестилати, химично неутрализи-

 

 

 

 

рани (комплексна комбинация от

 

 

 

 

въглеводороди, получена

 

 

 

 

вследствие използване на метод

 

 

 

 

за отстраняване на киселите

 

 

 

 

вещества; състои се преди

 

 

 

 

всичко от въглеводороди с

 

 

 

 

дължина на въглеродната верига

 

 

 

 

най-вече в областта С20 до

 

 

 

 

С50, като се получава готов

 

 

 

 

продукт с вискозитет не по-

 

 

 

 

малък от 19сSt при 40°С;

 

 

 

 

съдържа сравнително малко

 

 

 

 

нормални парафини)

 

 

 

 


Леки нафтосъдържащи нефтени

649-061-00-0

265-136-7

64742-35-4

 

дестилати, химично неутрализи-

 

 

 

 

рани (комплексна комбинация от

 

 

 

 

въглеводороди, получена вслед-

 

 

 

 

ствие използване на метод за

 

 

 

 

отстраняване на киселите

 

 

 

 

вещества; състои се преди

 

 

 

 

всичко от въглеводороди

 

 

 

 

с дължина на въглеродната

 

 

 

 

верига най-вече в областта С15

 

 

 

 

до С30, като се получава готов

 

 

 

 

продукт с вискозитет не по-

 

 

 

 

малък от 19сSt при 40°С;

 

 

 

 

съдържа сравнително малко

 

 

 

 

нормални парафини)

 

 

 

 


Бутан (съдържащ > 0,1 %

601-004-01-8

203-448-7

106-97-8

C, S

Бутадиен - 203-450-8) - (1)

 

 

 

Вж. приложение № 1 към Наредбата

Изобутан (съдържащ > 0,1 %

 

 

 

за реда и начина за класифи-

Бутадиен - 203-450-8) - (2)

 

200-857-2

75-28-5

циране, опаковане и етикетиране

 

 

(2)

(2)

на съществуващи и нови химични

 

 

 

 

вещества и препарати


1,3-Бутадиен; бута-1,3-диен

601-013-00-Х

203-450-8

106-99-0

D

 

 

 

 

Вж. приложение № 1 към Наредбата

 

 

 

 

за реда и начина за класифи-

 

 

 

 

циране, опаковане и етикетиране

 

 

 

 

на съществуващи и нови химични

 

 

 

 

вещества и препарати


 

 
 
 
 


Вещество, група вещества

Индекс №

EC №

CAS №

Забележка

1

2

3

4

5

Триетил арсенат

601-067-00-4

427-700-2

15606-95-8

 

Газове (нефтени), нефтен газ, горната фракция от де-

649-062-00-6

270-755-0

68477-73-6

H, K

пропанатор за каталитично крекирана нафта, богат на С3 въглеводороди, несъдържащ киселини

 

 

 

 

[Съставна комбинация от въглеводороди, получени чрез фракциониране на каталитично крекирани въглеводороди и обработени за отстраняване на киселинно съдържащи примеси. Състои се от въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С24, основно от С3 въглеводороди]

 

 

 

 

Газове (нефтени), нефтен газ, получен чрез каталитичен крекер

649-063-00-1

270-756-6

68477-74-7

H, K

[Съставна комбинация от въглеводороди, получени чрез дестилация на продукти от каталитичен крекинг. Състои се основно от алифатни въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С16]

 

 

 

 

Газове (нефтени), нефтен газ, получен чрез каталити-

649-064-00-7

270-757-1

68477-75-8

H, K

чен крекер, богат на С15 въглеводороди

 

 

 

 

[Съставна комбинация от въглеводороди, получени чрез дестилация на продукти от каталитичен крекинг. Състои се от алифатни въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С16, основно С15]

 

 

 

 

Газове (нефтени), нефтен газ, горна фракция от стаби-

649-065-00-2

270-758-7

68477-76-9

H, K

лизатор за каталитично полимеризирана нафта, богат

 

 

 

 

на C2-4 въглеводороди

 

 

 

 

[Съставна комбинация от въглеводороди, получени чрез фракционна стабилизация на каталитично полимеризирана нафта. Състои се от алифатни въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С26, основно от С2-C4]

 

 

 

 

Газове (нефтени), нефтен газ, получен от каталитичен

649-066-00-8

270-760-8

68477-79-2

H, K

реформер, богат на С14 въглеводороди

 

 

 

 

[Съставна комбинация от въглеводороди, получени чрез дестилация на продукти от каталитичен реформинг. Състои се от въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С16, основно от С14]

 

 

 

 

Газове (нефтени), нефтен газ, получен чрез алкилиране

649-067-00-3

270-765-5

68477-83-8

H, K

с С35 олефин-парафини

 

 

 

 

[Съставна комбинация от олефинови и парафинови въглеводороди, с брой въглеродни атоми в интервала С35, използвани като алкилиращо захранване. Температурата на околната среда надвишава обикновено критичната температура на тези комбинации]

 

 

 

 

Газове (нефтени), нефтен газ, богат на С4 въглеводороди

649-068-00-9

270-767-6

68477-85-0

H, K

[Съставна комбинация от въглеводороди, получени чрез дестилация на продукти от каталитично фракциониране. Състои се от алифатни въглеводороди, с брой на въглеродните атоми в интервала С35, основно С4]

 

 

 

 

Газове (нефтени), нефтен газ, горни фракции от

649-069-00-4

270-768-1

68477-86-1

H, K

деетанатор

 

 

 

 

[Съставна комбинация от въглеводороди, получени при дестилацията на газови и бензинови фракции от каталитичен крекинг. Състои се основно от етан и етилен]

 

 

 

 

Газове (нефтени), нефтен газ, горни фракции от

649-070-00-X

270-769-7

68477-87-2

H, K

деизобутанатор

 

 

 

 

[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез атмосферна дестилация на бутан-бутиленов поток. Състои се от алифатни въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С34]

 

 

 

 

Газове (нефтени), нефтен газ, изсушен чрез депропана-

649-071-00-5

270-772-3

68477-90-7

H, K

тор, с повишено съдържание на пропен

 

 

 

 

[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез дестилация на продукти от бензинови и газови фракции от каталитичен крекинг. Състои се основно от пропилен с известно количество етан и пропан]

 

 

 

 

Газове (нефтени), нефтен газ, горни фракции от депро-

649-072-00-0

270-773-9

68477-91-8

H, K

панатор

 

 

 

 

[Съставна комбинaция от въглеводороди, получена при дестилация на продукти от бензинови и газови фракции от каталитичен крекинг. Състои се основно от алифатни въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С24]

 

 

 

 

Газове (нефтени), нефтен газ, горни фракции от депро-

649-073-00-6

270-777-0

68477-94-1

H, K

панатор от пречистваща газова инсталация

 

 

 

 

[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез фракциониране на смесени въглеводородни потоци. Състои се основно от въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С14, основно пропан]

 

 

 

 

Газове (нефтени), нефтен газ, получен чрез Гирбатол-

649-074-00-1

270-778-6

68477-95-2

H, K

въвеждаща инсталация

 

 

 

 

[Съставна комбинация от въглеводороди, използвана като захранване в Гирбатол—инсталация за отстраняване на сероводород. Състои се от алифатни въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С24]

 

 

 

 

Газове (нефтени), нефтен газ, от фракционатор за изоме-

649-075-00-7

270-782-8

68477-99-6

H, K

ризирана нафта, богат на С4, несъдържащ сероводород.

 

 

 

 

Остатъчен газ (нефтен), нефтен газ, получен чрез фракциониране с обратна дестилация от каталитично крекирано, пречистено масло и термично крекиран вакуум остатък

649-076-00-2

270-802-5

68478-21-7

H, K

 

 

 

 

[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез фракциониране на каталитично крекирано пречистено масло и термично крекиран вакуум остатък. Състои се основно от въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С16]

 

 

 

 

Остатъчен газ (нефтен), нефтен газ от стабилизиращ абсорбер за каталитично крекирана нафта

649-077-00-8

270-803-0

68478-22-8

H, K

 

 

 

 

[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез стабилизиране на каталитично крекирана нафта. Състои се основно от въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С16]

 

 

 

 

Остатъчен газ (нефтен), нефтен газ, получен чрез използване на каталитичен крекер, каталитичен реформер и фракционатор комбиниран с хидро­десулфуратор

649-078-00-3

270-804-6

68478-24-0

H, K

 

 

 

 

[Съставна комбинация от въглеводороди, получени чрез фракциониране на продукти от каталитичен крекинг, каталитичен реформинг и хидроделсулфуриращи процеси, обработена за отстраняване на киселинни примеси. Състои се основно от въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С15]

 

 

 

 

Остатъчен газ (нефтен), нефтен газ, получен чрез фракционен стабилизатор за каталитично реформирана нафта

649-079-00-9

270-806-7

68478-26-2

H, K

 

 

 

 

[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез фракционна стабилизация на каталитично реформирана нафта. Състои се основно от въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С14]

 

 

 

 

Остатъчен газ (нефтен), нефтен газ, наситен чрез газова

649-080-00-4

270-813-5

68478-32-0

H, K

инсталация за смесени потоци, богат на С4-въглеводороди

 

 

 

 

[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез фракционна стабилизация на първичен нафтен дестилат, дестилация на остатъчен газ, получен чрез стабилизатор за каталитично реформирана нафта. Състои се от въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала C3-C6, основно бутан и изобутан]

 

 

 

 

Остатъчен газ (нефтен), нефтен газ, наситен чрез газова

649-081-00-X

270-814-0

68478-33-1

H, K

пречистваща инсталация, богат на С12 въглеводороди

 

 

 

 

[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез фракциониране на дестилат от остатъчен газ, първичен нафтен дестилат, остатъчен газ от стабилизатор за каталитично реформирана нафта. Състои се основно от въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С15, основно метан и етан]

 

 

 

 

Остатъчен газ (нефтен), нефтен газ, вакуум остатъци от термичен крекер

649-082-00-5

270-815-6

68478-34-2

H, K

 

 

 

 

[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез термичен крекинг на вакуумни остатъци. Състои се основно от въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С15]

 

 

 

 

Въглеводороди, нефтен газ, нефтен дестилат, богат на

649-083-00-0

270-990-9

68512-91-4

H, K

C3-C4 въглеводороди

 

 

 

 

[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез дестилация и кондензация на суров нефт. Състои се основно от въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С35, основно в интервала С3 и С4]

 

 

 

 

Газове (нефтени), нефтен газ, получен от първичен наф-

649-084-00-6

271-000-8

68513-15-5

H, K

тен дестилат в условие на изключен дехексанатор

 

 

 

 

[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез фракциониране на първичен нафтен дестилат. Състои се основно от въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С26]

 

 

 

 

Газове (нефтени), нефтен газ, получен в условие на из-

649-085-00-1

271-001-3

68513-16-6

H, K

ключен хидрокрекиращ депропанатор, богат на въглеводороди

 

 

 

 

[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез дестилация на продукти от хидрокрекинг. Състои се основно от въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С14. Може да съдържа малки количества водород и сероводород]

 

 

 

 

Газове (нефтени), нефтен газ, получен в условие на из-

649-086-00-7

271-002-9

68513-17-7

H, K

ключен стабилизатор за лек първичен нафтен дестилат

 

 

 

 

[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез стабилизирането на лек първичен нафтен дестилат. Състои се основно от наситени алифатни въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С26]

 

 

 

 

Остатъци (нефтени), нефтен газ, получен чрез алкили-

649-087-00-2

271-010-2

68513-66-6

H, K

ращ сплитер, богат на С4-въглеводороди

 

 

 

 

[Комплексен остатък, получен чрез дестилация на потоци от различни пречистващи процеси. Състои се от въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С4-С5, основно бутан, с точка на кипене приблизително в интервала от -11,7 °C до 27,8 °C (11 °F до 82 °F)]

 

 

 

 

Въглеводороди, нефтен газ, съдържащ C1-C4

649-088-00-8

271-032-2

68514-31-8

H, K

[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез термичен крекинг и абсорбционни процеси, както и чрез дестилация на суров нефт. Състои се от въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С14 и с точка на кипене приблизително в интервала от -164 °C до

 

 

 

 

-0,5 °C (-263 °F до 31 °F)]

 

 

 

 

Въглеводороди, нефтен газ, съдържащ C1-C4, сяропречистен

649-089-00-3

271-038-5

68514-36-3

H, K

 

 

 

 

[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез обработване на въглеводородните газове посредством сяропречистващ процес за превръщане на меркаптани или чрез отстраняване на киселиносъдържащи примеси. Състои се основно от въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С14, с точка на кипене приблизително в интервала от -164 °C до -0,5 °C (-263 °F до 31 °F)]

 

 

 

 

 

 

 

 

Въглеводороди, нефтен газ, съдържащ С13 въглеводороди

649-090-00-9

271-259-7

68527-16-2

H, K

 

 

 

 

[Съставна комбинация от въглеводороди, основно с брой на въглеродните атоми в интервала С1-С3, с точка на кипене приблизително в интервала от -164 °C до

 

 

 

 

-42 °C (-263 °F до -44 °F)]

 

 

 

 

Въглеводороди, нефтен газ, съдържащ С14 въглеводо-

649-091-00-4

271-261-8

68527-19-5

H, K

роди, фракции от дебутанатор

 

 

 

 

Газове (нефтени), нефтен газ, С15, влажни

649-092-00-X

271-624-0

68602-83-5

H, K

[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез дестилация на суров нефт и/или чрез крекинг на газьол. Състои се основно от въглеводороди с брой на въглеродните атоми основно в интервала С15]

 

 

 

 

Въглеводороди, нефтен газ, съдържащ C2-C4 въглево-

649-093-00-5

271-734-9

68606-25-7

H, K

дороди

 

 

 

 

Въглеводороди, нефтен газ, съдържащ C3 въглеводороди

649-094-00-0

271-735-4

68606-26-8

H, K

Газове (нефтени), нефтен газ, получен чрез алкилиращо

649-095-00-6

271-737-5

68606-27-9

H, K

захранване

 

 

 

 

[Съставна комбинация от въглеводороди, получени чрез каталитичен крекинг на газьол. Състои се основно от въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С34]

 

 

 

 

Газове (нефтени), нефтен газ, долни фракции при изклю-

649-096-00-1

271-742-2

68606-34-8

H, K

чен фракционен депропанатор

 

 

 

 

[Съставна комбинация от въглеводороди, получени чрез фракциониране на долни фракции от депропанатора. Състои се основно от бутан, изобутан и бутадиен]

 

 

 

 

Газове (нефтени), нефтен газ, получен чрез пречистваща

649-097-00-7

272-183-7

68783-07-3

H, K

бленда

 

 

 

 

[Съставна комбинация, получена чрез различни процеси. Състои се основно от водород, сероводород и въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С15]

 

 

 

 

Газове (нефтени), нефтен газ, получен чрез каталитичен

649-098-00-2

272-203-4

68783-64-2

H, K

крекинг

 

 

 

 

[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез дестилация на продукти от каталитичен крекинг. Състои се основно от въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С35]

 

 

 

 

Газове (нефтени), нефтен газ, съдържащ С2-С4 въглево-

649-099-00-8

272-205-5

68783-65-3

H, K

дороди, сяропречистен

 

 

 

 

[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез обработване на нефтен дестилат посредством сяропречистващ процес за превръщането на меркаптани или за отстраняване на киселиносъдържащи примеси. Състои се основно от наситени и ненаситени въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С24, с точка на кипене приблизително в интервала от -51 °C до

 

 

 

 

-34 °C (-60 °F до -30 °F)]

 

 

 

 

Газове (нефтени), нефтен газ, получен чрез фракциони-

649-100-00-1

272-871-7

68918-99-0

H, K

ране на суров нефт

 

 

 

 

[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез фракциониране на суров нефт. Състои се основно от наситени алифатни въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С15]

 

 

 

 

Газове (нефтени), нефтен газ, получен при изключен

649-101-00-7

272-872-2

68919-00-6

H, K

дехексанатор

 

 

 

 

[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез фракциониране на комбинирани нафтени потоци. Състои се основно от наситени алифатни въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С15]

 

 

 

 

Газове (нефтени), получени в условие на изключен фрак-

649-102-00-2

272-878-5

68919-05-1

H, K

ционен стабилизатор, за лек първичен бензинов дестилат

 

 

 

 

[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез фракциониране на лек първичен бензинов дестилат. Състои се основно от наситени алифатни въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С15]

 

 

 

 

Газове (нефтени), нефтен газ, получен в условие на изклю-

649-103-00-8

272-879-0

68919-06-2

H, K

чен нафтен и десулфуриращ стрипер

 

 

 

 

[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез нафтен десулфуриращ процес, извлечена от нафтен продукт. Състои се основно от наситени алифатни въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С14]

 

 

 

 

Газове (нефтени), нефтен газ, получен при каталитичен

649-104-00-3

272-882-7

68919-09-5

H, K

реформинг на първичен нафтен дестилат

 

 

 

 

[Съставна комбинация от въглеводороди, получена при каталитичен реформинг на първичен нафтен дестилат и фракциониране на общия изтичащ поток. Състои се от метан, етан и пропан]

 

 

 

 

Газове (нефтени), нефтен газ от втечнени горни фракции,

649-105-00-9

272-893-7

68919-20-0

H, K

от каталитичен крекер-сплитер

 

 

 

 

[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез фракциониране на потока в C3-C4 сплитер. Състои се основно от C3 въглеводороди]

 

 

 

 

Газове (нефтени), нефтен газ от първичен дестилат, по-

649-106-00-4

272-883-2

68919-10-8

H, K

лучен при изключен стабилизатор

 

 

 

 

[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез фракциониране на течността от първата колона, използвана при дестилация на суров нефт. Състои се основно от наситени алифатни въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С14]

 

 

 

 

Газове (нефтени), нефтен газ, получен чрез дебутанатор

649-107-00-X

273-169-3

68952-76-1

H, K

за каталитично крекирана нафта

 

 

 

 

[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез фракциониране на каталитично крекирана нафта. Състои се основно от въглеводороди с брой на въглеродните атоми от С14]

 

 

 

 

Остатъчен газ (нефтен), нефтен газ, каталитично крекиран дестилат, получен чрез нафтен стабилизатор

649-108-00-5

273-170-9

68952-77-2

H, K

 

 

 

 

[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез фракционирането на каталитично крекирана нафта и дестилат. Състои се основно от въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С14]

 

 

 

 

Остатъчен газ (нефтен), нефтен газ, термично крекиран

649-109-00-0

273-175-6

68952-81-8

H, K

дестилат, получен чрез абсорбер за газьол и нафта

 

 

 

 

[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез разделянето на термичнокрекирани дестилати, нафта и газьол. Състои се основно от въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С16]

 

 

 

 

Остатъчен газ (нефтен), нефтен газ, получен чрез фракционен стабилизатор за термично крекиране и чрез коксуване на нефт

649-110-00-6

273-176-1

68952-82-9

H, K

 

 

 

 

[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез фракционна стабилизация на термично крекирани въглеводороди от коксуване на нефт. Състои се основно от въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С16]

 

 

 

 

Газове (нефтени), нефтен газ от паро-крекиран бутадие-

649-111-00-1

273-265-5

68955-28-2

H, K

нов концентрат

 

 

 

 

[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез дестилация на продукти от термичен крекинг. Състои се основно от въглеводороди с брой на въглеродните атоми С4]

 

 

 

 

Газове (нефтени), нефтен газ, горна фракция от катали-

649-112-00-7

273-270-2

68955-34-0

H, K

тичен реформер—стабилизатор за първичен нафтен дестилат

 

 

 

 

[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез каталитичен реформинг на първичен нафтен дестилат и фракциониране на общия изтичащ поток. Състои се от наситени алифатни въглеводороди с брой на въглеродните атоми, основно в интервала С24]

 

 

 

 

Въглеводороди, нефтен газ, съдържащ C4-въглеводороди

649-113-00-2

289-339-5

87741-01-3

H, K

Алкани, нефтен газ, съдържащ C1-C4-въглеводороди,

649-114-00-8

292-456-4

90622-55-2

H, K

богат на C3-въглеводороди

 

 

 

 

Газове (нефтени), нефтен газ, получен чрез паро-крекер,

649-115-00-3

295-404-9

92045-22-2

H, K

богат на С3-въглеводороди

 

 

 

 

[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез дестилация на продукти от паро-крекинг. Състои се основно от пропилен и малко пропан, с точка на кипене приблизително в интервала от -70 °C до 0 °C

 

 

 

 

(-94 °F до 32 °F)]

 

 

 

 

Въглеводороди, нефтен газ, дестилат от паро-крекер,

649-116-00-9

295-405-4

92045-23-3

H, K

съдържа С4-въглеводороди

 

 

 

 

[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез дестилация на продукти от паро-крекинг. Състои се основно от въглеводороди с брой на въглеродните атоми С4, основно 1-бутен и 2-бутен, съдържа също бутан и изобутен, с точка на кипене приблизително в интервала от -12 °C до 5 °C (10,4 °F до 41 °F)]

 

 

 

 

Газове (нефтени), нефтен газ, втечнен, сяропречистен,

649-117-00-4

295-463-0

92045-80-2

H, K, S

С4-фракция

 

 

 

 

[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез подложена на сяропречистване втечнена петролна газова смес за окисляване на меркаптани или за отделяне на киселинни примеси. Състои се основно от С4 наситени и ненаситени въглеводороди]

 

 

 

 

Рафинати (нефтени), нефтен газ, получени от парокре-

649-119-00-5

307-769-4

97722-19-5

H, K

кирана С4 фракция, получена чрез екстракция с амониев ацетат, съдържа мед, наситени и ненаситени С35 въглеводороди, не съдържа бутадиен

 

 

 

 

Газове (нефтени), пречистен газ, захранване за амино-

649-120-00-0

270-746-1

68477-65-6

H, K

система

 

 

 

 

[Захранващ газ за аминосистема за отстраняване на сероводород. Състои се основно от водород. Може да съдържа въглероден монооксид, въглероден диоксид, сероводород и алифатни въглеводороди с брой на въглеродните атоми, основно в интервала С15]

 

 

 

 

Газове (нефтени), пречистен газ, получен при изключен

649-121-00-6

270-747-7

68477-66-7

H, K

хидродесулфуризатор на бензенова инсталация

 

 

 

 

[Отпадни газове, получени от бензенова инсталация. Състои се основно от водород. Може да съдържа въглероден монооксид и въглеводороди с брой на въглеродните атоми основно в интервала С16, включително и бензен]

 

 

 

 

Газове (нефтени), пречистен газ, получен чрез бензено-

649-122-00-1

270-748-2

68477-67-8

H, K

ва рециклираща инсталация, богат на водород

 

 

 

 

[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез рециклиране на газове от бензеновата инсталация. Състои се основно от водород с незначителни количества въглероден монооксид и въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала от С16]

 

 

 

 

Газове (нефтени), пречистен газ от смесено масло, богат

649-123-00-7

270-749-8

68477-68-9

H, K

на водород и азот

 

 

 

 

[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез дестилация на смесено масло. Състои се основно от водород и азот с малки количества въглероден монооксид, въглероден диоксид и алифатни въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С15]

 

 

 

 

Газове (нефтени), пречистен газ, горни фракции от стри-

649-124-00-2

270-759-2

68477-77-0

H, K

пер за каталитично реформирана нафта

 

 

 

 

[Съставна комбинация от въглеводороди, получени чрез стабилизиране на каталитично реформирана нафта. Състои се от водород и наситени въглеводороди с брой на въглеродните атоми, основно в интервала С14]

 

 

 

 

Газове (нефтени), пречистен газ, получен чрез рецикли-

649-125-00-8

270-761-3

68477-80-5

H, K

ране на С68 през каталитичен реформер

 

 

 

 

[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез дестилация на продукти от каталитичен реформинг на С68 при захранване и рециклиране за стабилизиране на водорода. Състои се основно от водород, малки количества въглероден монооксид, въглероден диоксид, азот и въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С16]

 

 

 

 

Газове (нефтени), пречистен газ, получен чрез катали-

649-126-00-3

270-762-9

68477-81-6

H, K

тичен реформер на С68

 

 

 

 

[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез дестилация на продукти от каталитичен реформинг на С68 захранване. Състои се от въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С15 и водород]

 

 

 

 

Газове (нефтени), пречистен газ, получен чрез ре-

649-127-00-9

270-763-4

68477-82-7

H, K

циклиране на С68 през каталитичен реформер, богат на водород

 

 

 

 

Газове (нефтени), пречистен газ, получен чрез възвра-

649-128-00-4

270-766-0

68477-84-9

H, K

тен поток на С2 въглеводороди

 

 

 

 

[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез екстракция на водород от газов поток, състоящ се основно от водород и малки количества азот, въглероден монооксид, метан, етан и етилен. Състои се основно от въглеводороди като метан, етан и етилен с малки количества водород, азот и въглероден монооксид]

 

 

 

 

Газове (нефтени), пречистен газ, изсушен, подкиселен—

649-129-00-X

270-774-4

68477-92-9

H, K

получен чрез изключена газ-концентрираща инсталация

 

 

 

 

[Съставна комбинация от изсушени газове от газ-концентрираща инсталация. Състои се от водород, сероводород и въглеводороди с брой на въглеродните атоми, основно в интервала С13]

 

 

 

 

Газове (нефтени), пречистен газ, получен чрез дестила-

649-130-00-5

270-776-5

68477-93-0

H, K

ция в газконцентриращ реабсорбер

 

 

 

 

[Съставна комбинация въглеводороди, получена чрез дестилация на продукти от смесени газови потоци в газ-концентриращ реабсорбер. Състои се основно от водород, въглероден монооксид, въглероден диоксид, азот, сероводород и въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С13]

 

 

 

 

Газове (нефтени), пречистен газ, получен чрез изклю-

649-131-00-0

270-779-1

68477-96-3

H, K

чен водороден абсорбер

 

 

 

 

[Съставна комбинация, получена чрез абсорбция на водород от обогатен водороден поток. Състои се от водород, въглероден монооксид, азот и метан с малки количества С2 въглеводороди]

 

 

 

 

Газове (нефтени), пречистен газ, богат на водород

649-132-00-6

270-780-7

68477-97-4

H, K

[Съставна комбинация, отделена като газ чрез охлаждане на въглеводородни газове. Състои се основно от водород, незначителни количества въглероден монооксид, азот, метан и С2 въглеводороди]

 

 

 

 

Газове (нефтени), пречистен газ, получен чрез рецикли-

649-133-00-1

270-781-2

68477-98-5

H, K

ране на смесено и обогатено с водород масло, богат на водород и азот

 

 

 

 

[Съставна комбинация, получена от рециклирано, обогатено на водород смесено масло. Състои се основно от водород и азот и незначителни количества въглероден монооксид, въглероден диоксид, въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С15]

 

 

 

 

Газове (нефтени), пречистен газ, богат на водород, по-

649-134-00-7

270-783-3

68478-00-2

H, K

лучен чрез рециклиране

 

 

 

 

[Съставна комбинация, получена от рециклирани реакторни газове. Състои се основно от водород и незначителни количества въглероден монооксид, въглероден диоксид, азот, сероводород и наситени алифатни въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С15]

 

 

 

 

Газове (нефтени), пречистен газ, обогатен с водород,

649-135-00-2

270-784-9

68478-01-3

H, K

получен чрез дообработващ реформер

 

 

 

 

[Съставна комбинация, получена от реформери. Състои се основно от водород и незначителни количества въглероден монооксид и алифатни въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С15]

 

 

 

 

Газове (нефтени), пречистен газ, получен чрез реформинг

649-136-00-8

270-785-4

68478-02-4

H, K

и водороден обогатител

 

 

 

 

[Съставна комбинация, получена чрез реформинг на водородо-обогатителен процес. Състои се основно от водород, метан, етан и незначителни количества сероводород и алифатни въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С35]

 

 

 

 

Газове (нефтени), пречистен газ, богат на водород-метан,

649-137-00-3

270-787-5

68478-03-5

H, K

получен чрез реформинг и водороден обогатител

 

 

 

 

[Съставна комбинация, получена чрез реформинг на водород-обогатителен процес. Състои се основно от водород и метан с незначителни количества въглероден монооксид, въглероден диоксид, азот и наситени алифатни въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С25]

 

 

 

 

Газове (нефтени), пречистен газ, богат на водород, по-

649-138-00-9

270-788-0

68478-04-6

H, K

лучен чрез дообработване в реформинг и водороден обогатител

 

 

 

 

[Съставна комбинация, получена чрез реформинг и водород-обогатителен процес. Състои се основно от водород с незначителни количества въглероден монооксид и алифатни въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С15]

 

 

 

 

Газове (нефтени), пречистен газ, получен чрез термичен

649-139-00-4

270-789-6

68478-05-7

H, K

крекинг дестилация

 

 

 

 

[Съставна комбинация, получена чрез дестилация на продукти от термичен крекинг. Състои се от водород, сероводород, въглероден монооксид, въглероден диоксид и въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С16]

 

 

 

 

Остатъчен газ (нефтен), пречистен газ, получен чрез каталитичен крекер-рефракциониращ абсорбер

649-140-00-X

270-805-1

68478-25-1

H, K

 

 

 

 

[Съставна комбинация, получена чрез рефракциониране на продукти от каталитичен крекинг. Състои се от водород и въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С13]

 

 

 

 

Остатъчен газ (нефтен), пречистен газ, получен чрез сепаратор за каталитично реформирана нафта

649-141-00-5

270-807-2

68478-27-3

H, K

 

 

 

 

[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез каталитичен реформинг на първичен нафтен дестилат. Състои се от водород и въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С16]

 

 

 

 

Остатъчен газ (нефтен), пречистен газ, получен чрез

649-142-00-0

270-808-8

68478-28-4

H, K

стабилизатор за каталитично реформирана нафта

 

 

 

 

[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез стабилизация на каталитично реформирана нафта. Състои се от водород и въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С16]

 

 

 

 

Остатъчен газ (нефтен), пречистен газ, крекиран дес-

649-143-00-6

270-809-3

68478-29-5

H, K

тилат, получен чрез сепаратор-водород-обогатител

 

 

 

 

[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез обогатяване на крекирани дестилати с водород в присъствие на катализатор. Състои се основно от водород и наситени алифатни въглеводороди, с брой на въглеродните атоми в интервала С15]

 

 

 

 

Остатъчен газ (нефтен), пречистен газ, получен чрез хидродесулфуриращ сепаратор за първичен нафтен дестилат

649-144-00-1

270-810-9

68478-30-8

H, K

 

 

 

 

[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез хидродесулфуриране на първичен нафтен дестилат. Състои се от водород и наситени алифатни въглеводороди с дължина на въглеродната верига в интервала С16]

 

 

 

 

Газове (нефтени), пречистен газ, горни фракции от ста-

649-145-00-7

270-999-8

68513-14-4

H, K

билизатор за каталитично реформиран първичен нафтен дестилат

 

 

 

 

[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез каталитичен реформинг на първичен нафтен дестилат и чрез фракциониране на общия изтичащ поток. Състои се основно от водород, метан, етан и пропан]

 

 

 

 

Газове (нефтени), пречистен газ, получен чрез изклю-

649-146-00-2

271-003-4

68513-18-8

H, K

чен реформер, при мигновено изпарение на изтичащ поток при високо налягане

 

 

 

 

[Съставна комбинация, получена чрез мигновено изпаряване при високо налягане на изтичащия поток от реформинг реактор. Състои се основно от водород с различни незначителни количества метан, етан и пропан]

 

 

 

 

Газове (нефтени), пречистен газ, получен чрез изклю-

649-147-00-8

271-005-5

68513-19-9

H, K

чен реформер, при мигновено изпарение на изтичащ поток при ниско налягане

 

 

 

 

[Съставна комбинация, получена чрез мигновено изпаряване при ниско налягане на изтичащия поток от реформинг реактор. Състои се основно от водород с незначителни количества метан, етан и пропан]

 

 

 

 

Газове (нефтени), пречистен газ, получен при изключе-

649-148-00-3

271-258-1

68527-15-1

H, K

на пречистваща маслена газова дестилация

 

 

 

 

[Съставна комбинация, отделена чрез дестилация на газов поток, съдържащ водород, въглероден монооксид, въглероден диоксид и въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С16, или чрез крекиране на етан и пропан. Състои се основно от въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С12, водород, азот и въглероден монооксид]

 

 

 

 

Газове (нефтени), пречистен газ, горни фракциии от водо-

649-149-00-9

271-623-5

68602-82-4

H, K

род-обогатител-депентанатор на бензенова инсталация

 

 

 

 

[Съставна комбинация, получена чрез обогатяване на захранването от бензенова инсталация с водород в присъствие на катализатор, последвано от депентанизиране. Състои се основно от водород, етан и пропан с незначителни количества азот, въглероден монооксид, въглероден диоксид и въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С16. Може да съдържа следи от бензен]

 

 

 

 

Газове (нефтени), пречистен газ, втечнени горни фрак-

649-150-00-4

271-625-6

68602-84-6

H, K

ции от каталитичен крекер—фракционатор получен при изключен вторичен абсорбер

 

 

 

 

[Съставна комбинация, получена чрез фракциониране на горни фракции от каталитичен крекинг във втечняващ каталитичен крекер. Състои се от водород, азот и въглеводороди с брой на въглеродните атоми основно в интервала С13]

 

 

 

 

Нефтени продукти, пречистен газ

649-151-00-X

271-750-6

68607-11-4

H, K

[Съставна комбинация, съдържаща основно водород с незначителни количества метан, етан и пропан]

 

 

 

 

Газове (нефтени), пречистен газ, получен чрез хидрокре-

649-152-00-5

272-182-1

68783-06-2

H, K

киращ сепаратор при ниско налягане

 

 

 

 

[Съставна комбинация, получена чрез течно—парово разделяне на изтичащ поток, получен при хидрокрекинг. Състои се основно от водород и наситени въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С13]

 

 

 

 

Газове (нефтени), пречистен газ

649-153-00-0

272-338-9

68814-67-5

H, K

[Съставна комбинация, получена от различни процеси на нефтопречистване. Състои се от водород и въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С13]

 

 

 

 

Газове (нефтени), пречистен газ, продукти от платфор-

649-154-00-6

272-343-6

68814-90-4

H, K

мер, получени при изключен сепаратор

 

 

 

 

[Съставна комбинация, получена чрез химичен реформинг на нафтените до ароматни въглеводороди. Състои се от водород и наситени алифатни въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С24]

 

 

 

 

Газове (нефтени), пречистен газ, получен при изключен

649-155-00-1

272-775-5

68911-58-0

H, K

депентанатор-стабилизатор за водород обогатен подкиселен керосин

 

 

 

 

[Съставна комбинация, получена чрез стабилизация на обогатен с водород керосин в депентанатор. Състои се основно от водород, метан, етан и пропан с незначителни количества азот, сероводород, въглероден монооксид и въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С45]

 

 

 

 

Газове (нефтени), пречистен газ, получен при мигнове-

649-156-00-7

272-776-0

68911-59-1

H, K

но изпарение на обогатен с водород подкиселен керосин

 

 

 

 

[Съставна комбинация, получена при мигновено изпарение и обогатяване на подкиселен керосин с водород в присъствие на катализатор. Състои се основно от водород и метан, незначителни количества азот, въглероден монооксид и въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С25]

 

 

 

 

Газове (нефтени), пречистен газ, дестилат, получен при

649-157-00-2

272-873-8

68919-01-7

H, K

изключен десулфуриращ стрипер

 

 

 

 

[Съставна комбинация, отделена от течния продукт на обединен десулфуриращ процес. Състои се от сероводород, метан, етан и пропан]

 

 

 

 

Газове (нефтени), пречистен газ, получен при изключен

649-158-00-8

272-874-3

68919-02-8

H, K

втечняващ каталитичен крекер

 

 

 

 

[Съставна комбинация, получена чрез фракциониране на горната фракция от втечняващ каталитичен крекинг. Състои се от водород, сероводород, азот и въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С15]

 

 

 

 

Газове (нефтени), пречистен газ, получен при изключен

649-159-00-3

272-875-9

68919-03-9

H, K

втечняващ каталитичен крекер и вторичен промивен абсорбер

 

 

 

 

[Съставна комбинация, получена чрез промиване на газова горна фракция от втечняващ каталитичен крекер. Състои се от водород, азот, метан, етан и пропан]

 

 

 

 

Газове (нефтени), пречистен газ, тежък дестилат, полу-

649-160-00-9

272-876-4

68919-04-0

H, K

чен при изключен обогатител на водород и десулфуриращ стрипер

 

 

 

 

[Съставна комбинация, отделена от течен продукт на тежък дестилат, в резултат на десулфуриране във водород-обогатител. Състои се от водород, сероводород и наситени алифатни въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С15]

 

 

 

 

Газове (нефтени), пречистен газ, получен чрез фракцио-

649-161-00-4

272-880-6

68919-07-3

H, K

ниране на леки, крайни фракции и изключен стабилизатор

 

 

 

 

[Съставна комбинация, получена чрез фракциониране на леки крайни фракции от платинени реактори на платформена инсталация. Състои се от водород, метан, етан и пропан]

 

 

 

 

Газове (нефтени), пречистен газ, получен при сурова

649-162-00-X

272-881-1

68919-08-4

H, K

дестилация

 

 

 

 

[Съставна комбинация, получена от първата кула, използвана при дестилация на суров нефт. Състои се от азот и наситени алифатни въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С15]

 

 

 

 

Газове (нефтени), пречистен газ, получен чрез изклю-

649-163-00-5

272-884-8

68919-11-9

H, K

чен катранен стрипер

 

 

 

 

[Съставна комбинация, получена чрез фракциониране на редуциран суров нефт. Състои се от водород и въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С14]

 

 

 

 

Газове (нефтени), пречистен газ, получен чрез изклю-

649-164-00-0

272-885-3

68919-12-0

H, K

чен обединяващ стрипер

 

 

 

 

[Комбинация от водород и метан, получена при фракциониране на продукти от обединяваща инсталация]

 

 

 

 

Остатъчен газ (нефтен), пречистен газ, получен чрез каталитичен хидродесулфуриран нафтен сепаратор

649-165-00-6

273-173-5

68952-79-4

H, K

 

 

 

 

[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез хидродесулфуриране на нафта. Състои се от водород, метан, етан и пропан]

 

 

 

 

Остатъчен газ (нефтен), пречистен газ, получен чрез

649-166-00-1

273-174-0

68952-80-7

H, K

хидродесулфуратор за първичен нафтен дестилат

 

 

 

 

[Съставна комбинация, получена чрез хидродесулфуриране на първичен нафтен дестилат. Състои се от водород и въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С15]

 

 

 

 

Газове (нефтени), пречистен газ, получен чрез изклю-

649-167-00-7

273-269-7

68955-33-9

H, K

чен порест абсорбер и при фракциониране на горна фракция от втечняващ каталитичен крекер и газьолов десулфуратор

 

 

 

 

[Съставна комбинация, получена при фракциониране на продукти от втечняващ каталитичен крекер и газьолов десулфуратор. Състои се от водород и въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С14]

 

 

 

 

Газове (нефтени), пречистен газ, получен чрез сурова

649-168-00-2

273-563-5

68989-88-8

H, K

дестилация и каталитичен крекинг

 

 

 

 

[Съставна комбинация, получена чрез сурова дестилация и каталитичен крекинг. Състои се от водород, сероводород, азот, въглероден монооксид, както и от парафинови и олефинови въглеводороди с брой на въглеродните атоми основно в интервала С16]

 

 

 

 

Газове (нефтени), пречистен газ, получен при изключен

649-169-00-8

295-397-2

92045-15-3

H, K

диетаноламинов скрубер на газьол

 

 

 

 

[Съставна комбинация, получена чрез десулфуриране на газьоли с диетаноламин. Състои се основно от сероводород, водород и алифатни въглеводороди с брой на въглеродните атоми С15]

 

 

 

 

Газове (нефтени), пречистен газ, получен чрез хидроде-

649-170-00-3

295-398-8

92045-16-4

H, K

сулфуриране на газьол

 

 

 

 

[Съставна комбинация, получена чрез отделяне на течната фаза от изтичащия поток, в резултат на хидрираща реакция. Състои се основно от сероводород, водород и алифатни въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С13]

 

 

 

 

Газове (нефтени), пречистен газ, получен чрез хидроде-

649-171-00-9

295-399-3

92045-17-5

H, K

сулфуриращо очистване на газьол

 

 

 

 

[Съставна комбинация от газове, получена чрез реформер и чрез устройство за пречистване от хидриращия реактор. Състои се основно от водород и алифатни въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С14]

 

 

 

 

Газове (нефтени), пречистен газ, получен чрез изключен

649-172-00-4

295-400-7

92045-18-6

H, K

хидратор и мигновено изпаряване на изтичащ поток

 

 

 

 

[Съставна комбинация от газове, получена чрез мигновено изпаряване на изтичащи потоци след реакция на хидриране. Състои се от водород и алифатни въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С16]

 

 

 

 

Газове (нефтени), пречистен газ, получен от остатъчна

649-173-00-X

295-401-2

92045-19-7

H, K

нафта от парокрекинг при високо налягане

 

 

 

 

[Съставна комбинация, получена като смес от некондензиращи порции от продукта след парокрекингов процес на нафта, както и от остатъчни газове, получени при подготовка на следващи продукти. Състои се основно от водород и парафинови и олефинови въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С15, с които природният газ може да бъде смесен]

 

 

 

 

Газове (нефтени), пречистен газ, остатък, получен при

649-174-00-5

295-402-8

92045-20-0

H, K

изключена инсталация за понижаване на вискозитета

 

 

 

 

[Съставна комбинация, получена при вискозна редукция на остатъци в пещ. Състои се основно от сероводород, парафинови и олефинови въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С15]

 

 

 

 

Газове (нефтени), нефтен газ, съдържащ С34 въгле-

649-177-00-1

268-629-5

68131-75-9

H, K

водороди

 

 

 

 

[Съставна комбинация, получена чрез дестилация на продукти от крекинг на суров нефт. Състои се от въглеводороди с брой на въглеродните атоми от С34, основно пропан и пропилен с точка на кипене приблизително в интервала от -51 °C до -1 °C (-60 °F до 30 °F)]

 

 

 

 

Остатъчен газ (нефтен), нефтен газ, каталитично кре-

649-178-00-7

269-617-2

68307-98-2

H, K

киран дестилат, получен чрез каталитично крекиран нафтен фракционен абсорбер

 

 

 

 

[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез дестилация на продукти от каталитично крекирани дестилати и каталитично крекирана нафта. Състои се от въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С14]

 

 

 

 

Остатъчен газ (нефтен), нефтен газ, получен чрез фракционен стабилизатор за каталитично полимеризирана нафта

649-179-00-2

269-618-8

68307-99-3

H, K

 

 

 

 

[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез фракционна стабилизация на продукти от полимеризация на нафта. Състои се от въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С14]

 

 

 

 

Остатъчен газ (нефтен), нефтен газ, получен чрез фракционен стабилизатор за каталитично реформирана нафта, не съдържа сероводород

649-180-00-8

269-619-3

68308-00-9

H, K

 

 

 

 

[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез фракционна стабилизация на каталитично реформирана нафта след отстраняване на сероводород посредством обработване с амини. Състои се основно от въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С14]

 

 

 

 

Остатъчен газ (нефтен), нефтен газ, крекиран дестилат,

649-181-00-3

269-620-9

68308-01-0

H, K

получен чрез стрипер-водород-обогатител.

 

 

 

 

[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез обогатяване на термичнокрекирани дестилати с водород в присъствие на катализатор. Състои се основно от наситени въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С16]

 

 

 

 

Остатъчен газ (нефтен), нефтен газ, първичен дестилат

649-182-00-9

269-630-3

68308-10-1

H, K

от хидродесулфуратор, не съдържа сероводород

 

 

 

 

[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез каталитично хидродесулфуриране на първични дестилати, обработени с амини за отстраняване на сероводород. Състои се от въглеводороди с брой на въглеродните атоми основно в интервала С14]

 

 

 

 

Остатъчен газ (нефтен), нефтен газ, получен чрез каталитичен крекинг на газьол в абсорбер

649-183-00-4

269-623-5

68308-03-2

H, K

 

 

 

 

[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез дестилация на продукти от каталитичен крекинг на газьол. Състои се основно от въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С15]

 

 

 

 

Остатъчен газ (нефтен), нефтен газ, получен чрез газ

649-184-00-X

269-624-0

68308-04-3

H, K

пречистваща инсталация

 

 

 

 

[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез дестилация на продукти от смесени въглеводородни потоци. Състои се основно от въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С15]

 

 

 

 

Остатъчен газ (нефтен), нефтен газ, получен чрез деетанатор на газпречистваща инсталация

649-185-00-5

269-625-6

68308-05-4

H, K

 

 

 

 

[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез дестилация на продукти от смесени въглеводородни потоци. Състои се основно от въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С14]

 

 

 

 

Остатъчен газ (нефтен), нефтен газ, хидродесулфуриран

649-186-00-0

269-626-1

68308-06-5

H, K

дестилат, получен чрез фракционатор за хидродесулфурирана нафта, не съдържа киселини

 

 

 

 

[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез фракциониране на хидродесулфурирана нафта и дестилати от въглеводородни потоци, обработени за отстраняване на киселинни примеси. Състои се основно от въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С15]

 

 

 

 

Остатъчен газ (нефтен), нефтен газ, получен чрез ва-

649-187-00-6

269-627-7

68308-07-6

H, K

куум стрипер за хидродесулфуриран газьол, не съдържа сероводород

 

 

 

 

[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез отделяща стабилизация на каталитично хидродесулфуриран вакуум газьол, обработен с амини за отстраняване на сероводород. Състои се основно от въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С16]

 

 

 

 

Остатъчен газ (нефтен), нефтен газ, получен чрез стабилизатор за лек първичен нафтен дестилат, не съдържа сероводород

649-188-00-1

269-629-8

68308-09-8

H, K

 

 

 

 

[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез фракционна дестилация на лек първичен нафтен дестилат, обработен с амини за отстраняване на сероводород. Състои се основно от въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С15]

 

 

 

 

Остатъчен газ (нефтен), нефтен газ, получен чрез деетанатор с пропан-пропилен алкилиращо захранване

649-189-00-7

269-631-9

68308-11-2

H, K

 

 

 

 

[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез дестилация на реакционни продукти при взаимодействие на пропан с пропилен. Състои се основно от въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С14]

 

 

 

 

Остатъчен газ (нефтен), нефтен газ, получен чрез вакуум

649-190-00-2

269-632-4

68308-12-3

H, K

хидродесулфуратор на газьол, не съдържа сероводород

 

 

 

 

[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез каталитично хидродесулфуриране на вакуум газьол, обработен с амини за отстраняване на сероводород. Състои се основно от въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С16]

 

 

 

 

Газове (нефтени), нефтен газ, каталитично крекирани

649-191-00-8

270-071-2

68409-99-4

H, K

горни фракции

 

 

 

 

[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез дестилация на продукти от каталитичен крекинг. Състои се от въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С35 и точка на кипене приблизително в интервала от -48 °C до 32 °C
(-54°F до 90°F)]

 

 

 

 

Алкани, нефтен газ, съдържащ C12 въглеводороди

649-193-00-9

270-651-5

68475-57-0

H, K

Алкани, нефтен газ, съдържащ C23 въглеводороди

649-194-00-4

270-652-0

68475-58-1

H, K

Алкани, нефтен газ, съдържащ C34 въглеводороди

649-195-00-X

270-653-6

68475-59-2

H, K

Алкани, нефтен газ, съдържащ C45 въглеводороди

649-196-00-5

270-654-1

68475-60-5

H, K

Горивни газове, нефтен газ

649-197-00-0

270-667-2

68476-26-6

H, K

[Комбинация от леки газове. Състои се основно от водород и/или въглеводороди с ниска молекулна маса]

 

 

 

 

Горивни газове, нефтен газ, получен от дестилати на

649-198-00-6

270-670-9

68476-29-9

H, K

суров нефт

 

 

 

 

[Съставна комбинация от леки газове, получени чрез дестилация на суров нефт и чрез каталитичен реформинг на нафта. Състои се от водород, въглеводороди с брой на въглеродните атоми основно в интервала С14 и точка на кипене приблизително в интервала от -217 °C до -12 °C (-423 °F до 10 °F)]

 

 

 

 

Въглеводороди, нефтен газ, съдържащ C34 въглеводороди

649-199-00-1

270-681-9

68476-40-4

H, K

 

 

 

 

Въглеводороди, нефтен газ, съдържащ C45 въглеводороди

649-200-00-5

270-682-4

68476-42-6

H, K

 

 

 

 

Въглеводороди, нефтен газ, съдържащ C24 въглево-

649-201-00-0

270-689-2

68476-49-3

H, K

дороди, богат на C3 въглеводороди

 

 

 

 

Газове (нефтени), нефтен газ, втечнен

649-202-00-6

270-704-2

68476-85-7

H, K, S

[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез дестилация на суров нефт. Състои се от въглеводороди с брой на въглеродните атоми, основно в интервала С37 и точка на кипене приблизително в интервала от -40 °C до 80 °C (-40 °F до 176 °F)]

 

 

 

 

Газове (нефтени), нефтен газ, втечнен, сяропречистен

649-203-00-1

270-705-8

68476-86-8

H, K, S

[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез процес на сяропречистване на втечнена нефтена газова смес за превръщане на меркаптани или за отстраняване на киселинни примеси. Състои се от въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С37 и точка на кипене приблизително в интервала от -40 °C до 80 °C

 

 

 

 

(-40 °F до 176 °F)]

 

 

 

 

Газове (нефтени), нефтен газ, съдържащ С34 въглево-

649-204-00-7

270-724-1

68477-33-8

H, K

дороди, богат на изобутан

 

 

 

 

[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез дестилация на наситени и ненаситени въглеводороди, обикновено с брой на въглеродните атоми в интервала С3-С6, основно бутан и изобутан. Състои се от наситени и ненаситени въглеводороди, с брой на въглеродните атоми в интервала С34, основно изобутан]

 

 

 

 

Дестилати (нефтени), нефтен газ, съдържащ С36 въг-

649-205-00-2

270-726-2

68477-35-0

H, K

леводороди, богат на пиперилен

 

 

 

 

[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез дестилация на наситени и ненаситени алифатни въглеводороди, основно с брой на въглеродните атоми в интервала С36. Състои се от наситени и ненаситени въглеводороди, с брой на въглеродните атоми в интервала С36, основно пиперилени]

 

 

 

 

Газове (нефтени), нефтен газ, горни фракции от бутанов

649-206-00-8

270-750-3

68477-69-0

H, K

сплитер

 

 

 

 

[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез дестилация на бутанов поток. Състои се от алифатни въглеводороди, с брой на въглеродните атоми С34]

 

 

 

 

Газове (нефтени), нефтен газ, съдържа C23 въглеводороди

649-207-00-3

270-751-9

68477-70-3

H, K

 

 

 

 

[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез дестилация на продукти от каталитично фракциониране. Състои се основно от етан, етилен, пропан и пропилен]

 

 

 

 

Газове (нефтени), нефтен газ, долни фракции от депро-

649-208-00-9

270-752-4

68477-71-4

H, K

панатор за каталитично крекиран газьол, богат на С4

 

 

 

 

въглеводороди, не съдържа киселини

 

 

 

 

[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез фракциониране на каталитично крекиран газьолов въглеводороден поток, обработен за отстраняване на сероводород и други киселинни компоненти. Състои се от въглеводороди, с брой на въглеродните атоми в интервала С35, основно С4]

 

 

 

 

Газове (нефтени), нефтен газ, долни фракции от дебута-

649-209-00-4

270-754-5

68477-72-5

H, K

натор за каталитично крекирана нафта, богат на C3-C5 въглеводороди

 

 

 

 

[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез стабилизация на каталитично крекирана нафта. Състои се от алифатни въглеводороди, с брой на въглеродните атоми в интервала С35]

 

 

 

 

Остатъчен газ (нефтен), нефтен газ, получен чрез фракционен стабилизатор за изомеризирана нафта

649-210-00-X

269-628-2

68308-08-7

H, K

 

 

 

 

[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез фракционна стабилизация на продукти от изомеризирана нафта. Състои се от въглеводороди, с брой на въглеродните атоми в интервала С14]

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Списък 2 към т. 29 от приложението Канцерогенни вещества категория 2
(Изм. и доп. - ДВ, бр. 62 от 2004 г., изм., бр. 5 от 2007 г.,
в сила от 24.08.2007 г.)

 

Вещество, група вещества

Индекс №

EC №

CAS №

Забележка

1

2

3

4

5

Берилий

004-001-00-7

231-150-7

7440-41-7

 

Берилиеви съединения, с
изключение на берилиеви,

004-002-00-2

 

 

 

алуминиеви силикати

 

 

 

 

Берилиев оксид

004-003-00-8

215-133-1

1304-56-9

E

Сулфалат (ISO) 2-хлоралилдиетилдитиокарбамат

006-038-00-4

202-388-9

95-06-7

 

Диметилкарбамоил хлорид

006-041-00-0

201-208-6

79-44-7

 

Диазометан

006-068-00-8

206-382-7

334-88-3

 

Хидразин

007-008-00-3

206-114-9

302-01-2

E

N,N-диметилхидразин

007-012-00-5

200-316-0

57-14-7

 

1,2-диметилхидразин

007-013-00-0

540-73-8

E

Соли на хидразин

007-014-00-6

 

 

 

Изобутил нитрит

007-017-00-2

208-819-7

542-56-3

E

Хидразобензен; 1,2-дифенилхидразин

007-021-00-4

204-563-5

122-66-7

 

Хидразин бис (3-карбокси-4-хидроксибензенсулфонат)

007-022-00-X

405-030-1

 

 

Хексаметилфосфоркисел-триамид;

015-106-00-2

211-653-8

680-31-9

 

хексаметилфосфорамид

 

 

 

 

Диметил сулфат

016-023-00-4

201-058-1

77-78-1

E

Диетилсулфат

016-027-00-6

200-589-6

64-67-5

 

1,3-пропансултон

016-032-00-3

214-317-9

1120-71-4

 

Диметилсулфамоилхлорид

016-033-00-9

236-412-4

13360-57-1

 

Калиев дихромат

024-002-00-6

231-906-6

7778-50-9

E

Амониев дихромат

024-003-00-1

232-143-1

7789-09-5

E

Натриев дихромат, анхидрат

024-004-00-7

234-190-3

10588-01-9

E

Натриев дихромат, дихидрат

024-004-01-4

234-190-3

7789-12-0

E

Хромоксихлорид, хромилдихлорид, хромилхлорид

024-005-00-2

239-056-8

14977-61-8

 

Калиев хромат

024-006-00-8

232-140-5

7789-00-6

 

Калциев хромат

024-008-00-9

237-366-8

13765-19-0

 

Стронциев хромат

024-009-00-4

232-142-6

7789-06-2

 

Хром-III-хромат, хром-хромат

024-010-00-X

246-356-2

24613-89-6

 

Хром (VI) съединения, с изключение на бариев хромат

024-017-00-8

 

и съединения, отразени в приложение I на Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и препарати (което въвежда Анекс I на Директива 67/548/ЕЕС)

 

 

 

 

Натриев хромат

024-018-00-3

231-889-5

7775-11-3

E

Кобалтов дихлорид

027-004-00-5

231-589-4

7646-79-9

E

Кобалтов сулфат

027-005-00-0

233-334-2

10124-43-3

E

Калиев бромат

035-003-00-6

231-829-8

7758-01-2

 

Кадмиев оксид

048-002-00-0

215-146-2

1306-19-0

E

Кадмиев флуорид

048-006-00-2

232-222-0

7790-79-6

E

Кадмиев хлорид

048-008-00-3

233-296-7

10108-64-2

E

Кадмиев сулфат

048-009-00-9

233-331-6

10124-36-4

E

Кадмиев сулфид

048-010-00-4

215-147-8

1306-23-6

E

Кадмий (пирофорен)

048-011-00-X

231-152-8

7440-43-9

E

Изопрен (стабилизиран) 2-метил-1,3-бутадиен

601-014-00-5

201-143-3

78-79-5

D

Бензо[а]пирен; бензо[d,e,f]хризен

601-032-00-3

200-028-5

50-32-8

 

Бензо[а]антрацен

601-033-00-9

200-280-6

56-55-3

 

Бензо[b]флуорантен; бензо[e]ацефенантрилен

601-034-00-4

205-911-9

205-99-2

 

Бензо[j]флуорантен

601-035-00-X

205-910-3

205-82-3

 

Бензо[k]флуорантен

601-036-00-5

205-916-6

207-08-9

 

Дибенз[а,h]антрацен

601-041-00-2

200-181-8

53-70-3

 

Хризен

601-048-00-0

205-923-4

218-01-9

 

Бензо[е]пирен

601-049-00-6

205-892-7

192-97-2

 

1,2-дибромоетан; етилен дибромид

602-010-00-6

203-444-5

106-93-4

E

1,2-дихлороетан; етилен дихлорид

602-012-00-7

203-458-1

107-06-2

 

1,2-дибромо-3-хлоропропан

602-021-00-6

202-479-3

96-12-8

 

Брометилен

602-024-00-2

209-800-6

593-60-2

 

Трихлороетилен, трихлороетен

602-027-00-9

201-167-4

79-01-6

 

Хлоропрен (стабилизиран)

 

 

 

 

2-хлоробута-1,3-диен

602-036-00-8

204-818-0

126-99-8

D, E

?-хлоротолуен; бензил хлорид

602-037-00-3

202-853-6

100-44-7

E

?,?,?-трихлоротолуен; бензотрихлорид

602-038-00-9

202-634-5

98-07-7

 

1,2,3-трихлоропропан

602-062-00-X

202-486-1

96-18-4

D

1,3-дихлоро-2-пропанол

602-064-00-0

202-491-9

96-23-1

 

Хексахлоробензен

602-065-00-6

204-273-9

118-74-1

 

1,4-дихлоробут-2-ен

602-073-00-X

212-121-8

764-41-0

E

2,3-дибромопропан-1-ол;

 

 

 

 

2,3-дибромо-1-пропанол

602-088-00-1

202-480-9

96-13-9

E

?,?,?, 4-тетрахлоротолуен

 

 

 

 

р-хлоробензотрихлорид

602-093-00-9

226-009-1

5216-25-1

E

Етиленоксид; оксиран

603-023-00-X

200-849-9

75-21-8

 

1-хлоро-2,3-епоксипропан; епихлорхидрин

603-026-00-6

203-439-8

106-89-8

 

Пропиленов оксид; 1,2-епоксипропан; метилоксиран

603-055-00-4

200-879-2

75-56-9

 

Пропиленов оксид; 1,2-епоксипропан; метилоксиран

603-055-00-4

200-879-2

75-56-9

E

2,2'-биоксиран; 1,2:3,4-диепоксибутан

603-060-00-1

215-979-1

1464-53-5

 

2,3-епоксипропан-1-ол; глицидол оксиранметанол

603-063-00-8

209-128-3

556-52-5

E

Фенилглицидил етер; 2,3-епоксипропил фенил етер;

603-067-00-X

204-557-2

122-60-1

E

1,2-епокси-3-феноксипропан

 

 

 

 

Стиреноксид; (епоксиетил) бензен; фенилоксиран

603-084-00-2

202-476-7

96-09-3

 

Фуран

603-105-00-5

203-727-3

110-00-9

E

R-2,3-епокси-1-пропанол

603-143-00-2

404-660-4

57044-25-4

E

(R)-1-хлоро-2,3-епоксипропан

603-166-00-8

424-280-2

51594-55-9

 

4-амино-3-флуорофенол

604-028-00-X

402-230-0

399-95-1

 

5-алил-1,3-бензодиоксол; сафрол

605-020-00-9

202-345-4

94-59-7

E