НАРЕДБА за реда и начина на внос и износ на опасни химични вещества и препарати на територията на Република България
(отменен 31.08.2010 г.)
 
 
 
 

Приета с ПМС № 161 от 12.07.2004 г., обн., ДВ, бр. 63 от 20.07.2004 г., в сила от 1.01.2005 г., отм., бр. 68 от 31.08.2010 г., в сила от 31.08.2010 г.

 
 
 
 

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 
 
 
 

Чл. 1. С наредбата се уреждат редът и начинът за внос и износ на определени опасни химични вещества и препарати на територията на Република България.

 
 
 

Чл. 2. С наредбата се определят:

1. опасните химични вещества и препарати съгласно приложение № 1, които подлежат на разрешение за внос;

2. условията за регистриране на износа на опасните химични вещества и препарати съгласно приложение № 1 и за уведомяване на страните, към които е насочен износът;

3. съдържанието и формата на документите за разрешаване на вноса и регистриране на износа на опасните химични вещества и препарати съгласно приложение № 1;

4. опасните химични вещества и препарати, забранени за внос и износ на и от територията на Република България, съгласно приложение № 2;

5. съдържанието на публичния регистър на изнесените и внесените опасни химични вещества и препарати съгласно приложение № 1.

 
 
 

Чл. 3. (1) Наредбата се прилага за опасните химични вещества и препарати съгласно приложение № 1, които са:

1. забранени или строго ограничени в една или повече подкатегории на употреба;

2. обект на процедурата за предварително обосновано съгласие в съответствие с Конвенцията относно процедурата за предварително обосновано съгласие при международната търговия с определени опасни химични вещества и пестициди (Ротердамска конвенция) , ратифицирана със закон от Народното събрание (ДВ, бр. 55 от 2000 г.);

3. определени за включване в процедурата за предварително обосновано съгласие в съответствие с Ротердамската конвенция.

(2) Списъкът на страните по Ротердамската конвенция, дали отговор за внос на опасни химични вещества и препарати по ал. 1, т. 2, се обнародва в "Държавен вестник" от министъра на околната среда и водите.

 
 
 

Чл. 4. (1) Вносът на опасни химични вещества и препарати по чл. 3, ал. 1, т. 1 и 3 , които са строго ограничени за употреба, се разрешава след издаване на разрешение за внос по образец съгласно приложение № 3.

(2) Не се разрешава внос на опасни химични вещества и препарати по чл. 3, ал. 1 с цел употребата им в забранена/и подкатегория/и.

 
 
 

Чл. 5. (1) Вносът на опасни химични вещества и препарати по чл. 3, ал. 1, т. 2 , за които Република България е дала положителен отговор за внос по чл. 3, ал. 2 , се осъществява без издаване на разрешение за внос и при спазване на условията, посочени в отговора.

(2) Вносът на опасни химични вещества и препарати по чл. 3, ал. 1, т. 2 , за които Република България не е дала отговор за внос по чл. 3, ал. 2 , се осъществява след издаване на разрешение за внос.

 
 
 

Чл. 6. (1) Вносът на опасни химични вещества и препарати съгласно приложение № 1 за изследователски, научни, учебни или аналитични цели до 10 кг еднократно се осъществява без издаване на разрешение за внос.

(2) В случаите по ал. 1 вносителят подава до министъра на околната среда и водите декларация по образец съгласно приложение № 4.

 
 
 

Чл. 7. (1) Всеки износител на опасно химично вещество или препарат по чл. 3, ал. 1, т. 1 осъществява първия износ след издаване на удостоверение за регистрация на износ по образец съгласно приложение № 5.

(2) Всеки следващ износ по ал. 1 към същата страна се осъществява без издаване на удостоверение за регистрация на износ.

 
 
 

Чл. 8. (1) Износът на опасни химични вещества и препарати по чл. 3, ал. 1, т. 2 , за които има положителен отговор за внос по чл. 3, ал. 2 , се осъществява без издаване на удостоверение за регистрация на износ и при спазване на условията за внос, посочени в отговора.

(2) Алинея 1 не се прилага, когато компетентният орган на страната изрично изисква регистриране на износа.

(3) Износът на опасни химични вещества и препарати по чл. 3, ал. 1, т. 2 за страни, които не са дали отговор за внос по чл. 3, ал. 2 , се осъществява след издаване на удостоверение за регистрация на износ.

(4) Износът на опасни химични вещества и препарати по чл. 3, ал. 1, т. 3 се осъществява след издаване на удостоверение за регистрация на износ.

 
 
 
 

Чл. 9. Не се разрешава внос и износ на опасни химични вещества и препарати, които са устойчиви органични замърсители съгласно приложение № 2.

 
 
 
 

Чл. 10. Не се разрешава внос и износ на опасни химични вещества и препарати съгласно приложение № 1 шест месеца преди изтичане на срока им на годност, когато такъв срок съществува или може да бъде определен от датата на производство.

 
 
 
 

Чл. 11. (1) Опасните химични вещества и препарати съгласно приложение № 1 се опаковат и етикетират в съответствие с изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати (ЗЗВВХВП).

(2) Информацията на етикета на опасно химично вещество или препарат съгласно приложение № 1 трябва да бъде преведена на официалния език или на един от официалните езици на страната, за която е предназначен износът.

 
 
 
 

Чл. 12. (1) При износ на опасно химично вещество и препарат по чл. 7 и чл. 8, ал. 2, 3 и 4 износителят прилага към митническата документация информационен лист за безопасност по чл. 7б от ЗЗВВХВП и копие на удостоверението за регистрация на износ, заверено от Министерството на околната среда и водите.

(2) В случаите по чл. 8, ал. 1 износителят прилага към митническата документация само информационен лист за безопасност по чл. 7б от ЗЗВВХВП.

(3) Информационният лист за безопасност по ал. 1 и 2 трябва да бъде преведен на официалния език или на един от официалните езици на страната, за която е предназначен износът.

 
 
 

Чл. 13. До края на първото тримесечие на всяка календарна година вносителите и износителите на опасни химични вещества или препарати съгласно приложение № 1 представят в Министерството на околната среда и водите информация за предходната година съгласно приложение № 6.

 
 
 

Чл. 14. Министърът на околната среда и водите води публичен регистър по образец съгласно приложение № 7 на изнесените и внесените опасни химични вещества и препарати от приложение № 1.

 
 
 
 

Глава втора
РАЗРЕШАВАНЕ НА ВНОС НА ОПАСНИ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА И ПРЕПАРАТИ

 
 
 

Чл. 15. (1) Вносителят на опасни химични вещества или препарати по чл. 4, ал. 1 и чл. 5, ал. 2 подава до министъра на околната среда и водите формуляр за разрешение за внос по образец съгласно приложение № 3 в три екземпляра.

(2) Към формуляра по ал. 1 се прилагат и:

1. удостоверение за актуално състояние на съдебната регистрация на вносителя, а за чуждестранните лица - документ, удостоверяващ правния статус на вносителя, издаден в съответствие с националното му законодателство;

2. информационен лист за безопасност по чл. 7б ЗЗВВХВП на български език и в оригинал;

3. документ за платена такса по чл. 72 от Закона за опазване на околната среда .

(3) При допуснати грешки и непълноти в документите по ал. 1 министърът на околната среда и водите в 5-дневен срок уведомява за това вносителя.

 
 
 
 

Чл. 16. (1) Министърът на околната среда и водите или упълномощено от него длъжностно лице изпраща в 3-дневен срок документите по чл. 15, ал. 1 и 2 за получаване на становище от регионалната инспекция по околната среда и водите, на чиято територия се намира предприятието или складът на вносителя.

(2) Регионалната инспекция по околната среда и водите изпраща в 5-дневен срок становище до министъра на околната среда и водите.

 
 
 
 

Чл. 17. (1) Министърът на околната среда и водите или упълномощено от него длъжностно лице в 20-дневен срок от датата на подаване на документите по чл. 15, ал. 1 и 2 или от датата на получаване на коригираните и допълнени документи по чл. 15, ал. 3 издава разрешение за внос.

(2) Разрешението по ал. 1 е валидно до края на календарната година, в която е издадено.

 
 
 
 

Чл. 18. При настъпили промени в съдебната регистрация по чл. 15, ал. 2, т. 1 вносителят е длъжен да уведоми министъра на околната среда и водите.

 
 
 
 

Глава трета
РЕГИСТРИРАНЕ НА ИЗНОС И УВЕДОМЯВАНЕ НА СТРАНИТЕ,
КЪМ КОИТО Е НАСОЧЕН ИЗНОСЪТ

 
 
 

Чл. 19. (1) Преди осъществяване на износ на опасно химично вещество или препарат по чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 2, 3 и 4 износителят подава до министъра на околната среда и водите заявление за регистрация на износ, което съдържа:

1. името, седалището и адреса на износителя;

2. наименованието на опасното химично вещество или препарат съгласно приложение № 1, което предстои да бъде изнесено;

3. страната, към която е насочен износът.

(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат и:

1. удостоверение за актуално състояние на съдебната регистрация на износителя, а за чуждестранните лица - документ, удостоверяващ правния статус на износителя, издаден в съответствие с националното му законодателство;

2. информационен лист за износ съгласно приложение № 8;

3. документ за платена такса по чл. 72 от Закона за опазване на околната среда .

 
 
 

Чл. 20. (1) Износителят подава документите по чл. 19 до министъра на околната среда и водите 30 дни преди износа.

(2) При допуснати грешки и непълноти в документите по ал. 1 министърът на околната среда и водите в 5-дневен срок уведомява за това износителя.

 
 
 

Чл. 21. Министърът на околната среда и водите или упълномощено от него длъжностно лице информира компетентното ведомство на страната, към която е насочен износът на опасното химично вещество или препарата, в 15-дневен срок от датата на подаване на документите по чл. 19 или от датата на получаване на коригираните и допълнени документи по чл. 20, ал. 2 .

 
 
 

Чл. 22. При получаване на съгласие за внос от страната, към която е насочен износът, министърът на околната среда и водите издава удостоверение за регистрация на износ на опасното химично вещество или препарата съгласно приложение № 1.

 
 
 
 

Чл. 23. При получаване на отказ за внос от страната, към която е насочен износът, министърът на околната среда и водите в 5-дневен срок уведомява за това износителя.

 
 
 

Чл. 24. (1) Всяка календарна година 15 дни преди осъществяване на първи износ на опасно химично вещество или препарат, за което има издадено удостоверение за регистрация на износ по чл. 22 , износителят представя до министъра на околната среда и водите уведомление по образец съгласно приложение № 9, придружено с информационен лист за безопасност по чл. 7б от ЗЗВВХВП .

(2) Министърът на околната среда и водите уведомява компетентното ведомство на страната, към която е насочен износът, в 10-дневен срок след представяне на уведомлението по ал. 1.

 
 
 
 

Чл. 25. Нова регистрация на износа се извършва, когато:

1. след първия износ са настъпили промени в законодателството на Република България относно предмета на износа, пускането на пазара и употребата или етикетирането на опасните химични вещества и препарати съгласно приложение № 1;

2. съставът на препарата е променен до такава степен, че неговото етикетиране следва да се промени.

 
 
 
 

Чл. 26. Разпоредбите на чл. 20 и 21 не се прилагат в случаите, когато забавянето на износа може да постави в опасност живота и здравето на хората и околната среда и за това има съгласие от страната, към която е насочен износът.

 
 
 
 

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

 
 
 
 

§ 1. По смисъла на наредбата:

1. "Внос" е въвеждане на митническата територия на Република България на опасни химични вещества и препарати съгласно приложение № 1, поставяни под митнически режими, различни от транзита.

2. "Вносител" е физическо или юридическо лице, което по време на внос е търговският получател на опасното химично вещество или препарат съгласно приложение № 1.

3. "Забранено опасно химично вещество или препарат" е такова опасно химично вещество или препарат, което поради опасност за здравето на хората и за околната среда е забранено за употреба съгласно приложения № 1 и 2.

4. "Износ" е постоянно или временно напускане на митническата територия на Република България на опасни химични вещества и препарати съгласно приложение № 1, поставяни под митнически режими, различни от транзита.

5. "Износител" е физическо или юридическо лице, от името на което е подадена митническата декларация за износ на опасно химично вещество или препарат съгласно приложение № 1.

6. "Пестициди" са химични вещества и препарати, които се разделят в следните две подкатегории на употреба:

а) продукти за растителна защита;

б) биоциди.

7. "Промишлени химични вещества и препарати" са химични вещества и препарати, предназначени за промишлена употреба, които се разделят в следните две подкатегории:

а) химични вещества или препарати за професионална употреба;

б) химични вещества или препарати за масова употреба.

8. "Строго ограничено химично вещество или препарат" е такова опасно химично вещество или препарат съгласно приложение № 1, което поради опасност за здравето на хората и за околната среда практически е забранено за употреба, но за което определени специфични употреби остават разрешени.

9. "Предварително обосновано съгласие" е установен с Ротердамската конвенция принцип в международната търговия с опасни химични вещества и пестициди, забранени или строго ограничени за употреба, с цел защита на човешкото здраве и околната среда, съгласно който техният внос се осъществява само при положителен отговор за внос, даден от страните по конвенцията, към които е насочен износът.

10. "Страна по Ротердамската конвенцияРотердамската конвенция" е държава или регионална организация за икономическа интеграция, която се е присъединила към конвенцията и/или за която конвенцията е в сила.

11. "Отговор за внос" е съгласие или отказ за внос на опасни химични вещества или препарати, обект на процедурата за предварително обосновано съгласие, дадено от страна по Ротердамската конвенция.

 
 
 
 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 
 
 
 

§ 2. Наредбата се приема на основание чл. 22, ал. 2 и 3 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати .

 
 
 

§ 3. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2005 г.

 
 
 

§ 4. Разпоредбите на чл. 4, ал. 2 за ацефат и цинеб, включени в списъка съгласно приложение № 1, влизат в сила от 1 януари 2007 г.

————————————————————————————————

 
 
 
 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Постановление № 182 на Министерския съвет от 20 август 2010 г. за приемане на Наредба за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и смеси

(ДВ, бр. 68 от 2010 г., в сила от 31.08.2010 г.)

§ 1. Отменят се:

.......................................................................

4. Наредбата за реда и начина на внос и износ на опасни химични вещества и препарати на територията на Република България, приета с Постановление № 161 на Министерския съвет от 2004 г. (ДВ, бр. 63 от 2004 г.).

....................................................................

§ 2. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник"

 
 
 
 
                             Приложение № 1
 
 
 
 
към чл. 2, т. 1

СПИСЪК
на опасни химични вещества и препарати, забранени или строго ограничени
за употреба

Опасно химично вещество/препарат

CAS №

EINECS №

Тарифна позиция, подпозиция или тарифен номер

Подкатегория на употреба (*)

Ограничение за употреба (**)

1

2

3

4

5

6

Опасни химични вещества и препарати, забранени или строго ограничени в една или повече подкатегории на употреба по чл. 3, ал. 1, т. 1

1,1,1-Трихлороетан

71-55-6

200-756-3

2903 19 10 0

п(2)

з

Арсенови съединения(1)

 

р(2)

со

   

Азинфос-етил

2642-71-9

220-147-6

2933 99 90 0

р(1)

з

Бензен(2)

71-43-2

200-753-7

2902 20 00 0

п(2)

со

Кадмий и неговите съединения

7440-43-9

и др.

231-152-8

и др.

8107

3206 30 00 0

и др.

п(1)

со

Въглероден тетрахлорид (тетрахлорометан)

56-23-5

200-262-8

2903 14 00 0

п(2)

з

Хлороформ

67-66-3

200-663-8

2903 13 00 0

п(2)

з

Креозот и производни на креозота вещества

8001-58-9

232-287-5

2707 91 00 0

}

п(2)

з

61789-28-4

263-047-8

84650-04-4

283-484-8

90640-84-9

292-605-3

65996-91-0

2266-026-1

90640-80-5

292-602-7

65996-82-2

266-019-3

8021-39-4

232-419-1

122384-78-5

310-191-5

Цихалотрин

68085-85-8

268-450-2

2926 90 95 0

р(1)

з

ДББ (дибутилкалаен хидроксиборат)

75113-37-0

401-040-5

2931 00 95 0

п(1)

з

Фенвалерат

51630-58-1

257-326-3

2926 90 95 0

р(1)

з

Фербам

14484-64-1

238-484-2

2930 20 00 0

р(1)

з

Хексахлороетан

67-72-1

200-666-4

2903 19 80 0

п(1)

со

а) Малеинов хидразид и солите му, освен неговите холинови, калиеви и натриеви соли

123-33-1

204-619-9

2933 99 90 0

р(1)

з

б) Холинови, калиеви и натриеви соли на малеиновия хидразид, съдържащи повече от 1 mg/kg свободен хидразин, изчислен на база на киселинен еквивалент

51542-52-0

       

Монолинурон

1746-81-2

217-129-5

2928 00 90 0

р(1)

з

Перметрин

52645-53-1

258-067-9

2916 20 00 0

р(1)

з

Профам

122-42-9

204-542-0

2924 29 95 0

р(1)

з

Триорганокалаени съединения

-

-

2931 00 95 0

р(2)-п(2)

со-со

Цинеб

12122-67-7

235-180-1

3824 90 90 0

р(1)

з

Опасни химични вещества и препарати - обект на процедурата за предварително обосновано съгласие, в съответствие с Ротердамската конвенция по чл. 3, ал. 1, т. 2

1,2-Дибромоетан (етилен дибромид)

106-93-4

203-444-5

2903 30 36 0

р(1)

з

1,2-Дихлороетан (етилен дихлорид)

107-06-2

203-458-1

2903 15 00 0

р(1)-п(2)

з-з

2,4,5-Т (2,4,5-три- хлорофенокси-оцетна киселина)

93-76-5

202-273-3

2918 90 90 0

р(1)

з

Азбестови влакна: Крокидолит

12001-28-4

310-127-6

2524 00

п(1)-п(2)

з-з

Амозит

12172-73-5

 

2524 00

п(1)-п(2)

з-з

Антофилит

77536-67-5

 

2524 00

п(1)-п(2)

з-з

Актинолит

77536-66-4

 

2524 00

п(1)-п(2)

з-з

Тремолит

77536-68-6

 

2524 00

п(1)-п(2)

з-з

Бинапакрил

485-31-4

207-612-9

2916 19 80 0

р(1)-п(2)

з-з

Каптафол

2425-06-1

219-363-3

2930 90 70 0

р(1)-р(2)

з-з

Хлордимеформ

6164-98-3

228-200-5

2925 20 00 0

р(1)

з

Хлоробензилат

510-15-6

208-110-2

2918 19 80 0

р(1)

з

ДНОК (динитро-о- крезол) и неговите соли:

534-52-1

208-601-1

2908 90 00 0

р(1)

з

амониева сол

2980-64-5

       

калиева сол

5787-96-2

       

натриева сол

2312-76-7

       

Диносеб, неговия ацетат и соли

88-85-7 и др.

201-861-7 и др.

2908 90 00 0

2915 39 90 0

р(1)-п(2)

з-з

Етилен оксид (Оксиран)

75-21-8

200-849-9

2910 10 00 0

р(1)

з

Флуороацетамид

640-19-7

211-363-1

2924 19 00 0

р(1)

з

НСН (хексахлороцикло- хексан), съдържащ по-малко от 99,0% от гама изомер

608-73-1

210-168-9

2903 51 00 0

р(1)

з

Линдан (?-НСН)

58-89-9

200-401-2

2903 51 00 0

р(1)

з

Живачни съединения

10112-91-1, 21908-53-2 и др.

-

-

р(1)-р(2)

з-со

Метамидофос (раз- творими течни фор- мулации на вещество то, съдържащи пове- че от 600 g активно вещество /l)

10265-92-6

233-606-0

3808 10 40 0

р(1)

з

Метил-паратион (емулгиращи концен- трати с 19,5 %, 40 %, 50 %, 60 % активно вещество и прах, съ- държащ 1,5 %, 2 % и 3 % активно вещество)

298-00-0

206-050-1

3808 10 40 0

р(1)

з

Монокротофос (активно вещество и разтворими течни формулации на вещес- твото, съдържащи повече от 600 g актив- но вещество /l)

6923-22-4

230-042-7

3808 10 40 0

3808 90 90 0

р(1)

з

Паратион

56-38-2

200-271-7

2920 10 00 0

р(1)

з

Пентахлорофенол(1)

87-86-5

201-778-6

2908 10 00 0

р(2)

со

Прахови формулации, съдържащи комбинация от:

         

беномил ? 7 %,

17804-35-2

241-775-7

2933 99 90 0

   

карбофуран ? 10 % и

1563-66-2

216-353-0

2932 99 85 0

   

тирам ? 15 %

137-26-8

205-286-2

2930 30 00 0

   

Фосфамидон (разтворими течни формулации на ве- ществото, съдържащи повече от 1000 g активно вещество/l)

13171-21-6

(смес, Е- и Z-

изомери)

23783-98-4

(Z-изомер)

297-99-4

(Е-изомер)

236-116-5

3808 10 40 0

3808 90 90 0

р(1)

з

Полибромирани бифенили (РВВ)

36355-01-8

(хекса-)

27858-07-7

(окта-)

13654-09-6

(дека-)

-

 

 

 

 

2903 69 90 0

п(1)

со

Полихлорирани терфенили (РСТ)

61788-33-8

262-968-2

2903 69 90 0

п(1)

з

Трис (2,3- Дибромопропил) фосфат

126-72-7

204-799-9

2919 00 90 0

п(1)

со

Опасни химични вещества и препарати, определени за включване в процедурата за предварително обосновано съгласие по чл. 3, ал. 1, т. 3

Амитраз

33089-61-1

251-375-4

2925 20 00 0

р(1)

со

Атразин

1912-24-9

217-617-8

2933 69 10 0

р(1)

со

2-Нафтиламин и неговите соли

91-59-8 и др.

202-080-4 и др.

2921 45 00 0

п(1)-п(2)

з-з

4-Аминобифенил и неговите соли

92-67-1 и др.

202-177-1 и др.

2921 49 80 0

п(1)-п(2)

з-з

4-Нитробифенил

92-92-3

202-204-7

2904 20 00 9

п(1)-п(2)

з-з

Ацефат

30560-19-1

250-241-2

2930 90 70 0

р(1)

з

Алдикарб

116-06-3

204-123-2

2930 90 70 0

р(1)

з

Азбестови влакна:

Хризотил

12001-29-5

или

132207-32-0

310-127-6

2524 00

п(1)-п(2)

з-з

Бензидин и неговите соли

92-87-5

202-199-1

2921 59 90 0

п(1)-п(2)

со-з

Бензидинови производни

-

-

 

п(2)

з

Хлорфенапир

122453-73-0

 

2933 99 90 0

р(1)

з

Хлозолинат

84332-86-5

282-714-4

2934 99 90 0

р(1)

з

Дикофол, съдържащ по-малко от 78 % р,р'-дикофол или 1 g/kg ДДТ и произ- водни на ДДТ съединения

115-32-2

204-082-0

2906 29 00 0

р(1)

з

Динотерб

1420-07-1

215-813-8

2908 90 00 0

р(1)

з

Фентин ацетат

900-95-8

212-984-0

2931 00 95 0

р(1)

з

Фентин хидроксид

76-87-9

200-990-0

2931 00 95 0

р(1)

з

Фентион

55-38-9

200-231-9

2930 90 70 0

р(1)

со

Монометил- дибромодифенил метан; Търговско наименование: ДББТ

99688-47-8

401-210-1

2903 69 90 0

п(1)

з

Монометил- дихлородифенил метан; Търговско наименование: Угилек 121 или Угилек 21

-

400-140-6

2903 69 90 0

п(1)-п(2)

з-з

Монометил- тетрахлородифенил метан; Търговско наименование: Угилек 141

76253-60-6

278-404-3

2903 69 90 0

п(1)-п(2)

з-з

Нитрофен

1836-75-5

217-406-0

2909 30 90 0

р(1)

з

Октабромодифенил етер

32536-52-0

251-087-9

2909 30 38 0

п(1)

со

Пентабромодифенил етер

32534-81-9

251-084-2

2909 30 31 0

п(1)

со

Пиразофос

13457-18-6

236-656-1

2933 59 95 0

р(1)

з

Куинтозен

82-68-8

201-435-0

2904 90 85 0

р(1)

з

Симазин

122-34-9

204-535-2

2933 69 10 0

р(1)

со

Нонилфенол (C6H4(OH)C9H19)

25154-52-3

246-672-0

2907 13 00 0

п(1)

со

Нонилфенол етоксилат (C2Н4О)nC15H24O)

     

р(1)-п(1)

з-со

Текназен

117-18-0

204-178-2

2904 90 85 0

р(1)

з

Тетраетил олово

78-00-2

201-075-4

2931 00 95 0

п(1)

со

Тетраметил олово

75-74-1

200-897-0

2931 00 95 0

п(1)

со

Триорганокалаени съединения (трибутилкалаени съединения, вкл. бис и др. (трибутилкалаен) оксид)

56-35-9 и др.

200-268-0

2931 00 95 0

р(2)

со

Трис-азиридинил- фосфиноксид

545-55-1

208-892-5

2933 99 90 0

п(1)

со

 
 
 
 
Легенда:
(*) Подкатегория на употреба:
р(1) - продукти за растителна защита;
р(2) - биоциди;
п(1) - промишлени химични вещества или препарати за професионална употреба;
п(2) - промишлени химични вещества или препарати за масова употреба.
(**) Ограничение за употреба в съответната подкатегория или подкатегории:
со - строго ограничение;
з - забрана.
(1) При внос на биоцидни препарати, съдържащи като активни вещества
посочените опасни химични вещества, към документите по чл. 14, ал. 1 се
прилага и копие на разрешението за пускане на пазара на биоциден препарат,
издадено по реда на раздел II на глава четвърта от ЗЗВВХВП.
(2) С изключение на бензена в течните горива за моторни превозни средства,
в съответствие с Наредбата за изискванията за качеството на течните горива,
условията, реда и начина за техния контрол, приета с Постановление № 156 на
Министерския съвет от 2003 г. (ДВ, бр. 66 от 2003 г.).
CAS № - номер по Общия регистър на химичните вещества (Chemical Abstracts
Service).
EINECS № - номер по Европейския инвентаризационен списък на съществуващите
търговски химични вещества.
 
 
 
 
                            Приложение № 2
 
 
 
 
към чл. 2, т. 4

СПИСЪК
на опасните химични вещества и препарати, които са устойчиви органични
замърсители и са забранени за внос и износ на и от територията на
Република България

Химично вещество/препарат

ЕС №

CAS №

Тарифен №

1. Алдрин

206-215-8

309-00-2

2903 59 90 0

2. Хлордан

200-349-0

57-74-9

2903 59 90 0

3. Диелдрин

200-484-5

60-57-1

2910 90 00 0

4. ДДТ (1,1,1-трихлоро-2,2- бис(р-хлорофенил)етан)

200-024-3

50-29-3

2903 62 00 0

5. Ендрин

200-775-7

72-20-8

2910 90 00 0

6. Хептахлор

200-962-3

76-44-8

2903 59 90 0

7. Хексахлоробензен

200-273-9

118-74-1

2903 62 00 0

8. Мирекс

219-196-6

2385-85-5

2903 59 90 0

9. Токсафен (камфехлор)

232-283-3

8001-35-2

3808 10 20 0

10. Полихлорирани бифенили (PCB), с изключение на моно- и дихлорирани бифенили

215-648-1 и др.

1336-36-3 и др.

2903 69 90 0

 
 
 
 
                             Приложение № 3
 
 
 
 
към чл. 4, ал. 1

Разрешение за внос на опасни химични вещества и препарати

Вх. № в МОСВ: ....................

Изх. № в МОСВ: .......................

Вносител: ........................

БУЛСТАТ: .........................

Данъчен №: .......................

Адрес на вносителя: ..............

Износител: ...........................

Фирма: ...............................

Страна: .............................

Потребител: ..............................................................

БУЛСТАТ: .................................................................

Данъчен №: ...............................................................

Адрес на потребителя: ....................................................

Наименование на опасното химично вещество или препарат

CAS №

Тарифен номер

Разрешена подкатегория на употреба

Забранена/и подкатегория/и на употреба

Количество (kg, l)

Срок на годност

Условия за вноса*:

Адрес на производственото предприятие, за което е предназначен вносът, и/или на склада, където ще се съхранява опасното химично вещество или препарат:

Вносител: ................

Подпис: ...................

Печат

Тел: ......................

Подпис: ..................................

(МОСВ)

Печат на МОСВ*Графата се попълва от компетентния орган.
Приложения:
1. Удостоверение за актуално състояние на съдебната регистрация на вносителя,
а за чуждестранните лица - документ, удостоверяващ правния статус на
вносителя, издаден в съответствие с националното му законодателство.
2. Информационен лист за безопасност.
3. Документ за платена такса.
 
 
 
 
                           Приложение № 4
 
 
 
 
към чл. 6, ал. 2

Декларация при внос на опасни химични вещества и/или препарати съгласно
приложение № 1, внесени за изследователски, научни, учебни или
аналитични цели

Долуподписаният

Име: ............................................................

(вносител)

Адрес: ..........................................................

(седалище и адрес на вносителя)

възнамерявам да внеса за:

Име на клиента: .................................................

(учебно заведение, научноизследователски институт, лаборатория)

Адрес на клиента: ..............................................,

следното опасно химично вещество/препарат от приложение № 1:

................................................................

(наименование и митнически тарифен код)

.................................................................

(количество, кг)

Декларирам, че посоченото по-горе опасно химично вещество/препарат ще бъде използвано от клиента единствено за целите на: ......................................................

.................................................................

.................................................................

Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл. 313, ал. 1 от Наказателния кодекс.

Подпис: Име:

(собствено, бащино и фамилно)

Дата: .......................

 
 
 
 
                            Приложение № 5
 
 
 
 
към чл. 7, ал. 1

Удостоверение за регистрация на износ на забранено или строго ограничено
опасно химично вещество и препарат
№ .............. от ..........................

1. Износ на забранено или строго ограничено опасно химично вещество:

Наименование/я на химичното вещество: ...........................

CAS №: .....................; EINECS №: .........................

2. Износ на препарат, съдържащ едно или повече забранени или строго ограничени опасни химични вещества:

Наименование на препарата: ......................................

Наименование/я на забранени или строго ограничени химични вещества, влизащи в състава на препарата:

- % съдържание: ...........; CAS №: ........; EINECS №: ........

- % съдържание: ...........; CAS №: ........; EINECS №: ........

Срок на годност: ................................................

1. Страна, за която е предназначен износът:

................................................................

Очаквана дата на първия износ: .................................

Наименование на компетентното ведомство на страната, за която е предназначен износът: ..........................................

................................................................

Износител: .....................................................

................................................................

Подпис: ............

Печат

Дата: ..............

Подпис: .....................

Печат на МОСВПриложения:
1. Удостоверение за актуално състояние на съдебната регистрация на
износителя, а за чуждестранните лица - документ, удостоверяващ правния
статус на износителя, издаден в съответствие с националното му
законодателство.
2. Информационен лист за безопасност.
3. Документ за платена такса.
 
 
 
 
                            Приложение № 6
 
 
 
 
                              към чл. 13 
Информация за внесените и изнесените опасни химични вещества и препарати
съгласно приложение № 1 през 20... г.
 
 
 
 
1. Информация за внос на опасни химични вещества и/или препарати от
приложение № 1, осъществен през 20 ..... г. от вносител: ...................
............................................................................
(име, адрес, телефон, факс и електронна поща)

Наименование на опасното химично вещество/ препарат

Страна износител

Данни за износителя (име, адрес, телефон, факс и електронна поща)

Количество (kg, l)

       
       
       
 
 
 
 
2. Информация за износ на опасни химични вещества и/или препарати от
приложение № 1, осъществен през 20.....г. от износител: ....................

Наименование на опасното химично вещество/ препарат

Страна вносител

Данни за вносителя (име, адрес, телефон, факс и електронна поща)

Количество (kg, l)

       
       
       


............................................................................
(име, адрес, телефон, факс и електронна поща)
 
 
 
 
                           Приложение № 7
 
 
 
 
                             към чл. 14 

Съдържание на публичния регистър на изнесените и внесените опасни химични
вещества и препарати съгласно приложение № 1
 
 
 
 
   1. Информация за опасното химично вещество от приложение № 1:
1.1. наименование по номенклатурата на Международния съюз за чиста и
приложна химия (IUPAC);
1.2. други наименования (тривиални наименования, търговски наименования
и абревиатури);
1.3. EINECS номер и CAS номер;
1.4. тарифен номер или CN код;
1.5. основни примеси на веществото.
 
 
 
 
   2. Наименование на препарата:
2.1. търговско наименование и предназначение на препарата;
2.2. описание на опасните химични вещества от приложение № 1, влизащи в
състава на препарата.
 
 
 
 
   3. Информация за износа:
3.1. страна вносител;
3.2. дата на първия износ през текущата година;
3.3. употреба в страната вносител;
3.4. количество на изнесеното вещество или препарата;
3.5. данни за компетентния орган в страната вносител.
 
 
 
 
   4. Информация за вноса:
4.1. страна износител;
4.2. дати на вноса през текущата година;
4.3. употреба в страната;
4.4. количество на внесеното вещество.
 
 
 
 
   5. Класификация на опасното химично вещество или препарата в
съответствие с изискванията на Наредбата за реда и начина за класифициране,
опаковане и етикетиране на съществуващи и нови химични вещества и препарати,
приета с Постановление № 316 на Министерския съвет от 2002 г. (ДВ, бр. 5 от2003 г.), включително категория на опасност, рискови фрази и съвети за
безопасност.
 
 
 
 
                            Приложение № 8
 
 
 
 
                        към чл. 19, ал. 2, т. 2 

Информационен лист за износ
 
 
 
 
   1. Идентичност на опасното химично вещество, което ще бъде изнасяно:
1.1. наименование по номенклатурата на Международния съюз за чиста и
приложна химия (IUPAC);
1.2. други наименования (тривиални наименования, търговски наименования
и абревиатури);
1.3. EINECS номер и CAS номер;
1.4. тарифен номер или CN код;
1.5. основни примеси на опасното химично вещество;
1.6. срок на годност/дата на производство.
 
 
 
 
   2. Идентичност на препарата, който ще бъде изнасян:
2.1. наименование на препарата;
2.2. процентно съдържание и идентичност на всяко опасно химично вещество
съгласно приложение № 1, което влиза в състава на препарата;
2.3. срок на годност/дата на производство.
 
 
 
 
   3. Информация за износа:
3.1. страна, за която е предназначен вносът;
3.2. страна, от която се осъществява износът;
3.3. очаквана дата на първия износ през текущата година;
3.4. очаквана употреба в страната, за която е предназначен вносът;
3.5. име, адрес, телефон, факс и електронна поща на вносителя или
фирмата вносител;
3.6. име, адрес, телефон, факс и електронна поща на износителя или
фирмата износител.
 
 
 
 
   4. Наименование, адрес, телефон, факс или електронна поща на
компетентните органи в страната, към която е насочен износът.
 
 
 
 
   5. Информация за предпазните мерки, които трябва да бъдат взети,
включително категория на опасност, рискови фрази и съвети за безопасност.
 
 
 
 
   6. Резюме на физико-химичните, токсикологичните и екотоксикологичните
свойства.
 
 
 
 
   7. Употреба на опасното химично вещество или препарата:
7.1. подкатегория/и и ограничение на употреба съгласно приложение № 1,
която подлежи на забрана или строго ограничение за всяко опасно химично
вещество или препарат по чл. 3, ал. 1, т. 1 и 3 ;
7.2. подкатегория/и и ограничение на употреба, които остават разрешени
за всяко опасно химично вещество или препарат по чл. 3, ал. 1, т. 1 и 3 ;
7.3. категория на употреба и условия за внос на опасното химично
вещество или препарата по чл. 3, ал. 1, т. 2 в съответствие със списъка по
чл. 3, ал. 2 .
 
 
 
 
   8. Информация за предпазните мерки за намаляване на експозицията и
емисиите на опасното химично вещество или препарата.
 
 
 
 
   9. Информация за регулаторните ограничения на опасното химично вещество
или препарат и законодателни актове, които ги въвеждат.
 
 
 
 
                           Приложение № 9
 
 
 
 
                          към чл. 24, ал. 1 
Уведомление за предстоящ износ на забранено или строго ограничено химично
вещество или препарат
 
 
 
 
   1. Идентичност на изнасяното опасно химично вещество или препарат:
1.1. наименование на опасното химично вещество или препарата:
............................................................................
1.2. EC №: ...........; EINECS №: .............; CAS № ...............;
Тарифен номер: ........................................................
1.3. основни примеси на опасното химично вещество:
1.4. срок на годност/дата на производство: ............................
 
 
 
 
   2. Удостоверение за регистрация на износ на опасното химично вещество
или препарата:
№ ......................; държава: ....................................
 
 
 
 
   3. Информация за предстоящия износ: ...................................
3.1. страна износител: ................................................
3.2. страна вносител: .................................................
3.3. очаквана дата на износа: .........................................
3.4. очаквана употреба в страната вносител: ...........................
3.5. наименование, адрес, телефон, факс и електронна поща на вносителя
или страната вносител: .....................................................
............................................................................
3.6. наименование, адрес, телефон, факс и електронна поща на износителя
или страната износител: ....................................................
............................................................................
 
 
 
 
   4. Компетентен орган на страната износител:

Подпис: ................
Печат
Дата: ..................