НАРЕДБА № 16-437 от 4.05.2007 г. за условията и реда за извършване на дейности
с токсичните химически вещества и техните прекурсори
 
 
 
 

Издадена от министъра на икономиката и енергетиката, обн., ДВ, бр. 40 от 18.05.2007 г., изм. и доп., бр. 18 от 22.02.2013 г., в сила от 22.02.2013 г.

 
 
 
 

Раздел I
Общи положения

 
 
 
 

Чл. 1. С наредбата се определят условията и редът за извършване на дейности с токсичните химически вещества и техните прекурсори съгласно Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори (ЗЗХОКТХВТП).

 
 
 
 

Раздел II
Регистрация за производство, преработване или употреба на химически вещества

 
 
 

Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2013 г. , в сила от 22.02.2013 г.) Производство, преработване или употреба на химически вещества, посочени в приложенията на ЗЗХОКТХВТП, могат да извършват само физически и юридически лица, регистрирани по реда на Търговския закон въз основа на регистрация за производство в Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката, енергетиката и туризма, наричана по-нататък Междуведомствената комисия.

(2) В Междуведомствената комисия се извършват следните регистрации:

1. за производство на химически вещества от приложение № 1 на ЗЗХОКТХВТП;

2. (доп. - ДВ, бр. 18 от 2013 г. , в сила от 22.02.2013 г.) за производство, преработване или употреба на химически вещества, посочени в приложение № 2, в количества, които са по-големи от посочените в чл. 7, ал. 1 от ЗЗХОКТХВТП;

3. за производство на химическо вещество, посочено в приложение № 3 на ЗЗХОКТХВТП, в количество, по-голямо от 30 t;

4. за производство чрез синтез на органични химически вещества, непосочени в приложенията на ЗЗХОКТХВТП, в общо количество на произведените вещества, по-голямо от 200 t, за една календарна година;

5. за производство чрез синтез на органично химическо вещество, съдържащо сяра, фосфор или флуор, в количество на произведеното вещество, по-голямо от 30 t, за една календарна година.

(3) Лицата, кандидатстващи за регистрация по ал. 2, представят в Междуведомствената комисия следните документи:

1. заявление за регистрация по образец - приложение № 1;

2. описание на извършваната дейност, производствена схема, химична реакция;

3. сертификати на изходните вещества и крайните продукти, удостоверяващи техния количествен и качествен състав;

4. кратко описание на извършвани дейности на обекта извън обхвата на ЗЗХОКТХВТП;

5. списък на физическите лица, които пряко участват в тази дейност;

6. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2013 г. , в сила от 22.02.2013 г.) единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър;

7. (доп. - ДВ, бр. 18 от 2013 г. , в сила от 22.02.2013 г.) писмена декларация за изискванията по чл. 6, ал. 1 - 5 от ЗЗХОКТХВТП, ако заявлението е за регистрация за производство на химически вещества от приложение № 1;

8. документ за платена държавна такса.

(4) Междуведомствената комисия в 30-дневен срок от получаване на заявлението с приложените документи регистрира лицето и издава удостоверение за регистрация.

 
 
 

Чл. 3. (1) Удостоверенията за регистрация за производство, преработване или употреба се издават по образец - приложение № 2, за срок три години, след изтичането на който всяка следваща регистрация се извършва за същия срок.

(2) Удостоверенията по ал. 1 се издават в два екземпляра. Първият екземпляр се предоставя на заявителя, а вторият остава в Междуведомствената комисия.

(3) Издаването на удостоверение за регистрация за производство, преработване или употреба се отказва, а издаденото удостоверение се прекратява в случаите по чл. 9, ал. 3 ЗЗХОКТХВТП.

(4) При промяна в обстоятелствата, вписани в удостоверението за регистрация, регистрираното лице е длъжно за подаде заявление в Междуведомствената комисия в 14-дневен срок от настъпване на промяната. Към заявлението се прилагат документите, удостоверяващи промяната, и документ за платена държавна такса за вписването й. Междуведомствената комисия в 30-дневен срок от получаване на заявлението с приложените документи вписва изменението в регистъра и издава актуално удостоверение.

 
 
 
 

Раздел III
Износ, внос, трансфер на химически вещества

 
 
 

Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2013 г. , в сила от 22.02.2013 г.) Износ, внос и трансфер от и за територията на Република България на химически вещества от приложение № 1 към ЗЗХОКТХВТП, с изключение на химическите вещества сакситоксин и рицин, се извършва при спазване на изискванията по чл. 10, ал. 2 ЗЗХОКТХВТП и по реда на глава втора от Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба (ЗЕКПСОИТДУ).

(2) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2013 г. , в сила от 22.02.2013 г.) Износ и трансфер от територията на Република България за държави на Общността на химически вещества от приложение № 2 и приложение № 3 към ЗЗХОКТХВТП, в това число и на химическите вещества сакситоксин и рицин, се извършва по реда на глава трета, съответно раздел III и раздел VI на ЗЕКПСОИТДУ.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2013 г. , в сила от 22.02.2013 г.) Внос на химически вещества от приложение № 2 и приложение № 3 към ЗЗХОКТХВТП, в това число и на химическите вещества сакситоксин и рицин, се извършва по реда на глава трета, раздел VII на ЗЕКПСОИТДУ.

(4) (Доп. - ДВ, бр. 18 от 2013 г. , в сила от 22.02.2013 г.) При трансфер на химически вещества от приложение № 2 и приложение № 3 към ЗЗХОКТХВТП, в това число и на химическите вещества сакситоксин и рицин, от държава от Общността за територията на Република България българското физическо или юридическо лице е длъжно в 7-дневен срок преди извършването на трансфера да представи в Междуведомствената комисия следните документи:

1. декларация по образец - приложение № 3;

2. копие на сертификат на химическите вещества, удостоверяващ техния количествен и качествен състав;

3. копие на документ, потвърждаващ търговските отношения (фактура, проформа-фактура, договор);

4. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2013 г. , в сила от 22.02.2013 г.) единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър;

5. декларация от посочения краен потребител на химическите вещества, с която се задължава писмено да информира Междуведомствената комисия в срок 5 дни преди всяка следваща промяна на крайния потребител на територията на Република България.

(5) Междуведомствената комисия може да изисква допълнителна информация по този член.

 
 
 
 

Раздел IV
Предоставяне на данни в Междуведомствената комисия

 
 
 

Чл. 5. (1) (Доп. - ДВ, бр. 18 от 2013 г. , в сила от 22.02.2013 г.) Лицата, извършващи дейности съгласно чл. 13 от ЗЗХОКТХВТП, представят в Междуведомствената комисия два пъти годишно - не по-късно от 1 март и от 1 октомври - декларация по образец - приложение № 4.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 18 от 2013 г. , в сила от 22.02.2013 г.) Лицата, извършващи дейности съгласно чл. 14 от ЗЗХОКТХВТП, представят в Междуведомствената комисия два пъти годишно - не по-късно от 1 март и от 1 октомври - декларация по образец - приложение № 5.

(3) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2013 г. , в сила от 22.02.2013 г.) В Междуведомствената комисия се предоставят декларации съгласно ал. 2 и за смеси от химически вещества, съдържащи 0,5 процента или повече от химическо вещество от приложение № 2, част А към ЗЗХОКТХВТП.

(4) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2013 г. , в сила от 22.02.2013 г.) В Междуведомствената комисия се предоставят декларации съгласно ал. 2 и за смеси от химически вещества, съдържащи 25 процента или повече от химическо вещество от приложение № 2, част Б към ЗЗХОКТХВТП.

(5) (Предишна ал. 3, доп. - ДВ, бр. 18 от 2013 г. , в сила от 22.02.2013 г.) Лицата, извършващи дейности съгласно чл. 15 от ЗЗХОКТХВТП, представят в Междуведомствената комисия два пъти годишно - не по-късно от 1 март и от 1 октомври - декларация по образец - приложение № 6.

(6) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2013 г. , в сила от 22.02.2013 г.) В Междуведомствената комисия се предоставят декларации съгласно ал. 5 и за смеси от химически вещества, съдържащи 25 процента или повече от химическо вещество от приложение № 3 към ЗЗХОКТХВТП.

(7) (Предишна ал. 4, доп. - ДВ, бр. 18 от 2013 г. , в сила от 22.02.2013 г.) Лицата, извършващи дейности съгласно чл. 16, ал. 1 и 2 от ЗЗХОКТХВТП, представят в Междуведомствената комисия веднъж годишно - не по-късно от 1 март - декларация по образец - приложение № 7.

 
 
 
 

Чл. 6. Въз основа на предоставените данни по чл. 5 Междуведомствената комисия извършва проверки на предоставената информация и писмено уведомява подлежащите на инспекция лица, регистрирани по реда на чл. 2 .

 
 
 
 

Раздел V
Общи правила за провеждане на инспекции

 
 
 
 

Чл. 7. (1) Уведомлението за инспекция се получава от техническия секретариат на Организацията за забрана на химическото оръжие в Междуведомствената комисия и включва следната информация:

1. вида на инспекцията;

2. точката на влизане;

3. датата и очакваното време на пристигане в точката на влизане;

4. начина за пристигане в точката на влизане;

5. мястото, което ще бъде инспектирано;

6. имената на инспекторите и на помощник-инспекторите.

(2) Междуведомствената комисия потвърждава получаването на уведомлението на техническия секретариат не по-късно от един час след получаването му.

 
 
 
 

Чл. 8. (1) Междуведомствената комисия определя придружаваща група, която осигурява влизането на инспектиращата група на територията на Република България и безопасното й транспортиране от точката на влизането й до мястото (местата) за инспекция(и) и до точката на излизане.

(2) Пристигането на мястото за инспекция е в срок не по-късно от 12 h след пристигането в точката на влизане.

 
 
 
 

Чл. 9. Преди започване на инспекцията инспектиращата група се запознава с обекта от представители на инспектирания обект с помощта на документация, с провежданата на него дейност, с мерките за безопасност, с административните мерки и мерките за материално-техническо осигуряване, необходими за провеждане на инспекцията.

 
 
 
 

Чл. 10. Инспектиращата група спазва мандата за инспекция, като:

1. избягва затрудняването или забавянето на дейността на обекта и избягва действия, засягащи неговата безопасност;

2. спазва правилата за безопасност, установени на мястото на инспекцията, включително тези за защита на контролираните зони в обекта и за личната безопасност.

 
 
 
 

Чл. 11. Инспектиращата група има право:

1. на безпрепятствен достъп до мястото на инспекцията;

2. да провежда интервю с всеки от персонала на обекта с цел установяване на факти, свързани с инспекцията, в присъствието на представители на Междуведомствената комисия;

3. да се запознае с документацията и записите, имащи отношение към изпълнението на задачите по инспекцията;

4. да получава снимки, направени по тяхно искане;

5. да иска разяснения във връзка с неясноти, възникнали по време на инспекцията;

6. да изиска да й се предостави достъп до телекомуникационни средства;

7. да извършва анализ на проби на място, използвайки утвърдено за това оборудване; "утвърдено оборудване" означава устройства и прибори, необходими за изпълнението на задълженията на инспектиращата група, утвърдени от техническия секретариат съгласно правилата, изготвени от техническия секретариат в изпълнение на част II, параграф 27 на приложението за изпълнение и проверка на Конвенцията за забрана на разработването, производството, натрупването и употребата на химическо оръжие и за неговото унищожаване.

 
 
 
 

Чл. 12. Представителите на придружаващата група имат право да:

1. наблюдават всички дейности по проверката, извършвани от инспектиращата група;

2. получат копия от информацията и данните, събрани за инспектирания(те) обект(и).

 
 
 
 

Чл. 13. (1) След завършване на инспекцията инспектиращата група провежда слединспекционно съвещание с придружаващата група и с персонала, отговорен за мястото на инспекцията.

(2) Инспектиращата група представя на представителите на придружаващата група своите предварителни изводи в писмена форма заедно със списък на всички проби и копия от събраната писмена информация.

(3) Документът се подписва от ръководителя на инспектиращата група и от представителя на придружаващата група.

(4) Съвещанието завършва не по-късно от 24 h след завършване на инспекцията.

(5) Окончателният доклад от инспекцията се предоставя на Междуведомствената комисия в срок 10 дни след приключването й.

 
 
 
 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

 
 
 
 

Параграф единствен. Наредбата се издава на основание чл. 9, ал. 2, чл. 10, ал. 7, чл. 22, ал. 4 във връзка с § 2 от Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори.

 
 
 
 
                            Приложение № 1
 
 
 
 
                        към чл. 2, ал. 3, т. 1 
(Изм. - ДВ, бр. 18 от 2013 г.,
в сила от 22.02.2013 г.)

 
 
 
 
                            Приложение № 2
 
 
 
 
                           към чл. 3, ал. 1 
(Изм. - ДВ, бр. 18 от 2013 г.,
в сила от 22.02.2013 г.)

 
 
 
 
                            Приложение № 3
 
 
 
 
                        към чл. 4, ал. 4, т. 1 
(Изм. - ДВ, бр. 18 от 2013 г.,
в сила от 22.02.2013 г.)

 
 
 
 
                            Приложение № 4
 
 
 
 
                           към чл. 5, ал. 1 
(Изм. - ДВ, бр. 18 от 2013 г.,
в сила от 22.02.2013 г.)

 
 
 
 
                            Приложение № 5
 
 
 
 
                           към чл. 5, ал. 2 
(Изм. - ДВ, бр. 18 от 2013 г.,
в сила от 22.02.2013 г.)

 
 
 
 
                            Приложение № 6
 
 
 
 
                           към чл. 5, ал. 3 
(Изм. - ДВ, бр. 18 от 2013 г.,
в сила от 22.02.2013 г.)

 
 
 
 
                            Приложение № 7
 
 
 
 
                           към чл. 5, ал. 4 
(Изм. - ДВ, бр. 18 от 2013 г.,
в сила от 22.02.2013 г.)