НАРЕДБА ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ОПАСНИ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА И СМЕСИ

Приета с ПМС № 152 от 30.05.2011 г. Обн. ДВ. бр.43 от 7 Юни 2011г.

 

Раздел I.
Общи положения

Чл. 1. С наредбата се определят:

1. задълженията на физическите и юридическите лица, които съхраняват опасни химични вещества и смеси;

2. общите изисквания към складовете и организацията за съвместно съхранение на опасни химични вещества и смеси;

3. редът и начинът за извършване оценка на безопасността на съхранението на опасни химични вещества и смеси.

Чл. 2. Наредбата се прилага за складове, в които се съхраняват химични вещества и/или смеси, класифицирани като опасни съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH) (ОВ, бр. L 353/1 от 31.12.2008), наричан по-нататък "Регламент (ЕО) 1272/2008 (CLP)", и/или Наредбата за реда и начина за класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и смеси, приета с Постановление № 182 на Министерския съвет от 2010 г. (ДВ, бр. 68 от 2010 г.).

Чл. 3. Изискванията на наредбата се прилагат, без да противоречат на изискванията за пожарна безопасност, опазване на околната среда и осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, въведени с други приложими нормативни актове, както и на всички други приложими нормативни актове.

 

Раздел II.
Задължения на лицата, които съхраняват опасни химични вещества и смеси

Чл. 4. Физическите и юридическите лица, които съхраняват опасни химични вещества и смеси, са длъжни:

1. да поддържат в наличност актуална информация за класификацията на опасните химични вещества и смеси;

2. да поддържат в наличност информационни листове за безопасност съгласно чл. 31 от Регламент (EО) 1907/2006 (REACH) на опасните химични вещества и смеси на местата, където тези вещества и смеси се съхраняват;

3. да изискват информационни листове за безопасност от доставчиците на опасни химични вещества и смеси, когато такива не са предоставени преди или по време на първата доставка;

4. да извършват оценка и да документират резултатите от оценката съгласно изискванията нараздел IV;

5. да осигуряват спазването на общите изисквания към складовете за съхранение на опасни химични вещества и смеси съгласно чл. 6;

6. да осигуряват спазването на изискванията относно организацията за съхранение на опасни химични вещества и смеси съгласно чл. 7 и 8;

7. да определят лица, отговорни за съхранението на опасните химични вещества и смеси, и лица, имащи право на достъп до складовете с опасни химични вещества и смеси;

8. да разработват и прилагат инструкции за безопасно съхранение на опасните химични вещества и смеси в съответствие с наличната информация за техните опасни свойства по т. 1;

9. да разработват и прилагат инструкции за осъществяване на собствен контрол по изпълнението на правилата по т. 8;

10. да разработват и прилагат инструкции и програми за обучение на лицата, отговорни за съхранението на опасните химични вещества и смеси, относно мерките за контрол на рисковете, свързани със съхранението им;

11. да разработват и прилагат инструкции за обезвреждане на отпадъци от опасни химични вещества и смеси, образувани при разлив и разпиляване, и на почви, абсорбенти и други материали, замърсени с отпадъци от опасни химични вещества и смеси, в съответствие със законодателството за управление на отпадъците;

12. да планират и осъществяват необходимите мерки за защита на работещите в обектите и прилежащите им площи при възникване на аварии в съответствие с изискванията на законодателството за защита при бедствия.

Чл. 5. В случаите, когато не са предоставени информационни листове за безопасност след отправено искане по чл. 4, т. 3, лицата по чл. 4 изпълняват задълженията си по чл. 4, т. 1, като използват наличната информация за опасните вещества и смеси съгласно:

1. списъка с хармонизирано класифициране и етикетиране на опасни вещества в част 3 от Приложение VI на Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP);

2. списъка с класификация и етикетиране, поддържан в Европейската агенция по химикали съгласно чл. 42 от Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP);

3. базата данни на Европейската агенция по химикали в съответствие с чл. 119 от Регламент (EО) 1907/2006 (REACH);

4. нормативните актове, регулиращи превоза на опасни товари.

 

Раздел III.
Общи изисквания към складовете и организация за съвместно съхранение на опасни химични вещества и смеси

Чл. 6. При изграждането и експлоатацията на складове за съхранение на опасни химични вещества и смеси лицата по чл. 4 осигуряват спазването на следните общи изисквания:

1. осигуряване на транспортна инфраструктура, която да отговаря на предвидените по вид и количества опасни вещества и смеси и на техниката, използвана за тяхното товарене и разтоварване;

2. отделяне на складовете за опасни химични вещества и смеси от битови и производствени помещения и от складове за храни, лекарства, ветеринарни и козметични продукти;

3. осигуряване на адекватна вентилация и осветление, съобразени с вида и количествата на опасните вещества и смеси, които се съхраняват;

4. осигуряване и поддържане в изправност на технически средства за контрол и поддържане на температурата в складовите помещения за вещества, които се съхраняват в рамките на определени температурни граници;

5. инсталиране на пожароизвестителни и пожарогасителни системи съгласно приложимото законодателство в съответствие с пожароопасните и взривоопасните свойства на съхраняваните вещества и смеси;

6. обособяване на отделни зони/участъци за съхранение на опасните вещества с несъвместими категории на опасност;

7. предотвратяване изпускането на опасни химични вещества и смеси в почвите, водите и въздуха вследствие на разливи, разсипване или разпрашаване, включително чрез използване на съдове и/или съоръжения за съхранение, съобразени с опасните свойства на съхраняваните опасни химични вещества или смеси;

8. осигуряване и поддържане на технически средства за улавяне на евентуални разливи, включително подходящи адсорбенти, които да гарантират пълното улавяне и последващото събиране и/или третиране на изтеклите вещества и смеси за складовете, в които се съхраняват течности;

9. ограничаване достъпа на външни лица до складове за опасни химични вещества и смеси;

10. съхранение на веществата, класифицирани като силнотоксични или като канцерогенни, мутагенни или токсични за репродукцията, категории 1 и 2, в заключени помещения или шкафове, с достъп до тях само на оторизиран персонал.

Чл. 7. (1) Лицата по чл. 4 осигуряват организация за съхранението на опасни химични вещества и смеси чрез разработване, прилагане и контрол на изпълнението на инструкциите по чл. 4, т. 8 - 11.

(2) Инструкциите по ал. 1 въвеждат правила за:

1. безопасно съхранение, товарене и разтоварване на опасни химични вещества и смеси;

2. достъп до опасните химични вещества и смеси, които са предмет на съхранение;

3. употреба на лични предпазни средства и/или индивидуални средства за защита, когато това се налага;

4. предоставяне на информация относно опасните свойства на химичните вещества и смеси;

5. провеждане на обучение на лицата, отговорни за съхранението на опасни химични вещества и смеси;

6. поставяне на указателни табели на склада за опасни вещества и смеси, указващи категориите на опасност на съхраняваните химикали.

Чл. 8. (1) Лицата по чл. 4 определят съвместимостта на категориите/класовете на опасност на съхраняваните опасни химични вещества и смеси в съответствие с правилата съгласноприложението.

(2) Алинея 1 не се прилага за помещения, в които се извършва приемане и/или предаване, и/или временно съхранение на опасни химични вещества и смеси.

 

Раздел IV.
Ред и начин за извършване на оценка на безопасността на съхранението на опасни химични вещества и смеси

Чл. 9. (*) (1) Преди изграждане и/или въвеждане в експлоатация на склад за съхранение на опасни химични вещества и смеси лицата по чл. 4 извършват оценка на безопасността на съхранението им.

(2) Оценката по ал. 1 следва да докаже съответствие с общите и организационните изисквания за съхранение на опасни вещества и смеси, въведени с наредбата.

(3) Оценката по ал. 1 се извършва чрез проверка на:

1. категориите на опасност на съхраняваните опасни вещества и смеси;

2. съвместимостта на категориите/класовете на опасност на съхраняваните опасни химични вещества и смеси;

3. съответствието с общите изисквания на чл. 6;

4. съответствието с други приложими нормативни актове и правила в областта на пожарната безопасност, опазването на околната среда и осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд;

5. съответствието с изискванията за организация на съхранението по чл. 7;

6. съответствието с условията на съхранение на опасните химични вещества и смеси, посочени в информационните листове за безопасност и/или в информацията по чл. 5.

(4) Проверката по ал. 3, т. 1 - 4 се извършва преди изграждането на склада за съхранение на опасни вещества и смеси въз основа на инвестиционните проекти по чл. 139, ал. 1 от Закона за устройство на територията.

(5) Проверката по ал. 3, т. 5 и 6 се извършва преди въвеждане в експлоатация на склада за съхранение на опасни вещества и смеси.

(6) Алинея 1 не се прилага за складове, в които се съхраняват опасни химични вещества и смеси, предназначени за научни и лабораторни цели.

Чл. 10. Форматът за документиране на оценката по чл. 9, ал. 1 се определя със заповед на министъра на околната среда и водите.

Чл. 11. Лицата по чл. 4 отстраняват констатираните в резултат на оценката по чл. 9, ал. 1несъответствия преди изграждането и/или въвеждането в експлоатация на склада за съхранение на опасни химични вещества и/или смеси.

Чл. 12. При промяна на конструкцията на склада, на вида и количеството на съхраняваните опасни химични вещества и смеси или при въвеждане на нови технологии за съхранение лицата по чл. 4 са длъжни да преразгледат и при необходимост да актуализират оценката почл. 9, ал. 1.

Чл. 13. При констатирани несъответствия в резултат на преразглеждането и/или актуализацията по чл. 12 лицата по чл. 4 планират и предприемат коригиращи действия, които да осигурят безопасното съхранение на опасните химични вещества и смеси.

Чл. 14. Документираните резултати от оценката по чл. 9, ал. 1 и резултатите от преразглеждането и/или актуализацията и планираните и предприетите коригиращи действия съгласно чл. 12 и 13 се съхраняват на площадката и се предоставят при поискване на органите по чл. 27, ал. 1 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси.

 

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на наредбата:

1. "Временно съхранение" е складиране на опасни химични вещества и смеси за не повече от 24 часа.

2. "Действащ склад за опасни химични вещества и смеси" е склад, който към датата на влизане в сила на наредбата е получил разрешение за строеж и/или експлоатация.

3. "Склад" е площадка, съоръжение и/или складово помещение, в което се съхраняват опасни химични вещества и смеси.

4. "Складово помещение" е сграда или част от сграда, включително временен строеж.

5. "Съвместно съхранение" е едновременно складиране на различни опасни химични вещества и смеси на едно и също място.

6. "Транспортна инфраструктура" са пътища за достъп, съоръжения за товарене/разтоварване на опасни химични вещества и смеси.

7. "Физически отделени помещения" са помещения или части от помещения, отделени със стени или прегради, които предотвратяват възникването на ефект на доминото и/или ограничават неблагоприятните последствия от евентуално запалване, разсипване и/или разливане на опасни химични вещества и смеси.

 

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 2. Наредбата се приема на основание чл. 4б, ал. 1 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси.

§ 3. Министърът на околната среда и водите издава указания за прилагането на наредбата.

§ 4. Разпоредбата на чл. 9 влиза в сила за действащи складове за опасни химични вещества и смеси в срок до 12 месеца след влизането в сила на наредбата.

 

Приложение към чл. 8, ал. 1

Съвместимост на категориите на опасност на опасните химични вещества и смеси

1. Вещества, смеси и изделия, класифицирани като експлозивни с рискови фрази R2 или R3 съгласно Наредбата за реда и начина за класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и смеси и/или с предупреждения за опасност Н200 до Н205 съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008, не могат да бъдат съхранявани съвместно с други опасни химични вещества и смеси.

2. Вещества и смеси, класифицирани като запалими с рискови фрази R10, R11 или R12 и/или предупреждения за опасност Н220 до Н226, Н228, Н242, не могат да бъдат съхранявани съвместно с веществата и смесите по т. 1, 3 и 4 (експлозивни, токсични, оксидиращи, включително пирофорни течности и органични пероксиди).

3. Вещества и смеси, класифицирани като оксидиращи, включително пирофорни течности и органични пероксиди с рискови фрази R8 или R9 и/или предупреждения за опасност Н240 до Н242, Н250 до Н252 и Н270 до Н272, не могат да бъдат съхранявани съвместно с веществата и смесите по т. 1, 2 и 4 (експлозивни, запалими и токсични).

4. Вещества и смеси, класифицирани като токсични с рискови фрази R23 до R28 или комбинациите от тях и/или предупреждения за опасност Н300, Н301, Н310, Н311, Н330 и Н331, не могат да бъдат съхранявани съвместно с веществата и смесите по т. 1, 2 и 3.

5. Корозивно действащи вещества не могат да бъдат съхранявани съвместно с веществата и смесите по т. 1 и 3.

6. Аерозолни опаковки и сгъстени или втечнени газове не могат да бъдат съхранявани съвместно с веществата и смесите по т. 1, 2 и 3.

7. В случай че веществото или сместа са класифицирани в повече от една категория/клас на опасност, при определяне съвместимостта на категориите/класовете на опасност следва да се вземе под внимание всяка от категориите на опасност, като приоритет има тази категория, която представлява основната опасност (приоритет на опасностите: експлозивно > оксидиращо > запалимо > токсично).