НАРЕДБА ЗА СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И ОЦЕНЯВАНЕ СЪОТВЕТСТВИЕТО НА МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, КОИТО РАБОТЯТ НА ОТКРИТО, ПО ОТНОШЕНИЕ НА ШУМА, ИЗЛЪЧВАН ОТ ТЯХ ВЪВ ВЪЗДУХА

В сила от 11.02.2005 г. Приета с ПМС № 22 от 29.01.2004 г. Обн. ДВ. бр.11 от 10 Февруари 2004г., изм. ДВ. бр.24 от 21 Март 2006г., изм. ДВ. бр.28 от 4 Април 2006г., изм. ДВ. бр.40 от 16 Май 2006г., изм. ДВ. бр.37от 8 Май 2007г., изм. ДВ. бр.50 от 17 Юни 2014г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) С наредбата се определят:

1. съществените изисквания към машините и съоръженията, които работят на открито, по отношение на шума, излъчван от тях във въздуха;

2. процедурите за оценяване и начините за удостоверяване на съответствието със съществените изисквания;

3. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) редът за издаване на разрешения на лицата за извършване оценяване на съответствието и проверки за спазване на условията, при които е издадено разрешението.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 28 от 2006 г., в сила от 04.04.2006 г.)

Чл. 2. (1) Наредбата се прилага за машини и съоръжения, които работят на открито, посочени в приложение № 1, пуснати на пазара или пуснати в действие като цялостни комплекти, готови за използване.

(2) Методите за измерване на шума, излъчван във въздуха от машини и съоръжения, които работят на открито, са определени в приложение № 2.

Чл. 3. Наредбата не се прилага за:

1. машините и съоръженията, предназначени главно за превоз на стоки или хора по шосеен, железопътен, въздушен или воден път;

2. машините и съоръженията, специално проектирани и конструирани за използване от армията или полицията, както и от службите за спешна помощ;

3. допълнителните/сменяемите приспособления без двигател, които са пуснати отделно на пазара или в действие, освен ръчно държаните къртачи и хидравличните чукове.

Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2006 г., в сила от 04.04.2006 г.) (1) Машини и съоръжения, които работят на открито, попадащи в обхвата на чл. 2, се пускат на пазара или се пускат в действие само след като производителят или неговият упълномощен представител осигури, че:

1. машините и съоръженията удовлетворяват изискванията на наредбата по отношение на шума, излъчван от тях във въздуха;

2. процедурите за оценяване на съответствието по чл. 8 са приложени изцяло;

3. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2007 г.) машините и съоръженията са с нанесена маркировка за съответствие съгласно Наредбата за маркировката за съответствие, приета с Постановление № 191 на Министерския съвет от 2005 г. (ДВ, бр. 69 от 2005 г.), и с означено гарантирано ниво на звукова мощност и се придружават от ЕО декларация за съответствие.

(2) Когато производителят не е установен на територията на Република България и няма упълномощен представител, задълженията по наредбата са на лицето, което пуска машините и съоръженията на пазара и/или ги пуска в действие.

Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2007 г.) Когато машините и съоръженията, които работят на открито, имат нанесена маркировка за съответствие съгласно Наредбата за маркировката за съответствие, придружени са от ЕО декларация за съответствие и имат означение за гарантираното ниво на звукова мощност, се приема, че те отговарят на изискванията на наредбата.

 

Глава втора.
СЪЩЕСТВЕНИ ИЗИСКВАНИЯ

Чл. 6. (В сила от 3 януари 2006 г.) Гарантираното ниво на звукова мощност на шума, излъчван във въздуха от машини и съоръжения, които се използват на открито, наричано по-нататък "гарантирано ниво на звукова мощност", не трябва да превишава допустимите нива на звукова мощност съгласно приложение № 3 за следните машини и съоръжения:

1. строителни подемници, задвижвани с двигатели с вътрешно горене по приложение № 1, т. 3 (измерване съгласно приложение № 2, част Б, т. II.3);

2. уплътняващи машини (само вибрационни и невибрационни валяци, виброплочи и виброчукове) по приложение № 1, т. 8 (измерване съгласно приложение № 2, част Б, т. II.8);

3. компресори (< 350 kW) по приложение № 1, т. 9 (измерване съгласно приложение № 2, част Б, т. II.9);

4. ръчни къртачи и трошачи по приложение № 1, т. 10 (измерване съгласно приложение № 2, част Б, т. II.10);

5. строителни лебедки, задвижвани с двигатели с вътрешно горене, по приложение № 1, т. 12 (измерване съгласно приложение № 2, част Б, т. II.12);

6. булдозери (< 500 kW) по приложение № 1, т. 16 (измерване съгласно приложение № 2, част Б, т. II.16);

7. дъмпери (обръщачи) (< 500 kW) по приложение № 1, т. 18 (измерване съгласно приложение № 2, част Б, т.II.18);

8. багери, хидравлични или въжени (< 500 kW) по приложение № 1, т. 20 (измерване съгласноприложение № 2, част Б, т. II.20);

9. багери-товарачи (< 500 kW) по приложение № 1, т. 21 (измерване съгласно приложение № 2, част Б, т. II.21);

10. грейдери (< 500 kW) по приложение № 1, т. 23 (измерване съгласно приложение № 2, част Б, т. II.23);

11. хидравлични агрегати по приложение № 1, т. 29 (измерване съгласно приложение № 2, част Б, т. II.29);

12. машини за уплътняване, тип товарач с кош (< 500 kW) по приложение № 1, т. 31 (измерване съгласно приложение № 2, част Б, т. II.31);

13. паркови косачки (с изключение на земеделска и горска техника и многофункционални устройства, чийто основен двигателен агрегат има мощност по-голяма от 20 kW) поприложение № 1, т. 32 (измерване съгласно приложение № 2, част Б, т. II.32);

14. машини за рязане на трева в парковете (тримери)/машини за окантване на трева в парковете (тримери) по приложение № 1, т. 33 (измерване съгласно приложение № 2, част Б, т. II.33);

15. мотокари-повдигачи, универсални (с изключение на "други мотокари-повдигачи, универсални", описани в приложение № 1, т. 36, второ тире, с товароподемност, непревишаваща 10 тона) по приложение № 1, т. 36 (измерване съгласно приложение № 2, част Б, т. II.36);

16. товарачи (< 500 kW) по приложение № 1, т. 37 (измерване съгласно приложение № 2, част Б, т. II.37);

17. самоходни кранове по приложение № 1, т. 38 (измерване съгласно приложение № 2, част Б, т. II.38);

18. мотокултиватори (< 3 kW) по приложение № 1, т. 40 (измерване съгласно приложение № 2, част Б, т. II.40);

19. машини за полагане на асфалт (с изключение на машините за полагане на асфалт, снабдени с виброрейка) по приложение № 1, т. 41 (измерване съгласно приложение № 2, част Б, т. II.41);

20. генератори (< 400 kW) по приложение № 1, т. 45 (измерване съгласно приложение № 2, част Б, т. II.45);

21. кулокранове по приложение № 1, т. 53 (измерване съгласно приложение № 2, част Б, т. II.53);

22. генератори за заваряване по приложение № 1, т. 57 (измерване съгласно приложение № 2, част Б, т. II.57).

Чл. 7. Гарантираното ниво на звукова мощност не се ограничава и подлежи само на означаване за следните машини и съоръжения:

1. автомобилни платформи (автовишки) по приложение № 1, т. 1 (измерване съгласноприложение № 2, част Б, т. II.1);

2. машини за рязане на храсти по приложение № 1, т. 2 (измерване съгласно приложение № 2, част Б, т. II.2);

3. строителни подемници, задвижвани с електродвигател по приложение № 1, т. 3 (измерване съгласно приложение № 2, част Б, т. II.3);

4. банцизи за строителството по приложение № 1, т. 4 (измерване съгласно приложение № 2, част Б, т. II.4);

5. циркуляри за строителството по приложение № 1, т. 5 (измерване съгласно приложение №2, част Б, т. II.5);

6. преносими верижни триони по приложение № 1, т. 6 (измерване съгласно приложение № 2, част Б, т. II.6);

7. комбинирани превозни средства за почистване на канали с водна струя с високо налягане и чрез изсмукване по приложение № 1, т. 7 (измерване съгласно приложение № 2, част Б, т. II.7);

8. уплътняващи машини (само взривни чукове) по приложение № 1, т. 8 (измерване съгласноприложение № 2, част Б, т. II.8);

9. бетоносмесители или разтворобъркачки по приложение № 1, т. 11 (измерване съгласноприложение № 2, част Б, т. II.11);

10. строителни лебедки, задвижвани с електрически двигател, по приложение № 1, т. 12 (измерване съгласно приложение № 2, част Б, т. II.12);

11. бетонополагащи и мазачески машини по приложение № 1, т. 13 (измерване съгласноприложение № 2, част Б, т. II.13);

12. лентови транспортьори по приложение № 1, т. 14 (измерване съгласно приложение № 2, част Б, т. II.14);

13. хладилни съоръжения, монтирани на превозни средства, по приложение № 1, т. 15 (измерване съгласно приложение № 2, част Б, т. II.15);

14. пробивни машини по приложение № 1, т. 17 (измерване съгласно приложение № 2, част Б, т. II.17);

15. съоръжения за товарене и изпразване на силози и цистерни по приложение № 1, т. 19 (измерване съгласно приложение № 2, част Б, т. II.19);

16. избирателни контейнери за събиране на стъкло за рециклиране по приложение № 1, т. 22 (измерване съгласно приложение № 2, част Б, т. II.22);

17. машини за рязане на трева (тримери)/машини за окантване на трева (тримери) поприложение № 1, т. 24 (измерване съгласно приложение № 2, част Б, т. II.24);

18. ножици за жив плет по приложение № 1, т. 25 (измерване съгласно приложение № 2, част Б, т. II.25);

19. машини за почистване на канали с водна струя с високо налягане по приложение № 1, т. 26 (измерване съгласно приложение № 2, част Б, т. II.26);

20. водоструйни машини с високо налягане по приложение № 1, т. 27 (измерване съгласноприложение № 2, част Б, т. II.27);

21. хидравлични чукове по приложение № 1, т. 28 (измерване съгласно приложение № 2, част Б, т. II.28);

22. машини за прорязване на фуги по приложение № 1, т. 30 (измерване съгласно приложение № 2, част Б, т. II.30);

23. машини за почистване на листа по приложение № 1, т. 34 (измерване съгласноприложение № 2, част Б, т. II.34);

24. машини за събиране на листа по приложение № 1, т. 35 (измерване съгласно приложение № 2, част Б, т. II.35);

25. мотокари-повдигачи, универсални (само "други мотокари-повдигачи, универсални", така както са описани в приложение № 1, т. 36, второ тире, с товароподемност, непревишаваща 10 тона), измерени съгласно приложение № 1, т. 36 (измерване съгласно приложение № 2, част Б, т. II.36);

26. подвижни контейнери за отпадъци по приложение № 1, т. 39 (измерване съгласноприложение № 2, част Б, т. II.39);

27. машини за полагане на асфалт (снабдени с виброрейка) по приложение № 1, т. 41 (измерване съгласно приложение № 2, част Б, т. II.41);

28. съоръжения за набиване на пилоти по приложение № 1, т. 42 (измерване съгласноприложение № 2, част Б, т. II.42);

29. машини за полагане на тръби по приложение № 1, т. 43 (измерване съгласно приложение № 2, част Б, т. II.43);

30. верижни снегопочистващи машини по приложение № 1, т. 44 (измерване съгласноприложение № 2, част Б, т. II.44);

31. генератори.