НАРЕДБА ЗА СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И ОЦЕНЯВАНЕ СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ПЛАВАТЕЛНИТЕ СЪДОВЕ ЗА ОТДИХ

Приета с ПМС № 12 от 26.01.2006 г. Обн. ДВ. бр.12 от 7 Февруари 2006г., изм. ДВ. бр.40 от 16 Май 2006г., изм. ДВ. бр.61 от 28 Юли 2006г., изм. ДВ. бр.50 от 17 Юни 2014г.

 

Част първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) С наредбата се определят:

1. съществените изисквания към плавателните съдове за отдих, плавателните съдове за индивидуално използване (водни ски с водометен движител), компонентите и двигателите почл. 2, ал. 1, т. 2 и 3;

2. процедурите за оценяване и начините за удостоверяване на съответствието в зависимост от категориите плавателни съдове за отдих, плавателните съдове за индивидуално използване, компонентите и двигателите по чл. 2, ал. 1, т. 2 и 3;

3. редът за издаване на разрешения на лицата за извършване оценяване на съответствието и проверки за спазване на условията, при които е издадено разрешението.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2006 г.) Компонентите по ал. 1, т. 1, когато се пускат на пазара самостоятелно и когато са предназначени за вграждане, се определят в приложение № 1.

Чл. 2. (1) Наредбата се прилага:

1. по отношение на проектирането и построяването на:

а) плавателните съдове за отдих, изцяло или частично завършени;

б) плавателните съдове за индивидуално използване (водни ски с водометен движител);

в) компонентите;

2. по отношение на емисиите от отработени газове за:

а) двигателите, които се монтират или са специално предназначени за монтиране на или в плавателни съдове за отдих и плавателни съдове за индивидуално използване;

б) двигателите, монтирани на или в плавателни съдове за отдих и плавателни съдове за индивидуално използване, които претърпяват съществени изменения;

3. по отношение на шума за:

а) плавателните съдове за отдих с кърмови двигатели с винто-рулеви комплекс без вградена изпускателна система или с бордови двигатели;

б) плавателните съдове за отдих с кърмови двигатели с винто-рулеви комплекс без вградена изпускателна система или с бордови двигатели, които са обект на основно преустройство на плавателния съд и които се пускат на пазара впоследствие и до пет години след преустройството;

в) плавателните съдове за индивидуално използване (водни ски с водометен движител);

г) извънбордовите двигатели и кърмовите двигатели с винто-рулеви комплекс с вградена изпускателна система, предназначени за монтиране на плавателни съдове за отдих;

4. по отношение на изделията, определени в т. 1, буква "б", т. 2 и 3, единствено считано от първото пускане на пазара и/или в действие от датата на влизане в сила на наредбата.

(2) Наредбата не се прилага:

1. по отношение на ал. 1, т. 1 за:

а) плавателните съдове, предназначени единствено за състезания, включително гребните състезателни съдове и гребните плавателни съдове за обучение, обозначени като такива от производителя;

б) канутата и каяците, гондолите и водните колела;

в) сърфовете с платна;

г) сърфовете, включително сърфовете, задвижвани с двигател;

д) оригиналните исторически и единичните копия на плавателни съдове, проектирани преди 1950 г., построени основно с оригинални материали и обозначени като такива от производителя;

е) експерименталните плавателни съдове, при условие впоследствие да не бъдат пускани на пазара;

ж) плавателните съдове, построени за собствена употреба, при условие впоследствие да не бъдат пускани на пазара в срок 5 години;

з) плавателните съдове, снабдени с екипаж и предназначени за превоз на пътници с търговска цел, в частност плавателните съдове, определени в Наредба № 22 от 2005 г. за техническите изисквания към корабите, плаващи по вътрешните водни пътища (ДВ, бр. 85 от 2005 г.);

и) съдовете, плаващи под вода;

к) плавателните съдове на въздушна възглавница;

л) плавателните съдове с подводни криле;

м) плавателните съдове с парен двигател, използващи като гориво въглища, кокс, дървесина, бензин или газ;

2. по отношение на ал. 1, т. 2 за:

а) двигателите, монтирани или специално предназначени да бъдат монтирани на:

аа) плавателните съдове, предназначени единствено за състезания и обозначени като такива от производителя;

бб) експерименталните плавателни съдове, при условие впоследствие да не бъдат пускани на пазара;

вв) плавателните съдове, снабдени с екипаж и предназначени за превоз на пътници с търговска цел, в частност плавателните съдове, определени в Наредба № 22 от 2005 г. за техническите изисквания към корабите, плаващи по вътрешните водни пътища;

гг) съдовете, плаващи под вода;

дд) плавателните съдове на въздушна възглавница;

ее) плавателните съдове с подводни криле;

б) оригиналните и единичните копия на исторически двигатели, базирани на проекти от преди 1950 г., които не са обект на серийно производство и се монтират на плавателни съдове измежду определените в т. 1, букви "д" и "ж";

в) двигателите за собствена употреба, при условие впоследствие да не бъдат пускани на пазара в срок 5 години;

г) по отношение на ал. 1, т. 3 за:

аа) всичките плавателни съдове по т. 2;

бб) плавателните съдове за собствена употреба, при условие впоследствие да не бъдат пускани на пазара в срок 5 години.

Чл. 3. (1) Плавателните съдове за отдих, плавателните съдове за индивидуално използване, компонентите и двигателите по чл. 2, ал. 1, т. 2 и 3 се пускат на пазара и/или в действие, когато съответстват на съществените изисквания по част втора, имат нанесена маркировка за съответствие съгласно Наредбата за маркировката за съответствие, приета с Постановление № 191 на Министерския съвет от 2005 г. (ДВ, бр. 69 от 2005 г.), и когато при правилното им построяване, поддържане и използване по предназначение не застрашават здравето и безопасността на хората, околната среда и вещите.

(2) Изделията по ал. 1, които са придружени с декларация за съответствие, се приема, че отговарят на изискванията на наредбата.

Чл. 4. (1) Декларацията за съответствие трябва да придружава по всяко време:

1. плавателните съдове за отдих и плавателните съдове за индивидуално използване;

2. компонентите;

3. двигателите по чл. 2, ал. 1, т. 2 и 3.

(2) Декларацията за съответствие по ал. 1 е неразделна част от инструкцията за експлоатация и съдържа:

1. името и адреса на производителя и/или на неговия упълномощен представител;

2. описание на изделието, данни за типа и сериен номер, когато има такъв;

3. приложените български стандарти по чл. 6, въвеждащи хармонизирани европейски стандарти, или спецификациите, по отношение на които е декларирано съответствието;

4. други нормативни актове, когато такива са приложени;

5. номерата на сертификатите за изследване на типа, издадени от лица, получили разрешение за оценяване на съответствието, когато такива са издадени;

6. името и адреса на лицето, извършило оценяването на съответствието;

7. името и длъжността на лицето, упълномощено да подпише декларацията от името на производителя или на неговия упълномощен представител.

(3) Към декларацията за съответствие производителят прилага заявление, когато на плавателния съд за отдих има монтирани:

1. бордови двигатели и кърмови двигатели с винто-рулеви комплекс с вградена изпускателна система;

2. двигатели, типът на които е одобрен в съответствие с Наредба № 10 от 2004 г. за условията и реда за одобрение на типа на двигатели с вътрешно горене за извънпътна техника по отношение на емисиите на замърсители (ДВ, бр. 28 от 2004 г.), и

3. двигатели, типът на които е одобрен в съответствие с Наредба № 78 от 2003 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства, работещи с двигатели със запалване чрез сгъстяване по отношение на емисии замърсяващи газове и частици, и на нови моторни превозни средства, работещи с двигатели с принудително запалване, използващи гориво "природен газ" или "втечнен нефтен газ", по отношение на емисии замърсяващи газове (ДВ, бр. 22 от 2004 г.).

(4) Със заявлението по ал. 3 производителят декларира, че:

1. двигателят отговаря на изискванията на наредбата по отношение на емисиите от отработени газове в съответствие с осигурените от производителя инструкции, когато бъде монтиран на плавателния съд за отдих;

2. двигателят трябва да бъде пуснат в действие, след като на плавателния съд за отдих бъде издадена декларация за съответствие с приложимите за плавателния съд за отдих изисквания на наредбата, когато такава се изисква.

Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2006 г.) За частично завършените плавателни съдове производителят, неговият упълномощен представител или лицето, което ги пуска на пазара, съставя декларация на производителя, която съдържа:

1. името и адреса на производителя;

2. името и адреса на упълномощения представител на производителя или на лицето, което пуска изделието на пазара;

3. описание на частично завършения плавателен съд;

4. заявление, че частично завършеният плавателен съд подлежи на окончателно завършване от друго/други лице/лица и че той съответства на съществените изисквания, приложими на конкретния етап на изработка.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2006 г.) За компонентите, които са предназначени за вграждане в плавателни съдове за отдих, производителят, неговият упълномощен представител или лицето, което ги пуска на пазара, съставя декларация на производителя, която съдържа:

1. името и адреса на производителя;

2. името и адреса на упълномощения представител на производителя или на лицето, което пуска компонента на пазара;

3. описание на компонента;

4. заявление, че компонентът съответства на приложимите за него съществени изисквания.

Чл. 6. Плавателните съдове за отдих, плавателните съдове за индивидуално използване, компонентите и двигателите по чл. 2, ал. 1, т. 2 и 3, произведени в съответствие с българските стандарти, които въвеждат хармонизирани европейски стандарти, се приема, че съответстват на съществените изисквания на наредбата.

Чл. 7. За целите на наредбата плавателните съдове за отдих и плавателните съдове за индивидуално използване, наричани в част втора "плавателни съдове", се разпределят в следните проектни категории:

1. (доп. - ДВ, бр. 61 от 2006 г.) проектна категория А - плавателни съдове за "океанско плаване", проектирани за продължителни плавания в условия, при които силата на вятъра може да надхвърли 8-а степен по скалата на Бофорт, а значителната височина на вълните (H1/3) надвишава 4 m, освен когато условията са различни от посочените, и плавателните съдове, които са в голяма степен автономни;

2. (доп. - ДВ, бр. 61 от 2006 г.) проектна категория B - плавателни съдове за плаване "близо до брега", проектирани за плавания в крайбрежни води в условия, при които силата на вятъра може да достигне до 8-а степен по скалата на Бофорт включително, а значителната височина на вълните (H 1/3) да е до 4 m включително;

3. (доп. - ДВ, бр. 61 от 2006 г.) проектна категория C - плавателни съдове "крайбрежен тип", проектирани за плавания в крайбрежни води, открити заливи, устия, езера и реки в условия, при които силата на вятъра може да достигне до 6-а степен по скалата на Бофорт включително, а значителната височина на вълните (H 1/3) да е до 2 m включително;

4. (доп. - ДВ, бр. 61 от 2006 г.) проектна категория D - плавателни съдове за плаване в "плитки води", проектирани за плавания в плитководни крайбрежни води, малки езера, реки и канали, в условия, при които силата на вятъра може да достигне до 4-а степен по скалата на Бофорт включително, а значителната височина на вълните (H 1/3) да е до 0,3 m включително, при епизодична поява на вълни с максимална височина до 0,5 m например по причина, дължаща се на наблизо преминаващи плавателни съдове.

Чл. 8. Плавателните съдове от всяка категория трябва да се проектират и конструират така, че да понесат посочените стойности на параметрите в контекста на устойчивостта, плавателността и останалите приложими за тях съществени изисквания, определени в част втора, и да притежават добри работни характеристики.

 

Част втора.
СЪЩЕСТВЕНИ ИЗИСКВАНИЯ

Глава първа.
СЪЩЕСТВЕНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕТО И КОНСТРУИРАНЕТО НА ПЛАВАТЕЛНИТЕ СЪДОВЕ

Раздел I. Общи изисквания

Чл. 9. (1) На всеки плавателен съд се нанася идентификационен номер, който включва кода на производителя, държавата и годината на производство, серийния номер и годината на модела.

(2) До идентификационния номер на всеки плавателен съд производителят прикрепва върху корпуса табела, съдържаща информация за името на производителя, маркировката за съответствие, проектната категория на плавателния съд съгласно чл. 7, максималния товар, препоръчван от производителя съгласно чл. 21, като се изключи теглото на съдържанието на стационарните резервоари в изцяло запълнено състояние, и максималния брой лица, които плавателният съд може да превози при плаване.

Чл. 10. В зависимост от проектната категория плавателният съд се проектира така, че максимално да се намали рискът от падане зад борда и да улеснява качването на борда от водата.

Чл. 11. Рулевата рубка на моторните плавателни съдове трябва да осигурява на кормчията добра видимост по целия хоризонт при нормални условия (скорост и товар).

Чл. 12. Всеки плавателен съд трябва да има инструкция за експлоатация на български език, в която да са посочени възможните рискове от пожар и нахлуване на вода, информацията почл. 9, ал. 2, чл. 21, 25 и 26 и масата на плавателния съд в килограми в ненатоварено състояние.

Раздел II. Изисквания към конструкцията

Чл. 13. Изборът и комбинирането на материалите за постройката на плавателния съд трябва да гарантират неговата здравина при съобразяване с проектната категория и максималния товар, препоръчан от производителя.

Чл. 14. Плавателният съд трябва да има достатъчна устойчивост и надводен борд при съобразяване с проектната категория и препоръчвания от производителя максимален товар.

Чл. 15. (1) При проектирането на плавателния съд се осигурява плавателност, която да отговаря на проектната категория и на препоръчвания от производителя максимален товар.

(2) Многокорпусните плавателни съдове, предназначени за превоз на хора, се проектират с такава плавателност, че да останат на повърхността в преобърнато положение.

Чл. 16. Плавателните съдове от съответната проектна категория с дължина под 6 m, които лесно се пълнят с вода, се оборудват с подходящи средства за задържането им над водата.

Чл. 17. Отворите в корпуса, палубите и надстройката не трябва да нарушават конструктивната здравина и целостта на плавателния съд и неговата устойчивост на атмосферни въздействия.

Чл. 18. (Доп. - ДВ, бр. 61 от 2006 г.) Люковете, илюминаторите, вратите и капаците трябва да бъдат специфично разположени, за да са устойчиви на налягането на водните маси, на което са подложени, както и на натиска, предизвикан от тежестта на движещите се върху палубата хора.

Чл. 19. (Доп. - ДВ, бр. 61 от 2006 г.) Приспособленията на корпуса, предназначени за всмукване или източване на вода, които са под водолинията, трябва да съответстват на максималния товар, препоръчван от производителя, и да са съоръжени с леснодостъпни средства за затваряне.

Чл. 20. Плавателните съдове се проектират така, че максимално да се намали рискът от потъване, при съобразяване със:

1. оборудването на каютите и шахтите със средства, позволяващи самооттичането на водата, или други средства, предотвратяващи постъпването на вода във вътрешността на плавателния съд;

2. оборудването на вентилационните отвори с подходящи затварящи устройства;

3. помпите или другите средства за отстраняване на водата.

Чл. 21. Препоръчваният от производителя максимален товар (гориво, вода, провизии, различно оборудване и хора в килограми), за който е проектиран плавателният съд, се определя според проектната категория, устойчивостта, запасния надводен борд, плавателността и непотопимостта.

Чл. 22. (1) В плавателните съдове от проектни категории А и B, както и в плавателните съдове от категории C и D с дължина над 6 m трябва да е предвидено място за прикрепване на спасителни салове с площ, достатъчна за превоза на максималния брой лица, препоръчван от производителя.

(2) Мястото за прикрепване на спасителните салове трябва да е леснодостъпно по всяко време.

Чл. 23. (1) Плавателните съдове трябва да имат надеждни средства за евакуация в случай на пожар.

(2) Многокорпусните плавателни съдове с дължина над 12 m трябва да имат надеждни средства за евакуация в случай на преобръщане.

Чл. 24. Плавателният съд в зависимост от неговата проектна категория и характеристики трябва да има едно или няколко усилени места или други средства за издържане на натоварването от стоенето на котва, швартоването и буксировката.

Раздел III. Изисквания за управление и маневреност

Чл. 25. Управляемостта и маневреността на плавателния съд трябва да бъдат съобразени с най-мощния двигател, за който плавателният съд е проектиран и построен.

Чл. 26. (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2006 г.) Максималната мощност на двигателя трябва да съответства на хармонизирания стандарт и да бъде посочена в инструкцията за експлоатация на морските плавателни съдове за отдих.

Раздел IV. Изисквания към двигателя

Чл. 27. Монтираните в корпуса двигатели трябва да са в самостоятелен отсек, отделен от обитаемите помещения, и да се инсталират така, че максимално да се намалят рисковете от възникване или разпространение на пожари, както и от вредните въздействия на токсични изгорели газове, топлина, шум или вибрации в обитаемите помещения.

Чл. 28. Частите и принадлежностите на двигателя, подлежащи често на проверка и/или обслужване, трябва да са леснодостъпни.

Чл. 29. За изолация в двигателния отсек се използват само негорими материали.

Чл. 30. (1) Двигателният отсек трябва да се вентилира.

(2) Двигателният отсек трябва да се защити от нахлуване на вода от входните отвори.

Чл. 31. Когато двигателят не е покрит или не е поставен в предпазен кожух, външните подвижни или нагрети части, които могат да причинят изгаряне и/или наранявания на хора, трябва да се обезопасят.

Чл. 32. Плавателните съдове с извънбордови двигател се оборудват с устройство, което да предотвратява стартирането на двигателя със зацепен винт, с изключение на плавателните съдове със:

1. двигатели, които създават тяга по-малко от 500 N статичен упор;

2. двигатели, в които е вградена клапа, която ограничава тягата до 500 N в момента на стартирането.

Чл. 33. Плавателните съдове за индивидуално използване се проектират или с автоматичен изключвател на двигателя, или с автоматично устройство за осигуряване на кръгообразно придвижване напред с намалена скорост в случаите, когато водачът слезе преднамерено от или падне зад борда на плавателния съд.

Раздел V. Изисквания към съоръженията и инсталациите за зареждане, съхраняване, подаване на гориво и вентилация на летливите горивни частици

Чл. 34. Съоръженията и инсталациите за зареждане, съхраняване, подаване на гориво и вентилация на летливите горивни частици се проектират и монтират така, че максимално да се намалят рисковете от пожар и/или експлозия.

Чл. 35. (1) Резервоарите, тръбопроводите и маркучите за гориво трябва да се обезопасят и да се отделят или защитят от източниците на повишена температура.

(2) Материалът и технологията на изработване на резервоарите трябва да се съобразят с капацитета на резервоарите и с вида на горивото.

(3) Отсеците, в които са разположени резервоари с гориво, се вентилират.

Чл. 36. (1) Бензиновите горива се съхраняват в резервоари, които не представляват част от конструкцията на корпуса и са:

1. изолирани от двигателния отсек и от други източници на запалване;

2. отделени от обитаемите помещения.

(2) Дизеловите горива могат да се съхраняват в резервоари, които представляват част от конструкцията на корпуса.

Раздел VI. Изисквания към електрическата система

Чл. 37. Електрическата система се проектира и инсталира така, че да осигури правилно функциониране на оборудването при нормални условия на експлоатация и максимално да се намалят рисковете от пожар и поражение от електрически ток.

Чл. 38. Електрическите вериги, с изключение на стартера на двигател, който се захранва с акумулаторни батерии, трябва да се съоръжат със защита срещу претоварване и късо съединение.

Чл. 39. Концентрацията на газове, изпускани от акумулаторните батерии, трябва да се предотврати чрез подходяща вентилация.

Чл. 40. Акумулаторните батерии трябва да се закрепят здраво и да се защитят от заливане с вода.

Раздел VII. Изисквания към рулевото устройство

Чл. 41. Рулевото устройство се проектира, конструира и инсталира така, че да се осигури предаването на управляващото усилие при предвидимите условия на експлоатация.

Чл. 42. Ветроходите и плавателните съдове, задвижвани от един двигател, с монтиран на борда двигател със система за дистанционно управление на руля трябва да имат допълнително аварийно устройство за управление на плавателния съд с намалена скорост.

Раздел VIII. Изисквания към битовите газови инсталации

Чл. 43. (1) Системите за подаване на газ за домакински нужди на плавателния съд трябва да са от пароотвеждащ тип и да се проектират и инсталират така, че да се предотврати изпускането на газ и рискът от експлозии, както и да има възможност за проверка за изпускане.

(2) Материалите и компонентите трябва да са подходящи за конкретния вид газ и да са устойчиви на въздействията, характерни за морската среда.

Чл. 44. (1) Газовите уреди трябва да имат устройство, което при угасване на пламъка да спира притока на газ към всички дюзи.

(2) Всеки газов уред се свързва чрез отделно разклонение от разпределителната система и се контролира от отделен вентил.

(3) Опасностите, предизвикани от изпускане на газ и от отделени при горенето газове, трябва да се предотвратят чрез подходяща вентилация.

Чл. 45. (1) На борда на плавателните съдове с постоянно инсталирана газова система се поставят защитни камери за всички газови бутилки.

(2) Защитните камери трябва да са отделени от обитаемите помещения с достъп единствено отвън и с възможност за вентилация в посока навън, така че да става отвеждане на газа зад борда.

(3) Постояннодействащите газови системи се изпитват след инсталирането.

Раздел IX. Изисквания за пожарна безопасност

Чл. 46. (1) Видът на инсталираното оборудване и вътрешното разпределение на помещенията в плавателния съд трябва да се съобразят с рисковете от пожар и разпространение на огъня.

(2) Устройствата с открит пламък, нагретите повърхности или двигатели и спомагателните машини, преливниците за течни горива и масла, непокритите горивопроводи и маслопроводи трябва да се обезопасят, като се избегне монтирането на електрически инсталации над нагрети повърхности.

Чл. 47. (1) Плавателният съд трябва да има противопожарно оборудване, което съответства на конкретния пожарен риск, или да се посочат места за разполагане и капацитет на подходящите с оглед на конкретния пожарен риск противопожарни средства. Плавателният съд не се пуска в действие (експлоатация) до снабдяване с необходимото противопожарно оборудване.

(2) Отсекът на бензиновите двигатели трябва да се обезопаси чрез пожарогасителна система, при която не е необходимо отваряне на отсека в случай на пожар.

(3) Когато има преносими пожарогасители, те трябва да са леснодостъпни, като един от тях се поставя в непосредствена близост до мястото, откъдето се управлява плавателният съд.

Раздел X. Изисквания към навигационните светлини

Чл. 48. Инсталираните навигационни светлини на морските съдове (за отдих) трябва да отговарят на изискванията на Конвенцията за международните правила за предотвратяване сблъскванията на кораби по море, ратифицирана с Указ № 561 на Държавния съвет (ДВ, бр. 22 от 1975 г.), а за речните плавателни съдове - в съответствие с Правилника за плаване в българския участък на р. Дунав, приет с Постановление № 7 на Министерския съвет от 1992 г. (ДВ, бр. 6 от 1992 г.).

Раздел XI. Изисквания за предпазване на околната среда от замърсяване

Чл. 49. (1) Плавателните съдове се конструират така, че да се предотврати случайно изпускане на замърсители зад борда, като горива, масла и др.

(2) Плавателните съдове, които имат тоалетни, трябва да се снабдят с резервоари за събиране на фекалните води или да се предвиди възможност за временно поставяне на резервоари за използване в зони, където има ограничения за изхвърлянето на фекални води.

(3) Тръбопроводите за фекални води на постоянно инсталираните събирателни резервоари трябва да бъдат оборудвани със стандартни съединителни връзки, които да дават възможност за свързване на тръбите на приемните съоръжения с изходните тръбопроводи на плавателните съдове.

(4) Тръбопроводите за фекални води, които преминават през корпуса, трябва да имат клапани с възможност за обезопасяване в затворено положение (пломбиране).

 

Глава втора.
СЪЩЕСТВЕНИ ИЗИСКВАНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЕМИСИИТЕ ОТ ОТРАБОТЕНИ ГАЗОВЕ ОТ ДВИГАТЕЛИТЕ

Раздел I. Идентифициране на двигателя

Чл. 50. (1) Всеки двигател трябва да бъде ясно обозначен със следната информация:

1. търговската марка или търговското име на производителя на двигателя;

2. типа и фамилията на двигателя, ако е приложимо;

3. идентификационен номер на двигателя (който се отнася само за него);

4. маркировката за съответствие, ако такава се изисква съгласно част трета.

(2) Обозначенията по ал. 1 трябва да се съхранят през целия нормален срок на експлоатация на двигателя, да се четат ясно и да не могат да се изтриват. Ако се използват етикети или табели, те се прикрепят по начин, при който прикрепването да бъде трайно през целия нормален срок на експлоатация на двигателя и етикетите/табелите да не могат да се свалят, без да бъдат разрушени или деформирани.

(3) Обозначенията се нанасят или поставят върху компонент от двигателя, който е необходим за нормалната експлоатация на двигателя и обикновено не се нуждае от подмяна през срока на експлоатация на двигателя.

(4) Обозначенията трябва да бъдат разположени така, че да могат да се четат без затруднение от човек със среден ръст, след като двигателят е бил комплектуван с всички необходими за експлоатацията на двигателя компоненти.

Раздел II. Изисквания по отношение на емисиите от отработени газове

Чл. 51. (1) Двигателите се проектират, конструират и сглобяват така, че в условия на правилен монтаж и нормална експлоатация емисиите от отработени газове да не надхвърлят допустимите норми, определени в таблица 1 на приложение № 2.

(2) За двигателите над 130 киловата може да се използва работен цикъл или Е3 (IMO), или Е5 (морски плавателни съдове за отдих).

Чл. 52. Еталонните горива, използвани в рамките на изпитванията за определяне на емисиите при двигателите, работещи с бензиново и дизелово гориво, както и с втечнен нефтен газ, трябва да отговарят на изискванията, определени в приложение № 13 към Наредба № 73 от 2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение замърсяването на въздуха от емисии от двигателите (ДВ, бр. 22 от 2004 г.).

Раздел III. Трайност

Чл. 53. (1) Производителят на двигателя осигурява инструкции за монтаж и поддръжка на двигателя, спазването на които при нормална експлоатация означава двигателят да удовлетворява определените в чл. 51 и 52 норми през целия си работен цикъл.

(2) Производителят на двигателя осигурява информацията по ал. 1 чрез предварителни изпитвания на издръжливост, съобразени с типичните работни цикли, и чрез изчисляване умората на компонентите, което да предостави на производителя възможност да състави и приложи към всички първоначално пускани на пазара нови двигатели необходимите инструкции за поддръжка.

(3) Под нормален срок на експлоатация на двигателя се разбира:

1. за бордови двигатели или кърмови двигатели с винто-рулеви комплекс със или без вградена изпускателна система - по-рано приключващият от следните периоди: 480 работни часа или 10 години;

2. за двигатели на плавателни съдове за индивидуално използване - по-рано приключващият от следните периоди: 350 работни часа или 5 години;

3. за извънбордови двигатели - по-рано приключващият от следните периоди: 350 работни часа или 10 години.

Раздел IV. Инструкция за експлоатация

Чл. 54. Към всеки двигател се прилага инструкция за експлоатация, съставена на български език, която:

1. да предоставя указания за монтаж и поддръжка, необходими за осигуряване правилната работа на двигателя и за удовлетворяване изискванията на чл. 53;

2. да посочва мощността на двигателя, измерена в съответствие с хармонизирания стандарт.

 

 

Глава трета.
СЪЩЕСТВЕНИ ИЗИСКВАНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ШУМА

Раздел I. Нива на шума

Чл. 55. (1) Плавателните съдове за отдих с бордови двигатели или кърмови двигатели с винто-рулеви комплекс без вградена изпускателна система, плавателните съдове за индивидуално използване и извънбордовите двигатели и кърмовите двигатели с винто-рулеви комплекс с вградена изпускателна система се проектират, конструират и сглобяват така, че шумът, измерен в рамките на изпитванията, дефинирани в стандарт БДС EN ISO 14 509:2000, да не надхвърля допустимите стойности от табл. 2 на приложение № 2.

(2) При комбинациите от два или няколко двигателя (при всички типове двигатели) се допуска превишаване на допустимите стойности с 3 dB.

(3) Като алтернатива на изпитванията за определяне на шума се счита, че посочените изисквания за нивото на шума са удовлетворени при онези плавателни съдове за отдих с бордови двигател или с кърмови двигател с винто-рулеви комплекс без вградена изпускателна система.