НАРЕДБА ЗА СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И ОЦЕНЯВАНЕ СЪОТВЕТСТВИЕТО НА СЪДОВЕТЕ ПОД НАЛЯГАНЕ

В сила от 03.10.2002 г. Приета с ПМС № 210 от 14.09.2001 г. Обн. ДВ. бр.85 от 2 Октомври 2001г., изм. ДВ. бр.87 от 13 Септември 2002г.,изм. ДВ. бр.115 от 10 Декември 2002г., изм. ДВ. бр.24 от 21 Март 2006г.,изм. ДВ. бр.40 от 16 Май 2006г., изм. ДВ. бр.37 от 8 Май 2007г., изм. ДВ. бр.50 от 17 Юни 2014г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2007 г.) (1) С наредбата се определят:

1. съществените изисквания, на които трябва да съответстват съдовете под налягане, произвеждани серийно, наричани по-нататък "съдовете";

2. процедурите за оценяване и начините за удостоверяване съответствието на съдовете със съществените изисквания към тях;

3. редът за издаване на разрешения на лицата за извършване оценяване на съответствието и проверки за спазване на условията, при които е издадено разрешението.

(2) Лицата, които произвеждат съдове, са длъжни да осигурят съответствието им със съществените изисквания, определени в наредбата.

Чл. 2. Наредбата се прилага за съдове, които са заварени и работят с вътрешно налягане над 0,05 МРа, предназначени за съхраняване на въздух или азот, не са подложени на нагряване с открит пламък и:

1. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2007 г.) елементите и възлите, които осигуряват якостта на съда под налягане, са изработени от нелегирана стомана, нелегиран алуминий или нестареещи закалени алуминиеви сплави;

2. са изработени от:

а) цилиндрична част с кръгло сечение, затворена с изпъкнали навън и/или плоски дъна, и оста на симетрия на дъната съвпада с оста на цилиндричната им част, или

б) две изпъкнали дъна с обща ос на симетрия;

3. максимално допустимото им налягане (PS) е по-малко или равно на 3 МРа и стойността на произведението от максимално допустимото налягане в мегапаскали и обема V в литри (PS.V) не превишава числото 1000;

4. минималната работна температура е не по-ниска от минус 50 °C, а максималната работна температура е не по-висока от 300 °C за съдове от стомана и не по-висока от 100 °С за съдове от алуминий или алуминиеви сплави.

Чл. 3. Наредбата не се прилага за:

1. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2007 г.) съдовете, специално разработени за използване в ядрената техника, при повредата на които може да се отделят радиоактивни вещества;

2. съдовете, предназначени за инсталиране в плавателни или летателни средства или за задвижването им;

3. пожарогасителите.

Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2007 г.) Съдовете се пускат на пазара и/или се пускат в действие, когато при правилно монтиране, поддръжка и използване по предназначение не застрашават живота и здравето на хората, безопасността на домашните животни и вещите.

Чл. 5. (Доп. - ДВ, бр. 37 от 2007 г.) Съдовете се пускат на пазара и в действие с инструкция за употреба на български език, съставена от производителя, която трябва да съдържа:

1. данните, посочени в чл. 28, с изключение на заводския номер;

2. предназначението на съда;

3. изискванията за монтажа и поддръжката, необходими за осигуряване на безопасна експлоатация.

Чл. 6. (1) Съдовете, при които произведението PS.V е по-голямо от цифрата 5, трябва да отговарят на съществените изисквания по глава втора.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2007 г.) Съдовете, при които произведението PS.V е по-малко или равно на цифрата 5, се произвеждат в съответствие с утвърдената практика и трябва да имат нанесени данните по чл. 28, т. 1 - 6. Те не подлежат на оценяване на съответствието и върху тях не се нанася маркировка за съответствие.

Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) Съдовете, на които е нанесена маркировка за съответствие съгласно Наредбата за маркировката за съответствие, приета с Постановление № 191 на Министерския съвет от 2005 г. (ДВ, бр. 69 от 2005 г.), се приема, че съответстват на съществените изисквания по глава втора.

(2) Съдовете, конструирани и произведени съгласно изискванията на българските стандарти, с които се въвеждат хармонизираните европейски стандарти, се приема, че съответстват на съществените изисквания по глава втора.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2007 г.) Съдовете, за които не са приложени или са приложени частично, или за които не съществуват стандартите по ал. 2, се приема, че съответстват на съществените изисквания по глава втора, в случай че след получаване на ЕО сертификат за изследване на типа съгласно приложение № 1 тяхното съответствие с одобрения тип е удостоверено с нанесена маркировка за съответствие.

 

Глава втора.
СЪЩЕСТВЕНИ ИЗИСКВАНИЯ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 37 ОТ 2007 Г.)

Раздел I. Материали

Чл. 8. Материалите за изработване на съдовете трябва да се избират в зависимост от предвиденото предназначение на съдовете.

Чл. 9. (1) Материалите за изработване на елементите под налягане трябва да са:

1. заваряеми;

2. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2007 г.) пластични и жилави, така че при минимална работна температура да не се получи разрушаване поради крехкост;

3. устойчиви на стареене.

(2) Материалите по ал. 1 трябва да се придружават с копие от удостоверенията за качеството им, издадени от производителя.

Чл. 10. (1) Нелегираните стомани трябва да не са кипящи и да се доставят след нормализация или в еквивалентно състояние.

(2) Съдържанието на въглерод в нелегираните стомани трябва да е по-малко от 0,25 на сто, а на сяра и фосфор - по-малко от 0,05 на сто за всеки елемент.

(3) Нелегираните стомани трябва да имат следните механични свойства:

1. (изм. - ДВ, бр. 87 от 2002 г., в сила от 03.08.2002 г., доп. - ДВ, бр. 37 от 2007 г.) максималната стойност на якост на опън Rm,max да е по-малка от 580 МРа;

2. относителното удължение А след разрушаване при пробни тела, изрязани по посоката на валцуване:

а) (изм. - ДВ, бр. 37 от 2007 г.) с дебелина на пробното тяло, по-голяма или равна на 3 mm.