НАРЕДБА № 54 от 12.07.2004 г. за техническите изисквания и оценяване съответствието на оборудването на морските кораби

 
 
 
 

Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 76 от 31.08.2004 г., в сила от 1.01.2005 г., изм., бр. 39 от 26.05.2009 г., в сила от 21.07.2009 г., попр., бр. 44 от 12.06.2009 г., изм., бр. 32 от 27.04.2010 г., в сила от 27.04.2010 г., бр. 94 от 29.11.2011 г., в сила от 10.12.2011 г., бр. 84 от 2.11.2012 г., в сила от 5.10.2012 г., бр. 104 от 3.12.2013 г., в сила от 30.11.2013 г., бр. 98 от 28.11.2014 г., в сила от 4.12.2014 г.

 
 
 
 

Глава първа
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

 
 
 

Чл. 1. С тази наредба се определят:

1. техническите изисквания към оборудването на морските кораби;

2. процедурите за оценяване на съответствието с техническите изисквания и начините на удостоверяване на съответствието;

3. прегледите на морските кораби за съответствие на оборудването им с техническите изисквания към него;

4. условията и редът за издаване на разрешения на лица за извършване на оценяване на съответствието.

 
 
 

Чл. 2. (1) Изискванията по тази наредба се прилагат по отношение на:

1. оборудването на нови морски кораби, плаващи под българско знаме;

2. оборудването на съществуващи морски кораби, плаващи под българско знаме:

а) когато то се инсталира за първи път на борда на кораба;

б) когато то се инсталира на борда на кораба, за да замени предишно оборудване.

(2) Наредбата се прилага независимо от това, къде се намира корабът към момента на инсталиране на оборудването.

 
 
 

Чл. 3. Тази наредба не се прилага по отношение на оборудването на военните и граничнополицейските морски кораби и съоръженията, предназначени за проучване и експлоатация на естествени находища на петрол и природен газ на морското дъно.

 
 
 
 

Чл. 4. Оборудването на морските кораби се пуска на пазара и/или в действие, когато не застрашава живота и здравето на хората и околната среда, при условие че отговаря на изискванията на тази наредба, монтирано е и се поддържа правилно и се използва по предназначение.

 
 
 
 

Чл. 5. Изпълнителна агенция "Морска администрация" (ИА "МА") издава или потвърждава свидетелствата за безопасност на морските кораби, ако оборудването, инсталирано на борда на кораба, отговаря на изискванията на тази наредба.

 
 
 
 

Глава втора
ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОБОРУДВАНЕТО НА МОРСКИТЕ КОРАБИ

 
 
 

Чл. 6. (1) Оборудването, инсталирано на борда на морски кораб при условията на чл. 2 , трябва да отговаря на техническите изисквания, определени в международните актове, по които Република България е страна.

(2) Оборудването, посочено в списъка по приложение № 1, се изпитва съгласно посочените международни и европейски стандарти за изпитване, приети от международните и европейските стандартизационни организации и Международната морска организация.

(3) Съответствието на оборудването на морските кораби с техническите изисквания към тях се оценява съгласно процедурите за оценка на съответствието, посочени в приложение № 1.

(4) Оборудването, посочено в списъка по приложение № 2, се изпитва съгласно методиката на производителя или международните и европейските стандарти за изпитване, когато такива са налице, приети от международните и европейските стандартизационни организации и Международната морска организация.

 
 
 
 

Чл. 7. Министърът на транспорта и съобщенията в двумесечен срок от приемане на стандарти за изпитването на оборудването, посочено в приложение № 2, изменя тази наредба, като съответното оборудване на морските кораби се изключва от списъка по приложение № 2 и се включва в списъка по приложение № 1.

 
 
 
 

Глава трета
ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

 
 
 

Чл. 8. Лице, което пуска на пазара оборудване на морски кораб, посочено в приложение № 1, е длъжно да оцени съответствието на оборудването преди пускането му на пазара.

 
 
 

Чл. 9. (1) При оценяването на съответствието на оборудването на морските кораби с техническите изисквания се прилага:

1. процедура "Изследване на типа" (приложение № 3); в зависимост от техническите изисквания, посочени в приложение № 1, производителят или негов упълномощен представител, който пуска на пазара оборудването, прилага по избор една от следните допълнителни процедури:

а) процедура "Съответствие с типа" (приложение № 4);

б) процедура "Осигуряване качеството на производството" (приложение № 5);

в) процедура "Осигуряване качеството на продукта" (приложение № 6);

г) процедура "Проверка на продукта" (приложение № 7);

2. процедура "Пълно осигуряване на качеството" (приложение № 8).

(2) След оценка на съответствието по ал. 1 производителят или негов упълномощен представител съставя писмена декларация за съответствие с одобрен тип.

(3) Когато се касае за единични бройки или оборудване в малки количества, процедурата за оценяване на съответствието може да бъде "Проверка на единичен продукт" (приложение № 9).

 
 
 
 

Чл. 10. (1) Производителят или неговият упълномощен представител предоставя на лицето, което оценява съответствието на оборудването на морските кораби, техническа документация, която съдържа:

1. всички данни и методи за оценка, използвани от производителя, които удостоверяват съответствието на оборудването с техническите изисквания към него;

2. общо описание на типа;

3. идейния проект, стандартите на изработване, технологична документация, включваща производствени скици и схеми на възли, детайли, елементи, вериги и др.;

4. обяснителни записки, инструкции и други документи за разчитане на представените скици и схеми;

5. резултатите от направените математически изчисления на проекта и проведени частични проверки;

6. протоколите от проведените отделни изпитвания;

7. наръчници, ръководства и други инструкции за инсталиране, използване и поддръжка на оборудването.

(2) Документацията по ал. 1 трябва ясно да посочва проекта, начина на производство и на експлоатация на продукта, както и да дава възможност за оценка на съответствието със съответните международни актове, по които Република България е страна.

(3) Към документацията по ал. 1 се прилагат и свидетелства за отделни елементи от оборудването и свидетелства, отнасящи се до начините на изработка, проверка и/или надзор на оборудването, когато има такива.

 
 
 
 

Чл. 11. (1) Производителят или неговият упълномощен представител може да представи на лицето, което извършва оценяване на съответствието, всякакви други документи, отнасящи се до оценката на представеното за одобрение оборудване.

(2) Производителят или неговият упълномощен представител може да представи за одобрение няколко версии на продукта, когато разликите не се отнасят до нивото на безопасност на продукта.

 
 
 
 

Глава четвърта
ИНСТАЛИРАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ, КОЕТО НЕ Е ОЦЕНЕНО ПО РЕДА НА ГЛАВА
ТРЕТА

 
 
 
 

Раздел I
Инсталиране на оборудване, което представлява техническо нововъведение

 
 
 

Чл. 12. Изпълнителният директор на ИА "МА" или упълномощено от него лице със заповед разрешава инсталиране на борда на морски кораб на оборудване, което не е оценено по реда на глава трета, когато се касае за техническо нововъведение.

 
 
 
 

Чл. 13. (1) За получаване на разрешение по чл. 12 корабособственикът подава заявление до ИА "МА". Когато корабът е нает по договор за беърбоут чартър, заявлението се подава от беърбоут чартьора.

(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат резултатите от предварителните изпитвания, удостоверяващи, че ефективността на новоинсталираното оборудване съответства най-малко на ефективността на оборудването, оценено по реда на глава трета.

(3) Изпълнителният директор на ИА "МА" или упълномощено от него лице със заповед назначава комисия от служители на ИА "МА" - експерти в съответната област, която извършва проверка, като отчита резултатите от предварителните изпитвания.

(4) В заповедта по ал. 3 се определя и срокът за приключване на проверката.

(5) Ако комисията прецени, тя може да изиска провеждането на допълнителни изпитвания за сметка на заявителя.

(6) Комисията изготвя мотивиран доклад до изпълнителния директор на ИА "МА" или упълномощено от него лице за резултатите от проверката.

 
 
 

Чл. 14. (1) Изпълнителната агенция "Морска администрация" издава на корабособственика или беърбоут чартьора свидетелство за одобрение на оборудването на морски кораби (приложение № 10) на български и на английски език, с което разрешава инсталирането на борда на кораба на оборудване, което представлява техническо нововъведение.

(2) В свидетелството по ал. 1 се вписват и наложените ограничения на употребата на оборудването.

(3) Свидетелството по ал. 1 е постоянно на борда на кораба, докато се използва оборудването, за което то се отнася.

(4) За инсталиране на радиооборудване ИА "МА" издава свидетелството по ал. 1, след като Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) установи, че не са нарушени изискванията за радиочестотния спектър.

 
 
 

Чл. 15. (В сила до 1.01.2007 г.) Изпълнителният директор на ИА "МА" в двуседмичен срок от издаването на свидетелството по чл. 14, ал. 1 предлага на министъра на транспорта и съобщенията да измени тази наредба, като включи оборудването по този раздел в списъка по приложение № 2.

 
 
 

Чл. 16. (В сила от 1.01.2007 г.) Министърът на транспорта и съобщенията уведомява Европейската комисия и държавите членки за издадените свидетелства и проведените изпитвания, удостоверяващи годността на оборудването по чл. 12 , и й предлага включването му в списъка по приложение № 2.

 
 
 

Чл. 17. (В сила от 1.01.2007 г.) При извършване на изпитвания на оборудване, което представлява техническо нововъведение, ИА "МА" не може да предоставя облекчени условия на български производители или да създава утежнени условия на производители от държава - членка на Европейския съюз.

 
 
 
 

Чл. 18. (В сила от 1.01.2007 г.) При вписване на кораб, плавал под знамето на държава - член на Европейския съюз, в регистъра на корабите на Република България ИА "МА" извършва преглед на оборудването, което представлява техническо нововъведение, за съответствие на ефективността на новоинсталираното оборудване с ефективността на оборудването, оценено по реда на глава трета.

 
 
 
 

Раздел II
Инсталиране на оборудване за изпитване или оценка

 
 
 

Чл. 19. Изпълнителният директор на ИА "МА" или упълномощено от него лице, извън случаите по чл. 12 , със заповед разрешава инсталирането на оборудване, което не е оценено по реда на глава трета, за изпитване или оценка на нови модели на съществуващо оборудване при следните условия:

1. оборудването ще се използва за ограничен период от време;

2. оборудването няма да се използва и не се инсталира вместо оборудване, оценено по реда на глава трета;

3. оборудване, което е оценено по реда на глава трета, се намира на борда на кораба във всеки един момент в готовност за работа.

 
 
 
 

Чл. 20. (1) За получаване на разрешение по чл. 19 корабособственикът подава заявление до ИА "МА". Когато корабът е нает по договор за беърбоут чартър, заявлението се подава от беърбоут чартьора.

(2) Изпълнителният директор на ИА "МА" или упълномощено от него лице със заповед назначава комисия от експерти на ИА "МА", която да извърши проверката.

(3) В заповедта по ал. 3 се определя и срокът за приключване на проверката.

(4) За резултатите от проверката комисията изготвя мотивиран доклад до изпълнителния директор на ИА "МА" или упълномощеното от него лице.

 
 
 

Чл. 21. (1) Изпълнителната агенция "Морска администрация" издава на корабособственика или беърбоут чартьора свидетелство за одобрение на оборудването на морски кораби (приложение № 10) на български и на английски език, с което разрешава инсталирането на борда на кораба на оборудване за изпитване и оценка.

(2) В свидетелството по ал. 1 се вписват и наложените ограничения на употребата на оборудването.

(3) Свидетелството по ал. 1 е постоянно на борда на кораба, докато се използва оборудването, за което то се отнася.

(4) За инсталиране на радиооборудване ИА "МА" издава свидетелството по ал. 1, след като КРС установи, че не са нарушени изискванията за радиочестотния спектър.

 
 
 
 

Раздел III
Инсталиране на оборудване, което не е оценено по реда на

 
 
 
 

глава трета, в чужди пристанища

 
 
 
 

Чл. 22. (1) Корабособственикът или беърбоут чартьорът може да инсталира в чужди пристанища оборудване, което не е оценено по реда на глава трета, когато закупуването и инсталирането на оценено оборудване би било твърде скъпо, ще доведе до неоснователно забавяне и е налице едно от следните условия:

1. Република България и държавата, от която е закупено оборудването, имат споразумение за взаимно признаване на упълномощените за оценяване на съответствието организации и оборудването е придружено от подробна техническа документация, която е издадена от такава организация;

2. инсталираното оборудване е придружено от подробна техническа документация, която установява съответствието му с изискванията на приложимите международни актове и е издадена от държава - членка на Международната морска организация, страна по съответните конвенции.

(2) За инсталирането на оборудването по ал. 1 корабособственикът или беърбоут чартьорът незабавно уведомява ИА "МА".

 
 
 
 

Чл. 23. (1) Изпълнителната агенция "Морска администрация" или организации, признати по реда на чл. 73, ал. 4 от Кодекса на търговското корабоплаване, извършват преглед за съответствие на оборудването с техническите изисквания на международните договори в тази област най-късно при първото посещение на кораба в българско пристанище.

(2) Когато на борда на кораба е инсталирано радиооборудване, проверката по ал. 1 се извършва съвместно с експерти на КРС за установяване на съответствието с изискванията за радиочестотния спектър.

 
 
 
 

Чл. 24. Ако при проверката се установи, че инсталираното оборудване не отговаря на техническите изисквания на международните договори в тази област, по които Република България е страна, изпълнителният директор на ИА "МА" или упълномощено от него лице издава заповед за замяната му с оборудване, отговарящо на изискванията на тази наредба.

 
 
 
 

Глава пета
ПРЕГЛЕДИ И ПРОВЕРКИ НА КОРАБИ

 
 
 

Чл. 25. При първоначално вписване в регистъра на корабите на Република България на морски кораби, плавали под знаме на друга държава, ИА "МА" извършва преглед за установяване на съответствието на инсталираното оборудване с изискванията към него.

 
 
 
 

Чл. 26. (1) Ако при прегледа по чл. 25 се установи, че инсталираното оборудване е включено в списъка по приложение № 1, но не е маркирано съгласно изискванията на тази наредба, ИА "МА" издава на корабособственика или беърбоут чартьора свидетелство за одобрение на оборудването на морски кораби (приложение № 10) на български и на английски език за удостоверяване безопасността на оборудването, ако оборудването отговаря на техническите изисквания към него.

(2) В свидетелството по ал. 1 се вписват и наложените ограничения на употребата на оборудването.

(3) Свидетелството по ал. 1 е постоянно на борда на кораба, докато се използва оборудването, за което то се отнася.

(4) За инсталиране на радиооборудване ИА "МА" издава свидетелството по ал. 1, след като КРС установи, че не са нарушени изискванията за радиочестотния спектър.

 
 
 
 

Чл. 27. Когато при прегледа по чл. 25 се установи, че инсталираното оборудване не отговаря на техническите изисквания към него и не е маркирано, изпълнителният директор на ИА "МА" или упълномощено от него лице издава заповед за замяната му с оборудване, отговарящо на изискванията на тази наредба.

 
 
 

Чл. 28. (1) Изпълнителната агенция "Морска администрация" проверява инсталирано на борда на морски кораб оборудване, отговарящо на изискванията на тази наредба, когато:

1. такива проверки се изискват от международните актове, регулиращи изискванията за сигурност на човешкия живот на море и/или опазване на околната среда от замърсяване от кораби и/или

2. не дублират елементи от процедурите по оценяване на съответствието.

(2) При проверката по ал. 1 корабособственикът или беърбоут чартьорът представя протоколите с резултати от проведени изпитвания на продукта.

 
 
 

Чл. 29. (1) Ако при проверката по чл. 28 се установи, че оборудване, маркирано и включено в списъка по приложение № 1, представлява заплаха за живота и здравето на екипажа и пътниците и/или застрашава околната среда, въпреки че е правилно инсталирано, поддържано и използвано, изпълнителният директор на ИА "МА" или упълномощено от него лице издава заповед за демонтирането му.

(2) (В сила от 1.01.2007 г.) Изпълнителният директор на ИА "МА" писмено уведомява Европейската комисия за предприетите действия, за причините, довели до издаването на заповедта по ал. 1, и дали се дължат на:

1. несъобразяване с изискванията на международните актове в тази област;

2. неправилно прилагане на стандартите за изпитване на оборудването;

3. недостатъци в стандартите за изпитване.

 
 
 
 

Глава шеста
ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ОБОРУДВАНЕТО НА МОРСКИТЕ КОРАБИ

 
 
 

Чл. 30. Лицето, което желае да извършва оценяване на съответствието на оборудването на морските кораби с техническите изисквания, трябва да отговаря на следните изисквания:

1. регистрирано е по Търговския закон или е създадено с акт на Министерския съвет;

2. разполага с необходимия персонал и технически средства за извършване на процедурите за оценяване на съответствието;

3. не е участвало, включително и наетият от него персонал, при проектирането, производството, доставката и монтажа на продуктите, чието оценяване ще извършва;

4. има нает персонал, който притежава:

а) професионален опит и техническа компетентност за оценяване на съответствието;

б) достатъчни познания за изискванията по отношение на извършваните дейности и практически умения за тяхното изпълнение;

в) необходимите способности за съставяне на протоколи, доклади и сертификати, които удостоверяват резултатите от извършените дейности;

5. може да гарантира безпристрастност и независимост на персонала си;

6. има застраховка за вредите, които могат да настъпят вследствие на неизпълнение на задълженията му;

7. персоналът му е обвързан с изискването за опазване на професионалната тайна относно информацията, която получава при извършване на дейността;

8. изпълнява една или повече процедури, приложими за оценяване съответствието на оборудването на морските кораби;

9. има сключен договор най-малко с един сертифициран одитор, който да отговаря на изискванията на БДС EN ISO 30011 "Критерии за квалификацията на одиторите" при извършване оценката на внедрената система по качеството, когато това се изисква от процедурата за оценяване на съответствието, за която кандидатства;

10. има методики за изпитване в случаите, когато не се използват стандартизирани методи за изпитване;

11. има наръчник по качество;

12. акредитирано е от Изпълнителна агенция "Българска служба по акредитация" по съответните стандарти от сериите БДС EN 45000;

13. има възможност да извършва изпитвания на оборудване, предназначено за работа на море;

14. не е свързано лице по смисъла на § 1 от Търговския закон с производителите или доставчиците на оборудване на морски кораби.

 
 
 

Чл. 31. (1) Лицето по чл. 30 подава заявление до изпълнителния директор на ИА "МА", към което прилага:

1. удостоверение за актуално съдебно състояние, когато лицето е регистрирано по Търговския закон, или копие от акта за създаването, когато лицето е създадено с акт на Министерския съвет;

2. справка за обхвата на компетентност и за техническите средства, с които разполагат собствените му лаборатории за изпитване и/или лабораториите за изпитване, с които има сключени договори;

3. копие от договор за застраховка за вредите, които могат да настъпят вследствие на неизпълнение на задълженията му;

4. сертификат на одитора, който ще извършва оценяване на внедрената система по качеството, когато това се изисква от процедурата за оценяване на съответствието;

5. сертификат за акредитация по стандарт БДС EN ISO IEC 17025, издаден от Изпълнителната агенция "Българска служба по акредитация", в случаите, когато кандидатства за изпълнение на процедурите "Изследване на типа" и/или "Проверка на продукта", и/или

6. сертификат за акредитация по стандарт БДС EN 45004, издаден от Изпълнителната агенция "Българска служба по акредитация", в случаите, когато кандидатства за изпълнение на процедурите "Изследване на типа" и/или "Съответствие с типа", и/или "Проверка на продукта", и/или

7. сертификат за акредитация по стандарт БДС EN 45011, издаден от Изпълнителната агенция "Българска служба по акредитация", в случаите, когато кандидатства за изпълнение на процедурите "Изследване на типа" и/или "Съответствие с типа", и/или "Проверка на продукта", и/или

8. сертификат за акредитация по стандарт БДС EN 45012, издаден от Изпълнителната агенция "Българска служба по акредитация", в случаите, когато кандидатства за изпълнение на процедурите "Осигуряване качеството на производството" и/или "Осигуряване качеството на продукта", и/или "Проверка на единичен продукт".

(2) При констатиране на непълноти в представените документи на лицето се изпраща съобщение за отстраняването им в едномесечен срок.

(3) При неотстраняване на непълнотите в срок заявлението се връща на заявителя.

(4) Документите по ал. 1, т. 1 и т. 3 - 8 са оригинали или нотариално заверени копия.

(5) Когато лицето по чл. 30 е чуждестранно юридическо лице, документите по ал. 1 се представят и преведени, и легализирани на български език.

 
 
 

Чл. 32. (1) В срок до 3 месеца от получаване на заявлението и документите или от изтичане на срока по чл. 31, ал. 2 изпълнителният директор на ИА "МА" се произнася по заявлението по чл. 31, ал. 1 с мотивирано решение, с което дава или отказва да даде право за извършване на оценяване на съответствието.

(2) (В сила от 1.01.2007 г.) Изпълнителната агенция "Морска администрация" писмено уведомява Европейската комисия за лицата:

1. които могат да извършват оценяване на съответствието;

2. процедурите, по които извършват оценяване на съответствието.

 
 
 
 

Чл. 33. Лицата се уведомяват за решението на изпълнителния директор на ИА "МА" в 7-дневен срок от издаването му.

 
 
 

Чл. 34. (1) Изпълнителната агенция "Морска администрация" извършва проверка на лицата, които извършват оценяване на съответствието за спазване на изискванията на чл. 30, най-малко веднъж на две години.

(2) Когато при проверката по ал. 1 бъде установено, че лице, извършващо оценяване на съответствието, е престанало да отговаря на изискванията по чл. 30 , изпълнителният директор на ИА "МА" с мотивирано решение оттегля предоставеното право за извършване на оценяване на съответствието.

(3) (В сила от 1.01.2007 г.) Изпълнителната агенция "Морска администрация" писмено уведомява Европейската комисия за лицата по ал. 2 и причините за това.

 
 
 
 

Глава седма
ГРАФИЧНО ИЗОБРАЖЕНИЕ НА МАРКИРОВКАТА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ И ПРАВИЛА ЗА
МАРКИРАНЕ НА ОБОРУДВАНЕТО НА МОРСКИТЕ КОРАБИ

 
 
 

Чл. 35. (1) Оборудването на морските кораби, посочено в приложение № 1, се маркира за съответствие с рул на морски кораб съгласно приложение № 11.

(2) При маркиране на оборудването се спазват пропорциите между отделните елементи на маркировката, така както са посочени в приложение № 11. Отделните елементи на маркировката не могат да бъдат с размер, по-малък от 5 мм.

 
 
 
 

Чл. 36. (1) Маркировката за съответствие се нанася от производителя или негов упълномощен представител за територията на Република България.

(2) Маркировката за съответствие се нанася след завършването на производствената фаза.

 
 
 
 

Чл. 37. (1) Маркировката за съответствие се нанася върху морското оборудване или върху неговата табела с данни, а когато това е невъзможно - върху опаковката и върху съпровождащите го документи.

(2) След маркировката за съответствие се нанася идентификационният номер на лицето, извършило оценяване на съответствието, когато то е участвало в процеса на оценяване на съответствието, както и последните две цифри от годината на маркиране на оборудването.

 
 
 
 

Чл. 38. Маркировката за съответствие на оборудването на морските кораби трябва да е видима, четлива, незаличима и леснодостъпна за целия очакван период на експлоатация на оборудването.

 
 
 
 

Чл. 39. Забранява се маркиране на оборудването на морските кораби, което може да въведе в заблуждение контролните органи и потребителите.

 
 
 
 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 
 
 

§ 1. Оборудване на морски кораби, произведено, изпитвано и маркирано в съответствие с Директива 96/98 на Европейската общност относно морското оборудване, се приема, че отговаря на изискванията на тази наредба.

 
 
 
 

§ 2. По смисъла на тази наредба:

1. "Морски кораб" е всеки плавателен съд, който е конструиран да плава в морска среда.

2. "Нов кораб" е морски кораб, чийто кил е заложен или който се намира на подобен етап на строеж към момента на влизане в сила на тази наредба.

3. "Технически изисквания" са изискванията, на които трябва да отговаря оборудването на морските кораби, за да се осигури защитата на човешкия живот на море, безопасността на корабоплаването и опазването на околната среда от замърсяване.

4. "Оценяване на съответствието" е систематично изследване на степента, в която оборудването на морските кораби отговаря на техническите изисквания.

 
 
 
 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 
 
 
 

§ 3. Наредбата се издава на основание чл. 72, ал. 3 от Кодекса за търговското корабоплаване.

 
 
 

§ 4. Разпоредбата на чл. 15 е в сила до 1 януари 2007 г.

 
 
 

§ 5. Разпоредбите на чл. 16 , 17 , 18, чл. 29, ал. 2, чл. 32, ал. 2 и чл. 34, ал. 3 влизат в сила от 1 януари 2007 г.

 
 
 

§ 6. Оборудване, посочено в приложение № 1 и произведено преди влизане в сила на тази наредба, може да бъде пускано на пазара и/или инсталирано на борда на кораб, плаващ под българско знаме, в период до две години след влизането й в сила, ако отговаря на съществуващите към момента на производството му изисквания.

 
 
 

§ 7. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2005 г.

————————————————————————————————

 
 
 
 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Наредбата за изменение на Наредба № 54 от 2004 г. за техническите изисквания и оценяване съответствието на оборудването на морските кораби

(ДВ, бр. 39 от 2009 г., в сила от 21.07.2009 г.)

 
 
 
 

§ 3. С тази наредба се въвеждат изискванията на Директива 2008/67/ЕО на Комисията от 30 юни 2008 г. за изменение на Директива 96/98/ЕО на Съвета относно морското оборудване.

 
 
 
 

§ 4. Оборудване, вписано като "нов елемент" в колона "Наименование на елемента от оборудването" в приложение № 1 или като елемент, който е преместен от приложение № 2 в приложение № 1, и което е било произведено преди влизането в сила на тази наредба в съответствие с действащите преди 21 юли 2009 г. процедури за типово одобрение на държава членка, може да бъде пуснато на пазара или инсталирано на борда на кораб на Общността в срок до две години от влизането в сила на тази наредба.

 
 
 
 

§ 5. Наредбата влиза в сила от 21 юли 2009 г.

 
 
 
 

НАРЕДБА за изменение на Наредба № 54 от 2004 г. за техническите изисквания и оценяване съответствието на оборудването на морските кораби

(ДВ, бр. 32 от 2010 г., в сила от 27.04.2010 г.)

........................................................................

 
 
 
 

Допълнителна разпоредба

 
 
 
 

§ 3. Наредбата транспонира изискванията на Директива 2009/26/ЕО на Комисията от 6 април 2009 г. (ОВ, L 113, от 2009) за изменение на Директива 96/98/ЕО на Съвета относно морското оборудване (ОВ, L 46, от 1997).

 
 
 
 

Преходни и заключителни разпоредби

 
 
 
 

§ 4. Оборудване, вписано като "нов елемент" в колона "Наименование на елемента от оборудването" в приложение № 1 или като елемент, който е преместен от приложение № 2 в приложение № 1, и което е било произведено преди влизането в сила на тази наредба в съответствие с действащите преди 6 април 2010 г. процедури за типово одобрение на държава членка, може да бъде пуснато на пазара или инсталирано на борда на кораб на Общността в срок до две години от влизането в сила на тази наредба.

......................................................................

 
 
 
 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Наредбата за изменение на Наредба № 54 от 2004 г. за техническите изисквания и оценяване съответствието на оборудването на морските кораби

(ДВ, бр. 94 от 2011 г., в сила от 10.12.2011 г.)

 
 
 
 

§ 3. С тази наредба се въвеждат изискванията на Директива 2010/68/ЕС на Комисията от 22 октомври 2010 г. за изменение на Директива 96/98/ЕО на Съвета относно морското оборудване (ОВ L 305 от 2010 г.).

 
 
 
 

§ 4. Оборудване, вписано като "нов елемент" в колона "наименование на елемента от оборудването" в приложение № 1 или като елемент, който е преместен от приложение № 2 в приложение № 1, и което е било произведено преди влизането в сила на тази наредба в съответствие с действащите преди 10 декември 2011 г. процедури за типово одобрение на държава - членка на Европейския съюз, може да бъде пуснато на пазара или инсталирано на борда на кораб, плаващ под знамето на държава - членка на Европейския съюз, в срок до две години от влизането в сила на тази наредба.

 
 
 
 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Наредбата за изменение на Наредба № 54 от 2004 г. за техническите изисквания и оценяване съответствието на оборудването на морските кораби

(ДВ, бр. 84 от 2012 г., в сила от 5.10.2012 г.)

 
 
 
 

§ 3. Наредбата въвежда изискванията на Директива 2011/75/ЕС на Комисията от 2 септември 2011 г. за изменение на Директива 96/98/ЕО на Съвета относно морското оборудване (ОВ, L 239 от 2011 г.).

 
 
 
 

§ 4. Оборудване, вписано в приложение № 1 като елемент, който е преместен от приложение № 2 в приложение № 1, и което е било произведено преди влизането в сила на тази наредба в съответствие с действащите преди 5 октомври 2012 г. процедури за типово одобрение на държава - членка на Европейския съюз, може да бъде пуснато на пазара или инсталирано на борда на кораб, плаващ под знамето на държава - членка на Европейския съюз, в срок до две години от влизането в сила на тази наредба.

......................................................................

 
 
 
 

НАРЕДБА

за изменение и допълнение на Наредба № 54 от 2004 г. за техническите изисквания и оценяване съответствието на оборудването на морските кораби

(ДВ, бр. 104 от 2013 г., в сила от 30.11.2013 г.)

 
 
 
 

.............................................................................

 
 
 
 

Допълнителна разпоредба

§ 3. С тази наредба се въвеждат изискванията на Директива 2012/32/ЕС на Комисията от

25 октомври 2012 г. за изменение на Директива 96/98/ЕО на Съвета относно морското оборудване.

 
 
 
 

Преходни и заключителни разпоредби

§ 4. Оборудване, вписано в приложение № 1 като елемент, който е преместен от приложение № 2 в приложение № 1, и което е било произведено преди влизането в сила на тази наредба в съответствие с действащите преди 30 ноември 2013 г. процедури за типово одобрение на държава – членка на Европейския съюз, може да бъде пуснато на пазара или инсталирано на борда на кораб, плаващ под знамето на държава – членка на Европейския съюз, в срок до две години от влизането в сила на тази наредба.

......................................................................................................................................

 
 
 
 

НАРЕДБА

за изменение на Наредба № 54 от 2004 г. за техническите изисквания

и оценяване съответствието на оборудването на морските кораби

(ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 4.12.2014 г.)

 
 
 
 

......................................................................................................................................

 
 
 
 

Допълнителнa разпоредба

 
 
 
 

§ 3. С тази наредба се въвеждат изискванията на Директива 2013/52/ЕС на Комисията от 30 октомври 2013 г. за изменение на Директива 96/98/ЕО на Съвета относно морското оборудване.

 
 
 
 

Преходни и заключителни разпоредби

 
 
 
 

§ 4. Оборудване, вписано в Приложение № 1 като елемент, който е преместен от Приложение № 2 в Приложение № 1, и което е било произведено преди влизането в сила на тази наредба в съответствие с действащите преди 4 декември 2014 г. процедури за типово одобрение на държава – членка на Европейския съюз, може да бъде пуснато на пазара или инсталирано на борда на кораб, плаващ под знамето на държава – членка на Европейския съюз, в срок до две години от влизането в сила на тази наредба.

 
 
 
 

......................................................................................................................................

 
 
 
                             Приложение № 1
 
 
 
 
                            към чл. 6, ал. 2 и 3 
(Изм. - ДВ, бр. 39 от 2009 г.,
в сила от 21.07.2009 г.,
бр. 32 от 2010 г.,
в сила от 27.04.2010 г.,
бр. 94 от 2011 г.,
в сила от 10.12.2011 г.,
бр. 84 от 2012 г.,
в сила от 5.10.2012 г.,
бр. 104 от 2013 г.,
в сила от 30.11.2013 г.,
бр. 98 от 2014 г.,
в сила от 4.12.2014 г.)
 
 
 
 

СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ, ОТНОСИМИ КЪМ ПРИЛОЖЕНИЕ № 1


A.1: изменение 1, касаещо стандартни документи, различни от документи на ИМО.
A.2: изменение 2, касаещо стандартни документи, различни от документи на ИМО.
AC: поправка, касаеща стандартни документи, различни от документи на ИМО.
CAT: категория радиолокационно оборудване, както е определена в раздел 1.3 от IEC 62388 (2007).
Цирк.: циркулярно писмо.
COLREG: Международни правила за предотвратяване на сблъсквания на море.
COMSAR: Подкомитет на Международната морска организация (ИMO) по радиокомуникации и търсене и спасяване.
EN: европейски стандарт.
ETSI: Европейски институт за стандартизация на далекосъобщенията.
FSS: Международен кодекс за системи за противопожарна безопасност.
FTP: Международен кодекс за прилагане на процедури за пожарни изпитания.
HSC: Международен кодекс за безопасност на бързоходни плавателни съдове (High Speed Craft Code).
IBC: Международен кодекс за превоз на химикали в насипно състояние.
ICAO: Международна организация на гражданската авиация.
IEC: Международна електротехническа комисия.
IGC: Международен кодекс за строежа и оборудването на кораби, превозващи втечнени газове в наливно състояние.
ИМО: Международна морска организация.
ISO: Международна организация по стандартизация.
ITU: Международен съюз за далекосъобщения.
LSA: спасителни средства.
MARPOL: Международна конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби.
MEPC: Комитет за защита на морската околна среда.
MSC: Комитет за морска безопасност.
NOx: азотни оксиди.
O2/HC системи: Кислородни, хидро-, въглеродни системи.
SOLAS: Международна конвенция за безопасност на човешкия живот на море.
SOx: серни оксиди.
Прав.: правило.
Рез.: резолюция.

ОБОРУДВАНЕ, ЗА КОЕТО ВЕЧЕ СЪЩЕСТВУВАТ ПОДРОБНИ СТАНДАРТИ ЗА ИЗПИТВАНЕ В МЕЖДУНАРОДНИ АКТОВЕ


Бележки, приложими към приложение № 1

а) Общи положения: в допълнение към специално посочените стандарти за изпитване редица разпоредби, чието спазване трябва да бъде контролирано по време на изследването на типа (одобрение на типа), посочено в модулите за оценка на съответствието от приложение Б, могат да бъдат открити в приложимите изисквания на международните конвенции и съответните решения и циркулярни писма на ИМО.
б) Колона 1: член 2 от Директива 2011/75/ЕС на Комисията може да се прилага (7-о изменение на приложение А на MED).
в) Колона 1: член 2 от Директива 2012/32/ЕС на Комисията може да се прилага (8-о изменение на приложение А на MED).
г) Колона 5: когато са цитирани резолюции на ИМО, се прилагат само стандартите за изпитване, съдържащи се в съответните части на приложенията към резолюциите, като се изключват разпоредбите на самите резолюции.
д) Колона 5: международните конвенции и стандарти за изпитване се прилагат в тяхната актуализирана версия. За целите на правилно определяне на приложимите стандарти протоколите от изпитанията, сертификатите за съответствие и декларациите за съответствие уточняват конкретния стандарт за изпитване, който се прилага, и неговата версия.
е) Колона 5: когато два комплекта определящи стандарти са разделени от "или", всеки комплект отговаря на всички изисквания за изпитване, необходими, за да бъдат спазени стандартите за качество на ИМО; по този начин изпитването по един от тези комплекти е достатъчно, за да се демонстрира спазването на изискванията на съответните международни актове. В противен случай, когато са използвани други разделителни частици или знаци (запетая), се прилагат всички изброени стандарти.
ж) Изискванията, предвидени в настоящото приложение, не трябва да бъдат в противоречие с изискванията към превоза от международните спогодби.

1: Спасителни съоръжения.

Колона 4: Прилага се Циркулярно писмо 980 на ИМО MSC освен в случаите, в които то е заменено от специфичните документи, посочени в колона 4.

Наименование на елемента от оборудването

Правило на SOLAS 74, както е изменено, когато се изисква "типово одобрение"

Приложими правила на SOLAS 74 и съответните резолюции и циркулярни писма на ИМО, според случая

Стандарти за изпитване

Модули за оценка на съответствието

1

2

3

4

5

6

A.1/1.1

Спасителни кръгове

– Прав. III/4,
– Прав. X/3.

– Прав. III/7,
– Прав. III/34,
– ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 8.
– ИМО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс) I, II,
– ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 8.

– ИМО Рез. MSC.81(70).

B + D
B + E
B + F

A.1/1.2

Светлини, обозначаващи местоположението, за спасителни средства:
а) за спасителни съдове и дежурни лодки,
б) за спасителни кръгове,
в) за спасителни жилетки

– Прав. III/4,
– Прав. X/3.

– Прав. III/7,
– Прав. III/22,
– Прав. III/26,
– Прав. III/32,
– Прав. III/34,
– ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 8.
– ИМО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс) II, IV,
– ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 8.

– ИМО Рез. MSC.81(70).

B + D
B + E
B + F

A.1/1.3

Самозадействащи се димни сигнали за спасителни кръгове

– Прав. III/4,
– Прав. X/3.

– Прав. III/7,
– Прав. III/34,
– ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 8.
– ИМО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс) I, II,
– ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 8.

– ИМО Рез. MSC.81(70).

B + D
B + E
B + F

A.1/1.4

Спасителни жилетки

– Прав. III/4,
– Прав. X/3.

– Прав. III/7,
– Прав. III/22,
– Прав. III/34,
– ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 8.
– ИМО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс) I, II,
– ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 8.
– ИМО MSC/Цирк.922,
– ИМО MSC.1/Цирк.1304.

– ИМО Рез. MSC.81(70).

B + D
B + E
B + F

A.1/1.5

Спасителни хидрокостюми и предпазни костюми, некласифицирани като спасителни жилетки:
– Изолирани или неизолирани

– Прав. III/4,
– Прав. X/3.

– Прав. III/7,
– Прав. III/22,
– Прав. III/32,
– Прав. III/34,
– ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 8.
– ИМО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс) I, II,
– ИММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 8.
– ИМО MSC/Цирк.1046.

– ИМО Рез. MSC.81(70).

B + D
B + E
B + F

A.1/1.6

Спасителни хидрокостюми и предпазни костюми, класифицирани като спасителни жилетки:

– Прав. III/4,
– Прав. X/3.

– Прав. III/7,
– Прав. III/22,
– Прав. III/32,
– Прав. III/34,
– ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 8.
– ИМО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс) I, II,

– ИМО Рез. MSC.81(70).

B + D
B + E
B + F


– Изолирани или неизолирани.


– ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 8.
– ИМО MSC/Цирк.1046.A.1/1.7

Средства за термична защита

– Прав. III/4,
– Прав. X/3

– Прав. III/22,
– Прав. III/32,
– Прав. III/34,
– ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 8.
– ИМО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс) I, II,
– ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 8.
– ИМО MSC/Цирк.1046.

– ИМО Рез. MSC.81(70).

B + D
B + E
B + F

A.1/1.8

Сигнални ракети, тип "парашут" (пиротехника)

– Прав. III/4,
– Прав. X/3.

– Прав. III/6,
– Прав. III/34,
– ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 8.
– ИМО Рез. -ММО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс) I, III,
– ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 8.

– ИМО Рез. MSC.81(70).

B + D
B + E
B + F

A.1/1.9

Ръчни сигнални ракети (пиротехника)

– Прав. III/4,
– Прав. X/3.

– Прав. III/34,
– ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 8.
– ИМО Рез. – ИМО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс) I, III,
– ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 8.

– ИМО Рез. MSC.81(70).

B + D
B + E
B + F

A.1/1.10

Димни сигнали с положителна плавателност (пиротехника)

– Прав. III/4,
– Прав. X/3.

– Прав. III/34,
– ИМО Рез. – ИМО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс) I, III.

– ИМО Рез. MSC.81(70).

B + D
B + E
B + F

A.1/1.11

Линометни устройства

– Прав. III/4,
– Прав. X/3.

– Прав. III/18,
– Прав. III/34,
– ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 8.
– ИМО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс) I, VII,
– ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 8.

– ИМО Рез. MSC.81(70).

B + D
B + E
B + F

A.1/1.12

Надуваеми спасителни плотове

– Прав. III/4,
– Прав. X/3.

– Прав. III/13,
– Прав. III/21,
– Прав. III/26,
– Прав. III/31,
– Прав. III/34,
– ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 8.
– ИМО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс) I, IV,
– ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 8.
– ИМО MSC/Цирк.811.

– ИМО Рез. MSC.81(70).

B + D
B + E
B + F

A.1/1.13

Твърди спасителни плотове

– Прав. III/4,
– Прав. X/3.

– Прав. III/21,
– Прав. III/26,
– Прав. III/31,
– Прав. III/34,
– ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 8.
– ИМО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс) I, IV,
– ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 8.
– ИМО MSC/Цирк.811.

– ИМО Рез. MSC.81(70),
– ИМО MSC/Цирк.1006.

B + D
B + E
B + F

A.1/1.14

Автоматични самоизправящи се спасителни плотове

– Прав. III/4,
– Прав. X/3.

– Прав. III/26,
– Прав. III/34,
– ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 8.
– ИМО Рез. – ИМО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс) I, IV,
– ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 8.
– ИМО MSC/Цирк.809,
– ИМО MSC/Цирк.811.

– ИМО Рез. MSC.81(70).

B + D
B + E
B + F

A.1/1.15

Покрити, обратими спасителни плотове

– Прав. III/4,
– Прав. X/3.

– Прав. III/26,
– Прав. III/34,
– ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 8.
– ИМО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс) I, IV,
– ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 8.
– ИМО MSC/Цирк.809,
– ИМО MSC/Цирк.811.

– ИМО Рез. MSC.81(70).

B + D
B + E
B + F

A.1/1.16

Устройства за свободно изплаване на спасителни плотове (хидростатични разединители)

– Прав. III/4,
– Прав. X/3.

– Прав. III/13,
– Прав. III/26,
– Прав. III/34,
– ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 8.
– ИМО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс) I, IV,
– ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 8.
– ИМО MSC/Цирк.811.

– ИМО Рез. MSC.81(70).

B + D
B + E
B + F

A.1/1.17

Спасителни лодки:
а) Спускани с кран спасителни лодки:
– частично капсуловани,
– напълно капсуловани.
б) Свободно падащи спасителни лодки:

– Прав. III/4,
– Прав. X/3.

– Прав. III/21,
– Прав. III/31,
– Прав. III/34,
– ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 8.
– ИМО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс) I, IV,
– ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 8.
– ИМО MSC.1/Цирк.1423.

– ИМО Рез. MSC.81(70),
– ИМО MSC/Цирк.1006.

B + D
B + F
G

A.1/1.18

Твърди дежурни лодки

– Прав. III/4,
– Прав. X/3.

– Прав. III/21,
– Прав. III/31,
– Прав. III/34,
– ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 8.
– ИМО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс) I, V,
– ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 8.

– ИМО Рез. MSC.81(70),
– ИМО MSC/Цирк.1006.

B + D
B + F
G

A.1/1.19

Надуваеми дежурни лодки

– Прав. III/4,
– Прав. X/3.

– Прав. III/21,
– Прав. III/31,
– Прав. III/34,
– ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 8.
– ИМО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс) I, V,
– ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 8.

– ИМО Рез. MSC.81(70),
-ISO 15372 (2000).

B + D
B + F
G

A.1/1.20

Бързоходни дежурни лодки:
а) надуваеми
б) твърди
в) твърди надуваеми

– Прав. III/4.

– Прав. III/26,
– Прав. III/34,
– ИМО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс) I, V,
– ИМО MSC/Цирк.1016,
– ИМО MSC/Цирк.1094.

– ИМО Рез. MSC.81(70),
– ИМО MSC/Цирк.1006,
-ISO 15372 (2000).

B + D
B + F
G

A.1/1.21

Устройства за спускане на вода с помощта на талии и лебедки (лодбалки)

– Прав. III/4,
– Прав. X/3.

– Прав. III/23,
– Прав. III/33,
– Прав. III/34,
– ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 8.
– ИМО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс) I, VI,
– ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 8.

– ИМО Рез. MSC.81(70).

B + D
B + E
B + F
G

A.1/1.22

Устройства за спускане на вода на спасителни съдове чрез свободно изплаване

Преместен в А.2/1.3.

A.1/1.23

Устройства за спускане на вода на свободно падащи спасителни лодки

– Прав. III/4,
– Прав. X/3.

– Прав. III/16,
– Прав. III/23,
– Прав. III/33,
– Прав. III/34,
– ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 8.
– ИМО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс) I, VI,
– ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 8.

– ИМО Рез. MSC.81(70).

B + D
B + E
B + F
G

A.1/1.24

Устройства за спускане на вода на спасителни плотове (лодбалки)

– Прав. III/4,
– Прав. X/3.

– Прав. III/12,
– Прав. III/16,
– Прав. III/34,
– ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 8.
– ИМО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс) I, VI,
– ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 8.

– ИМО Рез. MSC.81(70).

B + D
B + E
B + F
G

A.1/1.25

Устройства за спускане на вода на бързоходни дежурни лодки (лодбалки)

– Прав. III/4.

– Прав. III/26,
– Прав. III/34,
– ИМО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс) I, VI.

– ИМО Рез. MSC.81(70).

B + D
B + E
B + F
G

A.1/1.26

Освобождаващ механизъм за:
а) спасителни и дежурни лодки (спускани на вода посредством талия или талии)
б) спасителни плотове (спускани на вода посредством талия или талии)

– Прав. III/4,
– Прав. X/3.

– Прав. III/16,
– Прав. III/34,
– ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 8.
– ИМО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс) I, IV, VI,
– ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 8.
– ИМО MSC.1/Цирк.1419.

– ИМО Рез. MSC.81(70).

B + D
B + E
B + F

A.1/1.27

Морски системи за евакуация

– Прав. III/4,
– Прав. X/3.

– Прав. III/15,
– Прав. III/26,
– Прав. III/34,
– ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 8.
– ИМО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс) I, VI,
– ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 8.

– ИМО Рез. MSC.81(70).

B + D
B + F
G

A.1/1.28

Спасителни средства

– Прав. III/4.

– Прав. III/26,
– Прав. III/34,
– ИМО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс) I, VI.

– ИМО Рез. MSC.81(70),
– ИМО MSC/Цирк. 810.

B + D
B + F

A.1/1.29

Парадни трапове

– Прав. III/4,
– Прав. III/11,
– Прав. X/3.

– Прав. III/11,
– Прав. III/34,
– ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.),
– ИМО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс),
– ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.),
– ИМО MSC.1/Цирк.1285.

– ИМО Рез. MSC.81(70)
-ISO 5489 (2008).

B + D
B + F

A.1/1.30

Ретроотражателни материали

– Прав. III/4,
– Прав. X/3.

– Прав. III/34,
– ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 8.
– ИМО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс) I,
– ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 8.

– ИМО Рез. A.658(16).

B + D
B + E
B + F

A.1/1.31

Дуплексни радиотелефонни станции за метровия обхват, за спасителни съдове

Преместен в А.1/5.17 и А.1/5.18

A.1/1.32

Радиолокационен транспондер за търсене и спасяване, работещ на 9 GHz (SART)

Преместен в А.1/4.18.

A.1/1.33

Радиолокационен отражател за спасителни и дежурни лодки (пасивен)

– Прав. III/4,
– Прав. X/3.

– Прав. III/34,
– ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 8.
– ИМО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс) I, IV, V,
– ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 8.
– ИМО Рез. MSC.164(78).

– EN ISO 8729 (1998),
– EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,
или
– EN ISO 8729 (1998),
– IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,
или
– ISO 8729-1 (2010),
– EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,
или
– ISO 8729-1 (2010),
– IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

B + D
B + E
B + F

A.1/1.34

Компас за спасителни и дежурни лодки

Преместен в А.1/4.23.

A.1/1.35

Преносимо оборудване за гасене на пожари за спасителни и дежурни лодки

Преместен в А.1/3.38.

A.1/1.36

Двигател за спасителни/дежурни лодки

– Прав. III/4,
– Прав. X/3.

– Прав. III/34,
– ИМО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс) IV, V.

– ИМО Рез. MSC.81(70).

B + D
B + E
B + F

A.1/1.37

Двигател за дежурни лодки – извънборден двигател

– Прав. III/4,
– Прав. X/3.

– Прав. III/34,
– ИМО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс) V.

– ИМО Рез. MSC.81(70).

B + D
B + E
B + F

A.1/1.38

Прожектори, използвани в спасителни и дежурни лодки

– Прав. III/4,
– Прав. X/3.

– Прав. III/34,
– ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 8.
– ИМО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс) I, IV, V,
– ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 8.

– ИМО Рез. MSC.81(70).

B + D
B + E
B + F

A.1/1.39

Открити обратими спасителни плотове

– Прав. III/4,
– Прав. X/3.

– ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 8, Приложение 10,
– ИМО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс) I,
– ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 8, Приложение 11.

– ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) Приложение 10,
– ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) Приложение 11.

B + D
B + F

A.1/1.40

Механичен лоцмански подемник

Преместен в А.1/4.48.

A.1/1.41

Лебедки за спасителни съдове и дежурни лодки
а) спускани с кран спасителни лодки,
б) свободно падащи спасителни лодки,
в) спасителни плотове,
г) спасителни лодки,
д) бързоходни дежурни лодки

– Прав. III/4,
– Прав. X/3.

– Прав. III/16,
– Прав. III/17,
– Прав. III/23,
– Прав. III/24,
– Прав. III/34,
– ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 8.
– ИМО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс) I, VI,
– ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 8.

– ИМО Рез. MSC.81(70).

B + D
B + E
B + F
G

A.1/1.42

Пилотска стълба

Преместен в А.1/4.49.

A.1/1.43

Твърди/надуваеми дежурни лодки

– Прав. III/4,
– Прав. X/3.

– Прав. III/21,
– Прав. III/31,
– Прав. III/34,
– ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 8.
– ИМО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс) I, V,
– ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 8.

– ИМО Рез. MSC.81(70),
– ИМО MSC/Цирк.1006,
– ISO 15372 (2000).

B + D
B + F
G

2. Предотвратяване на замърсяването на морската среда

Наименование на елемента от оборудването

Правила на MARPOL 73/78, както са изменени, и съответните резолюции и циркулярни писма на ИМО, според случая

Правила на MARPOL 73/78, както са изменени, и съответните резолюции и циркулярни писма на ИМО, според случая

Стандарти за изпитване

Модули за оценка на съответствието

1

2

3

4

5

6

A.1/2.1

Оборудване за филтриране на нефт (за достигане на нефтено съдържание в отпадъчните течности не по-голямо от 15 p.p.m)

– Приложение I, прав. 14.

Приложение I, прав. 14,
– ИМО MEPC.1/Цирк.643.

– ИМО Рез. MEPC.107(49),
– ИМО MEPC.1/Цирк.643.

B + D
B + E
B + F

A.1/2.2

Детектори за смесване на вода и нефт

– Приложение I, прав. 32

– Приложение I, прав. 32.

– ММО Рез. MEPC.5(XIII).

B + D
B + E
B + F

A.1/2.3

Уреди за измерване на съдържанието на нефт

– Приложение I, прав. 14.

Приложение I, прав. 14,
– ИМО MEPC.1/Цирк.643.

– ИМО Рез. MEPC.107(49),
– ИМО MEPC.1/Цирк.643.

B + D
B + E
B + F

A.1/2.4

Обработващи устройства, предназначени за монтиране към съществуващи уредби за разделяне на нефтоводни смеси (за постигане на нефтено съдържание в отпадъчните течности не по-голямо от 15 p.p.m.)

Умишлено е оставено празно

A.1/2.5

Система за наблюдение и контрол на разтоварването на нефт от нефтен танкер

– Приложение I, прав. 31.

– Приложение I, прав. 31.

– ИМО Рез. MEPC.108(49).

B + D
B + E
B + F

A.1/2.6

Уредби за обработка на отпадъчни води

– Приложение IV, прав. 9.

– Приложение IV, Прав. 9.

– ИМО Рез. MEPC.159(55).

B + D
B + E
B + F

A.1/2.7

Корабни инсинератори

– Приложение VI, прав. 16.

– Приложение VI, прав. 16.

– ИМО Рез. MEPC.76(40).

B + D
B + E
B + F
G

A.1/2.8

Анализатор на NOx с хемилуминисцентен детектор (CLD) или с хемилуминисцентен детектор с подгряване (HCLD) и за използване на борда на пряко измерване

– ИМО Рез. – MEPC.176 (58) – (преработена MARPOL приложение VI, прав. 13);

– ИМО Прав. – MEPC.176 (58) – (преработена MARPOL приложение VI, прав. 13);
– ИМО Рез. – MEPC.177 (58) – (Технически правилник NOx 2008 г.)
– ИМО Рез. MEPC.198(62),
– ИМО MEPC.1/Цирк.638.

– ИМО Рез. – MEPC.177 (58) – (Технически правилник NOx 2008 г.)
– EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945, или
– ИМО Рез. – MEPC.177 (58) – (Технически правилник NOx 2008 г.)
– IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945.

B + D
B + E
B + F
G

A.1/2.9

Оборудване, използващо други технологични методи за ограничаване на емисиите на ЅОх

Преместен в А.2/2.4

A.1/2.10
Вж. забележка б) от настоящото приложение № 1

Бордови системи за пречистване на отработили газове

– ИМО Прав. – MEPC.176 (58) – (преработена MARPOL приложение VI, прав. 4);
– ИМО Рез. MEPC.184(59).

– ИМО Прав. – MEPC.176 (58) – (преработена MARPOL приложение VI, прав. 4).

– ИМО Рез. MEPC.184(59).

B + D
B + E
B + F
G

3. Оборудване за противопожарна защита

Наименование на елемента от оборудването

Правило на SOLAS 74, както е изменено, когато се изисква "типово одобрение"

Приложими правила на SOLAS 74, както са изменени, и съответните резолюции и циркулярни писма на ИМО, според случая

Стандарти за изпитване

Модули за оценка на съответствието

1

2

3

4

5

6

A.1/3.1

Първични палубни покрития

– Прав. II-2/4,
– Прав. II-2/6,
– Прав. X/3.

– Прав. II-2/4,
– Прав. II-2/6,
– ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 7.
– ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 7.

– ИМО Рез. MSC.307(88)-(FTP Кодекс 2010 г.).

B + D
B + E
B + F

A.1/3.2

Преносими пожарогасители

– Прав. II-2/10,
– Прав. X/3,
– ИМО Рез. – MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 4.

– Прав. II-2/4,
– Прав. II-2/10,
– Прав. II-2/18,
– Прав. II-2/19,
– Прав. II-2/20,
– ИМО Рез. A.951(23),
– ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 7.
– ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 7.
– ИМО Рез. MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 4.
– ИМО MSC/Цирк.1239,
– ИМО MSC/Цирк.1275.

– EN 3-7 (2004) включително А.1 (2007),
– EN 3-8 (2006), включително АC (2007),
– EN 3-9 (2006), включително АC (2007),
– EN 3-10 (2009).

B + D
B + E
B + F

A.1/3.3

Снаряжение на пожарникаря: защитно облекло (облекло за непосредствена близост)

– Прав. II-2/10,
– Прав. X/3,
– ИМО Рез. – MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 3.

– Прав. II-2/10,
– ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 7.
– ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 7.
– ИМО Рез. – MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 3.

Защитни дрехи за гасене на пожари:
– EN 469 (2005), включително A1 (2006) и АC (2006). Защитни дрехи за гасене на пожари – отразяващи дрехи за специализирано пожарогасене.
– EN 1486 (2007).
Защитни дрехи за гасене на пожари – защитни дрехи с отразяваща външна повърхност.
– ISO 15538 (2001) ниво 2.

B + D
B + E
B + F

A.1/3.4

Снаряжение на пожарникаря: ботуши

– Прав. II-2/10,
– Прав. X/3,
– ИМО Рез.
MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 3.

– Прав. II-2/10,
– ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 7.
– ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 7.
– ИМО Рез. – MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 3.

– EN 15090 (2012).

B + D
B + E
B + F

A.1/3.5

Снаряжение на пожарникаря: ръкавици

– Прав. II-2/10,
– Прав. X/3,
– ИМО Рез.
MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 3.

– Прав. II-2/10,
– ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 7.
– ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 7.
– ИМО Рез. MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 3.

– EN 659 (2003), включително A1 (2008) и АC (2009)

B + D
B + E
B + F

A.1/3.6

Снаряжение на пожарникаря: шлем

– Прав. II-2/10,
– Прав. X/3,
– ИМО Рез. MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 3.

– Прав. II-2/10,
– ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 7.
– ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 7.
– ИМО Рез. MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 3.

-EN 443 (2008).

B + D
B + E
B + F

A.1/3.7

Автономен дихателен апарат със сгъстен въздух
Бележка: При инциденти, свързани с опасни товари, се изисква използване на тип маска с положително налягане.

– Прав. II-2/10,
– Прав. X/3,
– ИМО Рез.
MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 3.

– Прав. II-2/10,
– ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 7.
– ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 7.
– ИМО Рез. MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 3.
И ако апаратът се използва при инциденти с товари:
– ИМО Рез. MSC.4(48)-(IBC Кодекс) 14,
– ИМО Рез. MSC.5(48)-(IGC Кодекс) 14,

– EN 136 (1998), включително АC (2003),
– EN 137 (2006).
И ако апаратът се използва при инциденти с товари:
– ISO 23269-3 (2011).

B + D
B + E
B + F

A.1/3.8

Дихателни апарати със сгъстен въздух

– Прав. X/3,
– ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 7.
Бележка: Това оборудване е само за бързоходни плавателни съдове, построени съгласно разпоредбите на HSC Кодекс 1994 г.

– ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 7.

– EN 14593-1 (2005),
– EN 14593-2 (2005), включително АC (2005),
– EN 14594 (2005), включително АC (2005).

B + D
B + E
B + F

A.1/3.9

Компоненти на спринклерни системи за жилищни помещения, служебни помещения и постове за управление, еквивалентни на тези, посочени в правило II-2/12 на SOLAS 74 (ограничени до дюзи и действието им) (в тази позиция са включени дюзи за стационарни спринклерни системи за бързоходни плавателни съдове (HSC)

– Прав. II-2/7,
– Прав. II-2/10,
– Прав. X/3,
– ИМО Рез.
MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 8.

– Прав. II-2/7,
– Прав. II-2/9,
– Прав. II-2/10,
– ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 7.
– ИМО Рез. MSC.44(65),
– ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 7.
– ИМО Рез. MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 8.
– ИМО MSC/Цирк.912.

– ИМО Рез. A.800(19).

B + D
B + E
B + F

A.1/3.10

Дюзи за стационарни водоразпръскващи системи за гасене на пожари под налягане, предназначени за машинни помещения и помпени отделения

– Прав. II-2/10,
– Прав. X/3,
– ИМО Рез.
MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 7.

– Прав. II-2/10,
– ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 7.
– ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 7.
– ИМО Рез. MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 7.
– ИМО MSC.1/Цирк.1313.

– ИМО MSC/Цирк.1165, приложение А.

Б + Г
Б + Д
Б + Е

A.1/3.11

Огнеупорни прегради от клас "А" и "Б"
а) прегради от клас "А",
б) прегради от клас "Б".

Клас "А":
– Прав. II-2/3.2.
Клас "Б":
– Прав. II-2/3.4.

– Прав. II-2/9 и
Клас "А":
– Прав. II-2/3.2.
– ИМО MSC/Цирк.1120
– ИМО MSC.1/Цирк.1435
Клас "Б":
– Прав. II-2/3.4.

– ИМО Рез. MSC.307(88)-(FTP Кодекс 2010 г.).

B + D
B + E
B + F

A.1/3.12

Устройства за предотвратяване на преминаване на пламък в товарните танкове на нефтени танкери

– Прав. II-2/4,
– Прав. II-2/16.

– Прав. II-2/4,
– Прав. II-2/16

– EN ISO 16852 (2010),
– ISO 15364 (2007),
– ИМО MSC/Цирк.677.

За оборудване, различно от вентили:
B + D
B + E
B + F
За вентили:
B + F

A.1/3.13

Негорими материали

– Прав. II-2/3,
– Прав. X/3.

– Прав. II-2/3,
– Прав. II-2/5,
– Прав. II-2/9,
– ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 7.
– ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 7.

– ИМО Рез. MSC.307(88)-(FTP Кодекс 2010 г.).

B + D
B + E
B + F

A.1/3.14

Материали, различни от стомана, за тръби, преминаващи през прегради от клас "А" или "Б"

Елементът е включен в A.1/3.26 и A.1/3.27

A.1/3.15

Материали, различни от стомана, за тръби, пренасящи нефт или гориво:
а) пластмасови тръби и фитинги,
б) клапани,
в) меки връзки,
г) компоненти на метална тръба с еластични и еластомерни уплътнения.

– Прав. II-2/4,
– Прав. X/3.

– Прав. II-2/4,
– ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 7, 10,
– ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 7, 10,
– ИМО MSC/Цирк.1120.

Тръби и фитинги:
– ИМО Рез. A.753(18).
Вентили:
– ISO 10497 (2010),
Меки връзки:
– EN ISO 15540 (2001),
– EN ISO 15541 (2001).
Компоненти на метална тръба с еластични и еластомерни уплътнения.
– ISO 19921 (2005),
– ISO 19922 (2005),

B + D
B + E
B + F

A.1/3.16

Противопожарни врати

– Прав. II-2/9.

– Прав. II-2/9.

– ММО Рез. MSC.307(88)-(FTP Кодекс 2010 г.),
– ММО MSC.1/Цирк.1319

B + D
B + E
B + F

A.1/3.17

Компоненти на системи за управление на противопожарни врати.
Бележка: Когато в колона 2 е използван терминът "компоненти на системи", това може да означава, че единичен компонент, група компоненти и цяла система трябва да бъде изпитана, за да се гарантира, че са спазени международните изисквания

– Прав. II-2/9,
– Прав. X/3.

– Прав. II-2/9,
– ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 7.

– ИМО Рез. MSC.307(88)-(FTP Кодекс 2010 г.).

B + D
B + E
B + F

A.1/3.18

Материали за повърхности и подови настилки, характеризиращи се с ниска скорост на разпространение на пламъка
а) декоративни облицовки,
б) системи за боядисване,
в) подови настилки,
г) изолационни покрития за тръби,
д) слепващи материали, използвани при изграждане на прегради от клас "А", "Б" и "В",
е) мембрана за горивопроводи

– Прав. II-2/3,
– Прав. II-2/5,
– Прав. II-2/6 за а), б), в)
– Прав. II-2/9 за д), е)
– Прав. X/3.

– Прав. II-2/3,
– Прав. II-2/5,
– Прав. II-2/6,
– Прав. II-2/9,
– ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 7.
– ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 7.
– ИМО MSC/Цирк.1120.

– ИМО Рез. MSC.307(88)-(FTP Кодекс 2010 г.).

B + D
B + E
B + F

A.1/3.19

Драперии, завеси и други висящи текстилни материали и покрития

– Прав. II-2/3,
– Прав. II-2/9,
– Прав. X/3.

– Прав. II-2/3,
– Прав. II-2/9,
– ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 7.
– ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 7.

– ИМО Рез. MSC.307(88)-(FTP Кодекс 2010 г.).

B + D
B + E
B + F

A.1/3.20

Мека мебел

– Прав. II-2/3,
– Прав. II-2/5,
– Прав. II-2/9,
– Прав. X/3.

– Прав. II-2/3,
– Прав. II-2/5,
– Прав. II-2/9,
– ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 7.
– ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 7.

– ИМО Рез. MSC.307(88)-(FTP Кодекс 2010 г.).

B + D
B + E
B + F

A.1/3.21

Постелъчни принадлежности

– Прав. II-2/3,
– Прав. II-2/9,
– Прав. X/3.

– Прав. II-2/3,
– Прав. II-2/9,
– ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 7.
– ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 7.

– ИМО Рез. MSC.307(88)-(FTP Кодекс 2010 г.).

B + D
B + E
B + F

A.1/3.22

Автоматични противопожарни предпазители

– Прав. II-2/9.

– Прав. II-2/9.

– ИМО Рез. MSC.307(88)-(FTP Кодекс 2010 г.).

B + D
B + E
B + F

A.1/3.23

Прорези на негорими тръбопроводи през прегради от клас "А"

Преместен в А.1/3.26

A.1/3.24

Проходи на електрически кабели през прегради от клас "А"

Преместен в А.1/3.26(a)

A.1/3.25

Огнеупорни прозорци и бордови илюминатори от клас "А" и "Б"

– Прав. II-2/9.

– Прав. II-2/9,
– ИМО MSC/Цирк.1120.

– ИМО Рез. MSC.307(88)-(FTP Кодекс 2010 г.).

B + D
B + E
B + F

A.1/3.26

Прорези през прегради от клас "А"
а) проходи за електрически кабели,
б) прорези за тръби, вентилационни канали, шахти и др.

– Прав. II-2/9.

– Прав. II-2/9,
– ИМО MSC.1/Цирк.1276. (отнася се само за буква б)

– ИМО Рез. MSC.307(88)-(FTP Кодекс 2010 г.).

B + D
B + E
B + F

A.1/3.27

Прорези в прегради от клас "Б"
а) проходи за електрически кабели,
б) прорези за тръби, вентилационни канали, шахти и др.

– Прав. II-2/9.

– Прав. II-2/9.

– ИМО Рез. MSC.307(88)-(FTP Кодекс 2010 г.).

B + D
B + E
B + F

A.1/3.28

Спринклерни системи (ограничени до спринклерни глави)
(в тази позиция са включени дюзи за стационарни спринклерни системи за бързоходни плавателни съдове (HSC)

– Прав. II-2/7,
– Прав. II-2/10,
– Прав. X/3.

– Прав. II-2/7,
– Прав. II-2/10,
– ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 7.
– ИМО Рез. MSC.44(65),
– ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 7.
– ИМО Рез. MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 8.
– ИМО MSC/Цирк.912.

– ISO 6182-1 (2004),
или
– EN 12259-1 (1999), включително А1 (2001), A2 (2004) и А3 (2006).

B + D
B + E
B + F

A.1/3.29

Пожарни шлангове

– Прав. II-2/10,
– Прав. X/3.

– Прав. II-2/10,
– ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 7.
– ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 7.

– EN 14540 (2004), включително А.1 (2007).

B + D
B + E
B + F

A.1/3.30

Преносимо оборудване за кислороден анализ и откриване на газ

– Прав. II-2/4,
– Прав. VI/3.

– Прав. II-2/4,
– Прав. VI/3,
– ИМО Рез. MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 15.

– EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945 или IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,
– IEC 60092-504 (2001) включително Поправка 1 (2011) на IEC 60092-504,
– IEC 60533 (1999), и според случая за:
а) Категория 1: (безопасна област):
– EN 50104 (2010),
– EN 60079-29-1 (2007).
б) Категория 2: (атмосфери с взривоопасни газове)
– EN 50104 (2010),

B + D
B + E
B + F

– EN 60079-29-1 (2007),
– IEC 60079-0 (2011),
– EN 60079-1 (2007) включително Поправка 1 (2008) на IEC 60079-1,
– EN 60079-10-1 (2009),
– EN 60079-11 (2012),
– EN 60079-15 (2010),
– EN 60079-26 (2007).


A.1/3.31

Дюзи за стационарни спринклерни системи за бързоходни плавателни съдове (HSC)

Елементът е изтрит, тъй като е включен в A.1/3.9 и A.1/3.28

A.1/3.32

Материали за ограничаване на пожара (освен мебели) за бързоходни плавателни съдове

– Прав. X/3.

– ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 7.
– ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 7.

– ИМО Рез. MSC.307(88)-(FTP Кодекс 2010 г.).

B + D
B + E
B + F

A.1/3.33

Материали за ограничаване на пожара за мебели за бързоходни плавателни съдове

– Прав. X/3.

– ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 7.
– ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 7.

– ИМО Рез. MSC.307(88)-(FTP Кодекс 2010 г.).

B + D
B + E
B + F

A.1/3.34

Огнеупорни прегради за бързоходни плавателни съдове

– Прав. X/3.

– ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 7.
– ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 7.

– ИМО Рез. MSC.307(88)-(FTP Кодекс 2010 г.).

B + D
B + E
B + F

A.1/3.35

Противопожарни врати на бързоходни плавателни съдове

– Прав. X/3.

– ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 7.
– ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 7.

– ИМО Рез. MSC.307(88)-(FTP Кодекс 2010 г.).

B + D
B + E
B + F

A.1/3.36

Автоматични противопожарни предпазители на бързоходни плавателни съдове

– Прав. X/3.

– ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 7.
– ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 7.

– ИМО Рез. MSC.307(88)-(FTP Кодекс 2010 г.).

B + D
B + E
B + F

A.1/3.37

Прорези през огнеупорни прегради на бързоходни плавателни съдове
а) проходи за електрически кабели,
б) прорези за тръби, вентилационни канали, шахти и др.

– Прав. X/3.

– ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 7.
– ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 7.

– ИМО Рез. MSC.307(88)-(FTP Кодекс 2010 г.).

B + D
B + E
B + F

A.1/3.38

Преносимо оборудване за гасене на пожари за спасителни и дежурни лодки

– Прав. III/4,
– Прав. X/3,
– ИМО Рез.
MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 4.

– Прав. III/34,
– ИМО Рез. A.951(23),
– ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 8.
– ИМО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс) I, IV, V,
– ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 8.
– ИМО Рез. MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 4.
– ИМО MSC.1/Цирк.1313.

– EN 3-7 (2004) включително А1 (2007),
– EN 3-8 (2006), включително АC (2007),
– EN 3-9 (2006), включително АC (2007),
– EN 3-10 (2009).

B + D
B + E
B + F

A.1/3.39

Дюзи за еквивалентни системи с водна мъгла за гасене на пожари, предназначени за машинни помещения и помпени отделения

– Прав. II-2/10,
– Прав. X/3.

– Прав. II-2/10,
– ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 7.
– ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 7.
– ИМО Рез. MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 7.
– ИМО MSC.1/Цирк.1313.

– ИМО MSC/Цирк.1165

B + D
B + E
B + F

A.1/3.40

Системи за осветление с ниско разположение (само компоненти)

– Прав. II-2/13,
– ИМО Рез.
MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 11.

– Прав. II-2/13,
– ИМО Рез. A.752(18),
– ИМО Рез. MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 11.

– ИМО Рез. A.752(18),
или
– ISO 15370 (2010).

B + D
B + E
B + F

A.1/3.41

Дихателни апарати за аварийни изходи (ДААИ)

– Прав. II-2/13.

– Прав. II-2/13,
– ИМО Рез. MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 3.
– ИМО MSC/Цирк.849.

– ISO 23269-1 (2008) или вместо него:
За автономни: дихателен апарат с отворена система за циркулация със сгъстен въздух с цяла маска или наустник за евакуация:
– EN 402(2003).
За автономни: дихателен апарат с отворена система за циркулация със сгъстен въздух с качулка за евакуация:
– EN 1146(2005).
За автономни: дихателен апарат със затворена система за циркулация със сгъстен въздух:
– EN 13794(2002).

B + D
B + E
B + F

A.1/3.42

Компоненти на системи за инертен газ

– Прав. II-2/4.

– Прав. II-2/4,
– ИМО Рез. A.567(14),
– ИМО Рез. MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 15,
– ИМО MSC/Цирк.353,
– ИМО MSC/Цирк.485,
– ИМО MSC/Цирк.731,
– ИМО MSC/Цирк.1120.

– ИМО MSC/Цирк.353.

B + D
B + E
B + F
G

A.1/3.43

Дюзи за системи за гасене на пожари за фритюрници (автоматичен или ръчен тип)

– Прав. II-2/1,
– Прав. II-2/10,
– Прав. X/3.

– Прав. II-2/1,
– Прав. II-2/10,
– ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 7.

– ISO 15371 (2009).

B + D
B + E
B + F

A.1/3.44

Снаряжение на пожарникаря
– осигурително
въже

– Прав. II-2/10,
– Прав. X/3,
– ИМО
Рез. MSC.98(73)-
(FSS Кодекс) 3.

– Прав. II-2/10,
– ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC
Кодекс 1994 г.) 7.
– ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC
Кодекс 2000 г.) 7.
– ИМО Рез. MSC.98(73)-(FSS
Кодекс) 3.

– ИМО Рез. MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 3.
– ИМО Рез.
MSC.307(88)-(FTP Кодекс
2010 г.).

B + D
B + E
B + F

A.1/3.45

Компоненти на еквивалентни
стационарни
системи за гасене на
пожари с газ (противопожарно
средство,
вентили и дюзи) за
машинни помещения и товарни помпени отделения

– Прав. II-2/10,
– Прав. X/3,
– ИМО Рез.
MSC.98(73)-
(FSS Кодекс) 5.

– Прав. II-2/10,
– ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC
Кодекс 1994 г.) 7.
– ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC
Кодекс 2000 г.) 7.
– SC.98(73)-(FSS
Кодекс) 5.
– ИМО MSC/Цирк.848,
– ИМО MSC.1/Цирк.1313.
– ИМО MSC.1/Цирк.1316.

– ИМО MSC/Цирк.848,
– ИМО MSC.1/Цирк.1316.

B + D
B + E
B + F

A.1/3.46

Еквивалентни стационарни системи за гасене на пожари с газ за машинни помещения (аерозолни системи)

– Прав. II-2/10,
– Прав. X/3,
– ИМО Рез.
MSC.98(73)-
(FSS Кодекс) 5.

– Прав. II-2/10,
– ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 7.
– ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 7.
– ИМО Рез. MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 5.
– ИМО MSC.1/Цирк.1270.
– ИМО MSC.1/Цирк.1313.

– ИМО MSC.1/Цирк.1270, включително Поправка 1.

B + D
B + E
B + F

A.1/3.47

Концентрат за стационарни системи за гасене на пожари с пяна с висок коефициент на разширение за машинни помещения и товарни помпени отделения.
Бележка: Стационарната система за гасене на пожари с пяна с висок коефициент на разширение (включително системите, които използват въздуха в помещението за осигуряване на целевите показатели) за машинни помещения и товарни помпени отделения трябва да бъде допълнително изпитана с одобрения концентрат, за да отговори на изискванията на администрацията

– Прав. II-2/10.

– Прав. II-2/10,
– ИМО Рез. – MSC.98(73)-(FSS
Кодекс) 6.

– ИМО MSC/Цирк. 670.

B + D
B + E
B + F

A.1/3.48

Компоненти на стационарни системи за гасене на пожари на водна основа с локално приложение, предназначени за машинни помещения от категория "А" (дюзи и изпитания на ефективността)

– Прав. II-2/10,
– Прав. X/3.

– Прав. II-2/10,
– ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC
Кодекс 1994 г.) 7.
– ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC
Кодекс 2000 г.) 7.

– ИМО MSC.1/Цирк.1387.

B + D
B + E
B + F

A.1/3.49

Стационарни системи за гасене на пожари с използване на вода, за Ро–Ро помещения, помещения от специални категории, еквивалентен на посочените в указаното в Резолюция A.123(V)

– Прав. II-2/19,
– Прав. II-2/20,
– Прав. X/3.

– Прав. II-2/19,
– Прав. II-2/20,
– ИМО Рез. A.123(V),
– ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 7.
– ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 7.

– ИМО MSC.1/Цирк.1430

B + D
B + E
B + F

A.1/3.50

Защитно облекло, устойчиво на химическо въздействие

Преместен в А.2/3.9.

A.1/3.51

Компоненти на стационарни системи за откриване и оповестяване на пожари, предназначени за постове за управление, служебни помещения, жилищни помещения, балкони на каюти, машинни помещения и машинни помещения с безвахтено обслужване
а) оборудване за управление и индикация
б) оборудване за електрическо захранване
в) температурни датчици – точкови датчици
г) датчици за дим: точкови датчици, използващи разсеяна светлина, излъчвана светлина или йонизация
д) датчици за пламък: точкови датчици
е) ръчни пожароизвестители
ж) изолатори на късо съединение
з) входно-изходни устройства
и) кабели

– Прав. II–2/7,
– Прав. X/3,
– ИМО Рез. MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 9.

– Прав. II–2/7,
– ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 7,
– ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 7,
– ИМО Рез. MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 9,
– ИМО MSC.1/Цирк. 1242.
– ИМО MSC.1/Цирк. 1313.

Оборудване за управление и индикация. Електрообзавеждане на кораби:
-EN 54-2 (1997) вкл. AC(1999) и A1(2006).
Оборудване за захранване:
-EN 54-4 (1997) вкл. AC(1999), A1(2002) и A2(2006).
Температурни датчици – точкови датчици:
-EN 54-5 (2000) вкл. A1(2002).
Датчици за дим – точкови датчици, използващи разсеяна светлина, излъчвана светлина или йонизация:
-EN 54-7 (2000) вкл. A1(2002) и A2(2006).
Датчици за пламък – точкови датчици:
-EN 54-10 (2002) вкл. A1(2005).
Ръчни пожароизвестители:
-EN 54-11 (2001) вкл. A1(2005).
Изолатори на късо съединение:
– EN 54-17 (2007), включително АC (2007),
Входно– изходни устройства:
– EN 54-18 (2005), включително АC (2007),
Кабели:
– EN 60332-1-1 (2004).
– IEC 60092-376 (2003).
И според случая електрическо и електронно обзавеждане в кораби:
-IEC 60092-504 (2001), включително Поправка 1 (2011) на IEC 60092-504,
-IEC 60533 (1999).

B + D
B + E
B + F

A.1/3.52

Непреносими и превозими пожарогасители

– Прав. II-2/10,
– Прав. X/3

– Прав. II-2/4,
– Прав. II-2/10,
– ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 7.
– ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 7.

– EN 1866-1 (2007).
или
– ISO 11601 (2008).

B + D
B + E
B + F

A.1/3.53

Устройства за пожарна сигнализация – сирени

– Прав. II-2/7,
– Прав. X/3,
– ИМО Рез.
– MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 9.

– Прав. II-2/7,
– ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 7.
– ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 7.
– ИМО Рез. MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 9.
– ИМО MSC.1/Цирк.1313.

Звукови сигнализатори
– EN 54-3 (2001) включително А1 (2002) и A2(2006),
– IEC 60092-504 (2001) включително Поправка 1 (2011) на IEC 60092-504,
– IEC 60533 (1999).

B + D
B + E
B + F

A.1/3.54

Стационарно оборудване за кислороден анализ и откриване на газ

– Прав. II-2/4,
– Прав. VI/3.

– Прав. II-2/4,
– Прав. VI/3,
– ИМО Рез. – MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 15.
За комбинирани системи за О2 и HC (въглеводороди) допълнително:
– ИМО MSC.1/Цирк.1370.

– IEC 60092-504 (2001) включително Поправка 1 (2011) на IEC 60092-504,
– IEC 60533 (1999) и според случая за:
а) Категория 4: (безопасна област)
– EN 50104 (2010).
б) Категория 3: (атмосфери с взривоопасни газове)
– EN 50104 (2010),
– IEC 60079-0 (2011),
– EN 60079-29-1 (2007).
За комбинирани системи за О2 и HC (въглеводороди) допълнително:
– ИМО MSC.1/Цирк.1370.

B + D
B + E
B + F

A.1/3.55

Дюзи с двойно предназначение (разпръскващ/ струен тип)

– Прав. II-2/10,
– Прав. X/3.

– Прав. II-2/10,
– ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 7.
– ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 7.

Струйници с ръчно насочване за използване при пожар – комбинирани струйници PN 16:
– EN 15182-1 (2007) включително A1(2009),
– EN 15182-2 (2007) включително А1(2009).
Струйници с ръчно насочване за използване при пожар – струйници PN 16 с плътна струя и/или с непроменящ се ъгъл на разпръскваната струя:
– EN 15182-1 (2007) включително А1(2009).

B + D
B + E
B + F

A.1/3.56

Пожарни шлангове (от навит тип)

– Прав. II-2/10,
– Прав. X/3.

– Прав. II-2/10,
– ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 7.
– ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 7.

-EN 671-1 (2001), включително АC (2002).

B + D
B + E
B + F

A.1/3.57

Компоненти на системи за гасене на пожари с пяна със среден коефициент на разширение – стационарна палубна пяна за танкери

– Прав. II-2/10.

– Прав. II-2/10.8.1,
– ИМО Рез. MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 14.
– ИМО MSC.1/Цирк.1239.
– ИМО MSC.1/Цирк.1276.

– ИМО MSC/Цирк.798.

B + D
B + E
B + F

A.1/3.58

Компоненти на стационарни системи за гасене на пожари с пяна с нисък коефициент на разширение, предназначени за машинни помещения и защита на палубата на танкери

– Прав. II-2/10.

– Прав. II-2/10,
– ИМО Рез. MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 6, 14,
– ИМО MSC.1/Цирк.1239.
– ИМО MSC.1/Цирк.1276.
– ИМО MSC.1/Цирк.1313.

– ИМО MSC.1/Цирк.1312.
– ИМО MSC.1/Цирк.1312/ Попр.1.

B + D
B + E
B + F

A.1/3.59

Разширяваща се пяна за стационарни системи за гасене на пожари на химикаловози

– Прав. II-2/1,
– ИМО Рез. MSC.4(48)-(IBC Кодекс).

– ИМО Рез. MSC.4(48)-(IBC Кодекс),
– ИМО MSC/Цирк.553.

– ИМО MSC.1/Цирк.1312.
– ИМО MSC.1/Цирк.1312/ Попр.1.

B + D
B + E
B + F

A.1/3.60

Дюзи за стационарни водоразпръскващи системи за гасене на пожари под налягане, предназначени за балкони на каюти

– Прав. II-2/10.

– Прав. II-2/10,
– ИМО Рез. MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 7.
– ИМО MSC.1/Цирк.1313.

– ИМО MSC.1/Цирк.1268.

B + D
B + E
B + F

A.1/3.61

а) Стационарни системи за гасене на пожари, използващи въздуха в помещението, с пяна с висок коефициент на разширение за машинни помещения и товарни помпени отделения.
б) Стационарни системи за гасене на пожари, използващи въздуха извън помещението, с пяна с висок коефициент на разширение за машинни помещения и товарни помпени отделения.
Бележка. Стационарни системи за гасене на пожари, използващи въздуха в помещението, с пяна с висок коефициент на разширение за машинни помещения и товарни помпени отделения трябва да бъдат изпитани с одобрения концентрат, за да отговорят на изискванията на администрацията

– Прав. II-2/10.

– Прав. II-2/10.

– ИМО MSC.1/Цирк.1384.

B + D
B + E
B + F

A.1/3.62 Вж. забележка б) от настоящото приложение № 1

Системи за гасене на пожари с прахово пожарогасително средство

– Прав. II-2/1.

– Прав. II-2/1,
– ИМО Рез. MSC.5(48)-(IGC Кодекс).

– ИМО MSC.1/Цирк.1315

B + D
B + E
B + F

A.1/3.63 Вж. бележка в) от настоящото приложение № 1

Компоненти на системи за откриване на дим чрез вземане на проби

– Прав. II-2/7,
– Прав. II-2/19,
– Прав. II-2/20.

– Прав. II-2/7,
– Прав. II-2/19,
– Прав. II-2/20,
– ИМО Рез. – MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 10.

– ИМО Рез. MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 10.
и за:
Оборудване за управление и индикация. Електрообзавеждане на кораби:

B + D
B + E
B + F

– EN 54-2 (1997), включително АC (1999) и A1(2006).
Оборудване за електрическо захранване:
– EN 54-4 (1997), включително АC (1999) и A1(2002) и A2(2006).
Засмукващи димни пожароизвестители:
– EN 54-20 (2006), включително АC (2008)
И според случая електрическо и електронно обзавеждане в кораби: – IEC 60092-504 (2001) включително Поправка 1 (2011) на IEC 60092-504,
– IEC 60533 (1999).
И както е приложимо за експлозивни атмосфери:
– IEC 60079-0 (2011).


A.1/3.64 Вж. бележка в) от настоящото приложение № 1

Прегради от клас "В"

– Прав. II-2/3.

– Прав. II-2/3,
– Прав. II-2/9.

– ИМО Рез. MSC.307(88)-(FTP Кодекс 2010 г.).

B + D
B + E
B + F

A.1/3.65 Вж. бележка в) от настоящото приложение № 1

Стационарна система за откриване на газообразни въглеводороди

– Прав. II-2/4.

– Прав. II-2/4,
– ИМО Рез. MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 16.
– ИМО MSC.1/Цирк.1370.

– ИМО MSC.1/Цирк.1370.
– IEC 60079-0 (2011),
– EN 60079-29-1 (2007),
– IEC 60092-504 (2001), включително Поправка 1 (2011) на IEC 60092-504,
– IEC 60533 (1999).

B + D
B + E
B + F

A.1/3.66 Вж. бележка в) от настоящото приложение № 1

Системи за насочване при евакуация, използвани като алтернатива на системите за осветление с ниско разположение

– Прав. II-2/13.

– Прав. II-2/13,
– ИМО MSC.1/Цирк.1168.

– ИМО MSC.1/Цирк.1168.

B + D
B + E
B + F

A.1/3.67 Предишен А.2/3.23

Оборудване за гасене на пожари с пяна за хеликоптерно съоръжение

– Прав. II-2/18.

– Прав. II-2/18,
– ММО MSC.1/Цирк.1431.

– EN 13565-1 (2003), включително А1 (2007).

B + D
B + E
B + F

 4. Навигационно оборудване

Колона 5:

Поредицата IEC 61162 се отнася за следните референтни стандарти за системи и съоръжения за морска навигация и радиосъобщения – Цифров интерфейс:
1. IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) – Част 1: Едно предавателно устройство и много приемащи устройства
2. IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) – Част 2: Един говорещ и много слушатели, високоскоростно пренасяне
3. IEC 61162-3 ed1.1 Обединен с am1 (2010-11) – Част 3: Система от последователни устройства за предаване на данни
– IEC 61162-3 ed1.0 (2008-05) – Част 3: Система от последователни устройства за предаване на данни
– IEC 61162-3-am1 ed1.0 (2010-06) Изменение 1 – Част 3: Система от последователни устройства за предаване на данни
4. IEC 61162-400 ed1.0 (2001-11) – Част 400: Множество предавателни и множество приемни устройства. Корабни системи за взаимна връзка. Въведение и основни принципи
– IEC 61162-401 ed1.0 (2001-11) – Част 401: Множество предавателни и множество приемни устройства. Корабни системи за взаимна връзка. Профил, свързан с приложния слой на комуникационния протокол
– IEC 61162-402 ed1.0 (2005-09) – Част 402: Множество предавателни и множество приемни устройства. Корабни системи за взаимна връзка. Документация и изисквания за изпитвания BG
– IEC 61162-410 ed1.0 (2001-11) – Част 410: Множество предавателни и множество приемни устройства. Корабни системи за взаимна връзка. Транспортни профилни изисквания и основен транспортен профил
– IEC 61162-420 ed1.0 (2001-11) – Част 420: Множество предавателни и множество приемни устройства. Корабни системи за взаимна връзка. Придружаващи стандартни изисквания и основни придружаващи стандарти
– IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) – Част 450: Множество предавателни и множество приемни устройства. Леки корабни системи за взаимна връзка

Поредицата EN 61162 се отнася за следните референтни стандарти за системи и съоръжения за морска навигация и радиосъобщения – Цифрови интерфейси:

1. EN 61162-1 (2011) – Част 1: Едно предавателно устройство и много приемащи устройства
2. EN 61162-2 (1998) – Част 2: Един говорещ и много слушатели, високоскоростно пренасяне
3. EN 61162-3 (2008) – Част 3: Система от последователни устройства за предаване на данни
– EN 61162-3-am1 (2010) Изменение 1 – Част 3: Система от последователни устройства за предаване на данни
4. EN 61162-400 (2002) – Част 400: Множество предавателни и множество приемни устройства. Корабни системи за взаимна връзка. Въведение и основни принципи
– EN 61162-401 (2002) – Част 401: Множество предавателни и множество приемни устройства. Корабни системи за взаимна връзка. Профил, свързан с приложния слой на комуникационния протокол
– EN 61162-402 (2005) – Част 402: Множество предавателни и множество приемни устройства. Корабни системи за взаимна връзка. Документация и изисквания за изпитвания
– EN 61162-410 (2002) – Част 410: Множество предавателни и множество приемни устройства. Корабни системи за взаимна връзка. Транспортни профилни изисквания и основен транспортен профил
– EN 61162-420 (2002) – Част 420: Множество предавателни и множество приемни устройства. Корабни системи за взаимна връзка. Придружаващи стандартни изисквания и основни придружаващи стандарти
– EN 61162-450 (2011) – Част 450: Множество предавателни и множество приемни устройства. Леки корабни системи за взаимна връзка

Наименование на елемента от оборудването

Правило на SOLAS 74, както е изменено, когато се изисква "типово одобрение"

Приложими правила на SOLAS 74, както са изменени, и съответните резолюции и циркулярни писма на ИМО, според случая

Стандарти за изпитване

Модули за оценка на съответствието

1

2

3

4

5

6

A.1/4.1

Магнитен компас
а) клас А за кораби
б) клас Б за спасителни и дежурни лодки

– Прав. V/18.

– Прав. V/19,
– ИМО Рез. A.382(X),
– ИМО Рез. A.694(17).

– ISO 1069 (1973),
– ISO 25862 (2009),
– EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,
или
– ISO 1069 (1973),
– ISO 25862 (2009),
– IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945

B + D
B + E
B + F
G

A.1/4.2

Предаващо устройство за курсоуказване (ПУК) (магнитен метод)

– Прав. V/18,
– Прав. V/19,
– Прав. X/3,
– ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13.
– ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13.

– Прав. V/19,
– ИМО Рез. A.694(17),
– ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13.
– ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13.
– ИМО Рез. MSC.116(73),
– ИМО Рез. MSC.191(79).

– EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,
– серия EN 61162,
– ISO 22090-2 (2004), включително Поправка 2005,
– EN 62288 (2008).
или
– IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,
– серия IEC 61162,
– ISO 22090-2 (2004), включително Поправка 2005,
– IEC 62288 Изд.1.0(2008).

B + D
B + E
B + F
G

A.1/4.3

Жирокомпас

– Прав. V/18.

– Прав. V/19,
– ИМО Рез. A.424(XI),
– ИМО Рез. A.694(17),
– ИМО Рез. MSC.191(79).

– EN ISO 8728 (1998),
– EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,
– серия EN 61162,
– EN 62288 (2008).
или
– ISO 8728 (1997),
– IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,
– серия IEC 61162,
– IEC 62288 Изд.1.0(2008).

B + D
B + E
B + F
G

A.1/4.4

Радиолокационно оборудване

Преместен в А.1/4.34, А.1/4.35 и А.1/4.36.

A.1/4.5

Средство за автоматична радиолокационна прокладка (САРП)

Преместен в А.1/4.34.

A.1/4.6

Ехолоти

– Прав. V/18,
– Прав. X/3,
– ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13.
– ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13.

– Прав. V/19,
– ИМО Рез. A.224(VII),
– ИМО Рез. A.694(17),
– ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13.
– ИМО Рез. – MSC.74(69), приложение 4,
– ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13.
– ИМО Рез. MSC.191(79).

– EN ISO 9875 (2001), включително Техническа поправка ISO 1, 2006,
– EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,
– серия EN 61162,
– EN 62288 (2008).
или
– ISO 9875 (2000), включително Техническа поправка ISO 1: 2006,
– IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,
– серия IEC 61162,
– IEC 62288 Изд.1.0(2008).

B + D
B + E
B + F
G

A.1/4.7

Оборудване за измерване на скорост и разстояние (ОИСР)

– Прав. V/18,
– Прав. X/3,
– ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13.
– ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13.

– Прав. V/19,
– ИМО Рез. A.694(17),
– ИМО Рез. A.824(19),
– ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13.
– ИМО Рез. MSC.96(72),
– ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13.
– ИМО Рез. MSC.191(79).

– EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,
– EN 61023 (2007),
– серия EN 61162,
– EN 62288 (2008).
или
– IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,
– IEC 61023 (2007),
– серия IEC 61162,
– IEC 62288 Изд.1.0(2008).

B + D
B + E
B + F
G

A.1/4.8

Индикатор за ъгъла на отклонение на перото на руля, оборотите на въртене и стъпката на винта

Преместен в А.1/4.20, А.1/4.21 и А.1/4.22.

A.1/4.10

Пеленгатор

Умишлено е оставено празно.

– Прав. V/19,
– ИМО Рез. A.526(13),
– ИМО Рез. A.694(17),
– ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13.
– ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13.
– ИМО Рез. MSC.191(79).

– EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,
– серия EN 61162,
– ISO 20672 (2007),
– EN 62288 (2008).
или
– IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,
– серия IEC 61162,
– ISO 20672 (2007),
– IEC 62288 Изд.1.0(2008).

B + D
B + E
B + F
G

A.1/4.10

Пеленгатор

Умишлено е оставено празно.

A.1/4.11

Оборудване за системата "Loran-C"

– Прав. V/18,
– Прав. X/3,
– ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13.
– ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13.

– Прав. V/19,
– ИМО Рез. A.694(17),
– ИМО Рез. A.818(19),
– ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13.
– ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13.
– ИМО Рез. MSC.191(79).

– EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,
– EN 61075 (1993),
– серия EN 61162,
– EN 62288 (2008).
или
– IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,
– IEC 61075 (1991),
– серия IEC 61162,
– IEC 62288 Изд.1.0(2008).

B + D
B + E
B + F
G

A.1/4.12

Оборудване за системата "Чайка"

– Прав. V/18,
– Прав. X/3,
– ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13.
– ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13.

– Прав. V/19,
– ИМО Рез. A.694 (17),
– ИМО Рез. A.818 (19),
– ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13.
– ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13.
– ИМО Рез. MSC.191(79).

– EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,
– EN 61075 (1993),
– серия EN 61162,
– EN 62288 (2008).
или
– IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,
– IEC 61075 (1991),
– серия IEC 61162,
– IEC 62288 Изд.1.0(2008).

B + D
B + E
B + F
G

A.1/4.13

Оборудване за системата "Decca navigator"

Умишлено е оставено празно.

A.1/4.14

Оборудване за системата GPS

– Прав. V/18,
– Прав. X/3,
– ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13.
– ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13.

– Прав. V/19,
– ИМО Рез. A.694(17),
– ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.),
– ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.),
– ИМО Рез. MSC.112(73),
– ИМО Рез. MSC.191(79).

– EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,
– EN 61108-1 (2003),
– серия EN 61162,
– EN 62288 (2008).
или
– IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,
– IEC 61108-1 (2003),
– серия IEC 61162,
– IEC 62288 Изд.1.0(2008).

B + D
B + E
B + F
G

A.1/4.15

Оборудване GLONASS

– Прав. V/18,
– Прав. X/3,
– ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13.
– ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13.

– Прав. V/19,
– ИМО Рез. A.694(17),
– ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13.
– ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13.
– ИМО Рез. MSC.113(73),
– ИМО Рез. MSC.191(79).

– EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,
– EN 61108-2 (1998),
– серия EN 61162,
– EN 62288 (2008).
или
– IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,
– IEC 61108-2 (1998),
– серия IEC 61162,
– IEC 62288 Изд.1.0(2008).

B + D
B + E
B + F
G

A.1/4.16

Система за управление на курса (СУК)

– Прав. V/18.

– Прав. V/19,
– ИМО Рез. A.342(IX),
– ИМО Рез. A.694(17),
– ИМО Рез. – MSC.64(67), приложение 3,
– ИМО Рез. MSC.191(79).

– ISO 11674 (2006),
– EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,
– серия EN 61162,
– EN 62288 (2008).
или
– ISO 11674 (2006),
– IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,
– серия IEC 61162,
– IEC 62288 Изд.1.0(2008).

B + D
B + E
B + F
G

A.1/4.17

Механичен лоцмански подемник

Преместен в А.1/1.40.

A.1/4.18

Радиолокационен транспондер за търсене и спасяване, работещ на 9 GHz (SART)

– Прав. III/4,
– Прав. IV/14,
– Прав. V/18,
– Прав. X/3,
– ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13.
– ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13.

– Прав. III/6,
– Прав. IV/7,
– ИМО Рез. A.530(13),
– ИМО Рез. A.802(19),
– ИМО Рез. A.694(17),
– ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 8, 14,
– ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 8, 14,
– ITU-R M.628-3 (11/93).

– EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,
– EN 61097-1 (2007).
или
– IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,
– IEC 61097-1 (2007).

B + D
B + E
B + F
G

A.1/4.19

Радиолокационно оборудване за бързоходни плавателни съдове

Преместен в А.1/4.37.

A.1/4.20

Индикатор за ъгъла на отклонение на перото на руля

– Прав. V/18,
– Прав. X/3,
– ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13.
– ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13.

– Прав. V/19,
– ИМО Рез. A.694(17),
– ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13.
– ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13.
– ИМО Рез. MSC.191(79).

– EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,
– серия EN 61162,
– ISO 20673 (2007),
– EN 62288 (2008).
или
– IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,
– серия IEC 61162,
– ISO 20673 (2007),
– IEC 62288 Изд.1.0(2008).

B + D
B + E
B + F
G

A.1/4.21

Индикатор за оборотите на гребния винт

– Прав. V/18,
– Прав. X/3,
– ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13.
– ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13.

– Прав. V/19,
– ИМО Рез. A.694(17),
– ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13.
– ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13.
– ИМО Рез. MSC.191(79).

– EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,
– серия EN 61162,
– ISO 22554 (2007),
– EN 62288 (2008).
или
– IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,
– серия IEC 61162,
– ISO 22554 (2007),
– IEC 62288 Изд.1.0(2008).

B + D
B + E
B + F
G

A.1/4.22

Индикатор на стъпката на гребния винт

– Прав. V/18,
– Прав. X/3,
– ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13.
– ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13.

– Прав. V/19,
– ИМО Рез. A.694(17),
– ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13.
– ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13.
– ИМО Рез. MSC.191(79).

– EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,
– серия EN 61162,
– ISO 22555 (2007),
– EN 62288 (2008).
или
– IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,
– серия IEC 61162,
– ISO 22555 (2007),
– IEC 62288 Изд.1.0(2008).

B + D
B + E
B + F
G

A.1/4.23

Компас за спасителни и дежурни лодки

– Прав. III/4,
– Прав. X/3,
– ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13.
– ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13.

– Прав. III/34,
– ИМО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс) IV, V,
– ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 8, 13,
– ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 8, 13.

– ISO 25862 (2009).

B + D
B + E
B + F
G

A.1/4.24

Средство за автоматична радиолокационна прокладка (САРП) за бързоходни плавателни съдове

Преместен в А.1/4.37

A.1/4.25

Средство за автоматично следене на цели (САСЦ)

Преместен в А.1/4.35

A.1/4.26

Средство за автоматично следене на цели (САСЦ) за бързоходни плавателни съдове

Преместен в А.1/4.38

A.1/4.27

Средство за електронна прокладка (СЕП)

Преместен в А.1/4.36

A.1/4.28

Система за интегриран мостик

Преместен в А.2/4.30

A.1/4.29

Устройство за регистриране на данни за движение на кораба (УРДДК)

– Прав. V/18,
– Прав. V/20,
– Прав. X/3,
– ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13.
– ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13.

– Прав. V/20,
– ИМО Рез. A.694 (17),
– ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13.
– ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13.
– ИМО Рез. MSC.191(79),
– ИМО Рез. MSC.333(90).

– EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,
– серия EN 61162,
– EN 61996-1 (2008),
– EN 62288 (2008).
или
– IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,
– серия IEC 61162,
– IEC 61996-1 (2007-11),
– IEC 62288 Изд.1.0(2008).

B + D
B + E
B + F
G

A.1/4.30

Информационна система за изобразяване на електронни карти (ИСИЕК) с подсигуряване и система за изобразяване на растерни карти (СИРК)

– Прав. V/18,
– Прав. X/3,
– ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13.
– ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13.

– Прав. V/19,
– ИМО Рез. A.694(17),
– ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13,
– ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13.
– ИМО Рез. MSC.191(79),
– ИМО Рез. MSC.232(82),
– ИМО SN.1/Цирк.266.
[Подсигуряването на ИСИЕК и СИРК се прилагат само когато тази операция е включена в ИСИЕК. Сертификатът за модул Б посочва дали тези опции са били изпитани.]

– EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,
– серия EN 61162,
– EN 61174 (2008),
– EN 62288 (2008).
или
– IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,
– серия IEC 61162,
– IEC 61174 (2008),
– IEC 62288 Изд.1.0 (2008).

B + D
B + E
B + F
G

A.1/4.31

Жирокомпас за бързоходни плавателни съдове

– Прав. X/3,
– ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13.
– ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13.

– ИМО Рез. A.694(17),
– ИМО Рез. A.821(19),
– ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13.
– ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13.
– ИМО Рез. MSC.191(79).

– ISO 16328 (2001),
– EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,
– серия EN 61162,
– EN 62288 (2008).
или
– ISO 16328 (2001),
– IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,
– серия IEC 61162,
– IEC 62288 Изд.1.0(2008).

B + D
B + E
B + F
G

A.1/4.32

Оборудване за универсална система за автоматична идентификация

– Прав. V/18,
– Прав. X/3,
– ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13.
– ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13.

– Прав. V/19,
– ИМО Рез. A.694 (17),
– ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13.
– ИМО Рез. MSC.74(69),
– ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13.
– ИМО Рез. MSC.191(79),
– ITU-R M. 1371-4(2010).
Бележка. ITU-R M. 1371-4(2010) се прилага само в съответствие с изискванията на ИМО Рез. MSC.74(69).

– EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,
– серия EN 61162,
– EN 61993-2 (2001),
– EN 62288 (2008).
или
– IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,
– серия IEC 61162,
– IEC 61993-2 (2001),
– IEC 62288 Изд.1.0(2008).

B + D
B + E
B + F
G

A.1/4.33

Система за управление на пътя на кораба (работи при скорост на кораба между минималната скорост за маневриране и 30 възела)

– Прав. V/18.

– Прав. V/19,
– ИМО Рез. A.694(17),
– ИМО Рез. MSC.74(69),
– ИМО Рез. MSC.191(79).

– EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,
– серия EN 61162,
– EN 62065 (2002),
– EN 62288 (2008).
или
– IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,
– серия IEC 61162,
– IEC 62065 (2002),
– IEC 62288 Изд.1.0(2008).

B + D
B + E
B + F
G

A.1/4.34

Радиолокационно оборудване
Категория 1

– Прав. V/18.

– Прав. V/19,
– ИМО Рез. A.278(VIII),
– ИМО Рез. A.694(17),
– ИМО Рез. A.823(19),
– ИМО Рез. MSC.191(79),
– ИМО Рез. MSC.192(79),
– ITU-R M. 1177-3(06/03).

– EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,
– серия EN 61162,
– EN 62288 (2008),
– EN 62388 (2008).
или
– IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,
– серия IEC 61162,
– IEC 62288 Изд.1.0(2008).
– IEC 62388 Изд.1.0(2007).

B + D
B + E
B + F
G

A.1/4.35

Радиолокационно оборудване
Категория 2

– Прав. V/18.

– Прав. V/19,
– ИМО Рез. A.278(VIII),
– ИМО Рез. A.694(17),
– ИМО Рез. MSC.191(79),
– ИМО Рез. MSC.192(79),
– ITU-R M. 1177-3(06/03).

– EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,
– серия EN 61162,
– EN 62288 (2008),
– EN 62388 (2008).
или
– IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,
– серия IEC 61162,
– IEC 62288 Изд.1.0(2008).
– IEC 62388 Изд.1.0(2007).

B + D
B + E
B + F
G

A.1/4.36

Радиолокационно оборудване
Категория 3

– Прав. V/18.

– Прав. V/19,
– ИМО Рез. A.278(VIII),
– ИМО Рез. A.694(17),
– ИМО Рез. MSC.191(79),
– ИМО Рез. MSC.192(79),
– ITU-R M. 1177-3(06/03).

– EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,
– серия EN 61162,
– EN 62288 (2008),
– EN 62388 (2008).
или
– IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,
– серия IEC 61162,
– IEC 62288 Изд.1.0(2008).
– IEC 62388 Изд.1.0(2007).

B + D
B + E
B + F
G

A.1/4.37

Радиолокационно оборудване за бързоходни плавателни съдове (категория 1H и категория 2H)

– Прав. X/3,
– ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13.
– ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13.

– ИМО Рез. A.278(VIII),
– ИМО Рез. A.694(17),
– ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13.
– ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13.
– ИМО Рез. MSC.191(79),
– ИМО Рез. MSC.192(79),
– ITU-R M. 1177-3(06/03).

– EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,
– серия EN 61162,
– EN 62288 (2008),
– EN 62388 (2008).
или
– IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,
– серия IEC 61162,
– IEC 62288 Изд.1.0(2008).
– IEC 62388 Изд.1.0(2007).

B + D
B + E
B + F
G

A.1/4.38

Радиолокационно оборудване, одобрено с вариант с карта, а именно:
а) категория 1C
б) категория 2C
в) категория 1HC за HSC
г) категория 2HC за HSC

– Прав. X/3,
– ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13.
– ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13.

– ИМО Рез. A.278(VIII),
– ИМО Рез. A.694(17),
– ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13.
– ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13.
– ИМО Рез. MSC.191(79),
– ИМО Рез. MSC.192(79),
– ITU-R M. 1177-3(06/03).

– EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,
– серия EN 61162,
– EN 62288 (2008),
– EN 62388 (2008).
или
– IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,
– серия IEC 61162,
– IEC 62288 Изд.1.0(2008).
– IEC 62388 Изд.1.0(2007).

B + D
B + E
B + F
G

A.1/4.39

Радиолокационен отражател – пасивен

– Прав. V/18,
– Прав. X/3,
– ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13.
– ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13.

– Прав. V/19,
– ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13.
– ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13.
– ИМО Рез. MSC.164(78).

– ISO 8729-1 (2010),
– EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,
или
– ISO 8729-1 (2010),
– IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945.

B + D
B + E
B + F
G

A.1/4.40

Система за управление на курса на бързоходни плавателни съдове

– Прав. X/3,
– ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13.
– ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13.

– ИМО Рез. A.694(17),
– ИМО Рез. A.822(19),
– ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13.
– ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13.
– ИМО Рез. MSC.191(79).

– ISO 16329 (2003),
– EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,
– серия EN 61162,
– EN 62288 (2008).
или
– ISO 16329 (2003),
– IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,
– серия IEC 61162,
– IEC 62288 Изд.1.0(2008).

B + D
B + E
B + F
G

A.1/4.41

Предаващо устройство за курсоуказване (ПУК) (по метод GNSS)

– Прав. V/18,
– Прав. X/3,
– ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13.
– ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13.

– Прав. V/19,
– ИМО Рез. A.694(17),
– ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13.
– ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13.
– ИМО Рез. MSC.116(73),
– ИМО Рез. MSC.191(79).

– ISO 22090-3 (2004), включително Поправка 1 (2005) на ISO,
– EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,
– серия EN 61162,
– EN 62288 (2008).
или
– ISO 22090-3 (2004), включително Поправка 1 (2005) на ISO,
– IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,
– серия IEC 61162,
– IEC 62288 Изд.1.0(2008).

B + D
B + E
B + F
G

A.1/4.42

Прожектор за бързоходни плавателни съдове

– Прав. X/3,
– ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13.
– ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13.

– ИМО Рез. A.694(17),
– ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13.
– ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13.

– ISO 17884 (2004),
– EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,
или
– ISO 17884 (2004),
– IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945.

B + D
B + E
B + F
G

A.1/4.43

Оборудване за нощно виждане за бързоходни плавателни съдове

– Прав. X/3,
– ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13.
– ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13.

– ИМО Рез. А.694(17),
– ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13.
– ИМО Рез. MSC.94(72),
– ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13.
– ИМО Рез. MSC.191(79).

– ISO 16273 (2003),
– EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,
– EN 62288 (2008).
или
– ISO 16273 (2003),
– IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,
– IEC 62288 Изд.1.0(2008).

B + D
B + E
B + F
G

A.1/ 4.44

Диференциален приемник за сигнали от радиофарове за оборудване DGPS и DGLONASS

– Прав. V/18,
– Прав. X/3,
– ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13.
– ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13.

– Прав. V/19,
– ИМО Рез. A.694 (17),
– ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13.
– ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13.
– ИМО Рез. MSC.114(73).

– EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,
– IEC 61108-4 (2004),
– серия EN 61162.
или
– IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,
– IEC 61108-4 (2004),
– серия IEC 61162.

B + D
B + E
B + F
G

A.1/ 4.45

Приспособления за карти за корабни радари

Елементът е изтрит, тъй като е включен в A.1/4.38

A.1/4.46

Предаващо устройство за курсоуказване (ПУК) (жироскопичен метод)

– Прав. V/18.
– Прав. X/3,
– ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13.
– ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13.

– Прав. V/19,
– ИМО Рез. A.694 (17),
– ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13.
– ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13.
– ИМО Рез. MSC.116(73),
– ИМО Рез. MSC.191(79).

– ISO 22090-1 (2002), включително Попр. 1 (2005),
– EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,
– серия EN 61162,
– EN 62288 (2008).
или
– ISO 22090-1 (2002), включително Попр. 1 (2005),
– IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,
– серия IEC 61162,
– IEC 62288 Изд.1.0 (2008)

B + D
B + E
B + F
G

A.1./4.47

Опростено устройство за регистриране на данни за движение на кораба

– Прав. V/20.

– Прав. V/20,
– ИМО Рез. A.694(17),
– ИМО Рез. MSC.163(78),
– ИМО Рез. MSC.191(79).

– EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,
– серия EN 61162,
– EN 61996-2 (2008),
– EN 62288 (2008).
или
– IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,
– серия IEC 61162,
– IEC 61996-2 (2007),
– IEC 62288 Изд.1.0 (2008).

B + D
B + E
B + F
G

A.1/4.48

Механичен лоцмански подемник

Умишлено е оставено празно (както се посочва в ИМО Рез. MSC.308(88) в сила от 1 юли 2012 г. "не се използват механични лоцмански подемници")


A.1/4.49

Пилотска стълба

– Прав. V/23,
– Прав. X/3.

– Прав. V/23,
– ИМО Рез. А.1045(27),
– ИМО MSC/Цирк.773.

– ИМО Рез. А.1045(27),
– ISO 799 (2004),

B + D
B + E
B + F
G

A.1/ 4.50

Оборудване DGPS

– Прав. V/18,
– Прав. X/3,
– ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13.
– ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13.

– Прав. V/19,
– ИМО Рез. A.694 (17),
– ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13.
– ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13.
– ИМО Рез. MSC.112(73),
– ИМО Рез. MSC.114(73),
– ИМО Рез. MSC.191(79).

– EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,
– EN 61108-1 (2003),
– EN 61108-4 (2004),
– серия EN 61162,
– EN 62288 (2008).
или
– IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,
– IEC 61108-1 (2003),
– IEC 61108-4 (2004),
– серия IEC 61162,
– IEC 62288 Изд.1.0 (2008).

B + D
B + E
B + F
G

A.1/ 4.51

Оборудване DGLONASS

– Прав. V/18,
– Прав. X/3,
– ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13.
– ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13.

– Прав. V/19,
– ИМО Рез. A.694 (17),
– ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13.
– ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13.
– ИМО Рез. MSC.113(73),
– ИМО Рез. MSC.114(73),
– ИМО Рез. MSC.191(79).

– EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,
– EN 61108-2 (1998),
– EN 61108-4 (2004),
– серия EN 61162,
– EN 62288 (2008).
или
– IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,
– IEC 61108-2 (1998),
– IEC 61108-4 (2004),
– серия IEC 61162,
– IEC 62288 Изд.1.0 (2008).

B + D
B + E
B + F
G

A.1/4.52

Лампа за дневна сигнализация

– Прав. V/18,
– Прав. X/3,
– ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.),
– ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.).

– Прав. V/19,
– ИМО Рез. A.694(17),
– ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.),
– ИМО Рез. MSC.95(72),
– ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.).

– EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,
– ISO 25861 (2007),
или
– IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,
– ISO 25861 (2007).

B + D
B + E
B + F

A.1/4.53 Вж. забележка б) от настоящото приложение № 1

Устройство за повишаване на разделителната способност на цели, изобразявани на радар

– Прав. V/18,
– Прав. X/3,
– ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13.
– ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13.

– ИМО Рез. A.694(17),
– ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13.
– ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13.
– ИМО Рез. MSC.164(78),
– ITU-R M 1176 (10/95).

– ISO 8729-2 (2009),
– EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,
или
– ISO 8729-2 (2009),
– IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945.

B + D
B + E
B + F
G

A.1/4.54 Вж. забележка б) от настоящото приложение № 1

Лагерно устройство

– Прав. V/18.

– Прав. V/19.

– ISO 25862 (2009),
– EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,
или
– ISO 25862 (2009),
– IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945.

B + D
B + E
B + F
G

A.1/4.55 Вж. забележка б) от настоящото приложение № 1

Оборудване за универсална система за автоматична идентификация (AIS) с транспондер за търсене и спасяване (SART)

– Прав. III/4,
– Прав. IV/14.

– Прав. III/6,
– Прав. IV/7,
– ИМО Рез. MSC.246(83),
– ИМО Рез. MSC.247(83),
– ИМО Рез. MSC.256(84),
– ITU-R M. 1371-4(2010).

– EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,
– EN 61097-14 (2010).
или
– IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,
– IEC 61097-14 (2010).

B + D
B + E
B + F
G

A.1/4.56 Вж. забележка б) от настоящото приложение № 1

Приемник за Galileo

– Прав. V/18,
– Прав. X/3,
– ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13.
– ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13.

– Прав. V/19,
– ИМО Рез. A.694(17),
– ИМО Рез. A.813(19),
– ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13.
– ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13.
– ИМО Рез. MSC.191(79),
– ИМО Рез. MSC.233(82).

– EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,
– EN 61108-3 (2010),
– серия EN 61162,
– EN 62288 (2008).
или
– IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,
– IEC 61108-3 (2010),
– серия IEC 61162,
– IEC 62288 Изд.1.0 (2008).

B + D
B + E
B + F
G

A.1/4.57 Вж. забележка б) от настоящото приложение № 1

Мостикова система за аварийна сигнализация по време на навигационна вахта

– Прав. V/18.

– ИМО Рез. A.694(17),
– ИМО Рез. MSC.128(75),
– ИМО Рез. MSC.191(79).

– EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,
– серия EN 61162,
– EN 62288 (2008),
– IEC 62616 (2010), включително Поправка 1 (2012) на IEC 62616.
или
– IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,
– серия IEC 61162,
– IEC 62288 Изд.1.0(2008).
– IEC 62616 (2010), включително Поправка 1 (2012) на IEC 62616.

B + D
B + E
B + F
G

A.1/4.58 Предишен А.2/4.18

Система за акустично приемане

– Прав. V/18,
– Прав. X/3,
– ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.),
– ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.).

– Прав. V/19,
– ИМО Рез. A.694(17),
– ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.),
– ИМО Рез. MSC.86(70),
– ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.),
– ИМО Рез. MSC.191(79).

– EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,
– серия EN 61162,
– EN 62288 (2008),
– ISO 14859 (2012),
или
– IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,
– серия IEC 61162,
– IEC 62288 Изд.1.0(2008).
– ISO 14859 (2012).

B + D
B + E
B + F
G

 


5. Радиокомуникационно оборудване

Колона 5: В случай на противоречие в изискванията между ИМО MSC/Цирк.862 и стандартите за изпитване на продукта предимство имат изискванията на ИМО MSC/Цирк.862.

Колона 5:

Поредицата IEC 61162 се отнася за следните референтни стандарти за системи и съоръжения за морска навигация и радиосъобщения – Цифров интерфейс:
1. IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) – Част 1: Едно предавателно устройство и много приемащи устройства
2. IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) – Част 2: Един говорещ и много слушатели, високоскоростно пренасяне
3. IEC 61162-3 ed1.1 обединен с am1 (2010-11) – Част 3: Система от последователни устройства за предаване на данни
– IEC 61162-3 ed1.0 (2008-05) – Част 3: Система от последователни устройства за предаване на данни
– IEC 61162-3-am1 ed1.0 (2010-06) Изменение 1 – Част 3: Система от последователни устройства за предаване на данни
4. IEC 61162-400 ed1.0 (2001-11) – Част 400: Множество предавателни и множество приемни устройства. Корабни системи за взаимна връзка. Въведение и основни принципи
– IEC 61162-401 ed1.0 (2001-11) – Част 401: Множество предавателни и множество приемни устройства. Корабни системи за взаимна връзка. Профил, свързан с приложния слой на комуникационния протокол
– IEC 61162-402 ed1.0 (2005-09) – Част 402: Множество предавателни и множество приемни устройства. Корабни системи за взаимна връзка. Документация и изисквания за изпитвания
– IEC 61162-410 ed1.0 (2001-11) – Част 410: Множество предавателни и множество приемни устройства. Корабни системи за взаимна връзка. Транспортни профилни изисквания и основен транспортен профил
– IEC 61162-420 ed1.0 (2001-11) – Част 420: Множество предавателни и множество приемни устройства. Корабни системи за взаимна връзка. Придружаващи стандартни изисквания и основни придружаващи стандарти
– IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) – Част 450: Множество предавателни и множество приемни устройства. Леки корабни системи за взаимна връзка
Поредицата EN 61162 се отнася за следните референтни стандарти за системи и съоръжения за морска навигация и радиосъобщения – Цифрови интерфейси:
1. EN 61162-1 (2011) – Част 1: Едно предавателно устройство и много приемащи устройства
2. EN 61162-2 (1998) – Част 2: Един говорещ и много слушатели, високоскоростно пренасяне
3. EN 61162-3 (2008) – Част 3: Система от последователни устройства за предаване на данни
– EN 61162-3-am1 (2010) изменение 1 – част 3: Система от последователни устройства за предаване на данни
4. EN 61162-400 (2002) – Част 400: Множество предавателни и множество приемни устройства. Корабни системи за взаимна връзка. Въведение и основни принципи
– EN 61162-401 (2002) – Част 401: Множество предавателни и множество приемни устройства. Корабни системи за взаимна връзка. Профил, свързан с приложния слой на комуникационния протокол
– EN 61162-402 (2005) – Част 402: Множество предавателни и множество приемни устройства. Корабни системи за взаимна връзка. Документация и изисквания за изпитвания
– EN 61162-410 (2002) – Част 410: Множество предавателни и множество приемни устройства. Корабни системи за взаимна връзка. Транспортни профилни изисквания и основен транспортен профил
– EN 61162-420 (2002) – Част 420: Множество предавателни и множество приемни устройства. Корабни системи за взаимна връзка. Придружаващи стандартни изисквания и основни придружаващи стандарти
– EN 61162-450 (2011) – Част 450: Множество предавателни и множество приемни устройства. Леки корабни системи за взаимна връзка

Наименование на елемента от оборудването

Правило на SOLAS 74, както е изменено, когато се изисква "типово одобрение"

Приложими правила на SOLAS 74, както са изменени, и съответните резолюции и циркулярни писма на ММО, според случая

Стандарти за изпитване

Модули за оценка на съответствието

1

2

3

4

5

6

A.1/5.1

Радиостанция за метровия обхват с възможност за предаване и приемане на DSC (цифрово избирателно повикване) и радиотелефония

– Прав. IV/14,
– Прав. X/3,
– ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 14.
– ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 14.

– Прав. IV/7,
– Прав. X/3,
– ИМО Рез. A.385(X),
– ИМО Рез. A.524(13),
– ИМО Рез. A.694(17),
– ИМО Рез. A.803(19),
– ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 14.
– ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 14.
– ИМО MSC/Цирк.862,
– ИМО COMSAR Цирк.32,
– ITU-R M.489-2 (10/95),
– ITU-R M.493-13 (10/09),
– ITU-R M.541-9 (05/04),
– ITU-R M.689-2 (09/94).

– ИМО MSC/Цирк.862,
– EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,
– серия EN 61162,
– ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02),
– ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02),
– ETSI EN 301 843-2 V1.2.1 (2004-06),
– ETSI EN 301925 V1.3.1 (2010-09).
или
– ИМО MSC/Цирк.862,
– IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,
– IEC 61097-3 (1994),
– IEC 61097-7 (1996),
– серия IEC 61162

B + D
B + E
B + F

A.1/5.2

УКВ радиоприемник, поддържащ радиовахта чрез DSC (цифрово избирателно повикване)

– Прав. IV/14,
– Прав. X/3,
– ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 14.
– ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 14.

– Прав. IV/7,
– Прав. X/3,
– ИМО Рез. A.694(17),
– ИМО Рез. A.803(19),
– ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 14.
– ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 14.
– ИМО COMSAR Цирк.32,
– ITU-R M.489-2 (10/95),
– ITU-R M.493-13 (10/09),
– ITU-R M.541-9 (05/04).

– EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,
– серия EN 61162,
– ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02),
– ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02),
– ETSI EN 301033 V1.3.1 (2010-09),
– ETSI EN 301 843-2 V1.2.1 (2004-06).
или
– IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,
– IEC 61097-3 (1994),
– IEC 61097-8 (1998),
– серия IEC 61162.

B + D
B + E
B + F

A.1/5.3

Приемник "NAVTEX" (разширено групово повикване)

– Прав. IV/14,
– Прав. X/3,
– ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 14.
– ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 14.

– Прав. IV/7,
– Прав. X/3,
– ИМО Рез. A.694(17),
– ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 14.
– ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 14.
– ИМО Рез. MSC.148(77),
– ИМО COMSAR Цирк.32,
– ITU-R M.540-2 (06/90),
– ITU-R M.625-3 (10/95).

– EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,
– ETSI EN 300 065-1 V1.2.1 (2009-01),
– ETSI EN 301 843-4 V1.2.1 (2004-06),
или
– IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,
– IEC 61097-6 (2005-12).

B + D
B + E
B + F

A.1/5.4

Приемник "EGC" (разширено групово повикване)

– Прав. IV/14,
– Прав. X/3,
– ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 14.
– ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 14.

– Прав. IV/7,
– Прав. X/3,
– ИМО Рез. A.570(14),
– ИМО Рез. A.694(17),
– ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 14.
– ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 14.
– ИМО Рез. MSC.306(87),
– ИМО COMSAR Цирк.32.

– EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,
– ETSI ETS 300460 Ed.1 (1996-05),
– ETSI ETS 300 460/ A1 (1997-11),
– ETSI EN 300829 V1.1.1 (1998-03),
– ETSI EN 301 843-1 V1.2.1 (2004-06).
или
– IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,
– IEC 61097-4 (2007).

B + D
B + E
B + F

A.1/5.5

Оборудване за получаване на информация за безопасност на море на къси вълни (Приемник "NBDP" за теснолентово директно буквопечатане)

– Прав. IV/14,
– Прав. X/3,
– ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 14.
– ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 14.

– Прав. IV/7,
– Прав. X/3,
– ИМО Рез. A.694(17),
– ИМО Рез. A.699(17),
– ИМО Рез. A.700(17),
– ИМО Рез. A.806(19),
– ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 14.
– ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 14.
– ИМО COMSAR Цирк.32,
– ITU-R M.491-1 (07/86),
– ITU-R M.492-6 (10/95),
– ITU-R M.540-2 (06/90),
– ITU-R M.625-3 (10/95),
– ITU-R M.688 (06/90).

– EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,
– серия EN 61162,
– ETSI ETS 300067 Ed.1 (1990-11),
– ETSI ETS 300 067/ A1 Изд.1 (1993-10).
или
– IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,
– серия IEC 61162,
– ETSI ETS 300067 Ed.1 (1990-11),
– ETSI ETS 300 067/ A1 Изд.1 (1993-10).

B + D
B + E
B + F

A.1/5.6

Авариен радиобуй (EPIRB), работещ на 406 MHz от системата COSPAS – SARSAT

– Прав. IV/14,
– Прав. X/3,
– ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 14.
– ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 14.

– Прав. IV/7,
– Прав. X/3,
– ИМО Рез. A.662(16),
– ИМО Рез. A.694(17),
– ИМО Рез. A.696(17),
– ИМО Рез. A.810(19),
– ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 14.
– ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 14.
– ИМО MSC/Цирк.862,
– ИМО COMSAR Цирк.32,
– ITU-R M.633-3 (05/04),
– ITU-R M.690-1 (10/95).

– ИМО MSC/Цирк.862,
– EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,
– ETSI EN 300066 V 1.3.1 (2001-01).
или
– ИМО MSC/Цирк.862,
– IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,
– IEC 61097-2 (2008).
Бележка: ИМО MSC/Цирк. 862 се прилага само за незадължителните устройства за дистанционно активиране, а не за самия авариен радиобуй EPIRB.

B + D
B + E
B + F

A.1/5.7

Авариен радиобуй (EPIRB) от "L" диапазона, работещ в системата "INMARSAT"

Умишлено е оставено празно

A.1/5.8

Приемник, поддържащ радиовахта на 2182 kHz

Умишлено е оставено празно

A.1/5.9

Двутонален авариен сигнализатор

Умишлено е оставено празно

A.1/5.10

Радиоапаратура на средни вълни с възможност за предаване и приемане на DSC (цифрово избирателно повикване) и радиотелефония
Бележка: В съответствие с решенията на ММО и ITU изискванията за двутонален авариен сигнализатор и излъчванията на честотата H3E вече не се прилагат в стандартите за изпитване

– Прав. IV/14,
– Прав. X/3,
– ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 14.
– ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 14.

– Прав. IV/9,
– Прав. IV/10,
– Прав. X/3,
– ИМО Рез. A.694(17),
– ИМО Рез. A.804(19),
– ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 14.
– ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 14.
– ИМО COMSAR Цирк.32,
– ITU-R M.493-13 (10/09),
– ITU-R M.541-9 (05/04).

– ИМО MSC/Цирк.862,
– EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,
– серия EN 61162,
– ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02),
– ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02),
– ETSI EN 300 373-1 V1.3.1 (2011-01),
– ETSI EN 301 843-5 V1.1.1 (2004-06).
или
– ИМО MSC/Цирк.862,
– IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,
– IEC 61097-3 (1994),
– IEC 61097-9 (1997),
– серия IEC 61162.

B + D
B + E
B + F

A.1/5.11

Радиоприемник на средни вълни, поддържащ радиовахта чрез DSC (цифрово избирателно повикване)

– Прав. IV/14,
– Прав. X/3,
– ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 14.
– ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 14.

– Прав. IV/9,
– Прав. IV/10,
– Прав. X/3,
– ИМО Рез. A.694(17),
– ММО Рез. A.804(19),
– ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 14.
– ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 14.
– ИМО COMSAR Цирк.32,
– ITU-R M.493-13 (10/09),
– ITU-R M.541-9 (05/04),
– ITU-R M.1173 (10/95).

– EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,
– серия EN 61162,
– ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02),
– ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02),
– ETSI EN 301033 V1.2.1 (2010-09),
– ETSI EN 301 843-5 V1.1.1 (2004-06).
или
– IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,
– IEC 61097-3 (1994),
– IEC 61097-8 (1998),
– серия IEC 61162.

B + D
B + E
B + F

A.1/5.12

Корабна земна станция "Inmarsat – B"

– Прав. IV/14,
– Прав. X/3,
– ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 14.
– ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 14.

– Прав. IV/10,
– Прав. X/3,
– ИМО Рез. A.570(14),
– ИМО Рез. A.694(17),
– ИМО Рез. A.808(19),
– ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 14.
– ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 14.
– ИМО MSC/Цирк.862,
– ИМО COMSAR Цирк.32.

– ИМО MSC/Цирк. 862,
– EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,
или
– ИМО MSC/Цирк. 862,
– IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

B + D
B + E
B + F

A.1/5.13

Корабна земна станция "Inmarsat – C"

– Прав. IV/14,
– Прав. X/3,
– ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 14.
– ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 14.

– Прав. IV/10,
– Прав. X/3,
– ИМО Рез. A.570(14),
– ИМО Рез. А.664 (16), (прилага се само ако корабната земна станция "Inmarsat-C" поддържа функцията за разширено повикване EGC),
– ИМО Рез. A.694(17),
– ИМО Рез. A.807(19),
– ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 14.
– ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 14.
– ИМО MSC/Цирк.862,
– ИМО COMSAR Цирк.32

– ИМО MSC/Цирк.862,
– EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,
– серия EN 61162,
– ETSI ETS 300460 Ed.1 (1996-05),
– ETSI ETS 300 460/ A1 (1997-11),
– ETSI EN 300829 V1.1.1 (1998-03),
– ETSI EN 301 843-1 V1.2.1 (2004-06).
или
– IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,
– IEC 61097-4 (2007),
– серия IEC 61162.

B + D
B + E
B + F

A.1/5.14

Радиоапаратура на КВ/СВ с възможност за предаване и приемане на DSC (цифрово избирателно повикване), NBDP (теснолентово директно буквопечатане) и радиотелефония
Бележка: В съответствие с решенията на ММО и ITU изискванията за двутонен авариен сигнализатор и излъчванията на честотата А3Н вече не се прилагат в стандартите за изпитване.

– Прав. IV/14,
– Прав. X/3,
– ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 14.
– ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 14.

– Прав. IV/10,
– Прав. X/3,
– ИМО Рез. A.694(17),
– ИМО Рез. A.806(19),
– ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 14.
– ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 14.
– ИМО MSC/Цирк.862,
– ИМО COMSAR Цирк.32,
– ITU-R M.476-5 (10/95),
– ITU-R M.491-1 (07/86),
– ITU-R M.492-6 (10/95),
– ITU-R M.493-13 (10/09),
– ITU-R M.541-9 (05/04),
– ITU-R M.625-3 (10/95),
– ITU-R M.1173 (10/95)

– ИМО MSC/Цирк.862,
– EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,
– серия EN 61162,
– ETSI ETS 300067 Ed.1 (1990-11),
– ETSI ETS 300 067/ A1 Изд.1 (1993-10),
– ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02),
– ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02),
– ETSI ETS 300 373-1 V1.3.1 (2011-01),
– ETSI EN 301 843-5 V1.1.1 (2004-06).
или
– ИМО MSC/Цирк.862,
– IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,
– IEC 61097-3 (1994),
– IEC 61097-9 (1997),
– серия IEC 61162.

B + D
B + E
B + F

A.1/5.15

Сканиращ радиоприемник на къси и средни вълни, поддържащ радиовахта чрез DSC (цифрово избирателно повикване)

– Прав. IV/14,
– Прав. X/3,
– ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 14.
– ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 14.

– Прав. IV/10,
– Прав. X/3,
– ИМО Рез. A.694(17),
– ИМО Рез. A.806(19),
– ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 14.
– ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 14.
– ИМО COMSAR Цирк.32,
– ITU-R M.493-13 (10/09),
– ITU-R M. 541-9 (05/04).

– EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,
– серия EN 61162,
– ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02),
– ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02),
– ETSI EN 301033 V1.3.1 (2010-09),
– ETSI EN 301 843-5 V1.1.1 (2004-06).
или
– IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,
– IEC 61097-3 (1994),
– IEC 61097-8 (1998),
– серия IEC 61162.

B + D
B + E
B + F

A.1/5.16

Авиационна двупосочна УКВ радиотелефонна апаратура

Преместен в А.2/5.8

A.1/5.17

Преносима дуплексна радиотелефонна апаратура за метровия обхват за спасителни съдове

– Прав. IV/14,
– Прав. X/3,
– ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 14
.
– ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 14.

– Прав. III/6,
– ИМО Рез. A.694(17),
– ИМО Рез. A.809(19),
– ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 8, 14,
– ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 8, 14,
– ИМО Рез. MSC.149(77),
– ITU-R M.489-2 (10/95).

– EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,
– ETSI EN 300225 V1.4.1 (2004-12),
– ETSI EN 301 843-2 V1.2.1 (2004-06).
или
– IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,
– IEC 61097-12 (1996).

B + D
B + E
B + F

A.1/5.18

Стационарна дуплексна радиотелефонна апаратура за метровия обхват за спасителни съдове

– Прав. IV/14,
– Прав. X/3,
– ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 14.
– ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 14.

– Прав. III/6,
– ИМО Рез. A.694(17),
– ИМО Рез. A.809(19),
– ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 8, 14,
– ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 8, 14,
– ITU-R M.489-2 (10/95).

– EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,
– ETSI EN 301466 V1.1.1 (2000-10).
или
– IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,
– IEC 61097-12 (1996).

B + D
B + E
B + F

A1/ 5.19

Inmarsat–F77

– Прав. IV/14,
– Прав. X/3,
– ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 14.
– ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 14.

– Прав. IV/10,
– ИМО Рез. A.570 (14),
– ИМО Рез. A.808 (19),
– ИМО Рез. A.694 (17),
– ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 14.
– ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 14.
– ИМО MSC/Цирк.862, – ММО COMSAR Цирк.32.

– ИМО MSC/Цирк.862,
– EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,
– IEC 61097-13 (2003).
или
– ИМО MSC/Цирк.862,
– IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,
– IEC 61097-13 (2003).

B + D
B + E
B + F

 


6. Оборудване, изисквано по силата на Конвенцията COLREG 72

Наименование на елемента от оборудването

Правило на COLREG 72, когато се изисква "типово одобрение"

Правила на COLREG и съответните резолюции и циркулярни писма на ИМО, според случая

Стандарти за изпитване

Модули за оценка на съответствието

1

2

3

4

5

6

A.1/6.1

Навигационни светлини

– COLREG, приложение I/14.

– COLREG, приложение I/14,
– ИМО Рез. A.694(17),
– ИМО Рез. MSC.253(83)

– EN 14744 (2005), включително АC (2006),
– EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,
или
– EN 14744 (2005), включително АC (2006),
– IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

B + D
B + E
B + F
G
7. Оборудване за безопасност на кораби за насипни товари
В приложение № 1 няма елементи.
8. Оборудване в съответствие с глава II-l на SOLAS. Конструкция – структура, подразделения и устойчивост, двигатели и електрически инсталации

Наименование на елемента от оборудването

Правило на SOLAS 74, както е изменено, когато се изисква "типово одобрение"

Приложими правила на SOLAS 74, както са изменени, и съответните резолюции и циркулярни писма на ИМО, според случая

Стандарти за изпитване

Модули за оценка на съответствието

1

2

3

4

5

6

A.1/8.1

Датчици за нивото на водата

– Прав. II-1/22-1,
– Прав. II-1/25,
– Прав. XII/12.

– Прав. II-1/25,
– Прав. XII/12,
– ИМО Рез. А.1021(26),
– ИМО Рез. MSC.188(79).

– IEC 60092-504 (2001) включително Поправка 1 (2011) на IEC 60092-504,
– IEC 60529 (2001), включително:
Поправка 1 (2003), Поправка 2 (2007), Поправка 3 (2009),
– ИМО Рез. MSC.188(79),
– ИМО MSC.1/Цирк. 1291.

B + D
B + E
B + F 
 
 
                             Приложение № 2
 
 
 
 
                            към чл. 6, ал. 4 
(Изм. - ДВ, бр. 39 от 2009 г.,
в сила от 21.07.2009 г.,
попр., бр. 44 от 2009 г.,
изм., бр. 32 от 2010 г.,
в сила от 27.04.2010 г.,
бр. 94 от 2011 г.,
в сила от 10.12.2011 г.,
бр. 84 от 2012 г.,
в сила от 5.10.2012 г.,
бр. 104 от 2013 г.,
в сила от 30.11.2013 г.,
бр. 98 от 2014 г.,
в сила от 4.12.2014 г.)
 
 
 
 

ОБОРУДВАНЕ, ЗА КОЕТО НЕ СЪЩЕСТВУВАТ ПОДРОБНИ СТАНДАРТИ ЗА ИЗПИТВАНЕ В МЕЖДУНАРОДНИТЕ АКТОВЕ


1. Спасителни съоръжения

Колона 4: прилага се Циркулярно писмо 980 на ИМО, освен в случаите, в които то е заменено от специфичните юридически документи, посочени в колона 4.

Наименование на елемента от оборудването

Правило на SOLAS 74, както е изменено, когато се изисква "типово одобрение"

Приложими правила на SOLAS 74, както са изменени, и съответните резолюции и циркулярни писма на ИМО, според случая

Стандарти за изпитване

Модули за оценка на съответствието

1

2

3

4

5

6

A.2/1.1

Радиолокационен отражател за спасителни плотове

– Прав. III/4,
– Прав. III/34,
– Прав. X/3.

– ИМО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс).A.2/1.2

Материали за спасителни хидрокостюми

Умишлено е оставено празно

A.2/1.3

Устройства за спускане на вода на спасителни съдове чрез свободно изплаване

– Прав. III/4,
– Прав. III/34.

– Прав. III/13,
– Прав. III/16,
– Прав. III/26,
– Прав. III/34,
– ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 8.
– ИМО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс) I, IV, VI,
– ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 8.A.2/1.4

Парадни трапове

Преместен в А.1/1.29

A.2/1.5

Високоговорителна система за съобщения и система за обща аварийна сигнализация (когато се използва за пожарна сигнализация, важи устройството от A.1/3/53)

– Прав. III/6.

– ММО Рез. A.1021(26),
– ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.),
– ИМО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс),
– ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.),
– ИМО MSC/Цирк.808.

– ISO 27991 (2008),


2. Предотвратяване на замърсяването на морската среда

Наименование на елемента от оборудването

Правило на MARPOL 73/78, както е изменено, когато се изисква "типово одобрение"

Правила на MARPOL 73/78, както са изменени, и съответните резолюции и циркулярни писма на ИМО, според случая

Стандарти за изпитване

Модули за оценка на съответствието

1

2

3

4

5

6

A.2/2.1

Анализатор на NOx с хемилуминесцентен детектор (CLD) или с хемилуминесцентен детектор с подгряване (HCLD) и за използване на борда на пряко измерване

Преместен в А.1/2.8.

A.2/2.2

Бордови системи за пречистване на отработили газове

Преместен в А.1/2.10.
A.2/2.3

Оборудване, използващо други еквивалентни методи за намаляване на емисиите от NОх на борда

– Приложение VI, прав. 4.

– Приложение VI, прав. 4.A.2/2.4

Оборудване, използващо други технологични методи за ограничаване на емисиите на ЅОх

– ИМО Прав. – MEPC.176 (58) – (преработена MARPOL приложение VI, прав. 4);
– ИМО Рез. MEPC.184(59).

– ИМО Прав. – MEPC.176 (58) – (преработена MARPOL приложение VI, прав. 4).A.2/2.5

Анализатори на NOx на борда,
които използват метод на измерване, различен от прекия метод на измерване и проследяване на Технически правилник NOx 2008 г.

– ИМО Рез. – MEPC.176 (58) – (преработена MARPOL приложение VI, прав. 4);

– ИМО Рез. – MEPC.176 (58) – (преработена MARPOL приложение VI, прав. 4).3. Оборудване за противопожарна защита

Наименование на елемента от оборудването

Правило на SOLAS 74, както е изменено, когато се изисква "типово одобрение"

Приложими правила на SOLAS 74, както са изменени, и съответните резолюции и циркулярни писма на ИМО, според случая

Стандарти за изпитване

Модули за оценка на съответствието

1

2

3

4

5

6

A.2/3.1

Непреносими и превозими пожарогасители

Преместен в А.1/3.52.

A.2/3.2

Дюзи за стационарни водоразпръскващи системи за гасене на пожари под налягане за помещения от специални категории, Ро-Ро товарни помещения, Ро-Ро помещения и помещения за транспортни средства

Преместен в А.1/3.49.

A.2/3.3

Пускане на генераторите в студено време (пускови устройства)

Преместен в А.2/8.1.

A.2/3.4

Дюзи с двойно предназначение (разпръскващ/струен тип)

Преместен в А.1/3.55.

A.2/3.5

Компоненти на стационарни системи за откриване и оповестяване на пожари, предназначени за постове за управление, служебни помещения, жилищни помещения, машинни помещения и машинни помещения с безвахтено обслужване

Преместен в А.1/3.51.

A.2/3.6

Датчици за дим

Преместен в А.1/3.51

A.2/3.7

Топлинни датчици

Преместен в А.1/3.51

A.2/3.8

Електрическа предпазна лампа

– Прав. II-2/10,
– Прав. X/3,
– ИМО Рез. – MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 3.

– Прав. II-2/10,
– ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 7.
– ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 7.
– ИМО Рез. – MSC.98(73)-(FSS Кодекс), 3.

– серия IEC 60079.


A.2/3.9

Защитно облекло, устойчиво на химическо въздействие

– Прав. II-2/19.

– Прав. II-2/19,
– ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 7.
– ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 7.

– EN 943-1 (2002), включително АC (2005),
– EN 943-2 (2002),
– EN ISO 6529 (2001),
– EN ISO 6530 (2005),
– EN 14605 (2005), включително А1 (2009),
– ИМО MSC/Цирк.1120.


A.2/3.10

Системи за осветление с ниско разположение

Преместен в А.1/3.40.

A.2/3.11

Дюзи за стационарни водоразпръскващи системи за гасене на пожари под налягане, предназначени за машинни помещения

Преместен в А.1/3.10.

A.2/3.12

Еквивалентни стационарни системи за гасене на пожари с газ за машинни помещения и товарни помпени отделения

Преместен в А.1/3.45.

A.2/3.13

Дихателни апарати със сгъстен въздух (бързоходни плавателни съдове)

Елементът е заличен.

A.2/3.14

Пожарни шлангове (от навит тип)

Преместен в А.1/3.56

A.2/3.15

Компоненти на системи за откриване на дим чрез вземане на проби

Преместен в А.1/3.63.
A.2/3.16

Датчици за пламък

Преместен в А.1/3.51

A.2/3.17

Ръчни пожароизвестители

Преместен в А.1/3.51

A.2/3.18

Устройства за аварийна сигнализация

Преместен в А.1/3.53

A.2/3.19

Компоненти на стационарни системи за гасене на пожари на водна основа с локално приложение, предназначени за използване в машинни помещения от категория "А"

Преместен в А.1/3.48.

A.2/3.20

Мека мебел

Преместен в А.1/3.20

A.2/3.21

Компоненти на системи за гасене на пожари за складове за боя и леснозапалими течности

– Прав. II-2/10.

– Прав. II-2/10,
– ИМО MSC.1/Цирк.1239.A.2/3.22

Компоненти на стационарните системи за гасене на пожари в аспирационните тръби на камбуза

– Прав. II-2/9.

– Прав. II-2/9.A.2/3.23

Компоненти на системи за гасене на пожари на палуби на хеликоптери

Преместен в А.1/3.67.
A.2/3.24

Преносими апликатори за пяна

– Прав. II-2/10,
– Прав. II-2/20,
– Прав. X/3.

– Прав. II-2/10,
– Прав. II-2/20,
– ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 7.
– ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 7.
– ИМО Рез. MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 4.
– ИМО MSC.1/Цирк.1239.
– ИМО MSC.1/Цирк.1313.A.2/3.25

Прегради от клас "В"

Преместен в А.1/3.64
A.2/3.26

Горивни системи за газообразно гориво, предназначени за битови нужди (компоненти)

– Прав. II-2/4.

– Прав. II-2/4,
– ММО MSC.1/Цирк.1276.A.2/3.27

Компоненти на стационарни системи за гасене на пожари с газ (СО2)

– Прав. II-2/10,
– Прав. X/3.

– Прав. II-2/10,
– Прав. II-2/20,
– ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 7.
– ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 7.
– ИМО Рез. MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 5.
– ИМО MSC.1/Цирк.1313.
– ИМО MSC.1/Цирк.1318.

Електрически автоматични устройства за управление и задържане:
– EN 12094-1 (2003).
Неелектрически автоматични устройства за управление и задържане:
– EN 12094-2 (2003).
Ръчни устройства за пускане и спиране
– EN 12094-3 (2003).
Вентили на резервоари и техните задвижващи механизми:
– EN 12094-4 (2004).
Разпределителни вентили за високо и ниско налягане и техните активатори:
– EN 12094-5 (2006).
Неелектрически блокиращи устройства:
– EN 12094-6 (2006). Струйници при системи с CO2:
– EN 12094-7 (2000) включително А1 (2005).
Гъвкави съединения:
– EN 12094-8 (2006).
Манометри и релета за налягане:
– EN 12094-10 (2003).
Механични претеглящи устройства:
– EN 12094-11 (2003).
Контролни вентили и възвратни вентили:
– EN 12094-13 (2001), включително АC (2002),
Устройства за ароматизиране на системи с CO2 с ниско налягане:
– EN 12094-16 (2003).


A.2/3.28

Компоненти на системи за гасене на пожари с пяна със среден коефициент на разширение – стационарна палубна пяна за танкери

Преместен в А.1/3.57

A.2/3.29

Компоненти на стационарни системи за гасене на пожари с пяна с нисък коефициент на разширение, предназначени за машинни помещения и защита на палубата на танкери

Преместен в А.1/3.58

A.2/3.30

Разширяваща се пяна за стационарни системи за гасене на пожари на химикаловози

Преместен в А.1/3.59

A.2/3.31

Водоразпръскваща система с ръчно управление

– Прав. II-2/10,
– Прав. II-2/19.

– Прав. II-2/10,
– Прав. II-2/19.A.2/3.32

Системи за гасене на пожари с прахово пожарогасително средство

Преместен в А.1/3.62
4. Навигационно оборудване

Колони 3 и 4: Позоваванията на SOLAS, глава V, се отнасят до SOLAS 1974 г., изменена с MSC 73 и влизаща в сила на 1 юли 2002 г.

Колона 5:

Поредицата IEC 61162 се отнася за следните референтни стандарти за системи и съоръжения за морска навигация и радиосъобщения – Цифров интерфейс:

1. IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) – Част 1: Едно предавателно устройство и много приемащи устройства

2. IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) – Част 2: Един говорещ и много слушатели, високоскоростно пренасяне

3. IEC 61162-3 ed1.1 обединено с am1 (2010-11) – Част 3: Система от последователни устройства за предаване на данни

– IEC 61162-3 ed1.0 (2008-05) – Част 3: Система от последователни устройства за предаване на данни

– IEC 61162-3-am1 ed1.0 (2010-06) Изменение 1 – Част 3: Система от последователни устройства за предаване на данни

4. IEC 61162-400 ed1.0 (2001-11) – Част 400: Множество предавателни и множество приемни устройства. Корабни системи за взаимна връзка. Въведение и основни принципи

– IEC 61162-401 ed1.0 (2001-11) – Част 401: Множество предавателни и множество приемни устройства. Корабни системи за взаимна връзка. Профил, свързан с приложния слой на комуникационния протокол

– IEC 61162-402 ed1.0 (2005-09) – Част 402: Множество предавателни и множество приемни устройства. Корабни системи за взаимна връзка. Документация и изисквания за изпитвания

– IEC 61162-410 ed1.0 (2001-11) – Част 410: Множество предавателни и множество приемни устройства. Корабни системи за взаимна връзка. Транспортни профилни изисквания и основен транспортен профил

– IEC 61162-420 ed1.0 (2001-11) – Част 420: Множество предавателни и множество приемни устройства. Корабни системи за взаимна връзка. Придружаващи стандартни изисквания и основни придружаващи стандарти

– IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) – Част 450: Множество предавателни и множество приемни устройства. Леки корабни системи за взаимна връзка

Поредицата EN 61162 се отнася за следните референтни стандарти за системи и съоръжения за морска навигация и радиосъобщения – Цифрови интерфейси:

1. EN 61162-1 (2011) – Част 1: Едно предавателно устройство и много приемащи устройства
2. EN 61162-2 (1998) – Част 2: Един говорещ и много слушатели, високоскоростно пренасяне
3. EN 61162-3 (2008) – Част 3: Система от последователни устройства за предаване на данни
– EN 61162-3-am1 (2010) изменение 1 – част 3: Система от последователни устройства за предаване на данни
4. EN 61162-400 (2002) – Част 400: Множество предавателни и множество приемни устройства. Корабни системи за взаимна връзка. Въведение и основни принципи
– EN 61162-401 (2002) – Част 401: Множество предавателни и множество приемни устройства. Корабни системи за взаимна връзка. Профил, свързан с приложния слой на комуникационния протокол
– EN 61162-402 (2005) – Част 402: Множество предавателни и множество приемни устройства. Корабни системи за взаимна връзка. Документация и изисквания за изпитвания
– EN 61162-410 (2002) – Част 410: Множество предавателни и множество приемни устройства. Корабни системи за взаимна връзка. Транспортни профилни изисквания и основен транспортен профил
– EN 61162-420 (2002) – Част 420: Множество предавателни и множество приемни устройства. Корабни системи за взаимна връзка. Придружаващи стандартни изисквания и основни придружаващи стандарти
– EN 61162-450 (2011) – Част 450: Множество предавателни и множество приемни устройства. Леки корабни системи за взаимна връзка

Наименование на елемента от оборудването

Правило на SOLAS 74, както е изменено, когато се изисква "типово одобрение"

Приложими правила на SOLAS 74, както са изменени, и съответните резолюции и циркулярни писма на ИМО, според случая

Стандарти за изпитване

Модули за оценка на съответствието

1

2

3

4

5

6

A.2/4.1

Жирокомпас за бързоходни плавателни съдове

Преместен в А.1/4.31

A.2/4.2

Система за управление на курса за бързоходни плавателни съдове (преди наричана автопилот)

Преместен в А.1/4.40

A.2/4.3

Предаващо устройство за курсоуказване (ПУК) (по метод GNSS)

Преместен в А.1/4.41

A.2/4.4

Лампа за дневна сигнализация

Преместен в А.1/4.52

A.2/4.5

Прожектор за бързоходни плавателни съдове

Преместен в А.1/4.42

A.2/4.6

Оборудване за нощно виждане за бързоходни плавателни съдове

Преместен в А.1/4.43

A.2/4.7

Система за управление на пътя на кораба

Преместен в А.1/4.33

A.2/4.8

Информационна система за изобразяване на електронни карти (ИСИЕК)

Преместен в А.1/4.30

A.2/4.9

Подсигуряване на информационната система за изобразяване на електронни карти (ИСИЕК)

Преместен в А.1/4.30

A.2/4.10

Система за изобразяване на растерни карти (СИРК)

Преместен в А.1/4.30

A.2/4.11

Комбинирано оборудване "GPS/GLONASS"

– Прав. V/18,
– Прав. X/3,
– ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.),
– ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.).

– Прав. V/19,
– ИМО Рез. A.694(17),
– ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.),
– ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.),
– ИМО Рез. MSC.115(73),
– ИМО Рез. MSC.191(79).

– EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,
– EN 61108-1 (2003),
– EN 61108-2 (1998),
– серия EN 61162,
– EN 62288 (2008).
или
– IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,
– IEC 61108-1 (2003),
– IEC 61108-2 (1998),
– серия IEC 61162,
– IEC 62288 Изд.1.0(2008)


A.2/4.12

Оборудване "DGPS, DGLONASS"

Преместен в А.1/4.44, А.1/4.50 и А.1/4.51

A.2/4.13

Жирокомпас за бързоходни плавателни съдове

Преместен в А.1/4.31

A.2/4.14

Устройство за регистриране на данни за движение на кораба (УРДДК)

Преместен в А.1/4.29

A.2/4.15

Интегрирана навигационна система

– Прав. V/18,
– Прав. X/3,
– ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13.
– ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13.

– Прав. V/19,
– ИМО Рез. A.694(17),
– ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13.
– ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13.
– ИМО Рез. MSC.191(79),
– ИМО Рез. MSC.252(83).

– EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,
– серия EN 61162,
– EN 62288 (2008).
или
– IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,
– серия IEC 61162,
– изд. IEC 62288. 1.0 (2008),


A.2/4.16

Система за оборудване на мостика

Умишлено е оставено празно

A.2/4.17

Устройство за повишаване на разделителната способност на цели, изобразявани на радар

Преместен в А.1/4.53
A.2/4.18

Система за акустично приемане

Преместен в А.1/4.58
A.2/4.19

Магнитен компас за бързоходни плавателни съдове

– Прав. X/3,
– ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.),
– ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.).

– ИМО Рез. A.382(X),
– ИМО Рез. A.694(17),
– ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.),
– ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.).

– ISO 1069 (1973),
– ISO 25862 (2009),
– EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,
или
– ISO 1069 (1973),
– ISO 25862 (2009),
– IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,


A.2/4.20

Система за управление на пътя на кораба за
– бързоходни плавателни съдове

– Прав. X/3,
– ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.),
– ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.).

– ИМО Рез. A.694(17),
– ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.),
– ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.),
– ИМО Рез. MSC.191(79).

– EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,
– серия EN 61162,
– EN 62288 (2008).
или
– IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,
– серия IEC 61162,
– изд. IEC 62288. 1.0 (2008),


A.2/4.21

Приспособления за карти за корабни радари

Преместен в А.1/4.45

A.2/4.22

Предаващо устройство за курсоуказване (ПУК) (жироскопичен метод)

Преместен в А.1/4.46

A.2/4.23

Предаващо устройство за курсоуказване (ПУК) (магнитен метод)

Преместен в А.1/4.2

A.2/4.24

Индикатор на упора на гребния винт

– Прав. V/18,
– Прав. X/3,
– ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.),
– ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.).

– Прав. V/19,
– ИМО Рез. A.694(17),
– ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.),
– ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.),
– ИМО Рез. MSC.191(79).

– EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,
– серия EN 61162,
– EN 62288 (2008).
или
– IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,
– серия IEC 61162,
– изд. IEC 62288. 1.0 (2008),


A.2/4.25

Индикатори на страничния упор, стъпката и режима на гребния винт

– Прав. V/18,
– Прав. X/3,
– ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.),
– ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.).

– Прав. V/19,
– ИМО Рез. A.694(17),
– ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.),
– ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.),
– ИМО Рез. MSC.191(79).

– EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,
– серия EN 61162,
– EN 62288 (2008).
или
– IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,
– серия IEC 61162,
– изд. IEC 62288. 1.0 (2008),


A.2/4.26

Индикатор за ъгловата скорост на поворота

Преместен в А.1/4.9

A.2/4.27

Индикатор за ъгъла на отклонение на перото на руля

Преместен в А.1/4.20

A.2/4.28

Индикатор за оборотите на гребния винт

Преместен в А.1/4.21

A.2/4.29

Индикатор на стъпката на гребния винт

Преместен в А.1/4.22

A.2/4.30

Система за оборудване на мостика

– Прав. V/18,
– Прав. X/3,
– ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13.
– ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13.

– Прав. V/19,
– ИМО Рез. A.694 (17),
– ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 15.
– ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 15.
– ИМО Рез. MSC.191(79),
– ИМО SN.1/Цирк.288.

– EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,
– серия EN 61162,
– EN 61209 (1999),
– EN 62288 (2008).
или
– IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,
– серия IEC 61162,
– IEC 61209 (1999),
– изд. IEC 62288. 1.0 (2008),


A.2/4.31

Лагерно устройство

Преместен в А.1/4.54
A.2/4.32

Мостикова система за аварийна сигнализация по време на навигационна вахта

Преместен в А.1/4.57
A.2/4.33

Система за управление на пътя на кораба (работи при скорост на кораба 30 възела и повече)

– Прав. V/18.

– Прав. V/19,
– ИМО Рез. A.694 (17),
– ИМО Рез. MSC.191(79).

– EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,
– серия EN 61162,
– EN 62288 (2008).
или
– IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,
– серия IEC 61162,
– изд. IEC 62288. 1.0 (2008),


A.2/4.34

Оборудване с разпознаване и проследяване на кораби на далечни разстояния (LRIT)

– Прав. V/19-1.

– Прав. V/19-1,
– ИМО Рез. A.694(17),
– ИМО Рез. A.813(19),
– ИМО Рез. MSC.202(81),
– ИМО Рез. MSC.211(81),
– ИМО Рез. MSC.263(84),
– ИМО MSC.1/Цирк. 1307.

– EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,
– серия EN 61162.
или
– IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,
– серия IEC 61162


A.2/4.35

Приемник за Galileo

Преместен в А.1/4.56
A.2/4.36

Оборудване за универсална система за автоматична идентификация (AIS) с транспондер за търсене и спасяване (SART)

Преместен в А.1/4.55
 5. Радиокомуникационно оборудване
Колона 5:
Поредицата IEC 61162 се отнася за следните референтни стандарти за Системи и съоръжения за морска навигация и радиосъобщения – цифров интерфейс:
а) IEC 61162–1 ed4.0 (2010–11) – Част 1: Едно предавателно устройство и много приемащи устройства
б) IEC 61162–2 ed1.0 (1998–09) – Част 2: Един говорещ и много слушатели, високоскоростно пренасяне
в) IEC 61162–3 ed1.1 преработен с am1 (2010–11) – Част 3: Система от последователни устройства за предаване на данни
– IEC 61162–3 ed1.0 (2008–05) – Част 3: Система от последователни устройства за предаване на данни
– IEC 61162–3– am1 ed1.0 (2010–06) изменение 1 – Част 3: Система от последователни устройства за предаване на данни
г) IEC 61162–400 ed1.0 (2001–11) – Част 400: Много говорещи и много слушатели. Корабни системи за взаимна връзка. Въведение и основни принципи
– IEC 61162–401 ed1.0 (2001–11) – Част 401: Много говорещи и много слушатели. Корабни системи за взаимна връзка. Профил за прилагане
– IEC 61162–402 ed1.0 (2005–09) – Част 402: Много говорещи и много слушатели. Корабни системи за взаимна връзка. Документация и изисквания за изпитвания
– IEC 61162–410 ed1.0 (2001–11) – Част 410: Много говорещи и много слушатели. Корабни системи за взаимна връзка. Транспортни профилни изисквания и основен транспортен профил
– IEC 61162–420 ed1.0 (2001–11) – Част 420: Много говорещи и много слушатели. Корабни системи за взаимна връзка. Придружаващи стандартни изисквания и основни придружаващи стандарти
– IEC 61162–450 ed1.0 (2011–06) – Част 450: Множество предаватели и множество предаватели. Леки корабни системи за взаимна връзка
Поредицата EN 61162 се отнася за следните референтни стандарти за Системи и съоръжения за морска навигация и радиосъобщения – цифров интерфейс:
а) EN 61162–1 (2011) – Част 1: Едно предавателно устройство и много приемащи устройства
б) EN 61162–2 (1998) – Част 2: Един говорещ и много слушатели, високоскоростно пренасяне
в) EN 61162–3 (2008) – Част 3: Система от последователни устройства за предаване на данни
– EN 61162–3–am1 (2010) изменение 1 – Част 3: Система от последователни устройства за предаване на данни
г) EN 61162–400 (2002) – Част 400: Много говорещи и много слушатели. Корабни системи за взаимна връзка. Въведение и основни принципи
– EN 61162–401 (2002) – Част 401: Много говорещи и много слушатели. Корабни системи за взаимна връзка. Профил за прилагане
– EN 61162–402 (2005) – Част 402: Много говорещи и много слушатели. Корабни системи за взаимна връзка. Документация и изисквания за изпитвания
– EN 61162–410 (2002) – Част 410: Много говорещи и много слушатели. Корабни системи за взаимна връзка. Транспортни профилни изисквания и основен транспортен профил
– EN 61162–420 (2002) – Част 420: Много говорещи и много слушатели. Корабни системи за взаимна връзка. Придружаващи стандартни изисквания и основни придружаващи стандарти
– EN 61162–450 (2011) – Част 450: Множество предаватели и множество предаватели. Леки корабни системи за взаимна връзка

Наименование на елемента от оборудването

Правило на SOLAS 74, както е изменено, когато се изисква "типово одобрение"

Приложими правила на SOLAS 74, както са изменени, и съответните резолюции и циркулярни писма на ИМО, според случая

Стандарти за изпитване

Модули за оценка на съответствието

1

2

3

4

5

6

A.2/5.1

Авариен радиобуй (EPIRB), указващ местоположението, работещ в метровия обхват

– Прав. IV/14,
– Прав. X/3,
– ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.),
– ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.).

– Прав. IV/8,
– ИМО Рез. A.662(16),
– ИМО Рез. A.694(17),
– ИМО Рез. A.805(19),
– ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.),
– ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.),
– ITU-R M.489-2 (10/95),
– ITU-R M.693 (06/90).

– EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,
или
– IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,


A.2/5.2

Резервен източник на енергия за радиооборудване

– Прав. IV/14,
– Прав. X/3,
– ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.),
– ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.).

– Прав. IV/13,
– ИМО Рез. A.694(17),
– ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.),
– ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.),
– ИМО COMSAR Цирк.16,
– ИМО COMSAR Цирк.32.

– EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,
или
– IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,


A.2/5.3

Корабна земна станция "Inmarsat – F"

Преместен в А.1/5.19

A.2/5.4

Пулт за управление на бедствия

– Прав. IV/14,
– Прав. X/3,
– ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.),
– ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.).

– Прав. IV/6,
– ИМО Рез. A.694(17),
– ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.),
– ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.),
– ИМО MSC/Цирк. 862,
– ИМО COMSAR Цирк.32.

– EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,
или
– IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,


A.2/5.5

Табло за сигнализация при бедствие

– Прав. IV/14,
– Прав. X/3,
– ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.),
– ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.).

– Прав. IV/6,
– ИМО Рез. А.694(17),
– ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.),
– ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.),
– ИМО MSC/Цирк.862,
– ИМО COMSAR Цирк.32.

– EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,
или
– IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,


A.2/5.6

Авариен радиобуй (EPIRB) от "L" диапазона, работещ в системата "INMARSAT"

Умишлено е оставено празно

A.2/5.7

Алармена система за сигурност на кораба


– Прав. XI-2/6,
– ИМО Рез. A.694(17),
– ИМО Рез. MSC.147(77),
– ИМО MSC/Цирк.1072.

– EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,
– серия EN 61162.
или
– IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,
– серия IEC 61162.


A.2/5.8 Предишен А.1/5.16

Авиационна двупосочна УКВ радиотелефонна апаратура

– Прав. IV/14,
– Прав. X/3,
– ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 14.
– ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 14.

– Прав. IV/7,
– ММО Рез. A.694(17),
– ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 14.
– ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 14.
– ИМО Рез. MSC.80(70),
– ИМО COMSAR Цирк.32,
– Конвенция ICAO (Международна организация за гражданско въздухоплаване), приложение 10, Радиоправила.

– EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,
– ETSI EN 301688 V1.1.1 (2000-07).
или
– IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,
– ETSI EN 301688 V1.1.1 (2000-07).


6. Оборудване, изисквано по силата на Конвенцията COLREG 72

Наименование на елемента от оборудването

Правило на COLREG 72, когато се изисква "типово одобрение"

Правила на COLREG и съответните резолюции и циркулярни писма на ИМО, според случая

Стандарти за изпитване

Модули за оценка на съответствието

1

2

3

4

5

6

A.2/6.1

Навигационни светлини

Преместен в А.1/6.1

A.2/6.2

Средства за звукова сигнализация

– COLREG 72 Приложение III/3.

– COLREG 72 Приложение III/3,
– ИМО Рез. A.694(17).

– EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,
– Сирени – COLREG 72, приложение III/1 (действие),
– Камбани или гонгове – COLREG 72, приложение III/2 (действие).
или
– IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,
– Сирени – COLREG 72, приложение III/1 (действие),
– Камбани или гонгове – COLREG 72, приложение III/2 (действие).


 7. Оборудване за безопасност на кораби за насипни товари

Наименование на елемента от оборудването

Правило на SOLAS 74, както е изменено, когато се изисква "типово одобрение"

Приложими правила на SOLAS 74, както са изменени, и съответните резолюции и циркулярни писма на ИМО, според случая

Стандарти за изпитване

Модули за оценка на съответствието

1

2

3

4

5

6

A.2/7.1

Инструмент за товарене на кораб

– Прав. XII/11,
– Конференция SOLAS 1997 г., рез. 5.

– Прав. XII/11,
– Конференция SOLAS 1997 г., рез. 5.

– ИМО MSC.1/Цирк. 1229


A.2/7.2

Датчици за нивото на водата на кораби за насипни товари

Елементът е заличен.

8. Оборудване по глава II-1 на SOLAS

Наименование на елемента от оборудването

Правило на SOLAS 74, както е изменено, когато се изисква "типово одобрение"

Приложими правила на SOLAS 74, както са изменени, и съответните резолюции и циркулярни писма на ИМО, според случая

Стандарти за изпитване

Модули за оценка на съответствието

1

2

3

4

5

6

A.2/8.1

Пускане на генераторите в студено време (пускови устройства)

– Прав. II-1/44,
– Прав. X/3.

– Прав. II-1/44,
– ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 12.
– ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 12.

 
 
 
 
                              Приложение № 3
 
 
 
 
                          към чл. 9, ал. 1, т. 1 

Процедура за оценяване на съответствието "Изследване на типа"

1. "Изследване на типа" е процедура, чрез която лице, извършващо
оценяване на съответствието и обявено в официалния бюлетин на ИА "МА", се
уверява и потвърждава, че представителният образец на произвежданата
продукция отговаря на приложимите за него изисквания на наредбата.
 
 
 
 
   2. Заявлението за изследване на типа се подава от лицето, което пуска
продукта на пазара, до избрано от него лице по т. 1. Заявлението включва:
а) наименование и адрес на производителя и на лицето, което пуска
продукта на пазара, ако е различно от производителя;
б) декларация, че същата заявка не е подадена пред друго лице,
извършващо оценяване на съответствието и обявено в официалния бюлетин на ИА
"МА";
в) техническото досие съгласно т. 3.
Лицето, което пуска продукта на пазара, предоставя на разположение на
лицето по т. 1 образец на произвежданата продукция, наричан по-нататък
"тип". Типът може да включва няколко модификации на продукта, при условие,
че разликите не засягат нивото на безопасност и другите изисквания към
продукта. Лицето по т. 1 може да поиска и други образци, ако това се изисква
от програмата за изследване.
 
 
 
 
   3. Техническото досие трябва да дава възможност за оценяване
съответствието на продукта с изискванията на наредбата и да обхваща в
необходимата за оценяването степен проектирането, производството и
експлоатацията на продукта. Досието съдържа:
а) общо описание на типа;
б) конструкторски и монтажни чертежи и схеми на детайлите, възлите,
веригите и други;
в) описания и пояснения към чертежите, схемите и функционирането на
продукта;
г) списък на стандартите по чл. 6, ал. 2 , които са приложени изцяло или
частично;
д) резултати от изчисленията при проектиране, от извършени изследвания
и други;
е) протоколи от изпитвания.
 
 
 
 
   4. Лицето по т. 1:
а) преглежда техническото досие, проверява дали типът е произведен в
съответствие с него и установява елементите, които са проектирани в
съответствие с приложимите изисквания на стандартите по чл. 6, ал. 2 , както
и елементите, проектирани, без да са приложени съответните изисквания на
тези стандарти;
б) извършва или възлага извършването на подходящи изследвания и
необходими изпитвания, за да провери дали приетите от производителя решения
осигуряват съответствие със съществените изисквания по наредбата;
в) извършва или възлага извършването на подходящи изследвания и
необходими изпитвания, за да провери дали стандартите по чл. 6, ал. 2 са
действително приложени;
г) съгласува със заявителя мястото, където ще се извършват
изследванията и необходимите изпитвания.
 
 
 
 
   5. Когато типът отговаря на изискванията на наредбата, лицето по т. 1
издава на заявителя сертификат за изследване на типа. Сертификатът съдържа
наименованието и адреса на производителя, заключенията от изследването и
данните, необходими за идентифициране на одобрения тип.
Към сертификата се прилага списък на частите на техническото досие.
Копие от него се съхранява от лицето по т. 1.
Отказът за издаване на сертификат за изследване на типа се мотивира
подробно.
 
 
 
 
   6. Заявителят информира лицето по т. 1, което съхранява техническото
досие, отнасящо се до сертификата за изследване на типа, за всички изменения
на одобрения продукт, които трябва да получат допълнително одобрение, ако
тези изменения могат да повлияят на съответствието със съществените
изисквания или на предвидените условия за използване на продукта.
Последващото одобрение се дава под формата на допълнение към първоначалния
сертификат за изследване на типа.
 
 
 
 
   7. Лицето по т. 1 съобщава на другите лица, извършващи оценяване на
съответствието и обявени в официалния бюлетин на ИА "МА", необходимите данни
относно издадените и обявените за невалидни сертификати за изследване на
типа и допълненията към тях.
 
 
 
 
   8. Другите лица, извършващи оценяване на съответствието и обявени в
официалния бюлетин на ИА "МА", могат да получат копия от сертификатите за
изследване на типа и/или от допълненията към тях. Приложенията към
сертификатите се държат на тяхно разположение.
 
 
 
 
   9. Лицето, което пуска продукта на пазара, съхранява копия от
сертификатите за изследване на типа и допълненията към тях заедно с
техническото досие в продължение на 10 години от датата на производството на
последния продукт.
 
 
 
 
                              Приложение № 4
 
 
 
 
                             към чл. 9, ал. 1,
т. 1, буква "а"

Процедура за оценяване на съответствието
"Съответствие с типа"

1. "Съответствие с типа" е процедура, чрез която лицето, което пуска
продукта на пазара, потвърждава и декларира, че продуктът съответства на
типа, описан в сертификата за изследване на типа, и отговаря на приложимите
за него изисквания на наредбата. Лицето, което пуска продукта на пазара,
нанася маркировката за съответствие върху всеки продукт и изготвя декларация
за съответствие.
 
 
 
 
   2. Производителят взема необходимите мерки, за да осигури
производствения процес и да гарантира съответствието на продукта с типа,
описан в сертификата за изследване на типа, и с приложимите изисквания на
наредбата.
 
 
 
 
   3. Лицето, което пуска продукта на пазара, съхранява копие от
декларацията за съответствие в продължение на 10 години от датата на
производството на последния продукт.
 
 
 
 
                              Приложение № 5
 
 
 
 
                             към чл. 9, ал. 1,
т. 1, буква "б"

Процедура за оценяване на съответствието
"Осигуряване качеството на производството"

1. "Осигуряване качеството на производството" е процедура, чрез която
производителят, като изпълнява задълженията по т. 2, осигурява и декларира,
че продуктът съответства на типа, описан в сертификата за изследване на
типа, и на приложимите към него изисквания на наредбата. Лицето, което пуска
продукта на пазара, нанася маркировката за съответствие върху продукта и
изготвя декларация за съответствие. Маркировката се придружава от
идентификационния номер на лицето, което извършва оценяване на
съответствието и е обявено в официалния бюлетин на ИА "МА", което
осъществява надзора по т. 7 и 8.
 
 
 
 
   2. Производителят поддържа одобрена система по качеството за
производството, изходящия контрол и изпитванията съгласно т. 3 - 6 и
подлежаща на надзора по т. 7 и 8.
 
 
 
 
   3. Производителят подава заявление за оценяване на неговата система по
качеството за съответния продукт пред избрано от него лице, което извършва
оценяване на съответствието и е обявено в официалния бюлетин на ИА "МА".
Заявлението съдържа:
а) необходимите данни за съответната категория продукти;
б) документацията относно системата по качеството;
в) техническото досие на одобрения тип и копие от сертификата за
изследване на типа.
 
 
 
 
   4. Системата по качеството трябва да осигурява съответствието на
продукта с типа, описан в сертификата за изследване на типа, и с приложимите
изисквания на наредбата.
Всички елементи, изисквания и норми, установени от производителя,
трябва да са систематично свързани и подредени в документация под формата на
стратегия, процедури и инструкции. Документацията за системата по качеството
трябва да позволява еднозначно тълкуване на програмите, плановете,
ръководствата и досиетата по качеството.
Документацията съдържа достатъчно описание на:
а) целите по качеството и организационната структура, отговорностите на
ръководството и неговите правомощия относно качеството на продуктите;
б) производствените процеси, методите за контрол и осигуряване на
качеството и методите и систематичните действия, които ще се прилагат;
в) изследванията и изпитванията, които ще се извършват преди, по време
на производството и след него, както и честотата на тяхното извършване;
г) досиетата по качеството, като доклади от контрола и данни от
изпитвания и калибриране, доклади за квалификацията на съответния персонал и
други;
д) начините за контрол на ефективното действие на системата по
качеството.
 
 
 
 
   5. Лицето, което извършва оценяване на съответствието и е обявено в
официалния бюлетин на ИА "МА", оценява системата по качеството, за да
установи съответствието й с изискванията по т. 4. То приема за съответстващи
на тези изисквания системите по качеството, за които е приложен български
стандарт, въвеждащ съответния европейски хармонизиран стандарт.
Екипът одитори включва поне едно лице с опит в оценяването на
съответната технология. Процедурата за оценяване включва контролно посещение
в местата на производство.
Решението се съобщава на производителя. Съобщението съдържа заключение
от оценяването и мотивирано решение.
 
 
 
 
   6. Производителят изпълнява задълженията, произтичащи от одобрената
система по качеството, и я поддържа адекватна и ефикасна.
Лицето, което пуска продукта на пазара, информира лицето, одобрило
системата по качеството, за всяко предвиждано изменение на системата по
качеството.
Лицето по т. 5 преценява предложените изменения и решава дали
изменената система по качеството ще продължи да отговаря на изискванията по
т. 4 или е необходимо ново оценяване.
Решението се съобщава на производителя. Съобщението съдържа заключение
от оценяването и мотивирано решение.
 
 
 
 
   7. Лицето по т. 5 осъществява надзор, за да осигури точното изпълнение
на задълженията на производителя, произтичащи от одобрената система по
качеството.
За целите на надзора производителят осигурява на лицето по т. 5 достъп
до местата за производство, контрол, изпитвания и складиране и му предоставя
всички необходими данни, както и:
а) документацията за системата по качеството;
б) досиетата по качеството - доклади от контрола и данни от изпитвания
и калибриране, доклади за квалификацията на съответния персонал и други.
 
 
 
 
   8. Лицето по т. 5 извършва периодични одити, за да се увери, че
производителят поддържа и прилага системата по качеството. Доклад от одита
се предава на производителя.
Лицето по т. 5 може да извършва и внезапни посещения при производителя.
При тези посещения то може, ако е необходимо, да извършва или да възлага
извършването на изпитвания, за да се провери функционирането на системата по
качеството. То предава на производителя доклад за посещението и протоколи от
изпитванията, ако такива са извършени.
 
 
 
 
   9. Производителят държи на разположение на органите за надзор на пазара
в продължение на 10 години от датата на производството на последния продукт:
а) документацията за системата по качеството;
б) данни за измененията на системата по качеството по т. 6;
в) решенията и докладите по т. 6 и 8.
 
 
 
 
   10. Лицето по т. 5 съобщава на другите лица, които извършват оценяване
на съответствието и са обявени в официалния бюлетин на ИА "МА", необходимите
данни относно издадените и обявените за невалидни одобрения на системи по
качеството.
 
 
 
 
                              Приложение № 6
 
 
 
 
                             към чл. 9, ал. 1,
т. 1, буква "в"

Процедура за оценяване на съответствието
"Осигуряване на качеството на продукта"

1. "Осигуряване на качеството на продукта" е процедура, при която
производителят, който изпълнява задълженията си по т. 3, осигурява и
декларира, че продуктът съответства на типа, описан в сертификата за
изследване на типа, и на приложимите за тях изисквания на наредбата.
 
 
 
 
   2. Производителят или неговият упълномощен представител нанася на всеки
продукт маркировка за съответствие и съставя писмена декларация за
съответствие. Маркировката се придружава от идентификационния номер на
лицето, което извършва оценяване на съответствието, което ще извършва
надзора по т. 14 - 18.
 
 
 
 
   3. Производителят поддържа одобрена система по качеството за крайния
контрол и изпитвания на продукта по т. 4 - 13. Производителят подлежи на
надзор съгласно т. 14 - 18.
 
 
 
 
   4. За оценяване на системата по качеството производителят подава
заявление до избрано от него лице, което извършва оценяване на
съответствието. Заявлението съдържа:
а) всички необходими данни за продукта;
б) документацията на системата по качеството;
в) техническото досие на одобрения тип продукт и копие от сертификата
за изследване на типа.
 
 
 
 
   5. В рамките на системата по качеството всеки продукт се изследва и
изпитва. Извършват се изпитванията, посочени в съответните стандарти по
чл. 6, ал. 2 , за да се провери изпълнението на съответните изисквания на
наредбата.
 
 
 
 
   6. Всички елементи, изисквания и предписания, приети от производителя,
се систематизират и подреждат под формата на документирани правила,
процедури и инструкции. Документацията на системата по качеството трябва да
позволява еднозначно тълкуване на програмите, плановете, наръчниците и
записите по качеството и да съдържа описание на:
а) целите по качеството и организационната структура, отговорностите на
ръководството и неговите правомощия относно качеството на продукта;
б) изследванията и изпитванията, които ще се извършат след
производството;
в) начините за наблюдение за ефективното функциониране на системата по
качеството;
г) записите по качеството, като доклади от контрола и данни от
изпитвания, доклади за квалификацията или одобрението на съответния
персонал.
 
 
 
 
   7. Лицето по т. 4 оценява системата по качеството, за да установи дали
тя съответства на изискванията по т. 5 и 6. Елементите на системата по
качеството, за които са приложени изискванията на съответните хармонизирани
стандарти, се считат за удовлетворяващи съответните изисквания по т. 5 и 6.
 
 
 
 
   8. Екипът одитори включва поне едно лице с опит в оценяване на
технологията, отнасяща се до съответния продукт. Процедурата за оценяване
включва и проверка на място при производителя.
 
 
 
 
   9. Заключенията от изследването и мотивираното решение от оценяването
се съобщават на производителя.
 
 
 
 
   10. Производителят изпълнява задълженията, произтичащи от одобрената
система по качеството, и осигурява нейното правилно и ефективно
функциониране.
 
 
 
 
   11. Производителят или неговият упълномощен представител информира
лицето, одобрило системата по качеството, за всяко предвиждано нейно
изменение.
 
 
 
 
   12. Лицето по т. 4 преценява предложените изменения и решава дали
изменената система по качеството ще продължи да отговаря на изискванията по
т. 5 и 6, или е необходимо ново оценяване.
 
 
 
 
   13. Решението по т. 12 се съобщава на производителя. Съобщението
съдържа заключенията от изследването и мотивирано решение от оценяването.
 
 
 
 
   14. Надзорът по т. 3 има за цел да осигури точното изпълнение на
задълженията на производителя, произтичащи от одобрената система по
качеството.
 
 
 
 
   15. За целите на надзора производителят осигурява на лицето по т. 4
достъп до местата за контрол, изпитване и складиране и му предоставя всички
необходими данни и по-специално:
а) документацията на системата по качеството;
б) техническото досие;
в) записите по качеството, като доклади от контрола и данни от
изпитване и калибриране, доклади за квалификацията на съответния персонал и
др.
 
 
 
 
   16. Лицето по т. 4 извършва периодични одити, за да се увери, че
производителят правилно поддържа и прилага системата по качеството. Доклад
от одита се предава на производителя. Честотата на периодичните одити се
определя така, че на всеки 3 години да се извършва ново оценяване на
системата по качеството.
 
 
 
 
   17. Лицето по т. 4 освен периодичните одити по т. 16 може да извършва и
внезапни проверки на място при производителя. Необходимостта и честотата на
тези допълнителни проверки се определят от лицето в зависимост от
прилаганата от него система за контрол, като по-специално се отчитат
следните фактори:
а) тип продукт;
б) резултати от предишен надзор;
в) необходимост от проследяване на коригиращи действия;
г) специални условия, свързани с одобряването на системата, когато е
необходимо;
д) съществени изменения в организацията на производство, политиката или
средствата и методите на производство.
 
 
 
 
   18. При необходимост по време на проверките лицето, оценило системата
по качеството, може да извърши или да възложи извършването на изпитвания, за
да провери правилното функциониране на системата по качеството. То предава
на производителя доклад от проверката, а ако е извършено изпитване - и
протокол от изпитването.
 
 
 
 
   19. Производителят съхранява в продължение на 10 години след
произвеждането на последния продукт следните документи, които при поискване
се представят на органите за надзор на пазара:
а) документацията на системата по качеството;
б) измененията по т. 11;
в) решенията и докладите по т. 9, 13, 16 и 18.
 
 
 
 
   20. Лицата, извършващи оценяване на съответствието, уведомяват ИА "МА"
за оттеглените от тях одобрения на системи по качеството, а при поискване -
и за издадените.
 
 
 
 
   21. Лицето по т. 4 съобщава на другите лица, които извършват оценяване
съответствието на продукта, за отказаните или оттеглените одобрения на
системи по качеството.
 
 
 
 
                              Приложение № 7
 
 
 
 
                             към чл. 9, ал. 1,
т. 1, буква "г"

Процедура за оценяване на съответствието "Проверка на продукта"

1. "Проверка на продукта" е процедура, чрез която лицето, което пуска
продукта на пазара, проверява и потвърждава, че продуктът съответства на
типа, описан в сертификата за изследване на типа, и отговаря на приложимите
изисквания на наредбата.
 
 
 
 
   2. Производителят взема необходимите мерки, за да осигури
производствения процес и да гарантира съответствието на продукта с типа,
описан в сертификата за изследване на типа, и с приложимите изисквания на
наредбата. Лицето, което пуска продукта на пазара, нанася маркировката за
съответствие върху него и изготвя декларация за съответствие.
 
 
 
 
   3. Лицето, което извършва оценяване на съответствието и е обявено в
официалния бюлетин на ИА "МА", извършва подходящи изследвания и изпитвания,
за да установи съответствието на продукта с приложимите изисквания на
наредбата чрез изследване и изпитване съгласно т. 4 - 6 на всеки продукт или
чрез изследване и изпитване на статистически принцип съгласно т. 7 - 13,
като изборът се прави от производителя.
Лицето, което пуска продукта на пазара, съхранява копие от декларацията
за съответствие в продължение на 10 години от датата на производството на
последния продукт.
 
 
 
 
   4. Всеки продукт се изследва индивидуално, като се извършват подходящи
изпитвания, определени в съответните стандарти по чл. 6, ал. 2 , за да се
провери неговото съответствие с типа, описан в сертификата за изследване на
типа, и с приложимите изисквания на наредбата.
 
 
 
 
   5. Лицето по т. 3 поставя или изисква поставянето на своя
идентификационен номер върху всеки одобрен продукт и издава сертификат за
съответствие на базата на извършените изпитвания.
 
 
 
 
   6. Лицето, което пуска продукта на пазара, представя сертификатите за
съответствие при поискване.
 
 
 
 
   7. За извършване на статистическа проверка производителят представя
своите продукти под формата на еднородни партиди и предприема необходимите
мерки, за да гарантира, че производственият процес осигурява еднотипност на
всяка произведена партида.
 
 
 
 
   8. Производителят представя на лицето по т. 3 всички свои продукти под
формата на еднородни партиди. Мостри от всяка партида се изпробват поотделно
от лицето по т. 3, като се извършват необходимите тестове, посочени в
съответните стандарти съгласно чл. 6, ал. 2 , за да се установи съответствие
със съществените изисквания на наредбата и да се определи приемането или
неприемането на съответната партида.
 
 
 
 
   9. Статистическата проверка включва приложения статистически метод и
план за вземане на образците със съответните функционални характеристики.
 
 
 
 
   10. В случай че партидата или партидите са приети, лицето по т. 3
поставя или изисква от производителя да постави идентификационния му номер
върху всеки продукт, като същевременно лицето по т. 3 изготвя писмен
сертификат за съответствие въз основа на извършените тестове. Всички
продукти от дадена партида могат да се пуснат на пазара, с изключение на
тези, за които е установено, че не са в съответствие.
 
 
 
 
   11. В случай че партидата не се приеме, лицето по т. 3 забранява
пускането й на пазара. При често бракуване на партиди лицето по т. 3 може
временно да спре статистическата проверка.
 
 
 
 
   12. В хода на производствения процес производителят поставя върху
продуктите идентификационния номер на избраното лице, което извършва
оценяване на съответствието и е обявено в официалния бюлетин на ИА "МА", под
негов надзор.
 
 
 
 
   13. Лицето, което пуска продукта на пазара, при поискване представя
сертификата за съответствие, издаден от лицето, което извършва оценяване на
съответствието и е обявено в официалния бюлетин на ИА "МА".
 
 
 
 
                              Приложение № 8
 
 
 
 
                          към чл. 9, ал. 1, т. 2 

Процедура за оценяване на съответствието
"Пълно осигуряване на качеството"

1. "Пълно осигуряване на качеството" е процедура, чрез която
производителят, като изпълнява задълженията по т. 2, осигурява и декларира,
че произвежданите продукти отговарят на приложимите за тях изисквания на
наредбата. Лицето, което пуска продукта на пазара, нанася маркировката за
съответствие върху всеки продукт и изготвя декларация за съответствие.
Маркировката се придружава от идентификационния номер на лицето, което
извършва оценяване на съответствието и е обявено в официалния бюлетин на ИА
"МА", което осъществява надзора по т. 7 и 8.
 
 
 
 
   2. Производителят поддържа одобрена система по качеството за
проектирането, производството, изходящия контрол и изпитванията на
продуктите, която подлежи на надзор по т. 7 и 8.
 
 
 
 
   3. Производителят подава заявление до избрано от него лице, което
извършва оценяване на съответствието и е обявено в официалния бюлетин на ИА
"МА" за оценяване на системата по качеството за съответния продукт.
Заявлението съдържа:
а) необходимите данни за съответната категория продукти;
б) документацията относно системата по качеството.
 
 
 
 
   4. Системата по качеството осигурява съответствието на продукта с
приложимите за него изисквания на наредбата.
Всички елементи, изисквания и норми, установени от производителя,
систематично се свързват и подреждат в документация под формата на
стратегия, процедури и инструкции. Документацията за системата по качеството
трябва да позволява еднозначно тълкуване на програмите, плановете,
ръководствата и досиетата по качеството.
Документацията съдържа достатъчно описание на:
а) целите по качеството и организационната структура, отговорностите на
ръководството и неговите правомощия относно качеството на продукта;
б) проектантските решения, включително стандартите по чл. 6, ал. 2,
които са приложени изцяло или частично за изпълнение на приложимите
съществени изисквания на наредбата;
в) методите и систематичните действия за контрол и осигуряване на
качеството, които ще се прилагат на етапа на проектирането в зависимост от
категорията на продукта;
г) производствените процеси, методите за контрол и осигуряване на
качеството и методите и систематичните действия, които ще се прилагат;
д) изследванията и изпитванията, които ще се извършват преди, по време
на производството и след него с посочване честотата на тяхното извършване;
е) досиетата по качеството, доклади от контрола и данни от изпитвания и
калибриране, доклади за квалификацията на съответния персонал и други;
ж) начините за контрол на постигане на изискваното качество на продукта
и на ефективното действие на системата по качеството.
 
 
 
 
   5. Лицето, което извършва оценяване на съответствието и е обявено в
официалния бюлетин на ИА "МА", оценява системата по качеството, за да
установи съответствието й с изискванията по т. 4. То приема за съответстващи
на тези изисквания системите по качеството, за които е приложен съответният
хармонизиран стандарт.
Екипът одитори включва поне едно лице с опит в оценяването на
съответната технология. Процедурата за оценяване включва контролно посещение
в местата на производство. Решението се съобщава на производителя.
Съобщението съдържа заключение от оценяването и мотивирано решение.
 
 
 
 
   6. Производителят изпълнява задълженията, произтичащи от одобрената
система по качеството, и я поддържа адекватна и ефикасна.
Лицето, което пуска продукта на пазара, информира лицето, одобрило
системата по качеството, за всяко предвиждано изменение на системата по
качеството.
Лицето по т. 5 преценява предложените изменения и решава дали
изменената система по качеството ще продължи да отговаря на изискванията по
т. 4, или е необходимо ново оценяване.
Решението се съобщава на производителя. Съобщението съдържа заключение
от оценяването и мотивирано решение.
 
 
 
 
   7. Лицето по т. 5 осъществява надзор, за да се осигури точното
изпълнение на задълженията на производителя, произтичащи от одобрената
система по качеството.
За целите на надзора производителят осигурява на лицето по т. 5 достъп
до местата за проектиране, производство, контрол, изпитвания и складиране и
му предоставя всички необходими данни, както и:
а) документацията за системата по качеството;
б) досиетата по качеството за етапа на проектиране, като резултати от
анализи, изчисления, изследвания и др.;
в) досиетата по качеството за етапа на производство, като доклади от
контрола и данни от изпитвания и калибриране, доклади за квалификацията на
съответния персонал и др.
 
 
 
 
   8. Лицето по т. 5 извършва периодични одити, за да се увери, че
производителят поддържа и прилага системата по качеството. Доклад от одита
се предава на производителя.
Лицето по т. 5 може да извършва и внезапни посещения при производителя.
При тези посещения то може, ако е необходимо, да извършва или да възлага
извършването на изпитвания, за да се провери функционирането на системата по
качеството. То предава на производителя доклад за посещението и протоколи от
изпитванията, ако такива са извършени.
 
 
 
 
   9. Производителят държи на разположение на органите за надзор на пазара
в продължение най-малко на 10 години от датата на производството на
последния продукт:
а) документацията за системата по качеството;
б) данни за измененията на системата по качеството по т. 6;
в) решенията и докладите по т. 6 и 8.
 
 
 
 
   10. Лицето по т. 5 съобщава на другите лица, които извършват оценяване
на съответствието и са обявени в официалния бюлетин на ИА "МА", необходимите
данни относно издадените и обявените за невалидни одобрения на системи по
качеството.
 
 
 
 
   11. Преглед на проекта
11.1. Производителят или негов упълномощен представител подава
заявление за преглед на дизайна до лице, което извършва оценяване на
съответствието.
11.2. Заявлението съдържа информация относно проекта, начина на
производство и експлоатацията на продукта и осигурява възможност за
оценяване на съответствието с изискванията на международните актове в тази
област.
Заявлението съдържа:
- техническите характеристики на проекта, включително приложените
стандарти, и
- необходимите доказателства в подкрепа на тяхната годност, особено в
случаи, в които не са били напълно приложени съответните стандарти; такива
доказателства трябва да включват резултатите от проведените изпитания в
лаборатория на производителя или проведени от негово име.
11.3. Лице, което извършва оценяване на съответствието, проверява
постъпилото заявление. Ако се установи, че проектът е в съответствие със
съответните изисквания на международните актове в тази област, лицето издава
свидетелство за преглед на проекта. Свидетелството включва заключенията по
извършения преглед и ако е възможно - описание на начина на функциониране на
продукта.
11.4. Заявителят информира лицето, което е издало свидетелството за
преглед на проекта, за всякакви изменения в одобрения проект. Промените в
одобрения проект подлежат на допълнителна оценка от лицето, което извършва
оценяване на съответствието, и издава свидетелството за преглед на проекта,
в случаите, в които извършените промени могат да повлияят на съответствието
с изискванията на съответните международни актове или на условията за
употреба на продукта. За такова последващо одобрение се издава допълнение
към свидетелството за преглед на проекта.
11.5. Лицето, което извършва оценяване на съответствието, предоставя
при поискване на ИА "МА" или други лица, които извършват оценяване на
съответствието, информация относно:
- издадените свидетелства за преглед на проекта и допълненията към тях,
и
- отнетите одобрения на проекти и на допълнения към проекти.
 
 
 
 
                             Приложение № 9
 
 
 
 
                            към чл. 9, ал. 2 

Процедура за оценяване на съответствието "Проверка на единичен продукт"

1. "Проверка на единичен продукт" е процедура, чрез която
производителят осигурява и декларира, че продуктът, за който е издаден
сертификат по т. 2, отговаря на приложимите изисквания на наредбата. Лицето,
което пуска продукта на пазара, нанася маркировката за съответствие върху
продукта и изготвя декларация за съответствие.
 
 
 
 
   2. Лицето, което извършва оценяване на съответствието и е обявено в
официалния бюлетин на ИА "МА", изследва единичния продукт и извършва
подходящи изпитвания, определени в съответните стандарти по чл. 6, ал. 2, за
да провери тяхното съответствие с приложимите изисквания на наредбата.
Лицето, което извършва оценяване на съответствието и е обявено в
официалния бюлетин на ИА "МА", поставя или изисква поставянето на своя
идентификационен номер върху всеки одобрен продукт и издава сертификат за
съответствие по отношение на извършените изпитвания.
 
 
 
 
   3. Техническото досие трябва да дава възможност за оценяване на
съответствието с изискванията на наредбата и да обхваща проектирането,
производството и експлоатацията на продукта, в необходимата за оценяването
степен. Досието съдържа:
а) общо описание на продукта;
б) конструкторски и монтажни чертежи и схеми на детайлите, възлите,
веригите и други;
в) описания и пояснения към чертежите, схемите и функционирането на
продукта;
г) списък на стандартите по чл. 6, ал. 2 , които са приложени изцяло или
частично;
д) резултати от изчисленията при проектиране, от извършени изследвания
и други;
е) протоколи от изпитвания.
 
 
 
 
                             Приложение № 10
 
 
 
 
                            към чл. 21, ал. 1 

 
 
 
 
                             Приложение № 11
 
 
 
 
                            към чл. 35, ал. 1