НАРЕДБА ЗА ОЗНАЧАВАНЕ ВИДА НА МАТЕРИАЛИТЕ, ИЗПОЛЗВАНИ В ОСНОВНИТЕ ЧАСТИ НА ОБУВКИТЕ

В сила от 10.06.2006 г. Приета с ПМС № 112 от 15.05.2006 г. Обн. ДВ. бр.43 от 26 Май 2006г., изм. ДВ. бр.75 от 18 Септември 2007г., изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009г., изм. и доп. ДВ. бр.75 от 27 Август 2013г.

 

Чл. 1. (1) С наредбата се определят изискванията за означаване вида на материалите, които се използват в основните части на обувките, предназначени за продажба на потребителите.

(2) Изискванията за означаване вида на материалите се отнасят до обувките и до техните основни части по чл. 4, ал. 1, когато те се предлагат отделно.

Чл. 2. Наредбата не се прилага за:

1. употребявани обувки;

2. обувки - лични предпазни средства, попадащи в обхвата на разпоредбите на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на личните предпазни средства, приета с Постановление № 94 на Министерския съвет от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 48 от 2002 г.; изм., бр. 13 от 2003 г.), въвеждаща Директива 89/686/ЕИО;

3. обувки, попадащи в обхвата на разпоредбите на Наредбата за опасните химични вещества и препарати, подлежащи на забрана или ограничения при търговия и употреба, приета с Постановление № 130 на Министерския съвет от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 69 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 62 от 2004 г. и бр. 97 от 2005 г.), въвеждаща Директива 76/769/ЕИО;

4. обувки, имащи характер на играчки.

Чл. 3. (1) (В сила от 01.01.2007 г.) Производителят или неговият упълномощен представител, установени на територията на Европейската общност (ЕО), са длъжни да етикетират стоките по чл. 1, ал. 2 съгласно изискванията на наредбата.

(2) Лицата по ал. 1 са длъжни да осигурят съответствието на информацията, давана чрез етикетирането, с действително вложените материали.

(3) (В сила от 01.01.2007 г.) Когато производителят или неговият упълномощен представител не са установени на територията на ЕО, отговорността за спазване изискванията на ал. 1 и 2 е на лицето, което първо пуска на пазара на ЕО стоките по чл. 1, ал. 2.

(4) Търговците са длъжни да продават само обувки, етикетирани в съответствие с разпоредбите на наредбата.

Чл. 4. (1) Чрез етикетирането се дава информация за всяка от следните три части на обувките:

1. лицева част (сая);

2. подплата и стелка;

3. външно ходило.

(2) За означаване частите на обувките съгласно изискванията на чл. 6 се използват съответните пиктограми или текстови означения, посочени в приложение № 1.

Чл. 5. (1) Чрез етикетирането се дава информация за вида на материалите, от които са изработени частите по чл. 4, ал. 1.

(2) За означаване вида на материалите съгласно изискванията на чл. 6 се използват съответните пиктограми или текстови означения, посочени в приложение № 2.

(3) Видът на материалите на лицевите части на обувките се определя съгласно разпоредбите на чл. 6, ал. 1, без да се вземат предвид допълненията или подсилванията, като кантове, предпазители за глезените, орнаменти, катарами, петлици, метални накрайници за връзки за обувки или подобни допълнения.

(4) Видът на материалите на външните ходила се определя въз основа на обема на използвания материал в съответствие с чл. 6, ал. 1.

Чл. 6. (1) Чрез етикетирането се дава информация за материалите, определени съгласноприложение № 2, които съставляват най-малко 80 на сто от повърхността на лицевата част или от подплатата и стелката и най-малко 80 на сто от обема на външното ходило.

(2) Ако нито един материал не съставлява най-малко 80 на сто, се дава информация за двата преобладаващи материала в състава на обувката.

(3) Пиктограмите, отнасящи се до материалите, трябва да са нанесени непосредствено до пиктограмите, отнасящи се до трите части на обувките, съгласно чл. 4 и приложение № 1.

(4) Информацията трябва да е нанесена най-малко на една от обувките от всеки чифт.

(5) Етикетирането трябва да бъде видимо, сигурно прикрепено и достъпно. Размерите на пиктограмите и текстовите означения трябва да бъдат достатъчно големи, за да се възприема лесно съдържащата се в тях информация и да не въвежда потребителя в заблуждение.

(6) При необходимост при етикетирането на обувките се допуска нанасянето на допълнителна текстова информация, придружаваща изискваната от наредбата информация.

(7) Когато при етикетирането се използва текстово означение, текстът трябва да е на български език или и на български език.

(8) В случаите, когато информацията при етикетирането е предоставена само чрез пиктограми, търговците са длъжни да информират потребителите за значението на пиктограмите.

 

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на наредбата:

1. "Обувки" са всички продукти с прикрепени ходила, предназначени да предпазят или да покрият крака (включително основните им части по чл. 4, ал. 1, когато се предлагат отделно), като:

а) обувки с ниски и високи токове;

б) всички видове ботуши и боти независимо от това, каква част от крака покриват;

в) различни типове сандали, еспадрили (обувки с лицева част от брезент и външно ходило, сплетено от растителен материал), обувки за тенис, бягане и други обувки за спорт, обувки за баня и други ежедневни обувки;

г) специални спортни обувки, които са или могат да бъдат снабдени с подсилени върхове, куки за захващане (котки), шини или подобни приспособления;

д) обувки за кънки, ски, бокс, борба, колоездене и др.;

е) обувки, към които са прикрепени кънки (за лед или ролкови);

ж) обувки за танци;

з) обувки, изработени от единично парче материал, в частност формувани от каучук или пластмаса, с изключение на обувките за еднократна употреба, изработени от слаби материали (хартия, пластмасово фолио и др. без прикрепени външни ходила);

и) връхни обувки, носени върху други обувки;

к) обувки за еднократна употреба с прикрепени външни ходила, които са проектирани, за да се използват само веднъж;

л) ортопедични обувки.

Обувки са и други продукти, които като общо правило се класират в глава 64 от Комбинираната номенклатура (КН).

2. "Лицева част (сая)" е горното лице на структурния елемент, който е прикрепен към външното ходило.

3. "Подплата и стелка" са вътрешното покритие на лицевата част и вътрешното покритие на ходилото, образуващи вътрешността на обувката.

4. "Външно ходило" е долната част на обувката, която е подложена на износване и е прикрепена към лицевата част.

5. "Кожа" е общ термин за кожа от едър рогат добитък (ЕРД) или други животни с нейната оригинална влакнеста структура, запазена в по-голяма или в по-малка степен, издъбена, за да бъде устойчива на гниене. Косъмът или вълната могат да бъдат или да не бъдат отстранени. Кожата се изработва от кожа от ЕРД или от други животни чрез разцепване или разделяне на слоеве преди или след дъбене. Когато издъбената кожа от ЕРД или от други животни е раздробена механично и/или химично на влакнести частици, малки прахообразни частици, които със или без комбинация от свързващи вещества се произвеждат под формата на листове или други форми, такива листове и форми не са кожа. Ако кожата има нанесено по какъвто и да е начин повърхностно покритие или залепен повърхностен слой, тези повърхностни слоеве не трябва да бъдат с дебелина повече от 0,15 mm. Така дефинирани, всички кожи покриват без ограничение други правни изисквания, например Вашингтонската конвенция. Когато като допълнителна текстова информация, посочена в чл. 6, ал. 7, се употребява терминът "кожа със запазен (естествен) лицев слой", той се отнася за кожа с оригинална зърнеста структура на повърхността, получена чрез отстраняване на епидермиса й, ако никаква част от повърхността не е отстранена чрез шлайфане, фалцване или цепене.

6. "Кожа с покритие" е кожа, при която повърхностното покритие не превишава 1/3 от общата й дебелина, но не е по-малко от 0,15 mm.

7. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., в сила от 01.07.2013 г.) "Текстилни материали" са всички продукти, попадащи в обхвата на Регламент (ЕC) № 1007/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 27 септември 2011 г. относно наименованията на текстилните влакна и свързаното с тях етикетиране и маркиране на текстилните продукти по отношение на техния влакнест състав и за отмяна на Директива 73/44/ЕИО на Съвета и на директиви 96/73/ЕО и 2008/121/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ, L 272 от 18.10.2011 г.).

8. "Етикетиране" е нанасянето на необходимата информация по наредбата чрез отпечатване, чрез релефно означение или чрез използване на прилепен или прикрепен етикет.

9. "Пиктограма" е графично изображение.

10. "Лично предпазно средство" е всяко устройство или средство, предназначено за носене или държане от едно лице, с цел да го предпазва от една или множество опасности, които могат да застрашават неговото здраве, както и безопасността му.

§ 1а. (Нов - ДВ, бр. 75 от 2007 г., доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., в сила от 01.07.2013 г.) Наредбата въвежда разпоредбите на Директива 94/11/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно сближаването на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки в областта на етикетирането на материалите, използвани в основните компоненти на обувките, предназначени за продажба на потребителите, последно изменена и допълнена с Директива 2006/96/ЕО и Директива 2013/15/ЕC на Съвета от 13 май 2013 г. за адаптиране на някои директиви в областта на свободното движение на стоки поради присъединяването на Република Хърватия (ОВ, L 158 от 10.06.2013 г.).

 

Заключителни разпоредби

§ 2. Наредбата се приема на основание чл. 12, т. 1 от Закона за защита на потребителите.

§ 3. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2007 г.) Наредбата отменя Наредбата за означаване на вида на материалите, използвани в основните части на обувките, приета с Постановление № 92 на Министерския съвет от 2001 г. (обн., ДВ, бр. 37 от 2001 г.; изм., бр. 78 от 2005 г.).

§ 4. (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) Контролът по прилагането на наредбата се възлага на Комисията за защита на потребителите към министъра на икономиката, енергетиката и туризма, на нейните регионални структури и на звената за защита на потребителите към общинската администрация по реда на глава десета "Контрол" от Закона за защита на потребителите.

§ 5. Наредбата влиза в сила от 10 юни 2006 г.

§ 6. Разпоредбите на чл. 3, ал. 1 и 3 влизат в сила от 1 януари 2007 г.

§ 7. До 1 януари 2007 г.:

(1) Производителят или неговият упълномощен представител, когато са установени в Република България, са длъжни да етикетират стоките по чл. 1, ал. 2 съгласно изискванията на наредбата.

(2) Лицата по ал. 1 са длъжни да осигурят съответствието на информацията, давана чрез етикетирането, с действително вложените материали.

(3) Когато производителят или неговият упълномощен представител не са установени в Република България, отговорността за спазване изискванията на ал. 1 и 2 е на лицето, което първо пуска на българския пазар стоките по чл. 1, ал. 2.

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 268 ОТ 12 НОЕМВРИ 2009 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА
(ОБН. - ДВ, БР. 93 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 24.11.2009 Г., ПОПР. - ДВ, БР. 95 ОТ 2009 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 4 ОТ 2012 Г.)

§ 94. (Попр. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., отм. с Решение № 15898 от 01.12.2011 г. на ВАС в частта "с изключение на § 93, т. 1, която влиза в сила от 01.11.2009 г." - ДВ, бр. 4 от 2012 г.)Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 179 ОТ 20 АВГУСТ 2013 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОЗНАЧАВАНЕ ВИДА НА МАТЕРИАЛИТЕ, ИЗПОЛЗВАНИ В ОСНОВНИТЕ ЧАСТИ НА ОБУВКИТЕ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 112 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2006 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 75 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2013 Г.)

§ 4. Постановлението влиза в сила от 1 юли 2013 г.

 

Приложение № 1 към чл. 1, ал. 2, чл. 4, ал. 2 и чл. 6, ал. 3 (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2007 г., доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., в сила от 01.07.2013 г.)

Пиктограми и текстови означения за частите на обувките

 

 

Части на

Пикто-

Текстови

Други текстови

обувките

грами

означе-

означения

 

 

ния

(съкратено наи-

 

 

 

менование на

 

 

 

езика на държава -

 

 

 

членка на ЕС/

 

 

 

означение на

 

 

 

съответния език)

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 към чл. 5, ал. 2 и чл. 6, ал. 1 (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2007 г., доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., в сила от 01.07.2013 г.)

Пиктограми и текстови означения за материалите

 

 

Материал

Пикто-

Текстови

Други текстови

 

грами

означения

означения

 

 

 

(съкратено наимено-

 

 

 

вание на езика на

 

 

 

държава - членка

 

 

 

на ЕС/означение

 

 

 

на съответния език)

1

2

3

4