НАРЕДБА № V-12-707 ОТ 15 НОЕМВРИ 2013 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УСТРОЙСТВОТО, БЕЗОПАСНОСТТА И ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪОРЪЖЕНИЯТА, ПОСТАВЯНИ В УВЕСЕЛИТЕЛНИ ОБЕКТИ

В сила от 27.12.2013 г. Издадена от Министерството на инвестиционното проектиране, Министерството на регионалното развитие, Министерството на вътрешните работи и Министерството на младежта и спорта Обн. ДВ. бр.102 от 26 Ноември 2013г. 

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) С наредбата се определят условията и редът за устройството, безопасността и техническите изисквания към съоръженията, поставяни в увеселителни обекти, в т.ч. изискванията за тяхното безопасно ползване, поддържане и контрол.

(2) За осигуряване на нормалната употреба на съоръженията, поставяни в увеселителни обекти, и на безопасността на потребителите, които ги ползват, на персонала, който ги обслужва, както и на всички други лица, които се намират в близост до тях, собствениците на съоръженията са длъжни да предприемат мерки за привеждане на съоръженията в съответствие с изискванията на наредбата за предотвратяване на възможните рискове, застрашаващи живота и здравето на хората, както и частната и общинската собственост.

Чл. 2. (1) Наредбата се прилага едновременно с изискванията на правилата и нормативите за устройство на територията, на нормативните актове, в които са определени изискванията, свързани с носимоспособността и устойчивостта на строителните конструкции при експлоатационни и сеизмични натоварвания, пожарната безопасност, хигиената, здравето, опазването на околната среда и защитата от шум, здравословните и безопасните условия на труд, и на националните стандарти, с които са въведени европейските стандарти, определящи изискванията към съоръженията, поставяни в увеселителни обекти.

(2) Наредбата се прилага при:

1. проектиране и производство на съоръжения, предназначени за и поставяни в увеселителни обекти;

2. ремонт и модификация на съществуващи съоръжения, поставяни в увеселителни обекти;

3. поддържане и контрол при експлоатацията на съоръженията, поставяни в увеселителни обекти.

(3) Наредбата се прилага и за съоръженията в увеселителни обекти, за които се изисква изпълнението на строителни и монтажни работи съгласно Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовите нормативни актове за неговото прилагане.

Чл. 3. Наредбата не се прилага за циркове, неподвижни трибуни, инсталации за строителни обекти, строителни скелета, разглобяеми селскостопански конструкции, водни съоръжения и пързалки, аквапаркове, водни атракциони, атракционни и тематични паркове, картинги със състезателен характер, както и за увеселителни съоръжения, задействани чрез монета, ползвани едновременно от не повече от три лица, използването на които е уредено в специални закони и в подзаконовите нормативни актове за тяхното прилагане.

Чл. 4. Продуктите и материалите, които се поставят в увеселителни обекти, произведени и/или пуснати на пазара в държави - членки на Европейския съюз, и в Турция или законно произведени в държава от Европейската асоциация за свободна търговия - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, може да се използват за целите на тази наредба, при условие че осигуряват еднакво или по-високо ниво на безопасност спрямо изискванията, определени в тази наредба, и имат сертификат за безопасност.

 

Глава втора.
ВИДОВЕ СЪОРЪЖЕНИЯ. ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪОРЪЖЕНИЯТА, ПОСТАВЯНИ В УВЕСЕЛИТЕЛНИ ОБЕКТИ

Чл. 5. (1) В зависимост от степента на опасност и предназначението им по възрастови групи на очакваните потребители съоръженията, поставяни в увеселителни обекти, се класифицират в три категории:

1. първа категория (екстремни) - предназначени за лица над 10 години и с ускорение, което надвишава 10 m/s2, и/или със скорост над 10 m/s;

2. втора категория (семейни) - предназначени за лица над 10 години и със скорост и ускорение, по-малки от тези на съоръженията по т. 1, които не попадат в обхвата на първа категория;

3. трета категория (детски) - предназначени за деца до 10 години.

(2) В зависимост от начина на управление съоръженията, поставяни в увеселителни обекти, са с ръчно, механично (хидравлично и пневматично), електрическо и електронно управление.

(3) В зависимост от изискванията за предварителна подготовка на терена и монтаж съоръженията са свободно поставени върху терена (без да се нарушава теренът) и трайно прикрепени (анкерирани) върху предварително подготвен терен или изпълнена основа.

Чл. 6. Съоръженията, поставяни в увеселителни обекти, се проектират и произвеждат така, че да не създават опасност за потребителите, за обслужващия персонал, за намиращите се в близост посетители и за разположените около тях сгради, съоръжения и елементи на техническата инфраструктура.

Чл. 7. (1) За всяко съоръжение, поставяно в увеселителни обекти, се съставя техническа документация, която трябва да отговаря на:

1. изискванията на БДС ЕN 13814 "Съоръжения и машини за панаири и паркове за забавление. Безопасност" или на БДС ЕN 14960 "Надуваеми съоръжения за игра. Изисквания за безопасност и методи за изпитване" - за съоръженията, произведени или модифицирани след 2005 г.;

2. изискванията за безопасност на националните нормативни актове и документи на държавата производител, действащи до 2005 г. включително - за съоръженията, произведени до 2005 г. включително.

(2) Техническата документация на съоръженията, поставяни в увеселителни обекти, се съхранява от собственика/ползвателя на увеселителното съоръжение през целия период на експлоатация на съоръжението.

(3) Техническата документация на съоръженията, поставяни в увеселителни обекти, включва:

1. проектна документация и паспорт - за съоръженията, произведени след 2005 г.;

2. екзекутивна документация и паспорт - за съоръженията, произведени до 2005 г. включително.

Чл. 8. Проектната документация на съоръженията, поставяни в увеселителни обекти, произведени след 2005 г. по БДС ЕN 13814 или БДС ЕN 14960, се изработва от технически правоспособни лица и съдържа:

1. обяснителна записка с основните технически данни за предназначението, необходимия вид и количества (дебит или мощност) енергоносители, изисквания към терена, ограничения за потребителите и данни за необходимия експлоатационен и обслужващ персонал;

2. конструктивни и монтажни чертежи или схеми с габарити и присъединителни размери, зона за безопасност (минималното необходимо свободно пространство около съоръжението);

3. инструкция за предварителната подготовка на терена, монтаж и демонтаж;

4. наръчник с инструкции за поддръжка и безопасна експлоатация, за задължителни периодични прегледи, за периодична подмяна на съставни части;

5. обосновка за необходимото обездвижване и/или обезопасяване на потребителите и на чакащите реда си, обезопасяване на подстъпите към съоръженията (пътеки или стълби), необходимите маркировки и указателни знаци;

6. протоколи за извършени изпитвания на съоръжението и на неговите елементи, както и за проведените изпитвания за безопасност (защита срещу падане, възможност за захващане, заключителна обработка, цялостност на конструкцията) и заключение за неговата безопасност;

7. сертификати за материали и съставни части;

8. информация за вида и действието на средствата за ограничаване на потребителите, за необходимостта от маркировка или ограждения за зрителите, за вида и изискванията към огражденията (ако са необходими).

Чл. 9. Екзекутивната документация на съоръженията, произведени до 2005 г. включително, се изработва от технически правоспособни лица и съдържа:

1. подробни чертежи и технически данни на съоръжението;

2. инструкция за предварителната подготовка на терена, монтаж и демонтаж;

3. наръчник с инструкции за поддръжка и безопасна експлоатация, за задължителни периодични прегледи, за периодична подмяна на съставни части, за контрол на неразглобяеми съединения;

4. протоколи за извършени изпитвания на съоръжението и на неговите елементи, както и за проведените изпитвания за безопасност (защита срещу падане, възможност за захващане, заключителна обработка, цялостност на конструкцията) и заключение за неговата безопасност.

Чл. 10. (1) Паспортът на всяко съоръжение, поставяно в увеселителни обекти, съдържа най-малко следната информация: наименование, категория и общи данни, право на собственост, описание на съоръжението, технически данни и изисквания, данни за експлоатацията, разрешение за пускане в действие, задължителни прегледи, извършени планови ремонти, извършени извънпланови ремонти и промени, планови технически прегледи, регистрирани аварии и злополуки, регистрирани монтажи и списък на доклади.

(2) Паспортът по ал. 1 се съставя по образец съгласно приложението.

 

Глава трета.
УСТРОЙСТВО, БЕЗОПАСНОСТ И ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪОРЪЖЕНИЯТА, ПОСТАВЯНИ В УВЕСЕЛИТЕЛНИ ОБЕКТИ

Чл. 11. (1) Увеселителните обекти се устройват въз основа на подробна ситуационна схема така, че да не застрашават живота и здравето на потребителите вследствие на рискове, свързани с експлоатацията на съоръженията и техните елементи, с електрическото обзавеждане и системите за управление, с терена и неговата подготовка, с начина на разполагане на съоръженията, с опасността при пожар, както и при влизане и напускане на обекта.

(2) На подробната ситуационна схема на увеселителния обект се обозначават видовете съоръжения и начинът на тяхното задействане, точните места на всяко от съоръженията, зоната за безопасност, основните маршрути за преминаване, напускане и евакуация, всички отстояния между съоръженията и между тях и други обекти, разположени в непосредствена близост, всички необходими временни ограждения и прегради за предотвратяване на неразрешен достъп и за ограничаване на достъпа. Обозначава се и системата за електрическо захранване, заземителната уредба, броят и местата за пожарогасители, негоримите контейнери за отпадъци, местата за потребители и за придружители, местата за операторите на съоръженията, за специализираната превозваща техника, както и местоположението на най-близките пожарни хидранти и противопожарни съоръжения.

(3) Не се допуска разполагане на елементи за обзавеждане на обекта, които може да ограничат и/или да създадат препятствия по маршрута за напускането му.

(4) Разстоянията между зоните за безопасност на съоръженията, поставяни в увеселителни обекти, са не по-малко от 4 m с оглед създаване на условия за достъп на пожарните автомобили.

(5) Ситуационната схема трябва да е на разположение на районната служба "Пожарна безопасност и защита на населението" на общината, на територията на която се поставят съоръженията.

(6) Подробната ситуационна схема се изработва от технически правоспособни лица и се подписва от собственика или ползвателя на съоръженията.

Чл. 12. (1) Теренът, на който се разполагат съоръженията в увеселителни обекти, съобразно инструкцията за монтажа и експлоатацията им трябва да отговаря на следните изисквания:

1. да е плосък, равен и устойчив;

2. безопасно да понася натоварването от съоръжението.

(2) Теренът за увеселителния обект се проверява на равни интервали след монтажа на съоръжението за потвърждаване на носимоспособността и устойчивостта му, особено при неблагоприятни метеорологични условия.

(3) Теренът за увеселителния обект се осигурява с вода, електрически ток и тоалетни за периода на поставяне на съоръженията.

Чл. 13. (1) Теренът, върху който се разполагат съоръженията, се определя от съответната общинска администрация въз основа на предвижданията на подробния устройствен план за урбанизираните територии по чл. 8, т. 1 ЗУТ, предназначени за развлекателни функции, озеленени площи и др., и справка за подземния кадастър и надземните комуникации, които може да бъдат засегнати и/или представляват опасност за монтажа и експлоатацията на съоръженията.

(2) Местата за захранване на увеселителния обект с вода и електрически ток се определят от съответните експлоатационни дружества въз основа на издаденото разрешение за поставяне на съоръженията в увеселителния обект.

(3) Собственикът/ползвателят осигурява тоалетни за потребителите.

(4) Разрешението за поставяне на съоръжението се издава от главния архитект на общинската администрация въз основа на одобрена подробна ситуационна схема с нанесените върху нея данни по ал. 1 и 2 и представен паспорт на съоръжението.

 

Глава четвърта.
ПОСТАВЯНЕ И МОНТАЖ (ДЕМОНТАЖ) НА СЪОРЪЖЕНИЯТА В УВЕСЕЛИТЕЛНИ ОБЕКТИ

Чл. 14. Съоръженията се поставят върху определения терен в съответствие с одобрената подробна ситуационна схема, като при възможен риск за преобръщане от вятър съоръжението се анкерира към терена или се укрепва с тежести (баласт) в съответствие с инструкцията за монтаж и експлоатация.

Чл. 15. (1) При необходимост от извършване на изкопни работи, поставяне на стълбове или клинове и извършване на други строителни и монтажни работи на терена на увеселителния обект работите се извършват така, че да не се засегнат подземните комуникации.

(2) За изкопи и насипи с дълбочина или височина до 1 m и с площ до 30 m2, за които се изисква разрешение за строеж съгласно ЗУТ, в разрешението за строеж се вписват и условията за оползотворяване на хумусния земен слой.

(3) След демонтажа на съоръженията и преместването им на друго място собственикът на съоръжението възстановява терена, върху който то е било поставено, в първоначалния му вид.

Чл. 16. (1) Съоръженията се монтират на подравнен и уплътнен терен, за да се осигури безопасната им работа.

(2) В зависимост от вида на съоръжението и изискванията за безопасна експлоатация съоръжението се нивелира с оглед равномерно разпределение на натоварванията, а опорите се укрепват.

(3) При нивелирането за постигане на максимална пространствена устойчивост се използват минимален брой подложки. Височината на подложките е възможно най-малка, а материалът за подлагане не трябва да поддава под тежестта на съоръжението.

(4) Подложките се разполагат директно под опорните точки на съоръжението.

(5) В зависимост от особеностите на терена и/или на съоръжението се изпълняват носещи конструкции, които да поемат натоварването и безопасно да го предадат на терена. Характеристиките на терена и елементите за закрепване на съоръжението към терена (анкерите) се проверяват всеки ден, като извършените проверки се регистрират в дневник на съоръжението.

(6) При използване на повдигателни съоръжения при монтажа и демонтажа се прилагат изискванията на Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения, приета с Постановление № 199 на Министерския съвет от 2010 г. (ДВ, бр. 73 от 2010 г.).

Чл. 17. Монтаж и демонтаж, настройка, изпитване, работа, разглобяване, манипулиране, поддръжка, модифициране и контрол на съоръженията, поставяни в увеселителни обекти, се извършват само от определени от собственика/ползвателя лица - отговорник по експлоатацията, оператор на съоръжението и обслужващ персонал.

Чл. 18. (1) Преди монтаж всички елементи на съоръжението се преглеждат за следи от износване, деформация или друга повреда.

(2) Свързващите и укрепващите (осигуряващите) части на съоръжението се преглеждат за съответствие с проектната документация и се регулират или заменят при несъответствие. При износване елементите се заменят незабавно с други, които съответстват на проектната документация. След прегледа лицето, което го е извършило, изготвя протокол.

Чл. 19. След приключване на монтажа всички части, които са свързани с безопасността на съоръжението - елементи от конструкцията, съединителни части, укрепващи части, устройства за безопасност, електрически системи и спирачки, се преглеждат, за да се удостовери правилното им инсталиране. След прегледа лицето, което го е извършило, изготвя протокол.

Чл. 20. След монтажа зоната за безопасност на всяко съоръжение се огражда и обезопасява с ограждения и прегради срещу достъп на потребители и посетители.

Чл. 21. До всички бънджи или бънджи батути се поставя теглилка за проверка на теглото на потребителя съгласно Закона за измерванията и се предприемат мерки за безопасността на потребителя.

 

Глава пета.
ПУСКАНЕ В ДЕЙСТВИЕ И БЕЗОПАСНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СЪОРЪЖЕНИЕТО

Чл. 22. За пускането в действие и за безопасната експлоатация на съоръженията, поставяни в увеселителни обекти, собственикът/ползвателят е отговорен за:

1. съставяне, утвърждаване и съхраняване на дневник на съоръженията и писмени процедури за работата им;

2. определяне със заповед на отговорните физически лица за работа със съоръженията, както следва:

а) отговорник по експлоатацията;

б) оператор на съоръжението;

в) обслужващ персонал;

3. получаване на разрешение за пускане на съоръжението в действие.

Чл. 23. (1) Отговорникът по експлоатацията е длъжен да следи за безопасността на персонала и на потребителите на съоръженията.

(2) Отговорникът по експлоатацията осигурява:

1. дневник за инструктаж на персонала и за преглед на съоръжението, техническа документация и писмени процедури за работа на съоръженията и на системите за управление и безопасност;

2. обучението на операторите и обслужващия персонал, в т.ч. инструктирането им за процедурите при пожар и за използването на противопожарното оборудване;

3. монтажа и демонтажа на съоръженията;

4. обслужването и поддържането на съоръженията;

5. извършването на преглед на терена, ежедневни прегледи, при които особено внимание се обръща на правилното функциониране на частите и елементите на съоръжението, чиято повреда може да доведе до нараняване на персонала, както и извършване на задължителни прегледи, определени от производителя на съоръжението, за допустими толеранси, граница на нехоризонталност, въздушно и хидравлично налягане, износване, проверки по системите за заключване и ограничаване на потребителите, структурна и механична цялост, прегради, ограждения, заключващи и осигуряващи устройства, както и за възли и детайли;

6. регистрирането на извършените прегледи по т. 5 в дневник за прегледите на съоръжението;

7. извършването на преглед на електрообзавеждането и преглед за повреди след всеки монтаж, но не по-рядко от веднъж месечно.

(3) Дневникът по ал. 2, т. 1 се съхранява най-малко три години от последния запис.

Чл. 24. Операторът на съоръжението е длъжен:

1. да е обучен и информиран за безопасност при работа със съоръжението;

2. да е запознат с писмената процедура за експлоатация на съоръжението и да може да работи със съоръжението при спазване на изискванията за безопасност;

3. да е инструктиран за процедурите при пожар и за използването на противопожарното оборудване;

4. да познава работата на системите за управление и безопасност;

5. да докладва при аварии, дефекти и други необичайни събития;

6. да извършва проверките по чл. 18, 19, 20 и 21, да контролира зоните за безопасност и да ограничава достъпа до съоръженията, да не допуска броят на ползвателите да превишава капацитета на съоръжението;

7. да осигурява аварийното спиране, прекъсването на електрическото захранване и евакуацията на потребителите на съоръженията;

8. да осигурява придружител на потребителите на съоръженията, когато това се изисква с указанията на производителя;

9. да наблюдава пряко всяко съоръжение през цялото време, когато то се ползва от потребителите.

Чл. 25. (1) Обслужващият персонал е длъжен:

1. да е обучен и информиран за безопасност при работа със съоръжението;

2. да е запознат с писмените процедури за експлоатация на съоръженията;

3. да познава работата на системите за управление и безопасност;

4. да е запознат с писмените процедури за действия при злополуки, пожар, неблагоприятни климатични условия, неизправност и повреди на съоръженията, неадекватно поведение на потребителите;

5. да натоварва съоръжението, съответно да разполага потребителите на местата за сядане или ползване по уговорения модел с най-големи/най-малки потребители в правилното положение;

6. правилно да уравновесява съоръженията, пренасящи потребители;

7. да не допуска потребители, които видимо са в неподходящо физическо, психическо и здравословно състояние;

8. да предприеме всички разумни мерки за отстраняване на потребители, чието поведение показва, че не могат безопасно да ползват съоръжението;

9. да не допуска потребителите да ползват части от съоръжението, където системата за ограничаване на потребителите е неизправна;

10. да се увери, че всички потребители са в безопасност и ограничени в правилно положение, че на потребителите е била дадена информация, необходима за безопасното ползване на съоръжението, и че няма потребители или зрители в опасните зони, преди да сигнализира на оператора, че е безопасно да задвижи съоръжението.

(2) Обслужващият персонал няма право да пуска съоръженията.

Чл. 26. (1) Всички електрически проводници се изолират и защитават от механични въздействия. Съоръженията, задвижвани с ток, трябва да имат инсталирани предпазни устройства с подходяща характеристика, като предпазители и защити, които да прекъсват захранването в случаите на късо съединение, повреда в заземяването или при претоварване.

(2) Всички неизолирани метални конструкции и части се обезопасяват срещу попадане под напрежение при неизправност и се заземяват съгласно изискванията на Наредба № 3 от 2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии (ДВ, бр. 90 и 91 от 2004 г.).

Чл. 27. Елементите на осветлението се поставят така, че да не може да се достигат от потребители, придружители и посетители, да са сигурно закрепени към конструкциите, да са достатъчно здрави да понесат въздействията от вятър, сняг и земетръс, да са защитени от дъжд и да не са окачени на проводниците, освен ако проводникът е предназначен за тази цел.

Чл. 28. До работа с електрическите съоръжения се допускат лица, които са квалифицирани или инструктирани по смисъла на чл. 154, т. 62 и 63 от Наредба № 3 от 2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии.

Чл. 29. Съоръженията се пускат в действие само след като са извършени проверките по чл. 23, ал. 2, т. 5.

Чл. 30. При буря, лоша видимост или неблагоприятни атмосферни условия, които може да повлияят на работата и устойчивостта на съоръженията или на безопасността на потребителите, работата на съоръженията се прекратява, ако това е указано от производителя.

Чл. 31. Съоръженията, които съгласно указанията на производителя може да изложат на риск потребители с пейсмейкъри, със сърдечни заболявания, със здравословно състояние, което може да се влоши при ползване на съоръжението, както и бременни жени, се осигуряват допълнително с подходящи видими знаци за ограничаване на ползването им.

Чл. 32. Не се допуска броят на хората, намиращи се на платформата за достъп, да превишава предвидената им численост в проектната документация.

Чл. 33. Движещи се части на съоръженията, които са на височина, по-малка от 2,5 m, се обезопасяват с ограждения, възпрепятстващи проникването в опасната зона.

Чл. 34. (1) Маршрутите за напускане и евакуация от увеселителния обект са съгласно изискванията на Наредба № Із-2377 от 2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите (ДВ, бр. 81 от 2011 г.).

(2) Най-малко един изход и най-малко един достъп на увеселителния обект трябва да са подходящи за инвалидни колички съобразно изискванията на Наредба № 4 от 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания (ДВ, бр. 54 от 2009 г.).

Чл. 35. До всяко съоръжение, когато това се изисква от указанията на производителя, се осигуряват зони за изчакване, които се контролират чрез парапети, врати и допълнително наблюдение.

Чл. 36. При съоръжения, които се придвижват по релси, местата, в които потребителите пресичат релсите, се маркират и обезопасяват срещу спъване и падане.

Чл. 37. (1) До всяко съоръжение се поставя информационна табела с четлив и привличащ вниманието надпис, който в зависимост от спецификата на съоръжението ясно и точно изразява ограниченията към потребителите, които са най-малко следните:

1. минимална възраст и/или минимална или максимална височина на потребителите;

2. допустим брой лица за едно устройство;

3. забрана за носене на остри или обемисти предмети (пръчки, чадъри и др.) или животни;

4. опасност от повличане на шалове или дълги коси;

5. забрана за навеждане навън, протягане на ръце и крака извън мястото за потребителя;

6. забрана за пушене;

7. забрана за достъп на лица под въздействието на алкохол или опиати;

8. забрана за сядане, коленичене или стоене на парапетите и страничните стени на съоръжението;

9. забрана за скачане от или на съоръжението по време на движение.

(2) Върху всяко съоръжение се поставя маркировка със следната информация:

1. име и адрес на собственика или ползвателя;

2. модел на съоръжението;

3. капацитет на съоръжението по тегло или максимален брой потребители, които то едновременно може да обслужва.

 

Глава шеста.
ПОДДРЪЖКА, РЕМОНТ И МОДИФИКАЦИЯ

Чл. 38. Собственикът/ползвателят на съоръжението е отговорен за:

1. всички дейности по поддържане, ремонт и модификация на съоръженията в съответствие с утвърдените писмени процедури, изготвени въз основа на указанията на производителя;

2. извършването на всички видове прегледи по време на експлоатацията на съоръженията;

3. предприетите и/или непредприетите мерки за отстраняване на несъответствията на съоръженията с изискванията на наредбата, отбелязани в дневниците за извършените проверки.

Чл. 39. (1) Всички дейности по поддържането се извършват под прекия контрол на отговорника по експлоатацията.

(2) Процедурите по поддържането включват текуща поддръжка и прегледи на частите и възлите.

(3) Всички защитни прегради, огради, капаци и врати за достъп, които са демонтирани за целите на поддръжката и ремонта, се поставят на местата им и се укрепват, преди съоръжението да се пусне в действие.

Чл. 40. (1) Ремонтът и модификацията на съоръженията се извършват само от определени от собственика лица в съответствие с притежаваната от тях професионална квалификация.

(2) Поддържането е постоянен процес по време на експлоатацията на съоръженията и се извършва в съответствие с указанията на производителя.

(3) Съоръженията се ремонтират планово и извънредно (аварийно). Плановите ремонти се определят от собственика/ползвателя на съоръжението въз основа на техническата документация.

(4) Интервалите между всяко обслужване, поддържане или ремонт на съоръженията са не по-дълги от интервалите, определени от производителя или от лицето за контрол.

 

Глава седма.
КОНТРОЛ НА СЪОРЪЖЕНИЯТА

Чл. 41. (1) Контрол на съоръженията се извършва от лица за контрол.

(2) Контролът се извършва по писмен договор между собственика/ползвателя и лицата за контрол.

(3) Контрол на съоръженията се извършва в следните случаи:

1. преди пускането на съоръженията на пазара;

2. преди пускане в действие;

3. след ремонт, модификация или промяна, която влияе на целостта на съоръжението;

4. след авария;

5. периодично:

а) най-малко веднъж годишно на съоръженията по чл. 5, ал. 1, т. 1;

б) най-малко веднъж на три години на съоръженията по чл. 5, ал. 1, т. 2 и 3.

(4) Допуска се прегледите по ал. 3, т. 5 да се извършват в по-кратък интервал по предписание на лицето за контрол.

(5) За извършения преглед лицето за контрол съставя доклад за състоянието на съоръжението, който предава на собственика/ползвателя. Докладът се подписва от всички физически лица, участвали в прегледа съобразно тяхната правоспособност.

(6) Лицето за контрол съставя разрешение за пускане на съоръжението в действие съгласно т. 7 от приложението.

Чл. 42. Докладът за състоянието на съоръжението включва (ако е приложимо) извършените проверки по време на прегледа и заключението от тях по отношение на:

1. проектната и/или екзекутивната документация и оценения риск - само при първоначално пускане в експлоатация;

2. механичната част на съоръжението;

3. функционалната годност на съоръжението;

4. електрическата част на съоръжението;

5. външния вид на съоръжението;

6. пневматичната част на съоръжението;

7. хидравличната част на съоръжението;

8. други части на съоръжението, като електронна част, програмно осигуряване и др.

Чл. 43. Лицето за контрол разполага с необходимата за проверките техника и с утвърдените от него писмени процедури за проверките.

 

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на наредбата:

1. "Увеселителни обекти" са обектите, определени в § 5, т. 71 от допълнителните разпоредби на ЗУТ.

2. "Съоръжения, поставяни в увеселителни обекти" са всички съоръжения за придвижване, преобладаващата част от които се задвижват от външен източник на енергия, текстилна или мембранна конструкция, или съоръжения, които могат да се монтират многократно без нарушаване или загуба на тяхната цялост както временно, така и постоянно.

3. "Нормална употреба" е ползването на съоръжението в съответствие с техническите му характеристики след приключени монтажни работи и след монтажни изпитвания или ежедневен преглед, когато съоръжението може да бъде предоставено за ползване от потребители и в документацията му е записано, че е безопасно.

4. "Лице за контрол" на съоръжения, поставяни в увеселителни обекти, е независимо от заинтересуваните страни (производител, собственик или ползвател и потребител) физическо или юридическо лице или орган за контрол, акредитиран по БДС EN ISO/IEC 17020 "Общи критерии за дейността на различните видове органи за контрол".

5. "Физическо лице за контрол" е технически правоспособно лице, което не е участвало при изготвянето на проектната и/или екзекутивната документация.

6. "Юридическо лице" е екип от физически лица, който се състои най-малко от електроинженер, машинен инженер, архитект и строителен инженер, които са технически правоспособни и имат най-малко 5 години стаж по специалността, както и от специалисти с професионална квалификация в областта на заваръчната техника, материали и изпитвания.

7. "Производител на увеселителни съоръжения" е всяко лице, което е произвело или преработило увеселително съоръжение, и всяко друго лице, което се представя за производител, като поставя върху увеселителното съоръжение своето име, търговска марка или друг отличителен знак.

8. "Собственик" е лице, което притежава право на собственост на увеселително/и съоръжение/я или е предоставило официално с договор правото на ползване и управление на увеселително/и съоръжение/я за определен период от време на ползвател (концесионер).

9. "Ползвател (концесионер)" на съоръжение е физическо или юридическо лице, което от свое име и за собствена сметка чрез съоръжението предоставя услуга на потребителите.

10. "Модификация" е всяка промяна на съоръжението, включително въвеждането на нова съставна част или заменянето на съставна част с особено значение за безопасността, в резултат на което проектната или екзекутивната документация на съоръжението се изменя съществено.

11. "Ремонт" е възстановяване на съставни части или на възли с особено значение за безопасността чрез поправка на износени, повредени или изгнили части, при което не се получава отклонение от проектната документация на оригиналните части.

12. "Съставна част с особено значение за безопасността" е всяка съставна част на съоръжението, от която зависи безопасността на потребителите.

13. "Зона за безопасност" е зоната, определена в проектната документация на увеселителното съоръжение като зона със специален статут.

14. "Свободно пространство на увеселителното съоръжение" е пространството във, на или около съоръжението, което може да се заеме от потребителя, при гарантиране на неговата безопасност.

15. "Обем за потребител" са съставни части, като седалки, вдлъбнатини за краката, парапети и устройства за задържане на потребителя, проектирани/конструирани за предотвратяване на преместването му извън предварително определеното пространство в съоръжението вследствие на сили в съоръжението или в резултат на поведението на самия потребител.

16. "Отделение за потребител" е част или части от увеселителното съоръжение, във или с които е предвидено да се преместват потребителите.

17. "Захващане" е опасност, създадена от ситуация, при която може да бъдат захванати тялото, част от него или дрехите.

18. "Технически правоспособни лица" са лицата, получили дипломи от акредитирано висше училище, с квалификация "машинен инженер", "електроинженер", "архитект" или "строителен инженер", които притежават съответна проектантска правоспособност.

19. "Паспорт на съоръжението" е документ, съдържащ цялата необходима техническа информация и други данни за експлоатацията на съоръжението.

20. "Дневник на съоръжението" е документ, в който отговорникът по експлоатацията всеки ден нанася данни за извършения инструктаж на персонала, за проверките на съоръжението, за настъпилите аварии и мерките за отстраняването им.

21. "Потребител" е всяко лице, което ползва за забавление съоръжения в увеселителен обект.

§ 2. Наредбата е преминала процедурата за обмен на информация в областта на техническите регламенти по реда на Постановление № 165 на Министерския съвет от 2004 г. за организацията и координацията на обмена на информация за технически регламенти и правила за услуги на информационното общество и за установяване на процедурите, свързани с прилагането на някои национални технически правила за продукти, законно предлагани на българския пазар (ДВ, бр. 64 от 2004 г.), с което е въведена Директива 98/34/ЕС, изменена с Директива 98/48/ЕС.

 

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 3. Наредбата се издава на основание чл. 56, ал. 6 ЗУТ.

§ 4. Наредбата влиза в сила един месец след обнародването й в "Държавен вестник".

§ 5. В срок една година от влизането в сила на наредбата собствениците на съществуващи увеселителни съоръжения са длъжни да ги приведат в съответствие с изискванията й, както и да одобрят план-график за дейностите, които трябва да извършат съгласно наредбата.

 

Приложение към чл. 10, ал. 2

 

 

ПАСПОРТ

на увеселително съоръжение

 

Година на съставяне: ...............................................................................................................................................................................................................................................................................

 

1. Съдържание

 

 

 

Наименование

Стр.

1.

Съдържание

 

2.

Наименование и общи данни

 

3.

Право на собственост

 

4.

Описание на съоръжението

 

5.

Технически данни и изисквания

 

6.

Данни за експлоатационната документация

 

7.

Разрешение за пускане в действие

 

8.

Задължителни прегледи

 

9.

Извършени планови ремонти

 

10.

Извършени извънпланови ремонти и промени

 

11.

Планови технически прегледи

 

12.

Регистрация на аварии и злополуки

 

13.

Регистрация на всички монтажи на панаири и увеселителни паркове

 

14.

Списък на доклади

 

15.

Сертификат за безопасност (ако има такъв) или СЕ сертификат

 

 

 

2. Наименование и общи данни

 

 

Наименование на съоръжението

 

Вид и категория на съоръжението

 

Извършил първоначално изпитване

 

Дата на първоначалното изпитване

 

Първи собственик

 

 

 

3. Право на собственост

 

 

Право на собственост

Собственик

Ползвател/концесионер

Първи собственик

 

 

Условия при прехвърлянето

 

 

Следващ собственик

 

 

Условия при прехвърлянето

 

 

Следващ собственик

 

 

Условия при прехвърлянето

 

 

Следващ собственик

 

 

Условия при прехвърлянето

 

 

Следващ собственик

 

 

Условия при прехвърлянето

 

 

 

 

4. Описание на съоръжението

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АКТУАЛНА СНИМКА НА СЪОРЪЖЕНИЕТО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Технически данни и изисквания

 

 

Наименование

Единица мярка

Стойност

1. Общи размери и габарити:

m

 

- диаметър

m

 

- дължина

m

 

- широчина

m

 

- максимална височина

m

 

- тегло без/със допълнителни съоръжения

kg

 

2. Необходима площ за монтаж (минимални размери):

-

 

- дължина

m

 

- широчина

m

 

- минимална необходима височина (допустим наклон)

m

 

3. Електрическо захранване:

-

 

- напрежение

V

 

- брой на фазите

бр.

 

- брой на кабелите (връзките)

бр.

 

- консумирана мощност

kW или kVAR

 

- честота

Hz

 

4. Максимален допустим брой потребители на/във съоръжението

бр.

 

5. Максимален едновременен допустим брой потребители в количка, гондола и др.

бр.

 

6. Ограничения за потребители или придружители (възраст, ръст, тегло, здравно състояние и др.)

-

 

7. Максимална работна скорост (ако е приложима)

обороти в минута

 

8. Препоръчителна периферна скорост (ако е приложима)

m/s

 

9. Посока на въртене (ако е необходимо)

-

 

10. Срок на експлоатацията преди независимо цялостно изследване

години

 

11. Максимална скорост на вятъра, при която се позволява работа

степен по Бофорт

 

12. Максимална скорост на вятъра, над която не се допуска работа (ветрова зона)

степен по Бофорт

 

13. Минимална товароносимост на терена

kg/m2

 

14. Минимален брой, размер или капацитет на необходимия пожарогасител

-

 

 

 

6. Данни за експлоатация

 

 

Документи

№ на документа

Брой страници

Дата на издаване

Изготвил

А) Инструкция за монтаж/демонтаж

 

 

 

 

Б) Описание на съоръжението

 

 

 

 

В) Ръководство или инструкция за експлоатация

 

 

 

 

Г) Ръководство или инструкция за поддържане

 

 

 

 

Д) Контролен лист за аварийни ситуации

 

 

 

 

Е) Списък на бързоизносващи се детайли

 

 

 

 

Ж) Чертежи:

 

 

 

 

- общ вид (сборен чертеж)

 

 

 

 

- детайли или възли

 

 

 

 

- електрически схеми или диаграми

 

 

 

 

- други чертежи (хидравлични, пневматични и др.)

 

 

 

 

 

 

7. Разрешение за пускане в действие на увеселително съоръжение

 

Днес, .................................... 20 ... г.,

долуподписаният ................................................................................................................................. след извършен преглед на ................................................... съоръжение ...............................

и представени:

1. доклади за извършените прегледи по части;

2. доклад за извършен преглед;

3. заповед за назначен обслужващ персонал;

4. документи за проведено обучение,

 

РАЗРЕШАВАМ

 

пускане в действие на ........................................... съоръжение, категория ............................, при условие че ще бъдат извършвани прегледите, посочени в т. 8 на този паспорт, в съответната периодичност.

Собственикът на съоръжението е длъжен да осигури извършването на посочените по-горе прегледи в указаната периодичност.

Това разрешение е в сила до извършване на модификация на съоръжението.

 

 

Подпис:

.....................................................

Дата: ..........................

 

(лице за контрол)

 

 

 

8. Задължителни прегледи

 

 

Вид на прегледа

Периодичност

Извършва се от:

Преглед от лице за контрол

Преди всеки сезон или след ремонт, модификация или промяна

Лице за контрол

Визуален преглед

След всеки монтаж или след всеки ремонт

Отговорник по експлоатацията

Функционален преглед

След всеки монтаж или след всеки ремонт

Отговорник по експлоатацията

Преглед на механична част

След всеки монтаж или след всеки ремонт

Отговорник по експлоатацията

Преглед на електрическа част

След всеки монтаж или след всеки ремонт

Отговорник по експлоатацията

Преглед на пневматична част

След всеки монтаж или след всеки ремонт

Отговорник по експлоатацията

Преглед на хидравлична част

След всеки монтаж или след всеки ремонт

Отговорник по експлоатацията

Структурен преглед

След всеки монтаж или след всеки ремонт

Отговорник по експлоатацията

Преглед на електронна част

След всеки монтаж или след всеки ремонт

Отговорник по експлоатацията

Други контролни дейности

По препоръка от доклад

Специализирана лаборатория

 

 

Забележка. Отговорникът по експлоатацията е длъжен да предоставя информация за воденето, оценката и сведенията за извършените прегледи на лицето за контрол и на контролните органи на общинската администрация при поискване.

 

9. Извършени планови ремонти

(записи на планови ремонти, извършени от поддържащия персонал)

(Тази форма се съхранява за период не по-малък от три години.)

 

 

Дата

Подменени детайли или препоръки за поправка (анекс) на ръководството за експлоатация или на доклада за първоначално приемане

Име и адрес на отговорника по експлоатацията, подпис

Доклад, №/име/дата

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Извършени извънпланови ремонти и промени

(записи на всички извънпланови ремонти, поправки и модернизации, засягащи елементите за безопасност)

 

 

Дата

Подменени (ремонтирани) детайли, № по черт.

Име и адрес на лицето или на фирмата, извършили ремонта

Наименование

Доклад, №/дата за преглед

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Планови технически прегледи

(Увеселителното съоръжение или неговите елементи се преглеждат от отговорника по експлоатацията в съответствие с таблицата.)

 

 

Възел

Детайл

Вид на прегледа

Периодичност

Виж доклад, №/име/дата

Бележки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Регистрация на аварии и нещастни случаи

(записват се всички аварии и нанесени щети)

 

Описанието на инциденти не означава поемане на вина, но това може да бъде оспорено по реда на националното законодателство.

Този документ се съхранява, докато съществува съоръжението.

 

Дата

Място

Описание

Причина или предполагаема причина

Пострадали хора

Взети мерки след инцидента

№/дата на доклада

Име и подпис

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Регистрация на всички монтажи на панаири и в увеселителни паркове

 

 

Място

От - до

Проверено от:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Изготвени доклади

 

 

№ по ред

Доклад №

Дата

Изготвен от: