ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА РАБОТА НА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ ОТ ПОДВИЖНА РАДИОСЛУЖБА И СЪОРЪЖЕНИЯТА, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

В сила от 02.11.2007 г. Приети с Решение № 1285 от 10 октомври 2007 г. на Комисията за регулиране на съобщенията Обн. ДВ. бр.88 от 2 Ноември 2007г., изм. ДВ. бр.48 от 26 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.42 от 20 Май 2014г.

 

Раздел I.
Общи положения

Чл. 1. Техническите изисквания определят параметрите и характеристиките на електронните съобщителни мрежи от подвижна радиослужба и съоръженията, свързани с тях, чрез които се осъществяват електронни съобщения за собствени нужди.

Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2009 г., в сила от 26.06.2009 г.) Техническите изисквания определят условията за работа на електронни съобщителни мрежи от вида:

1. Земна подвижна радиослужба - PMR; TRUNK; персонално повикване.

2. Въздушна подвижна радиослужба - електронни съобщения в честотна лента 118 - 137 MHz.

Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2014 г., в сила от 20.05.2014 г.) Електронни съобщения чрез мрежите по чл. 2 се осъществяват след издаване на разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър, от Комисията за регулиране на съобщенията (Комисията) и при спазване изискванията на Закона за електронните съобщения(ЗЕС) и актовете по прилагането му.

 

Раздел II.
Технически параметри на електронните съобщителни мрежи от подвижна радиослужба и съоръженията, свързани с тях (Заличен Раздел II "Общи изисквания за предоставяне на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър", предишен Раздел III - ДВ, бр. 42 от 2014 г., в сила от 20.05.2014 г.)

Чл. 4. (Доп. - ДВ, бр. 48 от 2009 г., в сила от 26.06.2009 г., зал., предишен текст на чл. 7, изм. и доп. - ДВ, бр. 42 от 2014 г., в сила от 20.05.2014 г.) Техническите характеристики и параметрите на радиосъоръженията от електронните съобщителни мрежи от подвижна радиослужба са посочени в приложения № 1, 2,3, 4 и 5.

Чл. 5. (Зал., предишен текст на чл. 8, изм. - ДВ, бр. 42 от 2014 г., в сила от 20.05.2014 г.) Електронни съобщения чрез мрежите по чл. 2 се осъществяват при спазване на стандартите и стандартизационните документи, посочени в приложение № 6 и всички действащи в Република България стандарти и стандартизационни документи, приложими за съответните мрежи.

Чл. 6. (Зал., предишен текст на чл. 10 - ДВ, бр. 42 от 2014 г., в сила от 20.05.2014 г.) (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 42 от 2014 г., в сила от 20.05.2014 г.) Електронните съобщения чрез мрежите почл. 2 се осъществяват само чрез технически изправни радиосъоръжения с оценено и удостоверено съответствие и пуснати на пазара по реда на Закона за техническите изисквания към продуктите, Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства, Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието за електромагнитна съвместимост иНаредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението.

(2) При осъществяване на електронни съобщения чрез мрежите по чл. 2 предприятията:

1. (изм. - ДВ, бр. 42 от 2014 г., в сила от 20.05.2014 г.) инсталират, поддържат и използват радиосъоръженията само по начин и предназначение, определени от производителя така, че както при нормална работа, така и в условията на неизправност да са гарантирани животът и здравето на хората и защитата на околната среда;

2. не изменят техническите характеристики на използваните радиосъоръжения спрямо тези, определени от производителя;

3. не осъществяват електронни съобщения, които съдържат заблуждаващи знаци и/или сигнали за помощ, бедствие, авария, злополука или тревога.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2009 г., в сила от 26.06.2009 г., зал. - ДВ, бр. 42 от 2014 г., в сила от 20.05.2014 г.)

Чл. 7. (Предишен текст на чл. 11 - ДВ, бр. 42 от 2014 г., в сила от 20.05.2014 г.)

(1) При осъществяване на електронни съобщения чрез мрежите по чл. 2 трябва да се спазват нормите и изискванията за защита на населението от вредното въздействие на електромагнитни полета в съответствие с Наредба № 9 от 1991 г. за пределно допустими нива на електромагнитни полета в населени територии и определяне на хигиенно-защитни зони около излъчващи обекти.

(2) Предприятията трябва да предприемат такива мерки, че да намалят до минимум риска за населението от вредните електромагнитни полета и излъчвания, като разполагат електронните съобщителни устройства на такива места, където населението ще бъде най-малко изложено на вредни излъчвания.

(3) В случай че електромагнитните излъчвания вследствие експлоатацията на електронните съобщителни устройства превишат определените в съответните стандарти гранични стойности, предприятията се задължават да ги приведат в съответствие възможно най-бързо или ако това е невъзможно, да спрат използването на засегнатите устройства.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2014 г., в сила от 20.05.2014 г.) При възникване на проблем, свързан с електромагнитната съвместимост, предприятията трябва да направят за своя сметка съответните предписани от комисията промени в местоположението и параметрите на електронните съобщителни устройства.

(5) В случай че превишаването на гранични стойности на електромагнитните излъчвания е в резултат от работата на две (или повече) устройства, разположени в непосредствена близост едно до друго, и при работата само на едното от тях не се наблюдава превишаване на гранични стойности, то предприятието, инсталирало по-късно устройството, трябва да осигури такива условия, при които не се превишават гранични стойности на електромагнитните излъчвания, или да преустанови работата на устройството.

Чл. 8. (Нов - ДВ, бр. 48 от 2009 г., в сила от 26.06.2009 г., предишен текст на чл. 12 - ДВ, бр. 42 от 2014 г., в сила от 20.05.2014 г.) Комисията осъществява международно координиране почл. 2, т. 1 и национално координиране по чл. 2, т. 1 и 2 на радиочестоти и радиочестотни ленти, както и на радиосъоръженията, които ги използват.

 

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на техническите изисквания:

1. PMR са електронни съобщителни мрежи от подвижна радиослужба, в които всички радиостанции се свързват равнопоставено помежду си, директно или чрез ретранслатор.

2. TRUNK е електронна съобщителна мрежа от подвижна радиослужба, чрез която потребителите, физически или юридически лица, използват съвместно радиочестотен спектър за професионални цели.

3. "Стационарна станция" е радиостанция - базова или ретранслатор, работеща на място с определени постоянни географски координати.

4. "Мобилна станция" е радиостанция, возима или носима, предназначена за работа на място и в движение.

5. "Местоположение на стационарна радиостанция" е мястото на разполагане на радиостанцията и антенните съоръжения с точен адрес и географски координати.

6. "Електронна съобщителна мрежа за собствени нужди" е електронна съобщителна мрежа, използвана за осъществяване на електронни съобщения по нетърговски начин. Използване за собствени нужди е налице, когато мрежата не се използва като средство за предоставяне на електронни съобщителни услуги.

7. "Радиоканал" е част от радиочестотния спектър, предназначен за предаване на информация (глас или данни), дефиниран от носеща радиочестота и долна и горна гранична радиочестота, определящи номиналната радиочестотна лента, в която е включена лентата, необходима за предаване на полезна информация, и горна и долна защитна лента.

8. "Радиочестотна лента" е част от радиочестотния спектър, ограничена от горна и долна гранична радиочестота, предназначена за работа на определени видове радиослужби.

9. "Ширина на радиоканала" е номиналната радиочестотна лента, определена от долната и горната гранична радиочестота на радиоканала.

10. "Териториален обхват" е територията, която обхваща зоната на обслужване и зоната на радиосмущаване.

11. "Зона на обслужване" е територията, където приемането на радиосигнали с определено качество е защитено от радиосмущения, предизвикани от други мрежи, работещи в същия радиоканал.

12. "Зона на радиосмущаване" е територията, в която напрегнатостта на електромагнитното поле не надвишава стойностите за съответния радиочестотен обхват съгласно Препоръка ERC REC T/R 25-08.

 

Заключителни разпоредби

§ 2. Техническите изисквания се приемат на основание чл. 32, т. 2 от Закона за електронните съобщения.

§ 3. Техническите изисквания влизат в сила от деня на обнародването им в "Държавен вестник".

 

Заключителни разпоредби
КЪМ РЕШЕНИЕ № 609 ОТ 9 ЮНИ 2009 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА РАБОТА НА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ ОТ ПОДВИЖНА РАДИОСЛУЖБА И СЪОРЪЖЕНИЯТА, СВЪРЗАНИ С ТЯХ (ОБН. - ДВ, БР. 48 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 26.06.2009 Г.)

§ 10. Решението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

 

Заключителни разпоредби
КЪМ РЕШЕНИЕ № 215 ОТ 9 МАЙ 2014 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА РАБОТА НА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ ОТ ПОДВИЖНА РАДИОСЛУЖБА И СЪОРЪЖЕНИЯТА, СВЪРЗАНИ С ТЯХ (ОБН. - ДВ, БР. 42 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 20.05.2014 Г.)

§ 17. Решението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

 

Приложение № 1 към чл. 4 (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2009 г., в сила от 26.06.2009 г., заличено Приложение № 1 към чл. 3 "Правила за осъществяване на електронни съобщения за собствени нужди чрез електронните съобщителни мрежи от подвижна радиослужба", предишно Приложение № 2 към чл. 5, изм. - ДВ, бр. 42 от 2014 г., в сила от 20.05.2014 г.)

Разпределение на радиочестотните ленти от радиочестотните обхвати, предназначени за електронни съобщителни мрежи от подвижна радиослужба


 

Радиочестотен обхват, MHz

Радиочестотни ленти, MHz

Предназначение

Дуплексно отстояние, MHz

50

29,7 - 54

симплекс

 

60

54 - 61

дуплекс ML 1

7

 

61 - 68

дуплекс FB 1

 

80

68 - 74,8

дуплекс ML 2

9,8

 

77,8 - 84,6

дуплекс FB 2

 

 

75,2 - 77,7

дуплекс ML 3

9,8

 

85,0 - 87,5

дуплекс FB 3

 

 

77,7 - 77, 8

симплекс

 

 

84,6 - 85,0

симплекс

 

118 - 137

118 - 136,975

въздушна подвижна

 

160

146 - 146,8

симплекс

 

 

146,8 - 149,9

дуплекс ML 1

4,5

 

151,4 - 154,5

дуплекс FB 1

 

 

149,9 - 150,05

симплекс

 

 

150,05 - 151,4

дуплекс ML 2

4,5

 

154,65 - 156,0

дуплекс FB 2

 

 

154,5 - 154,65

симплекс

 

 

156,0 - 157,45

морска подвижна

 

 

157,45 - 160,6

дуплекс ML 3

4,5

 

162,05 - 162,875

дуплекс FB 3

 

 

160,6 - 160,975

морска подвижна

 

 

160,975 - 161,475

симплекс

 

 

161,475 - 162,05

морска подвижна

 

420

406,1 - 410

симплекс

 

 

410 - 420

дуплекс ML

10

 

420 - 430

дуплекс FB

 

460

440 - 450

симплекс

 

 

450 - 460

дуплекс ML

10

 

460 - 470

дуплекс FB

 

 

 

 

 

FB - стационарна станция

ML - мобилна станция

Забележка. Част от радиочестотните ленти от радиочестотните обхвати се използват за нуждите на националната сигурност съгласно Националния план за разпределение на радиочестотния спектър.

 

Приложение № 2 към чл. 4 (Предишно Приложение № 3 към чл. 7, изм. - ДВ, бр. 42 от 2014 г., в сила от 20.05.2014 г.)

Технически характеристики и параметри на радиосъоръжения от електронни съобщителни мрежи от подвижна радиослужба - PMR


 

Параметри

Описание

Стандарти/Стандартизационни документи

Забележки

1

2

3

4

5

1.

Радиочестотни обхвати

50, 60, 80, 160, 420, 460 MHz

ERC REC T/R 25-08

- Радиочестотните ленти в съответните

 

 

 

ECC DEC (06) 06

обхвати са посочени в приложение № 1.

 

 

 

БДС EN 300 086-1

- За английската версия на стандартите

 

 

 

БДС EN 300 086-2

http://www.etsi.org

 

 

 

БДС EN 300 113-1

 

 

 

 

БДС EN 300 113-2

 

 

 

 

БДС EN 300 219-1

 

 

 

 

БДС EN 300 219-2

 

 

 

 

БДС EN 300 296-1

 

 

 

 

БДС EN 300 296-2

 

 

 

 

БДС EN 300 341-1

 

 

 

 

БДС EN 300 341-2

 

 

 

 

БДС EN 300 390-1

 

 

 

 

БДС EN 300 390-2

 

 

 

 

БДС EN 300 471-1

 

 

 

 

БДС EN 300 471-2

 

2.

Приложение

PMR

 

- Само за собствени нужди.

 

 

 

 

- Съвместното ползване на радиочестоти от няколко предприятия се допуска само за един и същ териториален обхват в съответното населено място.

3.

Максимална мощност на изхода на предавателни радиосъоръжения

До 10 W

 

При използване на антени с усилване мощността на изхода на предавателя се намалява в зависимост от коефициента на усилване на антената.

4.

Вид на предавана информация

Глас или данни

 

- В един радиоканал (симплексен или дуплексен) може да се предава само един вид информация, без да се променя в различни времеви интервали.

 

 

 

 

- Предаването на глас изисква ползване на опознавателен знак.

5.

Режим на работа

Симплексен или дуплексен

ERC REC T/R 25-08

- Радиочестотните ленти по обхвати за симплексен или дуплексен режим на работа са дадени в приложение № 1.

 

 

 

 

- Дуплексният режим на работа предполага използването на ретранслатор.

6.

Дуплексно отстояние

60 MHz - 7 MHz

 

Обхват 50 MHz е предназначен само за

 

 

80 MHz - 9,8 MHz

 

симплексен режим на работа.

 

 

160 MHz - 4,5 МHz

 

 

 

 

420 MHz - 10 MHz

 

 

 

 

460 MHz - 10 MHz

 

 

7.

Ширина на радиоканала

12,5 kHz

 

 

8.

Максимален размер на зоната на обслужване

- до 2 km;

 

- Зона на обслужване до 2 km се допуска само за мобилни станции.

 

 

- до 20 km;

 

- За електронни съобщителни мрежи със зона на обслужване до 20 km и 50 km не се допуска разполагането на стационарни станции на надморска височина над 1000 m.

 

 

- до 50 km;

 

- За електронни съобщителни мрежи със зона на обслужване до 120 km е необходимо поне една стационарна станция да бъде разположена на надморска височина над 1000 m.

 

 

- до 120 km;

 

- Условието за надморска височина над 1000 m не се прилага за населени места, разположени на надморска височина над 1000 m.

9.

Допълнителни изисквания

Електрическа защита на

БДС EN 60950-1

 

 

 

радиосъоръженията

БДС EN 60950-21

 

 

 

 

БДС EN 60950-22

 

 

 

 

БДС EN 60950-23

За английската версия на стандартите: http://www.etsi.org

 

 

Хигиенни изисквания

БДС EN 50360

 

 

 

 

Наредба № 9 от 1991 г. за пределно допустими нива на електромагнитни полета в населени територии и определяне на хигиенно-защитни зони около излъчващи обекти

 

 

 

ЕМС

БДС EN 301 489-5

 

 

 

Ефективно използване на спектъра

БДС EN 300 086-1

 

 

 

 

БДС EN 300 086-2

 

 

 

 

БДС EN 300 296-1

 

 

 

 

БДС EN 300 296-2

 

10.

Регулаторен режим

Разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 към чл. 4 (Предишно Приложение № 4 към чл. 7, изм. - ДВ, бр. 42 от 2014 г., в сила от 20.05.2014 г.)

Технически характеристики и параметри на радиосъоръжения от електронни съобщителни мрежи от подвижна радиослужба - TRUNK


 

Параметри

Описание

Стандарти/Стандартизационни документи

Забележки

1

2

3

4

5

1.

Радиочестотни обхвати

160, 420, 460 MHz

Отнасящи се до съответния вид TRUNK протокол.

Радиочестотните ленти в съответните обхвати са посочени в приложение №1.

2.

Приложение

TRUNK

 

Само за собствени нужди.

3.

Максимална мощност на изхода на предавателни радиосъоръжения

До 10 W

 

При използване на антени с усилване мощността на изхода на предавателя се намалява в зависимост от коефициента на усилване на антената.

4.

Вид на предавана информация

Глас и данни

 

 

5.

Вид на мрежата

Аналогова или цифрова

 

 

6.

Режим на работа

Дуплексен

 

 

7.

Дуплексно отстояние

160 MHz–4,5 MHz

 

 

 

 

420 MHz–10 MHz

 

 

 

 

460 MHz–10 MHz

 

 

8.

Ширина на радиоканала

12,5/25 kHz

 

Ширина на радиоканала 25kHz се допуска само за протоколи, които изискват от технологична гледна точка ползване на тази ширина на радиоканала.

9.

Максимален размер на зоната на обслужване

-до 2 km;

 

- Зона на обслужване до 2 km се допуска

 

 

- до 20 km;

 

само за мобилни станции.

 

 

- до 50 km;

 

- За електронни съобщителни мрежи със зона

 

 

- до 120 km;

 

на обслужване до 20 km и 50km не се

 

 

- национална

 

допуска разполагането на стационарни станции на надморска височина над 1000 m.

 

 

 

 

- За електронни съобщителни мрежи със зона на обслужване до 120 km е необходимо поне една стационарна станция да бъде разположена на надморска височина над 1000 m.

 

 

 

 

- Условието за надморска височина над 1000 m не се прилага за населени места, разположени на надморска височина над 1000 m.

10.

Регулаторен режим

Разрешeние за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс–радиочестотен спектър

 

 

11.

Допълнителни изисквания

Електрическа защита на радиосъоръженията

БДС EN 60950-1

 

 

 

 

БДС EN 60950-21

 

 

 

 

БДС EN 60950-22

 

 

 

 

БДС EN 60950-23

За английската версия на стандартите: http://www.etsi.org

 

 

Хигиенни изисквания

БДС EN 50360

 

 

 

 

Наредба №9 от 1991г. за пределно допустими нива на електромагнитни полета в населени територии и определяне на хигиенно-защитни зони около излъчващи обекти

 

 

 

ЕМС

БДС EN 301 489-5

 

 

 

Ефективно използване на

БДС EN 300 113-2

 

 

 

спектъра

БДС EN 300 390-2

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 4 към чл. 4 (Предишно Приложение № 5 към чл. 7, изм. - ДВ, бр. 42 от 2014 г., в сила от 20.05.2014 г.)

Технически характеристики и параметри на радиосъоръжения от електронни съобщителни мрежи от подвижна радиослужба - персонално повикване


 

Параметри

Описание

Стандарти/Стандартизационни документи

Забележки

1

2

3

4

5

1.

Радиочестотни обхвати

50, 160 MHz

БДС EN 300 224-1

- Радиочестотните ленти в съответните

 

 

 

БДС EN 300 224-2

обхвати са посочени в приложение № 1.

 

 

 

БДС ETS 300 719-1

- Изграждат се мрежи за персонално повикване по различни протоколи.

2.

Приложение

Персонално повикване

 

Само за собствени нужди.

3.

Максимална мощност на изхода на предавателни радиосъоръжения

До 10 W

 

При използване на антени с усилване мощността на изхода на предавателя се намалява в зависимост от коефициента на усилване на антената.

4.

Вид на предавана информация

Данни

 

 

5.

Вид на мрежата

Аналогова или цифрова

 

 

6.

Режим на работа

Симплексен

 

 

7.

Ширина на радиоканала

12,5/25 kHz

 

Ширина на радиоканала 25 kHz се допуска само за протоколи, които от технологична гледна точка изискват ползване на тази ширина на радиоканала.

8.

Максимален размер на зоната на обслужване

- до 2 km;

 

- За електронни съобщителни мрежи със

 

 

- до 20 km;

 

зона на обслужване до 2 km, 20 km и 50 km

 

 

- до 50 km;

 

не се допуска разполагането на стационарни

 

 

- до 120 km;

 

станции на надморска височина над 1000 m.

 

 

- национална

 

- За електронни съобщителни мрежи със зона на обслужване до 120 km е необходимо поне една стационарна станция да бъде разположена на надморска височина над 1000 m.

 

 

 

 

- Условието за надморска височина над 1000 m не се прилага за населени места, разположени на надморска височина над 1000 m.

9.

Регулаторен режим

Разрешeние за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър

 

 

10.

Допълнителни изисквания

Електрическа защита на радиосъоръженията

БДС EN 60950-1

 

 

 

 

БДС EN 60950-21

 

 

 

 

БДС EN 60950-22

 

 

 

 

БДС EN 60950-23

За английската версия на стандартите: http://www.etsi.org

 

 

Хигиенни изисквания

БДС EN 50360

 

 

 

 

Наредба № 9 от 1991 г. за пределно допустими нива на електромагнитни полета в населени територии и определяне на хигиенно-защитни зони около излъчващи обекти

 

 

 

ЕМС

БДС EN 301 489-2

 

 

 

Ефективно използване на спектъра

БДС EN 300 224-2

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 5 към чл. 4 (Ново - ДВ, бр. 48 от 2009 г., в сила от 26.06.2009 г., предишно Приложение № 6 към чл. 7, изм. - ДВ, бр. 42 от 2014 г., в сила от 20.05.2014 г.)

Технически характеристики и параметри на радиосъоръжения от електронни съобщителни мрежи от въздушна подвижна радиослужба


 

Параметри

Описание

Стандарти/Стандартизационни документи

Забележки

1

2

3

4

5

1.

Радиочестотни обхвати

118 - 136,975 MHz

ICAO, Annex 10

Конкретните честоти се планират и

 

 

 

БДС EN 300 676-1

международно координират от Главна

 

 

 

БДС EN 300 676-2

дирекция "Гражданска въздухоплавателна

 

 

 

БДС EN 301 841-1

администрация" към Министерството на

 

 

 

БДС EN 301 841-2

транспорта.

 

 

 

БДС EN 301 841-3

 

2.

Приложение

Подвижна радио-служба/Въздушна подвижна/"Въздух - Земя", "Земя - Въздух"

 

Само за собствени нужди.

3.

Максимална мощност на изхода на предавателни радио-съоръжения

- за стационарни станции - от 10 W до 50 W

 

При използване на антени с усилване мощността на изхода на предавателя се

 

 

- за мобилни станции - от 1 W до 10 W

 

намалява в зависимост от коефициента на усилване на антената.

4.

Вид на предавана информация

Глас или данни

 

- В един радиоканал може да се предава само един вид информация, без да се променя в различни времеви интервали.

 

 

 

 

- Предаването на глас изисква използването на опознавателен знак.

5.

Модулация

- амплитудна

 

 

 

 

- ъглова

 

 

6.

Класове на излъчване

6K80A3EJN

 

 

 

 

5K00A3EJN

 

 

 

 

13K0A2D

 

 

 

 

14K0G1DE

 

 

7.

Ширина на радиоканала

25 kHz

 

 

 

 

12,5 kHz

 

 

 

 

8,33 kHz

 

 

8.

Максимален размер на зоната на обслужване

- до 20 km;

 

 

 

 

- до 50 km;

 

 

 

 

- национална

 

 

9.

Допълнителни изисквания

Електрическа защита на радиосъоръженията

БДС EN 60 950-1

 

 

 

 

БДС EN 60 950-21

 

 

 

 

БДС EN 60 950-22

 

 

 

 

БДС EN 60 950-23

За английската версия на стандартите: http://www.etsi.org

 

 

Хигиенни изисквания

БДС EN 50360

 

 

 

 

Наредба № 9 от 1991 г. за пределно допустими нива на електромагнитни полета в населени територии и определяне на хигиенно-защитни зони около излъчващи обекти

 

 

 

ЕМС

EN 301 489-1

 

 

 

 

EN 301 489-22

 

10.

Регулаторен режим

Разрешeние за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 6 към чл. 5 (Предишно Приложение № 6 към чл. 8, изм. - ДВ, бр. 48 от 2009 г., в сила от 26.06.2009 г., Предишно Приложение № 7 към чл. 8, изм. - ДВ, бр. 42 от 2014 г., в сила от 20.05.2014 г.)

Списък на приложими стандарти за електронните съобщителни мрежи от подвижна радиослужба


 

Стандарт

 

 

БДС EN 300 086-1

Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Земна подвижна служба. Радиосъоръжения с вътрешен или външен RF съединител, предназначени предимно за аналогов говорен сигнал. Част 1: Технически характеристики и методи за измерване

БДС EN 300 086-2

Eлектромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Земна подвижна служба. Радиосъоръжения с вътрешен и външен RF съединител, предназначени предимно за аналогов говорен сигнал. Част 2: Хармонизиран европейски стандарт (EN), покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED)

БДС EN 300 113-1

Eлектромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Земна подвижна служба. Радиосъоръжения с антенен съединител, предназначени за предаване на данни (и/или говор), използващи модулация с постоянна или променяща се обвиваща крива. Част 1: Технически характеристики и методи за измерване

БДС EN 300 113-2

Eлектромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Земна подвижна служба. Радиосъоръжения с антенен съединител, предназначени за предаване на данни (и/или говор), използващи модулация с постоянна или променяща се обвиваща крива. Част 2: Хармонизиран европейски стандарт (EN), покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED)

БДС EN 300 219-1

Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Земна подвижна служба. Радиосъоръжения, предаващи сигнали за начало на специфична реакция на приемника. Част 1: Технически характеристики и методи за измерване

БДС EN 300 219-2

Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Земна подвижна служба. Радиосъоръжения с вътрешен или външен ВЧ съединител, предназначени предимно за аналогов говор. Част 2: Хармонизиран европейски стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3(2) от Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED)

БДС EN 300 224-1

Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Пейджинг обслужване в помещения. Част 1: Технически и функционални характеристики, включващи методи за изпитване

БДС EN 300 224-2

Eлектромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Пейджинг обслужване в помещения. Част 2: Хармонизиран европейски стандарт според член 3(2) от Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED)

БДС EN 300 296-1

Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Земна подвижна служба. Радиосъоръжения, използващи интегрирани антени, предназначени предимно за аналогов говор. Част 1: Технически характеристики и методи за измерване

БДС EN 300 296-2

Eлектромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Земна подвижна служба. Радиосъоръжения, използващи интегрирани антени, предназначени предимно за аналогов говор. Част 2: Хармонизиран европейски стандарт (EN), покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED)

БДС EN 300 341-1

Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Земна подвижна служба (RP 02). Радиосъоръжения, използващи интегрирана антена за предаване на сигнали за начало на специфична реакция на приемника. Част 1: Технически характеристики и методи за измерване

БДС EN 300 341-2

Eлектромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Земна подвижна служба (RP 02). Радиосъоръжения, използващи интегрирана антена за предаване на сигнали за начало на специфична реакция на приемника. Част 2: Хармонизиран европейски стандарт според член 3(2) от Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED)

БДС EN 300 390-1

Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Земна подвижна служба. Радиосъоръжения, предназначени за предаване на данни (и говор) и използващи интегрирана антена. Част 1: Технически характеристики и условия за изпитване

БДС EN 300 390-2

Eлектромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Земна подвижна служба. Радиосъоръжения, предназначени за предаване на данни (и говор) и използващи интегрирана антена. Част 2: Хармонизиран европейски стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3(2) от Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED)

БДС EN 300 471-1

Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Земна подвижна служба. Правила за достъп и съвместно използване на канали от устройства, съответстващи на EN 300 113. Част 1: Технически характеристики и методи за измерване

БДС EN 300 471-2

Eлектромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Земна подвижна служба. Протокол за достъп, правила за заемане и съответни технически характеристики на радиоустройствата за предаване на данни по съвместноползвани канали. Част 2: Хармонизиран европейски стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3(2) от Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED)

БДС ЕN 300 676-1

Наземно базирани VHF носими, возими и фиксирани радиопредаватели, радиоприемници и приемопредаватели за VHF подвижна служба за въздухоплаването, използващи амплитудна модулация. Част 1: Технически характеристики и методи за измерване

БДС ЕN 300 676-2

Наземно базирани VHF носими, возими и фиксирани радиопредаватели, радиоприемници и приемопредаватели за VHF подвижна служба за въздухоплаването, използващи амплитудна модулация. Част 2: Хармонизиран европейски стандарт (EN), покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED)

БДС EN 301 489-1

Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Стандарт за електромагнитна съвместимост (EMC) на радиосъоръжения и служби. Част 1: Общи технически изисквания

БДС EN 301 489-2

Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Електромагнитна съвместимост (ЕМС) на радиосъоръжения и служби. Част 2: Специфични условия за устройства за радиоповикване

БДС EN 301 489-5

Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Електромагнитна съвместимост на радиосъоръжения и служби. Част 5: Специфични изисквания за частна наземна мобилна връзка и за спомагателни съоръжения (разговорни и неразговорни)

БДС EN 301 489-22

Eлектромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Стандарт за електромагнитна съвместимост (EMC) на радиосъоръжения и служби. Част 22: Специфични условия за наземно базирани VHF авиационни мобилни и фиксирани радиосъоръжения

БДС ETS 300 719-1

Радиосъоръжения и системи (RES). Персонално пейджинг обслужване в голямо пространство. Част 1: Технически характеристики на персоналните пейджинг системи за голяма зона на обслужване

БДС EN 301 841-1

VHF цифрова линия за връзка въздух - земя (VDL) вид 2. Технически характеристики и методи за измерване на наземно базираните съоръжения. Част 1: Физически слой и подслой MAC (Medium Access Control - Управление на достъпа до преносна среда)

БДС EN 301 841-2

Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). VHF цифрова линия за връзка въздух - земя (VDL) вид 2. Технически характеристики и методи за измерване на наземно базираните съоръжения. Част 2: Горни слоеве

БДС EN 301 841-3

VHF цифрова линия за връзка въздух - земя (VDL) вид 2. Технически характеристики и методи за измерване на наземно базираните съоръжения. Част 3: Хармонизиран европейски стандарт (EN), покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED)

БДС EN 50360

Производствен стандарт за показване съответствието на мобилните телефони с основните ограничения, свързани с излагането на човек на въздействието на електромагнитни полета (300 MHz до 3 GHz)

БДС EN 60950-1

Устройства/съоръжения за информационни технологии. Безопасност. Част 1: Общи изисквания

БДС EN 60950-21

Устройства/съоръжения за информационни технологии. Безопасност. Част 21: Дистанционно захранване

БДС EN 60950-22

Устройства/съоръжения за информационни технологии. Безопасност. Част 22: Устройства/съоръжения, инсталирани на открито

БДС EN 60950-23

Устройства/съоръжения за информационни технологии. Безопасност. Част 23: Устройства/съоръжения за съхранение на големи масиви от данни

ICAO, Annex 10

Aeronautical Telecommunications, volume II