НАРЕДБА ЗА СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И ОЦЕНЯВАНЕ СЪОТВЕТСТВИЕТО НА СРЕДСТВАТА ЗА ИЗМЕРВАНЕ

В сила от 01.01.2007 г. Приета с ПМС № 253 от 15.09.2006 г. Обн. ДВ. бр.80 от 3 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.37 от 8 Май 2007г., изм. ДВ. бр.98 от 11 Декември 2009г., изм. ДВ. бр.48 от 25 Юни 2010г., изм. ДВ. бр.50 от 17 Юни 2014г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С наредбата се определят:

1. съществените изисквания към средствата за измерване, посочени в чл. 2;

2. процедурите за оценяване и начините за удостоверяване съответствието на средствата за измерване по чл. 2 със съществените изисквания към тях;

3. условията и редът за издаване на разрешения на лица за извършване на оценяване на съответствието и за проверка за спазване на условията, при които е издадено разрешението.

Чл. 2. (1) Наредбата се прилага за:

1. водомери, използвани за битова, търговска употреба и за употреба в леката промишленост;

2. разходомери за газ и коригиращи устройства за обем, използвани за битова, търговска употреба и за употреба в леката промишленост;

3. електромери, използвани за битова, търговска употреба и за употреба в леката промишленост;

4. топломери, използвани за битова, търговска употреба и за употреба в леката промишленост;

5. измервателни системи за непрекъснато и динамично измерване на количество течности, различни от вода, използвани при пряка продажба, търговски плащания и при събиране на такси, данъци и акцизи;

6. везни с автоматично действие, използвани при пряка продажба на граждани, при производство на предварително опаковани количества продукти, при търговски сделки и при определяне на данъци, такси и тарифи:

а) автоматични везни с прекъснато действие;

б) автоматични сортиращи везни;

в) етикетиращи везни;

г) етикетиращи везни, показващи цената за плащане;

д) автоматични гравиметрични дозатори;

е) сумиращи везни с прекъснато действие;

ж) сумиращи везни с непрекъснато действие;

з) вагонни везни, измерващи в движение;

7. таксиметрови апарати;

8. материални мерки за дължина, използвани при пряка продажба, и материални мерки за вместимост, използвани при продажбата на напитки;

9. газоанализатори на отработени газове от моторни превозни средства, предназначени за контрол и поддръжка на моторните превозни средства (МПС) в употреба.

(2) Изискванията на наредбата се прилагат по отношение на устойчивостта на смущаващи електромагнитни въздействия, а към нивото на генерираните смущаващи електромагнитни въздействия се прилагат изискванията на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието за електромагнитна съвместимост, приета с Постановление № 203 на Министерския съвет от 2001 г. (обн., ДВ, бр. 78 от 2001 г.; изм., бр. 13 от 2003 г., бр. 65 от 2004 г. и бр. 24 и 40 от 2006 г.).

Чл. 3. (1) Когато в приложенията към чл. 9, ал. 1 са определени съществени изисквания към отделни възли, разпоредбите на наредбата се прилагат и за тях.

(2) Възлите и средствата за измерване могат да се изследват независимо и отделно при оценяване на тяхното съответствие.

Чл. 4. Средствата за измерване по чл. 2, ал. 1 се пускат на пазара и/или се пускат в действие само когато:

1. съответстват на съществените изисквания на глава втора при правилното им монтиране, поддържане и използване по предназначение;

2. са приложени съответните процедури за оценяване на съответствието, посочени в глава трета;

3. имат нанесена маркировка за съответствие съгласно Наредбата за маркировката за съответствие, приета с Постановление № 191 на Министерския съвет от 2005 г. (обн., ДВ, бр. 69 от 2005 г.; изм., бр. 66 от 2006 г.), и допълнителната метрологична маркировка съгласночл. 30, ал. 2.

Чл. 5. (1) Средствата за измерване се счита, че съответстват на изискванията на глава втора, когато са проектирани и произведени в съответствие с изискванията на българските стандарти, въвеждащи хармонизираните европейски стандарти за тези средства за измерване с наименования и номер, публикувани в серия С на "Официален вестник" на Европейските общности.

(2) Средствата за измерване се счита, че съответстват на изискванията на глава втора, когато са проектирани и произведени в съответствие с изискванията на нормативните документи на Международната организация по законова метрология (ОIМL) или на части от тях, чиито наименования и номер са публикувани в списъци в серия С на "Официален вестник" на Европейските общности.

(3) Когато средствата за измерване съответстват само на част от изискванията на стандартите по ал. 1 и на нормативните документи по ал. 2, се счита, че съответстват само на съществените изисквания, които се удовлетворяват от съответните части на стандарта или нормативния документ.

(4) Средствата за измерване, изпитани по програми, изпълнени съгласно стандартите по ал. 1 и нормативните документи по ал. 2, се счита, че удовлетворяват изпитванията на чл. 29, ал. 3, т. 9, ако резултатите от изпитването показват съответствие със съществените изисквания.

Чл. 6. (1) Производителят може да избере всяко техническо решение, което осигурява съответствие на средствата за измерване със съществените изисквания, посочени в глава втора.

(2) Производителят се възползва от презумпцията за съответствие по чл. 5, ал. 1, 2 и 3, ако прилага правилно решенията, посочени в съответните стандарти, нормативни документи или части от тях.

Чл. 7. Средствата за измерване, които се използват за определени в приложенията към чл. 9, ал. 1 цели, трябва да бъдат с посочения в съответните приложения клас на точност или с по-висок клас на точност.

 

 

Глава втора.
СЪЩЕСТВЕНИ ИЗИСКВАНИЯ

Чл. 8. Средствата за измерване трябва да са проектирани и произведени с високо ниво на качество по отношение на технологията на измерване и защитата на резултатите от измерване и да осигуряват висока степен на метрологична защита, така че всяка засегната страна да има доверие в резултата от измерването.

Чл. 9. (1) Средствата за измерване трябва да удовлетворяват изискванията, определени в тази глава, и съответните специфични изисквания към тях, посочени в приложенията, както следва:

1. водомери - приложение № 1;

2. разходомери за газ и коригиращи устройства за обем - приложение № 2;

3. електромери - приложение № 3;

4. топломери - приложение № 4;

5. измервателни системи за непрекъснато и динамично измерване на количества течности, различни от вода - приложение № 5;

6. везни с автоматично действие - приложение № 6;

7. таксиметрови апарати - приложение № 7;

8. материални мерки за дължина и материални мерки за вместимост - приложение № 8;

9. газоанализатори на отработени газове от моторни превозни средства - приложение № 9.

(2) При оценяване на съответствието със съществените изисквания трябва да се отчита употребата на средството за измерване по предназначение, както и всяка неправилна употреба, която може да се предвиди.

Чл. 10. (1) Средствата за измерване трябва при работни условия и при липса на смущения да имат грешка на измерване, по-малка или равна на стойността на максималната допустима грешка, посочена в съответните специфични изисквания.

(2) Максималната допустима грешка се изразява като двустранен интервал, определен от стойността на отклонението от истинската стойност на измерване, ако не е посочено друго в съответното приложение за конкретното средство за измерване.

Чл. 11. (1) Средството за измерване трябва да отговаря на съответните специфични изисквания към характеристиките му при работни условия и при наличието на смущения.

(2) Средство за измерване, предназначено да се използва в постоянно непрекъснато електромагнитно поле, трябва да работи в границите на максималните допустими грешки по време на изпитване в електромагнитно поле с модулирана амплитуда.

Чл. 12. (1) Производителят на средства за измерване трябва да определи климатичните, механичните и електромагнитните условия на околната среда, при които средството за измерване е предназначено да се използва, захранването и другите влияещи величини, които могат да въздействат върху точността му, като вземе предвид изискванията, определени в приложенията към чл. 9, ал. 1.

(2) Производителят трябва да определи климатичните условия на околната среда, като:

1. определи горната и долната граница на температурата от стойностите, посочени вприложение № 10, освен ако не е предвидено друго в приложенията към чл. 9, ал. 1;

2. посочи дали средството за измерване е предназначено да работи в условията на кондензирана влага или влажна топлина;

3. посочи мястото за предвидения монтаж - в помещения или на открито.

(3) Механичните условия на околната среда се определят в класове, посочени в приложение № 11, като се отчитат влияещите фактори, вибрации и механичен удар.

(4) Електромагнитните условия на околната среда се определят в класове, посочени вприложение № 12, освен ако не е посочено друго в приложенията към чл. 9, ал. 1, като се отчитат следните влияещи фактори:

1. прекъсване на напрежението;

2. краткотраен спад на напрежението;

3. преходни процеси на напрежението в захранващите и/или сигналните линии;

4. електростатичен разряд;

5. радиочестотни електромагнитни полета;

6. кондуктивни радиочестотни електромагнитни полета в захранващите и/или сигналните линии;

7. индуцирани смущения върху захранващите и/или сигналните линии.

(5) Когато е приложимо, се отчитат следните влияещи фактори:

1. изменение на напрежението;

2. изменение на честотата на захранването;

3. магнитни полета с промишлена честота;

4. всяка друга величина, която може да окаже значително въздействие върху точността на средството за измерване.

Чл. 13. (1) Съответствието на средството за измерване със съществените изисквания, определени в чл. 10 и 11, се оценява за всяка влияеща величина, като нейното въздействие се оценява поотделно при поддържане на останалите влияещи величини относително постоянни в рамките на зададените им стойности, ако не е предвидено друго в съответните приложения по чл. 9, ал. 1.

(2) Изпитването на метрологичните характеристики на средствата за измерване се провежда по време или след въздействието на влияещата величина в зависимост от условията, отговарящи на нормалното работно състояние на средството за измерване.

(3) Средството за измерване се изпитва на влияние на влажна топлина при установени условия (без кондензация) или се подлага на циклично изпитване на влажна топлина (с кондензация) в зависимост от климатичните условия на околната среда, в които е предназначено да се използва.

(4) Циклично изпитване на влажна топлина се извършва, когато кондензацията е влияещ фактор или когато проникването на водните пари се ускорява в резултат на дишането, а изпитване на влажна топлина при установени условия се извършва, когато влажността без кондензация е влияещ фактор.

Чл. 14. Измерването на една и съща величина на различни места или от различни потребители, когато всички останали условия са едни и същи, трябва да води до близки резултати от последователните измервания, като разликата между резултатите от измерване трябва да е по-малка от максималната допустима грешка.

Чл. 15. Измерването на една и съща величина при еднакви условия на измерване трябва да води до близки резултати от последователните измервания, като разликата между резултатите от измерване трябва да е по-малка от максималната допустима грешка.

Чл. 16. Средството за измерване трябва да има достатъчна чувствителност, като прагът на чувствителност трябва да е съобразен с предвиденото използване.

Чл. 17. Средството за измерване трябва да е проектирано по такъв начин, че да поддържа стабилност на метрологичните характеристики за период от време, определен от производителя, когато се монтира, поддържа и използва в съответствие с инструкцията на производителя и при условията на околната среда, за които е предназначено.

Чл. 18. Средството за измерване трябва да е проектирано по такъв начин, че да се намали влиянието на всеки дефект, който би довел до неточен резултат от измерване, освен ако наличието на такъв дефект е явно.

Чл. 19. (1) Средството за измерване не трябва да има характеристики, които улесняват възможността за измама при неговото използване, като възможностите за неправилна неумишлена употреба трябва да бъдат сведени до минимум.

(2) Средството за измерване трябва да бъде подходящо за предвиденото му използване при действителните условия на работа и не трябва да затруднява потребителя да получи точен резултат от измерване.

(3) Грешките на средство за измерване, използвано при доставка на електрическа енергия, газ, топлинна енергия или вода, не трябва да имат голямо отместване за стойности на разхода или на тока извън контролирания обхват.

(4) Когато средството за измерване е проектирано да измерва постоянни във времето стойности на дадена величина, то трябва да е нечувствително към малките изменения на тези стойности или да може да открива и показва такива изменения.

(5) Средството за измерване трябва да има устойчива конструкция и материалите, от които е конструирано, трябва да са подходящи за условията, при които е предназначено да се използва.

(6) Средството за измерване трябва да е проектирано по такъв начин, че да позволява контрол на измервателните му характеристики след пускане на пазара и пускане в действие. Когато е необходимо специално оборудване или софтуер за контрол, те трябва да бъдат част от средството за измерване, като процедурата за контрол се описва в инструкцията за експлоатация.

(7) Когато към средството за измерване има софтуер, който осигурява и други функции освен измервателните, частта от софтуера, която е определяща за метрологичните характеристики, трябва да може да се идентифицира и да не се влияе от него.

Чл. 20. (1) Метрологичните характеристики на средството за измерване не трябва да се влияят от свързването на друго устройство към него, от характеристиките на свързаното устройство или от устройство, което е свързано дистанционно с него.

(2) Всеки механичен или електронен компонент, който е определящ за метрологичните характеристики, трябва да е конструиран по такъв начин, че да може да бъде защитен, като предвидените мерки за защита трябва да дават доказателство за намеса.

(3) Софтуерът, който е определящ за метрологичните характеристики, трябва да се идентифицира като такъв, идентификацията му да се извършва лесно, да е защитен и да съхранява доказателство за евентуална намеса.

(4) Данните от измерване, софтуерът по ал. 3 и данните за метрологичните характеристики, които се съхраняват или предават, трябва да бъдат защитени срещу случайна или умишлена намеса.

(5) Показващото устройство на средствата за измерване, използвани при доставка на електрическа енергия, газ, топлинна енергия или вода, не трябва да дават възможност при използването им да се настройва показанието за общото доставено количество или за изчисляването му, когато въз основа на него се извършва плащане.

Чл. 21. (1) Върху средството за измерване трябва да са нанесени:

1. търговската марка или наименованието на производителя, като при нанасянето им с латински букви от български производител следва да се спазват правилата на транслитерацията;

2. информация за неговата точност.

(2) При необходимост се нанася:

1. информация за условията на използване;

2. горна граница на измерване;

3. обхват на измерване;

4. означения за идентификация;

5. номера на ЕО Сертификата за изследване на типа или ЕО Сертификата за изследване на проекта;

6. информация дали допълнителните устройства, показващи резултати от измерване, съответстват на разпоредбите на наредбата по отношение на метрологичния контрол.

(3) Когато средството за измерване е с много малки размери или е много чувствително, съответната информация се нанася върху опаковката, ако има такава, и върху съпровождащата документация съгласно разпоредбите на наредбата.

(4) Средството за измерване, освен ако не е необходимо поради неговата простота, трябва да се придружава от информация за работата му, която да е лесно разбираема и да включва:

1. работните условия;

2. класовете за механични и електромагнитни условия на околната среда;

3. горната и долната граница на температурата, разположение - на открито или в помещение, дали е допустима кондензация или не;

4. инструкции за монтаж, поддръжка, ремонти, допустими настройки;

5. инструкции за правилна работа и всички специфични условия на употреба;

6. условия на съвместимост с интерфейси, възли или средства за измерване.

(5) За групи от еднакви средства за измерване, използвани на едно и също място, или за измервания при доставка на електрическа енергия, газ, топлинна енергия или вода не е необходимо да има отделни инструкции за експлоатация.

(6) Скалното деление за една измерена стойност трябва да се представи в реда 1 x 10n, 2 x 10n или 5 x 10n, където n е цяло число или нула, освен ако е определено друго в приложенията към чл. 9, ал. 1, като единицата за измерване или нейното означение трябва да се показва в близост до числената стойност.

(7) Материалните мерки трябва да се означат с номинална стойност или скала, придружена от използваната единица за измерване.

(8) Използваните единици за измерване и техните означения трябва да бъдат в съответствие с изискванията на Наредбата за единиците за измерване, разрешени за използване в Република България, приета с Постановление № 275 на Министерския съвет от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 115 от 2002 г.; изм., бр. 40 от 2006 г.).

(9) Всички надписи и означения трябва да бъдат ясни, незаличими, недвусмислени и да не могат да се преместват.

Чл. 22. (1) Показанието на резултатите от измерване трябва да се дава чрез показващо устройство или на хартиен носител.

(2) Показанието на всеки резултат трябва да бъде ясно и недвусмислено и да се придружава от означения и надписи за информиране на потребителя за резултата.

(3) Полученият резултат трябва да се отчита лесно при нормални условия на използване, а допълнителни показания могат да се изобразяват само при условие че не се объркват с показанията - обект на метрологичен контрол.

(4) При отпечатване или запис на хартиен носител резултатите трябва да се четат лесно и да са незаличими.

(5) Средство за измерване, което се използва при търговски плащания, свързани с пряка продажба, трябва да е проектирано по такъв начин, че при инсталирането му по предназначение да представя резултата от измерване на двете страни, участващи в сделката.

(6) В случаите на преки продажби, когато е от съществено значение, всяка касова бележка, издадена на потребителя от допълнително устройство, което не отговаря на съответните изисквания на наредбата, трябва да бъде маркирана с предупредителен надпис.

(7) Всяко средство за измерване, използвано при доставка на електрическа енергия, газ, топлинна енергия или вода, трябва да е снабдено с показващо устройство, достъпно за потребителя без използване на приспособления, по което да се отчита резултатът от измерването за извършване на плащане. Показващото устройство подлежи на метрологичен контрол.

Чл. 23. (1) Средство за измерване, което не се използва при доставка на електрическа енергия, газ, топлинна енергия или вода, трябва да регистрира трайно резултата от измерване, придружен от информация за идентификацията на конкретното плащане, когато измерването не може да бъде повторено и средството за измерване е предназначено за използване при отсъствие на една от страните.

(2) Трайното доказателство за резултата от измерване и информацията за идентификация на плащането трябва да са на разположение при поискване в момента на приключване на измерването.

Чл. 24. Средството за измерване трябва да е проектирано така, че да дава възможност за лесно оценяване на неговото съответствие с изискванията на наредбата.

 

Глава трета.
ОЦЕНЯВАНЕ И УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

Чл. 25. Производителят трябва да приложи по собствен избор една от процедурите за оценяване на съответствието по чл. 27, за да оцени съответствието на средството за измерване с приложимите за него съществени изисквания.

Чл. 26. Процедурите за оценяване на съответствието са съставени от един от следните модули или комбинация от тях:

1. "Деклариране на съответствие, основано на вътрешен производствен контрол - модул А" -приложение № 13;

2. "Деклариране на съответствие, основано на вътрешен производствен контрол и изпитване на продукта от нотифициран орган - модул А1" - приложение № 14;

3. "Изследване на типа - модул В" - приложение № 15;

4. "Деклариране на съответствие с типа, основано на вътрешен производствен контрол - модул С" - приложение № 16;

5. "Деклариране на съответствие с типа, основано на вътрешен производствен контрол и изпитване на продукта от нотифициран орган - модул С1" - приложение № 17;

6. "Деклариране на съответствие с типа, основано на осигуряване качеството на производството - модул D" - приложение № 18;

7. "Деклариране на съответствие, основано на осигуряване качеството на производството - модул D1" - приложение № 19;

8. "Деклариране на съответствие с типа, основано на осигуряване качеството на контрола и изпитването на крайния продукт - модул Е" - приложение № 20;

9. "Деклариране на съответствие, основано на осигуряване качеството на контрола и изпитването на крайния продукт - модул Е1" - приложение № 21;

10. "Деклариране на съответствие с типа, основано на проверка на продукта - модул F" -приложение № 22;

11. "Деклариране на съответствие, основано на проверка на продукта - модул F1" -приложение № 23;

12. "Деклариране на съответствие, основано на проверка на единичен продукт - модул G" -приложение № 24;

13. "Деклариране на съответствие, основано на пълно осигуряване на качеството - модул Н" -приложение № 25;

14. "Деклариране на съответствие, основано на пълно осигуряване на качеството и изследване на проекта - модул Н1" - приложение № 26.

Чл. 27. Оценяването на съответствието на отделните групи средства за измерване със съществените изисквания се извършва по избор на производителя по една от следните процедури:

1. за водомери - комбинацията на модул В и модул F или комбинацията на модул В и модул D или модул Н1;

2. за разходомери за газ и коригиращи устройства за обем - комбинацията на модул В и модул F, или комбинацията на модул В и модул D или модул Н1;

3. за електромери - комбинацията на модул В и модул F или комбинацията на модул В и модул D или модул Н1;

4. за топломери - комбинацията на модул В и модул F или комбинацията на модул В и модул D или модул Н1;

5. измервателни системи за непрекъснато и динамично измерване на количества течности, различни от вода - комбинацията на модул В и модул F или комбинацията на модул В и модул D или модул Н1, или модул G;

6. за везни с автоматично действие:

а) механични системи - комбинацията на модул В и модул D или комбинацията на модул В и модул Е, или комбинацията на модул В и модул F или модул D1, или модул F1 или модул G, или модул Н1;

б) електромеханични везни - комбинацията на модул В и модул D или комбинацията на модул В и модул Е, или комбинацията на модул В и модул F или модул G, или модул Н1;

в) електронни системи или системи, използващи софтуер - комбинацията на модул В и модул D или комбинацията на модул В и модул F или модул G, или модул Н1;

7. за таксиметрови апарати - комбинацията на модул В и модул F или комбинацията на модул В и модул D, или модул Н1;

8. за материални мерки:

а) за дължина - комбинацията на модул В и модул D или модул F1, или модул D1, или модул Н, или модул G;

б) за вместимост - комбинацията на модул В и модул D или комбинацията на модул В и модул Е или модул А1, или модул F1, или модул D1, или модул Е1, или модул Н;

9. за газоанализатори на отработени газове от моторни превозни средства - комбинацията на модул В и модул F или комбинацията на модул В и модул D или модул Н1.

Чл. 28. Производителят предоставя техническа документация, необходима за оценяване на съответствието на средствата за измерване или групи средства за измерване съгласно чл. 29.

Чл. 29. (1) Техническата документация трябва да представя по разбираем начин информация за конструкцията, производството и работата на средството за измерване и да позволява оценяване на неговото съответствие с изискванията на наредбата.

(2) Техническата документация трябва да е достатъчно подробна, за да осигурява:

1. определяне на метрологичните характеристики;

2. възпроизводимост на метрологичните характеристики на произведените средства за измерване при правилната им настройка с предназначени за това подходящи средства;

3. комплектност на средството за измерване.

(3) Техническата документация, свързана с оценяването на съответствието и идентификацията на типа и/или на средството за измерване, трябва да включва:

1. общо описание на средството за измерване;

2. идеен проект, производствени чертежи, чертежи на компонентите, възлите, схемите и др.;

3. производствени процедури, които да осигуряват стабилност на производството;

4. описание на електронните устройства с чертежи, схеми, логическа блок схема и обща информация за софтуера, които да обясняват техните характеристики и начин на работа, когато е приложимо;

5. описания, необходими за поясняване на т. 2, 3 и 4, включително начина на работа на средството за измерване;

6. списък на стандартите и/или нормативните документи съгласно чл. 5, ал. 1 и 2, приложени напълно или частично;

7. описание на приетите решения с цел постигане на съответствие със съществените изисквания, когато стандартите и/или нормативните документи съгласно чл. 5, ал. 1 и 2 не са приложени;

8. резултатите при изчисляване на конструкцията, изследванията и т.н.;

9. съответните резултати от изпитвания, които доказват, че типът и/или средството за измерване съответстват на изискванията на наредбата при обявените работни условия и при определените смущения на околната среда, както и на спецификациите за издръжливост на разходомери за газ, водомери, топломери и измервателни системи за течности, различни от вода;

10. ЕО сертификати за изследване на типа или ЕО сертификати за изследване на проекта по отношение на средствата за измерване, които съдържат части, идентични на частите, дадени в проекта.

(4) Производителят трябва да определи в документацията местата, на които се поставят пломби и означения, и при необходимост, да посочи условията за съвместимост с отделни възли и интерфейси.

Чл. 30. (1) Маркировката за съответствие и допълнителната метрологична маркировка се нанасят от производителя или на негова отговорност върху всяко средство за измерване или, ако това не е възможно, върху табела, трайно закрепена към него.

(2) Допълнителната метрологична маркировка се нанася непосредствено след маркировката за съответствие и се състои от главна буква "М" и последните две цифри на годината на нейното нанасяне, оградени с правоъгълник. Височината на правоъгълника трябва да бъде равна на височината на маркировката за съответствие.

(3) Идентификационният номер на нотифицирания орган, извършил оценяването, следва маркировката за съответствие и допълнителната метрологична маркировка, когато е предвидено по процедурата за оценяване на съответствието.

(4) Когато едно средство за измерване се състои от комплект свързани самостоятелни устройства, маркировките се поставят върху основното устройство.

(5) Когато средството за измерване е твърде малко или твърде чувствително, маркировките съгласно ал. 1 се поставят върху опаковката, ако има такава, и върху придружаващата го съгласно наредбата документация.

(6) Маркировките по ал. 1 и идентификационният номер по ал. 4 трябва да бъдат ясни, видими, леснодостъпни и незаличими. Идентификационният номер трябва да се саморазрушава при сваляне.

Чл. 31. Забранява се поставянето върху средството за измерване на маркировки, които могат да заблудят трети страни по отношение на значението и/или формата на маркировката за съответствие и на допълнителната метрологична маркировка. Всяка друга маркировка се допуска, при условие че не се нарушават видимостта и четливостта на маркировката за съответствие или на допълнителната метрологична маркировка.

 

Глава четвърта.
РЕД ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ НА ЛИЦА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО И ПРОВЕРКИ ЗА СПАЗВАНЕ НА УСЛОВИЯТА, ПРИ КОИТО Е ИЗДАДЕНО РАЗРЕШЕНИЕТО

Чл. 32. Лицето, което кандидатства за получаване на разрешение за оценяване съответствието на средства за измерване, трябва да отговаря на изискванията на чл. 10, ал. 1 от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП), на БДС ЕN 45011, БДС EN 45012 и БДС ЕN ISО/IЕС 17025 в зависимост от процедурите и групата средства за измерване, за които кандидатства, и:

1. да може да изпълнява една или повече процедури за оценяване съответствието на средствата за измерване;

2. да има методики и инструкции за изпитване на средства за измерване, когато не се прилагат стандартите по чл. 5, ал. 1 и нормативните документи по чл. 5, ал. 2;

3. да има най-малко един компетентен одитор, който да отговаря на изискванията на БДС EN ISO 19011 и да има опит в областта на средства за измерване при извършване оценката на внедрената система по качеството, когато това се изисква от процедурата за оценяване на съответствието, за която кандидатства;

4. да има наръчник и процедури на системата по качеството.

Чл. 33. (1) Лицето по чл. 32 подава до председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) писмено заявление, в което се посочват продуктите и процедурите, за които желае да получи разрешение, придружено от:

1. (изм. - ДВ, бр. 50 от 2014 г.) единен идентификационен код (ЕИК) по чл. 23 от Закона за търговския регистър, или копие от акта за създаването, когато лицето е създадено с акт на Министерския съвет;

2. таблица, съдържаща видовете продукти, приложимите за тях съществени изисквания, хармонизираните стандарти или методиките и инструкциите за измерване и изпитване, които ще се прилагат при оценяване на съответствието;

3. копия от трудови и граждански договори на персонала, документи за завършено образование, допълнително придобита квалификация и професионална автобиография, както и справка относно неговата компетентност и опит за извършване оценяване на съответствието по заявения обхват;

4. справка за техническите средства за извършване на изпитвания като част от процедурите за оценяване на съответствието, с които разполагат собствените му лаборатории и/или лабораториите за изпитване, с които има сключени договори;

5. копие от сключените договори с подизпълнители, когато има такива;

6. копие от сертификатите за акредитация на лабораториите, когато има такива;

7. декларации на лицето и на наетия от него персонал за обстоятелствата по чл. 10, ал. 1, т. 3, 5 и 8 ЗТИП;

8. (изм. - ДВ, бр. 50 от 2014 г.) удостоверение от съответните компетентни органи за обстоятелствата по чл. 10, ал. 1, т. 7 ЗТИП;

9. копие от договора за застраховка за вредите, които могат да настъпят вследствие на неизпълнение на задълженията му, свързани с дейностите по оценяване на съответствието;

10. списък на стандартите по чл. 5, ал. 1 и на нормативните документи по чл. 5, ал. 2, които притежава, отнасящи се до средствата за измерване, посочени в заявлението;

11. методики и инструкции за изпитване на средствата за измерване, когато не се прилагат стандартите по чл. 5, ал. 1 и нормативните документи по чл. 5, ал. 2;

12. копие от документи, удостоверяващи завършено образование, обучение за одитори, професионален и одиторски опит съгласно изискванията на БДС ЕN IS0 19011 на одитора, който ще извършва оценяване на внедрената система по качеството, когато това се изисква от процедурата за оценяване на съответствието;

13. наръчник и процедурите на системата по качеството;

14. документираните процедури за оценяване на съответствието, за които кандидатства;

15. документ за платена такса за установяване съответствието на документите с изискванията на чл. 10, ал. 1 и 2 ЗТИП по чл. 27, ал. 1 от Тарифа № 11 за таксите, които се събират в системата на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор по Закона за държавните такси (обн., ДВ, бр. 50 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 10 от 2000 г., бр. 94 и 115 от 2002 г., бр. 17, 19, 27, 33 и 49 от 2003 г., бр. 32 и 104 от 2004 г. и бр. 15 и 40 от 2006 г.).

(2) В случаите по чл. 11, ал. 2 ЗТИП лицето, което кандидатства за получаване на разрешение за оценяване на съответствието, подава до председателя на ДАМТН заявлението по ал. 1, придружено от:

1. документите по ал. 1, т. 1 - 6, 8 - 12, 14 и 15;

2. сертификат за акредитация от орган по акредитация в зависимост от продуктите и процедурите, за които кандидатства:

а) за "Деклариране на съответствие, основано на вътрешен производствен контрол и изпитване на продукта от нотифициран орган - модул А1" - приложение № 14, и сертификат за акредитация по стандарти БДС ЕN 45011 и БДС EN ISO/IEC 17025;

б) за "Изследване на типа - модул В" - приложение № 15, и сертификат за акредитация по стандарти БДС ЕN 45011 и БДС EN ISO/IEC 17025;

в) за "Деклариране на съответствие с типа, основано на вътрешен производствен контрол и изпитване на продукта от нотифициран орган - модул С1" - приложение № 17, и сертификат за акредитация по стандарти БДС ЕN 45011 и БДС EN ISO/IEC 17025;

г) за "Деклариране на съответствие с типа, основано на осигуряване качеството на производството - модул D" - приложение № 18, и сертификат за акредитация по стандарти БДС EN 45012;

д) за "Деклариране на съответствие, основано на осигуряване качеството на производството - модул D1" - приложение № 19, и сертификат за акредитация по стандарт БДС EN 45012;

е) за "Деклариране на съответствие с типа, основано на осигуряване качеството на контрола и изпитването на крайния продукт - модул Е" - приложение № 20, и сертификат за акредитация по стандарт БДС EN 45012;

ж) за "Деклариране на съответствие, основано на осигуряване качеството на контрола и изпитването на крайния продукт - модул Е1" - приложение № 21, и сертификат за акредитация по стандарт БДС EN 45012;

з) за "Деклариране на съответствие с типа, основано на проверка на продукта - модул F" -приложение № 22, и сертификат за акредитация по стандарти БДС ЕN 45011 и БДС EN ISO/IEC 17025;

и) за "Деклариране на съответствие, основано на проверка на продукта - модул F1" -приложение № 23, и сертификат за акредитация по стандарти БДС ЕN 45011 и БДС EN ISO/IEC 17025;

к) за "Деклариране на съответствие, основано на проверка на единичен продукт - модул G" -приложение № 24, и сертификат за акредитация по стандарти БДС ЕN 45011 и БДС EN ISO/IEC 17025;

л) за "Деклариране на съответствие, основано на пълно осигуряване на качеството - модул Н" - приложение № 25, и сертификат за акредитация по стандарти БДС EN 45012;

м) за "Деклариране на съответствие, основано на пълно осигуряване на качеството и изследване на проекта - модул Н1" - приложение № 26, и сертификат за акредитация по стандарти БДС EN 45011 и БДС ЕN 45012 и БДС EN ISO/IEC 17025.

(3) Документите, придружаващи заявлението по ал. 1, се представят на български език.

(4) При положителен резултат от проверките на документите по ал. 1 и 2 кандидатът за издаване на разрешение за оценяване на съответствието внася такси за извършване на проверка на място за установяване на техническата компетентност и способността за изпълнение на заявените процедури, определени в чл. 27, ал. 1 от Тарифа № 11 за таксите, които се събират в системата на ДАМТН по Закона за държавните такси.

Чл. 34. (1) Оценяване изпълнението на изискванията на чл. 32 се извършва по процедура, утвърдена от председателя на ДАМТН, която се предоставя на заявителя.

(2) В срок 6 месеца от получаването на документите по чл. 32 председателят на ДАМТН издава разрешение за извършване оценяване съответствието на средствата за измерване или отказва издаването му с мотивирана заповед.

(3) При издаване на разрешението за оценяване съответствието на средства за измерване се заплащат такси, определени в чл. 27, ал. 1 от Тарифа № 11 за таксите, които се събират в системата на ДАМТН по Закона за държавните такси.

(4) Разрешението за оценяване на съответствието не може да се прехвърля или преотстъпва на други физически или юридически лица.

Чл. 35. (1) Държавната агенция за метрологичен и технически надзор проверява периодично лицето, получило разрешение за оценяване на съответствието, за спазване на условията, при които е получило разрешението, и за изпълнение на процедурите за оценяване на съответствието.

(2) Проверките по ал. 1 са планови и извънредни и се извършват от комисия, определена със заповед на председателя на ДАМТН.

(3) Плановите проверки на лицето по ал. 1 се извършват най-малко веднъж годишно от датата на издаване на разрешението съгласно годишен график за проверки и обхващат:

1. изпълнените процедури за оценяване на съответствието;

2. функционирането на системата по качеството;

3. състоянието на техническите средства за измерване и изпитване;

4. актуалността на прилаганите стандарти;

5. взаимодействието с подизпълнителите и дейността им като част от процедурите за оценяване на съответствието;

6. постъпилите жалби, възражения, рекламации и начините за тяхното уреждане;

7. издадените сертификати и одобрения в резултат на извършените процедури за оценяване на съответствието.

(4) Извънредните проверки по чл. 14в, ал. 2 ЗТИП се извършват на място при лицата по ал. 1 и обхващат:

1. допуснатите несъответствия с изискванията на чл. 10 ЗТИП, за които е постъпила информация, причините за възникването им и начините за тяхното отстраняване;

2. пропуски при изпълнение на процедурите за оценяване на съответствието;

3. възможността на лицето, получило разрешение за оценяване на съответствието, да продължава да извършва дейността си по оценяване на съответствието.

(5) При извършване на проверките по ал. 3 и 4 лицето, получило разрешение за оценяване съответствието на средства за измерване, заплаща разходите за командироване на експертите от комисията по ал. 2.

(6) В случаите, когато комисията констатира нарушения по чл. 14в, ал. 4 и чл. 15 ЗТИП, тя изготвя и представя на председателя на ДАМТН доклад за временно спиране на дейността или за отнемане разрешението на лицето по ал. 1.

Чл. 36. (1) Лицето, получило разрешение за оценяване съответствието на продуктите, е длъжно до 31 януари следващата година да представя в ДАМТН годишен доклад за дейността си, който включва:

1. информация за общия брой на извършените оценки за съответствието по видове средства за измерване и процедури за оценяване на съответствието;

2. списък и копия от издадените ЕО сертификати, както и допълненията и измененията към тях;

3. списък и копия от отказите за издаване на сертификат;

4. списък и копия от издадените одобрения, откази или отнемане одобряването на системите по качество;

5. доклади от оценки, извършени по искане на компетентни органи;

6. общия брой на предявените жалби, възражения, рекламации и предприетите действия по уреждането им.

(2) Информацията по ал. 1, т. 2 - 5 е обект на обмен на информация между ДАМТН и компетентните органи на държавите - членки от Европейската общност.

 

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на наредбата:

1. "Средство за измерване" е устройство или система с измервателни функции, които са в приложното поле на чл. 2.

2. "Възел" е механично или електронно устройство, посочено в приложенията към чл. 9, ал. 1, което функционира независимо и съставя дадено средство за измерване заедно с други възли или средства за измерване, с които е съвместимо.

3. "Нормативен документ" е документ, който съдържа технически спецификации, приети от Международната организация по законова метрология (OIМL) и публикувани в серия С на "Официален вестник" на Европейските общности, заедно със списък на частите от тях, с които се осигурява презумпция за съответствие.

4. "Измервана величина" е величина - обект на измерване.

5. "Влияеща величина" е величина, която не е измерваната величина, но влияе върху резултата от измерване.

6. "Работни условия" са стойностите на измерваната величина и на влияещите величини, които определят нормалните условия за работа на едно средство за измерване.

7. "Смущение" е влияеща величина, чиято стойност е в границите, определени в съответното изискване, но е извън определените работни условия за средството за измерване.

8. "Критична стойност на изменение" е стойността, при която изменението на резултата от измерване се счита за неприемливо.

9. "Материална мярка" е устройство, предназначено да възпроизвежда или да дава без изменение по време на неговото използване една или повече известни стойности на дадена величина.

10. "Пряка продажба" е търговска сделка, при която резултатът от измерване е основа за формиране на цената, която трябва да се плати; поне една от страните по сделката, свързана с измерване, е клиент или друга страна, която се нуждае от еквивалентно ниво на защита, и страните по сделката приемат резултата от измерването, извършено в това време и на това място.

11. "Климатичните условия на околната среда" са условията, при които средството за измерване може да се използва.

12. "Водомер" е средство за измерване, което запаметява и показва обема на чиста, студена и топла вода, преминаващ през измервателния преобразувател в условия на измерване.

13. "Разходомер за газ" е средство за измерване, което запаметява и показва количеството газ (обем или маса), преминало през него.

14. "Коригиращо устройство за обем" за целите на чл. 2, ал. 1, т. 2 е устройство, монтирано към един разходомер за газ, което автоматично преобразува измерваното количество газ при условията на измерване в количество при базови условия.

15. "Електромер за активна енергия" е средство за измерване, което измерва консумираната активна електрическа енергия.

16. "Топломер" е средство за измерване, компактно или съставено от възли (преобразувател на разход, двойка преобразуватели на температура и калкулатор), което измерва количеството топлина, която се отдава в една топлообменна верига посредством течност, наречена топлопренасяща течност (топлоносител).

17. "Измервателна система" за целите на чл. 2, ал. 1, т. 5 е система, която включва разходомер и всички устройства, необходими за осигуряване на правилното измерване или предназначени да улесняват измервателните операции.

18. "Везна с автоматично действие" е средство за измерване, което определя масата на един продукт без намесата на оператор и следва предварително определена програма за автоматична обработка на характеристиките му.

19. "Таксиметров апарат" е устройство, което при работа заедно с генератор на сигнали представлява средство за измерване, измерва интервал от време и изчислява разстояние на базата на сигнал, подаван от генератора на сигнали за разстояние, изчислява и показва на дисплея таксата, която трябва да се заплати за дадено пътуване на основата на изчисленото разстояние и/или измерената продължителност на пътуването. Генераторът на сигнали за разстояние е извън обхвата на наредбата.

20. "Материални мерки за дължина" са средства за измерване, включващи скали с деления, представени в единици за измерване на дължина.

21. "Материални мерки за вместимост" са средства за измерване, които определят зададен обем течност (различен от фармацевтичен продукт), който се продава за непосредствена консумация.

22. "Газоанализатор на отработени газове от МПС" е средство за измерване, което определя обемните части на компоненти на отработените газове от МПС с искрово запалване при определеното ниво на влажност на отработените газове.

§ 1а. (Нов - ДВ, бр. 48 от 2010 г., в сила от 01.07.2011 г.) Наредбата въвежда изискванията на:

1. Директива 2004/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно измервателните уреди (ОВ, Специално българско издание: глава 13, том 44, стр. 3 - 82);

2. Директива 2009/137/ЕО за изменение на Директива 2004/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно измервателните уреди по отношение на експлоатирането на максимално допустимите грешки във връзка с приложенията за отделните уреди (MI-001 - MI-005) (ОВ, L 294 от 11 ноември 2009 г.).

 

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 2. (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2010 г., в сила от 01.07.2011 г.) Наредбата се приема на основаниечл. 7, ал. 1 от Закона за техническите изисквания към продуктите и влиза в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз.

§ 3. Средствата за измерване по чл. 2, ал. 1, за които срокът на валидност на одобряването на типа по чл. 30, ал. 1 от Закона за измерванията не е изтекъл, могат да бъдат пускани на пазара и/или в действие до 30 октомври 2016 г. след извършване на първоначална проверка по реда на Наредбата за средства за измерване, които подлежат на метрологичен контрол(обн., ДВ, бр. 98 от 2003 г.; изм., бр. 96 от 2005 г. и бр. 40 от 2006 г.).

§ 4. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2007 г.) Средствата за измерване по чл. 2, ал. 1 могат да бъдат пускани на пазара и/или в действие до 30 октомври 2016 г., когато имат валиден сертификат за ЕИО одобрен тип и са маркирани с ЕИО знак за одобрен тип и знак за първоначална проверка в съответствие с изискванията на съответното хармонизирано европейско законодателство, в сила до 30 октомври 2006 г.

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 286 ОТ 3 ДЕКЕМВРИ 2009 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 98 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 11.12.2009 Г.)

§ 9. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 125 ОТ 18 ЮНИ 2010 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И ОЦЕНЯВАНЕ СЪОТВЕТСТВИЕТО НА СРЕДСТВАТА ЗА ИЗМЕРВАНЕ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 253 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2006 Г. (ОБН. - ДВ, БР. 48 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2011 Г.)

§ 9. Постановлението влиза в сила от 1 юли 2011 г.

 

Приложение № 1 към чл. 9, ал. 1, т. 1 (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2009 г., в сила от 11.12.2009 г., доп. - ДВ, бр. 48 от 2010 г., в сила от 01.07.2011 г.)

СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВОДОМЕРИ

1. Тези изисквания се прилагат към водомери, предназначени за измерване на обеми на чиста студена или топла вода, използвана за битова, търговска употреба и за употреба в леката промишленост.

2. Производителят определя нормалните условия на работа за средството за измерване:

2.1. Обхват на разхода на водата.

Стойностите за обхвата на разхода трябва да изпълняват следните условия:

Q3/Q1