ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА РАБОТА НА МОБИЛНИ НАЗЕМНИ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯТА, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

В сила от 13.11.2007 г. Приети с Решение № 1310 от 25.10.2007 г. на Комисията за регулиране на съобщенията Обн. ДВ. бр.92 от 13 Ноември 2007г., изм. ДВ. бр.48 от 26 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.31 от 23 Април 2010г., попр. ДВ. бр.45 от 15 Юни 2010г., изм. ДВ. бр.94 от 30 Ноември 2010г., изм. ДВ. бр.65 от 23 Август 2011г., попр. ДВ. бр.68 от 2 Септември 2011г., изм. ДВ. бр.101 от 18 Декември 2012г., изм. ДВ. бр.51 от 11 Юни 2013г.

 

Раздел I.
Общи положения

Чл. 1. Техническите изисквания определят параметрите и характеристиките на мобилните наземни мрежи и съоръженията, свързани с тях, чрез които се осъществяват електронни съобщения.

Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2009 г., в сила от 26.06.2009 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2010 г., в сила от 23.04.2010 г., попр. - ДВ, бр. 45 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2012 г., в сила от 18.12.2012 г.) Тези технически изисквания определят условията за работа на следните мобилни наземни мрежи:

1. GSM - R в радиочестотния обхват 900 MHz;

2. UMTS в радиочестотния обхват 2 GHz;

3. PMR/PAMR в радиочестотните обхвати 420 MHz и 460 MHz;

4. CDMA - PAMR в радиочестотния обхват 460 MHz.

Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2012 г., в сила от 18.12.2012 г.) Електронни съобщения чрез мрежите по чл. 2 се осъществяват след издаване на разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър, от Комисията за регулиране на съобщенията (Комисията) и при спазване изискванията на Закона за електронните съобщения (ЗЕС) и актовете по прилагането му.

 

Раздел II.
Технически параметри на мобилните наземни мрежи и съоръженията, свързани с тях (Раздел ІІ заличен, Раздел III става Раздел II - ДВ, бр. 101 от 2012 г., в сила от 18.12.2012 г.)

Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2009 г., в сила от 26.06.2009 г., зал., предишен чл. 6, изм. - ДВ, бр. 101 от 2012 г., в сила от 18.12.2012 г.) Техническите характеристики и параметрите на радиосъоръженията от мобилните наземни мрежи по чл. 2 са посочени в приложения, както следва:

1. GSM - R в обхват 900 MHz - приложение № 1;

2. UMTS в обхват 2 GHz - приложение № 2;

3. PMR/PAMR в обхвати 420 MHz и 460 MHz - приложение № 3;

4. CDMA - PAMR в обхват 460 MHz - приложение № 4.

Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2009 г., в сила от 26.06.2009 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2010 г., в сила от 23.04.2010 г., попр. - ДВ, бр. 45 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., зал., предишен чл. 8, изм. - ДВ, бр. 101 от 2012 г., в сила от 18.12.2012 г.) Електронни съобщения чрез мрежите по чл. 2 се осъществяват при спазване на стандартите и стандартизационните документи, посочени в приложение № 5 и всички действащи в Република България стандарти и стандартизационни документи, приложими за съответните мрежи.

Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2009 г., в сила от 26.06.2009 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2010 г., в сила от 23.04.2010 г., предишен чл. 9, изм. и доп. - ДВ, бр. 101 от 2012 г., в сила от 18.12.2012 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 101 от 2012 г., в сила от 18.12.2012 г.) Електронните съобщения чрез мрежите по чл. 2 се осъществяват само чрез технически изправни радиосъоръжения с оценено и удостоверено съответствие и пуснати на пазара по реда на Закона за техническите изисквания към продуктите, Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства, Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието за електромагнитна съвместимост, приета с ПМС № 76 от 2007 г. (ДВ, бр. 32 от 2007 г.), и Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението приета с ПМС № 182 от 2001 г. (ДВ, бр. 62 от 2001 г.).

(2) При осъществяване на електронни съобщения чрез мрежите по чл. 2 предприятията:

1. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2012 г., в сила от 18.12.2012 г.) инсталират, поддържат и използват радиосъоръженията само по начин и предназначение, определени от производителя така, че както при нормална работа, така и в условията на неизправност да са гарантирани животът и здравето на хората и защитата на околната среда;

2. не изменят техническите характеристики на използваните радиосъоръжения спрямо тези, определени от производителя;

3. не осъществяват електронни съобщения, които съдържат заблуждаващи знаци и/или сигнали за помощ, бедствие, авария, злополука или тревога.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2009 г., в сила от 26.06.2009 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2010 г., в сила от 23.04.2010 г., зал. - ДВ, бр. 101 от 2012 г., в сила от 18.12.2012 г.)

Чл. 7. (Зал., предишен чл. 10 - ДВ, бр. 101 от 2012 г., в сила от 18.12.2012 г.) (1) При осъществяване на електронни съобщения чрез мобилните наземни мрежи по чл. 2 трябва да се спазват нормите и изискванията за защита на населението от вредното въздействие на електромагнитни полета в съответствие с Наредба № 9 от 1991 г. за пределно допустими нива на електромагнитни полета в населени територии и определяне на хигиенно-защитни зони около излъчващи обекти.

(2) Предприятията трябва да предприемат такива мерки, че да намалят до минимум риска за населението от вредните електромагнитни полета и излъчвания, като разполагат електронните съобщителни устройства на такива места, където населението ще бъде най-малко изложено на вредни излъчвания.

(3) В случай че електромагнитните излъчвания, вследствие експлоатацията на електронните съобщителни устройства, превишат определените в съответните стандарти гранични стойности, предприятията се задължават да ги приведат в съответствие възможно най-бързо или ако това е невъзможно, да спрат използването на засегнатите устройства.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2012 г., в сила от 18.12.2012 г.) При възникване на проблем, свързан с електромагнитната съвместимост, предприятията да направят за своя сметка съответните, предписани от комисията, промени в местоположението и параметрите на електронните съобщителни устройства.

(5) В случай че превишаването на гранични стойности на електромагнитните излъчвания е в резултат от работата на две (или повече) устройства, разположени в непосредствена близост едно до друго, и при работата само на едното от тях не се наблюдава превишаване на гранични стойности, то предприятието, инсталирало по-късно устройството, трябва да осигури такива условия, при които не се превишават гранични стойности на електромагнитните излъчвания, или да преустанови работата на устройството.

 

Допълнителни разпоредби

§ 1. (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2009 г., в сила от 26.06.2009 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2010 г., в сила от 23.04.2010 г., попр. - ДВ, бр. 45 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2012 г., в сила от 18.12.2012 г.) По смисъла на техническите изисквания:

1. GSM - R (Global Mobile System-Railway) е глобална система за мобилни съобщения в железопътния транспорт, която работи в честотен обхват 900 MHz.

2. (изм. - ДВ, бр. 51 от 2013 г., в сила от 11.06.2013 г.) UMTS (Universal Mobile Telecommunication System) e универсална система за мобилни съобщения.

3. PMR/PAMR (Professional Mobile Radio/Public Access Mobile Radio) е мобилна наземна мрежа в честотни обхвати 420 MHz и 460 MHz.

4. CDMA - PAMR (Code Division Multiple Access - Public Access Mobile Radio) е широколентова система за мобилни съобщения в честотен обхват 460 MHz.

§ 1а. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., отм. - ДВ, бр. 101 от 2012 г., в сила от 18.12.2012 г.)

 

Заключителни разпоредби

§ 2. Техническите изисквания се приемат на основание чл. 32, т. 2 от Закона за електронните съобщения (ЗЕС).

§ 3. Техническите изисквания влизат в сила от деня на обнародването им в "Държавен вестник".

 

Заключителни разпоредби
КЪМ РЕШЕНИЕ № 608 ОТ 9 ЮНИ 2009 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА РАБОТА НА МОБИЛНИ НАЗЕМНИ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯТА, СВЪРЗАНИ С ТЯХ
(ОБН. - ДВ, БР. 48 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 26.06.2009 Г.)

§ 11. Решението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

 

Заключителни разпоредби
КЪМ РЕШЕНИЕ № 406 ОТ 25 МАРТ 2010 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА РАБОТА НА МОБИЛНИ НАЗЕМНИ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯТА, СВЪРЗАНИ С ТЯХ
(ОБН. - ДВ, БР. 31 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 23.04.2010 Г.)

§ 17. Решението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

 

Заключителни разпоредби
КЪМ РЕШЕНИЕ № 2156 ОТ 21 НОЕМВРИ 2012 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА РАБОТА НА МОБИЛНИ НАЗЕМНИ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯТА, СВЪРЗАНИ С ТЯХ
(ОБН. - ДВ, БР. 101 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 18.12.2012 Г.)

§ 20. Решението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

 

Заключителни разпоредби
КЪМ РЕШЕНИЕ № 381 ОТ 10 МАЙ 2013 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА РАБОТА НА МОБИЛНИ НАЗЕМНИ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯТА, СВЪРЗАНИ С ТЯХ
(ОБН. - ДВ, БР. 51 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 11.06.2013 Г.)

§ 4. Решението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

 

Приложение № 1 към чл. 4 (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2010 г., в сила от 23.04.2010 г., Приложение № 1 към чл. 3 се заличава, предишно Приложение № 3 към чл. 6, изм. - ДВ, бр. 101 от 2012 г., в сила от 18.12.2012 г.)

Технически характеристики и параметри на радиосъоръжения от мобилни наземни мрежи - GSM - R в обхват 900 MHz

 

 

 

Параметър

Описание

Коментар

Н

1

Радиослужба

Подвижна

 

о

2

Приложение

GSM-R

 

р

3

Радиочестотна лента

TX: 876 - 880 MHz

Мобилни станции

м

 

 

RX: 921 - 925 MHz

 

а

 

 

TX: 921 - 925 MHz

Стационарни станции

т

 

 

RX: 876 - 880 MHz

 

и

4

Разпределение на каналите

Ширина на радиоканала 200 kHz

 

в

5

Модулация/широчина на

GMSK/8PSK

 

н

 

заеманата честотна лента

200KG7WDT

 

а

6

Посока/разделяне

45 MHz дуплексно отстояние

 

 

7

Предавателна мощност/ плътност на мощността

Максимална мощност на изхода на предавателя

Мобилни станции

ч

 

 

39 dBm, клас 2

 

а

 

 

37 dBm, клас 3

 

с

 

 

33 dBm, клас 4

 

т

 

 

Максимална мощност на изхода на предавателя

Стационарни станции

 

 

 

40 W, клас 4

 

 

 

 

20 W, клас 5

 

 

 

 

10 W, клас 6

 

 

8

Достъп до канала и правила за заемането му

TDMA

 

 

9

Разрешителен режим

Издаване на разрешение

 

 

10

Допълнителни съществени изисквания

 

 

 

11

Допустими честотни планирания

 

 

И

12

Планирани промени

 

 

н

13

Позоваване

ECC/DEC/(02)05

 

ф

 

 

БДС EN 301 502

За английска версия

о

 

 

БДС EN 301 511

на стандартите:

р

 

 

БДС EN 301 419-7

http://www.etsi.org

м

 

 

БДС EN 60950-1

Електрическа защита на

а

 

 

БДС EN 60950-21

радиосъоръженията

т

 

 

БДС EN 60950-22

 

и

 

 

БДС EN 60950-23

 

в

 

 

Наредба № 9 от 1991 г. за пределно

Хигиенни изисквания

н

 

 

допустими нива на електромагнитни

 

а

 

 

полета в населени територии и

 

 

 

 

определяне на хигиенно-защитни

 

ч

 

 

зони около излъчващи обекти

 

а

14

Номер на нотификацията

 

 

с

15

Забележка

 

 

т

 

 

 

 

 

Приложение № 2 към чл. 4 (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2010 г., в сила от 23.04.2010 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., попр. - ДВ, бр. 68 от 2011 г., Приложение № 2 към чл. 6 се заличава, предишно Приложение № 5 към чл. 6, изм. - ДВ, бр. 101 от 2012 г., в сила от 18.12.2012 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2013 г., в сила от 11.06.2013 г.)

Технически характеристики и параметри на радиосъоръжения от мобилни наземни мрежи–UMTS в обхват 2 GHz

 

Параметър

Описание

Коментар

Нормативна

1

Радиослужба

Подвижна

 

част

2

Приложение

UMTS

 

 

3

Радиочестотни ленти

1900-1920 MHz

 

 

 

 

2010-2025 MHz

 

 

4

Разпределение на

Ширина на радиоканала 5

Базирана на

 

 

каналите

МHz

200 kHz растер

 

5

Модулация/широчина

QPSK/16QAM/64QAM/BPSK

 

 

 

на заеманата честотна

5M00V7WEC

 

 

 

лента

 

 

 

6

Посока/разделяне

TDD

 

 

7

Предавателна

Максимална мощност на

Мобилни станции

 

 

мощност/плътност на

изхода на предавателя

 

 

 

мощността

24 dBm, клас 3

 

 

 

 

21 dBm, клас 4

 

 

 

 

Максимална мощност на

Стационарни

 

 

 

изхода на предавателя 100 W

станции

 

8

Достъп до канала и

W-CDMA

 

 

 

правила за заемането му

 

 

 

9

Разрешителен режим

Издаване на разрешение

 

 

10

Допълнителни

 

 

 

 

съществени изисквания

 

 

 

11

Допустими честотни

 

 

 

 

планирания

 

 

Информативна

12

Планирани промени

 

 

част

13

Позоваване

БДС EN 301 908-1

За английска версия на

 

 

 

БДС EN 301 908-6

стандартите:

 

 

 

БДС EN 301 908-7

http://www.etsi.org

 

 

 

БДС EN 60950-1

Електрическа защита

 

 

 

БДС EN 60950-21

на радиосъоръженията

 

 

 

БДС EN 60950-22

 

 

 

 

БДС EN 60950-23

 

 

 

 

Наредба № 9 от 1991г. за

Хигиенни изисквания

 

 

 

пределно допустими нива

 

 

 

 

на електромагнитни полета

 

 

 

 

в населени територии и

 

 

 

 

определяне на

 

 

 

 

хигиенно-защитни зони

 

 

 

 

около излъчващи обекти

 

 

14

Номер на нотификацията

 

 

 

15

Забележка

 

 

 

Приложение № 3 към чл. 6 (Доп. - ДВ, бр. 48 от 2009 г., в сила от 26.06.2009 г., доп. - ДВ, бр. 31 от 2010 г., в сила от 23.04.2010 г., предишно Приложение № 6 към чл. 6, изм. - ДВ, бр. 101 от 2012 г., в сила от 18.12.2012 г.)

Технически характеристики и параметри на радиосъоръжения от мобилни наземни мрежи - PMR/PAMR в обхвати 420 MHz и 460 MHz

 

 

 

Параметър

Описание

Коментар

Н

1

Радиослужба

Подвижна

 

о

2

Приложение

PMR/PAMR

 

 

р

3

Радиочестотна лента

420 MHz

460 MHz

 

м

 

 

TX: 411,0 - 414,0 MHz

RX:421,0 - 424,0 MHz

Мобилни станции

а

 

 

TX:452,7 - 457,4 MHz

RX:462,7 - 467,4 MHz

 

т

 

 

TX: 421,0 - 424,0 MHz

RX:411,0 - 414,0 MHz

Стационарни станции

и

 

 

TX:462,7 - 467,4 MHz

RX:452,7 - 457,4 MHz

 

 

в

4

Разпределение на

Ширина на радиоканала от 25 kHz до

 

н

 

каналите

200 kHz

 

а

5

Модулация/широчина на

пи/4 DQPSK/4QAM/16QAM/64QAM

 

 

 

заеманата честотна лента

 

 

ч

6

Посока/разделяне

10 MHz дуплексно отстояние

FDD

а

7

Предавателна мощност/

Максимална мощност на изхода на

 

с

 

плътност на мощността

предавателя

 

т

 

 

40 dBm

Мобилни станции

 

 

 

46 dBm

Стационарни станции

 

8

Достъп до канала и правила за заемането му

 

 

 

9

Разрешителен режим

Издаване на разрешение

 

 

10

Допълнителни съществени изисквания

 

 

 

11

Допустими честотни планирания

 

 

И

12

Планирани промени

 

 

н

13

Позоваване

ECC/DEC/(04)06

 

ф

 

 

БДС EN 300 392-2

За английска версия

о

 

 

БДС EN 300 394-1

на стандартите:

р

 

 

БДС EN 300 396-2

http://www.etsi.org

м

 

 

БДС EN 303 035-1

 

а

 

 

БДС EN 303 035-2

 

т

 

 

ETSI TR 102 001

 

и

 

 

ETSI TR 102 491

 

в

 

 

БДС EN 60950-1

Електрическа защита на

н

 

 

БДС EN 60950-21

радиосъоръженията

а

 

 

БДС EN 60950-22

 

 

 

 

БДС EN 60950-23

 

ч

 

 

Наредба № 9 от 1991 г. за пределно

Хигиенни изисквания

а

 

 

допустими нива на електромагнитни

 

с

 

 

полета в населени територии и

 

т

 

 

определяне на хигиенно-защитни

 

 

 

 

зони около излъчващи обекти

 

 

14

Номер на нотификацията

 

 

 

15

Забележка

 

 

 

Приложение № 4 към чл. 6 (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2010 г., в сила от 23.04.2010 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., попр. - ДВ, бр. 68 от 2011 г., зал., предишно Приложение № 7 към чл. 6, изм. - ДВ, бр. 101 от 2012 г., в сила от 18.12.2012 г.)

Технически характеристики и параметри на радиосъоръжения от мобилни наземни мрежи - CDMA - PAMR в обхват 460 MHz

 

 

 

Параметър

Описание

Коментар

Н

1

Радиослужба

Подвижна

 

о

2

Приложение

CDMA - PAMR

 

р

3

Радиочестотни ленти

TX: 452,7 - 457,4 MHz

Мобилни станции

м

 

 

RX: 462,7 - 467,4 MHz

 

а

 

 

TX: 462,7 - 467,4 MHz

Стационарни станции

т

 

 

RX: 452,7 - 457,4 MHz

 

и

4

Разпределение на каналите

Ширина на радиоканала 1,25 MHz

Базирана на 25 kHz растер

в

5

Модулация/широчина на

QPSK

 

н

 

заеманата честотна лента

1M25G7WC

 

а

6

Посока/разделяне

10 MHz дуплексно отстояние

FDD

 

7

Предавателна мощност/

Максимална мощност на изхода на

 

ч

 

плътност на мощността

предавателя

 

 

а

 

 

долна

горна

 

 

с

 

 

граница

граница

 

 

т

 

 

30 dBm

38 dBm

клас І

Мобилни станции

 

 

 

27 dBm

34 dBm

клас ІІ

 

 

 

 

23 dBm

27 dBm

клас ІІІ

 

 

 

 

 

56 dBm

Стационарни станции

 

8

Достъп до канала и правила за заемането му

 

 

 

9

Разрешителен режим

Издаване на разрешение

 

 

10

Допълнителни съществени изисквания

 

 

 

11

Допустими честотни планирания

 

 

И

12

Планирани промени

 

 

н

13

Позоваване

ECC/DEC/(04)06

 

ф

 

 

БДС EN 301 489-25

За английска версия

о

 

 

БДС EN 301 489-26

на стандартите:

р

 

 

БДС EN 301 526

http://www.etsi.org

м

 

 

БДС EN 302 426

 

а

 

 

БДС EN 60950-1

Електрическа защита на

т

 

 

БДС EN 60950-21

радиосъоръженията

и

 

 

БДС EN 60950-22

 

в

 

 

БДС EN 60950-23

 

н

 

 

Наредба № 9 от 1991 г. за пределно

Хигиенни изисквания

а

 

 

допустими нива на електромагнитни

 

 

 

 

полета в населени територии и

 

ч

 

 

определяне на хигиенно-защитни

 

а

 

 

зони около излъчващи обекти

 

с

14

Номер на нотификацията

 

 

т

15

Забележка

 

 

 

Приложение № 5 към чл. 5 (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2010 г., в сила от 23.04.2010 г., предишно Приложение № 9 към чл. 8, изм. - ДВ, бр. 101 от 2012 г., в сила от 18.12.2012 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2013 г., в сила от 11.06.2013 г.)

Списък на приложими стандарти и стандартизационни документи за мобилните наземни мрежи

Стандарти и стандартизационни документи

 

БДС EN 300 392-2

Система за наземна групова радиовръзка (TETRA). Говор

 

плюс данни (V+D). Част 2: Въздушен интерфейс (AI)

БДС EN 300 394-1

Система за наземна групова радиовръзка (TETRA).

 

Технически изисквания за изпитване за съответствие. Част

 

1: Радио

БДС EN 300 396-2

Система за наземна групова радиовръзка (TETRA).

 

Технически изисквания за работа в директен режим (DMO).

 

Част 2: Въпроси на радиовръзката

БДС EN 301 419-7

Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+).

 

Изисквания за присъединяване към глобалната система за

 

мобилни връзки (GSM). Обхват за железопътния транспорт

 

(R-GSM). Мобилни станции. Достъп

БДС EN 301 489-25

Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра

 

(ERM). Електромагнитна съвместимост (EMC) на

 

радиосъоръжения и служби. Част 25: Специфични условия за

 

CDMA 1x мобилни станции с разширен спектър и

 

спомагателни съоръжения

БДС EN 301 489-26

Eлектромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра

 

(ERM). Стандарт за електромагнитна съвместимост (EMC) на

 

радиосъоръжения и служби. Част 26: Специфични условия за

 

CDMA 1x базови станции с разширен спектър, ретранслатори

 

и спомагателни съоръжения

БДС EN 301 502

Глобална система за мобилни връзки (GSM). Хармонизиран

 

европейски стандарт (EN) за съоръжения за базови станции,

 

покриващ съществените изисквания на член 3.2 от

 

Директивата за радиосъоръжения и крайни

 

далекосъобщителни устройства (RTTED)

БДС EN 301 511

Глобална система за мобилни далекосъобщения (GSM).

 

Хармонизиран европейски стандарт (EN) за мобилни станции

 

в обхватите GSM 900 и GSM 1800, покриващ съществените

 

изисквания на член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения

 

и крайни далекосъобщителни устройства (RTTED)

БДС EN 301 526

Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра

 

(ERM). Хармонизиран европейски стандарт (EN) за CDMA

 

мобилна станция с разширен спектър, работеща в обхват за

 

клетъчни мрежи 450 MHz (CDMA 450) и в PAMR обхвати 410,

 

450 и 870 MHz (CDMA-PAMR), покриващ съществените

 

изисквания на член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения

 

и крайни далекосъобщителни устройства (RTTED)

БДС EN 301 908-1

Клетъчни мрежи за IMT. Хармонизиран европейски стандарт

 

(EN), покриващ съществените изисквания на член 3.2 от

 

Директивата за радиосъоръжения и крайни

 

далекосъобщителни устройства (RTTED). Част 1: Въведение

 

и общи изисквания

БДС EN 301 908-6

Клетъчни мрежи за IMT. Хармонизиран европейски стандарт

 

(EN), покриващ съществените изисквания на член 3.2 от

 

Директивата за радиосъоръжения и крайни

 

далекосъобщителни устройства (RTTED). Част 6: CDMA TDD

 

(UTRA TDD) потребителски съоръжения (UE)

БДС EN 301 908-7

Клетъчни мрежи за IMT. Хармонизиран европейски стандарт

 

(EN), покриващ съществените изисквания на член 3.2 от

 

Директивата за радиосъоръжения и крайни

 

далекосъобщителни устройства (RTTED). Част 7: CDMA TDD

 

(UTRA TDD) базови станции (BS)

БДС EN 302 426

Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра

 

(ERM). Хармонизиран европейски стандарт (EN) за

 

ретранслатори с CDMA разлят спектър, работещи в обхвата

 

450 MHz за клетъчни мрежи (CDMA450) и в обхватите за

 

PAMR 410 MHz, 450 MHz и 870 MHz (CDMA-PAMR), покриващ

 

съществените изисквания на чл.3.2 от Директивата за

 

радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства

 

(RTTED)

БДС EN 303 035-1

Наземни TETRA радиосъоръжения (TETRA). Хармонизиран

 

европейски стандарт (EN) за TETRA съоръжения, покриващ

 

съществените изисквания на член 3.2 от Директивата за

 

радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства

 

(RTTED). Част 1: Глас плюс данни (V+D)

БДС EN 303 035-2

Наземни TETRA радиосъоръжения (TETRA). Хармонизиран

 

европейски стандарт (EN) за TETRA съоръжения, покриващ

 

съществените изисквания на член 3.2 от Директивата за

 

радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства

 

(RTTED). Част 2: Режим на директна връзка (DMO)

БДС EN 60950-1

Устройства/съоръжения за информационни технологии.

 

Безопасност.

 

Част 1: Общи изисквания

БДС EN 60950-21

Устройства/съоръжения за информационни технологии.

 

Безопасност.

 

Част 21: Дистанционно захранване

БДС EN 60950-22

Устройства/съоръжения за информационни технологии.

 

Безопасност.

 

Част 22: Устройства/съоръжения, инсталирани на открито

БДС EN 60950-23

Устройства/съоръжения за информационни технологии.

 

Безопасност.

 

Част 23: Устройства/съоръжения за съхранение на големи

 

масиви от данни

ETSI TR 102 001

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters

 

(ERM); Systems reference document for TETRA Advanced

 

Packet Service (TAPS)

ETSI TR 102 491

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters

 

(ERM); TETRA Enhanced Data Service (TEDS); System reference

 

document