ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА РАБОТА С ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ ОТ НЕПОДВИЖНА РАДИОСЛУЖБА И СЪОРЪЖЕНИЯТА, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

В сила от 13.11.2007 г. Приети с Решение № 1308 от 25.10.2007 г. на Комисията за регулиране на съобщенията Обн. ДВ. бр.92 от 13 Ноември 2007г., изм. ДВ. бр.82 от 16 Октомври 2009г., изм. и доп. ДВ. бр.101 от 18 Декември 2012г.

 

Раздел I.
Общи положения

Чл. 1. Техническите изисквания определят параметрите и характеристиките на електронните съобщителни мрежи от неподвижна радиослужба и съоръженията, свързани с тях, чрез които се осъществяват електронни съобщения.

Чл. 2. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2012 г., в сила от 18.12.2012 г.) Техническите изисквания определят условията за работа на следните електронни съобщителни мрежи от:

"от вида точка към точка";

"за неподвижен безжичен достъп (FWA)".

Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2012 г., в сила от 18.12.2012 г.) Електронни съобщения чрез мрежите по чл. 1 се осъществяват след издаване на разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър, от Комисията за регулиране на съобщенията (Комисията) и при спазване изискванията на Закона за електронните съобщения (ЗЕС) и актовете по прилагането му.

 

Раздел II.
Технически параметри на електронните съобщителни мрежи от неподвижна радиослужба и съоръженията, свързани с тях (Раздел ІІ заличен, Раздел III става раздел II - ДВ, бр. 101 от 2012 г., в сила от 18.12.2012 г.)

Чл. 4. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., предишен чл. 6, изм. - ДВ, бр. 101 от 2012 г., в сила от 18.12.2012 г.) Радиочестотните ленти, допустимите честотни разпределения, техническите характеристики и параметри на радиосъоръженията от електронните съобщителни мрежи от неподвижна радиослужба са посочени в приложенията, както следва:

1. мрежи от вида "точка към точка" - приложение № 1;

2. мрежи за неподвижен безжичен достъп FWA - приложение № 2.

Чл. 5. (Доп. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., предишен чл. 7, изм. - ДВ, бр. 101 от 2012 г., в сила от 18.12.2012 г.) Електронни съобщения чрез мрежите по чл. 2 се осъществяват при спазване на решенията на Комитета по електронни съобщения (ЕСС) към Европейската конференция по пощи и далекосъобщения (СЕРТ), Международния съюз по далекосъобщения (ITU) и стандартите и стандартизационните документи, посочени в приложения № 1, 2 и 3 и всички действащи в Република България стандарти и стандартизационни документи, приложими за съответните мрежи.

Чл. 6. (Предишен чл. 8 - ДВ, бр. 101 от 2012 г., в сила от 18.12.2012 г.) (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 101 от 2012 г., в сила от 18.12.2012 г.) Електронните съобщения чрез мрежите по чл. 2 се осъществяват само чрез технически изправни радиосъоръжения с оценено и удостоверено съответствие и пуснати на пазара по реда на Закона за техническите изисквания към продуктите, Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства, Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието за електромагнитна съвместимост, приета с ПМС № 76 от 2007 г. (ДВ, бр. 32 от 2007 г.) и Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението, приета с ПМС № 182 от 2001 г. (ДВ, бр. 62 от 2001 г.).

(2) При осъществяване на електронни съобщения чрез мрежите по чл. 2 предприятията:

1. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2012 г., в сила от 18.12.2012 г.) инсталират, поддържат и използват радиосъоръженията само по начин и предназначение, определени от производителя така, че както при нормална работа, така и в условията на неизправност да са гарантирани животът и здравето на хората и защитата на околната среда;

2. не изменят техническите характеристики на използваните радиосъоръжения спрямо тези, определени от производителя;

3. не осъществяват електронни съобщения, които съдържат заблуждаващи знаци и/или сигнали за помощ, бедствие, авария, злополука или тревога.

(3) (Зал. - ДВ, бр. 101 от 2012 г., в сила от 18.12.2012 г.)

Чл. 7. (Предишен чл. 9 - ДВ, бр. 101 от 2012 г., в сила от 18.12.2012 г.) (1) При осъществяване на електронни съобщения чрез мрежите по чл. 2 трябва да се спазват нормите и изискванията за защита на населението от вредното въздействие на електромагнитни полета в съответствие с Наредба 9 от 1991 г. за пределно допустими нива на електромагнитни полета в населени територии и определяне на хигиенно-защитни зони около излъчващи обекти.

(2) Предприятията трябва да предприемат такива мерки, че да намалят до минимум риска за населението от вредните електромагнитни полета и излъчвания, като разполагат електронните съобщителни устройства на такива места, където населението ще бъде най-малко изложено на вредни излъчвания.

(3) В случай, че електромагнитните излъчвания, вследствие експлоатацията на електронните съобщителни устройства, превишат определените в съответните стандарти гранични стойности, предприятията се задължават да ги приведат в съответствие възможно най-бързо или ако това е невъзможно, да спрат използването на засегнатите устройства.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2012 г., в сила от 18.12.2012 г.) При възникване на проблем, свързан с електромагнитната съвместимост, предприятията трябва да направят за своя сметка съответните предписани от комисията промени в местоположението и параметрите на електронните съобщителни устройства.

(5) В случай, че превишаването на граничните стойности на електромагнитните излъчвания е в резултат от работата на две или повече устройства, разположени в непосредствена близост едно до друго, и при работата само на едното от тях не се наблюдава превишаване на граничните стойности, то предприятието, инсталирало по-късно устройството, трябва да осигури такива условия, при които не се превишават граничните стойности на електромагнитните излъчвания или да преустанови работата на устройството.

 

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на техническите изисквания:

1. "Електронна съобщителна мрежа от неподвижната радиослужба от вида "точка към точка"е електронна съобщителна мрежа, състояща се от определен брой (един или повече) радиорелейни (РР) участъци, всеки от които осигурява електронни съобщения между две РР станции, разположени в определени неподвижни точки.

2. (нова - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., т. 2, заличена, предишна т. 3 - ДВ, бр. 101 от 2012 г., в сила от 18.12.2012 г.) "Електронна съобщителна мрежа от неподвижна радиослужба за неподвижен безжичен достъп (FWA)" е мрежа, включваща една или повече неподвижни централни станции, осъществяващи електронни съобщения с други равноправни централни станции, с междинни станции и/или с определен брой крайни станции.

 

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 2. Техническите изисквания се приемат на основание чл. 32, т. 2 ЗЕС.

§ 3. Техническите изисквания влизат в сила от обнародването им в "Държавен вестник".

§ 4. Техническите изисквания, определени в приложение № 2 към чл. 5, не се прилагат за електронни съобщителни мрежи на предприятия, на които комисията издава служебно разрешения съгласно разпоредбите на § 9, ал. 3 ЗЕС, с изключение на забележка 4.

 

Заключителни разпоредби
КЪМ РЕШЕНИЕ № 1212 ОТ 25 СЕПТЕМВРИ 2009 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА РАБОТА С ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ ОТ НЕПОДВИЖНА РАДИОСЛУЖБА И СЪОРЪЖЕНИЯТА, СВЪРЗАНИ С ТЯХ, ПРИЕТИ С РЕШЕНИЕ № 1308 ОТ 25.10.2007 Г. (ДВ, БР. 92 ОТ 2007 Г.)
(ОБН. - ДВ, БР. 82 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 16.10.2009 Г.)

§ 13. Решението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

 

Заключителни разпоредби
КЪМ РЕШЕНИЕ № 2154 ОТ 21 НОЕМВРИ 2012 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА РАБОТА С ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ ОТ НЕПОДВИЖНА РАДИОСЛУЖБА И СЪОРЪЖЕНИЯТА, СВЪРЗАНИ С ТЯХ
(ОБН. - ДВ, БР. 101 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 18.12.2012 Г.)

§ 13. Решението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

 

Приложение № 1 към 4 (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., предишно приложение № 1 се заличава, като приложение № 2 към чл. 5 и 6 става приложение № 1 към чл. 4, изм. - ДВ, бр. 101 от 2012 г., в сила от 18.12.2012 г.)

 

Допустими честотни разпределения, които могат да се използват за електронни съобщителни мрежи от неподвижната радиослужба от вида "точка към точка"

Технически характеристики и параметри на радиосъоръженията

 

Честотен обхват

Допустими честотни разпределения

Канално отстояние

Дуплексно отстояние

Капацитет/вид информация

Минимална дължина на участък при цифрова скорост

Допълнителни технически изисквания към радиосъоръженията

 

 

 

 

 

 

n x 2 Mbit/s PDH, STM-0

PDH - 4x34 Mbit/s, SDH - 2 x STM-0, STM-1, n x STM-1

 

3600 - 3800 MHz Забележка 1 Забележка 6

CEPT/ERC REC 12-08, Част 2

14 MHz; 7 MHz; 3,5 MHz

100 MHz

От 34 Mbit/s до 4 Mbit/s

35 км

35 км

ATPC, ACАP. Антени - клас не по-нисък от клас 3 с диаметър не по-малък от 1,2 м

3600 - 4200 MHz Забележка 2

ITU-R F.635-6 CEPT/ERC/REC 12-08 Анекс A

40 MHz

320 MHz

n х 155 Mbit/s, 155 Mbit/s или 140 Mbit/s

35 км

20 км

ATPC, ACCP и/или CCDP, XPIC. Антени - клас не по-нисък от клас 3 с диаметър не по-малък от 1,8 м

3800 - 4200 MHz Забележка 6

ITU-R F.382-8 CEPT/ERC/REC 12-08 Анекс B, Част 1

29 MHz

213 MHz

155 Mbit/s или от 140 Mbit/s до 34 Mbit/s

35 км

35 км

ATPC, ACАP или CCDP, XPIC. Антени с високи експлоатационни характеристики и клас не по-нисък от клас 3 с диаметър не по-малък от 1,8 м, широчина на главния лъч на ниво минус 3 dB < 3,0 grad и отношение фронт-тил не по-малко от 58 dB

5925 - 6425 MHz (6 GHz нисък обхват) Забележка 6 Забележка 8

ITU-R F.383-8, основно разпределение по фиг. 1 (A, В и С) и по Анекс 3 CEPT/ ERC/ REC 14-01

29,65 MHz, 40 MHz

252,04 MHz 240 MHz

n х 155 Mbit/s, 155 Mbit/s или 140 Mbit/s, 4 x 34 Mbit/s, цифров телевизионен сигнал

35 км

20 км

ATPC, ACCP и/или CCDP, XPIC за лента 40 MHz; ATPC, CCDP, XPIC за лента 29,65 МHz. Антени с високи експлоатационни характеристики и клас не по-нисък от клас 3 с диаметър не по-малък от 1,2 м, широчина на главния лъч на ниво минус 3 dB < 3,0 grad и отношение фронт-тил не по-малко от 58 dB

6425 - 7125 MHz (6 GHz висок обхват)

ITU-R F.384-10, CEPT/ERC/REC 14-02, Анекс I, II

40 MHz, 20 MHz, 30 MHz

340 MHz

n х 155 Mbit/s, 155 Mbit/s или 140 Mbit/s или 4 x 34 Mbit/s, цифров телевизионен сигнал

35 км

15 км

ATPC, ACCP или CCDP, XPIC. Антени с високи експлоатационни характеристики и клас не по-нисък от клас 3 с диаметър не по-малък от 1,2 м, широчина на главния лъч на ниво минус 3 dB < 3,0 grad и отношение фронт-тил не по-малко от 60 dB

7125 - 7425 MHz (7 GHz нисък обхват) Забележка 6 Забележка 9

ITU-R F.385-8 (основно разпределение по фиг. 1)

28 MHz, 14 MHz, 7 MHz

161 MHz

155 Mbit или от 140 Mbit/s до 16 Mbit/s

25 км

15 км

ATPC, ACAP. Антени с високи експлоатационни характеристики и клас не по-нисък от клас 3 с диаметър не по-малък от 1,2 м, широчина на главния лъч на ниво минус 3 dB < 2,3 grad и отношение фронт-тил не по-малко от 65 dB

7425 - 7725 MHz (7 GHz висок обхват) Забележка 6 Забележка 9

ITU-R F.385-8 (основно разпределение по фиг. 1)

28 MHz, 14 MHz, 7 MHz, 3,5 MHz

161 MHz

155 Mbit или от 140 Mbit/s до 4 Mbit/s

20 км

15 км

ATPC, ACAP. Антени с високи експлоатационни характеристики и клас не по-нисък от клас 3 с диаметър не по-малък от 1,2 м, широчина на главния лъч на ниво минус 3 dB < 2,3 grad и отношение фронт-тил не по-малко от 65 dB

7110 - 7750 MHz Забележка 3 Забележка 6

ITU-R F.385- 9, Анекс 3

28 MHz

196 MHz

155 Mbit или от 140 Mbit/s до 34 Mbit/s

20 км

10 км

ATPC, ACAP, XPIC. Антени с високи експлоатационни характеристики и клас не по-нисък от клас 3 с диаметър не по-малък от 1,2 м, широчина на главния лъч на ниво минус 3 dB < 2,3 grad и отношение фронт-тил не по-малко от 65 dB

7725 - 8275 MHz Забележка 6 Забележка 7 Забележка 8

ITU-R F.386-8, Анекс 6

29,65 MHz, 28 MHz, 14 MHz, 7 MHz, 3,5 MHz

311,32 MHz; 148,25 MHz или 148,5 MHz

155 Mbit или от 140 Mbit/s до 4 Mbit/s

20 км

10 км

ATPC, ACAP. Антени с високи експлоатационни характеристики и клас не по-нисък от клас 3 с диаметър не по-малък от 1,2 м за лента 29,65 MHz и препоръчително с диаметър не по-малък от 1,2 м за ленти 3,5 MHz, 7 MHz, 14 MHz и 28 MHz

7900 - 8500 MHz Забележка 6 Забележка 8 Забележка 10

CEPT/ECC/REC (02)06, Анекс 2 ITU-R F.386-8, Анекс 2

28 MHz, 14 MHz, 7 MHz, 3,5 MHz

310 MHz, 119 MHz, 126 MHz

155 Mbit или от 140 Mbit/s до 4 Mbit/s

20 км

8 км

ATPC, ACAP, CCDP, XPIC. Антени с високи експлоатационни характеристики и клас не по-нисък от клас 3 с диаметър не по-малък от 1,2 м, широчина на главния лъч на ниво минус 3 dB < 2,3 grad и отношение фронт-тил не по-малко от 64 dB-1,8

10,15 - 10,68 GHz Забележка 8

CEPT/ERC/REC 12-05, Анекс А ITU-R F.746-9, Анекс 2 национално разпределение Rec. ITU-R F.1568-1

28 MHz, 14 MHz, 7 MHz, 3,5 MHz или 20 MHz или със стъпка 0,25 MHz по Преп. 1568-1

350 MHz за ERC REC 12-05

Oт 140 Mbit/s до 4 Mbit/s PDH мрежи, едно- и двупосочни РРУ за пренос на радиопрограми (РП) и телевизия (ТВ)

-

-

Антени - клас не по-нисък от клас 3, диаметър не по-малък от 0,8 м

10,7 - 11,7 GHz Забележка 6

ITU-R F.387-12, Забележка 3 по отношение на CEPT/ERC/REC 12-06

40 MHz, (3,5 MHz, 7 MHz и 14 MHz в канал 1)

530 MHz

155 Mbit/s или 140 Mbit/s; едно- и двупосочни РРУ за пренос РП и ТВ в канал 1

13 км (без канал 1)

6 км

За канали от 2 до 12 вкл.: ATPC, ACCP или CCDP, XPIC. Антени с високи експлоатационни характеристики и клас не по-нисък от клас 3 с диаметър не по-малък от 1,2 м. За канал 1: Антени с клас не по-нисък от клас 3 с диаметър не по-малък от 0,8 м

11,7 - 12,5 GHz Забележка 4

Национално разпределение

30 MHz, 27 MHz, 20 MHz - аналогова, и 14 MHz, 7 MHz и 3,5 MHz - цифрова РРА

без дуплекс

?2 Mbit/s и аналогова апаратура Еднопосочни РРУ за пренос на РП и ТВ програми

-

-

Антени - клас не по-нисък от клас 3, диаметър на антените не по-малък от 0,8 м

12,75 - 13,25 GHz

CEPT/ERC/REC 12-02 ITU-R F.497-7

28 MHz, 14 MHz, 7 MHz, 3,5 MHz

266 MHz

155 Mbit/s или от 140 Mbit/s до 4 Mbit/s

12 км

6 км

ATPC, ACAP. Антени с високи експлоатационни характеристики и клас не по-нисък от клас 3, диаметър на антените не по-малък от 1,2 м

17,7 - 19,7 GHz Забележка 5 Забележка 6

ITU-R F.595-9 CEPT/ERC REC 12-03

220 MHz, 110 MHz, 55 MHz, 27,5 MHz, 13,75 MHz, 7 MHz, 3,5 MHz

1010 MHz

от n х 155 Mbit/s, 280Mbit/s, 140 Mbit/s, 34 Mbit/s до 4 Mbit/s

6 км

3 км

ATPC, ACAP или CCDP, XPIC. Антени с високи експлоатационни характеристики и клас не по-нисък от клас 3 с диаметър не по-малък от 0,6 м, широчина на главния лъч на ниво минус 3 dB <1,9 grad

21,2 - 23,6 GHz Забележка 2

ITU-R F.637-3

112 MHz, 56 MHz, 28 MHz, 14 MHz, 7 MHz, 3,5 MHz

1232 MHz

2 х 155 Mbit/s, 155 Mbit/s, от 140 Mbit/s до 4 Mbit/s

4 км

2 км

ATPC, ACAP или CCDP за ленти 28 и 56 MHz. Антени - клас не по-нисък от клас 3

22,0 - 23,6 GHz

CEPT/ERC T/R 13-02 Анекс А

112 MHz, 56 MHz, 28 MHz, 14 MHz, 7 MHz, 3,5 MHz

1008 MHz

2 х 155 Mbit/s или 155 Mbit/s, или от 140 Mbit/s до 4 Mbit/s

4 км

2 км

ATPC, ACAP или CCDP за ленти 28 и 56 MHz. Антени - клас не по-нисък от клас 3

26 GHz, дуплексно спрегнатите ленти 24,91 - 25,45/25,92 - 26,5 GHz канали с номера от 14 до 32 включително

ITU-R F.748-4 Анекс 1, CEPT/ERC/T/R 13-02, Анекс B

112 MHz, 56 MHz, 28 MHz, 14 MHz, 7 MHz, 3,5 MHz

1008 MHz

2 х 155 Mbit/s, 155 Mbit/s или от 140 Mbit/s до 4 Mbit/s

3 км

2 км

ATPC, ACAP или CCDP. Антени - клас не по-нисък от клас 3

28 GHz лента 27828,50 MHz - 27 940,50 MHz

CEPT/ERC/REC T/R 13-02, Анекс C ITU-R F.748-4 Анекс 2

28 MHz, 14 MHz, 7 MHz, 3,5 MHz

Еднопосочни участъци (без дуплекс)

155 Mbit/s или от 140 Mbit/s до 4 Mbit/s

-

-

ATPC, ACAP. Антени - клас не по-нисък от клас 3

28 GHz, ленти 27 940,50- 28 444,50 MHz/ 28 948,50- 29 452,50 MHz

CEPT/ERC/REC T/R 13-02, Анекс C ITU-R F.748-4 Анекс 2

112 MHz, 56 MHz, 28 MHz, 14 MHz, 7 MHz, 3,5 MHz

1008 MHz

155 Mbit/s или от 140 Mbit/s до 4 Mbit/s

-

-

ATPC, ACAP или CCDP. Антени - клас не по-нисък от клас 3

31,0 - 31,3 GHz

ECC REC(02)02 ITU-R F.746-9, Анекс 7

28 MHz, 14 MHz, 7 MHz, 3,5 MHz

140 MHz за FDD

155 Mbit/s или от 140 Mbit/s до 4 Mbit/s

-

-

ATPC, ACAP или CCDP. Антени - клас не по-нисък от клас 3

31,8 - 33,4 GHz

ERC/REC/(01)02 ITU-R F.1520-2, Анекс 1

112 MHz, 56 MHz, 28 MHz, 14 MHz, 7 MHz, 3,5 MHz

812 MHz

2х155 Mbit/s, 155 Mbit/s или от 140 Mbit/s до 4 Mbit/s

-

-

ATPC, ACAP или CCDP. Антени - клас не по-нисък от клас 3. За блокови разпределения ECC/REC (04)06

37,0 - 39,5 GHz

CEPT/ERC/T/R REC 12-01, Анекс А

140 MHz, 56 MHz, 28 MHz, 14 MHz, 7 MHz, 3,5 MHz

1260 MHz, 1400 MHz

2х155 Mbit/s, 155 Mbit/s или от 140 Mbit/s до 4 Mbit/s

-

-

ATPC, ACAP или CCDP. Антени - клас не по-нисък от клас 3

51,4 - 52,6 GHz

CEPT/ERC/REC 12-11 ITU-R F.1496-1, Анекс 1

56 MHz, 28 MHz, 14 MHz, 7 MHz, 3,5 MHz

616 MHz

155 Mbit/s или от 140 Mbit/s до 4 Mbit/s

-

-

Антени - клас не по-нисък от клас 3

55,78 - 57 GHz

CEPT/ERC/REC 12-12, Анекс В ITU-R F.1497-1, Анекс 1

56 MHz, 28 MHz, 14 MHz, 7 MHz, 3,5 MHz

616 MHz за FDD

155 Mbit/s или от 140 Mbit/s до 4 Mbit/s

-

-

Антени - клас не по-нисък от клас 3

57,0 - 59,0 GHz

CEPT/ERC/REC 12-09 Анекс А, ITU-R F.1497-1, Анекс 2

100 MHz, 50 MHz

 

Блокове

-

-

Антени - клас не по-нисък от клас 3

71 - 76 GHz, сдвоен с обхват 81 - 86 GHz Забележка 12

ECC/REC/ (05)07

n x 250 MHz (n=1 до 19)

10 000 MHz

 

 

 

Антени - клас не по-нисък от клас 3

 

 

 

 

 

 

 

 

Забележки:

1. Използването на този честотен обхват е ограничено и се допуска с оглед мотивирана оптимизация на съществуващи мрежи от неподвижната радиослужба.

2. Използването на този честотен обхват е ограничено до ползване от съществуващи мрежи от неподвижната радиослужба.

3. Използването на този честотен обхват е ограничено до ползване за международна свързаност на мрежи от неподвижната радиослужба.

4. Използването на този честотен обхват е ограничено до мрежи от неподвижната радиослужба с ограничен срок на действие.

5. Допуска се използването на антени с диаметър 0,3 м клас 3 с високи експлоатационни характеристики за високопланински терени с надморска височина над 1000 м.

6. При специфични характеристики на трасето дължината на участъка може да бъде по-малка от нормираната в таблицата. Такива условия са: голяма денивелация на трасето, значителна част от трасето е разположено над водна площ, високопланински терен или силно застроена градска среда и когато РР участък е част от магистрална РР мрежа.

7. В честотния обхват 7725 - 7995 MHz има национално разпределение на основата на ITU-R F.386-8, Анекс 6.

8. Използването на този честотен обхват е ограничено само до цифрови радиорелейни системи.

9. В този честотен обхват използваната версия на Препоръка ITU-R F.385 е 8.

10. В разширения честотен обхват 8110 - 8500 MHz приложението на Препоръка ITU-R F.386-8, Анекс 7 се ограничава само до съществуващи аналогови радиорелейни системи с дуплексно отстояние 151,606 MHz. В честотния обхват 8275 - 8500 MHz приложението на Препоръка ITU-R F.386-8, Анекс 2 се ограничава само до съществуващи цифрови радиорелейни системи с дуплексно отстояние 119 MHz и 126 MHz.

11. За цитираните стандарти и препоръки на ETSI, ITU и СЕРТ/ECC се използват последните им версии, освен в случаите, в които е указано друго.

12. За граждански нужди са определени сдвоените обхвати 74 - 76 GHz и 84 - 86 GHz, в които ресурсът е съответно по 7 дуплексно спрегнати блока с лента 250 МHz. Честотните разпределения за неподвижна радиослужба са дадени в таблицата по-долу, в която са посочени примери за разпределение на канали със стъпка 250 МHz, в зависимост от избраната технология:

СХЕМА НА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КАНАЛИТЕ/БЛОКОВЕТЕ

(сдвоени обхвати за FDD и за TDD)

 

Размер на канала

250 MHz

500 MHz

750 MHz

1000 MHz

1250 MHz

1500 MHz

1750 MHz

Граници на канала, MHz 6

 

 

 

 

 

 

 

 

Ниски канали

Високи канали

Сдвоени обхвати за FDD: дуплексно отстояние = 10000 MHz

74125

84125

Защитнa лентa с широчина 100 MHz към съседни ленти и служби

 

74375

84375

1 (1')

1 (1')

1 (1')

1 (1')

1 (1')

1 (1')

1 (1')

74625

84625

2 (2')

 

 

 

 

 

 

74875

84875

3 (3')

2 (2')

 

 

 

 

 

75125

85125

4 (4')

 

2 (2')

 

 

 

 

75375

85375

5 (5')

3 (3')

 

TDD

 

 

 

75625

85625

6 (6')

 

 

 

TDD

 

 

75875

85875

7 (7')

TDD Сдвоен/ несдвоен канал 7 (7') 250 MHz

TDD Сдвоен/ несдвоен канал 7 (7') 250 MHz

Сдвоен/ несдвоен канал с по-малък размер от 1 (1') 1000 MHz

Сдвоен/ несдвоен канал с по-малък размер от 1 (1') 1250 MHz

Сдвоен/ несдвоен канал 7 (7') 250 MHz

 

 

 

 

Защитнa лентa с широчина 100 MHz към съседни ленти и служби

n (n') - Сдвоени канали/блокове с номер n (ниски канали/долен обхват) и n' (високи канали/горен обхват) или несдвоени n канали/блокове във всяка от двете ленти.

 

РРУ

радиорелеен участък

ATPC, Automatic Transmit Power Control

автоматично регулиране на предавателната мощност

SDH, Synchronous Digital Hierarchy

синхронна цифрова йерархия

PDH, Plesiochronous Digital Hierarchy

плезиохронна цифрова йерархия

АCАP, Adjacent-Channel Alternative Polarization

алтернативна поляризация на носещата в съседен канал

АCCP, Adjacent-Channel Dual Polarization

еднаква поляризация на носещата в съседен канал

CCDP, Co-Channel Dual Polarization

двойна поляризация на носещата в един и същ радиоканал

XPIC, Cross-polar Interference Canceller

устройство за потискане на поляризационните смущения с обратна поляризация

ITU, International Telecommunication Union

Международен съюз по далекосъобщения (МСД)

СЕРТ, European Conference of Postal and Telecommunications

Европейска конференция по пощи и далекосъобщения

ERC, European Radiocommunications Committee

Европейски комитет по радиосъобщения

ETSI, etsi, European Telecommunication Standardization Institute

Европейски институт по стандартизация в далекосъобщенията

ECC, Electronic Communications Committee

Комитет по електронни съобщения към СЕРТ

FDD, Frequency division duplex

Разделяне на дуплексните канали по честота

TDD, Time division duplex

Разделяне на дуплексните канали по време

Aнтени, клас 3 (или клас 4)

клас на антената за конкретните честотни обхвати съгласно стандарт БДС EN  302 217-4-1 и БДС EN  302 217-4-2

 

Приложение № 2 към чл. 4 (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., предишно приложение № 3 към чл. 5 и 6 става приложение № 2 към чл. 4, изм. - ДВ, бр. 101 от 2012 г., в сила от 18.12.2012 г.)

ДОПУСТИМИ ЧЕСТОТНИ ОБХВАТИ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ, КОИТО МОГАТ ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ FWA МРЕЖИ ОТ НЕПОДВИЖНА РАДИОСЛУЖБА

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПАРАМЕТРИ

1. Мрежи за неподвижeн безжичен достъп (FWA) в обхвата 26 GHz

1.1. Допустими обхвати и честотни разпределения:

 

Честотен обхват

Допустими честотни разпределения

Допустими ширини на канала

Дуплексно отстояние при използване на FDD

Технология на организация на дуплексната връзка

26 GHz 24,549 - 24,885/ 25,557 - 25,893 GHz

ECC/REC (00)05 (Use of the band 24.5 - 26.5 GHz for fixed wireless access)

на принципа на обединяване със стъпка 28 MHz

1008 MHz

FDD или TDD

1.2. Технически характеристики и параметри

1.2.1. Гранични стойности на максималната спектрална плътност на мощността за ЦС и КС

Вид на станцията

Спектрална плътност на максималната еквивалентна изотропно излъчена мощност e.i.r.p. (включително толерансите и обхватът на ATPC)

Препоръчителни максимални стойности за определяне границите на e.i.r.p.

 

 

 

Максимална спектрална плътност на мощността на антенния вход *

Коефициент на усилване на антената *

Централна станция (ЦС)

+ 40 (dBm/MHz)

+20 dBm/MHz

20 dBi

Крайна станция (КС)

+ 60 (dBm/MHz)

+17 dBm/MHz

43 dBi

 

- * Евентуалното надвишаване на някоя от посочените максимални стойности трябва да се компенсира с намаляване на другата съставка на еквивалентната изотропно излъчена мощност.

Граничните стойности не се отнасят за централни станции, използващи адаптивни или разнесени антени.

ATPC - автоматичен контрол на излъчваната мощност от предавателя.

- e.i.r.p. - еквивалентната изотропно излъчена мощност.

1.2.2. Гранични стойности за излъчванията извън честотните блокове (маска за границите на честотните блокове за ЦС и КС)

 

Използвани термини и съкращения в приложение № 2:

ECC, Electronic Communications Committee

Комитет по електронни съобщения към СЕРТ

FDD Frequency division duplex

Разделяне на дуплексните канали по честота

TDD Time division duplex

Разделяне на дуплексните канали по време

ATPC, Automatic Transmit Power Control

Автоматично регулиране на предавателната мощност

 

Приложение № 3 към чл. 5 (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., предишно приложение № 4 към чл. 7 става приложение № 3 към чл. 5, изм. - ДВ, бр. 101 от 2012 г., в сила от 18.12.2012 г.)

Документи на Европейската комисия (ЕК) и на Комитета по електронни съобщения (ECC):

1. (зал. - ДВ, бр. 101 от 2012 г., в сила от 18.12.2012 г.)

2. (зал. - ДВ, бр. 101 от 2012 г., в сила от 18.12.2012 г.)

3. (зал. - ДВ, бр. 101 от 2012 г., в сила от 18.12.2012 г.)

 

Стандарт

 

 

БДС EN  302 217-1

Фиксирани радиосисте-

 

ми. Характеристики и изисквания към съоръжения и антени за връзка от точка до точка. Част 1: Преглед на независими от системата общи характеристики.

БДС EN  302 217-2-1

Фиксирани радиосисте-

 

ми. Характеристики и изисквания за съоръжения и антени за връзка от точка до точка. Част 2-1: Зависими от системата изисквания за цифрови системи, работещи в честотни обхвати, където е приложено честотно съгласуване.

БДС EN  302 217-2-2

Фиксирани радиосисте-

 

ми. Характеристики и изисквания за съоръжения и антени за връзка от точка до точка. Част 2-2: Хармонизиран европейски стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED) за цифрови системи, работещи в честотни обхвати, където е приложено честотно съгласуване.

БДС EN  302 217-3

Фиксирани радиосисте-

 

ми. Характеристики и изисквания за съоръжения и антени за връзка от точка до точка. Част 3: Хармонизиран европейски стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED) за съоръжения, работещи в честотни обхвати, където честотното съгласуване е приложено.

БДС EN  302 217-4-1

Фиксирани радиосисте-

 

ми. Характеристики и изисквания за съоръжения и антени за връзка от точка до точка. Част 4-1: Зависими от системата изисквания за антени.

БДС EN  302 217-4-2

Фиксирани радиосисте-

 

ми. Характеристики и изисквания за съоръжения и антени за връзка от точка до точка. Част 4-2: Хармонизиран европейски стандарт (EN), покриващ съществените изисквания за антени на чл. 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED).

БДС EN  302 326-1

Фиксирани радиосисте-

 

ми. Съоръжения и антени за връзка от много точки. Част 1: Преглед и изисквания за цифрови системи за връзка от много точки.

БДС EN  302 326-2

Фиксирани радиосисте-

 

ми. Съоръжения и антени за връзка от много точки.

БДС EN  302 326-3

Хармонизиран европей-

 

ски стандарт (EN), покриващ съществените изисквания за радиоантени за връзка от много точки според чл. 3.2 на Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED).

БДС EN 301 390

Фиксирани радиосисте-

 

ми. Системи за предаване от точка до точка и от точка до много точки. Нежелани излъчвания и устойчивост на приемника на съоръжението/ антенния извод на цифрови фиксирани радиосистеми DFRS.