ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА РАБОТА НА НАЗЕМНИ МРЕЖИ, ПОЗВОЛЯВАЩИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ УСЛУГИ

В сила от 18.12.2012 г. Приети с Решение № 2152 от 21 ноември 2012 г. на Комисията за регулиране на съобщенията Обн. ДВ. бр.101 от 18 Декември 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.51 от 11 Юни 2013г.

 

Раздел I.
Общи положения

Чл. 1. Техническите изисквания определят параметрите и характеристиките на наземни мрежи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни услуги и ползващи индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър.

Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2013 г., в сила от 11.06.2013 г.) Осъществяването на електронни съобщения чрез мрежите по чл. 1 се извършва в следните радиочестотни обхвати:

1. 900 MHz – приложение № 1;

2. 1800 MHz – приложение № 2;

3. 2 GHz – приложение № 3;

4. 2,6 GHz – приложение № 4;

5. 3,6 GHz – приложение № 5.

Чл. 3. Електронни съобщения чрез мрежите по чл. 1 се осъществяват след издаване на разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър, от Комисията за регулиране на съобщенията (Комисията) и при спазване изискванията на Закона за електронните съобщения (ЗЕС) и актовете по прилагането му.

 

Раздел II.
Технически параметри на наземните мрежи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни услуги

Чл. 4. (Доп. - ДВ, бр. 51 от 2013 г., в сила от 11.06.2013 г.) Техническите характеристики и параметрите на радиосъоръженията от мрежите по чл. 1 са посочени в приложения № 1, 2, 3,4 и 5.

Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2013 г., в сила от 11.06.2013 г.) Електронни съобщения чрез мрежите по чл. 1 се осъществяват при спазване на стандартите и стандартизационните документи, посочени в приложение № 6 и всички действащи в Република България стандарти и стандартизационни документи, приложими за съответните мрежи.

Чл. 6. (1) Електронните съобщения чрез мрежите по чл. 1 се осъществяват само чрез технически изправни радиосъоръжения с оценено и удостоверено съответствие и пуснати на пазара по реда на Закона за техническите изисквания към продуктите, Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства, приета с ПМС № 175 от 2002 г. (ДВ, бр. 79 от 2002 г.),Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието за електромагнитна съвместимост, приета с ПМС № 76 от 2007 г. (ДВ, бр. 32 от 2007 г.), и Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението, приета с ПМС № 182 от 2001 г. (ДВ, бр. 62 от 2001 г.).

(2) При осъществяване на електронни съобщения чрез мрежите по чл. 1 предприятията:

1. инсталират, поддържат и използват радиосъоръженията само по начин и предназначение, определени от производителя, така че както при нормална работа, така и в условията на неизправност да са гарантирани животът и здравето на хората и опазването на околната среда;

2. не изменят техническите характеристики на използваните радиосъоръжения спрямо тези, определени от производителя;

3. не осъществяват електронни съобщения, които съдържат заблуждаващи знаци и/или сигнали за помощ, бедствие, авария, злополука или тревога.

Чл. 7. (1) При осъществяване на електронни съобщения чрез мрежите по чл. 1 трябва да се спазват нормите и изискванията за защита на населението от вредното въздействие на електромагнитни полета в съответствие с Наредба № 9 от 1991 г. за пределно допустими нива на електромагнитни полета в населени територии и определяне на хигиенно-защитни зони около излъчващи обекти (обн., ДВ, бр. 35 от 1991 г.; попр., бр. 38 от 1991 г.; изм., бр. 8 от 2002 г.).

(2) Предприятията трябва да предприемат такива мерки, че да намалят до минимум риска за населението от вредните електромагнитни полета и излъчвания, като разполагат електронните съобщителни устройства на такива места, където населението ще бъде най-малко изложено на вредни излъчвания.

(3) В случай че електромагнитните излъчвания, вследствие експлоатацията на електронните съобщителни устройства, превишат определените в съответните стандарти гранични стойности, предприятията се задължават да ги приведат в съответствие възможно най-бързо или ако това е невъзможно, да спрат използването на засегнатите устройства.

(4) При възникване на проблем, свързан с електромагнитната съвместимост, предприятията да направят за своя сметка съответните предписани от Комисията промени в местоположението и параметрите на електронните съобщителни устройства.

(5) В случай че превишаването на гранични стойности на електромагнитните излъчвания е в резултат от работата на две или повече устройства, разположени в непосредствена близост едно до друго, и при работата само на едното от тях не се наблюдава превишаване на гранични стойности, то предприятието, инсталирало по-късно устройството, трябва да осигури такива условия, при които не се превишават гранични стойности на електромагнитните излъчвания, или да преустанови работата на устройството.

 

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на тези технически изисквания:

1. (изм. - ДВ, бр. 51 от 2013 г., в сила от 11.06.2013 г.) GSM (Global System for Mobile Communications) е глобална система за мобилни съобщения.

2. (изм. - ДВ, бр. 51 от 2013 г., в сила от 11.06.2013 г.) UMTS (Universal Mobile Telecommunication System) е универсална система за мобилни съобщения.

3. LTE (Long Term Evolution) е безжична широколентова технология за дългосрочно развитие.

4. WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) е безжична широколентова технология, осигуряваща свързаност на големи разстояния.

5. BWA (Broadband Wireless Access) е широколентов безжичен достъп.

6. GMSK (Gaussian Minimum Shift Keying) е гаусова манипулация с минимално регистрово превключване.

7. PSK (Phase Shift Keying) е фазова манипулация на сигнала.

8. QAM (Quadrature Amplitude Modulation) е квадратурна амплитудна модулация.

9. TDMA (Time Division Multiple Access) е многократен достъп с разделяне по време.

10. W-CDMA (Wideband Code Division Multiple Access) е широколентов многократен достъп с разделяне по код.

11. OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access) е многократен достъп с ортогонално разделяне по честота.

12. SCFDMA (Single Carrier Frequency Division Multiple Access) е многократен достъп с разделяне по честота чрез дискретна Фурие трансформация.

13. SOFDMA (Scalable Orthogonal Frequency Division Multiple Access) е мащабируем многократен достъп с ортогонално разделяне по честота.

14. FH-CDMA (Frequency Hopping Code Division Multiple Access) е многократен достъп с разделяне по код при скок на честотата.

15. FDD (Frequency Division Duplex) е разделяне на дуплексните канали по честота.

16. TDD (Time Division Duplex) е разделяне на дуплексните канали по време.

17. TRP (Total Radiated Power) е обща излъчвана мощност.

18. СЕРТ (European Conference of Postal and Telecommunications) е Европейска конференция по пощи и далекосъобщения.

19. ETSI (European Telecommunication Standardization Institute) е Европейски институт по стандартизация в далекосъобщенията.

20. ERC (European Radiocommunications Committee) е Европейски комитет по радиосъобщения.

21. ECC (Electronic Communications Committee) е Комитет по електронни съобщения към СЕРТ.

22. WAPECS (Wireless Access Policy for Electronic Communications Services) е Политика за безжичен достъп за електронни съобщителни услуги.

§ 2. Техническите изисквания въвеждат изискванията на:

1. Решение на Европейската комисия 2008/411/ЕО от 21 май 2008 г. относно хармонизирането на радиочестотната лента 3400 - 3800 MHz за наземни системи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни услуги в Общността;

2. Решение на Европейската комисия 2008/477/ЕО от 13 юни 2008 г. за хармонизиране на радиочестотната лента 2500 - 2690 MHz за наземни системи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни услуги в Общността;

3. Директива 2009/114/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. за изменение на Директива 87/372/ЕИО на Съвета за честотните ленти, които ще бъдат запазени за координираното въвеждане на обществени общоевропейски наземни клетъчни цифрови мобилни комуникации в Общността;

4. Решение на Европейската комисия 2009/766/ЕО от 16 октомври 2009 г. относно хармонизирането на радиочестотните обхвати 900 MHz и 1800 MHz за наземни системи за предоставяне на общоевропейски електронни съобщителни услуги в Общността;

5. Решение на Европейската комисия 2011/251/ЕC от 18 април 2011 г. за изменение на Решение 2009/766/ЕО относно хармонизирането на радиочестотните обхвати 900 MHz и 1800 MHz за наземни системи за предоставяне на общоевропейски електронни съобщителни услуги в Общността;

6. (нова - ДВ, бр. 51 от 2013 г., в сила от 11.06.2013 г.) Решение за изпълнение на Европейската комисия 2012/688/ЕС от 5 ноември 2012 г. относно хармонизирането на радиочестотните ленти 1920 – 1980 MHz и 2110 – 2170 MHz за наземни системи, позволяващи предоставянето на електронни съобщителни услуги в Съюза.

 

Заключителни разпоредби

§ 3. Техническите изисквания влизат в сила от деня на обнародването им в "Държавен вестник".

 

Заключителни разпоредби
КЪМ РЕШЕНИЕ № 383 ОТ 10 МАЙ 2013 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА РАБОТА НА НАЗЕМНИ МРЕЖИ, ПОЗВОЛЯВАЩИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ УСЛУГИ
(ОБН. - ДВ, БР. 51 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 11.06.2013 Г.)

§ 11. Решението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

 

Приложение № 1 към чл. 4 (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2013 г., в сила от 11.06.2013 г.)

Технически характеристики и параметри на радиосъоръжения от наземни мрежи в обхват 900 MHz

 

Параметър

Описание

Коментар

 

 

 

 

GSM

UMTS

LTE

WiMAX

 

 

Нормативна

1

Радиослужба

Подвижна

 

част

2

Приложение

Наземни радиоприложения, позволяващи предоставяне на

 

 

 

 

електронни съобщителни услуги

 

 

3

Радиочестотни ленти

ТХ: 880,1-914,9 MHz

Мобилни станции

 

 

 

RX: 925,1-959,9 MHz

 

 

 

 

TX: 925,1-959,9 MHz

Базови станции

 

 

 

RХ: 880,1-914,9 MHz

 

 

4

Разпределение на

Ширина на радиоканала

 

 

 

 

каналите

200 kHz

5 MHz

1,4 MHz/3

5 MHz/10 MHz

Базирана на 200

 

 

 

 

 

MHz/

 

kHz растер за UMTS

 

 

 

 

 

5 MHz/10

 

мрежи

 

 

 

 

 

MHz/

 

 

 

 

 

 

 

15 MHz/20

 

 

 

 

 

 

 

MHz

 

 

 

5

Модулация/широчина

GMSK/8PSK/

QPSK/16QAM/

QPSK/16QAM/

QPSK/16QAM/

 

 

 

на заеманата честотна

16QAM/32QAM

64QAM/BPSK

64QAM

64QAM

 

 

 

лента

200KG7WDT

5M00V7WEC

1M40V7WEW/

5M00D7WEW/

 

 

 

 

 

 

3M00V7WEW/

10M0D7WEW

 

 

 

 

 

 

5M00V7WEW/

 

 

 

 

 

 

 

10M0V7WEW/

 

 

 

 

 

 

 

15M0V7WEW/

 

 

 

 

 

 

 

20M0V7WEW

 

 

 

 

6

Посока/разделяне

45 MHz дуплексно отстояние

FDD

 

7

Предавателна

Максимална мощност на изхода на предавателя

 

 

 

 

мощност/плътност на

39 dBm, клас 2

24 dBm, клас 3

23 dBm, клас 3

23 dBm

Мобилни станции

 

 

мощността

37 dBm, клас 3

21 dBm, клас 4

 

 

 

 

 

 

33 dBm, клас 4

 

 

 

 

 

 

 

29 dBm, клас 5

 

 

 

 

 

 

 

80 W, клас 3

100 W

80 W

80 W

Базови станции

 

 

 

40 W, клас 4

 

 

 

 

 

 

 

20 W, клас 5

 

 

 

 

 

 

 

10 W, клас 6

 

 

 

 

 

8

Достъп до канала и

TDMA

W-CDMA

OFDMA/SCFDMA

OFDMA/SOFDMA

 

 

 

правила за заемането

 

 

 

 

 

 

 

му

 

 

 

 

 

 

 

9

Разрешителен режим

Издаване на разрешение

 

 

10

Допълнителни

 

 

 

 

съществени

 

 

 

 

изисквания

 

 

 

11

Допустими честотни

1. Отстояние от 5 MHz или повече между носещите честоти

Тези технически

 

 

планирания

на две съседни мрежи UMTS.

параметри се

 

 

 

2. Отстояние от 2,8 MHz или повече между носещата честота

прилагат като

 

 

 

на UMTS мрежа и носещата честота на съседна GSM мрежа.

основен

 

 

 

1. Честотно отстояние от 200 kHz или повече между

компонент на

 

 

 

границата на канала за LTE и границата на канала за GSM

необходимите

 

 

 

носещите честоти между съседни мрежи LTE и GSM.

условия за

 

 

 

2. Не се изисква честотно отстояние между границата на

осигуряване на

 

 

 

канала за LTE и границата на канала на UMTS носещите

съвместимост,

 

 

 

честоти между съседни мрежи LTE и UMTS.

когато няма

 

 

 

3. Не се изисква честотно отстояние между границите на

сключени

 

 

 

канала за LTE за две съседни мрежи LTE.

двустранни или

 

 

 

1. Честотно отстояние от 200 kHz или повече между

многостранни

 

 

 

границите на канала за WiMAX и границите на честотния

споразумения

 

 

 

интервал около носещата честота за GSM за съседни мрежи

между

 

 

 

WiMAX и GSM.

предприятията

 

 

 

2. Не се изисква честотно отстояние между границите на

със съседни

 

 

 

канала за WiMAX и границите на честотния интервал около

мрежи.

 

 

 

носещата честота за UMTS за съседни мрежи WiMAX и

Предприятията

 

 

 

UMTS.

могат да прилагат

 

 

 

3. Не се изисква честотно отстояние между границите на

и по-малко

 

 

 

канала за WiMAX за две съседни мрежи WiMAX.

ограничителни параметри при условие, че такива са договорени чрез сключване на двустранни или многостранни споразумения.

Информативна

12

Планирани промени

 

 

част

13

Позоваване

ERC/DEC/(94)01

 

 

 

 

ERC/DEC/(97)02

 

 

 

 

ECC/DEC/(06)13

 

 

 

 

ECC/REC/(08)02

 

 

 

 

Директива 2009/114/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

 

 

 

 

Решение на Европейската комисия 2009/766/ЕО

 

 

 

 

Решение на Европейската комисия 2011/251/ЕС

 

 

 

 

 

БДС EN 300 910

БДС EN 301 908-1

БДС EN 301 908-1

БДС EN 301 908-1

За английска

 

 

 

БДС EN 301 502

БДС EN 301 908-2

БДС EN 301 908-13

БДС EN 301 908-18

версия на

 

 

 

БДС EN 301 511

БДС EN 301 908-3

БДС EN 301 908-14

БДС EN 301 908-21

стандартите:

 

 

 

БДС EN 301 908-1

БДС EN 301 908-11

БДС EN 301 908-15

БДС EN 301 908-22

http://www.etsi.org

 

 

 

БДС EN 301 908-18

БДС EN 301 908-18

БДС EN 301 908-16

 

 

 

 

 

 

ETSI TS 125 101

БДС EN 301 908-17

 

 

 

 

 

 

ETSI TS 125 104

БДС EN 301 908-18

 

 

 

 

 

 

ETSI TS 125 106

ETSI TS 136 101

 

 

 

 

 

 

 

ETSI TS 136 104

 

 

 

 

 

 

 

ETSI TS 136 106

 

 

 

 

 

 

Други приложими стандарти

 

 

 

 

БДС EN 60950-1; БДС EN 60950-21; БДС EN 60950-22; БДС EN 60950-23

Електрическа защита на радио- съоръженията

 

 

 

Наредба № 9 от 1991 г. за пределно допустимите нива на електромагнитни полета в населени територии и определяне на хигиенно-защитни зони около излъчващи обекти

Хигиенни изисквания

 

14

Номер на

 

 

 

 

нотификацията

 

 

 

15

Забележка

 

 

 

Приложение № 2 към чл. 4 (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2013 г., в сила от 11.06.2013 г.)

Технически характеристики и параметри на радиосъоръжения от наземни мрежи в обхват 1800 MHz

 

Параметър

Описание

Коментар

 

 

 

 

GSM

UMTS

LTE

WiMAX

 

 

Нормативна

1

Радиослужба

Подвижна

 

част

2

Приложение

Наземни радиоприложения, позволяващи предоставяне на

 

 

 

 

електронни съобщителни услуги

 

 

3

Радиочестотни ленти

ТХ: 1710-1785 MHz

Мобилни станции

 

 

 

RX: 1805-1880 MHz

 

 

 

 

TX: 1805-1880 MHz

Базови станции

 

 

 

RХ: 1710-1785 MHz

 

 

4

Разпределение на

Ширина на радиоканала

 

 

 

 

каналите

200 kHz

5 MHz

1,4 MHz/3

5 MHz/10 MHz

Базирана на 200

 

 

 

 

 

MHz/

 

kHz растер за UMTS

 

 

 

 

 

5 MHz/10

 

мрежи

 

 

 

 

 

MHz/

 

 

 

 

 

 

 

15 MHz/20

 

 

 

 

 

 

 

MHz

 

 

 

5

Модулация/широчина

GMSK/8PSK/

QPSK/16QAM/

QPSK/16QAM/

QPSK/16QAM/

 

 

 

на заеманата честотна

16QAM/32QAM

64QAM/BPSK

64QAM

64QAM

 

 

 

лента

200KG7WDT

5M00V7WEC

1M40V7WEW/

5M00D7WEW/

 

 

 

 

 

 

3M00V7WEW/

10M0D7WEW

 

 

 

 

 

 

5M00V7WEW/

 

 

 

 

 

 

 

10M0V7WEW/

 

 

 

 

 

 

 

15M0V7WEW/

 

 

 

 

 

 

 

20M0V7WEW

 

 

 

 

6

Посока/разделяне

95 MHz дуплексно отстояние

FDD

 

7

Предавателна

Максимална мощност на изхода на предавателя

 

 

 

 

мощност/плътност на

36 dBm, клас 3

24 dBm, клас 3

23 dBm, клас 3

23 dBm

Мобилни станции

 

 

мощността

30 dBm, клас 1

21 dBm, клас 4

 

 

 

 

 

 

24 dBm, клас 2

 

 

 

 

 

 

 

20 W, клас 1

100 W

80 W

80 W

Базови станции

 

 

 

10 W, клас 2

 

 

 

 

 

 

 

5 W, клас 3

 

 

 

 

 

 

 

2,5 W, клас 4

 

 

 

 

 

8

Достъп до канала и

TDMA

W-CDMA

OFDMA/SCFDMA

OFDMA/SOFDMA

 

 

 

правила за заемането му

 

 

 

 

 

 

 

9

Разрешителен режим

Издаване на разрешение

 

 

10

Допълнителни

 

 

 

 

съществени изисквания

 

 

 

11

Допустими честотни

1. Отстояние от 5 MHz или повече между носещите честоти

Тези технически

 

 

планирания

на две съседни мрежи UMTS.

параметри се

 

 

 

2. Отстояние от 2,8 MHz или повече между носещата честота

прилагат като

 

 

 

на UMTS мрежа и носещата честота на съседна GSM мрежа.

основен компонент

 

 

 

1. Честотно отстояние от 200 kHz или повече между

на необходимите

 

 

 

границата на канала за LTE и границата на канала на GSM

условия за

 

 

 

носещите честоти между съседни мрежи LTE и GSM.

осигуряване на

 

 

 

2. Не се изисква честотно отстояние между границата на

съвместимост,

 

 

 

канала за LTE и границата на канала за UMTS носещите

когато няма

 

 

 

честоти между съседни мрежи LTE и UMTS.

сключени

 

 

 

3. Не се изисква честотно отстояние между границите на

двустранни или

 

 

 

канала за LTE за две съседни мрежи LTE.

многостранни

 

 

 

1. Честотно отстояние от 200 kHz или повече между

споразумения

 

 

 

границите на канала за WiMAX и границите на честотния

между

 

 

 

интервал около носещата честота за GSM за съседни мрежи

предприятията

 

 

 

WiMAX и GSM.

със съседни

 

 

 

2. Не се изисква честотно отстояние между границите на

мрежи.

 

 

 

канала за WiMAX и границите на честотния интервал около

Предприятията

 

 

 

носещата честота за UMTS за съседни мрежи WiMAX и

могат да прилагат

 

 

 

UMTS.

и по-малко

 

 

 

3. Не се изисква честотно отстояние между границите на

ограничителни

 

 

 

канала за WiMAX за две съседни мрежи WiMAX.

параметри при

 

 

 

 

условие, че такива са договорени чрез сключване на двустранни или многостранни споразумения.

Информативна

12

Планирани промени

 

 

част

13

Позоваване

ERC/DEC/(95)03

 

 

 

 

ECC/DEC/(06)13

 

 

 

 

ECC/REC/(08)02

 

 

 

 

Директива 2009/114/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

 

 

 

 

Решение на Европейската комисия 2009/766/ЕО

 

 

 

 

Решение на Европейската комисия 2011/251/ЕС

 

 

 

 

 

БДС EN 300 910

БДС EN 301 908-1

БДС EN 301 908-1

БДС EN 301 908-1

За английска

 

 

 

БДС EN 301 502

БДС EN 301 908-2

БДС EN 301 908-13

БДС EN 301 908-18

версия на

 

 

 

БДС EN 301 511

БДС EN 301 908-3

БДС EN 301 908-14

БДС EN 301 908-21

стандартите:

 

 

 

БДС EN 301 908-1

БДС EN 301 908-11

БДС EN 301 908-15

БДС EN 301 908-22

http://www.etsi.org

 

 

 

БДС EN 301 908-18

БДС EN 301 908-18

БДС EN 301 908-16

 

 

 

 

 

 

ETSI TS 125 101

БДС EN 301 908-17

 

 

 

 

 

 

ETSI TS 125 104

БДС EN 301 908-18

 

 

 

 

 

 

ETSI TS 125 106

ETSI TS 136 101

 

 

 

 

 

 

 

ETSI TS 136 104

 

 

 

 

 

 

 

ETSI TS 136 106

 

 

 

 

 

 

Други приложими стандарти

 

 

 

 

БДС EN 60950-1; БДС EN 60950-21; БДС EN 60950-22; БДС EN 60950-23

Електрическа защита на радио- съоръженията

 

 

 

Наредба № 9 от 1991 г. за пределно допустимите нива на електромагнитни полета в населени територии и определяне на хигиенно-защитни зони около излъчващи обекти

Хигиенни изисквания

 

14

Номер на

 

 

 

 

нотификацията

 

 

 

15

Забележка

 

 

 

Приложение № 3 към чл. 4 (Ново - ДВ, бр. 51 от 2013 г., в сила от 11.06.2013 г.)

Технически характеристики и параметри на радиосъоръжения от наземни мрежи в обхват 2 GHz

 

Параметър

Описание

Коментар

Н

1

Радиослужба

Подвижна и неподвижна

 

о

2

Приложение

Наземни радиоприложения, позволяващи

 

р

 

 

предоставяне на електронни съобщителни услуги

 

м

3

Радиочестотна лента

ТX: 1920 - 1980 МHz

Крайни

а

 

 

RX: 2110 - 2170 MHz

станции

т

 

 

ТX: 2110 - 2170 MHz

Базови

и

 

 

RX: 1920 - 1980 МHz

станции

в

4

Разпределение на

Ширина на радиоканала не по-малка от 5 MHz

 

н

 

каналите

 

 

а

5

Модулация/широчина на заеманата честотна лента от един блок

Ширината на лентата на един блок е кратна на 5 MHz

 

ч

6

Посока/разделяне

190 MHz дуплексно отстояние

FDD

а

7

Предавателна

Съгласно данните в таблицата по-долу

 

с

 

мощност/плътност на

 

 

т

 

мощността

 

 

 

8

Достъп до канала и правила за заемането му

В съответствие с приложената технология

 

 

9

Разрешителен режим

Издаване на разрешение

 

 

10

Допълнителни съществени изисквания

 

 

 

 

11

Допустими честотни планирания

Маски на излъчването за базови станции

Изисквания към маската на еквивалентната изотропно излъчена мощност (e.i.r.p.) за базова станция вътре в рамките на блока

 

 

 

 

 

 

Максимална e.i.r.p. в блока

65 dBm/5 MHz

Тази гранична стойност може да бъде повишена в райони с ниска плътност на населението, при условие че това не увеличава значително риска от блокиране на приемника на крайната станция

 

 

 

 

 

Базови изисквания - гранични стойности (за една антена) на маската на еквивалентната изотропно излъчена мощност (e.i.r.p.) от базова станция извън блока

Нивото на маската за границите на блока се определя за една антена и се прилага за конфигурация на базова станция с до четири антени на сектор

 

 

 

 

 

Радиочестотен диапазон на излъчванията извън блока при дуплексна връзка с честотно разделяне на каналите - права посока

Максимална средна e.i.r.p. извън блока

Широчина на радио- честотната лента на измерване

 

 

 

 

 

Радиочестоти, отстоящи на повече от 10 MHz от долната или горната граница на блока

9 dBm

5 MHz

 

 

 

 

 

 

Преходни изисквания - гранични стойности (за една антена) на маската на еквивалентната изотропно излъчена мощност (e.i.r.p.) от базова станция извън блока

Нивото на маската за границите на блока се определя за една антена и се прилага за конфигурация на базова станция с до четири антени на сектор

 

 

 

 

 

Радиочестотен диапазон на излъчванията извън блока при дуплексна връзка с честотно разделяне на каналите - права посока

Максимална средна e.i.r.p. извън блока

Широчина на радио- честотната лента на измерване

 

 

 

 

 

от - 10 до - 5 MHz от долната граница на блока

11dBm

5 MHz

 

 

 

 

 

от - 5 до 0 MHz от долната граница на блока

16,3 dBm

 

 

 

 

 

 

от 0 до + 5 MHz от горната граница на блока

16,3 dBm

 

 

 

 

 

 

от + 5 до + 10 MHz от горната граница на блока

11 dBm

 

 

 

 

 

 

Маски на излъч- ването за крайни станции

Изисквания в рамките на блока - гранична стойност на маската за излъчване от крайни станции в рамките на блока за радиочестотите за обратна посока при дуплексна връзка с честотно разделяне на каналите (FDD uplink)

 

 

 

 

 

 

Максимална средна мощност в рамките на блока

24 dBm

Тази гранична стойност за мощността се определя като еквивалентната изотропно излъчена мощност (e.i.r.p.) за крайни станции, проектирани да бъдат стационарни или неподвижно монтирани, и като обща излъчвана мощност (TRP) за крайни станции, проектирани да бъдат подвижни или мигриращи. За изотропни антени e.i.r.p. и TRP съвпадат.

 

И

12

Планирани промени

 

 

н

13

Позоваване

Решение за изпълнение на Европейската комисия

 

ф

 

 

2012/688/ЕС

 

о

 

 

ECC/DEC/(06)01

 

р

 

 

Доклад 039 (CEPTREP039)

 

м

 

 

БДС EN 301 908-1

За английска версия на

а

 

 

БДС EN 301 908-2

стандартите:

т

 

 

БДС EN 301 908-3

http://www.etsi.org

и

 

 

БДС EN 301 908-11

 

в

 

 

БДС EN 301 908-13

 

н

 

 

БДС EN 301 908-14

 

а

 

 

БДС EN 301 908-15

 

 

 

 

БДС EN 301 908-16

 

ч

 

 

БДС EN 301 908-17

 

а

 

 

БДС EN 301 908-18

 

с

 

 

Други приложими стандарти

 

т

 

 

БДС EN 60950-1; БДС EN 60950-21; БДС EN 60950-22; БДС EN 60950-23

Електрическа защита на радио­съоръженията

 

 

 

Наредба № 9 от 1991 г. на Министерството на здравеопазването за пределно допустимите нива на електромагнитни полета в населени територии и определяне на хигиенно-защитни зони около излъчващи обекти

Хигиенни изисквания

 

14

Номер на нотификацията

 

 

 

15

Забележка

Нивата на маските за границите на блоковете се създават чрез комбиниране на стойностите, посочени в съответните таблици, по такъв начин, че граничната стойност за всяка радиочестота да се получава от най-високата (т.е. най-малко ограничителната) стойност на базовите изисквания, преходните изисквания и изискванията в рамките на блока (според случая). Маските за границите на блоковете са представени като горни граници за средната еквивалентна изотропно излъчена мощност (e.i.r.p.) или общата излъчена мощност (TRP) за осреднен интервал от време и за широчината на радиочестотната лента на измерване. Във времевата област e.i.r.p. или TRP се осреднява за активните части на радиоимпулсите на сигнала и съответства на една-единствена позиция на регулатора на мощността. В честотната област e.i.r.p. или TRP се определя за измерваната радиочестотна лента. Действителната широчина на честотната лента на измерване от измервателното оборудване, използвано с цел проверка на съответствието, може да бъде по-малка от широчината на честотната лента на измерване. Нивата на маските за границите на блоковете съответстват на сумарната мощност, излъчвана от съответното устройство с включени всички предавателни антени, с изключение на случая на базовите и преходните изисквания за базови станции, които са специфицирани за една антена.

 

 

 

 

Тези технически параметри се прилагат като основен компонент на необходимите условия за осигуряване на съвместимост, когато няма сключени двустранни или многостранни споразумения между предприятията със съседни мрежи. Предприятията могат да прилагат и по-малко ограничителни параметри при условие, че такива са договорени чрез сключване на двустранни или многостранни споразумения.

 

 

 

 

Оборудването, работещо в този обхват, може да използва и гранични стойности за еквивалентна изотропно излъчена мощност (e.i.r.p.), различни от посочените в таблицата, при условие че се прилагат подходящи методи за ограничаване на радиосмущенията, които са в съответствие с Директива 1999/5/ЕО и предлагат поне такова ниво на защита, което е еквивалентно на осигуряваното от тези технически параметри.

 

 

Приложение № 4 към чл. 4 (Предишно Приложение № 3 към чл. 4, изм. и доп. - ДВ, бр. 51 от 2013 г., в сила от 11.06.2013 г.)

Технически характеристики и параметри на радиосъоръжения от наземни мрежи в обхват 2,6 GHz

 

Параметър

Описание

Коментар

Нормативна

1

Радиослужба

Подвижна и неподвижна

 

част

2

Приложение

Наземни радиоприложения, позволяващи

 

 

 

 

предоставяне на електронни съобщителни

 

 

 

 

услуги

 

 

3

Радиочестотна лента

2500-2690 МHz

крайни станции

 

 

 

FDD: ТX: 2500-2570 МHz и RX: 2620-2690 MHz

базови станции

 

 

 

FDD: ТX: 2620-2690 MHz и RX: 2500-2570 МHz

 

 

 

 

TDD: 2570-2620 МHz

 

 

 

 

Ползването на други режими в лентите,

 

 

 

 

определени съответно за FDD и TDD, се

 

 

 

 

допуска при условие, че се спазват маските

 

 

 

 

за границите на блоковете, посочени в т.11

 

 

4

Разпределение на

Ширина на радиоканала-кратна на 5 MHz

На принципа на

 

 

каналите

 

обединяване със

 

 

 

 

стъпка 5 MHz

 

5

Модулация/широчина

Ширината на лентата на един блок е кратна

 

 

 

на заеманата честотна

на 5 MHz в съответствие с приложената

 

 

 

лента от един блок

технология

 

 

 

 

За FDD не по-малка от 10 MHz

 

 

 

 

За TDD не по-малка от 5 MHz

 

 

6

Посока/разделяне

120 MHz дуплексно отстояние

FDD

 

7

Предавателна

Съгласно данните в таблицата по-долу

 

 

 

мощност/плътност на

 

 

 

 

мощността

 

 

 

8

Достъп до канала и

В съответствие с приложената технология

 

 

 

правила за заемането

 

 

 

 

му

 

 

 

9

Разрешителен режим

Издаване на разрешение

 

 

10

Допълнителни

 

 

 

 

съществени

 

 

 

 

изисквания

 

 

 

 

11

Допустими честотни

Маски на

Основни изисквания към

 

 

 

планирания

излъчването

маската за еквивалентната

 

 

 

 

за базови

изотропно излъчена мощност

 

 

 

 

станции в

(e.i.r.p.) от базова станция

 

 

 

 

границите на

извън лентата на блока

 

 

 

 

неограничени

(фиг. 1А и 1Б)

 

 

 

 

 

блокове

Честотен

Максимална

Неограничен

 

 

 

 

обхват, в който

средна

блок-блок, в който

 

 

 

 

се приема

e.i.r.p.

базовите станции

 

 

 

 

излъчване

(интегрирана

(БС) са без

 

 

 

 

извън блока

за широчина

допълнителни

 

 

 

 

 

на лентата 1

ограничения в

 

 

 

 

 

MHz)

маската на

 

 

 

 

 

 

еквивалентната

 

 

 

 

 

 

изотропно излъчена

 

 

 

 

 

 

мощност (e.i.r.p.).

 

 

 

 

Честоти,

+ 4 dBm/MHz

По

 

 

 

 

определени за

 

разпределението на

 

 

 

 

посока на

 

ЕСС/DEC/(05)05.

 

 

 

 

предаване

 

Маската на

 

 

 

 

БС-КС в режим

 

неограничен блок от

 

 

 

 

FDD и +/- 5

 

спектъра се създава

 

 

 

 

MHz извън

 

чрез комбиниране

 

 

 

 

обхвата на

 

на съответните

 

 

 

 

честотните

 

части от таблиците,

 

 

 

 

блокове,

 

отнасящи

 

 

 

 

определени за

 

се до неограничен

 

 

 

 

посока на

 

блок по такъв начин,

 

 

 

 

предаване

 

че граничната

 

 

 

 

БС-КС в режим

 

стойност за всяка

 

 

 

 

FDD

 

честота да се

 

 

 

 

 

 

определя от

 

 

 

 

 

 

по-високата

 

 

 

 

 

 

стойност,

 

 

 

 

 

 

произтичаща от

 

 

 

 

 

 

основните и

 

 

 

 

 

 

специфичните

 

 

 

 

 

 

изисквания към

 

 

 

 

 

 

блока.

 

 

 

 

Честоти в

- 45 dBm/MHz

За некоординирани

 

 

 

 

лентата 2 500-

 

БС, които са

 

 

 

 

2 690 MHz,

 

разположени на

 

 

 

 

които не са

 

разстояние до 100

 

 

 

 

обхванати от

 

м.

 

 

 

 

определеното

 

 

 

 

 

 

по-горе

 

 

 

 

 

 

 

Основно системно изискване

 

 

 

 

 

към маската на

 

 

 

 

 

еквивалентната изотропно

 

 

 

 

 

излъчвана мощност (e.i.r.p.)

 

 

 

 

 

за базова станция вътре в

 

 

 

 

 

неограничен блок (фиг. 2А и

 

 

 

 

 

2Б)

 

 

 

 

 

 

Максимална

+ 61 dBm/5

Допуска се

 

 

 

 

e.i.r.p. в блока

MHz

гранична стойност

 

 

 

 

 

 

до 68 dBm/5MHz за

 

 

 

 

 

 

специфични

 

 

 

 

 

 

приложения

 

 

 

 

 

 

-например в райони

 

 

 

 

 

 

с ниска плътност на

 

 

 

 

 

 

населението, при

 

 

 

 

 

 

условие че това не

 

 

 

 

 

 

увеличава

 

 

 

 

 

 

значително риска от

 

 

 

 

 

 

блокиране на

 

 

 

 

 

 

приемника на

 

 

 

 

 

 

крайната станция.

 

 

 

 

 

Специфични изисквания към

 

 

 

 

 

маската на еквивалентната

 

 

 

 

 

изотропно излъчвана

 

 

 

 

 

мощност (e.i.r.p.) за базова

 

 

 

 

 

станция на неограничен блок

 

 

 

 

 

извън лентата на блока (фиг.

 

 

 

 

 

2А и 2Б)

 

 

 

 

 

 

Отстояние от

Максимална

 

 

 

 

 

съответния

средна

 

 

 

 

 

край на блока

e.i.r.p.

 

 

 

 

 

Начало на

Ниво от

делтаF е честотно

 

 

 

 

лентата

основното

отстояние от

 

 

 

 

(2 500 MHz)

изискване

съответния край на

 

 

 

 

до - 5 MHz

 

блока (в MHz).

 

 

 

 

(долен край)

 

 

 

 

 

 

- 5,0 до - 1,0

+ 4 dBm/MHz

 

 

 

 

 

MHz (долен

 

 

 

 

 

 

край)

 

 

 

 

 

 

- 1,0 до - 0,2

+ 3 + 15делтаF +

 

 

 

 

 

MHz (долен

0,2) dBm/30

 

 

 

 

 

край)

kHz

 

 

 

 

 

- 0,2 до 0,0

+ 3 dBm/30

 

 

 

 

 

MHz (долен

kHz

 

 

 

 

 

край)

 

 

 

 

 

 

0,0 до + 0,2

+ 3 dBm/30

 

 

 

 

 

MHz (горен

kHz

 

 

 

 

 

край)

 

 

 

 

 

 

+ 0,2 до + 1,0

+ 3-15делтаF-0,2)

 

 

 

 

 

MHz (горен

dBm/30 kHz

 

 

 

 

 

край)

 

 

 

 

 

 

+1,0 до + 5,0

+ 4 dBm/ MHz

 

 

 

 

 

MHz (горен

 

 

 

 

 

 

край)

 

 

 

 

 

 

+ 5,0 MHz

Ниво от

 

 

 

 

 

(горен край) до

основното

 

 

 

 

 

края на

изискване

 

 

 

 

 

лентата (2 690

 

 

 

 

 

 

MHz)

 

 

 

 

 

 

Маски на

Основно системно изискване

 

 

 

 

излъчването

към маската на

 

 

 

 

на базови

еквивалентната изотропно

 

 

 

 

станции в

излъчвана мощност (e.i.r.p.)

 

 

 

 

границите на

за базова станция вътре в

 

 

 

 

ограничени

ограничен блок

 

 

 

 

 

блокове

Максимална

+ 25 dBm/5

Ограничен

 

 

 

 

e.i.r.p. в блока

MHz

блок-блок, в който

 

 

 

 

 

 

за БС са въведени

 

 

 

 

 

 

допълнителни

 

 

 

 

 

 

ограничения в

 

 

 

 

 

 

маската на

 

 

 

 

 

 

еквивалентната

 

 

 

 

 

 

изотропно излъчена

 

 

 

 

 

 

мощност (e.i.r.p.).

 

 

 

 

 

 

Маската на

 

 

 

 

 

 

ограничен блок от

 

 

 

 

 

 

спектъра се създава

 

 

 

 

 

 

чрез комбиниране

 

 

 

 

 

 

на съответните

 

 

 

 

 

 

части от таблиците,

 

 

 

 

 

 

отнасящи се до

 

 

 

 

 

 

ограничен блок по

 

 

 

 

 

 

такъв начин, че

 

 

 

 

 

 

граничната стойност

 

 

 

 

 

 

за всяка честота да

 

 

 

 

 

 

се определя от

 

 

 

 

 

 

по-високата

 

 

 

 

 

 

стойност,

 

 

 

 

 

 

произтичаща от

 

 

 

 

 

 

основните и

 

 

 

 

 

 

специфичните

 

 

 

 

 

 

изисквания към

 

 

 

 

 

 

блока.

 

 

 

 

Маски на

Специфични изисквания към

 

 

 

 

излъчването

маската на еквивалентната

 

 

 

 

на базови

изотропно излъчвана

 

 

 

 

станции в

мощност (e.i.r.p.) за TDD

 

 

 

 

границите на

базова станция от ограничен

 

 

 

 

ограничени

блок извън лентата на блока

 

 

 

 

блокове с

при допълнителни

 

 

 

 

ограничения

ограничения относно

 

 

 

 

относно

разполагането на антената

 

 

 

 

 

разполагането

Отстояние от

Максимална

 

 

 

 

на антената

съответния

средна

 

 

 

 

 

край на блока

e.i.r.p.

 

 

 

 

 

Начало на

- 22 dBm/MHz

делтаF е честотно

 

 

 

 

лентата (2 500

 

отстояние от

 

 

 

 

MHz) до-5 MHz

 

съответния край на

 

 

 

 

(долен край)

 

блока

 

 

 

 

- 5,0 до-1,0

- 18dBm/MHz

(в MHz)

 

 

 

 

MHz (долен край)

 

 

 

 

 

 

- 1,0 до-0,2

- 19 + 15делтаF +

 

 

 

 

 

MHz (долен край)

0,2) dBm/30 kHz

 

 

 

 

 

- 0,2 до 0,0

- 19 dBm/30

 

 

 

 

 

MHz

kHz

 

 

 

 

 

(долен край)

 

 

 

 

 

 

0,0 до + 0,2

- 19 dBm/30

 

 

 

 

 

MHz

kHz

 

 

 

 

 

(горен край)

 

 

 

 

 

 

+ 0,2 до + 1,0

- 19-15делтаF-0,2)

 

 

 

 

 

MHz

dBm/30 kHz

 

 

 

 

 

(горен край)

 

 

 

 

 

 

+ 1,0 до + 5,0

- 18 dBm/

 

 

 

 

 

MHz

MHz

 

 

 

 

 

(горен край)

 

 

 

 

 

 

+ 5,0 MHz

- 22 dBm/MHz

 

 

 

 

 

(горен край)

 

 

 

 

 

 

до край на

 

 

 

 

 

 

лентата

 

 

 

 

 

 

(2 690 MHz)

 

 

 

 

 

 

Гранични

Гранични стойности за

 

 

 

 

стойности за

мощността на крайни станции

 

 

 

 

крайни станции

вътре в един блок (фиг. 3А и

 

 

 

 

 

3Б)

 

 

 

 

 

 

 

Максимална

Еквивалентната

 

 

 

 

 

средна

изотропно

 

 

 

 

 

мощност

излъчвана мощност

 

 

 

 

 

(включително

(e.i.r.p.) следва да

 

 

 

 

 

обхвата за

се използва за

 

 

 

 

 

автоманично

стационарни или

 

 

 

 

 

регулиране

инсталирани крайни

 

 

 

 

 

на мощността

станции, а TRP

 

 

 

 

 

на

следва да се

 

 

 

 

 

предавателя)

използва за

 

 

 

 

Обща

31 dBm/5

мобилни и

 

 

 

 

излъчвана

MHz

мигриращи крайни

 

 

 

 

мощност (TRP)

 

станции. TRP е

 

 

 

 

e.i.r.p.

35 dBm/5

мярка за мощността,

 

 

 

 

 

MHz

която действително

 

 

 

 

 

 

се излъчва от

 

 

 

 

 

 

антената. TRP се

 

 

 

 

 

 

дефинира като

 

 

 

 

 

 

интеграл от

 

 

 

 

 

 

мощността,

 

 

 

 

 

 

предавана в

 

 

 

 

 

 

различните

 

 

 

 

 

 

направления, по

 

 

 

 

 

 

цялата сферична

 

 

 

 

 

 

повърхнина на

 

 

 

 

 

 

излъчване.

 

Информативна

12

Планирани промени

 

 

част

13

Позоваване

Решение на Европейската комисия 2008/477/ЕО

 

 

 

 

Решение ECC/DEC/(05)05

 

 

 

 

Доклад 019 (CEPTREP019)

 

 

 

 

Доклад 131 (ECC REPORT 131)

 

 

 

 

БДС EN 301 908-1

За английска версия на

 

 

 

БДС EN 301 908-2

стандартите:

 

 

 

БДС EN 301 908-3

http://www.etsi.org

 

 

 

БДС EN 301 908-6

 

 

 

 

БДС EN 301 908-7

 

 

 

 

БДС EN 301 908-11

 

 

 

 

БДС EN 301 908-13

 

 

 

 

БДС EN 301 908-14

 

 

 

 

БДС EN 301 908-15

 

 

 

 

БДС EN 301 908-16

 

 

 

 

БДС EN 301 908-17

 

 

 

 

БДС EN 301 908-18

 

 

 

 

БДС EN 301 908-19

 

 

 

 

БДС EN 301 908-20

 

 

 

 

БДС EN 302 544-1

 

 

 

 

БДС EN 302 544-2

 

 

 

 

Други приложими стандарти

 

 

 

 

БДС EN 60950-1; БДС EN 60950-21;

Електрическа защита

 

 

 

БДС EN 60950-22; БДС EN 60950-23

на радиосъоръженията

 

 

 

Наредба № 9 от 1991 г. на Министерството на здравеопазването за пределно допустимите нива на електромагнитни полета в населени територии и определяне на хигиенно-защитни зони около излъчващи обекти

Хигиенни изисквания

 

14

Номер на

 

 

 

 

нотификацията

 

 

 

15

Забележка

Допълнително ограничение в енергетичните

 

 

 

 

показатели на базовите станции се въвежда

 

 

 

 

за блокове, които са гранични по отношение

 

 

 

 

на използваните методи на достъп: блок с

 

 

 

 

TDD, граничещ с блок FDD (посока КС-БС),

 

 

 

 

или при блокове, принадлежащи към две

 

 

 

 

несинхронизирани мрежи с метод на достъп

 

 

 

 

TDD. Тези блокове по-горе са означени като

 

 

 

 

"ограничени" блокове. Широчината на един

 

 

 

 

блок е 5 MHz.

 

 

 

 

Тези технически параметри се прилагат като основен компонент на необходимите условия за осигуряване на съвместимост, когато няма сключени двустранни или многостранни споразумения между предприятията със съседни мрежи. Предприятията могат да прилагат и по-малко ограничителни параметри при условие, че такива са договорени чрез сключване на двустранни или многостранни споразумения.

 

 

 

 

Оборудването, работещо в този обхват, може да използва и гранични стойности за еквивалентна изотропно излъчена мощност (e.i.r.p.), различни от посочените в таблицата, при условие че се прилагат подходящи методи за ограничаване на радиосмущенията, които са в съответствие с Директива 1999/5/ЕО и предлагат поне такова ниво на защита, което е еквивалентно на осигуряваното от тези технически параметри.

 

16. Графики на маските за границите на блоковете за базови (БС) и крайни (КС) станции

16.1. Базови станции.

Фиг. 1А. Основни изисквания за маската за границите на блоковете за базови станции по разпределението на ECC/DEC/(05)05.

Фиг. 1Б. Основни изисквания за маската за границите на блоковете за базови станции при използване на допълнителен спектър за мрежа с TDD в лентата за FDD по разпределението на ECC/DEC/(05)05.

На фиг. 1А и 1Б са дадени основните изисквания към маските на блоковете за два различни случая на мрежи с използване на методи на достъп FDD и TDD.

Фиг. 2А. Маска на границите на блоковете за базови станции, които са без допълнителни енергетични ограничения за e.i.r.p. Долен край на неограничен блок.

Фиг. 2Б. Маска на границите на блоковете за базови станции, които са без допълнителни енергетични ограничения за e.i.r.p. Горен край на неограничен блок.

Фиг. 3А. Маска на границите на блоковете за крайни станции. Долен край на блока.

Фиг. 3Б. Маска на границите на блоковете за крайни станции. Горен край на блока.

 

Приложение № 5 към чл. 4 (Предишно Приложение № 4 към чл. 4, изм. и доп. - ДВ, бр. 51 от 2013 г., в сила от 11.06.2013 г.)

Технически характеристики и параметри на радиосъоръжения от наземни мрежи за широколентов безжичен достъп (BWA) в обхват 3,6 GHz

 

Параметър

Описание

Коментар

Нормативна

1

Радиослужба

Подвижна и неподвижна

 

част

2

Приложение

Наземни радиоприложения,

 

 

 

 

позволяващи предоставяне

 

 

 

 

на електронни съобщителни

 

 

 

 

услуги

 

 

3

Радиочестотна лента

3410-3800 МHz

 

 

4

Разпределение на

На принципа на обединяване

ERC/REC 14-03

 

 

каналите

със стъпка 0,25 MHz

Анекс В или

 

 

 

 

ECC/REC (04)05

 

5

Модулация/широчина

3,5 MHz/5 MHz/7 MHz/10 MHz

3410-3600 МHz

 

 

на заеманата честотна

2 MHz на единичен канал

3600-3800 МHz

 

 

лента

(FH-CDMA)

 

 

 

 

5 MHz/10 MHz

 

 

6

Посока/разделяне

TDD или FDD

Разполагане на

 

 

 

100 MHz дуплексно

предавателите на

 

 

 

отстояние при използване на

базови станции (БС)

 

 

 

FDD

при FDD-съгласно

 

 

 

 

ECC/REC (04)05

 

7

Предавателна

Максимална спектрална

 

 

 

мощност/плътност на

плътност на e.i.r.p.

 

 

 

мощността

(при минимален обхват на

 

 

 

 

АТРС: 15 dB)

 

 

 

 

+ 53 dBm/MHz

За базови станции

 

 

 

(стойността се смята за

(БС) и ретранслатор

 

 

 

подходяща за стандартни

към крайни станции

 

 

 

секторни антени с широчина

 

 

 

 

на диаграмата на

 

 

 

 

насоченост 90°)

 

 

 

 

+ 25 dBm/MHz

За крайни станции

 

 

 

 

(КС) (потребителски

 

 

 

 

терминали)

 

 

 

+ 50 dBm/MHz

Крайна станция (КС)

 

 

 

 

за приложение на

 

 

 

 

открито и

 

 

 

 

ретранслатор към

 

 

 

 

БС

 

 

 

+ 42 dBm/MHz

Крайна станция (КС)

 

 

 

 

за приложение на

 

 

 

 

закрито

 

8

Достъп до канала и

TDMA/SOFDMA/FH-CDMA

 

 

 

правила за заемането

 

 

 

 

му

 

 

 

9

Разрешителен режим

Издаване на разрешение

 

 

10

Допълнителни

Маска за границите на

 

 

 

съществени

блоковете за базова станция

 

 

 

 

изисквания

Честотно

Гранични

Фиг. 4

 

 

 

отместване

стойности на

 

 

 

 

 

плътността на

 

 

 

 

 

мощността на

 

 

 

 

 

изхода на

 

 

 

 

 

предавателя

 

 

 

 

 

(dBm/MHz)

 

 

 

 

делтаF=0

-6

 

 

 

 

0<делтаF<a< td=""></a<>

-6-41* (делтаF/A)

 

 

 

 

A

-47

 

 

 

 

A<делтаF<b< td=""></b<>

-47-12* (делтаF-A)/(B-A)

 

 

 

 

делтаF>=B

-59

 

 

Информативна

12

Планирани промени

 

 

част

13

Позоваване

ECC/DEC/(07)02

 

 

 

 

Решение на Европейската комисия

 

 

 

 

2008/411/ЕО

 

 

 

 

ERC/REC 14-03 Анекс В

 

 

 

 

ECC/REC (04)05

 

 

 

 

БДС EN 301 908-1

За английска версия на

 

 

 

БДС EN 301 908-2

стандартите:

 

 

 

БДС EN 301 908-3

http://www.etsi.org

 

 

 

БДС EN 301 908-13

 

 

 

 

БДС EN 301 908-14

 

 

 

 

БДС EN 301 908-18

 

 

 

 

БДС EN 301 908-19

 

 

 

 

БДС EN 301 908-20

 

 

 

 

БДС EN 302 326-1

 

 

 

 

БДС EN 302 326-2

 

 

 

 

БДС EN 302 623

 

 

 

 

БДС EN 302 774

 

 

 

 

Други приложими стандарти

 

 

 

 

БДС EN 60950-1; БДС EN 60950-21;

Електрическа

 

 

 

БДС EN 60950-22; БДС EN 60950-23

защита на радиосъоръженията

 

 

 

Наредба № 9 от 1991 г. за пределно допустимите нива на електромагнитни полета в населени територии и определяне на хигиенно-защитни зони около излъчващи обекти

Хигиенни изисквания

 

14

Номер на

 

 

 

 

нотификацията

 

 

 

15

Забележка

Тези технически параметри се прилагат като основен компонент на необходимите условия за осигуряване на съвместимост, когато няма сключени двустранни или многостранни споразумения между предприятията със съседни мрежи. Предприятията могат да прилагат и по-малко ограничителни параметри при условие, че такива са договорени чрез сключване на двустранни или многостранни споразумения.

 

 

 

 

Оборудването, работещо в този обхват, може да използва и гранични стойности за еквивалентна изотропно излъчена мощност (e.i.r.p.), различни от посочените в таблицата, при условие че се прилагат подходящи методи за ограничаване на радиосмущенията, които са в съответствие с Директива 1999/5/ЕО и предлагат поне такова ниво на защита, което е еквивалентно на осигуряваното от тези технически параметри.

 

 

 

 

Честотно отместване

Определяне (% от широчината на назначения блок)

A

20%

B

35%

 

Забележка. Процентните стойности, дадени в колоната "Определяне", се отнасят за по-малкия от два съседни блока, когато блоковете не са с една и съща широчина.

Фиг. 4. Маска за границите на честотните блокове за БС

 

Приложение № 6 към чл. 5 (Предишно Приложение № 5 към чл. 5, изм. - ДВ, бр. 51 от 2013 г., в сила от 11.06.2013 г.)

Списък на приложими стандарти и стандартизационни документи за наземни мрежи

 

БДС EN 300 910

Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи

 

(Фаза 2+) (GSM). Радиопредаване и

 

радиоприемане

БДС EN 301 502

Глобална система за мобилни връзки (GSM).

 

Хармонизиран европейски стандарт (EN) за

 

съоръжения за базови станции, покриващ

 

съществените изисквания на член 3.2 от

 

Директивата за радиосъоръжения и крайни

 

далекосъобщителни устройства (RTTED)

БДС EN 301 511

Глобална система за мобилни далекосъобщения

 

(GSM). Хармонизиран европейски стандарт (EN) за

 

мобилни станции в обхватите GSM 900 и GSM

 

1800, покриващ съществените изисквания на член

 

3.2 от Директивата за радиосъоръжения и крайни

 

далекосъобщителни устройства (RTTED)

БДС EN 301 908-1

Клетъчни мрежи за IMT. Хармонизиран

 

европейски стандарт (EN), покриващ

 

съществените изисквания на член 3.2 от

 

Директивата за радиосъоръжения и крайни

 

далекосъобщителни устройства (RTTED). Част 1:

 

Въведение и общи изисквания

БДС EN 301 908-2

Клетъчни мрежи за IMT. Хармонизиран

 

европейски стандарт (EN), покриващ

 

съществените изисквания на член 3.2 от

 

Директивата за радиосъоръжения и крайни

 

далекосъобщителни устройства (RTTED). Част 2:

 

CDMA с директно разлят спектър (UTRA FDD)

 

потребителски съоръжения (UE)

БДС EN 301 908-3

Клетъчни мрежи за IMT. Хармонизиран

 

европейски стандарт (EN), покриващ

 

съществените изисквания на член 3.2 от

 

Директивата за радиосъоръжения и крайни

 

далекосъобщителни устройства (RTTED). Част 3:

 

CDMA с директно разлят спектър (UTRA FDD)

 

базови станции (BS)

БДС EN 301 908-6

Клетъчни мрежи за IMT. Хармонизиран

 

европейски стандарт (EN), покриващ

 

съществените изисквания на член 3.2 от

 

Директивата за радиосъоръжения и крайни

 

далекосъобщителни устройства (RTTED). Част 6:

 

CDMA TDD (UTRA TDD) потребителски съоръжения

 

(UE)

БДС EN 301 908-7

Клетъчни мрежи за IMT. Хармонизиран

 

европейски стандарт (EN), покриващ

 

съществените изисквания на член 3.2 от

 

Директивата за радиосъоръжения и крайни

 

далекосъобщителни устройства (RTTED). Част 7:

 

CDMA TDD (UTRA TDD) базови станции (BS)

БДС EN 301 908-11

Клетъчни мрежи за IMT. Хармонизиран

 

европейски стандарт (EN), покриващ

 

съществените изисквания на член 3.2 от

 

Директивата за радиосъоръжения и крайни

 

далекосъобщителни устройства (RTTED). Част 11:

 

CDMA с директно разлят спектър (UTRA FDD)

 

(Ретранслатори)

БДС EN 301 908-13

Клетъчни мрежи за IMT. Хармонизиран

 

европейски стандарт (EN), покриващ

 

съществените изисквания на член 3.2 от

 

Директивата за радиосъоръжения и крайни

 

далекосъобщителни устройства (RTTED). Част 13:

 

Потребителски съоръжения (UE) с подобрен

 

универсален наземен радиодостъп (E-UTRA)

БДС EN 301 908-14

Клетъчни мрежи за IMT. Хармонизиран

 

европейски стандарт (EN), покриващ

 

съществените изисквания на член 3.2 от

 

Директивата за радиосъоръжения и крайни

 

далекосъобщителни устройства (RTTED). Част 14:

 

Базови станции (BS) с подобрен универсален

 

наземен радиодостъп (E-UTRA)

БДС EN 301 908-15

Клетъчни мрежи за IMT. Хармонизиран

 

европейски стандарт (EN), покриващ

 

съществените изисквания на член 3.2 от

 

Директивата за радиосъоръжения и крайни

 

далекосъобщителни устройства (RTTED). Част 15:

 

Подобрен универсален наземен радиодостъп

 

(E-UTRA FDD) (Ретранслатори)

БДС EN 301 908-16

Eлектромагнитна съвместимост и въпроси на

 

радиоспектъра (ERM). Базови станции (BS),

 

ретранслатори и потребителски съоръжения (UE)

 

за IMT-2000 трето поколение клетъчни мрежи. Част

 

16: Хармонизиран европейски стандарт (EN) за

 

IMT-2000, свръхмобилен широколентов (UMB)

 

подобрен CDMA с много носещи сигнали (UE),

 

покриващ съществените изисквания на член 3.2 от

 

Директивата за радиосъоръжения и крайни

 

далекосъобщителни устройства (RTTED)

БДС EN 301 908-17

Eлектромагнитна съвместимост и въпроси на

 

радиоспектъра (ERM). Базови станции (BS),

 

ретранслатори и потребителски съоръжения (UE)

 

за IMT-2000 трето поколение клетъчни мрежи. Част

 

17: Хармонизиран европейски стандарт (EN) за

 

IMT-2000, свръхмобилен широколентов (UMB)

 

подобрен CDMA с много носещи сигнали (BS),

 

покриващ съществените изисквания на член 3.2 от

 

Директивата за радиосъоръжения и крайни

 

далекосъобщителни устройства (RTTED)

БДС EN 301 908-18

Клетъчни мрежи за IMT. Хармонизиран

 

европейски стандарт (EN), покриващ

 

съществените изисквания на член 3.2 от

 

Директивата за радиосъоръжения и крайни

 

далекосъобщителни устройства (RTTED). Част 18:

 

Мултистандартна радио E-UTRA, UTRA и

 

GSM/EDGE (MSR) базова станция (BS)

БДС EN 301 908-19

Клетъчни мрежи за IMT. Хармонизиран

 

европейски стандарт (EN), покриващ

 

съществените изисквания на член 3.2 от

 

Директивата за радиосъоръжения и крайни

 

далекосъобщителни устройства (RTTED). Част 19:

 

OFDMA TDD WMAN (Мобилен WiMAX) TDD

 

потребителски съоръжения (UE)

БДС EN 301 908-20

Клетъчни мрежи за IMT. Хармонизиран

 

европейски стандарт (EN), покриващ

 

съществените изисквания на член 3.2 от

 

Директивата за радиосъоръжения и крайни

 

далекосъобщителни устройства (RTTED). Част 20:

 

OFDMA TDD WMAN (Мобилен WiMAX) TDD базови

 

станции (BS)

БДС EN 301 908-21

Клетъчни мрежи за IMT. Хармонизиран

 

европейски стандарт (EN), покриващ

 

съществените изисквания на член 3.2 от

 

Директивата за радиосъоръжения и крайни

 

далекосъобщителни устройства (RTTED). Част 21:

 

OFDMA TDD WMAN (Мобилен WiMAX) FDD

 

потребителски съоръжения (UE)

БДС EN 301 908-22

Клетъчни мрежи за IMT. Хармонизиран

 

европейски стандарт (EN), покриващ

 

съществените изисквания на член 3.2 от

 

Директивата за радиосъоръжения и крайни

 

далекосъобщителни устройства (RTTED). Част 22:

 

OFDMA TDD WMAN (Мобилен WiMAX) FDD базови

 

станции (BS)

БДС EN 302 326-1

Фиксирани радиосистеми. Съоръжения и антени

 

за връзка от много точки.

 

Част 1: Преглед и изисквания за цифрови системи

 

за връзка от много точки

БДС EN 302 326-2

Неподвижни системи за радиовръзка.

 

Съоръжения и антени за връзка до много точки.

 

Част 2: Хармонизиран европейски стандарт (EN),

 

покриващ съществените изисквания на член 3.2 от

 

Директивата за радиосъоръжения и крайни

 

далекосъобщителни устройства (RTTED) към

 

цифрови съоръжения за радиовръзка до много

 

точки

БДС EN 302 544-1

Широколентови системи за предаване на данни,

 

работещи в честотния обхват от

 

2500 MHz до 2690 MHz. Част 1: Базови станции с

 

дуплекс с времеразделяне (TDD). Хармонизиран

 

европейски стандарт (EN), покриващ

 

съществените изисквания на член 3.2 от

 

Директивата за радиосъоръжения и крайни

 

далекосъобщителни устройства (RTTED)

БДС EN 302 544-2

Широколентови системи за предаване на данни,

 

работещи в честотния обхват от 2500 MHz до 2690

 

MHz. Част 2: TDD съоръжения за потребителски

 

станции. Хармонизиран европейски стандарт (EN),

 

покриващ съществените изисквания на член 3.2 от

 

Директивата за радиосъоръжения и крайни

 

далекосъобщителни устройства (RTTED)

БДС EN 302 623

Широколентови системи за безжичен достъп

 

(BWA) в честотния обхват от 3400 MHz до 3800

 

MHz. Мобилни крайни станции. Хармонизиран

 

европейски стандарт (EN), покриващ

 

съществените изисквания на член 3.2 от

 

Директивата за радиосъоръжения и крайни

 

далекосъобщителни устройства (RTTED)

БДС EN 302 774

Широколентови системи за безжичен достъп

 

(BWA) в честотния обхват от 3400 MHz до 3800

 

MHz. Базови станции. Хармонизиран европейски

 

стандарт (EN), покриващ съществените

 

изисквания на член 3.2 от Директивата за

 

радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни

 

устройства (RTTED)

БДС EN 60950-1

Устройства/съоръжения за информационни

 

технологии. Безопасност.

 

Част 1: Общи изисквания

БДС EN 60950-21

Устройства/съоръжения за информационни

 

технологии. Безопасност.

 

Част 21: Дистанционно захранване

БДС EN 60950-22

Устройства/съоръжения за информационни