НАРЕДБА № 6 ОТ 5 МАЙ 2011 Г. ЗА СПЕЦИФИЧНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ КОНТРОЛ ВЪРХУ УПОТРЕБАТА НА ЗАЩИТЕНИ ГЕОГРАФСКИ ОЗНАЧЕНИЯ И ХРАНИ С ТРАДИЦИОННО СПЕЦИФИЧЕН ХАРАКТЕР

Издадена от Министерството на земеделието и храните Обн. ДВ. бр.39 от 20 Май 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.69 от 19 Август 2014г.

 

Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат условията и редът за осъществяване на официален контрол върху употребата на защитени географски означения на земеделски продукти и храни и на храни с традиционно специфичен характер.

(2) Контролът по ал. 1 се упражнява при производство, етикетиране и пускане на пазара на земеделски продукти и храни със защитени географски означения и на храни с традиционно специфичен характер.

Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2014 г.) Правната закрила на географско означение или традиционно специфичен характер на земеделски продукт или храна се предоставя чрез вписване в Европейския регистър на защитените наименования за произход и защитените географски указания или в Европейския регистър на храните с традиционно специфичен характер.

(2) Българските производители на земеделски продукти или храни имат право да използват означенията "защитено наименование за произход" или "защитено географско указание" или означението "храна с традиционно специфичен характер", когато:

1. земеделският продукт или храната е вписан/а в регистрите по ал. 1;

2. (доп. - ДВ, бр. 69 от 2014 г.) са включени в базата данни по чл. 16, ал. 3, т. 2 или 3 от Закона за прилагане на общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз (от ЗПООПЗПЕС);

3. земеделският продукт или храната съответства на спецификацията;

4. (доп. - ДВ, бр. 69 от 2014 г.) имат сключен договор за контрол по чл. 18, ал. 3 от ЗПООПЗПЕС.

 

Глава втора.
ОФИЦИАЛЕН КОНТРОЛ ВЪРХУ УПОТРЕБАТА НА ЗАЩИТЕНИ ГЕОГРАФСКИ ОЗНАЧЕНИЯ И ХРАНИ С ТРАДИЦИОННО СПЕЦИФИЧЕН ХАРАКТЕР

Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2014 г.) Официалният контрол върху земеделски продукти или храни по чл. 2 от Закона за храните, включително върху употребата на защитени географски означения и на наименования на храни с традиционно специфичен характер по смисъла начл. 36 от Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (ОВ, серия L, бр. 343 от 14.12.2012 г.), се упражнява от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните (ОВ, бр. L 165 от 30.04.2004 г.).

(2) При упражняване на официалния контрол по ал. 1 БАБХ прилага правомощията си поЗакона за храните, включително за прилагане на административни мерки.

(3) Българската агенция по безопасност на храните представя ежегодно до 31 март на министъра на земеделието и храните годишен отчет за осъществения контрол по ал. 1, констатираните нарушения, наложените санкции, съответните последващи проверки и списък на лицата, върху които е упражнен контрол.

Чл. 4. (1) Официалният контрол се извършва на всеки етап от производството и търговията със земеделски продукти и храни със защитени географски означения и на храни с традиционно специфичен характер.

(2) При упражняване на контрола по ал. 1 БАБХ:

1. извършва проверки в обектите за производство;

2. извършва проверки в обектите за търговия на едро и дребно;

3. изисква сведения и документи от проверяваните;

4. проверява правомерността на употреба на символи, означения и наименования на продукти или храни със защитено географско означение или с традиционно специфичен характер;

5. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2014 г.) издава предписания за изтегляне от търговската мрежа на продукти, ако се констатира, че същите се предлагат в нарушение на чл. 13, чл. 15 и чл. 24 от Регламент (ЕС) № 1151/2012;

6. издава актове за констатираните нарушения.

(3) Официалните проверки се извършват планово, внезапно и/или въз основа на сигнал. Проверките се планират и отчитат в рамките на Единния многогодишен национален контролен план на Република България за храни, фуражи, здравеопазване на животните и хуманно отношение към тях.

(4) При извършване на проверка в обект за производство инспекторите на БАБХ:

1. извършват проверка на опаковките и етикетите на наличната в производствения обект крайна продукция за наличие на символ на ЕС и/или на надпис за ЗГУ/ЗНП/ХТСХ;

2. извършват проверка по документи на всички използвани наименования на продуктите, произвеждани в проверявания обект, включително на пуснатите в търговската мрежа за реализация или насочени за износ;

3. (доп. - ДВ, бр. 69 от 2014 г.) при констатиране на употреба на защитено географско означение и/или наименование на храна с традиционно специфичен характер с произход Република България извършват проверка в базата данни на производителите на земеделски продукти и храни със защитени географски означения с български произход по чл. 16, ал. 3, т. 2 и 3 от ЗПООПЗПЕС;

4. (доп. - ДВ, бр. 69 от 2014 г.) при констатиране на употреба на символи и/или надпис ЗГУ/ЗНП/ХТСХ върху опаковката и/или етикета на продукт с произход Република България извършват проверка в базата данни на производителите на земеделски продукти и храни със защитени географски означения с български произход по чл. 16, ал. 3, т. 2 и 3 от ЗПООПЗПЕС;

5. при съмнение за неправомерна употреба на защитено географско означение или наименование на храна с традиционно специфичен характер извършват проверка в регистъра на Европейската комисия.

(5) При извършване на проверка в обектите за търговия на едро и дребно инспекторите на БАБХ:

1. проверяват опаковките и етикетите на храните, предлагани в съответния търговски обект, за наличието на символи, означения и наименования на продукти или храни със защитено географско означение или традиционно специфичен характер;

2. извършват проверка на наименованията на продуктите и храните, предлагани в съответния търговски обект;

3. при констатиране на употреба на българско защитено географско означение или наименование на храна с традиционно специфичен характер с произход Република България, и/или с надпис ЗГУ/ЗНП/ХТСХ извършват проверка в базата данни на производителите на земеделски продукти и храни със защитени географски означения и храни с традиционно специфичен характер с български произход;

4. при съмнение за неправомерна употреба на защитено географско означение или наименование на храна с традиционно специфичен характер извършват проверка в регистъра на Европейската комисия.

Чл. 5. (1) При упражняване на официалния контрол инспекторите на БАБХ имат право:

1. на свободен достъп до обектите, продуктите и документите, свързани с дейностите и лицата, подлежащи на контрол;

2. да изискват информация и документи и да получават копия от тях на хартиен и/или електронен носител;

3. да дават задължителни предписания при констатиране на нарушения, като определят срокове и лица, отговорни за отстраняването им;

4. да дават задължителни предписания за спиране реализацията на продукти и стоки и за тяхното изтегляне от търговската мрежа, като разходите за тяхното връщане в производствения обект, където са произведени, са за сметка на производителя;

5. да упражняват последващ контрол за проверка на изпълнение на предписанията по т. 3 и 4;

6. (доп. - ДВ, бр. 69 от 2014 г.) да съставят актове за установяване на административни нарушения по чл. 65 от ЗПООПЗПЕС.

(2) Контролираните производители и търговци са длъжни:

1. да предоставят на контролните органи свободен достъп до обектите, продуктите и документите, свързани с дейностите и лицата, подлежащи на контрол;

2. да представят на контролните органи цялата информация и документи, свързани с проверката;

3. да изпълняват издадените предписания по ал. 1, т. 3 и 4.

Чл. 6. (1) Проверките се извършват в присъствието на проверяваните лица или на техни представители.

(2) Инспекторите съставят протоколи за резултатите от извършените проверки в 3 екземпляра - по един за инспектора, контролираното лице и БАБХ.

(3) При констатирани нарушения контролът по изпълнение на дадените предписания се осъществява от инспектора в съответната областна дирекция по безопасност на храните, който е издал предписанието.

 

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на тази наредба:

1. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2014 г.) "Земеделски продукти и храни със защитени географски означения" са земеделски продукти и храни с наименование за произход или с географско указание по смисъла на чл. 2, ал. 1 и чл. 5 от Регламент № 1151/2012.

2. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2014 г.) "Земеделски продукти и храни с традиционно специфичен характер" са земеделските продукти и храни, които отговарят на условията на чл. 2, ал. 1 ичл. 18 от Регламент № 1151/2012.

3. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2014 г.) "ЗГУ" е "Защитено географско указание" по смисъла на чл. 5 от Регламент № 1151/2012.

4. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2014 г.) "ЗНП" е "Защитено наименование за произход" по смисъла начл. 5 от Регламент № 1151/2012.

5. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2014 г.) "ХТСХ" е "Храна с традиционно специфичен характер" по смисъла на чл. 18 от Регламент № 1151/2012.

§ 2. Регистрите по чл. 2, ал. 1 са публично достъпни на електронната страница на Европейската комисия.

§ 3. Базите данни по чл. 2, ал. 2, т. 2 са публично достъпни на електронната страница на Министерството на земеделието и храните.

Заключителни разпоредби

§ 4. В Наредба № 2 от 2010 г. за специалните изисквания за участие в одобрените схеми за национални доплащания и за специфично подпомагане за 2010 г. (обн., ДВ, бр. 14 от 2010 г.; изм., бр. 22, 34, 37 и 93 от 2010 г. и бр. 36 от 2011 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 3, ал. 5 след думата "когато" се добавя "един или повече от тях", а след думите "един от тях" се добавя "който извършва земеделска дейност".

2. В чл. 8, ал. 2 думата "юни" се заменя с "август".

§ 5. В чл. 3, ал. 4 на Наредба № 2 от 2011 г. за специалните изисквания за участие в одобрените схеми за национални доплащания и за специфично подпомагане (обн., ДВ, бр. 18 от 2011 г.; изм., бр. 36 от 2011 г.) след думата "когато" се добавя "един или повече от тях", а след думите "един от тях" се добавя "който извършва земеделска дейност".

§ 6. Наредбата се издава на основание чл. 25б от Закона за прилагане на общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз.

§ 7. Изпълнението на наредбата се възлага на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 16 ОТ 2007 Г. ЗА ПОДГОТОВКА И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИСКАНИЯ ДО ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ОТНОСНО ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОДУКТИ И ХРАНИ СЪС ЗАЩИТЕНИ ГЕОГРАФСКИ ОЗНАЧЕНИЯ И ТРАДИЦИОННО СПЕЦИФИЧЕН ХАРАКТЕР, ЗА КОНТРОЛ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРОДУКТОВАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ И ПОДДЪРЖАНЕ НА БАЗА ДАННИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ И КОНТРОЛИРАЩИТЕ ЛИЦА (ОБН. - ДВ, БР. 69 ОТ 2014 Г.)

§ 41. В Наредба № 6 от 2011 г. за специфичните изисквания при осъществяване на официалния контрол върху употребата на защитени географски означения и храни с традиционно специфичен характер (ДВ, бр. 39 от 2011 г.) се правят следните изменения и допълнения:

4. Навсякъде пред съкращението "ЗПООПЗПЕС" се добавя "от".