НАРЕДБА ЗА СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И ОЦЕНЯВАНЕ СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ДОМАШНИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ХЛАДИЛНИЦИ, ЗАМРАЗИТЕЛИ, УРЕДИ ЗА СЪХРАНЯВАНЕ НА ЗАМРАЗЕНИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ И КОМБИНАЦИИ МЕЖДУ ТЯХ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 28 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 04.04.2006 Г.)

В сила от 05.03.2004 г. Приета с ПМС № 193 от 23.08.2002 г. Обн. ДВ. бр.84 от 3 Септември 2002г., изм. ДВ. бр.24 от 21 Март 2006г., изм. ДВ. бр.28 от 4 Април 2006г., изм. ДВ. бр.37 от 8 Май 2007г.

 

Глава първа.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) С наредбата се определят:

1. съществените изисквания за максимално допустимия разход на електрическа енергия към нови домашни електрически хладилници, замразители и уреди за съхраняване на замразени хранителни продукти и комбинации между тях, захранвани от електрическата мрежа, наричани по-нататък "хладилни уреди";

2. процедурата за оценяване на съответствието със съществените изисквания и начинът за удостоверяване на съответствието.

(2) Хладилните уреди се класифицират в категории съгласно приложение № 1.

Чл. 2. Наредбата не се прилага за хладилни уреди, които:

1. използват други източници на енергия, включително акумулатори;

2. работят на абсорбционен принцип;

3. са единични бройки, произведени по специфични изисквания.

Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2006 г., в сила от 04.04.2006 г.) Хладилните уреди се пускат на пазара само когато:

1. съответстват на съществените изисквания, определени в глава втора;

2. е извършено оценяване на съответствието съгласно изискванията на глава трета;

3. имат нанесена маркировка за съответствие съгласно Наредбата за маркировката за съответствие, приета с Постановление № 191 на Министерския съвет от 2005 г. (ДВ, бр. 69 от 2005 г.);

4. имат декларация за съответствие.

Чл. 3а. (Нов - ДВ, бр. 28 от 2006 г., в сила от 04.04.2006 г.) Производителят, неговият упълномощен представител или лицето, което пуска хладилни уреди на пазара, са длъжни да осигурят всеки хладилен уред, пуснат на пазара, да бъде в съответствие със съществените изисквания, определени в глава втора.

 

Глава втора.

СЪЩЕСТВЕНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ХЛАДИЛНИТЕ УРЕДИ

Чл. 4. (1) Разходът на електрическа енергия на хладилните уреди трябва да бъде по-малък или равен на максимално допустимия разход на електрическа енергия за 24 часа за съответната категория хладилни уреди.

(2) Максимално допустимият разход на електрическа енергия за 24 часа се изчислява съгласно методиката в приложение № 2.

 

Глава трета.

ОЦЕНЯВАНЕ И УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2006 г., в сила от 04.04.2006 г.) (1) Всеки хладилен уред преди пускането му на пазара подлежи на процедура за оценяване на съответствието - "Вътрешен производствен контрол".

(2) Вътрешният производствен контрол е процедура, чрез която производителят или неговият упълномощен представител осигурява и декларира, че хладилният уред отговаря на съществените изисквания на наредбата.

(3) Производителят нанася върху всеки произведен от него хладилен уред маркировката за съответствие и съставя писмена декларация за съответствие.

Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2006 г., в сила от 04.04.2006 г.) (1) Производителят съставя техническо досие на хладилния уред, което обхваща проектирането, производството и функционирането му и съдържа:

1. име и адрес на производителя;

2. общо описание на модела, достатъчно за идентифицирането му по безспорен начин;

3. информация, включително чертежи, ако има такива, за основните характеристики на модела, и по-специално за тези, които оказват влияние на разхода на електрическа енергия, като размери, обем/обеми, характеристики на компресора, специални характеристики и други;

4. инструкцията за експлоатация;

5. резултатите от измерванията за разхода на електрическа енергия, проведени съгласно изискванията на чл. 9;

6. информация за съответствието на резултатите от измерванията по т. 5 с изискванията за разход на електрическа енергия съгласно приложение № 2.

(2) Производителят или неговият упълномощен представител съхранява техническото досие в срок най-малко 3 години от датата на производство на последния хладилен уред и го представя при поискване на органите за надзор на пазара.

(3) Когато производителят не е установен на територията на Република България и няма упълномощен представител, задължението да съхранява техническото досие е на лицето, което пуска хладилните уреди на пазара.

Чл. 7. (Отм. - ДВ, бр. 28 от 2006 г., в сила от 04.04.2006 г.)

Чл. 8. Техническо досие, създадено във връзка с изисквания на други нормативни актове, може да бъде използвано, ако съответства на изискванията на тази глава.

Чл. 9. Производителите на хладилни уреди са длъжни да установят разхода на електрическа енергия на всеки хладилен уред съгласно процедурите в БДС EN 153:1998, както и съответствието му с изискванията на чл. 4.

Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2006 г., в сила от 04.04.2006 г.) Производителят или неговият упълномощен представител съхраняват копие от декларацията за съответствие заедно с техническото досие.

Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2006 г., в сила от 04.04.2006 г.) Производителят трябва да предприеме всички необходими мерки производственият процес да гарантира, че произведените хладилни уреди са в съответствие с техническото досие по чл. 6 и със съществените изисквания на наредбата.

 

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на наредбата "отделение за ниска температура" означава отделение с температура, по-ниска или равна на - 6 °С.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 2. Наредбата се приема на основание чл. 7, ал. 1 от Закона за техническите изисквания към продуктите.

§ 3. Наредбата влиза в сила 18 месеца след датата на обнародването й в "Държавен вестник".

§ 4. (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2006 г., в сила от 04.04.2006 г.) Към датата на влизането в сила на наредбата лицата по чл. 3а са длъжни да приведат в съответствие с изискванията й хладилните уреди, пуснати от тях на пазара до влизането в сила на наредбата.

§ 5. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2007 г.) Наредбата въвежда разпоредбите на Директива 96/ 57/ ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 3 септември 1996 г. относно изискванията за енергийна ефективност за домакински електрически хладилници, фризери и комбинации между тях.

 

Заключителни разпоредби

 КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 52 ОТ 10 МАРТ 2006 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 24 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 21.03.2006 Г.)

§ 19. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

 

Заключителни разпоредби

КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 65 ОТ 24 МАРТ 2006 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ (ОБН. - ДВ, БР. 28 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 04.04.2006 Г.)

§ 5. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

 

Приложение № 1 към чл. 1, ал. 2

Категории хладилни уреди

Хладилните уреди - предмет на наредбата, се разпределят на следните категории:

Кате-

Описание

гория

 

1

2

1

Хладилник без отделение за ниска темпе-

 

ратура

2

Хладилник/охладител с отделение за

 

5 °С и/или 12 °С

3

Хладилник с отделение за ниска темпера-

 

тура без звезда

4

Хладилник с отделение за ниска темпера-

 

тура (*)

5

Хладилник с отделение за ниска темпера-

 

тура (**)

6

Хладилник с отделение за ниска темпера-

 

тура (***)

7

Хладилник/замразител и уред за съхране-

 

ние на замразени хранителни продукти с

 

отделение за ниска темпе-

 

ратура (****)

8

Замразител и уред за съхраняване на зам-

 

разени хранителни продукти тип "шкаф"

9

Замразител и уред за съхраняване на зам-

 

разени хранителни продукти тип "ракла"

10

Хладилник/замразител и уред за съхраня-

 

ване на замразени хранителни продукти с

 

повече от две врати или други хладилни

 

уреди, които не са описани по-горе

 

 

 

Приложение № 2 към чл. 4, ал. 2

Методика за изчисляване на максимално допустимия разход на електрическа енергия на хладилните уреди

1. Максимално допустимият разход на електрическа енергия (Еmax) се определя като функция на приравнения обем, който е претеглена сума от обемите на различните отделения.

2. Приравненият обем на хладилните уреди (Vadj) се изчислява по следната формула:

Vadj = S Vc x Wc x Fc x Cc,

където Wc = (25 - Тc)/20;

Тc е номиналната температура във всяко отделение (в °С);

Vc - полезният обем на даден вид отделение в хладилния уред;

Fc - коефициент, който е:

= 1,2 за "no frost" отделения (без скрежообразуване);

= 1 за други отделения;

Cc = 1 за хладилни уреди, принадлежащи към умерения (N) и разширения умерен климатичен клас (SN);

Сc = Хc за хладилни уреди, принадлежащи към субтропичния климатичен клас (ST);

Cc = Yc за хладилни уреди, принадлежащи към тропическия климатичен клас (T).

Забележка. Приравненият и полезният обем са изразени в литри.

3. Коефициентите Хc и Yc за различните видове хладилни отделения са:

Хладилни отделения

Xc

Yc

Отделение за охлаждане

1,25

1,35

Отделение за пресни продукти

1,20

1,30

Отделение 0 °С

1,15

1,25

Отделение без звезда

1,15

1,25

Отделение (*)

1,12

1,20

Отделение (**)

1,08

1,15

Отделение (***) и (****)

1,05

1,10

 

 

 

4. Максимално допустимият разход на електрическа енергия (Еmax е изразен в kWh за 24 часа, изчислен до втората цифра след десетичната запетая) за хладилен уред с приравнен обем Vadj се определя от следните уравнения за всяка категория хладилни уреди:

Кате-

Описание

Еmax (kWh/24 ч)

гория

 

 

1

Хладилник без от-

(0,207 x Vadj + 218)/365

 

деление за ниска

 

 

температура

 

2

Хладилник/охлади-

(0,207 x Vadj + 218)/365

 

тел с отделение за

 

 

5 °С и/или 12 °С

 

3

Хладилник с отде-

(0,207 x Vadj + 218)/365

 

ление за ниска тем-

 

 

пература без звезда

 

4

Хладилник с отде-

(0,557 x Vadj + 166)/365

 

ление за ниска тем-

 

 

пература (*)

 

5

Хладилник с отде-

(0,402 x Vadj + 219)/365

 

ление за ниска тем-

 

 

пература (**)

 

6

Хладилник с отде-

(0,573 x Vadj + 206)/365

 

ление за ниска тем-

 

 

пература (***)

 

7

Хладилник/замра-

(0,697 x Vadj + 272)/365

 

зител и уред за съх-

 

 

раняване на замра-

 

 

зени хранителни

 

 

продукти с отделе-

 

 

ние за ниска тем-

 

 

пература (****)

 

8

Замразител и уред

(0,434 x Vadj + 262)/365

 

за съхранение на

 

 

замразени храни-

 

 

телни продукти

 

 

тип "шкаф"

 

9

Замразител и уред

(0,480 x Vadj + 195)/365

 

за съхранение на

 

 

замразени храни-

 

 

телни продукти

 

 

тип "ракла"

 

 

 

 

5. За хладилници/замразители и уреди за съхраняване на замразени хранителни продукти с повече от две врати или за други хладилни уреди, които не са описани в т. 4, максимално допустимият разход на електрическа енергия (Еmax) се определя от температурата и класификацията чрез звезди на отделението с най-ниска температура, както следва:

Температура

Кате-

Еmax (kWh/24 ч)

на най-студеното

гория

 

отделение

 

 

> - 6 °С

1/2/3

(0,207 x Vadj + 218)/365

І - 6 °С (*)

4

(0,557 x Vadj + 166)/365

І - 12 °С (**)

5

(0,402 x Vadj + 219)/365

І - 18 °С (***)

6

(0,573 x Vadj + 206)/365

І - 18 °С (****)

7

(0,697 x Vadj + 272)/365

 

 

 

6.1. Ако разходът на електрическа енергия на хладилен уред, представен за проверка, е по-малък или равен на Еmax (стойността на максимално допустимия разход на електрическа енергия за неговата категория, както е определено в приложение № 2) + 15 %, на хладилния уред се издава декларация за съответствие с изискванията за разход на електрическа енергия по наредбата.

6.2. Ако разходът на електрическа енергия на хладилния уред е по-голям от Еmax + 15 %, трябва да бъде измерен разходът на електрическа енергия на допълнителни три хладилни уреда. Ако средноаритметичният разход на електрическа енергия на тези три хладилни уреда е по-малък или равен на Еmax + 10 %, на уреда се издава декларация за съответствие като отговарящ на изискванията за разход на електрическа енергия по наредбата.

6.3. Ако средноаритметичният разход на електрическа енергия на допълнителните три хладилни уреда надвишава Еmax + 10 %, хладилният уред трябва да бъде определен като несъответстващ на изискванията за разход на електрическа енергия по наредбата.