НАРЕДБА № 117 ОТ 10 ЯНУАРИ 2005 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА НОВИ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ОТ КАТЕГОРИЯ L (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 67 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 Г.)

Издадена от Министерството на транспорта и съобщенията Обн. ДВ. бр.12 от 4 Февруари 2005г., изм. ДВ. бр.67 от 18 Август 2006г.,изм. и доп. ДВ. бр.77 от 3 Септември 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.72 от 29 Август 2014г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за:

1. (изм. - ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) одобряване типа на нови моторни превозни средства (МПС) от категориите, посочени в чл. 149, ал. 1, т. 1 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП), със или без сдвоени колела, предназначени за движение по пътищата;

2. (изм. и доп. - ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) одобряване типа на нови системи, компоненти или отделни технически възли, предназначени за монтиране на МПС по т. 1;

3. издаване на сертификат за одобряване на типа;

4. удостоверяване на съответствие с одобрения тип;

5. (нова - ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) определянето на техническите служби за одобряване на типа;

6. (нова - ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) обмена на информация с Европейската комисия и компетентните органи на другите държави членки.

Чл. 2. (Отм. - ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Чл. 3. Наредбата не се прилага за:

1. превозни средства, чиято конструктивна максимална скорост не превишава 6 km/h;

2. превозни средства, предназначени за управление от пешеходци;

3. превозни средства, предназначени за използване от трудноподвижни лица;

4. превозни средства, предназначени за състезания;

5. превозни средства, пуснати в действие преди влизане в сила на наредбата;

6. трактори и самоходни машини, попадащи в обхвата на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника;

7. превозни средства, конструирани предимно за използване извън пътищата, за развлекателни цели, със симетрично разположени колела - едно в предната част на превозното средство и две в задната му част;

8. колесни превозни средства с помощни педали, оборудвани с допълнителен електродвигател с максималната постоянна номинална мощност 0,25 kW, на който захранването постепенно намалява и прекъсва при достигане на скорост 25 km/h или ако водачът спре да използва педалите;

9. компоненти или отделни технически възли, когато не са предназначени за монтиране на МПС, предмет на наредбата;

10. единични бройки МПС.

Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) За целите на наредбата МПС, посочени в чл. 1, т. 1, се делят на:

1. двуколесни мотопеди от категория L1e;

2. триколесни мотопеди от категория L2e;

3. двуколесни мотоциклети от категория L3e;

4. двуколесни мотоциклети от категория L4e;

5. триколесни мотоциклети от категория L5е;

6. четириколесни мотопеди от категория L6e;

7. четириколесни МПС, различни от тези по т. 6 от категория L7e.

(2) Моторните превозни средства от категория L6e трябва да отговарят на техническите изисквания, приложими за категории L2e, освен ако в наредби по чл. 138, ал. 4 ЗДвП (директиви), посочени в раздел I от приложение № 1, не са предвидени отделни технически изисквания.

(3) Моторните превозни средства от категория L7e трябва да отговарят на техническите изисквания, приложими за категории L5e, освен ако в наредби (директиви), посочени в раздел I от приложение № 1, не са предвидени отделни технически изисквания.

(4) Изискванията за МПС от категории Le по ал. 1 се прилагат и към другите МПС, посочени вчл. 149, ал. 1, т. 1 ЗДвП.

Чл. 5. (Отм. - ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)

 

Глава втора.
ОДОБРЯВАНЕ НА ТИПА

Раздел I. Заявление за одобряване на типа

Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) За одобряване типа на МПС, система, компонент или отделен технически възел производителят подава заявление до изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" (ИА "АА").

(2) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) За един и същи тип МПС, система, компонент или отделен технически възел производителят подава заявление само до една държава членка.

Чл. 7. (1) Към заявлението по чл. 6 производителят прилага:

1. копие от документа за съдебна регистрация - за упълномощен представител на производител, който не е установен на територията на Република България, или за производител на територията на Република България;

2. (изм. - ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) за одобряване типа на МПС - три екземпляра техническа документация, съдържаща попълнен списък с данни съгласно раздел II от приложение № 1 (приложение II от Директива 2002/24/ЕО), включително документите, описани в този списък с данни, както и:

а) копия на сертификати за одобряване типа на системи, компоненти или отделни технически възли за МПС, когато има такива, издадени по наредбите (директивите), посочени в раздел I от приложение № 1;

б) копия на сертификати за одобряване типа на системи, компоненти или отделни технически възли за МПС, когато има такива, издадени от компетентните органи на държави - членки на Европейския съюз;

в) съобщения за одобряване типа на системи, отделни технически възли или компоненти за МПС, когато има такива, издадени по Правила на ИКЕ/ООН;

г) информация за действието на системите, компонентите или отделните технически възли с електронно управление;

3. (изм. - ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) за одобряване типа на система, компонент или отделен технически възел за МПС - три екземпляра техническа документация и попълнен списък с данни, определен в наредба (директива), която се отнася за съответния тип система, отделен технически възел или компонент, посочена в раздел I от приложение № 1;

4. (изм. - ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) протоколи, когато има такива, издадени от избрана от него техническа служба, съдържащи резултати от проведени проверки и изпитвания за съответствие с техническите изисквания, определени в наредбите (директивите), посочени в раздел I от приложение № 1 на избран(и) образец(и) от МПС, системи, компоненти или отделни технически възли;

5. документ за платена държавна такса.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Чл. 8. (Отм. - ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) За всеки тип МПС, система, компонент или отделен технически възел в ИА "АА" се оформя техническо досие със съдържание, което се съхранява в срок до 10 години от производството на последната бройка от одобрен тип МПС, система, компонент или отделен технически възел.

Раздел II. Одобряване типа на МПС от категория L (Загл. изм. - ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) Изпълнителният директор на ИА "АА" одобрява типа МПС, когато то отговаря на следните условия:

1. съответства на данните, посочени в техническата документация от производителя;

2. отговаря на техническите изискванията на наредбите (директивите), посочени в раздел I от приложение № 1.

(2) Изпълнителният директор на ИА "АА" отказва одобряването типа на МПС, когато:

1. моторното превозно средство не съответства на изисквания, определени в ал. 1;

2. установи, че дадено МПС, въпреки че съответства на изискванията на ал. 1, представлява сериозен риск за безопасността на движението по пътищата.

(3) Отказът по ал. 2 се мотивира писмено и подлежи на обжалване по реда на Закона за административното производство.

Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) При одобряване типа на МПС, когато към заявлението не са приложени документите по чл. 7, ал. 1, т. 2 и 4, изпълнителният директор на ИА "АА":

1. проверява съответствието на МПС с данните, предоставени от производителя в техническото досие;

2. изисква производителят да предостави протоколи, издадени от избрана от него техническа служба, съдържащи резултати от проведени изпитвания за съответствие с техническите изисквания, определени в наредбите (директивите), посочени в раздел I от приложение № 1;

3. изисква от производителя протоколи, издадени от избрана от него техническа служба, за извършени монтажни проверки на системи, компоненти или отделни технически възли.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) След представяне на протоколите по ал. 1 изпълнителният директор на ИА "АА" проверява съответствието на МПС с техническите изисквания, определени в наредбите (директивите), посочени в раздел I от приложение № 1.

Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) При одобряване типа на МПС с представени документи по чл. 7, ал. 1, т. 2 и 4 изпълнителният директор на ИА "АА":

1. проверява дали представените протоколи, сертификати и/или съобщения за одобряване на типа са издадени за системи, компоненти или отделни технически възли, предназначени за представеното за одобряване дву- или триколесно МПС;

2. (изм. - ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) проверява съответствието на данните от техническата документация и списъка с данни с данните в протоколите, техническата документация, техническите досиета, сертификатите и/или съобщенията за одобряване на типа.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Когато за удостоверяването на данни от списъка с данни не са представени копия на сертификати или съобщения за одобряване на типа или протоколи от проведени изпитвания, изпълнителният директор на ИА "АА":

1. (изм. - ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) изисква от производителя протоколи, издадени от избрана от него техническа служба, съдържащи резултати от проведени проверки и изпитвания за съответствие с техническите изисквания, определени в наредбите (директивите), посочени в раздел I от приложение № 1;

2. при необходимост включва в искането по т. 1 извършването на монтажни проверки на системи, компоненти или отделни технически възли.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) В случай на представени сертификати или съобщения за одобряване типа на системи, компоненти или отделни технически възли не се извършва проверка и изпитване за съответствие с техническите изисквания, определени в съответните наредби (директиви), посочени в раздел I от приложение № 1.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) След предоставяне на протоколите по ал. 2 изпълнителният директор на ИА "АА" проверява съответствието на МПС с техническите изисквания, определени в наредбите (директивите), посочени в раздел I от приложение № 1.

Чл. 13. (1) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Преди да пристъпи към одобряване типа на МПС, в срок до един месец след представяне на всички необходими документи за техническото досие изпълнителният директор на ИА "АА" взима всички необходими мерки, за да се увери, при необходимост в сътрудничество с компетентните органи на държавата членка, в която се осъществява производството или вносът в Общността, че разпоредбите по глава пета от тази наредба относно мерките за осигуряване на съответствие на продукцията са изпълнени.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Мерките по ал. 1 включват проверка за наличие на документирани планове за провеждане на периодични изпитвания и проверки, необходими за установяване на непрекъснато съответствие с одобрения тип МПС, включително тези, определени в наредбите (директивите), посочени в раздел I отприложение № 1.

Раздел III. Одобряване типа на система, компонент или отделен технически възел

Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) Изпълнителният директор на ИА "АА" одобрява типа система, компонент или отделен технически възел, когато отговарят на следните условия:

1. съответстват на данните, посочени от производителя в техническо досие;

2. отговарят на изискванията по наредбите (директивите), посочени в раздел I отприложение № 1.

(2) Изпълнителният директор на ИА "АА" отказва одобряването типа на система, компонент или отделен технически възел, когато:

1. системата, компонентът или отделният технически възел не съответстват на изисквания, определени в ал. 1;

2. установи, че дадените система, компонент или отделен технически възел, въпреки че съответстват на изискванията на ал. 1, представляват сериозен риск за безопасността на движението по пътищата.

(3) Отказът по ал. 2 се мотивира писмено и подлежи на обжалване по реда на Закона за административното производство.

Чл. 15. (1) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) При одобряване типа на система, компонент или отделен технически възел за МПС, когато към заявлението не са приложени документите по чл. 7, ал. 1, т. 4, изпълнителният директор на ИА "АА":

1. (изм. - ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) проверява съответствието на системата, компонента или отделния технически възел с данните от техническата документация и списъка, определен в наредбата (директивата), посочена в раздел I от приложение № 1, която се отнася за съответния тип система, компонент или отделен технически възел;

2. (изм. - ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) изисква производителят да предостави протоколи, издадени от избрана от него техническа служба, съдържащи резултати от проведени проверки и изпитвания за съответствие с техническите изисквания, определени в наредба (директива), посочена в раздел I от приложение № 1, която се отнася за съответния тип система, компонент или отделен технически възел.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Когато компонент или отделен технически възел изпълнява функциите си само във връзка с други части на МПС, изпълнителният директор на ИА "АА" включва в искането по ал. 1, т. 2 представяне на протоколи от проведени проверки или изпитвания за съответствието на компонентите или отделните технически възли с техническите изисквания, определени в наредбата (директивата), посочена в раздел I от приложение № 1, в реални или симулативни условия.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) След представяне на протоколите по ал. 1 и 2 изпълнителният директор на ИА "АА" проверява съответствието на системата, компонента или отделния технически възел с техническите изисквания, определени в наредбата (директивата), посочена в раздел I от приложение № 1.

Чл. 16. (1) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) При одобряване типа на система, компонент или отделен технически възел за МПС с представени към заявлението документи по чл. 7, ал. 1, т. 4 изпълнителният директор на ИА "АА":

1. (изм. - ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) проверява съответствието на системата, компонента или отделния технически възел с данните от техническата документация и списъка с данни, определен в наредбата (директивата), посочена в раздел I от приложение № 1, която се отнася за съответния тип система, компонент или отделен технически възел;

2. проверява дали приложените към заявлението протоколи са издадени за представената за одобряване система, компонент или отделен технически възел;

3. (изм. - ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) проверява съответствието на данните от техническата документация и списъка с данни, определен в наредбата (директивата), посочена в раздел I от приложение № 1, с данните в протоколите.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Когато за удостоверяването на данни от списъка с данни, определен в наредбата (директивата), посочена в раздел I отприложение № 1, не са представени протоколи от проведени проверки и изпитвания, изпълнителният директор на ИА "АА":

1. (изм. - ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) изисква от производителя протоколи, издадени от избрана от него техническа служба, съдържащи резултати от проведени проверки и изпитвания за съответствие с техническите изисквания, определени в наредбата (директивата), посочена в раздел I от приложение № 1, която се отнася за съответния тип система, компонент или отделен технически възел;

2. (изм. - ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) включва в искането по т. 1 представяне на протоколи за проведени изпитвания в реални или симулативни условия, когато компонент или отделен технически възел изпълнява функциите си само във връзка с други части на МПС и такива не са приложени към заявлението за одобряване на типа.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) След предоставяне на протоколите по ал. 2 изпълнителният директор на ИА "АА" проверява съответствието на системата, компонента или отделния технически възел с техническите изисквания, определени в наредбата (директивата), посочена в раздел I от приложение № 1.

Чл. 17. (1) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Преди да пристъпи към одобряване типа, в срок до един месец след представяне на всички необходими документи за техническото досие изпълнителният директор на ИА "АА" взима всички необходими мерки, за да се увери, при необходимост в сътрудничество с компетентните органи на другите държави членки, в които се осъществява производството или вносът в Общността, че разпоредбите по глава пета от тази наредба относно мерките за осигуряване на съответствие на продукцията са изпълнени.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Мерките по ал. 1 включват проверка за наличие на документирани планове за провеждане на периодични изпитвания и проверки, необходими за установяване на непрекъснато съответствие с одобрения тип, включително тези, определени в наредбите (директивите), посочени в раздел I от приложение № 1.

Раздел IV. Сертификат за одобряване на типа (Загл. изм. - ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Чл. 18. (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) За всеки тип МПС в срок до един месец след приключване на процедурите по чл. 13 изпълнителният директор на ИА "АА":

1. попълва формуляра за одобряване на типа, образец на който е даден в раздел III отприложение № 1 (приложение III на Директива 2002/24/ЕО);

2. попълва резултатите от изпитванията в съответните рубрики от документа, образец на който е даден в раздел VII от приложение № 1 (приложение VII на Директива 2002/24/ЕО);

3. прилага документа по т. 2 към документа по т. 1.

(2) За всеки тип система, компонент или отделен технически възел в срок до един месец след приключване на процедурата по чл. 17 изпълнителният директор на ИА "АА" попълва формуляра за одобряване на типа, образец на който е даден в съответната наредба (директива), посочена в раздел I от приложение № 1, която се отнася за съответния тип система, компонент или отделен технически възел.

(3) Сертификатите за одобряване на типа на МПС, системи, компоненти и отделни технически възли се номерират съгласно метода, описан в част A, раздел V от приложение № 1 (част А, приложение V от Директива 2002/24/ЕО).

(4) В сертификата за одобряване типа на компонент или отделен технически възел, който изпълнява функциите си само във връзка с други части на МПС, се отбелязват ограниченията, отнасящи се до обхвата на одобрението, условията за използване и начините за монтиране.

(5) Изпълнителният директор на ИА "АА" предоставя екземпляр от сертификата за одобряване на типа на производителя.

(6) Сертификатът за одобряване на типа се съхранява от производителя.

Чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Изпълнителният директор на ИА "АА" прилага техническата документация и документите по чл. 18 към техническото досие.

Чл. 20. (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Изпълнителният директор на ИА "АА" съхранява информацията за издадените сертификати за одобряване типа на МПС, системи, компоненти или отделни технически възли.

Раздел V. Отказ за издаване на сертификат за одобряване на типа (Отм. - ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Чл. 21. (Отм. - ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)

 

Глава трета.
ИЗКЛЮЧЕНИЯ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 67 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 Г.)

Чл. 22. (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) По изключение, без да се нарушават разпоредбите по глава втора, изпълнителният директор на ИА "АА" може да одобри МПС, система, компонент или отделен технически възел, които не отговарят на едно или няколко технически изисквания, определени в наредбите (директивите), посочени в раздел I от приложение № 1, в случаите на:

1. моторни превозни средства, предназначени за осигуряване на обществения ред, за гражданската защита, противопожарната охрана, както и системи, компоненти или отделни технически възли за тях;

2. малки серии МПС, системи, компоненти или отделни технически възли, чието производство за година и за тип не надвишава 200 броя.

(2) За МПС, компоненти или отделни технически възли, в които се използват технологии или концепции, които по своето естество са несъвместими с едно или няколко от изискванията на една или няколко от наредбите (директивите), посочени в раздел I от приложение № 1, се прилага чл. 17 от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета (ДВ, бр. 59 от 2003 г.).

Чл. 23. (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) В случаите по чл. 22 към заявлението по глава втора, производителят посочва несъответствието с техническите изисквания.

Чл. 24. (Отм. - ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)

 

Глава четвърта.
УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕ С ОДОБРЕНИЯ ТИП

Чл. 25. (1) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Производителят удостоверява със сертификат за съответствие, образец на който е даден в част A, раздел IV от приложение № 1 (приложение IV от Директива 2002/24/ЕО), съответствието на всяко произведено МПС с одобрения тип, издаден въз основа на сертификата за одобряване на типа.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Издаденият от производителя сертификат за съответствие по ал. 1 трябва да придружава всяко МПС.

(3) (Нова - ДВ, бр. 72 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) Сертификатите за съответствие се издават за превозни средства, които отговарят на изискванията на Наредба № 130 от 2005 г. за одобряване типа на определени компоненти за нови моторни превозни средства от категория L и одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория L по отношение на определени характеристики (ДВ, бр. 76 от 2005 г.).

Чл. 26. (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Всяко МПС, произведено в съответствие с одобрения тип, се обозначава с маркировка за одобряване на типа, съставена от секции 1, 3 и 4 на номера за одобряване, описани в част А, раздел V от приложение № 1(част А, приложение V от Директива 2002/24/ЕО).

Чл. 27. (1) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Производителят удостоверява със сертификат за съответствие, образец на който е даден в част Б, раздел IV от приложение № 1 (част Б, приложение IV от Директива 2002/24/ЕО), съответствието на всеки произведен компонент или отделен технически възел за МПС с одобрения тип, издаден въз основа на сертификата за одобряване на типа.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Не се изисква издаване на сертификата по ал. 1 за оригинални компоненти или отделни технически възли, предназначени за МПС.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Производителят удостоверява съответствието на компонент или отделен технически възел с одобрения тип въз основа на сертификата за одобряване на типа, като поставя на всеки компонент или отделен технически възел, произведен в съответствие с одобрения тип, своето търговско наименование или това на завода, обозначението на типа и маркировката за одобряване на типа, когато това се изисква от наредбите (директивите), посочени в раздел I от приложение № 1.

(4) В случай на задължително поставяне на маркировка за одобряване на типа на всеки компонент или отделен технически възел не се изисква издаването на сертификат за съответствие по ал. 1.

Чл. 28. Сертификатите за съответствие по чл. 25 и 27 се издават на хартия с идентификационния знак на производителя и защитени така, че да се избегне възможността от подправяне.

Чл. 29. (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Притежателят на сертификат за одобряване типа на компонент или отделен технически възел, в който съгласно чл. 18, ал. 4 се съдържат ограничения за използване, трябва да предоставя подробни данни за тези ограничения и инструкции за начините на монтаж, където е приложимо към всеки произведен отделен технически възел или компонент.

Чл. 30. (Отм. - ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Чл. 31. (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) В случай че това се изисква от наредба (директива), посочена в раздел I от приложение № 1, всеки компонент или отделен технически възел, произведен в съответствие с одобрения тип, трябва да бъде обозначен с маркировка за одобряване съгласно изискванията, определени в част Б, раздел V отприложение № 1 (част Б, приложение V от Директива 2002/24/ЕО).

(2) Номерът за одобрение, посочен в т. 1.2 на част Б, раздел V от приложение № 1 (част Б, приложение V от Директива 2002/24/ЕО), се съставя съгласно изискванията на секция 4 от номера за одобрение, определен в част А, раздел V от приложение № 1 (част А, приложение V от Директива 2002/24/ЕО).

Чл. 32. (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Информацията, съдържаща се в маркировката за одобряване на типа, може да бъде допълнена с данни за определени характеристики, специфични за компонента или отделния технически възел, ако това се изисква в наредбите (директивите), посочени в раздел I от приложение № 1.

Чл. 33. (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Притежателят на сертификат за одобряване на типа на неоригинален отделен технически възел, който може да се използва за един или повече типове МПС, предоставя подробна информация, позволяваща еднозначното идентифициране на тези типове, с всеки отделен технически възел.

 

Глава пета.
СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ПРОДУКЦИЯТА

Раздел I. Осигуряване съответствието на продукцията с одобрен тип

Чл. 34. (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) Производителят носи отговорност за производството на всяко МПС, система, компонент или отделен технически възел в съответствие с одобрения тип.

(2) За да осигури съответствие на всички произведени, пускани на пазара и пускани в действие от него, МПС, системи, компоненти и отделни технически възли, с одобрения тип производителят взима всички необходими мерки в съответствие с разпоредбите по:

1. раздел VI от приложение № 1 (приложение VI на Директива 2002/24/ЕО);

2. наредбите (директивите), посочени в раздел I от приложение № 1.

Чл. 35. (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) Изпълнителният директор на ИА "АА" носи отговорност за издадените от него сертификати за одобряване на типа.

(2) Когато е издал сертификат за одобрение на типа, изпълнителният директор на ИА "АА" извършва контрол на съответствието на продукцията в съответствие с разпоредбите на:

1. тази глава и на раздел VI от приложение № 1 (приложение VI на Директива 2002/24/ЕО);

2. наредбите (директивите), посочени в раздел I от приложение № 1.

(3) Проверките по ал. 2 се извършват най-малко един път годишно.

(4) При необходимост проверките по ал. 2 се извършват в сътрудничество с компетентните органи на другите държави членки:

1. които са издали сертификати за одобрения на системи, компоненти и отделни технически възли;

2. в които е извършено производството или вносът в Общността.

Чл. 36. (Отм. - ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Чл. 37. (Отм. - ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Чл. 38. (Отм. - ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Чл. 39. (Отм. - ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Чл. 40. (Отм. - ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Чл. 41. (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) Моторно превозно средство, система, компонент или отделен технически възел не съответства на одобрения тип, когато има различия спрямо данните в сертификата за одобряване на типа или в техническите им досиета.

(2) Когато различията по ал. 1 са в допустимите граници, определени с наредбите (директивите), посочени в раздел I от приложение № 1, се приема, че МПС, системата, компонентът или отделният технически възел съответства на одобрения тип.

Раздел II. Несъответствие с одобрения тип

Чл. 42. (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) В случаите по чл. 41, ал. 1изпълнителният директор на ИА "АА" извършва проверка на производството и разпорежда предприемането на мерки за привеждане на продукцията в съответствие с одобрения тип.

(2) Когато съответствието с одобрения тип не бъде възстановено в срока, определен в разпорежданията по ал. 1, изпълнителният директор на ИА "АА" попълва сертификат за отнемане на одобряването на типа.

Чл. 43. (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) В случай че се установи, че МПС, система, компонент или отделен технически възел не отговаря на одобрения от компетентен орган на друга държава членка тип, изпълнителният директор на ИА "АА" може да поиска от този орган да провери установените нередности.

(2) В случай че компетентен орган на друга държава членка установи, че МПС, система, компонент или отделен технически възел не отговаря на одобрения от изпълнителния директор на ИА "АА" тип, този орган може да поиска от изпълнителния директор да провери установените нередности.

(3) В случаите по ал. 2 изпълнителният директор на ИА "АА" предприема мерките по чл. 35.

(4) В случаите по ал. 2, когато изпълнителният директор след извършване на проверките почл. 35 установи, че са налице обстоятелствата по чл. 42, ал. 1, той:

1. уведомява органа за одобряване на типа, поискал информацията, и се опитва да разреши спора;

2. предоставя информация на Европейската комисия при необходимост.

Чл. 44. (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) Производителят, на който е издадено одобрение на типа, незабавно осведомява изпълнителния директор на ИА "АА" в случаите, когато провежда кампания по изтегляне от пазара, съгласно разпоредбите наЗакона за защита на потребителите, на регистрирани или пуснати в употреба МПС, защото една или повече системи, отделни технически възли или компоненти, независимо от това, дали са били надлежно одобрени или не, съгласно изискванията на тази наредба (Директива 2002/24/ЕО) или на наредба (директива), посочена в раздел I от приложение № 1, представляват сериозен риск за безопасността на движението по пътищата, общественото здраве или опазването на околната среда.

(2) Производителят предлага на изпълнителния директор на ИА "АА" комплекс от подходящи мерки, които да неутрализират риска, посочен в ал. 1.

(3) Изпълнителният директор на ИА "АА" незабавно информира органите за одобряване на типа на другите държави членки за предложените мерки.

(4) В случай че изпълнителният директор на ИА "АА" не е удовлетворен от мерките, предприети от производителя, или получи информация от орган за одобряване на типа на друга държава членка, че мерките са незадоволителни, той взема всички предпазни мерки, включително и отнемане на одобряването на типа, когато производителят не предложи и приложи ефективни, коригиращи мерки.

(5) Този член се прилага и за части, които не са предмет на изисквания в законодателен акт.

Чл. 44а. (Нов - ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Изпълнителният директор на ИА "АА" информира Комисията за защита на потребителите, когато:

1. са налице обстоятелствата по чл. 42 и чл. 44, ал. 4;

2. получи информация от орган за одобряване на типа на друга държава членка, че на нейната територия се провежда кампания по изтегляне от пазара на МПС, системи, отделни технически възли и компоненти, които представляват сериозен риск за безопасността на движението по пътищата, общественото здраве или опазването на околната среда.

 

Глава шеста.
ИЗМЕНЕНИЕ НА ТИПА

Чл. 45. (1) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Производителят на одобрен по реда на тази наредба тип МПС, система, компонент или отделен технически възел уведомява изпълнителния директор на ИА "АА" за всякакви настъпили промени в данните, посочени от него в документите по чл. 7, ал. 1, т. 2 и 3.

(2) В случаите по ал. 1 производителят подава заявление за одобряване на измененията на типа до изпълнителния директор на ИА "АА".

(3) Към заявлението производителят прилага страниците от техническата документация, в които са попълнени измененията, като на всяка от тях отбелязва датата на изменението.

Чл. 46. (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Изпълнителният директор на ИА "АА" в срок до един месец след получаване на заявлението уведомява притежателя на сертификата дали измененията на типа МПС, система, компонент или отделен технически възел изискват извършване на изпитвания и проверки.

Чл. 47. (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) Изпълнителният директор на ИА "АА":

1. проверява съответствието на:

а) моторното превозно средство с данните от техническата документация и списъка по раздел II от приложение № 1 (приложение II от Директива 2002/24/ЕО);

б) системата, отделния технически възел или компонента с данните от техническата документация и списъка с данни, определен в наредбата (директивата), посочена в раздел I от приложение № 1, която се отнася за съответния тип система, отделен технически възел или компонент;

2. изисква производителят да предостави протоколи, издадени от избрана от него техническа служба, съдържащи резултати от проведени проверки и изпитвания за съответствие с техническите изисквания, определени в наредбите (директивите), посочени в раздел I отприложение № 1;

3. изисква производителят да предостави протоколи, издадени от избрана от него техническа служба, за извършени монтажни проверки на системи, компоненти или отделни технически възли.

(2) Когато компонент или отделен технически възел изпълнява функциите си само във връзка с други части на МПС, изпълнителният директор на ИА "АА" включва в искането по ал. 1, т. 2 представяне на протоколи от монтажни проверки на системи, компоненти или отделни технически възли и проведени проверки и изпитвания за съответствието на компонентите или отделните технически възли с техническите изисквания, определени в наредбите (директивите), посочени в раздел I от приложение № 1, в реални или симулативни условия.

(3) След предоставяне на изисканите по ал. 1 и 2 протоколи от проведени проверки и изпитвания изпълнителният директор на ИА "АА" проверява съответствието на МПС, системата, компонента или отделния технически възел с техническите изисквания, определени в наредбите (директивите), посочени в раздел I от приложение № 1.

Чл. 48. (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Изпълнителният директор на ИА "АА" одобрява изменение на тип МПС, система, компонент или отделен технически възел, когато:

1. е налице съответствие на данните, посочени в измененията на техническата документация;

2. (изм. - ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) моторното превозно средство, системата, отделният технически възел или компонентът отговаря на изискванията на тази наредба (Директива 2002/24/ЕО).

Чл. 49. (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) Когато се налага промяна на данните, съдържащи се в техническото досие, изменението се обозначава като "ревизия".

(2) При одобряване на ревизии изпълнителният директор на ИА "АА":

1. проверява датата на изменението на документацията, която е изписана на всяка страница;

2. заверява с печат съответните страници с изменените данни в техническата документация, предоставена от производителя;

3. комплектува техническата документация с включените изменения;

4. изменя съдържанието на техническото досие.

Чл. 50. (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) Изменението се обозначава като "разширение" в случаите, когато в допълнение на разпоредбите по чл. 39:

1. се изискват допълнителни изпитвания и проверки;

2. са променени данни от сертификата за одобряване на типа, с изключение на неговите приложения;

3. съгласно разпоредбите на наредба (директива), посочена в раздел I от приложение № 1, влизат в сила нови изисквания за одобряване типа на МПС, система, отделен технически възел или компонент.

(2) В случай на изменения в списъка с данни по раздел II от приложение № 1 (приложение II от Директива 2002/24/ЕО), които изискват промяна на един или повече записи от сертификата за съответствие на МПС по раздел IV от приложение № 1 (приложение IV от Директива 2002/24/ЕО), с изключение на изменения по т. 19.1 и от т. 45 до т. 51 включително, се изисква промяна на идентификационния номер на списъка с данни.

(3) В случаите по ал. 1, т. 1 и 2 и ал. 2 изпълнителният директор на ИА "АА" следва да попълни ревизиран сертификат за одобряване на типа, на който е отбелязан номерът на разширението.

(4) В случаите по ал. 1, т. 3, когато това е предвидено в наредба (директива) по раздел I отприложение № 1, третата секция на номера за одобряване следва да бъде осъвременена.

(5) В случаите по ал. 1, т. 3 не се изискват изменения на типа, когато от техническа гледна точка новите изисквания не се отнасят до типа или категорията МПС, за която е издаден сертификатът за одобряване на типа.

Чл. 51. (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) Всеки път, когато издава разширение на одобрения тип, изпълнителният директор на ИА "АА" осъвременява съответните секции от сертификата за одобряване, приложенията към него и съдържанието на техническото досие, така че да е видна датата на последното разширение или ревизия или датата на последната консолидирана и осъвременена версия.

(2) На сертификата за одобряване трябва да са ясно обозначени причината за разширението и датата на издаване.

Чл. 52. (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) Валидността на сертификатите за одобряване на типа се прекратява в един от следните случаи:

1. по силата на наредба (директива), посочена в раздел I от приложение № 1, нови изисквания, приложими към одобряването на типа на МПС, системи, отделни технически възли или компоненти стават задължителни за регистрацията, продажбата или пускането в употреба и е невъзможно да се осъвременят издадените одобрения в съответствие с тези нови изисквания;

2. доброволно окончателно спиране на производството от страна на производителя;

3. изтичане валидността на одобряването на типа по силата на специални ограничения.

(2) При окончателно спиране на производството на одобрен тип МПС, система, отделен технически възел или компонент в срок до 20 дни производителят информира изпълнителния директор на ИА "АА".

 

Глава седма.
ТЕХНИЧЕСКИ СЛУЖБИ (НОВА - ДВ, БР. 67 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 Г.)

Чл. 53. (Нов - ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) Министърът на транспорта със заповед одобрява техническите служби, които осъществяват проверки или изпитвания за целите на одобряването типа на МПС, система, отделен технически възел или компонент, предвидени в тази наредба (Директива 2002/24/ЕО) или в наредбите (директивите), посочени в раздел I от приложение № 1. В заповедта се определят процедурите за изпитване, за които е одобрена всяка техническа служба.

(2) Техническата служба отговаря на следните условия:

1. провежда изпитвания или осъществява проверки за целите на одобряването на типа, определени с тази наредба (Директива 2002/24/ЕО) или с наредбите (директивите), посочени в раздел I от приложение № 1;

2. удовлетворява критериите на БДС EN ISO/IEC 17025:2005 "Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране";

3. притежава валиден сертификат за акредитация по БДС EN ISO/IEC 17025:2005; в обхвата на акредитацията се включват методите за изпитване, определени в тази наредба (Директива 2002/24/ЕО) или в наредби (директиви), посочени в раздел I от приложение № 1.

(3) Производител не може да бъде одобрен като техническа служба, с изключение на случаите, когато това е предвидено в наредба (директива), посочена в раздел I отприложение № 1.

(4) За целите на наредбата (Директива 2002/24/ЕО) техническата служба може да използва оборудване, което не е нейна собственост, при условие че е получила разрешение от изпълнителния директор на ИА "АА".

(5) Заповедите по ал. 1 се публикуват на интернет страниците на Министерството на транспорта и на ИА "АА".

Чл. 54. (Нов - ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) За получаване на одобрение лицата, които желаят да осъществяват дейност като техническа служба, подават заявление (приложение № 2) в Министерството на транспорта.

(2) Към заявлението по ал. 1 прилагат:

1. копие от документа за съдебна регистрация;

2. списък на процедурите за изпитване, за които кандидатства да бъде одобрен като техническа служба;

3. копие от сертификата за акредитация, издаден от националния орган по акредитация или от орган, с който има влязло в сила споразумение за взаимно признаване на дейностите по акредитация;

4. копие от документа, определящ пълния обхват на акредитацията;

5. документ за платена държавна такса.

(3) В срок един месец след получаване на пълния комплект от документи министърът на транспорта издава заповед за одобряване или прави мотивиран отказ.

(4) Отказът за издаване на заповед за одобряване като техническа служба може да се обжалва по реда на Закона за административното производство.

Чл. 55. (Нов - ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) Одобрените технически служби са длъжни да уведомяват министъра на транспорта за всяка промяна, която би могла да доведе до несъответствие с критериите по чл. 53, ал. 2.

(2) В случаите по ал. 1 изпълнителният директор на ИА "АА" може да извърши проверка на място в техническата служба.

(3) В 14-дневен срок от извършването на проверката по ал. 2 изпълнителният директор на ИА "АА" изготвя доклад с предложение до министъра на транспорта.

(4) Министърът на транспорта издава заповед за отнемане на одобрението на техническа служба при:

1. изразено желание от страна на лицето, одобрено като техническа служба;

2. прекратяване на дейността;

3. изтичане срока на валидност, временно спиране или отнемане на сертификата за акредитация по БДС EN ISO/IEC 17025:2005;

4. ограничаване на акредитацията в частта методи за изпитване, определени в настоящата наредба (Директива 2002/24/ЕО) или в наредби (директиви), посочени в раздел I отприложение № 1.

Чл. 56. (Нов - ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) За провеждане на изпитванията или проверките, определени в тази наредба (Директива 2002/24/ЕО) или в наредбите (директивите), посочени в раздел I от приложение № 1, до появата на одобрени от министъра на транспорта технически служби, могат да бъдат използвани:

1. органи за одобряване на типа на държави - членки на ЕС, изпълняващи функциите на техническа служба;

2. технически служби на други държави членки, определени съгласно изискванията на Директива 2002/24/ЕО.

 

Глава осма.
ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ С ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ И КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ НА ДРУГИТЕ ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ (НОВА - ДВ, БР. 67 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 Г.)

Раздел I. Нотификация на орган за одобряване на типа и технически служби (Нов - ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Чл. 57. (Нов - ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) Министърът на транспорта нотифицира на Европейската комисия и на другите държави членки името и адреса на органа за одобряване на типа.

(2) Министърът на транспорта нотифицира на Европейската комисия и на другите държави членки имената, адресите и обхвата на техническите служби.

(3) Техническите служби на страни извън Европейския съюз могат да бъдат нотифицирани по реда на ал. 2 само когато това е предвидено в двустранно или многостранно споразумение между Европейския съюз и съответната трета страна.

(4) При искане от страна на Европейската комисия изпълнителният директор на ИА "АА" предоставя друга информация, свързана с техническите служби.

Раздел II. Обмен на информация (Нов - ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Чл. 58. (Нов - ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) Изпълнителният директор на ИА "АА" ежемесечно изпраща на компетентните органи на другите държави членки копие от сертификатите за одобряване и техните приложения за типовете МПС, на които той е издал съобщение относно:

1. издаването на одобряване на типа;

2. разширение на одобряването на типа;

3. отказ за предоставяне на одобряване на типа;

4. отнемането на одобряване на типа;

5. окончателно спиране на производството.

(2) Изпълнителният директор на ИА "АА" ежемесечно изпраща на компетентните органи на другите държави членки информация за сертификатите за одобряване на тип система, отделен технически възел или компонент с издадено съобщение за:

1. издаването на одобряване на типа;

2. разширение на одобряването на типа;

3. отказ за предоставяне на одобряване на типа;

4. отнемането на одобряване на типа;

5. окончателно спиране на производството.

(3) При получаването на искане от компетентен орган за одобряване на типа на друга държава членка изпълнителният директор на ИА "АА" незабавно изпраща копие на сертификата за одобрение на типа система, отделен технически възел или компонент, както и техническото досие.

(4) В случаите по ал. 1, т. 3 и ал. 2, т. 3 изпълнителният директор на ИА "АА" уведомява и Европейската комисия, като уточнява причините, които мотивират решението.

Чл. 59. (Нов - ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) Изпълнителният директор на ИА "АА" уведомява и иска информация от компетентните органи за одобряване на типа на другите държави членки, предоставили одобрение на типа, с цел предприемане на:

1. мерки за възстановяване на съответствието на продукцията;

2. други мерки, предвидени в тази наредба (Директива 2002/24/ЕО).

(2) Изпълнителният директор на ИА "АА" уведомява компетентните органи за одобряване на типа на другите държави членки и Европейската комисия за предприети мерки във връзка с МПС, системи, отделни технически възли и компоненти, които представляват сериозен риск за безопасността на движението по пътищата, общественото здраве или опазването на околната среда.

 

Допълнителни разпоредби

§ 1. (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) По смисъла на тази наредба:

1. "Тип МПС" е МПС или група от МПС (варианти), които са:

а) от една и съща категория (двуколесен мотопед L1e, триколесен мотопед L2e и т.н.);

б) конструирани са от един и същ производител;

в) имат еднакви шаси, рама, подрама, подов панел или конструкция, към която се закрепва по-голямата част от компонентите;

г) имат двигател с еднакъв принцип на действие (с вътрешно горене, електрически, хибриден или друг);

д) имат еднакво обозначение на типа, определено от производителя.

Един тип МПС може да включва варианти и версии.

2. "Вариант МПС" е МПС или група от МПС (версии) от един и същи тип, когато:

а) имат еднаква форма на каросерията (основни характеристики);

б) за групата МПС (версии) разликата между най-ниската и най-високата стойност на масата на МПС в готовност за движение не превишава с 20 % най-ниската стойност;

в) за групата МПС (версии) разликата между най-ниската и най-високата стойност на допустимата максимална маса не превишава с 20 % най-ниската стойност;

г) те имат еднакъв работен цикъл (два или четири такта, принудително запалване или запалване чрез сгъстяване);

д) за групата МПС (версии) разликата между най-ниската и най-високата стойност на работния обем на двигателя (за двигатели с вътрешно горене) не превишава с 30 % най-ниската стойност;

е) имат еднакъв брой и разположение на цилиндрите;

ж) за групата МПС (версии) разликата между най-ниската и най-високата стойност на мощността на двигателя не превишава с 30 % най-ниската стойност;

з) имат еднакъв начин на работа (за електрически двигатели);

и) имат еднакъв тип скоростна кутия (ръчна, автоматична и т.н.).

3. "Версия" е МПС от същия тип и вариант, но което може да включва едно или повече от оборудванията, компонентите или системите, посочени в списъка с данни по раздел II отприложение № 1 (приложение II от Директива 2002/24/ЕО), при условие че има само:

а) една-единствена посочена стойност за:

- масата в готовност за движение;

- допустимата максимална маса;

- мощността на двигателя;

- работния обем на двигателя;

б) еднакъв набор от резултати от изпитване в съответствие с раздел VII от приложение № 1(приложение VII от Директива 2002/24/ЕО).

4. "Система" е всяка система на МПС, като спирачки, устройство за борба срещу замърсяването от отработените газове и т.н., която е предмет на изискванията, определени в една от наредбите (директивите), посочени в раздел I от приложение № 1.

5. "Отделен технически възел" е устройство, като сменяем заглушител за изпускателна уредба, което е предмет на изисквания, определени в отделна наредба (отделна директива), посочена в раздел I от приложение № 1, предназначено да е част от МПС и което може да се одобрява отделно, но само във връзка с един или повече определени типове МПС, когато разпоредбите на отделната наредба (отделната директива) изрично го предвиждат.

6. "Компонент" е устройство, като фар, който е предмет на изисквания, определени в отделна наредба (отделна директива), посочена в раздел I от приложение № 1, предназначено да е част от МПС и което може да бъде одобрявано независимо от МПС, когато разпоредбите на отделната наредба (отделната директива) изрично го предвиждат.

7. "Одобряване на типа" е процедурата, чрез която държава членка удостоверява, че даден тип МПС, система, отделен технически възел или компонент отговаря на техническите изисквания по тази наредба (Директива 2002/24/ЕО) или на наредбите (директивите), посочени в раздел I от приложение № 1, така и на изискванията на проверките, посочени в изчерпателния списък по раздел I от приложение № 1 (приложение I от Директива 2002/24/ЕО), за точността на данните, посочени от производителя.

8. "Сдвоени колела" са две колела, монтирани на една и съща ос и при които разстоянието между центровете на техните контактни повърхности със земята е по-малко от 460 mm. Сдвоените колела се приемат като единично колело.

9. "Моторни превозни средства с двойно задвижване" са МПС, които са с две различни системи на задвижване, например електрическа система и термична система.

10. "Производител" е физическо или юридическо лице, което отговаря пред компетентните органи по одобряване типа за всички въпроси, свързани с процеса на одобряване типа и за осигуряването на съответствието на производството с одобрения тип. Производителят може да не е пряко свързан с всички етапи на производство на МПС, система, отделен технически възел или компонент, които са предмет на одобряване на типа.

11. "Техническа служба" е организация или орган, който е определен от органа за одобряване на типа на държава членка като изпитвателна лаборатория да извършва изпитвания или проверки от негово име. Тази дейност може също да се осъществява от самия орган за одобряване на типа.

12. "Списък с данни" е документът, образец на който е даден в раздел II от приложение № 1(приложение II от Директива 2002/24/ЕО) или определен в съответната наредба (директива), посочена в раздел I от приложение № 1, който описва информацията, която производителят предоставя във връзка с одобряването типа на МПС, система, отделен технически възел или компонент.

13. "Техническа документация" е съвкупността от документацията, включително и списъкът с данни, чертежите, снимки и т.н., която производителят предоставя във връзка с одобряването типа на МПС, система, отделен технически възел или компонент.

14. "Техническо досие" е техническата документация заедно с протоколи от изпитвания и всички други документи, които техническата служба или органът за одобряване на типа прилагат към техническата документация в процеса на изпълнение на техните функции.

15. "Съдържание на техническото досие" е документ, в който се описва съдържанието на техническото досие, номерирано или обозначено по друг подходящ начин, като подреждането на данните в този документ е такова, че да описва последователността от стъпки в процеса на одобряване на типа.

16. "Орган за одобряване на типа" е орган на държава членка, който е натоварен с компетенции по: всички въпроси, свързани с одобряването на типа на МПС, отделни технически възли и компоненти; попълването на сертификатите за одобряване на типа; уведомленията и нотификациите до другите държави членки и Европейската комисия, свързани с одобряването на типа; определянето на техническите служби; спазване от страна на производителя на задълженията за осигуряване на съответствието на продукцията.

17. "Сертификат за одобряване на типа или ЕО сертификат за одобряване на типа" е документ, образец на който е даден в раздел III от приложение № 1 (приложение III от Директива 2002/24/ЕО) или в наредба (директива), посочена в раздел I от приложение № 1, като съобщенията за одобряване на типа, образци на които са дадени в съответното Правило на ИКЕ на ООН, се считат за еквивалентни при условията, определени в наредбите (директивите), посочени в раздел I от приложение № 1.

18. "Сертификат за съответствие или сертификат за съответствие с одобрения тип" е документът, образец на който е определен в раздел VI от приложение № 1 (приложение IV от директива 2002/24/ЕО), издаден от производителя, и с който се удостоверява, че към датата на тяхното производство МПС, отделният технически възел или компонентът принадлежи на серия от одобрен съгласно изискванията по тази наредба (Директива 2002/24/ЕО) или наредба (директива), посочена в раздел I от приложение № 1, тип.

19. "Оригинална част или оборудване" е част или оборудване, което е произведено съгласно спецификациите и производствените стандарти, определени от производителя на МПС за производството на части и оборудване, предназначени за сглобяването на въпросното МПС.

20. "Правило на ИКЕ/ООН" е Правило на Икономическата комисия за Европа към Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН), приложено към Спогодбата за приемане на еднакви технически предписания за колесни превозни средства, оборудване и части, които могат да бъдат монтирани и/или използвани на колесни превозни средства, и на условия за взаимно признаване на одобрения, издавани на основата на тези предписания (ДВ, бр. 1 от 2000 г.).

 

Заключителни разпоредби

§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 138, ал. 4 от Закона за движението по пътищата.

§ 3. (Нов - ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., доп. - ДВ, бр. 77 от 2013 г., в сила от 01.07.2013 г.) С наредбата се въвеждат изискванията на Директива 2002/24/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 март 2002 г. относно одобряването на типа на дву- и триколесните моторни превозни средства и отменяща Директива 92/61/ЕИО така, както тя е изменена с Директива 2005/30/ЕО, и на Директива 2013/15/ЕC на Съвета от 13 май 2013 г. за адаптиране на някои директиви в областта на свободното движение на стоки поради присъединяването на Република Хърватия (ОВ, L 158 от 10.06.2013 г.).

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБАта ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 117 ОТ 2005 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА НОВИ ДВУ- И ТРИКОЛЕСНИ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА (ОБН. - ДВ, БР. 67 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 Г.)

§ 62. Наредбата влиза в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз.

 

Допълнителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 60 ОТ 2009 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА НОВИ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И ТЕХНИТЕ РЕМАРКЕТА (ОБН. - ДВ, БР. 77 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2013 Г.)

§ 2. Наредбата въвежда изискванията на Директива 2013/15/ЕC на Съвета от 13 май 2013 г. за адаптиране на някои директиви в областта на свободното движение на стоки поради присъединяването на Република Хърватия (ОВ, L 158 от 10.06.2013 г.).

 

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 60 ОТ 2009 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА НОВИ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И ТЕХНИТЕ РЕМАРКЕТА (ОБН. - ДВ, БР. 77 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2013 Г.)

§ 32. Наредбата влиза в сила от 1 юли 2013 г.

 

Допълнителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 117 ОТ 2005 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА НОВИ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ОТ КАТЕГОРИЯ L (ОБН. - ДВ, БР. 72 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 30.06.2014 Г.)

§ 3. С наредбата се въвеждат изискванията на Директива 2013/60/ЕС на Комисията от 27 ноември 2013 г. за изменение за целите на адаптирането към техническия прогрес на Директива 97/24/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно някои компоненти или характеристики на двуколесните или триколесните моторни превозни средства, Директива 2002/24/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно типовото одобрение на дву- и триколесни моторни превозни средства и на Директива 2009/67/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно монтирането на устройствата за осветяване и светлинна сигнализация на дву- или триколесните моторни превозни средства (ОВ L 329, 10.12.2013 г.).

 

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 117 ОТ 2005 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА НОВИ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ОТ КАТЕГОРИЯ L (ОБН. - ДВ, БР. 72 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 30.06.2014 Г.)

§ 4. Наредбата влиза в сила на 30 юни 2014 г. с изключение на § 1, който влиза в сила на 1 юли 2014 г.

 

Приложение № 1 към чл. 7, ал. 1, т. 2 (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 77 от 2013 г., в сила от 01.07.2013 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 72 от 2014 г., в сила от 30.06.2014 г.)

Раздел I

Списък на изискванията за целите на одобряване типа на моторни превозни средства от категория L

Компонентите и характеристиките на МПС, които фигурират в пълния списък по-долу, са отбелязани със символа "С", ако трябва да се провери тяхното съответствие с данните, предоставени от производителя, или със символа "ОД", ако трябва да се провери тяхното съответствие с изискванията, опредени в законодателството на Общността.

(В случай, че е приложимо, като се отчете областта на приложение и последното изменение на отделните директиви, изброени по-долу.)


 

Рубрика

Сим-

Наименование на наредбата по чл. 138,

№ на дирек-

 

 

вол

ал. 4 ЗДвП или на нормативния акт

тивата (ако

 

 

 

(ако е приложимо)

е прило-

 

 

 

 

жимо)

1

2

3

4

5

1.

Марка

С

 

 

2.

Тип/вариант/версия

С

 

 

3.

Наименование и адрес на произво-

 

 

 

 

дителя на превозното средство

С

 

 

4.

Наименование и адрес на упълно-

 

 

 

 

мощения представител на произво-

 

 

 

 

дителя (в случай, че е приложимо)

С

 

 

5.

Категория превозното средство (*)

С

чл. 149, ал. 1, т. 1 ЗДвП

2002/24/ЕО

6.

Брой на колелата и тяхното разполо-

С

 

 

 

жение при триколесно превозно средство

 

 

 

7.

Схематичен чертеж на рамката

С

 

 

8.

Наименование и адрес на произво-

С

 

 

 

дителя на двигателя (ако е различен

 

 

 

 

от производителя на превозното средство)

 

 

 

9.

Марка и описание на двигателя

С

 

 

10.

Тип запалване на двигателя

С

 

 

11.

Принцип на работа на двигателя (**)

С

 

 

12.

Начин на охлаждане на двигателя

С

 

 

13.

Тип смазване на двигателя (**)

С

 

 

14.

Брой и конфигурация на цилиндрите

С

 

 

 

или статорите (при роторен двигател

 

 

 

 

с въртящо се бутало) на двигателя (**)

 

 

 

15.

Вътрешен диаметър, ход, обем на

С

 

 

 

цилиндрите или обем на горивните

 

 

 

 

камери (при роторен двигател с

 

 

 

 

въртящо се бутало) на двигателя (**)

 

 

 

16.

Цялостна диаграма на разпределението

С

 

 

 

на двигателя (**)

 

 

 

17.

Степен на компресия на двигателя (**)

С

 

 

18.

Максимален въртящ момент и мак-

ОД

Наредба № 128 от 2005 г. за одобряване

95/1/EО

 

симална мощност нето на двигателя

С

на типа на нови дву- и триколесни мотор-

 

 

- при двигатели с принудително

 

ни превозни средства по отношение на

 

 

запалване или със запалване чрез

 

максималната конструктивна скорост и

 

 

сгъстяване

 

на типа двигател по отношение на мак-

 

 

- при електрически двигатели

 

сималния въртящ момент и максималната

 

 

 

 

мощност нето (ДВ, бр. 65 от 2005 г.)

 

19.

Мерки срещу промяна на техничес-

ОД

Наредба № 130 от 2005 г. за одобряване

97/24/ЕО

 

ките характеристики на мотопеди и

 

типа на определени компоненти, отдел-

глава седма

 

на мотоциклети

 

ни технически възли и системи, предназ-

 

 

 

 

начени за дву- и триколесни моторни пре-

 

 

 

 

возни средства и за одобряване типа на но-

 

 

 

 

ви дву- и триколесни моторни превозни

 

 

 

 

средства по отношение на определени

 

 

 

 

компоненти, отделни технически възли,

 

 

 

 

системи и характеристики (ДВ, бр. 76

 

 

 

 

от 2005 г.) - част осма

 

20.

Резервоар(и) за гориво (**)

ОД

Наредба № 130 от 2005 г. за одобряване

97/24/ЕО

 

 

 

типа на определени компоненти, отдел-

глава шеста

 

 

 

ни технически възли и системи, предназ-

 

 

 

 

начени за дву- и триколесни моторни пре-

 

 

 

 

возни средства и за одобряване типа на но-

 

 

 

 

ви дву- и триколесни моторни превозни

 

 

 

 

средства по отношение на определени

 

 

 

 

компоненти, отделни технически възли,

 

 

 

 

системи и характеристики (ДВ, бр. 76

 

 

 

 

от 2005 г.) - част седма

 

21.

Акумулаторна(и) батерия(и) за задвижване

С

 

 

22.

Карбуратор или друга захранваща

С

 

 

 

система на двигателя (тип и марка) (**)

 

 

 

23.

Номинално захранващо напрежение (волтаж)

С

 

 

24.

Генератор (вид и максимална мощност) (**)

С

 

 

25.

Максимална конструктивна скорост

ОД

 

95/1/ЕО

 

на превозното средство

 

 

 

26.

Маси и размери

ОД

Наредба № 126 от 2005 г. за одобряване

93/93/ЕИО

 

 

 

типа на дву- и триколесни моторни пре-

 

 

 

 

возни средства по отношение на масите

 

 

 

 

и размерите (ДВ, бр. 15 от 2005 г.)

 

27.

Теглително-прикачни устройства

ОД

Наредба № 130 от 2005 г. за одобряване

97/24/ЕО

 

и тяхното закрепване

 

типа на определени компоненти,

глава десета

 

 

 

отделни технически възли и системи,

 

 

 

 

предназначени за дву- и триколесни

 

 

 

 

моторни превозни средства и за одоб-

 

 

 

 

ряване типа на нови дву- и триколесни мо-

 

 

 

 

торни превозни средства по отношение на

 

 

 

 

определени компоненти, отделни техничес-

 

 

 

 

ки възли, системи и характеристики

 

 

 

 

(ДВ, бр. 76 от 2005 г.) - част единадесета

 

28.

Мерки срещу замърсяването на

ОД

Наредба № 130 от 2005 г. за одобряване

97/24/ЕО

 

въздуха (**)

 

типа на определени компоненти, отдел-

глава пета

 

 

 

ни технически възли и системи, предназ-

 

 

 

 

начени за дву- и триколесни моторни пре-

 

 

 

 

возни средства и за одобряване типа на но-

 

 

 

 

ви дву- и триколесни моторни превозни

 

 

 

 

средства по отношение на определени

 

 

 

 

компоненти, отделни технически възли,

 

 

 

 

системи и характеристики (ДВ, бр. 76

 

 

 

 

от 2005 г.) - част шеста

 

29.

Гуми

ОД

Наредба № 130 от 2005 г. за одобряване

97/24/ЕО

 

 

 

типа на определени компоненти, отдел-

глава първа

 

 

 

ни технически възли и системи, предназ-

 

 

 

 

начени за дву- и триколесни моторни пре-

 

 

 

 

возни средства и за одобряване типа на но-

 

 

 

 

ви дву- и триколесни моторни превозни

 

 

 

 

средства по отношение на определени

 

 

 

 

компоненти, отделни технически възли,

 

 

 

 

системи и характеристики (ДВ, бр. 76

 

 

 

 

от 2005 г.) - част втора

 

30.

Трансмисия

С

 

 

31.

Спирачна система

ОД

Наредба № 118 от 2005 г. за одобряване

93/14/ЕИО

 

 

 

типа на нови дву- и триколесни моторни

 

 

 

 

превозни средства по отношение на спи-

 

 

 

 

рането (ДВ, бр. 14 от 2005 г.)

 

32.

Монтиране на устройства за осветя-

ОД

Наредба № 125 от 2005 г. за одобряване

2009/67/ЕО

 

ване и светлинна сигнализация вър-

 

типа на нови двуколесни и триколесни

 

 

ху превозното средство

 

моторни превозни средства по отноше-

 

 

 

 

ние монтирането на устройства за осве-

 

 

 

 

тяване и светлинна сигнализация

 

 

 

 

(ДВ, бр. 15 от 2005 г.)

 

33.

Устройства за осветяване и светлин-

ОД

Наредба № 130 от 2005 г. за одобряване

97/24/ЕО

 

на сигнализация, чието задължител-

 

типа на определени компоненти, отделни

глава втора

 

но или незадължително наличие е

 

технически възли и системи, предназна-

 

 

определено в изискванията за монти-

 

чени за дву- и триколесни моторни пре-

 

 

ране по рубрика 32

 

возни средства и за одобряване типа на

 

 

 

 

нови дву- и триколесни моторни превоз-

 

 

 

 

ни средства по отношение на определе-

 

 

 

 

ни компоненти, отделни технически въз-

 

 

 

 

ли, системи и характеристики (ДВ, бр. 76

 

 

 

 

от 2005 г.) - част трета

 

34.

Устройства за звуков сигнал

ОД

Наредба № 120 от 2005 г. за одобряване

93/30/ЕИО

 

 

 

типа на устройства за звуков сигнал и за

 

 

 

 

монтирането на одобрен тип устройства

 

 

 

 

за звуков сигнал на тип ново дву- и три-

 

 

 

 

колесно моторно превозно средство

 

 

 

 

(ДВ, бр. 14 от 2005 г.)

 

35.

Място за монтиране на задната

ОД

Наредба № 127 от 2005 г. за одобряване

93/94/ЕИО

 

регистрационна табела

 

типа на нови дву- и триколесни моторни

 

 

 

 

превозни средства по отношение на мяс-

 

 

 

 

тото за монтиране на задната регистраци-

 

 

 

 

онна табела (ДВ, бр. 15 от 2005 г.)

 

36.

Електромагнитна съвместимост

ОД

Наредба № 130 от 2005 г. за одобряване

97/24/ЕО

 

 

 

типа на определени компоненти, отдел-

глава осма

 

 

 

ни технически възли и системи, предназ-

 

 

 

 

начени за дву- и триколесни моторни пре-

 

 

 

 

возни средства и за одобряване типа на

 

 

 

 

нови дву- и триколесни моторни превоз-

 

 

 

 

ни средства по отношение на определени

 

 

 

 

компоненти, отделни технически възли,

 

 

 

 

системи и характеристики (ДВ, бр. 76

 

 

 

 

от 2005 г.) - част девета

 

37.

Ниво на шума и изпускателна

ОД

Наредба № 130 от 2005 г. за одобряване

97/24/ЕО

 

уредба (**)

 

типа на определени компоненти, отдел-

глава девета

 

 

 

ни технически възли и системи, предназ-

 

 

 

 

начени за дву- и триколесни моторни пре-

 

 

 

 

возни средства и за одобряване типа на

 

 

 

 

нови дву- и триколесни моторни превоз-

 

 

 

 

ни средства по отношение на определени

 

 

 

 

компоненти, отделни технически възли,

 

 

 

 

системи и характеристики (ДВ, бр. 76

 

 

 

 

от 2005 г.) - част десета

 

38.

Огледало(а) за виждане назад

ОД

Наредба № 130 от 2005 г. за одобряване

97/24/ЕО

 

 

 

типа на определени компоненти, отдел-

глава

 

 

 

ни технически възли и системи, предназ-

четвърта

 

 

 

начени за дву- и триколесни моторни пре-

 

 

 

 

возни средства и за одобряване типа на

 

 

 

 

нови дву- и триколесни моторни превоз-

 

 

 

 

ни средства по отношение на определе-

 

 

 

 

ни компоненти, отделни технически въз-

 

 

 

 

ли, системи и характеристики (ДВ, бр. 76

 

 

 

 

от 2005 г.) - част пета

 

39.

Външни изпъкнали части

ОД

Наредба № 130 от 2005 г. за одобряване

97/24/ЕО

 

 

 

типа на определени компоненти, отдел-

глава трета

 

 

 

ни технически възли и системи, предназ-

 

 

 

 

начени за дву- и триколесни моторни пре-

 

 

 

 

возни средства и за одобряване типа на

 

 

 

 

нови дву- и триколесни моторни превоз-

 

 

 

 

ни средства по отношение на определе-

 

 

 

 

ни компоненти, отделни технически въз-

 

 

 

 

ли, системи и характеристики (ДВ, бр. 76

 

 

 

 

от 2005 г.) - част четвърта

 

40.

Стойки за паркиране (с изключе-

ОД

Наредба № 121 от 2005 г. за одобряване

93/31/ЕИО

 

ние на превозни средства с три и

 

на стойките за тип ново двуколесно

 

 

повече колела)

 

моторно превозно средство (ДВ, бр. 14

 

 

 

 

от 2005 г.)

 

41.

Устройство за защита срещу нераз-

ОД

Наредба № 123 от 2005 г. за одобряване

93/33/ЕИО

 

решено използване на превозното

 

типа на устройство за защита срещу не-

 

 

средство

 

разрешено използване на нови дву- и три-

 

 

 

 

колесни моторни превозни средства

 

 

 

 

(ДВ, бр. 15 от 2005 г.)

 

42.

Стъкла, чистачки, устройства за

ОД

Наредба № 130 от 2005 г. за одобряване

97/24/ЕО

 

измиване и устройства за размра-

 

типа на определени компоненти, отдел-

глава

 

зяване и против изпотяване за три-

 

ни технически възли и системи, предназ-

дванадесета

 

колесните мотопеди, триколесните

 

начени за дву- и триколесни моторни пре-

 

 

мотоциклети и четириколесните

 

возни средства и за одобряване типа на

 

 

МПС с каросерия

 

нови дву- и триколесни моторни превоз-

 

 

 

 

ни средства по отношение на определе-

 

 

 

 

ни компоненти, отделни технически въз-

 

 

 

 

ли, системи и характеристики (ДВ, бр. 76

 

 

 

 

от 2005 г.) - част тринадесета

 

43.

Устройства, осигуряващи задър-

ОД

Наредба № 122 от 2005 г. за одобряване

93/32/ЕИО

 

жането на пътниците на двуколес-

 

на ръкохватки за пътници за тип ново

 

 

ните превозни средства

 

двуколесно моторно превозно средство

 

 

 

 

(ДВ, бр. 14 от 2005 г.)

 

44.

Закрепване на обезопасителните

ОД

Наредба № 130 от 2005 г. за одобряване

97/24/ЕО

 

колани на триколесните мотопеди,

 

типа на определени компоненти, отдел-

глава

 

триколесните мотоциклети и чети-

 

ни технически възли и системи, предназ-

единадесета

 

риколесните МПС с каросерия

 

начени за дву- и триколесни моторни пре-

 

 

 

 

возни средства и за одобряване типа на

 

 

 

 

нови дву- и триколесни моторни превоз-

 

 

 

 

ни средства по отношение на определе-

 

 

 

 

ни компоненти, отделни технически въз-

 

 

 

 

ли, системи и характеристики (ДВ, бр. 76

 

 

 

 

от 2005 г.) - част дванадесета

 

45.

Устройство за измерване на скоростта

ОД

Наредба № 129 от 2005 г. за одобряване

2000/7/ЕО

 

 

 

типа на дву- и триколесни моторни пре-

 

 

 

 

возни средства по отношение монтажа

 

 

 

 

на устройства за измерване на скорост-

 

 

 

 

та (ДВ, бр. 15 от 2005 г.)

 

46.

Идентификация на устройствата за

ОД

Наредба № 119 от 2005 г. за одобряване

93/29/ЕИО

 

управление, сигналните устройства

 

типа на нови дву- и триколесни моторни

 

 

и показващите уреди

 

превозни средства по отношение на сим-

 

 

 

 

волите за идентификация (ДВ, бр. 14

 

 

 

 

от 2005 г.)

 

47.

Задължителни надписи (съдържа-

ОД

Наредба № 124 от 2005 г. за одобряване

93/34/ЕИО

 

ние, място и начин на закрепване)

 

типа на нови дву- и триколесни моторни

 

 

 

 

превозни средства по отношение на задъл-

 

 

 

 

жителните надписи (ДВ, бр. 15 от 2005 г.)

 

 

 

 

 

 

 

(*) В случай на превозни средства с два начина на задвижване, ако двете системи на задвижване са такива, че превозното средство попада или в определението за мотопед и в това за мотоциклет, триколесен мотоциклет или четириколесно МПС, се прилага последното определение.

(**) Изискванията, свързани с тази рубрика, не се прилагат към превозните средства с електрическо задвижване. Те не се прилагат за превозните средства, които имат два начина на задвижване, когато единият от тях е електрически, а другият - термичен.

 

Забележка. Отделните директиви определят специфични изисквания за мотопедите със занижени работни характеристики, т. е. за мотопедите, снабдени с педали, оборудвани с помощен двигател с мощност, по-малка или равна на 1 kW, и максимална конструктивна скорост, по-малка или равна на 25 km/h. Тези специфични изисквания се отнасят в частност за компонентите и характеристиките, посочени в рубрики № 18, 19, 29, 32, 33, 34, 41, 43 и 46 от този раздел.

Раздел II

Списък с данни (а)

(Образец)

Всички списъци с данни по тази наредба (Директива 2002/24/ЕО) и по наредбите (отделните директиви), изброени в раздел I, трябва да бъдат съставени изцяло от извлечения от настоящия пълен списък и трябва да спазват системата за номериране.

Част 1

Посочените по-долу данни за МПС, чийто тип ще се одобрява, и за системите, отделните технически възли или компоненти, чийто тип ще се одобрява, трябва да се представят в три екземпляра и да са придружени от съдържание. Всеки чертеж трябва да бъде достатъчно подробен и представен в подходящ мащаб с формат А4 или да бъде сгънат до този размер. Снимките също трябва да съдържат достатъчно детайли. За функциите, управлявани от микропроцесори, трябва да се представи съответната информация, свързана с работните характеристики. Лицето, подало заявлението за одобряване на типа, обозначава списъка с данни с пореден номер.

А. Данни, общи за мотопедите, мотоциклетите, триколесните мотоциклети и четириколесните МПС

0.* Обща информация

0.1. Марка: .................................................

0.2. Тип (посочват се всички възможни варианти и версии: всеки вариант или версия трябва да е означен с код, състоящ се от цифри или комбинация от букви и цифри): .................................................

0.2.1. Търговско наименование (ако има): .................................................

0.3. Начини за идентификация на типа, ако е маркиран върху МПС (б): .................................................

0.3.1. Местоположение на тази маркировка: .................................................

0.4. Категория на МПС (в): .................................................

0.5. Наименование и адрес на производителя:

0.5.1. Наименование(-я) и адрес(-и) на монтажния(-те) завод(-и ): .................................................

0.6. Наименование и адрес на упълномощения представител на производителя (ако има): .................................................

0.7. Местоположение и начин на поставяне върху шасито на задължителните надписи: .................................................

0.7.1. Серийният номер на типа започва с №: .................................................

0.8. За компонентите и отделните технически възли, местоположение и начин на поставяне на маркировката за одобрение: .................................................

1. Общи конструктивни характеристики

1.1. Снимки и/или чертежи на представителни за типа МПС: .................................................

1.2. Оразмерен чертеж на цялото МПС с всички размери: .................................................

1.2.1. База (междуосово разстояние(-я): .................................................

1.3. Брой на осите и колелата (при необходимост брой на звената във веригата или на ходовите повърхности): .................................................

1.4. Местоположение и разположение на двигателя: .................................................

1.5. Брой седалки: .................................................

1.6. Място за управление - ляво/дясно (1): .................................................

1.6.1. МПС, оборудвано за ляво или дясно управление (1): .................................................

2. Маси (в kg) (2)

2.0. Маса без товар (г), (и): .................................................

2.1. Маса в готовност за движение (и): .................................................

2.1.1. Разпределение на тази маса между осите:

.................................................

2.2. Маса в готовност за движение (и), заедно с водача: .................................................

2.2.1. Разпределение на тази маса между осите:

.................................................

2.3. Технически допустима максимална маса, обявена от производителя: .................................................

2.3.1. Разпределение на тази маса между осите:

.................................................

2.3.2. Технически допустима максимална маса на всяка ос: .................................................

2.4. Способност за потегляне по наклон при технически допустимата максимална маса, обявена от производителя: .................................................

2.5. Максимална маса на тегленото ремарке (при необходимост): .................................................

2.6. Максимална маса на състава: .................................................

3. Двигател (д)

3.0. Производител: .................................................

3.1. Марка: .................................................

3.1.1. Тип (обозначен върху двигателя или върху други средства за идентификация): .................................................

3.1.2. Местоположение на номера на двигателя (при необходимост): .................................................

3.2. Двигател с принудително запалване или със запалване чрез сгъстяване (1): .................................................

3.2.1. Специфични характеристики на двигателя: .................................................

3.2.1.1. Принцип на работа (четиритактов, двутактов, принудително запалване, запалване чрез сгъстяване) (1): .................................................

3.2.1.2. Брой, разположение и ред на работа на цилиндрите:

3.2.1.2.1. Диаметър на цилиндъра (вътрешен) (е): ................................................. mm

3.2.1.2.2. Ход на буталото (е): ................................................. mm

3.2.1.3. Обем на двигателя (ж): .................................................сm3

3.2.1.4. Степен на сгъстяване (2): .................................................

3.2.1.5. Чертеж на клапана, на буталото(ата), на буталните пръстени и на цилиндъра(ите): .................................................

3.2.1.6. Обороти на празен ход на двигателя (2): ................................................. min-1

3.2.1.7. Максимална ефективна мощност: ...... kW за ................................................. min-1

3.2.1.8. Максимален полезен въртящ момент: ............................................................... Nm за ................................................. min-1

3.2.2. Гориво: дизелово гориво/бензин/ВНГ-LPG (втечнен нефтен газ)/друго (1)

3.2.3. Резервоар за гориво

3.2.3.1. Максимална вместимост (2): .................................................

3.2.3.2. Чертеж на резервоара с обозначаване на използваните материали: .................................................

3.2.3.3. Схема, ясно показваща разположението на резервоара на МПС: .................................................

3.2.3.4. Номер на одобрението на монтирания резервоар за гориво: .................................................

3.2.4. Захранване с гориво: .................................................

3.2.4.1. Чрез карбуратор(-и): да/не (1)

3.2.4.1.1. Марка(-и): .................................................

3.2.4.1.2. Тип(-ове): .................................................

3.2.4.1.3. Инсталиран брой: .................................................

3.2.4.1.4. Регулиране (2): .................................................

чрез

3.2.4.1.4.1. Дифузори: .................................................

3.2.4.1.4.2. Ниво на поплавъковата камера: .................................................

3.2.4.1.4.3. Маса на поплавъка: .................................................

3.2.4.1.4.4. Игла на поплавъка: .................................................

или

3.2.4.1.4.5. Крива на горивото в зависимост от дебита на въздух и определените регулировки за поддържане на тази крива: .................................................

3.2.4.1.5. Пускова система на студен двигател: ръчна/автоматична (1) .................................................

3.2.4.1.5.1. Принцип(-и) на работа: .................................................

3.2.4.2. Чрез впръскване на гориво (само за двигателите със запалване чрез сгъстяване): да/не (1)

3.2.4.2.1. Описание на системата: .................................................

3.2.4.2.2. Принцип на работа: директно впръскване/предкамера/вихрова горивна камера (1) .................................................

или

3.2.4.2.3. Горивонагнетателна помпа

3.2.4.2.3.1. Марка(и): .................................................

3.2.4.2.3.2. Тип(ове): .................................................

или

3.2.4.2.3.3. Максимален дебит впръскано гориво (2): .... mm3 за такт или цикъл (1) при честотата на въртене на помпата: .......... min-1 или диаграма на характеристиките: .................................................

3.2.4.2.3.4. Изпреварване на впръскването (2):

.................................................

3.2.4.2.3.5. Крива на изпреварване на впръскването (2): .................................................

3.2.4.2.3.6. Процедура на калибриране: изпитване на стенд/двигател (1)

3.2.4.2.4. Регулатор

3.2.4.2.4.1. Тип: .................................................

3.2.4.2.4.2. Точка на прекъсване: .................................................

3.2.4.2.4.2.1. Точка на прекъсване при натоварване: ................................................. min-1

3.2.4.2.4.2.2. Точка на прекъсване без натоварване: ................................................. min-1

3.2.4.2.4.3. Обороти на празен ход на двигателя: ................................................. min-1

3.2.4.2.5. Впръсквателен тръбопровод

3.2.4.2.5.1. Дължина: ................................................. mm

3.2.4.2.5.2. Вътрешен диаметър: ................................................. mm

3.2.4.2.6. Дюза(-и): .................................................

или

3.2.4.2.6.1. Марка(и): .................................................

3.2.4.2.6.2. Тип(ове): .................................................

или

3.2.4.2.6.3. Налягане в момента на отваряне (2): ................................................. kPa или диаграма на характеристиките (2)

3.2.4.2.7. Пускова система на студен двигател (ако има)

или

3.2.4.2.7.1. Марка(-и): .................................................

3.2.4.2.7.2. Тип(-ове): .................................................

или

3.2.4.2.7.3. Описание: .................................................

3.2.4.2.8. Спомагателно пусково устройство (ако има): .................................................

или

3.2.4.2.8.1. Марка(-и): .................................................

3.2.4.2.8.2. Тип(-ове): .................................................

или

3.2.4.2.8.3. Описание на системата: .................................................

3.2.4.3. Чрез впръскване на гориво (само за принудително запалване): да/не (1)

или

3.2.4.3.1. Описание на системата: .................................................

3.2.4.3.2. Принцип на работа: впръскване във всмукателен тръбопровод (едноточково/многоточково) (1)/директно впръскване/други (уточнете) (1):

или

3.2.4.3.2.1. Марка(-и) на горивно-нагнетателната помпа: .................................................

3.2.4.3.2.2. Тип(-ове) на горивно-нагнетателната помпа: .................................................

3.2.4.3.3. Дюза(-и): налягане в момента на отваряне (2): .................................................

или диаграма на характеристиките (2): ................................................. kPa

3.2.4.3.4. Изпреварване на впръскването: .................................................

3.2.4.3.5. Пускова система на студен двигател

3.2.4.3.5.1. Принцип(-и) на работа: .................................................

3.2.4.3.5.2. Работни ограничения/регулировки (1) (2): .................................................

3.2.4.4. Захранваща помпа: да/не (1)

3.2.5. Електрическа уредба

3.2.5.1. Номинално напрежение: ...... V, положително/отрицателно заземяване (1)

3.2.5.2. Генератор

3.2.5.2.1. Тип: .................................................

3.2.5.2.2. Номинална мощност: ................................................. W

3.2.6. Запалване

3.2.6.1. Марка(и): .................................................

3.2.6.2. Тип(-ове): .................................................

3.2.6.3. Принцип на работа: .................................................

3.2.6.4. Крива на изпреварване на запалването или характерна точка на работния режим (2): .................................................

3.2.6.5. Статичен ъгъл на изпреварване на запалването (2) ......... градуси преди ГМТ (горна мъртва точка): .................................................

3.2.6.6. Разстояние между електродите на свещите (2): ................................................. mm

3.2.6.7. Ъгъл при отворено състояние на контактите (2): ................................................. градуса

3.2.6.8. Система за защита срещу смущаващи електромагнитни въздействия: .................................................

3.2.6.8.1. Терминология и чертеж на оборудването за защита срещу смущаващи електромагнитни въздействия: .................................................

3.2.6.8.2. Номиналната стойност на съпротивленията за постоянен ток, а за кабели със съпротивление при запалването - номиналното съпротивление на m: .................................................

3.2.7. Охладителна система (с течност/въздушна) (1)

3.2.7.1. Номинални настройки на устройството за температурен контрол на двигателя: .................................................

3.2.7.2. С течност

3.2.7.2.1. Вид на течността: .................................................

3.2.7.2.2. Циркулационна помпа(-и): да/не (1)

3.2.7.3. Въздушна

3.2.7.3.1. Вентилатор: да/не (1)

3.2.8. Всмукателна система

3.2.8.1. Турбокомпресор: да/не (1)

3.2.8.1.1. Марка(-и): .................................................

3.2.8.1.2. Тип(-ове): .................................................

3.2.8.1.3. Описание на системата (например: максимално налягане на пълнене .......... kPa; предпазен вентил, ако има): .................................................

3.2.8.2. Вътрешен охладител: да/не (1)

3.2.8.3. Описание и чертежи на всмукателните тръби и на техните принадлежности (всмукателен колектор, нагревателно устройство, допълнителни всмукатели на въздух и пр.): .................................................

3.2.8.3.1. Описание на всмукателния колектор (включително чертежи и/или снимки): .................................................

3.2.8.3.2. Въздушен филтър, чертежи: .................................................

или:

3.2.8.3.2.1. Марка(-и): .................................................

3.2.8.3.2.2. Тип(-ове): .................................................

3.2.8.3.3. Шумозаглушител на всмукателната система, чертежи: .................................................

или

3.2.8.3.3.1. Марка(-и): .................................................

3.2.8.3.3.2. Тип(-ове): .................................................

3.2.9. Изпускателна уредба

3.2.9.1. Чертеж на цялата изпускателна уредба:

3.2.10. Минимално напречно сечение на всмукателния и изпускателния отвор: .................................................

3.2.11. Всмукателна система или еквивалентни данни: .................................................

3.2.11.1. Максимален ход на клапаните, ъгъл на отваряне и затваряне по отношение на мъртвите точки или данни за регулирането при други възможни системи: .................................................

3.2.11.2. Контролни и/или регулировъчни обхвати (1): .................................................

3.2.12. Предприети мерки срещу замърсяването на въздуха: .................................................

3.2.12.1. Устройство за рециклиране на картерните газове, само при четиритактови двигатели (описание и чертежи): .................................................

3.2.12.2. Допълнителни устройства срещу замърсяване (ако има такива или ако не са включени в други точки): .................................................

3.2.12.2.1. Каталитичен конвертор: да/не (1)

3.2.12.2.1.1. Брой каталитични конвертори и елементи: .................................................

3.2.12.2.1.2. Размери, форма и вместимост на каталитичния(ите) конвертор(и): .................................................

3.2.12.2.1.3. Вид каталитично действие: .................................................

3.2.12.2.1.4. Общо количество на ценни метали:

.................................................

3.2.12.2.1.5. Относителна концентрация:

3.2.12.2.1.6. Субстрат (структура и материали):

3.2.12.2.1.7. Клетъчна плътност: .................................................

3.2.12.2.1.8. Тип на корпуса за каталитичния

(ите) конвертор(и): .................................................

3.2.12.2.1.9. Местоположение на каталитичния(ите) конвертор(и) (положение и референтно разстояние в изпускателната уредба): .................................................

3.2.12.2.2. Кислороден сензор: да/не (1)

3.2.12.2.2.1. Тип:

3.2.12.2.2.2. Местоположение: .................................................

3.2.12.2.2.3. Обхват на регулиране: .................................................

3.2.12.2.3. Въздушно впръскване: да/не (1)

3.2.12.2.3.1. Тип (пулсиращ въздух, въздушна помпа и т.н.): .................................................

3.2.12.2.4. Рециркулация на отработените газове: да/не (1) .................................................

3.2.12.2.4.1. Характеристики (дебит и т.н.):

3.2.12.2.5. Други системи (описание и начин на действие):

3.2.13. Местоположение на обозначението на коефициента на поглъщане на светлина (само за двигатели със запалване чрез сгъстяване): .................................................

3.3. Електродвигател

3.3.1. Тип (електрически намотки, възбуждане):

3.3.1.1. Максимална постоянна номинална мощност (к): ................................................. kW

3.3.1.2. Работно напрежение: ................................................. V

3.3.2. Акумулаторна батерия

3.3.2.1. Брой клетки: .................................................

3.3.2.2. Маса: ................................................. kg

3.3.2.3. Капацитет: ................................................. А/h (ампер/часа)

3.3.2.4. Местоположение: .................................................

3.4. Други двигатели или комбинации от тях (специфични данни за частите на такива двигатели): .................................................

3.5. Температури на охладителната система, позволени от производителя

3.5.1. Охлаждане с течност

3.5.1.1. Максимална температура на изхода: ................................................. °С

3.5.2. Въздушно охлаждане

3.5.2.1. Референтна точка:

3.5.2.2. Максимална температура в референтната точка: ................................................. °С

3.6. Мазилна уредба

3.6.1. Описание на уредбата

3.6.1.1. Местоположение на резервоара за масло (ако има): .................................................

3.6.1.2. Захранваща система (с помпа/впръскване във всмукателен тръбопровод/горивна смес, и пр.) (1)

3.6.2. Горивна смес

3.6.2.1. Процентно съотношение: .................................................

3.6.3. Маслен охладител: да/не (1)

3.6.3.1. Чертеж(-и): .................................................

или

3.6.3.1.1. Марка(-и): .................................................

3.6.3.1.2. Тип(-ове): .................................................

4. Трансмисия (з)

4.1. Чертеж на системата на трансмисията: .................................................

4.2. Тип (механична, хидравлична, електрическа и т.н.): .................................................

4.3. Съединител (тип): .................................................

4.4. Предавателна кутия

4.4.1. Тип: ръчна/автоматична (1)

4.4.2. Начин за управление: ръчно/крачно (1)

4.5. Предавателни степени на скоростната кутия

N

R1

R2

R3

Rt

 

Минимално безстепенно

 

 

изменение

 

 

1

 

 

2

 

 

3

 

 

...........................................................................................................

 

 

Максимално безстепенно

 

 

изменение

 

 

Заден ход

 

 

 

 

 

 

N = предавателно отношение

R1 = първично отношение (отношение на оборотите на двигателя към оборотите на първичния вал)

R2 = вторично отношение (отношение на оборотите на първичния вал към оборотите на вторичния вал)

R3 = предавателно отношение на главното предаване (предавателно отношение на оборотите на изходящия вал на предавателната кутия към оборотите на задвижваното колело)

Rt = общо предавателно отношение

 

4.5.1. Кратко описание на електрическите и/или електронните компоненти, използвани в трансмисията: ......................................................

4.6. Максимална скорост на МПС и предавка, при която е постигната (в km/h) (и) ......................................................

4.7. Устройство за измерване на скоростта (УИС)

4.7.1. Марка(-и): ......................................................

4.7.2. Тип(-ове): ......................................................

4.7.3. Снимки и/или чертежи на цялата система

4.7.4. Диапазон от изобразени скорости: ......................................................

4.7.5. Точност на измерващия механизъм на УИС: ......................................................

4.7.6. Техническа константа на УИС: ......................................................

4.7.7. Начин на действие и описание на задвижващия механизъм: ......................................................

4.7.8. Общо предавателно отношение на задвижващия механизъм: ......................................................

5. Окачване

5.1. Чертеж на разположението на окачването:

5.1.1. Кратко описание на електрическите и/или електронните компоненти, използвани в окачването: ......................................................

5.2. Гуми (категория, размери и максимално натоварване) и джанти (нормално монтирани): ......................................................

5.2.1. Номинална окръжност на търкаляне на гумите: ......................................................

5.2.2. Налягания в гумите, препоръчани от производителя: .................................................... kPa

5.2.3. Комбинации гуми/колела:

5.2.4. Символ на категория за минималната скорост, съвместима с теоретичната конструктивна максимална скорост на МПС: ......................................................

5.2.5. Индекс за минимална товароносимост с посочване на максималното натоварване на всяка гума: ......................................................

5.2.6. Използвани категории, съвместими с МПС: ......................................................

6. Кормилно управление

6.1. Кормилен механизъм и управление

6.1.1. Тип на механизма: ......................................................

6.1.2. Кратко описание на електрическите и/или електронните части, използвани в кормилната уредба: ......................................................

7. Спиране

7.1. Чертеж на спирачните устройства: ......................................................

7.2. Предни и задни спирачки дискови и/или барабанни (1): ......................................................

7.2.1. Марка(-и): ......................................................

7.2.2. Тип(-ове): ......................................................

7.3. Чертеж(-и) на частите на спирачната система

7.3.1. Челюсти и/или пластини (1)

7.3.2. Накладки и/или пластини(посочете марка, вид на материала или идентификационен знак) (1): ......................................................

7.3.3. Спирачни лостове и/или педали (1): ......................................................

7.3.4. Резервоари за хидравлична течност (ако е приложимо): ......................................................

7.4. Други устройства (ако е приложимо): чертеж(-и) и описание: ......................................................

7.5. Кратко описание на електрическите и/или електронните компоненти, използвани в спирачната система: ......................................................

8. Устройства за осветяване и светлинна сигнализация

8.1. Списък на всички устройства (брой, марка(-и), модел, маркировка(-и) за одобряване на типа, максимална интензивност на фаровете за дълги светлини, цвят, съответстващ символ за идентификация (tell-tale): ......................................................

8.2. Схема, показваща местоположението на устройствата за осветяване и светлинна сигнализация: ......................................................

8.3. Аварийна светлина (ако има): ......................................................

8.4. Допълнителни изисквания по отношение на специални МПС: ......................................................

8.5. Кратко описание на електрическите и/или електронните компоненти, използвани в устройствата за осветяване и светлинна сигнализация: ......................................................

9. Оборудване

9.1. Теглително-прикачно(-и) устройство(-а) (ако има)

9.1.1. Тип: кука/халка/друго (1)

9.1.2. Чертеж или снимка на местоположението и конструкцията на теглително-прикачното(-ите) устройство(-а): ......................................................

9.2. Разположение и идентификация на устройствата за управление, сигналните устройства и показващите уреди: ......................................................

9.2.1. Снимки и/или чертежи на разположението на символите, устройствата за управление, сигналните устройства и показващите уреди: ......................................................

9.3. Задължителни надписи

9.3.1. Снимки и/или чертежи, показващи местоположението на задължителните надписи и на идентификационния номер: ......................................................

9.3.2. Снимки и/или чертежи, показващи официалната част от надписите (с нанесени размери): ......................................................

9.3.3. Снимки и/или чертежи на идентификационния номер(с нанесени размери): ......................................................

9.4. Устройства за защита срещу неразрешено използване на МПС

9.4.1. Тип на устройството(-ата):

9.4.2. Кратко описание на устройството(-ата): ...................................................... ......................................................

9.5. Устройство(-а) за звуков сигнал (УЗС)

9.5.1. Кратко описание на устройството(-ата) и неговото (тяхното) предназначение:

9.5.2. Марка(-и): ......................................................

9.5.3. Тип(-ове): ......................................................

9.5.4. Маркировка за одобряване на типа: ......................................................

9.5.5. Чертеж(и), показващи местоположението на устройството(-ата) по отношение на конструкцията на МПС: ......................................................

9.5.6. Подробности за начина на закрепване, включително и за частта от конструкцията на МПС, на която е (са) закрепено(-и) устройството(-ата): ......................................................

9.6. Място за монтиране на задната регистрационна табела (посочете варианти, ако е необходимо; чертежи, ако е приложимо): ......................................................

9.6.1. Наклон на равнината спрямо вертикалата: ......................................................

Б. Данни, отнасящи се само за двуколесни мотопеди и мотоциклети

1. Оборудване

1.1. Огледало(-а) за виждане назад (да се предоставят данните, дадени по-долу, за всяко огледало)

1.1.1. Марка: ......................................................

1.1.2. Маркировка за одобряване на типа: ......................................................

1.1.3. Вариант: ......................................................

1.1.4. Чертеж(-и), показващ местоположението на огледалото(-ата) спрямо МПС: ......................................................

1.1.5. Подробности за метода на закрепване, включително и за частта от конструкцията на МПС, към която е закрепено огледалото: ......................................................

1.2. Стойки: ......................................................

1.2.1. Тип: централна и/или странична (1)

1.2.2. Чертеж, показващ местоположението на стойката(-ите) спрямо МПС: ......................................................

1.3. Закрепване на кошовете на мотоциклетите (ако е приложимо)

1.3.1. Снимки и/или чертежи, показващи местоположението и конструкцията: ......................................................

1.4. Ръкохватки за пътници: ......................................................

1.4.1. Тип: ремъчни/дръжки (1)

1.4.2. Снимки и/или чертежи, показващи местоположението: ......................................................

1.5. За мотопеди, оборудвани с педали, и в случай, че е приложима т. 3.5, приложение I, глава 3 от Директива 97/24/ЕО: описание на мерките за осигуряване на безопасността: ......................................................

1.6. Вид и местоположение на табелата по глава 7 на Директива 97/24/ЕО: ......................................................

В. Данни, отнасящи се само за триколесни мотопеди, триколесни мотоциклети и четириколесни МПС

1. Маси и размери (в kg и mm) (където е необходимо, направете препратка към чертеж)

1.1. Размери, които се спазват при оборудване на шаси без каросерия

1.1.1. Дължина: ......................................................

1.1.2. Широчина: ......................................................

1.1.3. Височина без товар: ......................................................

1.1.4. Преден надвес: ......................................................

1.1.5. Заден надвес: ......................................................

1.1.6. Пределна позиция на центъра на тежестта на МПС, оборудвано с каросерия: ......................................................

1.2. Маси (г)

1.2.1. Максимален полезен товар, обявен от производителя: ......................................................

2. Оборудване

2.1. Каросерия

2.1.1. Вид на каросерията: ......................................................

2.1.2. Общ чертеж на вътрешното разположение с размери: ......................................................

2.1.3. Общ чертеж на външното разположение с размери: ......................................................

2.1.4. Материали и производствени методи: ......................................................

2.1.5. Врати за пътниците, ключалки и панти: ......................................................

2.1.6. Конфигурация, размери, посока и максимален ъгъл на отваряне на вратите: ......................................................

2.1.7. Чертеж на ключалките и пантите и на тяхното разположение на вратите: ......................................................

2.1.8. Техническо описание на ключалките и пантите: ......................................................

2.2. Челно стъкло и други стъкла

2.2.1. Челно стъкло

2.2.1.1. Използвани материали

2.2.2. Други стъкла

2.2.2.1. Използвани материали: ......................................................

2.3. Чистачка(и) за челното стъкло

2.3.1. Подробно техническо описание (със снимки или чертежи): ......................................................

2.4. Устройство(а) за измиване на челното стъкло

2.4.1. Подробно техническо описание (със снимки или чертежи): ......................................................

2.5. Размразяване и премахване на конденза

2.5.1. Подробно техническо описание (със снимки или чертежи): ......................................................

2.6. Огледало(-а) за виждане назад (да се предоставят данните, дадени по-долу, за всяко огледало)

2.6.1. Марка: ......................................................

2.6.2. Маркировка за одобряване на типа: ......................................................

2.6.3. Вариант: ......................................................

2.6.4. Чертеж(и), показващ местоположението на огледалото(-ата) спрямо МПС: ......................................................

2.6.5. Подробности за метода на закрепване, включително и за частта от конструкцията на МПС, към която е закрепено огледалото: ......................................................

2.7. Седалки

2.7.1. Брой: ......................................................

2.7.2. Местоположение: ......................................................

2.7.3. Координати или чертеж на R-точката (й)

2.7.3.1. Седалка на водача: ......................................................

2.7.3.2. Други седалки: ......................................................

2.7.4. Предвидено наклоняване на облегалката на седалката

2.7.4.1. Седалка на водача: ......................................................

2.7.4.2. Други седалки: ......................................................

2.7.5. Обхват на регулирането на седалката (където е подходящо)

2.7.5.1. Седалка на водача: ......................................................

2.7.5.2. Всички други седалки: ......................................................

2.8. Отоплителна система на отделението за пътници (когато е приложимо)

2.8.1. Кратко описание на типа МПС по отношение на отоплителната система, ако отоплителната система използва топлината на охлаждащата течност на двигателя: ......................................................

2.8.2. Подробно описание на типа МПС по отношение на отоплителната система, ако тя използва охлаждащия въздух или отработили газове от двигателя като топлинен източник, включващо:

2.8.2.1. Общ чертеж на отоплителната система, показващ нейното местоположение в МПС и разположението на звукозаглушителните устройства (включително точките на топлообмен): ......................................................

2.8.2.2. Общ чертеж на топлообменника за отоплителните системи, използващи отработили газове за отопление, или на частите, където се извършва топлообменът (за отоплителни системи, използващи топлината, произлизаща от въздуха, охлаждащ двигателя): ......................................................

2.8.2.3. Чертеж с разрез на топлообменника или на частите, където се извършва топлообменът, посочвайки дебелината на стената, използваните материали и характеристиките на повърхността: ......................................................

2.8.2.4. Конструктивни спецификации и технически данни на други основни компоненти на отоплителната система, например вентилатор: ......................................................

2.9. Обезопасителни колани

2.9.1. Брой и местоположение на обезопасителните колани, като се посочат седалките, на които могат да бъдат използвани: ......................................................

D/P

Пълна маркировка

Вариант

 

за одобряване

(ако има)

 

Предни места

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Задни места

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Средни места отзад и средни места отпред

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Специални устройства (например: регулиране на седалките на височина, устройство за предварително натоварване и др.)

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

 

D = от страната на водача

Р = от страната на пътника отпред

2.10. Закрепване на обезопасителните колани

2.10.1. Брой и разположение на местата за закрепване на обезопасителни колани: ............................

2.10.2. Снимки и/или чертежи на каросерията, показващи разположението и размерите на действителните, ефективни места за закрепване, включително R-точките: ....................................................

2.10.3. Чертежи на местата за закрепване на коланите и на частите от конструкцията на МПС, където те са монтирани (с посочване на вида на използваните материали): .......................................................

2.10.4. Описание на типовете обезопасителни колани(*), разрешени за монтиране към местата за закрепване, с които е оборудвано МПС:

 

Разположение на

 

закрепването

 

 

конструк-

конструк-

 

ция на

ция на

 

МПС

седалката

 

 

 

 

 

 

Предни

Долно

външно

 

 

седалки

закреп-

 

 

 

Дясна

ване

вътрешно

 

 

седалка

Горно

 

 

 

 

закреп-

 

 

 

 

ване

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Долно

дясно

 

 

 

закреп-

 

 

 

Средна

ване

ляво

 

 

седалка

Горно

 

 

 

 

закреп-

 

 

 

 

ване

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Долно

дясно

 

 

 

закреп-

 

 

 

Лява

ване

ляво

 

 

седалка

Горно

 

 

 

 

закреп-

 

 

 

 

ване

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задни

Долно

външно

 

 

седалки

закреп-

 

 

 

Дясна

ване

вътрешно

 

 

седалка

Горно

 

 

 

 

закреп-

 

 

 

 

ване

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Долно

дясно

 

 

 

закреп-

 

 

 

Средна

ване

ляво

 

 

седалка

Горно

 

 

 

 

закреп-

 

 

 

 

ване

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Долно

дясно

 

 

 

закреп-

 

 

 

Лява

ване

ляво

 

 

седалка

Горно

 

 

 

 

закреп-

 

 

 

 

ване

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*)

"А" за колан с три точки на захващане.

 

"Б" за колан, преминаващ под корема.

 

"S" за специални типове колани (в този случай се посочва видът на тези типове в графата "Забележки").

 

"Ar", "Br" или "Sr" за колан, който е снабден с прибиращ механизъм.

 

"Are", "Bre" или "Sre" за колан, който е снабден с прибиращ механизъм и с устройство за поглъщане на енергията с поне една точка на закрепване.

2.10.5. Описание на специфичен тип обезопасителен колан, където едната точка на закрепване е в облегалката на седалката или съдържа устройство за поглъщане на енергията:

(*) Номерацията отговаря на използваната в Директива 2002/24/ЕО.

(1) Излишното се зачертава.

(2) Да се посочи(ат) допустимото(ите) отклонение(я).

(а) При одобрен тип устройство описанията могат да бъдат заменени с посочване на съответното одобряване на типа. Когато структурата на елемента е ясно показана на снимки или чертежи, приложени към сертификата, също така не е необходимо да се дава описание. За всяка рубрика, към която трябва да бъдат приложени снимки или чертежи, се посочват номерата на съответните приложения.

(б) Начините за идентификация, когато се използват, могат да се поставят само на МПС, отделни технически възли или компоненти, попадащи в обхвата на отделната директива, въз основа на която се извършва одобрението.

Когато начинът за идентификация на типа съдържа знаци, които не са съотносими към описанието на типа на МПС/отделния технически възел/компонента, посочени в настоящия списък с данни, в документацията тези знаци се заместват от символа: "?" (например: ABC??123???).

(в) Класификация в съответствие с категориите, посочени в чл. 4 (чл. 1 от Директива 2002/24/ЕО):

- двуколесен мотопед (L1e),

- триколесен мотопед (L2e),

- мотоциклет (L3e),

- мотоциклет с кош (L4e),

- триколесен мотоциклет (L5e),

- леко четириколесно МПС (L6e),

- четириколесно МПС, различно от леките, посочено в чл. 4, ал. 1, т. 6 (L7e) (чл. 1.3, буква "б" от Директива 2002/24/ЕО).

(г) 1. Маса без товар: маса на МПС, в готовност за нормална употреба и оборудвано със следното:

- допълнително оборудване, изисквано само за разглежданата нормална употреба;

- пълно електрическо оборудване, включително устройствата за осветяване и светлинна сигнализация, доставяни от производителя;

- инструменти и устройства, които се изискват от законодателството, според изискванията на което се прави измерване на масата без товар на МПС;

- необходимите количества течни продукти за осигуряване на добрата работа на всички части на МПС.

Забележка. Горивото и маслено-горивната смес не са включени в измерването, но компонентите, като например киселината на акумулатора, течността за хидравличните кръгове, охладителният агент и маслото на двигателя, трябва да бъдат включени.

2. Маса в готовност за движение: масата без товар, към която се прибавя масата на следните компоненти:

- гориво: резервоарът е напълнен с не по-малко от 90% от вместимостта, посочена от производителя;

- допълнително оборудване, обикновено предоставяно от производителя, в допълнение на оборудването, необходимо за нормална употреба (комплект инструменти, багажник, челно стъкло, защитно оборудване и др.).

Забележка. За МПС, задвижвани с маслено-горивна смес:

а) в случай на предварително смесване на горивото и маслото думата "гориво" означава предварително приготвената такава смес от гориво и масло;

б) в случай, че горивото и маслото постъпват поотделно, думата "гориво" означава само бензинът; в този случай масата на маслото е включена при измерването на масата на МПС без товар.

3. Технически допустима максимална маса: масата, изчислена от производителя за определени условия на работа, при което са отчетени фактори, като съпротивлението на материалите, капацитет на натоварване на гумите и др.

4. Максимален полезен товар, обявен от производителя: товарът, получен от разликата между масата, определена в т. 2, с включено теглото на водача, и масата, определена в т. 3.

5. Масата на водача се приема винаги за равна на 75 кг.

(д) За неконвенционални двигатели и системи производителят предоставя данни, еквивалентни на тези, посочени в тази рубрика.

(е) Тази стойност се закръгля до най-близката десета от mm.