НАРЕДБА № 125 ОТ 10 ЯНУАРИ 2005 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА НОВИ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ОТ КАТЕГОРИЯ L ПО ОТНОШЕНИЕ МОНТИРАНЕТО НА УСТРОЙСТВА ЗА ОСВЕТЯВАНЕ И СВЕТЛИННА СИГНАЛИЗАЦИЯ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 14 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 Г.)

Издадена от Министерството на транспорта и съобщенията Обн. ДВ. бр.15 от 15 Февруари 2005г., изм. ДВ. бр.14 от 13 Февруари 2007г.,изм. и доп. ДВ. бр.72 от 29 Август 2014г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С тази наредба се определят:

1. (изм. - ДВ, бр. 14 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) условията и редът за одобряване типа на моторните превозни средства (МПС) от категория L по отношение монтирането на устройства за осветяване и светлинна сигнализация;

2. техническите изисквания към МПС по отношение монтирането на устройства за осветяване и светлинна сигнализация.

Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Наредбата се прилага за всички типове МПС от категориите, определени в чл. 149, ал. 1, т. 1 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП).

Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2014 г., в сила от 30.06.2014 г.) Изискванията по тази наредба относно двуколесните мотоциклети и изискванията на Правило № 53 на ИКЕ на ООН са равностойни.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2014 г., в сила от 30.06.2014 г.) Съобщенията за одобряване типа на двуколесни мотоциклети, издадени по реда на Правило № 53 на ИКЕ на ООН, се приемат за равностойни на издадените по реда на тази наредба.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2014 г., в сила от 30.06.2014 г.) Маркировките за одобряване на типа на двуколесните мотоциклети, нанесени по реда на Правило № 53 на ИКЕ на ООН, се приемат за равностойни на нанесените по реда на тази наредба.

 

Глава втора.
ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ПО ОТНОШЕНИЕ МОНТИРАНЕТО НА УСТРОЙСТВА ЗА ОСВЕТЯВАНЕ И СВЕТЛИННА СИГНАЛИЗАЦИЯ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 14 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 Г.)

Раздел I. Заявление за одобряване на типа

Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Типът на МПС по отношение на монтирането на устройствата за осветяване и светлинна сигнализация се одобрява при условията и реда на глава втора, раздел III от Наредба № 117 за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория L (ДВ, бр. 12 от 2005 г.).

Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) За одобряване типа на МПС по отношение монтирането на устройства за осветяване и светлинна сигнализация производителят подава заявление до изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" (ИА "АА") по реда на глава втора, раздел I от Наредба № 117 за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория L.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2014 г., в сила от 30.06.2014 г.) Към заявлението по ал. 1 производителят прилага попълнен списък с данни в три екземпляра по образец с приложено към него съдържание съгласно:

1. допълнение 1 от раздел II на приложението - при одобряване типа на двуколесни мотопеди;

2. допълнение 3 от раздел III на приложението - при одобряване типа на триколесни мотопеди;

3. допълнение 1 от раздел IV на приложението - при одобряване типа на двуколесни мотоциклети;

4. допълнение 3 от раздел V на приложението - при одобряване типа на мотоциклети с кош;

5. допълнение 3 от раздел VI на приложението - при одобряване типа на триколесни мотоциклети.

(3) Списъкът с данни се прилага към заявлението по ал. 1, когато е подадено отделно от заявлението за одобряване типа на МПС.

Раздел II. Одобряване на типа

Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) Изпълнителният директор на ИА "АА" издава сертификат за одобряване типа на МПС по отношение монтирането на устройства за осветяване и светлинна сигнализация, когато:

1. (изм. - ДВ, бр. 72 от 2014 г., в сила от 30.06.2014 г.) моторното превозно средство отговаря на техническите изисквания по наредбата;

2. (изм. - ДВ, бр. 72 от 2014 г., в сила от 30.06.2014 г.) е изпълнена процедурата по глава втора, раздел III от Наредба № 117 за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория L.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2014 г., в сила от 30.06.2014 г.) Сертификатът по ал. 1 се издава по образец съгласно:

1. допълнение 2 от раздел II на приложението - при одобряване типа на двуколесни мотопеди;

2. допълнение 4 от раздел III на приложението - при одобряване типа на триколесни мотопеди;

3. допълнение 2 от раздел IV на приложението - при одобряване типа на двуколесни мотоциклети;

4. допълнение 4 от раздел V на приложението - при одобряване типа на мотоциклети с кош;

5. допълнение 4 от раздел VI на приложението - при одобряване типа на триколесни мотоциклети.

Чл. 7. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) За всеки одобрен тип МПС по отношение монтирането на устройства за осветяване и светлинна сигнализация се издава номер на одобряване при спазване на изискванията за образуване на номера съгласно раздел V от приложение № 1 на Наредба № 117 за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория L / приложение V от Директива 2002/24/ЕО.

Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Мерките за осигуряване съответствието на продукцията се предприемат съгласно разпоредбите по глава пета от Наредба № 117 за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория L/Директива 2002/24/ЕО.

Чл. 10. (Отм. - ДВ, бр. 72 от 2014 г., в сила от 30.06.2014 г.)

Чл. 11. (1) Производителят незабавно информира изпълнителния директор на ИА "АА" при изменения на одобреното по реда на наредбата МПС по отношение монтирането на устройства за осветяване и светлинна сигнализация.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) В случай на изменение на одобрен тип МПС по отношение монтирането на устройства за осветяване и светлинна сигнализация се прилагат разпоредбите на глава шеста от Наредба № 117 за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория L/Директива 2002/24/ЕО.

 

Глава трета.
ОБЩИ ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДВУКОЛЕСНИ И ТРИКОЛЕСНИ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ОТНОСНО МОНТИРАНЕТО НА УСТРОЙСТВА ЗА ОСВЕТЯВАНЕ И СВЕТЛИННА СИГНАЛИЗАЦИЯ

Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 72 от 2014 г., в сила от 30.06.2014 г.) Изискванията към МПС по отношение на монтирането на устройства за осветяване и светлинна сигнализация са посочени в раздели I - VI от приложението.

Чл. 13. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Чл. 14. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Чл. 15. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Чл. 16. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Чл. 17. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Чл. 18. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Чл. 19. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Чл. 20. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Чл. 21. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Чл. 22. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Чл. 23. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Чл. 24. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.)

 

Глава четвърта.
СПЕЦИАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ (ОТМ. - ДВ, БР. 14 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 Г.) 

Раздел I. Изисквания за МПС по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредба № 117 за одобряване типа на нови дву- и триколесни моторни превозни средства (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) 

Чл. 25. ((Отм. - ДВ, бр. 14 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Чл. 26. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Чл. 27. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Чл. 28. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Чл. 29. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Раздел II. Изисквания за МПС по чл. 4, ал. 1, т. 2 и 6 от Наредба № 117 за одобряване типа на нови дву- и триколесни моторни превозни средства (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) 

Чл. 30. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Чл. 31. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Чл. 32. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Чл. 33. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Чл. 34. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Раздел III. Изисквания за МПС по чл. 4, ал. 1, т. 3 от Наредба № 117 за одобряване типа на нови дву- и триколесни моторни превозни средства (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) 

Чл. 35. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Чл. 36. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Чл. 37. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Чл. 38. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Чл. 39. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Раздел IV. Изисквания за МПС по чл. 4, ал. 1, т. 4 от Наредба № 117 за одобряване типа на нови дву- и триколесни моторни превозни средства (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) 

Чл. 40. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Чл. 41. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Чл. 42. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Чл. 43. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Чл. 44. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Раздел V. Изисквания за МПС по чл. 4, ал. 1, т. 5 от Наредба № 117 за одобряване типа на нови дву- и триколесни моторни превозни средства (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) 

Чл. 45. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Чл. 46. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Чл. 47. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Чл. 48. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Чл. 49. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.)

 

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на тази наредба:

1. (изм. - ДВ, бр. 14 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Производител" е физическо или юридическо лице, което отговаря пред компетентните органи по одобряване типа за всички въпроси, свързани с процеса на одобряване типа и за осигуряването на съответствието на производството с одобрения тип. Производителят може да не е пряко свързан с всички етапи на производство на МПС, система, отделен технически възел или компонент, които са предмет на одобряване на типа.

2. Не се считат за "моторни превозни средства от различен тип": МПС с различия по смисъла на букви "а" и "б", които не водят до изменение на типа, броя, разположението и геометричната видимост на светлинните устройства, предназначени за въпросния тип МПС; МПС, върху които са монтирани или отсъстват светлинни устройства, типово одобрени на основание на съответната наредба по чл. 138, ал. 4 от Закона за движението по пътищата, когато монтирането им не е задължително.

3. "Напречна равнина" е вертикалната равнина, перпендикулярна на средната надлъжна равнина на МПС.

4. "Ненатоварено моторно превозно средство" е МПС без водач, пътници и товар, но заредено с гориво и с щатните инструменти на борда му.

5. "Устройство" е елемент или комплект от елементи, използвани за осъществяването на една или няколко функции.

6. "Светлинно устройство" е устройство, предназначено за осветяване на пътя или за излъчване на светлинен сигнал към другите участници в движението по пътищата. Осветителите на задния регистрационен номер и светоотражателите също се разглеждат като светлинни устройства:

а) "единично светлинно устройство" е устройство или част от устройство, осъществяващо само една функция и имащо само една светеща повърхност, но което може да има няколко източници на светлина; за целите на монтирането върху МПС под единично светлинно устройство се разбира също и комплект от две независими или групирани светлинни устройства, еднакви или не, но имащи една и съща функция, ако те са монтирани така, че проекциите на светещите повърхности на светлинните устройства върху дадена напречна равнина заемат най-малко 60 % от повърхността на най-малкия правоъгълник, ограждащ проекциите на въпросните светещи повърхности; в такъв случай всяко от двете светлинни устройства трябва, ако типово одобрение е необходимо, да е типово одобрено като светлинно устройство тип "D";

б) "еквивалентни светлинни устройства" са светлинни устройства, които имат една и съща функция и са разрешени в страната,където е регистрирано МПС; тези светлинни устройства могат да имат характеристики, различни от тези на светлинните устройства, монтирани на МПС при типовото одобрение, при условие че удовлетворяват изискванията, посочени в това приложение;

в) "независими светлинни устройства" са светлинни устройства, които имат различни светещи повърхности, различни източници на светлина и различни корпуси;

г) "групирани светлинни устройства" са светлинни устройства, които имат различни светещи повърхности и различни източници на светлина, но общ корпус;

д) "комбинирани светлинни устройства" са светлинни устройства, които имат различни светещи повърхности, но един и същ източник на светлина и общ корпус;

е) "съвместени светлинни устройства" са светлинни устройства, които имат различни източници на светлина или един източник на светлина, работещ при различни условия, изцяло или частично общи светещи повърхности и общ корпус;

ж) "фар за дълга светлина" е светлинно устройство, служещо за осветяване на пътя на голямо разстояние пред МПС;

з) "фар за къса светлина" е светлинно устройство, служещо за осветяване на пътя пред МПС, без да заслепява или да затруднява водачите от насрещното движение или другите участници в движението по пътищата;

и) "пътепоказател" е светлинно устройство, служещо да покаже на другите участници в движението по пътищата, че водачът има намерение да измени посоката на движение надясно или наляво;

й) "стоп-сигнал" е светлинно устройство, служещо да покаже на другите участници в движението по пътищата, които се намират зад МПС, че водачът му е задействал работната спирачка;

к) "предна габаритна светлина" е светлинно устройство, служещо за означаване на наличието на МПС, гледано отпред;

л) "задна габаритна светлина" е светлинно устройство, служещо за означаване на наличието на МПС, гледано отзад;

м) "преден фар против мъгла" е светлинно устройство, служещо за подобряване на осветяването на пътя при мъгла, снеговалеж, буря или облаци от прах;

н) "заден фар против мъгла" е светлинно устройство, служещо за подобряване на видимостта на МПС отзад при гъста мъгла;

о) "фар за заден ход" е светлинно устройство, служещо за осветяване на пътя зад МПС и за предупреждаване на другите участници в движението по пътищата, че МПС се движи или ще започне да се движи на заден ход;

п) "аварийна сигнализация" е едновременното действие на всички пътепоказатели, предназначено за сигнализиране на определена опасност, която представлява в момента МПС за другите участници в движението по пътищата;

р) "осветител на задния регистрационен номер" е светлинно устройство, служещо за осветяване на мястото, предназначено за задния регистрационен номер; той може да се състои от няколко оптични елемента;

с) "светоотражател" е устройство, служещо за означаване на наличието на МПС чрез отразяване на светлината, излъчвана от несвързан с това МПС източник на светлина, когато наблюдателят се намира в съседство с въпросния източник на светлина; по смисъла на това приложение светоотразяващите регистрационни номера не се разглеждат като светоотражатели.

7. "Светеща повърхност" е показаната в приложение № 6:

а) "повърхност на излъчване на светлина" на светлинно устройство, на светлинно-сигнално устройство или на светоотражател е цялата или част от външната повърхност на прозрачния материал така, както е обявена в заявката за типово одобрение от производителя на устройството върху схемата;

б) "светеща повърхност на устройство за осветяване" (виж т. 6, букви "ж", "з", "м" и "о") е правоъгълната проекция на целия отвор на отражателя или в случай на фарове за дълга светлина с елипсоидален отражател - на предпазното стъкло върху напречната равнина; ако устройството за осветяване няма отражател, тогава се прилага определението по т. 7, буква "в"; ако повърхността на излъчване на светлина покрива само част от целия отвор на отражателя, се взима под внимание само проекцията на тази част; ако отражателят и стъклото могат да се регулират един спрямо друг, се използва регулировката в средно положение;

в) "светеща повърхност на устройство за осветяване и светлинна сигнализация, което не е светоотражател" (виж т. 6, букви "и" - "л", "н", "п" и "р") е правоъгълната проекция на светлинното устройство върху равнина, перпендикулярна на неговата условна оптическа ос и допираща се до външната му повърхност на излъчване на светлина, ограничена от обвивката на краищата на екраните, разположени в тази равнина, всеки от които намалява под 98 % пълния интензитет на светлината от светлинното устройство по направление на неговата условна оптическа ос; за да се определят долните, горните и страничните краища на светещата повърхност, се разглеждат само екраните с хоризонтални и вертикални краища;

г) "светеща повърхност на светоотражател" (виж т. 6, буква "с") е правоъгълната проекция на светоотражателя върху равнина, перпендикулярна на неговата условна оптическа ос, ограничена от равнините, допиращи се до външните краища на светоотразяващата повърхност на светоотражателя и успоредни на тази ос; за да се определят долните, горните и страничните краища на светещата повърхност, се разглеждат само екраните с хоризонтални и вертикални краища.

8. "Видима повърхност" в направление на наблюдение, определено в заявката на производителя или неговия упълномощен представител, е правоъгълната проекция на краищата на светещата повърхност, проектирана върху външната повърхност на стъклото (a - b), или на повърхността на излъчване на светлина (c - d) върху равнина, перпендикулярна на направлението на наблюдение и допираща се в най-външната точка на стъклото.

9. "Условна оптическа ос" е характерна ос на светлинното устройство, определена от неговия производител, за да служи като начално направление (H = 0°, V = 0°) за отчитане на ъглите при фотометричните измервания и при монтирането върху МПС.

10. "Оптически център" е пресечната точка на условната оптическа ос с повърхността на излъчване на светлина; оптическият център се определя от производителя на светлинното устройство.

11. "Ъгли на геометрична видимост" са ъглите, които определят зоната на най-малкия телесен ъгъл, в която видимата повърхност на светлинното устройство се вижда; тази зона се определя от сегментите на една сфера, чийто център съвпада с оптическия център на светлинното устройство и чийто екватор е успореден на пътя; тези сегменти се определят, като се изхожда от условната оптическа ос; хоризонталните ъгли