НАРЕДБА за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол
 
 
 
 

Приета с ПМС № 156 от 15.07.2003 г., обн., ДВ, бр. 66 от 25.07.2003 г., в сила от 1.10.2003 г., изм. и доп., бр. 69 от 23.08.2005 г., в сила от 23.08.2005 г., изм., бр. 78 от 30.09.2005 г., в сила от 1.10.2005 г., бр. 40 от 16.05.2006 г., в сила от 5.05.2006 г., изм. и доп., бр. 76 от 21.09.2007 г., в сила от 21.09.2007 г., изм., бр. 93 от 24.11.2009 г., в сила от 24.11.2009 г., изм. и доп., бр. 36 от 10.05.2011 г., в сила от 10.05.2011 г., бр. 55 от 20.07.2012 г., изм., бр. 103 от 28.12.2012 г., в сила от 1.01.2013 г., изм. и доп., бр. 88 от 24.10.2014 г., в сила от 24.10.2014 г.

 
 
 
 

Библиотека закони - АПИС, т. 5, р. 4, № 710а

 
 
 
 

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 
 
 

Чл. 1. С наредбата се уреждат:

1. (доп. - ДВ, бр. 76 от 2007 г.) техническите изисквания, нормите за съдържание на олово, сяра и други вредни за околната среда вещества (замърсители), наричани общо изисквания за качество, на които трябва да съответстват течните горива, произведени, внесени за потребление, транспортирани, разпространявани, съхранявани и/или използвани в Република България;

2. оценяването и удостоверяването на съответствието на течните горива с изискванията за качество;

3. (доп. - ДВ, бр. 76 от 2007 г.) условията, редът и начинът за контрол на качеството на течните горива след тяхното производство, при внос - след освобождаване от митнически контрол, при разпространението и/или съхранението им, включително на бензиностанции и в резервоари на горивни инсталации.

 
 
 

Чл. 2. (1) (Доп. - ДВ, бр. 76 от 2007 г., бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) Изискванията на наредбата се прилагат за течни горива от нефтен или биологичен произход и техните смеси:

1. автомобилни бензини;

2. горива за дизелови двигатели;

3. (нова - ДВ, бр. 76 от 2007 г.) биодизел;

4. (нова - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) биодизел за отопление;

5. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 76 от 2007 г., предишна т. 4, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) газьоли за промишлени и комунални цели;

6. (нова - ДВ, бр. 69 от 2005 г., предишна т. 4, бр. 76 от 2007 г., предишна т. 5, изм., бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г., бр. 88 от 2014 г. , в сила от 24.10.2014 г.) горива за извънпътна техника и трактори;

7. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 69 от 2005 г., предишна т. 5, изм., бр. 76 от 2007 г., предишна т. 6, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г., изм. и доп., бр. 88 от 2014 г. , в сила от 24.10.2014 г.) корабни горива: леки корабни дизелови горива, корабни дизелови горива, корабни остатъчни горива, горива за кораби, плаващи по вътрешните водни пътища, и за плавателни съдове за отдих;

8. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 69 от 2005 г., предишна т. 6, бр. 76 от 2007 г., предишна т. 7, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) котелни горива;

9. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 69 от 2005 г., предишна т. 7, бр. 76 от 2007 г., предишна т. 8, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) тежки горива.

(2) Изискванията на наредбата не се прилагат за:

1. (изм. и доп. - ДВ, бр. 76 от 2007 г.) течните горива по ал. 1, които подлежат на преработка в рафинерии или са предназначени за преработка преди окончателното им изгаряне;

2. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2005 г., бр. 76 от 2007 г.) течни горива, предназначени за научни изследвания и изпитвания;

3. (нова - ДВ, бр. 76 от 2007 г.) течни горива, употребявани от кораби, които извършват спасителни операции;

4. (нова - ДВ, бр. 76 от 2007 г., доп., бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) течни горива, употребявани от кораби в аварийно състояние, при условие че във възможно най-кратък срок са предприети мерки за отстраняване на аварията, както и мерки за предотвратяване или намаляване на емисиите от изгарянето на горивото;

5. (нова - ДВ, бр. 76 от 2007 г., изм., бр. 88 от 2014 г. , в сила от 24.10.2014 г.) течни горива, употребявани от кораби, които използват одобрени методи за намаляване на емисиите;

6. (нова - ДВ, бр. 76 от 2007 г., доп., бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) течни горива, произведени в страната и предназначени за износ, включително за износ в корабните товарни танкове;

7. (нова - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) течни горива, предназначени за създаване, съхраняване и обновяване на държавни резерви, военновременни и задължителни запаси, единствено по отношение на тяхното смесване с биодизел и биоетанол;

8. (нова - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) течни горива, предназначени за нуждите на авиацията, корабоплаването и железопътния транспорт, единствено по отношение на тяхното смесване с биодизел и биоетанол.

(3) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) Изключението по ал. 2, т. 4 не се прилага, ако собственикът или капитанът на кораба са причинили аварията умишлено или поради небрежност.

 
 
 
 

Чл. 3. Течните горива се пускат на пазара само когато не застрашават здравето на хората, околната среда, техническата изправност на превозните средства и инсталациите, в които се използват, и когато е осигурена защитата на потребителите.

 
 
 

Чл. 4. (1) Лицата, които пускат течни горива на пазара, са длъжни да осигурят, гарантират и оценят съответствието им с изискванията за качество.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 76 от 2007 г.) Лицата, които пускат течни горива на пазара, са длъжни да съставят декларация за съответствие с изискванията за качество за всяка партида.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 76 от 2007 г.) Течните горива при пускането им на пазара, разпространението, транспортирането, съхранението и използването им се придружават от декларацията за съответствие.

 
 
 

Чл. 5. (Доп. - ДВ, бр. 69 от 2005 г., изм., бр. 76 от 2007 г.) Лицата, които разпространяват, транспортират, съхраняват и/или използват течни горива в местата по чл. 15, са длъжни да извършват тези дейности с течни горива, които съответстват на изискванията за качество, придружени са с декларация за съответствие на всяка партида и са с наименования и предназначение, определени в чл. 6 и § 1, т. 1 - 7 от допълнителната разпоредба.

 
 
 
 

Глава втора
ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАЧЕСТВО НА ТЕЧНИТЕ ГОРИВА

 
 
 

Чл. 6. Течните горива трябва да отговарят на следните изисквания за качество:

1. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2005 г.) автомобилни бензини съгласно приложение № 1;

2. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2005 г.) горива за дизелови двигатели съгласно приложение № 2;

3. (нова - ДВ, бр. 76 от 2007 г.) биодизел съгласно приложение № 3;

4. (нова - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) биодизел за отопление съгласно приложение № 4;

5. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2005 г., предишна т. 3, изм., бр. 76 от 2007 г., предишна т. 4, изм., бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) газьоли за промишлени и комунални цели съгласно приложение № 5;

6. (нова - ДВ, бр. 69 от 2005 г., предишна т. 4, изм., бр. 76 от 2007 г., предишна т. 5, изм., бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г., бр. 88 от 2014 г. , в сила от 24.10.2014 г.) горива за извънпътна техника и трактори съгласно техническите спецификации на производителите със съдържание на сяра до 10 mg/kg;

7. (предишна т. 4, изм. - ДВ, бр. 69 от 2005 г., предишна т. 5, изм., бр. 76 от 2007 г., предишна т. 6, изм., бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) корабни горива:

а) леки корабни дизелови горива марка ISO-F съгласно приложение № 6 със съдържание на сяра до 0,1 % (m/m);

б) (изм. – ДВ, бр. 88 от 2014 г. , в сила от 24.10.2014 г.) корабни дизелови горива марка ISO-F съгласно приложение № 6 със съдържание на сяра до 1,5 % (m/m);

в) корабни остатъчни горива марка ISO-F съгласно приложение № 7;

г) (нова – ДВ, бр. 88 от 2014 г. , в сила от 24.10.2014 г.) горива за кораби, плаващи по вътрешните водни пътища, и за плавателни съдове за отдих съгласно техническите спецификации на производителите със съдържание на сяра до 10 mg/kg;

8. (предишна т. 5, изм. - ДВ, бр. 69 от 2005 г., предишна т. 6, изм., бр. 76 от 2007 г., предишна т. 7, изм., бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) котелни горива съгласно приложение № 8;

9. (предишна т. 6, изм. и доп. - ДВ, бр. 69 от 2005 г., предишна т. 7, изм., бр. 76 от 2007 г., предишна т. 8, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) тежки горива съгласно определението по § 1, т. 7 от допълнителната разпоредба и техническите спецификации на производителите със съдържание на сяра:

а) (изм. - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) до 3,0 % (m/m) - до 31 декември 2011 г.;

б) до 1,0 % (m/m) - от 1 януари 2012 г.;

10. (нова - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) съдържанието на металната добавка метилциклопентадиенил манган трикарбонил (ММТ) в автомобилните бензини е:

а) до 6 mg манган на литър - до 31 декември 2013 г.;

б) до 2 mg манган на литър - от 1 януари 2014 г.

 
 
 

Чл. 6а. (Нов – ДВ, бр. 88 от 2014 г. , в сила от 24.10.2014 г.) (1) Като алтернатива на изискванията за качеството на корабните горива, определени в чл. 6, т. 7, се разрешава използването на методи за намаляване на емисиите от кораби, плаващи под всякакво знаме, които се намират в пристанищата на Република България, във вътрешните морски води, в териториалното море и в изключителната икономическа зона, наричани "морските пространства на Република България", ако са спазени следните изисквания:

1. корабите, използващи методи за намаляване на емисиите, трябва да постигат трайни намаления на емисиите на серен диоксид, които са поне еквивалентни на намаленията, които могат да се постигнат чрез използването на корабни горива, съответстващи на изискванията за качество; еквивалентните норми на емисиите са определени в приложение № 11, таблица 1;

2. методите за намаляване на емисиите съответстват на критериите, определени в приложение № 11, таблица 2.

(2) Като алтернатива за намаляване на емисиите се насърчава корабите на котва или на кей да използват електрозахранване от брега.

 
 
 

Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2005 г., бр. 76 от 2007 г.) Методите за изпитване, посочени в приложенията към чл. 6, имат установена точност. За резултатите от отделните изпитвания се прилагат критериите на БДС EN ISO 4259.

 
 
 
 

Глава трета
ОЦЕНЯВАНЕ И УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА
ТЕЧНИТЕ ГОРИВА С ИЗИСКВАНИЯТА ЗА КАЧЕСТВО

 
 
 

Чл. 8. Оценяването на съответствието на течните горива с изискванията за качество към тях се извършва от лицата, които ги пускат на пазара.

 
 
 

Чл. 9. (1) Оценяването на съответствието на течните горива с изискванията за качество се извършва след изпитване на представителна проба от всяка партида течно гориво.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2007 г.) Вземането на проби от резервоари и тръбопроводи е съгласно БДС EN ISO 3170 и БДС EN ISO 3171.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2007 г.) Изпитванията на взетите проби от течни горива се извършват от лаборатории, акредитирани от Изпълнителна агенция "Българска служба по акредитация" (ИА "БСА") или от чуждестранен орган за акредитация, който е страна по споразумение за взаимно признаване в организация, на която е член и ИА "БСА".

(4) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) Протоколите от изпитване трябва да съдържат позоваване на предоставената акредитация.

 
 
 

Чл. 10. (1) (Доп. - ДВ, бр. 69 от 2005 г., бр. 76 от 2007 г.) Въз основа на резултатите от изпитванията лицата, които пускат течни горива на пазара, съставят декларация за съответствие за всяка партида, която удостоверява, че течното гориво съответства на изискванията за качество по чл. 6 и на определенията по § 1, т. 1 - 7 от допълнителната разпоредба.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2007 г., бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) Съдържанието на декларацията за съответствие е посочено в приложение № 9.

 
 
 

Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2005 г., бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) Лицата, които пускат течни горива на пазара, са длъжни да съхраняват декларацията за съответствие и протоколите от изпитванията на акредитираните лаборатории най-малко 2 години от датата на тяхното издаване.

 
 
 

Чл. 12. (1) (Доп. - ДВ, бр. 76 от 2007 г.) Лицата, които пускат течни горива на пазара, са длъжни да предоставят декларацията за съответствие или заверено копие от нея на лицата, които транспортират, разпространяват, съхраняват и/или използват течни горива.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2005 г., бр. 76 от 2007 г.) Лицата по ал. 1 и лицата, които разпространяват течни горива на пазара, са длъжни да предоставят заверено копие на декларацията за съответствие на разпространяваната от тях партида течно гориво, като задължително вписват в нея количеството и лицето, на което течното гориво се предоставя за последващо разпространение, съхранение, използване, датата и номера на документа за експедиция.

(3) (Нова - ДВ, бр. 69 от 2005 г.) Лицата по ал. 2 са длъжни да вписват номера и датата на декларацията за съответствие на партидата течно гориво във всички други документи, които го придружават.

(4) (Нова - ДВ, бр. 69 от 2005 г., изм. и доп., бр. 76 от 2007 г.) Лицата, които разпространяват течни горива на пазара, включително крайните разпространители, са длъжни да извършват тази дейност с течни горива, които съответстват на посоченото в декларацията за съответствие, съгласно наименованията по чл. 6, предназначението им по § 1, т. 1 - 7 от допълнителната разпоредба и обявените от тях търговски марки.

(5) (Нова - ДВ, бр. 76 от 2007 г.) Лицата по ал. 1 и 4 са длъжни да поставят в местата по чл. 3, ал. 1, т. 5 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ):

1. на видно място - информация за вида на течното гориво, изискванията за качество, на които отговаря горивото, и декларация за съответствие на разпространяваната партида;

2. (изм. - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) върху дозиращата помпа или съд, използван за разпространяване на течно гориво, се поставя следната информация:

а) маркировка за наименованието на вида течно гориво и търговската му марка;

б) съдържание на биоетанол в автомобилните бензини, в % (V/V), и указания за начина на употреба на съответните смеси;

в) съдържание на биодизел в горивата за дизелови двигатели, в % (V/V), и указания за начина на употреба на съответните смеси;

г) етикет за съдържание в автомобилните бензини на металната добавка ММТ.

(6) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) Етикетът по ал. 5, т. 2, буква "г" е с размери и шрифт, позволяващи отчетливо виждане и лесно разчитане, и съдържа следния текст: "Съдържа метални добавки".

 
 
 
 

Глава четвърта
УСЛОВИЯ, РЕД И НАЧИН ЗА КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО НА ТЕЧНИТЕ ГОРИВА

 
 
 

Чл. 13. (1) Контролът на качеството на течните горива, наричан по-нататък "контрола", се извършва, за да се установи спазването на изискванията за качество на течните горива, пуснати на пазара, и да се предотврати разпространението и използването им, когато не отговарят на тези изисквания.

(2) Контролът се извършва чрез проверки, които включват:

1. (нова - ДВ, бр. 76 от 2007 г.) проверка на маркировката и информацията по чл. 12, ал. 5;

2. (предишна т. 1 - ДВ, бр. 76 от 2007 г.) проверка на документите, които придружават течните горива;

3. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 76 от 2007 г.) вземане на проби от течните горива и изпитване на взетите проби;

4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 76 от 2007 г.) експертиза на резултатите от изпитване за съответствие на горивата с изискванията за качеството им;

5. (нова - ДВ, бр. 76 от 2007 г.) налагане на принудителни административни мерки.

(3) Проверките по ал. 2 се извършват планово и по сигнали на физически и юридически лица.

 
 
 

Чл. 14. Контролът се осъществява от:

1. председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) чрез Главна дирекция "Контрол на качеството на течните горива" (ГД "ККТГ");

2. (доп. – ДВ, бр. 88 от 2014 г. , в сила от 24.10.2014 г.) оправомощените със заповед на председателя на ДАМТН длъжностни лица на ГД "ККТГ" - за дейностите по чл. 30б, ал. 1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) (обн., ДВ, бр. 45 от 1996 г.; изм., бр. 102 от 2001 г.).

 
 
 

Чл. 15. Длъжностните лица от ГД "ККТГ" извършват контрол:

1. (изм. - ДВ, бр. 76 от 2007 г., бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) на резервоари за съхранение и използване на течни горива в търговски, производствени и складови обекти;

2. (изм. - ДВ, бр. 76 от 2007 г.) в петролни бази и терминали;

3. в бензиностанции от колонките за зареждане;

4. от подвижни цистерни за превоз на течни горива.

 
 
 

Чл. 16. Длъжностните лица от ГД "ККТГ" при извършване на контрола:

1. (доп. - ДВ, бр. 69 от 2005 г., изм. и доп., бр. 76 от 2007 г.) изискват декларацията за съответствие съгласно чл. 10, ал. 2 и чл. 12, ал. 2 или копие от нея от лицата, които пускат на пазара, транспортират, разпространяват, съхраняват и/или използват течни горива, включително крайните разпространители;

2. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2005 г., бр. 76 от 2007 г.) изискват и изземват заверени копия от митническа декларация, документ за експедиция, както и тези по чл. 30б, ал. 1, т. 3 и 4 ЗЧАВ;

3. (изм. - ДВ, бр. 76 от 2007 г.) вземат безвъзмездно проба от течното гориво;

4. (доп. - ДВ, бр. 69 от 2005 г., изм., бр. 76 от 2007 г.) съставят протокол в 3 екземпляра за резултата от проверката на документите и вземането на проба, към който се прилагат документите по т. 1 и 2;

5. (изм. - ДВ, бр. 76 от 2007 г.) предават взетите проби от течни горива за изпитване в акредитирана подвижна или подвижна и стационарна, или стационарна лаборатория.

 
 
 

Чл. 16а. (Нов - ДВ, бр. 76 от 2007 г., изм., бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г., доп., бр. 88 от 2014 г. , в сила от 24.10.2014 г.) Контролът на борда на корабите, които посещават и/или оперират в морските пространства и във вътрешните водни пътища на Република България, за качеството на корабните горива и за замърсяването на въздуха в съответствие с еквивалентните норми на емисиите, определени в приложение № 11, таблица 1, се осъществява от оправомощени със заповед на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Морска администрация" (ИА "МА") длъжностни лица.

 
 
 

Чл. 16б. (Нов - ДВ, бр. 76 от 2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) Длъжностните лица от ИА "МА" при извършване на контрола:

1. изискват разписката за доставеното гориво;

2. изискват Информационен лист за безопасност на веществата (Material Safety Data Sheet) съгласно препоръките, определени в Резолюция MSC.282.(86);

3. проверяват попълването на корабните дневници, в които задължително се вписват всички операции по смяна на горивото;

4. (изм. – ДВ, бр. 88 от 2014 г. , в сила от 24.10.2014 г.) периодично и с достатъчна честота вземат представителна проба от корабното гориво при неговата доставка, като се спазват изискванията на "Ръководство за вземане на проби от течни горива за определяне съответствието им с изискванията на изменения Анекс VI към МАРПОЛ", прието с Резолюция MEPC. 182 (59) на Международната морска организация, или от горивните танкове на кораба в присъствието на капитана на кораба и/или друг офицер от корабния екипаж;

5. за корабите, снабдявани с горива в морските пространства и във вътрешните водни пътища на Република България, изискват и декларацията за съответствие;

6. (изм. - ДВ, бр. 55 от 2012 г., доп., бр. 88 от 2014 г. , в сила от 24.10.2014 г.) предават взетата проба от корабното гориво в акредитирана лаборатория за изпитване; при изпитването се използва Процедура за проверка на горивото въз основа на горивни проби", установена в Допълнение VI към Анекс VI към МАРПОЛ.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2012 г., доп., бр. 88 от 2014 г. , в сила от 24.10.2014 г.) След изпитване на пробата от корабното гориво в акредитирана лаборатория ИА "МА" получава протокол от изпитването, който изпраща в ГД "ККТГ". В срок един работен ден след получаването на протокола ГД "ККТГ" издава констативен протокол за съответствие на корабното гориво с изискванията за качество с оглед предприемане на последващи действия от ИА "МА" в съответствие с действащото законодателство за замърсяване на въздуха от кораби.

(3) (Нова – ДВ, бр. 88 от 2014 г. , в сила от 24.10.2014 г.) Ако при извършване на контрола се установи, че корабното гориво не отговаря на изискванията на наредбата, длъжностните лица от ИА "МА" имат право да изискат от кораба:

1. да представи данни за действията, извършени за постигане на съответствие на горивото;

2. да представи доказателства, че е направил опит за закупуване на корабно гориво, което е в съответствие с изискванията на наредбата, в зависимост от планирания маршрут на пътуването;

3. да представи доказателства, че е направил опит за намиране на алтернативни източници на корабно гориво, но въпреки положените усилия такова гориво не е предлагано за закупуване.

(4) (Нова – ДВ, бр. 88 от 2014 г. , в сила от 24.10.2014 г.) От кораба не се изисква да се отклонява от планирания маршрут на пътуването или да забавя неоправдано пътуването си, за да осигури корабно гориво, което е в съответствие с изискванията на наредбата.

(5) (Нова – ДВ, бр. 88 от 2014 г. , в сила от 24.10.2014 г.) Ако корабът представи информацията, посочена по ал. 3, длъжностните лица от ИА "МА" определят последващите действия по реда на наредбата и ЗЧАВ, включително могат да вземат решение за непредприемане на мерки.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г., предишна ал. 3, бр. 88 от 2014 г. , в сила от 24.10.2014 г.) Съдържанието на разписката за доставеното гориво е съгласно приложение № 10.

(7) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г., предишна ал. 4, бр. 88 от 2014 г. , в сила от 24.10.2014 г.) Разходите за вземане и изпитване на проби са за сметка на кораба, когато горивата не съответстват на изискванията на наредбата. Когато горивата съответстват на изискванията на наредбата, разходите са за сметка на бюджета на ДАМТН.

 
 
 

Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2007 г.) Пробите от течни горива от резервоари и тръбопроводи се вземат съгласно БДС EN ISO 3170 и БДС EN ISO 3171.

 
 
 

Чл. 18. (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2005 г., бр. 76 от 2007 г.) (1) Проби от течни горива от бензиноколонки се вземат от дюзата (накрайника на ръкохватката на дозиращата помпа) директно в еднолитрови метални съдове за еднократна употреба с помощта на удължител, непозволяващ разплискване, до запълване на около 85 на сто от съда.

(2) Преди вземането на пробата съдовете за еднократна употреба се промиват със съответното гориво.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) Пробите по ал. 1 и по чл. 17 се вземат в присъствието на собственика или ръководителя или служител на проверявания обект, който поставя печат, дата и подпис върху протокола за проверка и вземане на проба и етикетите им.

 
 
 

Чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2005 г., бр. 76 от 2007 г., бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) Общото количество на взетата проба по чл. 17 или 18 от всеки вид гориво е не повече от 6,5 l, което се отбелязва в протокола за проверка и вземане на проба.

 
 
 

Чл. 20. (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2007 г.) (1) Съдовете с взетата проба по чл. 17 или 18 се разделят на съдове с контролни и арбитражни проби, което се отбелязва на етикета на всеки съд.

(2) Съдовете с контролните проби се затварят, етикетират, пломбират с персоналния номер на пломбажните клещи на длъжностното лице, което е взело пробата, и се транспортират за изпитване в акредитирана лаборатория.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) Съдовете с арбитражните проби се обработват съгласно ал. 2, като върху запушалката се поставя стикер с печата и подписа на длъжностното лице, взело пробата, и печат, дата и подпис на лицата по чл. 18, ал. 3 и се транспортират за съхранение в арбитражното отделение на ГД "ККТГ".

 
 
 

Чл. 21. (Доп. - ДВ, бр. 69 от 2005 г., изм., бр. 76 от 2007 г.) Пробите от автомобилни бензини се вземат в предварително охладени съдове и се транспортират, като се вземат мерки за охлаждането им.

 
 
 

Чл. 22. (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2005 г., бр. 76 от 2007 г.) (1) Взетите контролни проби се изпитват в подвижни или в подвижни и стационарни, или само в стационарни акредитирани лаборатории при спазване изискването на чл. 30ж ЗЧАВ.

(2) За резултатите от изпитването по ал. 1 се издава протокол от изпитване в 3 оригинални екземпляра, от които един за акредитираната лаборатория и два за ГД "ККТГ".

(3) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) Длъжностните лица предават за изпитване в акредитирана подвижна лаборатория един съд от контролната проба, а останалите съдове от контролната проба изпращат за следващо изпитване в стационарна акредитирана лаборатория, определена от ГД "ККТГ".

(4) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) Въз основа на протокола от изпитването от акредитирана подвижна лаборатория ГД "ККТГ" изготвя експертно заключение за съответствието на горивото с изискванията за качество.

(5) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) Когато с експертно заключение се установи несъответствие на горивото с изискванията за качество, копия от експертното заключение заедно с протокола от изпитване, издаден от акредитираната подвижна лаборатория, се изпращат на лицата по чл. 18а, ал. 1 или по чл. 18б ЗЧАВ в 3-дневен срок от изготвянето на експертното заключение.

(6) (Предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) Когато след изпитване в подвижна лаборатория се установи несъответствие на горивото с изискванията за качество по даден/и показател/и, изпитването по този/тези показател/и се повтаря в акредитирана стационарна лаборатория.

(7) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) В срок 3 работни дни от получаване на протоколите от изпитване от акредитираната стационарна лаборатория, но не по-късно от 15 работни дни от вземането на пробите, ГД "ККТГ" изготвя констативен протокол със заключение за съответствието на горивото с изискванията за качеството.

(8) (Предишна ал. 7 - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) Копия от констативния протокол заедно с протокола от изпитване се изпращат на лицата по чл. 18а, ал. 1 или по чл. 18б ЗЧАВ в срок 3 работни дни от изготвянето на констативния протокол.

(9) (Предишна ал. 8, изм. - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) При оспорване на резултатите от изпитване в стационарната лаборатория заинтересуваната страна е длъжна в 7-дневен срок от получаването на протоколите по ал. 8 да поиска арбитражната проба да бъде изпитана по арбитражните методи за изпитване по съответните показатели за нейна сметка в друга акредитирана от Българската служба по акредитация лаборатория и резултатите от изпитването се считат за окончателни.

(10) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) За провеждане на арбитражни изпитвания се определят не повече от две дати за една и съща или за две различни лаборатории.

 
 
 

Чл. 23. (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2007 г.) (1) Длъжностните лица на ГД "ККТГ" издават задължително предписание за временно спиране пускането на пазара, разпространението и/или използването на течното гориво, когато:

1. не се представи декларация за съответствие;

2. (изм. - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) съдържанието на декларацията за съответствие не отговаря на изискванията съгласно приложение № 9 към чл. 10, ал. 2 и на чл. 12, ал. 2;

3. (доп. - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) в резултат на изпитването в акредитирана подвижна лаборатория и с експертно заключение се установи, че течното гориво не отговаря на някое от изискванията за качество по чл. 6.

(2) Предписанията по ал. 1 се налагат и чрез поставяне на удостоверителни знаци на местата по чл. 15. Видът на удостоверителните знаци и начинът на поставянето им се определят със заповед на председателя на ДАМТН.

(3) Когато в резултат на изпитването в подвижна или стационарна лаборатория и с експертното заключение или с констативния протокол се установи, че горивото съответства на изискванията за качество, предписанията по ал. 1, т. 1 и 2 се отменят.

(4) Когато в резултат на изпитването в стационарната лаборатория и заключение в констативния протокол е установено съответствие с изискванията за качество на проба, за която е установено несъответствие с изискванията за качество в подвижната лаборатория, предписанието по ал. 1, т. 3 се отменя.

 
 
 

Чл. 23а. (Нов - ДВ, бр. 76 от 2007 г.) (1) (Предишен текст на чл. 23а, изм. - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) Длъжностните лица от ИА "МА" нареждат прекратяване на операциите по бункероване при липса на декларация за съответствие и разписка за доставеното гориво или в случаите, когато декларацията за съответствие и разписката не отговарят на съдържанието на приложения № 9 и 10.

(2) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) Изискванията на ал. 1 се прилагат само за кораби, които използват доставените горива в морските пространства и вътрешните водни пътища на Република България.

(3) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) В случаите по ал. 1 ИА "МА" предприема последващи действия по реда на наредбата.

 
 
 

Чл. 24. (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2007 г.) (1) Длъжностните лица от ГД "ККТГ" издават задължително предписание за забрана на пускането на пазара, разпространението, съхранението и/или използването на течни горива, когато в резултат на изпитването в стационарната лаборатория и заключението на констативния протокол е установено, че горивото не съответства поне на едно от изискванията за качество.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) Принудителната административна мярка по ал. 1 се отменя от лицата, които са я приложили, когато след провеждане на арбитражно изпитване и изготвяне на експертиза е установено съответствие с изискванията за качество.

(3) (Отм. - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.).

 
 
 

Чл. 24а. (Нов - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) (1) Длъжностните лица от ГД "ККТГ" издават задължително предписание за изтегляне на течни горива от пазара, когато:

1. резултатът от заключението на констативния протокол за установено несъответствие с изискванията за качество не е оспорен;

2. когато резултатът от заключението на констативния протокол за установено несъответствие с изискванията за качество е оспорен и резултатите от изпитването на арбитражната проба потвърждават установеното несъответствие.

(2) В срок един месец от датата на издаденото предписание лицето, на което е издадено предписанието, е длъжно да изтегли течното гориво и да представи в ГД "ККТГ" документи, доказващи изтеглянето му.

(3) Изтегляне на горивото от пазара може да се извърши и преди предприемане на действия по ал. 1 по постъпило писмено искане от засегнатата страна.

 
 
 

Чл. 25. (1) (Доп. - ДВ, бр. 76 от 2007 г.) Разходите за вземане и изпитване на проби от течни горива без декларация за съответствие са за сметка на лицето, което пуска, разпространява, съхранява и/или използва течни горива независимо от получените резултати от изпитването.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 76 от 2007 г.) Разходите за вземане и изпитване на проби са за сметка на лицата, които пускат, разпространяват, съхраняват и/или използват течни горива, когато те не съответстват на изискванията по наредбата. Когато течните горива съответстват на изискванията, разходите са за сметка на бюджета на ДАМТН.

(3) (Отм. - ДВ, бр. 76 от 2007 г.).

(4) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г., изм., бр. 103 от 2012 г., в сила от 1.01.2013 г.) Разходите по ал. 1 и 2 се възлагат на лицето, което пуска, разпространява, съхранява и/или използва горива, с наказателното постановление за съответното административно нарушение и се заплащат доброволно или се събират принудително по реда, предвиден за санкциите по наказателните постановления.

(5) (Доп. - ДВ, бр. 76 от 2007 г., предишна ал. 4, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) Стойността на горивото, взето за изпитване, е за сметка на лицата, които пускат на пазара, разпространяват, съхраняват и/или използват течни горива.

 
 
 

Чл. 26. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 76 от 2007 г.) При установяване на нарушенията по чл. 34, 34а, 34б, 34в и 34г ЗЧАВ длъжностните лица по чл. 30б, ал. 1 ЗЧАВ съставят акт за административно нарушение на виновните лица и след връчването му по реда на Закона за административните нарушения и наказания или по реда на чл. 43а, ал. 2 ЗЧАВ незабавно го изпращат на председателя на ДАМТН за издаване на наказателно постановление.

 
 
 

Чл. 27. (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2007 г.) Контролните органи са длъжни:

1. да не разгласяват информацията, която представлява служебна или търговска тайна, станала им известна при и по повод осъществяването на контролната дейност, както и да не я използват извън предназначението й;

2. да се легитимират със служебна карта при извършването на контролната дейност.

 
 
 
 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
(Загл. изм. - ДВ, бр. 55 от 2012 г.)

 
 
 

§ 1. По смисъла на наредбата:

1. (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г., бр. 88 от 2014 г. , в сила от 24.10.2014 г.) "Автомобилен бензин" е нискокипящ нефтопродукт, предназначен за двигатели с вътрешно горене с искрово запалване за задвижване на превозни средства и включен в тарифни номера 2710 12 45 и 2710 12 49 по Комбинираната номенклатура на ЕС.

2. (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2007 г., бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г., бр. 88 от 2014 г. , в сила от 24.10.2014 г.) "Газьол" е течно гориво, получено от нефт, с изключение на корабно гориво, от което по-малко от 65 % обемни (включително загубите) дестилират до 250 °С и от което най-малко 85 % обемни (включително загубите) дестилират до 350 °С по БДС EN ISO 3405 (аналогичен на ASTM D 86) и е включено в тарифни номера 2710 19 47 и 2710 20 17 по Комбинираната номенклатура на ЕС.

3. (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2005 г., бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г., бр. 88 от 2014 г. , в сила от 24.10.2014 г.) "Гориво за дизелови двигатели" е течно гориво, получено от нефт, използвано за задвижване на самоходни превозни средства, включено в тарифни номера 2710 19 43 и 2710 20 11 по Комбинираната номенклатура на ЕС.

3а. (Нова - ДВ, бр. 76 от 2007 г., изм., бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) "Биодизел" е смес от метилови естери на мастни киселини от растителен и животински произход, чийто състав и свойства се определят съгласно БДС EN 14214, и е предназначен за използване в дизелови двигатели или за прибавяне към гориво за дизелови двигатели.

3б. (Нова - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) "Биодизел за отопление" е смес от метилови естери на мастни киселини (FAME) от растителен или животински произход, чиито състав и свойства се определят съгласно БДС EN 14213 и в концентрация на FAME минимум 96,5 % е предназначен за използване в специално пригодени за целта стационарни горивни инсталации или за прибавяне към горива от нефтен произход, предназначени за използване в стационарни горивни инсталации. Получените смеси трябва да съответстват на изискванията за качество за горива от нефтен произход.

3в. (Нова - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) "Биоетанол" е етанол, произведен от биомаса и/или от биоразградими фракции на отпадъци и предназначен за използване в бензинови двигатели или за прибавяне към автомобилни бензини.

3г. (Нова - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) "Биомаса" e биологично разграждаща се част от продукти, отпадъци и остатъци от биологичен произход от селското стопанство (включително растителни и животински вещества), горското стопанство и свързаните с тях промишлености, включително рибно стопанство и аквакултури, както и биологично разграждаща се част от промишлени и битови отпадъци.

4. (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2007 г., доп., бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г., бр. 88 от 2014 г. , в сила от 24.10.2014 г.) "Корабно гориво" е течно гориво, получено от нефт, предназначено за корабни двигатели, включително горивата марка ISO-F, определени в ISO 8217, както и всяко течно гориво, получено от нефт, предназначено за използване на борда на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища, и плавателни съдове за отдих.

4а. (Нова - ДВ, бр. 76 от 2007 г., изм., бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г., бр. 88 от 2014 г. , в сила от 24.10.2014 г.) "Леко корабно дизелово гориво" е корабно гориво с характеристики, попадащи в границите на марките DMX, DMA и DMZ от таблица № 1 на ISO 8217, с изключение на посочената в стандарта стойност за съдържанието на сяра.

4б. (Нова - ДВ, бр. 76 от 2007 г., изм., бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г., бр. 88 от 2014 г. , в сила от 24.10.2014 г.) "Корабно дизелово гориво" е корабно гориво с характеристики, попадащи в границите на марката DMB от таблица № 1 на ISO 8217, с изключение на посочената в стандарта стойност за съдържанието на сяра.

4в. (Нова - ДВ, бр. 76 от 2007 г.) "Корабно остатъчно гориво" е корабно гориво, което съдържа остатъчни продукти от процесите на дестилация и отговаря на международните норми за пламна температура на такива горива.

5. "Газьол за промишлени и комунални цели" е:

а) (изм. - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г., бр. 88 от 2014 г. , в сила от 24.10.2014 г.) газьол, дефиниран по т. 2 и различен по предназначение от т. 3 и 4, включен в тарифен номер 2710 19 47 по Комбинираната номенклатура на ЕС, или

б) (доп. - ДВ, бр. 76 от 2007 г.) течно гориво, получено от първична или вторична преработка на нефт или нефтени фракции, предназначено за изгаряне в стационарни промишлени, технологични битови котли, пещи и инсталации, в които горивото се подава под налягане.

5а. (Нова - ДВ, бр. 69 от 2005 г., изм., бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г., бр. 88 от 2014 г. , в сила от 24.10.2014 г.) "Горива за извънпътна техника и трактори" са течни горива, получени от нефт, предназначени за двигатели с компресионно запалване за извънпътна техника и трактори, включени в тарифен номер 2710 19 43 по Комбинираната номенклатура на ЕС.

6. (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г., бр. 88 от 2014 г. , в сила от 24.10.2014 г.) "Котелно гориво" е тежък дестилат, остатък или смес от тях, предназначен за изгаряне в стационарни горивни инсталации, включено в тарифен номер 2710 19 64 по Комбинираната номенклатура на ЕС.

7. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 76 от 2007 г., изм., бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г., бр. 88 от 2014 г. , в сила от 24.10.2014 г.) "Тежко гориво" е течно гориво, получено от нефт, различно от дефинираните в т. 2, 3 и 4, включено в тарифни номера 2710 19 62 и 2710 19 64 по Комбинираната номенклатура на ЕС, което поради границите си на дестилация попада в категорията на тежките масла, предназначени за използване като гориво в стационарни инсталации, и от което по-малко от 65 % обемни (включително загубите) дестилират при 250 °C по БДС EN ISO 3405 (аналогичен на ASTM D 86). Ако дестилацията не може да бъде проведена по БДС EN ISO 3405 (аналогичен на ASTM D 86), продуктът също се категоризира като тежко гориво.

8. (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) "Комбинирана номенклатура на ЕС" е номенклатура на стоките, приета с Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа.

9. "Партида" е количество от един вид или марка течно гориво, еднородно по качествените си показатели, произведено по една и съща технология, съхранявано в един или повече резервоари и съпроводено с един документ за изпитване.

10. "Представителна проба" е проба с физични или химични характеристики, идентични на средните характеристики на целия обем, от който се взема проба.

10а. (Нова - ДВ, бр. 76 от 2007 г.) "Контролна проба" е пробата, която се изпраща в акредитирана лаборатория за изпитване с цел установяване съответствието на течното гориво с изискванията за качество.

10б. (Нова - ДВ, бр. 76 от 2007 г.) "Арбитражна проба" е пробата, съхранявана от ГД "ККТГ" за срок 6 месеца от датата на пробовземането и предвидена за арбитражни изпитвания в случаи на оспорване на резултатите.

11. "Техническа спецификация" е документ на производителя, съдържащ описание на продукта по отношение на технологията за производство, предназначението, нормираните стойности на показателите, методите за изпитване и др.

12. "ASTM метод" са методите, заложени в изданието за стандартни дефиниции и спецификации за петролни и смазочни продукти от 1976 г. на Американското общество за изпитвания и материали (ASTM).

13. "Горивна инсталация" е техническо съоръжение, в което горивото се окислява с цел използване на получената топлина.

14. "Използване на течни горива" е изгаряне на течно гориво в стационарни горивни инсталации.

15. "Вносител" е всеки, който пръв е придобил право на собственост върху внасяните горива на митническата територия на Република България или е посредничил за придобиването на такива права.

16. "Разпространение на течни горива" е движението на течните горива по веригата от производител, съответно от вносител, до крайния разпространител в местата по чл. 3, ал. 1, т. 5 ЗЧАВ.

17. (Нова - ДВ, бр. 69 от 2005 г., изм., бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) "Извънпътна техника" е техниката съгласно § 1, т. 3 от допълнителната разпоредба на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника (ДВ, бр. 79 от 1998 г.).

18. (Нова - ДВ, бр. 69 от 2005 г., отм., бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.).

18а. (Нова - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) "Трактор" е моторно превозно средство съгласно § 1, т. 4 от допълнителната разпоредба на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника (ДВ, бр. 79 от 1998 г.).

19. (Нова - ДВ, бр. 69 от 2005 г.) "Краен разпространител" е лице, което разпространява течни горива на бензиностанция.

20. (Нова - ДВ, бр. 76 от 2007 г.) "МАРПОЛ (MARPOL)" е Международна конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби от 1973 г., изменена с Протокол от 1978 г. и с Протокол от 1997 г. (ДВ, бр. 12 от 2005 г.).

21. (Нова - ДВ, бр. 76 от 2007 г.) "Анекс VI към МАРПОЛ" е анексът, озаглавен "Правила за предотвратяване замърсяването на въздуха от кораби", добавен към МАРПОЛ с Протокола от 1997 г. (ДВ, бр. 12 от 2005 г.).

22. (Нова - ДВ, бр. 76 от 2007 г.) "Зони за контрол на емисиите на серни оксиди" са морски зони, определени като такива от Международната морска организация (IMO) съгласно Анекс VI към МАРПОЛ.

23. (Нова - ДВ, бр. 76 от 2007 г.) "Пътнически кораб" е кораб съгласно

 
 
 
 

§ 1а, т. 2 от допълнителните разпоредби на Кодекса на търговското корабоплаване (обн., ДВ, бр. 55 и 56 от 1970 г.; посл. изм. и доп., бр. 108 от 2006 г.).

24. (Нова - ДВ, бр. 76 от 2007 г.) "Редовни рейсове" са серия от плавания на пътнически кораб според публикувано разписание, предназначени да обслужват трафика между едни и същи две или повече пристанища или серия от плавания от и до едно и също пристанище без междинни престои.

25. (Нова - ДВ, бр. 76 от 2007 г., изм., бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) "Кораб на котва или на кей" е кораб, който е безопасно швартован или е на котва в пристанище на Република България, докато се товари, разтоварва или домува, включително времето, през което не е зает с товарни операции.

26. (Нова - ДВ, бр. 76 от 2007 г.) "Кораб, плаващ по вътрешните водни пътища" е кораб съгласно § 1, т. 2 от допълнителните разпоредби на Наредба № 22 от 2005 г. за техническите изисквания към корабите, плаващи по вътрешните водни пътища (ДВ, бр. 85 от 2005 г.).

26a. (Нова - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) "Плавателен съд за отдих" е плавателен съд съгласно § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на плавателните съдове за отдих, приета с Постановление № 12 на Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 12 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 40 и 61 от 2006 г.).

27. (Нова - ДВ, бр. 76 от 2007 г., изм., бр. 88 от 2014 г., в сила от 24.10.2014 г.) "Метод за намаляване на емисиите" е всеки монтиран на кораб възел, материал, устройство, апарат или друга процедура, алтернативно гориво или метод за осигуряване на съответствие, използван като алтернатива на нискосернистите корабни горива, отговарящи на изискванията на наредбата, който е приложим, нормативно определен и подлежащ на проверка.

 
 
 

§ 1а. (Нов - ДВ, бр. 55 от 2012 г., доп., бр. 88 от 2014 г. , в сила от 24.10.2014 г.) Наредбата въвежда изискванията на Директива 2009/30/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за изменение на Директива 98/70/ЕО по отношение на спецификацията на бензина, дизеловото гориво и газьола и за въвеждане на механизъм за наблюдение и намаляване на нивата на емисиите на парникови газове и за изменение на Директива 1999/32/ЕО на Съвета по отношение на спецификацията на горивото, използвано от плавателни съдове по вътрешните водни пътища и за отмяна на Директива 93/12/ЕИО и на Директива 2011/63/ЕС на Европейската комисия от 1 юни 2011 г. за изменение, с цел привеждане в съответствие с техническия прогрес, на Директива 98/70/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно качеството на бензиновите и дизеловите горива и на Директива 2012/33/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. за изменение на Директива 1999/32/ЕО на Съвета по отношение на съдържанието на сяра в корабните горива.

 
 
 
 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 
 
 

§ 2. (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2007 г., бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г., бр. 55 от 2012 г.) Наредбата се приема на основание чл. 8, ал. 1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух.

 
 
 

§ 3. Наредбата влиза в сила от 1 октомври 2003 г.

 
 
 

§ 4. Отменя се Наредба № 17 от 2 ноември 1999 г. за норми за съдържание на олово, сяра и други вредни за околната среда вещества (ДВ, бр. 97 от 1999 г.).

 
 
 

§ 5. (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2005 г.) Необходимите стандартизационни документи, идентични на съответните европейски, международни, ASTM и други стандартизирани методи за изпитване, посочени в приложенията на чл. 6, се разработват и въвеждат като български стандарти при условията и по реда на Закона за националната стандартизация до края на 2006 г. Измененията в методите за изпитване след 1 януари 2007 г., свързани с техническия прогрес, се прилагат след въвеждането им като български стандарти.

 
 
 

§ 6. (Доп. - ДВ, бр. 69 от 2005 г., бр. 76 от 2007 г., изм., бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г., бр. 88 от 2014 г. , в сила от 24.10.2014 г.) Всяка година до 30 юни Министерството на околната среда и водите съвместно с Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, Министерството на икономиката и енергетиката, Агенция "Митници", Изпълнителна агенция "Морска администрация" и Националния статистически институт на базата на прилагането на изискванията на тази наредба и на БДС EN 14274, съответно на Директива 98/70/ЕО и на Директива 99/32/ЕО, изготвя годишни доклади до Европейската комисия с обобщени национални данни за качеството на течните горива за предходната календарна година. Форматът на докладите се определя от Европейската комисия.

 
 
 

§ 7. (Нов - ДВ, бр. 69 от 2005 г., отм., бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.).

 
 
 

§ 7а. (Нов - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) До 1 септември 2014 г. производителите и/или вносителите на течни горива осигуряват пускането на пазара, а крайните разпространители осъществяват продажбата в бензиностанции на автомобилни бензини с максимално съдържание на кислород 2,7 % (V/V) и максимално съдържание на етанол 5 % (V/V). Крайното разпространение на такива горива задължително се извършва на отделна бензиноколонка, с поставена информация и указания за потребителите за правилната употреба на горивото, съгласно чл. 12, ал. 5, т. 2, буква "б".

 
 
 

§ 8. (Нов - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) Посоченото в таблица 2 на приложение № 1 допустимо превишение на налягането на парите през летния период за автомобилни бензини, съдържащи биоетанол, се прилага само след положително решение на Европейската комисия. Министерството на околната среда и водите уведомява чрез Българската петролна и газова асоциация за решението на Европейската комисия лицата, които пускат течни горива на пазара.

 
 
 

§ 9. (Предишен § 7 - ДВ, бр. 69 от 2005 г., предишен § 8, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) Пускането на пазара на течни горива, които съответстват на изискванията за качество, посочени в наредбата, преди определените в нея срокове не противоречи на разпоредбите й.

 
 
 

§ 10. (Нов - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) Пускането на пазара, включително крайното разпространение, на горива за дизелови двигатели, които съдържат над 7 % (V/V) метилови естери на мастни киселини (FAME), не противоречи на изискванията на наредбата. Крайното разпространение на такива горива задължително се извършва на отделна бензиноколонка с поставена информация и указания за потребителите за правилната употреба на горивото съгласно чл. 12, ал. 5, т. 2, буква "в".

————————————————————————————————

 
 
 
 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Постановление № 192 на Министерския съвет от 16 август 2005 г. за изменение и допълнение на Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол

(ДВ, бр. 69 от 2005 г., в сила от 23.08.2005 г.)

 
 
 
 

§ 17. Навсякъде в наредбата думите "българските стандарти, въвеждащи EN ISO 3170 и EN ISO 3171" се заменят с "БДС EN ISO 3170:2003 и БДС EN ISO 3171:2003", думата "инспектори" се заменя с "длъжностни лица", а думите "приложение № 10" се заменят с "приложение № 7".

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
 
 
 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Постановление № 206 на Министерския съвет от 27 септември 2005 г. за приемане на Устройствен правилник на

Министерството на икономиката и енергетиката

(ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 1.10.2005 г.)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
 
 
 

§ 2. Навсякъде думите "министърът на икономиката", "министъра на икономиката", "министър на икономиката", "Министерството на икономиката" и "заместник-министър на икономиката" се заменят съответно с "министърът на икономиката и енергетиката", "министъра на икономиката и енергетиката", "министър на икономиката и енергетиката", "Министерството на икономиката и енергетиката" и "заместник-министър на икономиката и енергетиката" в следните нормативни актове на Министерския съвет:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52. Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол, приета с Постановление № 156 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 66 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 69 от 2005 г.);

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
 
 
 

§ 24. Министърът на финансите да извърши необходимите промени по бюджетите на съответните администрации във връзка със създаването на Министерство на икономиката и енергетиката.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
 
 
 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Постановление № 109 на Министерския съвет от 8 май 2006 г. за приемане на Устройствен правилник на Българския институт по метрология

(ДВ, бр. 40 от 2006 г., в сила от 5.05.2006 г.)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
 
 
 

§ 2. Навсякъде думите "Държавната агенция за метрология и технически надзор" се заменят с "Държавната агенция за метрологичен и технически надзор" в следните нормативни актове:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27. Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол, приета с Постановление № 156 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 66 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 69 и 78 от 2005 г.);

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
 
 
 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Постановление № 223 на Министерския съвет от 13 септември 2007 г. за изменение и допълнение на Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина на техния контрол

(ДВ, бр. 76 от 2007 г., в сила от 21.09.2007 г., изм., бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г., изм. и доп., бр. 88 от 2014 г., в сила от 24.10.2014 г.)

 
 
 
 

§ 31. (Изм. – ДВ, бр. 88 от 2014 г., в сила от 24.10.2014 г.) (1) Методите за намаляване на емисиите, които попадат в приложното поле на Наредба № 54 от 12 юли 2004 г. за техническите изисквания и оценяване съответствието на оборудването на морските кораби (обн., ДВ, бр. 76 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 39 от 2009 г.; попр., бр. 44 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 32 от 2010 г., бр. 94 от 2011 г., бр. 84 от 2012 г. и бр. 104 от 2013 г.), подлежат на одобряване по реда на наредбата.

(2) Методите за намаляване на емисиите, извън тези по ал. 1, подлежат на одобряване съгласно процедурата, посочена в чл. 3, параграф 2 от Регламент (ЕО) 2099/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 5 ноември 2002 г. за създаване на Комитет по морската безопасност и предотвратяване на замърсяването от кораби (КМБПЗК) и за изменение на регламентите относно безопасността на морския транспорт и предотвратяването на замърсяването от кораби (ОВ, L 324, 29.11.2002 г.), като се вземат под внимание:

1. указанията на Международната морска организация;

2. резултатите от изпитванията на нови методи за намаляване на емисиите;

3. ефектите върху околната среда, включително постижимите намаления на емисиите, и въздействията върху екосистемите в пристанища, разположени в заливи или речни устия;

4. възможностите за мониторинг и проверка.

 
 
 
 

§ 32. (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) (1) Изискването на чл. 6, т. 7, буква "а" за съдържание на сяра в леките корабни дизелови горива се прилага към горивата, използвани от кораби, плаващи под всякакво знаме, на котва и на кей в морските пристанища на Република България.

(2) (Нова – ДВ, бр. 88 от 2014 г., в сила от 24.10.2014 г.) На екипажите на тези кораби се предоставя достатъчно време, за да извършат всички необходими операции за промяна на използваното гориво възможно най-скоро след заставането на котва или на кей и най-късно преди отплаването, като в корабните дневници се записва времето за промяна на използваното гориво.

(3) (Предишна ал. 2 – ДВ, бр. 88 от 2014 г., в сила от 24.10.2014 г.) Изискването на ал. 1 не се прилага към горивата, използвани от кораби с публично разписание, на котва или на кей до два часа; към кораби на котва, които изключват двигателите си и използват електричество от брега.

 
 
 
 

§ 33. (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г., бр. 88 от 2014 г., в сила от 24.10.2014 г.) (1) Изискването на чл. 6, т. 7, буква "б" за съдържание на сяра в корабните дизелови горива се прилага до 1 януари 2020 г. към горивата, използвани от пътнически кораби, плаващи под българско знаме извън зоните за контрол на емисиите на серни оксиди, както и от пътнически кораби, обслужващи редовни рейсове до или от пристанища в Европейския съюз, плаващи под всякакво знаме, които се намират в морските пространства на Република България.

(2) До 31 декември 2014 г. максималното съдържание на сяра в корабните горива, използвани от кораби, плаващи под българско знаме в зоните за контрол на емисиите на серни оксиди, е 1,0 % (m/m), а от 1 януари 2015 г. – 0,1 % (m/m). Изискването се прилага и за кораби, плаващи под българско знаме, които са започнали пътуването си извън Европейския съюз.

(3) Изискването на приложение № 7 към чл. 6, т. 7, буква "в" за съдържание на сяра в корабните остатъчни горива се прилага към горивата, използвани от кораби, плаващи под всякакво знаме, включително кораби, които са започнали пътуването си извън Европейския съюз, които се намират в морските пространства на Република България.

........................................................................

 
 
 
                               Приложение № 1
 
 
 
 
към чл. 6, т. 1
(Изм. - ДВ, бр. 69 от 2005 г.,
в сила от 23.08.2005 г.,
бр. 76 от 2007 г.,
в сила от 21.09.2007 г.,
отм., ново, бр. 36 от 2011 г.,
в сила от 10.05.2011 г.,
изм., бр. 55 от 2012 г.,
бр. 88 от 2014 г.,
в сила от 24.10.2014 г.)

Автомобилни бензини
Таблица 1
(Изм. – ДВ, бр. 88 от 2014 г., в сила от 24.10.2014 г.)

Показатели(7)

Единици за измерване

Гранични стойности(1)

Методи за

изпитване(9)минимум

максимум


1

2

3

4

5

Октаново число по изследователски метод, RON(8)


95,0(2)

-

БДС ЕN ISO 5164(3)

Октаново число по моторен метод, MON


85,0(2)

-

БДС ЕN ISO 5163(3)

Съдържание на олово

mg/l

-

5

БДС ЕN 237

Плътност при 15 °С

kg/m3

720,0

775,0

БДС ЕN ISO 3675

БДС ЕN ISO 12185(4)

Съдържание на сяра

mg/kg

-

10,0

БДС ЕN ISO 20846(4)

БДС ЕN ISO 20884(4)

БДС EN ISO 13032

Стабилност на окисление

min

360

-

БДС ЕN ISO 7536

Съдържание на смоли (промити с разтворител)

mg/100 ml

-

5

БДС ЕN ISO 6246

Корозия на медна пластина (3 h при 50 °С)

клас

1

БДС ЕN ISO 2160

Външен вид

прозрачен и светъл

визуална проверка

Съдържание на въглеводородни групи:

а) алкени

б) арени

% (V/V)

% (V/V)

-

-

18,0

35,0

БДС ЕN 15553

БДС EN ISO 22854(4)

Съдържание на бензен

% (V/V)

-

1,00

БДС EN 12177

БДС EN 238(12)

БДС EN ISO 22854(4)

Съдържание на кислород

% (m/m)

-

3,7(18)

БДС EN 1601

БДС EN 13132

БДС EN ISO 22854(4)

Съдържание на кислородсъдържащи съединения:

а) метанол (добавят се стабилизиращи агенти)

б) етанол (може да са необходими стабилизиращи агенти)(10)

в) изопропилов алкохол

г) изобутилов алкохол

д) третичен бутилов алкохол

е) етери (с 5 или повече С-атоми)

ж) други кислородсъдържащи(11)

% (V/V)

% (V/V)

% (V/V)

% (V/V)

% (V/V)

% (V/V)

% (V/V)

-

-

-

-

-

-

-

3,0

10,0(18)

12,0

15,0

15,0

22,0

15,0

БДС EN 1601(4*)

БДС EN 13132

БДС EN ISO 22854(4)

Налягане на парите, VР

Клас А(5), (15)

Клас С(6), (16)

kPa

45,0

50,0

60,0(13)

80,0

БДС EN 13016-1

Дестилационни характеристики:

а) при 70 °С се изпаряват, Е70

Клас А(5), (15)

Клас С(6), (16)

б) при 100 °С се изпаряват, Е100

Клас А(5)

Клас С(6)

в) при 150 °С се изпаряват, Е150

Клас А(5)

Клас С(6)

г) край на кипене, FBP

д) остатък от дестилацията

% (V/V)

% (V/V)

% (V/V)

°С

% (V/V)

22,0

24,0

46,0

46,0

75,0

75,0

-

-

50,0

52,0

72,0

72,0

-

-

210

2

БДС ЕN ISO 3405(14)

Индекс на летливост(17) (10VP+7E70)1064(18)


Съдържание на манган

mg/l

-

2

БДС EN 16135

БДС EN 16136

 

 
 
 
 
(1) Стойностите, посочени в приложението, представляват "реални стойности". Те са установени въз основа на процедурите на БДС EN ISO 4259 "Нефтопродукти. Определяне и прилагане на данните за прецизност относно методите за изпитване", като при определяне на съответните минимални стойности е отчетена минималната поправка от 2R (различна и по-висока от 0), където R е възпроизводимостта на резултатите от изпитването. Резултатите от отделните изпитвания следва да се интерпретират на базата на съответните критерии, определени в БДС EN ISO 4259.

(2) RON и MON са съгласно национално приложение към БДС ЕN 228. Стойността на октановото число не може да е по-ниска от стойността за обявената марка.

(3) В съответствие с БДС EN 228 при изчисляване на крайните резултати за RON и MON преди вписването им в протокола трябва да се извади корекционният коефициент 0,2.

(4) Арбитражен метод.

(4*) Арбитражен метод само при определяне на метанол.

(5) Клас А – лято, от 16 април до 15 октомври.

(6) Клас С – зима, от 16 октомври до 15 април.
(7) Показателите с по-тъмен шрифт (Bold) задължително се изпитват при пускането на горивата на пазара и се докладват в Европейската комисия съгласно изискванията на Решение 2002/159/ЕС и на Директива 98/70/ЕС, изменена и допълнена с директиви 2003/17/ЕС, 2009/30/ЕС и 2011/63/ЕС.

(8) Методите за изпитване са определени в БДС EN 228:2013. Може да се използват други методи за изпитване вместо тези, посочени в БДС EN 228:2013, ако може да се докаже, че те дават най-малко същата точност и най-малко същото ниво на прецизност като методите, които заменят.

(9) Прилаганите методи за изпитване трябва да отговарят на последната публикувана версия на съответния стандарт.

(10) Трябва да отговаря на БДС EN 15376.

(11) Други моноалкохоли и етери с температура на край на кипене не по-висока от тази, определена в БДС EN 228:2013.

(12) В случай на спор БДС EN 238 е неподходящ като арбитражен метод.

(13) Стойността се отнася за бензини, несъдържащи биоетанол. За бензини, съдържащи биоетанол, към стойността се добавя допустимото превишение на налягането на парите през летния период от таблица 2. Виж § 8 от преходните и заключителните разпоредби на наредбата.
(14) При арбитраж се използва автоматичният уред по БДС EN ISO 3405.

(15) Преходен период "зима – лято" – от 16 април до 31 май, не важи за производители и вносители.

(16) Преходен период "лято – зима" – от 16 октомври до 30 ноември, не важи за производители и вносители.

(17) Прилага се само за периода 16 октомври – 15 април.

(18) Виж § 7a от преходните и заключителните разпоредби на наредбата.

Таблица 2
(Изм. - ДВ, бр. 55 от 2012 г.)

Съдържание на биоетанол (% V/V)

Допустимо превишение на налягането на парите (kPa ) (1)

0

0

1

3,7

2

6,0

3

7,2

4

7,8

5

8,0

6

8,0

7

7,9

8

7,9

9

7,8

10

7,8

 (1) (Изм. – ДВ, бр. 88 от 2014 г., в сила от 24.10.2014 г.) Стойностите, посочени в таблицата, представляват "реални
стойности". Те са установени въз основа на процедурите на БДС EN ISO 4259 "Нефтопродукти. Определяне и прилагане на данните за
прецизност относно методите за изпитване", като при определяне на
съответните минимални стойности е отчетена минималната поправка от 2R
(различна и по-висока от 0), където R е възпроизводимостта на
резултатите от изпитването. Резултатите от отделните изпитвания следва
да бъдат интерпретирани на базата на съответните критерии, определени в
БДС EN ISO 4259.
Допустимото превишение на налягането на парите при междинно съдържание
на биоетанол между стойностите, посочени в таблицата, се определя чрез
линейна интерполация между съдържанието на биоетанол непосредствено над
и под междинната стойност.
 
 
 
                              Приложение № 2
 
 
 
 
                               към чл. 6, т. 2 
(Изм. - ДВ, бр. 69 от 2005 г.,
в сила от 23.08.2005 г.,
бр. 76 от 2007 г.,
в сила от 21.09.2007 г.,
отм., ново, бр. 36 от 2011 г.,
в сила от 10.05.2011 г.,
изм., бр. 55 от 2012 г.,
бр. 88 от 2014 г.,
в сила от 24.10.2014 г.)
 
 
 
 
         
Горива за дизелови двигатели
 
 
 
 

Показатели(6)

Единици за измерване

Гранични стойности(1)

Методи за изпитване(9)

минимум

максимум


1

2

3

4

5

Цетаново число(8)


51,0

-

БДС EN ISO 5165(2)

БДС EN 15195

БДС EN 16144

Цетанов индекс


46,0

-

БДС EN ISO 4264

Плътност при 15 °С

kg/m3

820,0

845,0

БДС EN ISO 3675(2)

БДС EN ISO 12185

Полициклични арени

% (m/m)

-

8,0

БДС EN 12916(7)

Съдържание на сяра

mg/kg

-

10,0

БДС EN ISO 20846(2)

БДС EN ISO 20884(2)

БДС EN ISO 13032

Пламна температура

°С

над 55

-

БДС EN ISO 2719

Коксов остатък (на 10 % остатък от дестилация)

% (m/m)

-

0,30

БДС EN ISO 10370

Съдържание на пепел

% (m/m)

-

0,01

БДС EN ISO 6245

Съдържание на вода

mg/kg

-

200

БДС EN ISO 12937

Общо количество онечиствания

mg/kg

-

24

БДС EN 12662

Корозия на медна пластина

(3 h при 50 °С)

клас

1

БДС EN ISO 2160

Стабилност на окисление

g/m3

h

-

20

25

-

БДС EN ISO 12205

БДС EN 15751

Смазваща способност

(wsd 1,4) при 60 °С

µm

-

460

БДС EN ISO 12156-1

Вискозитет при 40 °С

mm2/s

2,00

4,50

БДС EN ISO 3104

Дестилационни характеристики:

а) % (V/V) дестилирали до 250 °С

б) % (V/V) дестилирали до 350 °С

в) 95 % (V/V) дестилирали до

% (V/V)

% (V/V)

°С

-

85

-

< 65

-

360

БДС EN ISO 3405(10)

БДС EN ISO 3924(12)

Гранична температура на филтруемост CFPP:

а) клас А(3)

б) клас Е(4), (11)

°C

°C

-

-

5

минус 15

БДС ЕN 116

Съдържание на метилови естери на мастни киселини (FAME)(5)

% (V/V)

-

7,0

БДС EN 14078

Съдържание на манган(13)

mg/l

-

2

pr EN 16576

 

 
 
 
 
(1) Стойностите, посочени в приложението, представляват "реални стойности". Те са установени въз основа на процедурите на БДС EN ISO 4259 "Нефтопродукти. Определяне и прилагане на данните за прецизност относно методите за изпитване", като при определяне на съответните минимални стойности е отчетена минималната поправка от 2R (различна и по-висока от 0), където R е възпроизводимостта на резултатите от изпитването. Резултатите от отделните изпитвания следва да се интерпретират на базата на съответните критерии, определени в БДС EN ISO 4259.

(2) Арбитражен метод.

(3) Клас А – лято, от 16 април до 15 октомври.

(4) Клас Е – зима, от 16 октомври до 15 април.

(5) FAME трябва да отговаря на изискванията на БДС EN 14214. Виж § 10 от преходните и заключителните разпоредби.

(6) Показателите с по-тъмен шрифт (Bold) задължително се изпитват при пускането на горивата на пазара и задължително се докладват в Европейската комисия съгласно изискванията на Решение 2002/159/ЕС и на Директива 98/70/ЕС, изменена и допълнена с директиви 2003/17/ЕС, 2009/30/ЕС и 2011/63/ЕС.

(7) Полицикличните арени се определят като общо съдържание на арени минус съдържанието на моноарени, като и двата типа са определени по БДС EN 12916.

(8) Методите за изпитване са определени в БДС EN 590:2014. Може да се използват други методи за изпитване вместо тези, посочени в БДС EN 590:2014, ако може да се докаже, че дават най-малко същата точност и най-малко същото ниво на прецизност като методите, които заменят.

(9) Прилаганите методи за изпитване трябва да отговарят на последната публикувана версия на съответния стандарт.

(10) При арбитраж се използва автоматичният уред по БДС EN ISO 3405.

(11) Преходен период "лято – зима" – от 16 октомври до 30 ноември, не важи за производители и вносители.

(12) Стандартът позволява превръщането на резултатите в еквивалентни на тези, получени по БДС EN ISO 3405.

(13) Определянето на показателя се извършва след разработване на методология за изпитване.
 
 
 
                               Приложение № 3
 
 
 
 
към чл. 6, т. 3
(Изм. - ДВ, бр. 69 от 2005 г.,
в сила от 23.08.2005 г.,
бр. 76 от 2007 г.,
в сила от 21.09.2007 г.,
отм., ново, бр. 36 от 2011 г.,
в сила от 10.05.2011 г.)
Биодизел - Метилови естери на мастни киселини (FAME)


Показатели

Единици за измерване

Гранични стойности(1)

Методи за изпитване(10)

минимум

максимум

1

2

3

4

5

Съдържание на естери

% (m/m)

96,5(2)

-

БДС EN 14103

Плътност при 15 °С(3)

kg/m3

860

900

БДС EN ISO 3675(4)
БДС EN ISO 12185

Вискозитет при 40 °С(6)

mm2/s

3,50

5,00

БДС EN ISO 3104

Пламна температура

°C

120

-

БДС EN ISO 3679(4)
БДС EN ISO 2719

Цетаново число(5)

-

51,0

-

БДС EN ISO 5165

Гранична температура на
филтруемост
- ниво А(7)
- ниво Е(8), (11)

°С


5
минус 15

БДС ЕN 116

Съдържание на вода

mg/kg

-

500

БДС EN ISO 12937

Киселинно число

mg KOH/g

-

0,50

БДС EN 14104

Йодно число

g l/100 g

-

120

БДС EN 14111

Съдържание на метилов естер на линоленова киселина

% (m/m)

-

12,0

БДС ЕN 14103

Съдържание на метанол

% (m/m)

-

0,20

БДС EN 14110

Съдържание на моноглицериди

% (m/m)

-

0,80

БДС EN 14105

Съдържание на диглиглицериди

% (m/m)

-

0,20

БДС EN 14105

Съдържание на триглицериди

% (m/m)

-

0,20

БДС EN 14105

Свободен глицерол

% (m/m)

-

0,02

БДС EN 14105(4)
БДС EN 14106

Общ глицерол

% (m/m)

-

0,25

БДС EN 14105

Съдържание на сяра

mg/kg

-

10,0

БДС EN ISO 20846
БДС EN ISO 20884

Общо количество онечиствания

mg/kg

-

24

БДС EN 12662

Корозия на медна пластина
(3 h при 50 °С)

клас


1

БДС EN ISO 2160

Стабилност на окисление 110 °С

h

6,0

-

БДС EN 14112

Съдържание на сулфатна пепел

% (m/m)

-

0,02

БДС ISO 3987

Коксов остатък (на 10 % остатък от дестилацията)(9)

% (m/m)

-

0,30

БДС EN ISO 10370

Метали от I група (Na+K)

mg/kg

-

5,0

БДС EN 14108
БДС EN 14109
БДС EN 14538(4)

Метали от II група (Ca+Mg)

mg/kg

-

5,0

БДС EN 14538

Съдържание на фосфор

mg/kg

-

4,0

БДС EN 14107

 

 
 
 
 
   (1) Всички методи за изпитване имат установена прецизност съгласно БДС
EN ISO 4259.
В случай на спор за решаването му се използва процедурата, описана в
БДС EN ISO 4259, и резултатите се тълкуват на базата на прецизността на
метода за изпитване. Валидните понастоящем методи за определяне на общо
количество онечиствания, съдържание на естери, съдържание на
триглицериди, на свободен глицерол и на метали I група (Na + K) не
отговарят на изискването за 2R на БДС EN ISO 4259 при границите,
посочени в таблицата.
(2) Не е разрешено прибавянето на компоненти, които не са FAME и не са
присадки.
(3) Плътността може да се определи по БДС EN ISO 3675 в температурен
интервал от 20 °C до 60 °C. Корекции на температурата се правят
съгласно формулата, дадена в приложение С на БДС EN 14214. В случай на
спор за плътност се използва БДС EN ISO 3675, като определянето се
извършва при 15 °C.
(4) Арбитражен метод.
(5) В случай на спор за определяне на цетаново число може да се
използват алтернативни методи, при условие че тези методи произлизат от
серия познати методи и имат прецизност, установена съгласно БДС EN ISO
4259, която е най-малко равна на прецизността на сравнителния метод.
Резултатът от изпитването при използване на алтернативен метод трябва
също да има съответствие с резултата, получен при използване на
стандартния метод.
(6) Ако граничната температура на филтруемост през студен филтър (CFPP)
е равна или по-ниска от минус 20 °C, вискозитетът, определен при минус
20 °C, няма да надвишава 48 mm2/s. В този случай БДС EN ISO 3104 се
прилага без данните за прецизност поради ненютоновото поведение в
двуфазната система.
(7) Ниво А - лято от 16 април до 15 октомври.
(8) Ниво Е - зима от 16 октомври до 15 април.
(9) ASTM D 1160 трябва да се използва, за да се получи 10 % остатък от
дестилация.
(10) Прилаганите методи за изпитване трябва да отговарят на последната
публикувана версия на съответния стандарт.
(11) Преходен период "лято - зима" - от 16 октомври до 31 октомври - не
важи за производители и вносители.
 
 
 
                               Приложение № 4
 
 
 
 
към чл. 6, т. 4
(Изм. - ДВ, бр. 69 от 2005 г.,
в сила от 23.08.2005 г.,
бр. 76 от 2007 г.,
в сила от 21.09.2007 г.,
отм., ново, бр. 36 от 2011 г.,
в сила от 10.05.2011 г.)

Биодизел за отопление - Метилови естери на мастни киселини (FAME)Показатели

Единици за
измерване

Гранични стойности(1)

Методи за изпитване(7)

минимум

максимум

1

2

3

4

5

Съдържание на естери

% (m/m)

96,5(2)

-

БДС EN 14103

Плътност при 15 °С(3)

kg/m3

860

900

БДС EN ISO 3675(4)
БДС EN ISO 12185

Вискозитет при 40 °С(7)

mm2/s

3,50

5,00

БДС EN ISO 3104

Пламна температура

°C

120

-

БДС EN ISO 3679(4)
БДС EN ISO 2719

Температура на течливост
– зимен период (1 октомври – 
15 март)

°С

-

минус 10

БДС ISO 3016

Съдържание на вода

mg/kg

-

500

БДС EN ISO 12937

Киселинно число

mg KOH/g

-

0,50

БДС EN 14104

Йодно число

g I/100 g

-

130

БДС EN 14111

Ненаситени метилови естери
(? 4 двойни връзки)(6)

% (m/m)

-

1


Съдържание на моноглицериди

% (m/m)

-

0,80

БДС EN 14105

Съдържание на диглиглицериди

% (m/m)

-

0,20

БДС EN 14105

Съдържание на триглицериди

% (m/m)

-

0,20

БДС EN 14105

Свободен глицерол

% (m/m)

-

0,02

БДС EN 14105(4)
БДС EN 14106

Съдържание на сяра

mg/kg

-

10,0

БДС EN ISO 20846(4)
БДС EN ISO 20884

Общо количество онечиствания

mg/kg

-

24

БДС EN 12662(8)

Стабилност на окисление 110 °С

h

4,0

-

БДС EN 14112

Съдържание на сулфатна пепел

% (m/m)

-

0,02

БДС ISO 3987

Коксов остатък (на 10 % остатък от дестилацията) (5)

% (m/m)

-

0,30

БДС EN ISO 10370

Специфична топлина на изгаряне (долна)

MJ/kg

35


СТ на СИВ 3965 ISO 1928

 

 
 
 
 
   (1) Всички методи за изпитване имат установена прецизност съгласно БДС
EN ISO 4259.
В случай на спор за решаването му се използва процедурата, описана в
БДС EN ISO 4259, и резултатите се тълкуват на базата на прецизността на
метода за изпитване. Валидните понастоящем методи за определяне на общо
количество онечиствания, съдържание на естери, съдържание на
триглицериди и на свободен глицерол не отговарят на изискването за 2R
на БДС EN ISO 4259 при границите, посочени в таблицата.
(2) Не е разрешено прибавянето на компоненти, които не са FAME и не са
присадки.
(3) Плътността може да се определи по БДС EN ISO 3675 в температурен
интервал от 20 °C до 60 °C. Корекции на температурата се правят
съгласно формулата, дадена в приложение В на БДС EN 14213. В случай на
спор за плътност се използва БДС EN ISO 3675, като определянето се
извършва при 15 °C.
(4) Арбитражен метод.
(5) ASTM D 1160 трябва да се използва, за да се получи 10 % остатък от
дестилация.
(6) Разработва се подходящ метод за изпитване.
(7) Прилаганите методи за изпитване трябва да отговарят на последната
публикувана версия на съответния стандарт.
(8) БДС EN 12662 се използва до разработване на по-подходящ метод за
изпитване.
 
 
 
                               Приложение № 5
 
 
 
 
към чл. 6, т. 5
(Изм. - ДВ, бр. 69 от 2005 г.,
в сила от 23.08.2005 г.,
бр. 76 от 2007 г.,
в сила от 21.09.2007 г.,
отм., ново, бр. 36 от 2011 г.,
в сила от 10.05.2011 г.)

Газьоли за промишлени и комунални целиПоказатели

Единици за измерване

Норми(1)

Методи за изпитване(2)

1

2

3

4

Фракционен състав
- 10 % дестилират при температура
- 75 % дестилират при температура

°С
°С

не по-ниска от 180
не по-висока от 360

БДС EN ISO 3405(3)

Кинематичен вискозитет
при 40 °С

mm2/s

2,0 – 7,0

БДС EN ISO 3104

Температура на замръзване
 – зимен период (1 октомври – 15 март)

°С

не по-висока от минус 10

БДС 1751

Пламна температура в
затворен тигел

°С

не по-ниска от 60

БДС EN ISO 2719

Сяра

% (m/m)

не повече от 0,1

БДС EN ISO 8754

Вода

%

не повече от 0,05

БДС ISO 3733

Коксов остатък

%

не повече от 0,15

БДС ISO 6615
БДС ISO 10370

Механични примеси

%

не повече от 0,1

СТ на СИВ 2876
БДС EN 12662

Специфична топлина на изгаряне (долна)

MJ/kg

не по-ниска от 41,868

СТ на СИВ 3965
ISO 1928

Пепел

%

не повече от 0,02

БДС EN ISO 6245

 

 
 
 
 
   (1) Стойностите, посочени в приложението, представляват "реални
стойности". Те са установени въз основа на процедурите на БДС EN ISO
4259 "Нефтопродукти. Определяне и прилагане на данните за прецизност
относно методите за изпитване", като при определяне на съответните
минимални стойности е отчетена минималната поправка от 2R (различна и
по-висока от 0), където R е възпроизводимостта на резултатите от
изпитването. Резултатите от отделните изпитвания следва да бъдат
интерпретирани на базата на съответните критерии, изложени в БДС EN ISO
4259.
(2) Прилаганите методи за изпитване трябва да отговарят на последната
публикувана версия на съответния стандарт.
(3) При арбитраж се използва автоматичният уред по БДС EN ISO 3405.
 
 
 
                               Приложение № 6
 
 
 
 
към чл. 6, т. 7, букви "а" и "б"
(Изм. - ДВ, бр. 69 от 2005 г.,
в сила от 23.08.2005 г.,
бр. 76 от 2007 г.,
в сила от 21.09.2007 г.,
отм., ново, бр. 36 от 2011 г.,
в сила от 10.05.2011 г.,
изм. и доп., бр. 88 от 2014 г.,
в сила от 24.10.2014 г.)
Корабни дестилатни горива

Показатели

Единици за
измерване

Марка ISO-F

Методи за
изпитване (3)

Граници

DMX

DMA

DMZ

DMB

1

2

3

4

5

6

7

8

Вискозитет при 40 °C

mm2/s

мin

1,40

2,00

3,00

2,00

БДС EN ISO 3104

max

5,50

6,00

6,00

11,0

Плътност при 15 °C

kg/m3

max

-

890,0

890,0

900,0

БДС EN ISO 3675(7)
БДС EN ISO 12185

Цетаново число

-

min

45

40

40

35

БДС EN ISO 5165(2)

Сяра

% (m/m)

max

0,1

0,1

0,1

1,5

БДС EN ISO 8754
БДС EN ISO 14596

Пламна температура

°C

min

43

60

60

60

БДС EN ISO 2719

Съдържание на сероводород (8)

mg/kg

max

2,00

2,00

2,00

2,00

IP 570

Киселинно число

mg KOH/g

max

0,5

0,5

0,5

0,5

ASTM D664

Обща утайка при горещо филтруване

% (m/m)

max

-

-

-

0,10 (4)

ISO 10307-1

Окислителна стабилност

g/m3

max

25

25

25

25(5)

ISO 12205

Коксов остатък (на 10 % остатък от дестилацията)

% (m/m)

max

0,30

0,30

0,30

-

ISO 10370

Коксов остатък (микрометод)

% (m/m)

max

-

-

-

0,30

ISO 10370

Температура на помътняване

°C

max

-16

-

-

-

ISO 3015

Температура на
течливост (горна)(10)
- зима(1)
- лято(1)

°C
°C

max
max

- 6
0

- 6
0

- 6
0

0
6

БДС ISO 3016

Външен вид


светла прозрачна течност(9)

визуално

Съдържание на вода

% (V/V)

max

-

-

-

0,3(4)

БДС ISO 3733

Пепел

% (m/m)

max

0,010

0,010

0,010

0,010

БДС EN ISO 6245

Смазваща способност (wsd 1,4) при 60 °С(6)

µm

max

520

520

520

520(5)

БДС EN ISO 12156-1

 

 
 
 
 
   (1) Зимен период 22 октомври - 15 март; летен период 16 март - 21
октомври.
(2) Ако двигателят не е подходящ за извършване на това определяне, в
същата област може да се използва БДС EN ISO 4264 за определяне чрез
изчисляване.
(3) Прилаганите методи за изпитване трябва да отговарят на последната
публикувана версия на съответния стандарт.
(4) Ако външният вид не е светъл и прозрачен, се предприема изпитване
по този показател.
(5) Ако външният вид не е светъл и прозрачен, не се предприема
изпитване по този показател.
(6) Oпределянето по този показател се извършва само за горива със
съдържание на сяра, по-ниско от 500 mg/kg.
(7) Арбитражен метод.
(8) В сила от 1 юли 2012 г.
(9) При наличие на мътна и непрозрачна проба се провежда изпитване за
съдържание на вода по метода на БДС EN ISO 12937, като водното
съдържание не трябва да превишава 200 mg/kg.
(10) Потребителите трябва да са сигурни, че температурата на течливост
е подходяща за корабното оборудване, особено ако съдът плава в крайните
северни и южни географски ширини.
 
 
 
                               Приложение № 7
 
 
 
 
към чл. 6, т. 7, буква "в"
(Изм. - ДВ, бр. 69 от 2005 г.,
в сила от 23.08.2005 г.,
бр. 76 от 2007 г.,
в сила от 21.09.2007 г.,
отм., ново, бр. 36 от 2011 г.,
в сила от 10.05.2011 г.,
доп., бр. 88 от 2014 г.,
в сила от 24.10.2014 г.)
Корабни остатъчни горива


Показатели

Единици за измерване

Граници

Марка ISO-F

Методи за изпитване(1)

RMA

RMB

RMD

RME

RMG

RMK

10(2)

30

80

180

180

380

500

700

380

500

700

Вискозитет при 50 °С

mm2/s(3)


10,00

30,00

80,00

180,0

180,0

380,0

500,0

700,0

380,0

500,0

700,0

БДС EN ISO 3104

Плътност при 15 °С

kg/m3

max

920,0

960,0

975,0

991,0

991,0

1010,0

БДС EN ISO 3675(4)
БДС EN ISO 12185

Изчислителен ароматен въглероден индекс

-

max

850

860

860

860(5)

870

870(5)


Сяра(11)

% (m/m)

max

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

БДС EN ISO 8754(4)
БДС EN ISO 14596

Пламна температура

°C

min

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

БДС EN ISO 2719

Съдържание на сероводород(6)

mg/kg

max

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

IP 570

Киселинно число

mg KOH/kg

max

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

ASTM D 664

Обща утайка

% (m/m)

max

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

ISO 10307-2(7)

Коксов остатък (микрометод)

% (m/m)

max

2,5

10,00

14,00

15,00

18,00

20,00

ISO 10370

Температура на течливост (горна)(8)
Зима(9)
Лято(9)

°C
°C

max
max

0
6

0
6

30
30

30
30

30
30

30
30

БДС EN ISO 3016

Съдържание на вода

% (V/V)

max

0,30

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

БДС EN ISO 3733

Пепел

% (m/m)

max

0,040

0,070

0,070

0,070

0,100

0,150

БДС EN ISO 6245

Ванадий

mg/kg

max

50

150

150

150

350

450

IP 501, IP 470

Натрий

mg/kg

max

50

100

100

50

100

100

IP 501(4), IP 470

Алуминий плюс селиций

mg/kg

max

25

40

40

50

60

60

IP 501(4), IP 470, ISO 10478

Отработени масла(10)
калций и цинк или
калций и фосфор

mg/kg

-IP 501(4), IP 470, IP 500

 

 
 
 
 

(1) Прилаганите методи за изпитване трябва да отговарят на последната
публикувана версия на съответния стандарт.
(2) Замества DMC.
(3) 1 mm2/s = 1 cSt.
(4) Арбитражен метод.
(5) Когато плътността е около или близко до максималната стойност,
измененията в кривата "вискозитет - температура" са в по-тесни граници.
(6) Граничните стойности са в сила от 1 юли 2012 г.
(7) Арбитражният метод е "Възможна обща утайка".
(8) Потребителите трябва да са сигурни, че температурата на течливост е
подходяща за корабното оборудване, особено ако съдът плава в крайните
северни и южни географски ширини.
(9) Зимен период 22 октомври - 15 март; летен период 16 март - 21
октомври.
(10) Горивото не трябва да съдържа отработени масла. Съдържанието на
отработени масла в горивото се определя, когато комбинацията в съдържанието
на металите калций, цинк и фосфор е над следните количества: "калций > 30 и
цинк > 15" или "калций > 30 и фосфор > 15".
(11) (Доп. – ДВ, бр. 88 от 2014 г., в сила от 24.10.2014 г.) Стойността на показателя от 1 януари 2020 г. е 0,5 % (m/m). Горива с по-високо съдържание на сяра от посоченото в приложението могат да се употребяват само от кораби, които
използват одобрени методи за намаляване на емисиите и
работят при затворен режим.
 
 
 
                               Приложение № 8
 
 
 
 
към чл. 6, т. 8
(Отм. - ДВ, бр. 69 от 2005 г.,
в сила от 23.08.2005 г.,
ново, бр. 76 от 2007 г.,
в сила от 21.09.2007 г.,
отм., ново, бр. 36 от 2011 г.,
в сила от 10.05.2011 г.)
Котелни горива


Показатели

Единици за измерване

Норма за мярка(1)

Методи за изпитване(4)

КГС

КГТ

Кинематичен вискозитет при 80 °С
(съответстващ °Е)

mm2/s

не повече от 59
не повече от 8

не повече от 115
не повече от 15

БДС EN ISO 3104
БДС 1766

Сяра
- нискосернисто
- високосернисто

% (m/m)
%(m/m)

не повече от 1,0
не повече от 3,0(2), (5)

не повече от 1,0
не повече от 3,0(2), (5)

БДС 8428
БДС EN ISO 8754

Вода и утайки

%

не повече от 1,0

не повече от 1,0

БДС 15862

Пламна температура в
отворен тигел

°С

не по-ниска от 90

не по-ниска от 110

БДС EN ISO 2592
СT на СИВ 1496

Температура на замръзване

°С

не по-висока от 25 (3)

не по-висока от 25

БДС 1751

Плътност при 20 °С

g/сm3

-

не повече от 1,015

БДС EN ISO 3675

Специфична топлина на изгаряне (долна)

MJ/kg

не по-ниска от 40,2

не по-ниска от 39,8

СT на СИВ 3965
ISO 1928

Пепел

%

не повече от 0,10

не повече от 0,14

БДС EN ISO 6245

Водоразтворими киселини и основи

-

отсъствие

отсъствие

БДС 5252

 

 
 
 
 
   (1) Стойностите, посочени в приложението, представляват "реални
стойности". Те са установени въз основа на процедурите на БДС EN ISO
4259 "Нефтопродукти. Определяне и прилагане на данните за прецизност
относно методите за изпитване", като при определяне на съответните
минимални стойности е отчетена минималната поправка от 2R (различна и
по-висока от 0), където R е възпроизводимостта на резултатите от
изпитването. Резултатите от отделните изпитвания следва да бъдат
интерпретирани на базата на съответните критерии, изложени в БДС EN ISO
4259.
(2) Стойността на показателя от 1 януари 2012 г. е 1,0 % (m/m).
(3) За нискосернисто се допуска не повече от 40 °С.
(4) Прилаганите методи за изпитване трябва да отговарят на последната
публикувана версия на съответния стандарт.
(5) Преходен период от 1 януари до 31 март 2012 г. - не важи за
производители и вносители.
 
 
 
                               Приложение № 9
 
 
 
 
към чл. 10, ал. 2
(Отм. - ДВ, бр. 69 от 2005 г.,
в сила от 23.08.2005 г.,
ново, бр. 76 от 2007 г.,
в сила от 21.09.2007 г.,
отм., ново, бр. 36 от 2011 г.,
в сила от 10.05.2011 г.,
изм. и доп., бр. 88 от 2014 г.,
в сила от 24.10.2014 г.)

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ТЕЧНИТЕ ГОРИВА

№ ......... от ............. г.

Производител/вносител ................................................................................................................

..........................................................................................................................................................,

(фирма, ЕИК или код по БУЛСТАТ)

представляван от .............................................................................................................................

(име и фамилия, длъжност)

Седалище на фирмата ......................................................................................................................

(адрес, телефон, факс, е-mail)

Декларирам, че: .................................................................................................................................

1. Течното гориво .............................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

(вид на горивото по чл. 6 от Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол)*

от партида .........................................................................................................................................

в количество ................................................... тона

съответства на изискванията на Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол.

2. Горивото е изпитано за съответствие в .....................................................................................

............................................................................................................................................................

(наименование и адрес на акредитираната изпитвателна лаборатория)

...................................................................................

(протокол № ........... от ......... г.)

3. Течното гориво .............................................................................................................................

в количество ................................. тона, предоставено за разпространение и/или използване
на ....................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

(фирма, ЕИК или код по БУЛСТАТ, дата и № на документ за експедиция)

е от партида ...................................................................................................................................,

съответствието на която е декларирано в т. 1.**

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно Закона за чистотата на атмосферния въздух.

 

 
 
 
 .........................................................................................................................................................

(подпис и печат на производителя, вносителя или разпространителя)

 *Вид гориво: 1. автомобилен бензин; 2. гориво за дизелови двигатели; 3. биодизел; 4. биодизел за отопление; 5. газьоли за промишлени и комунални цели; 6. горива за извънпътна техника и трактори; 7. леко корабно дизелово гориво – марка ISO-F; 8. корабно дизелово гориво – марка ISO-F; 9. корабни остатъчни горива – марка ISO-F; 10. горива за кораби, плаващи по вътрешните водни пътища, и за плавателни съдове за отдих; 11. котелни горива; 12. тежки горива.

** Съгласно чл. 12, ал. 2 от наредбата текстът на т. 3 допълнително се вписва и заверява при всяко последващо разпространение.

 

 
 
 
 
                               Приложение № 10
 
 
 
 
към чл. 16б, ал. 3
(Отм. - ДВ, бр. 69 от 2005 г.,
в сила от 23.08.2005 г.,
ново, бр. 36 от 2011 г.,
в сила от 10.05.2011 г.)

BUNKER DELIVERY NOTE

1. Name and IMO number of receiving ship ........................................................................................

2. Port.................................................................................................................................................

3. Date of commencement of delivery ..................................................................................................

4. Name, address and phone number of marine fuel oil supplier ............................................................

5. Product name(s) .............................................................................................................................

6. Quantity (metric tons) ......................................................................................................................

(tested in accordance with ISO 3675)

7. Density at 15 °C (kg/m3) .................................................................................................................

(tested in accordance with ISO 8754)

8. Sulphur content (% m/m) .................................................................................................................

I, the undersigned, ............................................................................................................................. ,

declare that the fuel oil supplied to the above mentioned vessel is in conformity with Regulation 14(1)/14(4) and Regulation 18(1) of Annex VI of the MARPOL Convention.

 
Signature for the

Signature for the

receiving ship:

fuel oil supplier:

...............................

...............................

Stamp

Stamp

 

 
 
 
Приложение № 11 
към чл. 6а
(Ново – ДВ, бр. 88 от 2014 г. ,
в сила от 24.10.2014 г.)
 
 
 
 


Таблица 1

ЕКВИВАЛЕНТНИ НОРМИ ЗА ЕМИСИИ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА МЕТОДИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ЕМИСИИТЕ


Максимални допустими стойности за съдържанието на сяра в корабните горива, определени в чл. 6, т. 7, и съответстващите им норми за емисии:

Максимално допустимо съдържание на сяра в корабните горива (тегловни проценти –
% m/m)

Съотношение на емисиите на SО2 (изразени в милионни части – ррm) спрямо емисиите на СО2
(изразени в обемни проценти – % v/v)

3,50

151,7

1,50

65,0

1,00

43,3

0,50

21,7

0,10

4,3

 


Забележки:

1. Използването на съотношението на емисиите се прилага само при използване на получени от нефт дестилатни или остатъчни горива.

2. В обосновани случаи, когато съдържанието на СО2 е намалено чрез системата за пречистване на отработени газове (ЕGС), съдържанието на СО2 може да се измери на входа на системата за ЕGС, при условие че точността на този метод може да бъде категорично доказана.
 
 
 
 
Таблица 2
 
 
 
 
КРИТЕРИИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА МЕТОДИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ЕМИСИИТЕ
 
 
 
 
Методите за намаляване на емисиите, посочени в чл. 6а, съответстват 
най-малко на критериите за използване, според това доколко са приложими:
 
 
 
 

Метод за намаляване на емисиите

Критерии за използване

Смесване на корабното гориво с изпаряващите се количества втечнен природен газ (boil-off gas)

Решение 2010/769/ЕС на Комисията от 13 декември 2010 г. за формулиране на критерии за прилагането в танкери за втечнен природен газ на алтернативни технологични методи вместо използването на нискосернисти корабни горива, отговарящи на изискванията на чл. 46 от Директива 1999/32/ЕО на Съвета относно намаляването на съдържанието на сяра в определени течни горива, изменена с Директива 2005/33/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно съдържанието на сяра в корабните горива (ОВ, L 328, 14.12.2010 г.).

Системи за пречистване на отработени газове

Резолюция на МЕРС. 184(59), приета на 17 юли 2009 г.

"Промивната вода от системите за пречистване на отработени газове, които използват химикали, добавки, препарати и съответни химикали, създадени намясто", посочени в точка 10.1.6.1 от Резолюция МЕРС. 184(59), не се изхвърля в морето, включително в намиращи се в заливи пристанища, пристани и речни устия, освен ако операторът на кораба докаже, че изхвърлянето на тази промивна вода няма значителни отрицателни въздействия и не поражда рискове за здравето на човека и околната среда. Ако използваният химикал е сода каустик, достатъчно е промивната вода да отговаря на критериите, предвидени в Резолюция МЕРС. 184(59), и нейното рН да не надвишава 8,0.

Биогорива

Използването на биогорива по смисъла на Закона за енергията от възобновяеми източници (обн., ДВ, бр. 35 от 2011 г.; изм., бр. 65 от 2014 г.), които отговарят на съответните стандарти CEN и ISO.

Смесите от биогорива и корабни горива трябва да съответстват на нормите за максимално допустимо съдържание на сяра, определени в чл. 6, т. 7 от наредбата.