НАРЕДБА № Н-8 ОТ 20 МАЙ 2014 Г. ЗА МРЕЖАТА ОТ МАГНИТНИ СТАНЦИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

В сила от 25.11.2014 г. Издадена от Министерството на отбраната Обн. ДВ. бр.97 от 25 Ноември 2014г. 

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С тази наредба се определят редът и техническите изисквания за поддържане на мрежата от магнитни станции, определяне на елементите на земното магнитно поле на територията на Република България и приемане на получените материали и данни.

Чл. 2. Мрежата от магнитни станции на територията на Република България представлява съвкупност от геодезически точки, трайно стабилизирани върху земната повърхност, върху които периодично се определят елементите на земното магнитно поле.

Чл. 3. (1) Мрежата от магнитни станции на територията на Република България се поддържа от Военно-географската служба.

(2) Научното и научно-приложното обезпечаване на дейностите по тази наредба се осъществяват съвместно с Националния институт по геофизика, геодезия и география на Българската академия на науките (НИГГГ - БАН).

(3) Техническите изисквания и дейностите за изграждане и поддържане на мрежата от магнитни станции се определят в Ръководство за поддържане на мрежата от магнитни станции и определяне на елементите на земното магнитно поле на територията на Република България, както и с допълнителни технически указания на началника на Военно-географската служба.

Чл. 4. Мрежата от магнитни станции на територията на Република България включва:

1. секуларни станции;

2. станции първи клас;

3. резервни станции на секуларните станции;

4. свободни станции.

 

Глава втора.
ПОДДЪРЖАНЕ НА МРЕЖАТА ОТ МАГНИТНИ СТАНЦИИ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ЗЕМНОТО МАГНИТНО ПОЛЕ

Раздел I. Ред и технически изисквания за поддържане на мрежата от магнитни станции 

Чл. 5. (1) За магнитни станции се избират точки от държавната геодезическа мрежа или геодезическите мрежи с местно предназначение.

(2) Геодезическите точки от мрежата от магнитните станции се разполагат равномерно на територията на Република България със средно разстояние между тях 15 - 18 км.

(3) За районите с аномалии на магнитното поле се допускат изключения в разстоянията по ал. 2.

Чл. 6. Магнитните станции се избират съобразно следните специални условия:

1. да бъдат представителни за земното магнитно поле и с ниска степен на смутеност на земното магнитно поле за района, за който са избрани;

2. да са отдалечени от изкуствени смутители на земното магнитно поле.

Чл. 7. (1) На поддържане подлежат магнитните станции по чл. 4, т. 1, 2 и 3.

(2) Поддържането на магнитните станции се извършва по ред и начин, идентичен с този на точките от Държавната геодезическа мрежа.

Чл. 8. (1) За осигуряване на условия за използването на магнитните станции съобразно тяхното предназначение се създават сервитутни зони. Сервитутната зона има форма на кръг с радиус 2,5 метра от надземния център на магнитната станция.

(2) Не се допуска трайно сигнализиране на геодезическите точки от мрежата от магнитни станции с метални конструкции, както и поставяне в сервитутната зона на изкуствени смутители на земното магнитно поле.

Чл. 9. (1) За магнитните станции по чл. 4, т. 1, 2 и 3 се създава база данни, която съдържа:

1. идентификационен номер;

2. клас;

3. име;

4. принадлежност към други геодезически мрежи от Единната геодезическа основа на Република България;

5. географски координати с точност една десета от минутата и нормална височина с точност до метър;

6. номенклатура на картния лист в мащаб 1:25 000, в който се намира станцията;

7. вид и физическо състояние на геодезическата точка;

8. най-близко населено място и приблизително разстояние по най-късия маршрут до него;

9. описание на условията за достъп до станцията, скица/схема и фотоснимки на местоположението й;

10. ориентири и астрономически азимути към тях и схема на ориентирите;

11. стойностите на елементите на земното магнитно поле за тази станция, приведени към единна епоха;

12. номера на карнетите (измервателните протоколи) и година на измерване.

(2) Базата данни се създава и съхранява от Военно-географската служба в цифров вид и на хартиен носител.

Раздел II. Определяне на магнитната деклинация и елементите на земното магнитно поле за територията на Република България

Чл. 10. Определянето на магнитната деклинация и другите елементи на земното магнитно поле се извършва:

1. за създаване на карта на магнитната деклинация на територията на Република България - периодично, през 10 години, чрез измервания на всички станции по чл. 4 в рамките на не повече от две последователни календарни години;

2. за актуализиране на части от картата на магнитната деклинация - по план на Военно-географската служба, съобразно районите и периодичността на обновяване на държавните топографски карти.

Чл. 11. Определянето на магнитната деклинация и другите елементи на земното магнитно поле се извършва по ред и технически изисквания, определени в ръководството по чл. 3, ал. 3 от тази наредба.

Чл. 12. (1) За определяне на магнитната деклинация и другите елементи на земното магнитно поле на магнитните станции от мрежата се извършват полеви измервания със специализирани немагнитни инструменти.

(2) Нивото на измерванията по ал. 1 се следи чрез контролни измервания в Националната геомагнитна обсерватория "Панагюрище" на НИГГГ - БАН, преди започване и след завършване на полевите измервания.

Чл. 13. (1) Националната геомагнитна обсерватория "Панагюрище" извършва периодични измервания на магнитната деклинация и другите елементи на земното магнитно поле, както и непрекъсната регистрирация на вариации на елементите на земното магнитно поле.

(2) Нивото на измерванията по ал. 1 се следи чрез сравнителни измервания между Националната геомагнитна обсерватория "Панагюрище" и други световни еталонни геомагнитни обсерватории.

(3) Измерванията по ал. 1 се използват за определяне на годишния ход на елементите на земното магнитно поле и при обработката на полевите измервания.

Чл. 14. (1) Обработката на измерванията по чл. 12, ал. 1 се извършва съвместно от Военно-географската служба и Националния институт по геофизика, геодезия и география на Българската академия на науките.

(2) За обработката на измерванията се използват данните за вариациите на елементите на земното магнитно поле, регистрирани за същия период от време в Националната геомагнитна обсерватория "Панагюрище".

(3) Резултатите от обработката по ал. 1 се представят в единна епоха.

Чл. 15. Националната геомагнитна обсерватория "Панагюрище" предоставя на Военно-географската служба по заявка стойността на годишното изменение на магнитната деклинация.

Раздел III. Карта на магнитната деклинация на територията на Република България

Чл. 16. (1) Карта на магнитната деклинация се създава за цялата територия на страната периодично, през 10 години, по данните, получени по реда на чл. 10, т. 1, в единна епоха.

(2) В периода между две поредни издания на картата по ал. 1, част (части) от нея се актуализират с данните, получени по чл. 10, т. 2.

(3) При липса на данни по чл. 10 се допуска осъвременяване на магнитната карта по резултатите от измерванията, извършени съгласно чл. 13, ал. 1.

Чл. 17. (1) Картата на магнитната деклинация за територията на Република България се създава, обновява и издава от Военно-географската служба в цифров и/или аналогов вид.

(2) Картографската проекция, системата за разграфка и номенклатура на картните листове на картата на магнитната деклинацията са идентични с тези на Държавната топографска карта.

(3) Картата на магнитната деклинация се издава в мащаб 1:200 000 и по-дребен.

Раздел IV. Приемане на мрежата от магнитни станции и резултатите от определяне на магнитната деклинация и другите елементи на земното магнитно поле

Чл. 18. (1) Приемането на мрежата от магнитни станции, на резултатите от определянето на магнитната деклинация и другите елементи на земното магнитно поле, както и на създадените карти, се извършват от комисия, определена със заповед на министъра на отбраната.

(2) Въвеждането в употреба на ново издание на карта на магнитната деклинация се извършва със заповед на министъра на отбраната.

 

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на тази наредба:

1. "Елементи на земното магнитно поле" са: магнитната деклинация (D), магнитната инклинация (I) и тоталният вектор (F).

1.1. "Магнитна деклинация" (D) е хоризонталният ъгъл, заключен между направленията на астрономическия и магнитния меридиан в дадена точка.

1.2. "Магнитна инклинация" (I) е вертикалният ъгъл, заключен между хоризонталната равнина и тоталния вектор (F) в дадена точка.

2. "Карта на магнитната деклинация" е картографският продукт, съдържащ данни за магнитната деклинация, изобразени чрез точки, линии, числови характеристики и надписи.

3. "Представителни магнитни станции" са тези, с отдалечаването на които стойностите на елементите на земното магнитно поле остават постоянни или с ниска степен на изменчивост.

4. "Аномални райони" са тези, в които смутеността на земното магнитно поле е такава, че на малки разстояния от станцията се наблюдават големи изменения в стойностите на елементите на полето.

5. "Вариации" са измененията в стойностите на елементите на земното магнитно поле, отчитащи динамичното му състояние. В зависимост от периода, за който се отчитат, те биват денонощни, годишни и вековни.

6. Под "Ниво на измерванията" се разбира разликата в показанията на инструментите за определяне на елементите на земното магнитно поле, при последователни контролни (сравнителни) измервания.

7. Под "Епоха" се разбира определен момент от времето, към който стойностите на елементите на земното магнитно поле се приемат за актуални.

8. "Сервитутна зона" е територията с ограничителен режим в ползването на поземления имот, в който се намират магнитните станции, за строителни, селскостопански, залесителни и други работи, които може да застрашат физическото състояние на магнитните станции, да затрудняват или правят невъзможно извършването на измервания върху тях или по друг начин да влияят неблагоприятно върху използваемостта им.

9. "Изкуствени смутители" са: жп линии, електроцентрали, електропроводи, радиопредаватели и други източници на електромагнитно излъчване, предмети, сгради и съоръжения, съдържащи в конструкцията си метални елементи.

10. "Немагнитни инструменти" са специализирани инструменти, изработени от немагнитни материали, неоказващи влияние върху измерванията на елементите на земното магнитно поле.

 

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 13, ал. 3 от Закона за геодезията и картографията.

§ 3. В срок до 6 месеца след влизане в сила на тази наредба началникът на Военно-географската служба утвърждава Ръководство за поддържане на мрежата от магнитни станции и определяне на елементите на земното магнитното поле на територията на Република България по чл. 3, ал. 3.

§ 4. Съхранението и разпространението на материали и информация, свързани с мрежата от магнитни станции и елементите на земното магнитно поле за територията на Република България, се извършват от Военно-географската служба по ред и условия, определени от министъра на отбраната.

§ 5. Контрол по изпълнението на технико-технологичните изисквания и спазването на нормативните актове в процеса на поддържането на мрежата от магнитни станции извършва началникът на Военно-географската служба и оторизирани от него длъжностни лица.

§ 6. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".