НАРЕДБА № 54 ОТ 12 ЮЛИ 2004 Г. ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И ОЦЕНЯВАНЕ СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ОБОРУДВАНЕТО НА МОРСКИТЕ КОРАБИ

В сила от 01.01.2005 г. Издадена от Министерството на транспорта и съобщенията

Обн. ДВ. бр.76 от 31 Август 2004г., изм. ДВ. бр.39 от 26 Май 2009г., попр. ДВ. бр.44 от 12 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.32 от 27 Април 2010г., изм. ДВ. бр.94 от 29 Ноември 2011г., изм. ДВ. бр.84 от 2 Ноември 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.104 от 3 Декември 2013г., изм. ДВ. бр.98 от 28 Ноември 2014г.

 

Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. С тази наредба се определят:

1. техническите изисквания към оборудването на морските кораби;

2. процедурите за оценяване на съответствието с техническите изисквания и начините на удостоверяване на съответствието;

3. прегледите на морските кораби за съответствие на оборудването им с техническите изисквания към него;

4. условията и редът за издаване на разрешения на лица за извършване на оценяване на съответствието.

Чл. 2. (1) Изискванията по тази наредба се прилагат по отношение на:

1. оборудването на нови морски кораби, плаващи под българско знаме;

2. оборудването на съществуващи морски кораби, плаващи под българско знаме:

а) когато то се инсталира за първи път на борда на кораба;

б) когато то се инсталира на борда на кораба, за да замени предишно оборудване.

(2) Наредбата се прилага независимо от това, къде се намира корабът към момента на инсталиране на оборудването.

Чл. 3. Тази наредба не се прилага по отношение на оборудването на военните и граничнополицейските морски кораби и съоръженията, предназначени за проучване и експлоатация на естествени находища на петрол и природен газ на морското дъно.

Чл. 4. Оборудването на морските кораби се пуска на пазара и/или в действие, когато не застрашава живота и здравето на хората и околната среда, при условие че отговаря на изискванията на тази наредба, монтирано е и се поддържа правилно и се използва по предназначение.

Чл. 5. Изпълнителна агенция "Морска администрация" (ИА "МА") издава или потвърждава свидетелствата за безопасност на морските кораби, ако оборудването, инсталирано на борда на кораба, отговаря на изискванията на тази наредба.

 

Глава втора.
ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОБОРУДВАНЕТО НА МОРСКИТЕ КОРАБИ

Чл. 6. (1) Оборудването, инсталирано на борда на морски кораб при условията на чл. 2, трябва да отговаря на техническите изисквания, определени в международните актове, по които Република България е страна.

(2) Оборудването, посочено в списъка по приложение № 1, се изпитва съгласно посочените международни и европейски стандарти за изпитване, приети от международните и европейските стандартизационни организации и Международната морска организация.

(3) Съответствието на оборудването на морските кораби с техническите изисквания към тях се оценява съгласно процедурите за оценка на съответствието, посочени в приложение № 1.

(4) Оборудването, посочено в списъка по приложение № 2, се изпитва съгласно методиката на производителя или международните и европейските стандарти за изпитване, когато такива са налице, приети от международните и европейските стандартизационни организации и Международната морска организация.

Чл. 7. Министърът на транспорта и съобщенията в двумесечен срок от приемане на стандарти за изпитването на оборудването, посочено в приложение № 2, изменя тази наредба, като съответното оборудване на морските кораби се изключва от списъка по приложение № 2 и се включва в списъка по приложение № 1.

 

Глава трета.
ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

Чл. 8. Лице, което пуска на пазара оборудване на морски кораб, посочено в приложение № 1, е длъжно да оцени съответствието на оборудването преди пускането му на пазара.

Чл. 9. (1) При оценяването на съответствието на оборудването на морските кораби с техническите изисквания се прилага:

1. процедура "Изследване на типа" (приложение № 3); в зависимост от техническите изисквания, посочени в приложение № 1, производителят или негов упълномощен представител, който пуска на пазара оборудването, прилага по избор една от следните допълнителни процедури:

а) процедура "Съответствие с типа" (приложение № 4);

б) процедура "Осигуряване качеството на производството" (приложение № 5);

в) процедура "Осигуряване качеството на продукта" (приложение № 6);

г) процедура "Проверка на продукта" (приложение № 7);

2. процедура "Пълно осигуряване на качеството" (приложение № 8).

(2) След оценка на съответствието по ал. 1 производителят или негов упълномощен представител съставя писмена декларация за съответствие с одобрен тип.

(3) Когато се касае за единични бройки или оборудване в малки количества, процедурата за оценяване на съответствието може да бъде "Проверка на единичен продукт" (приложение № 9).

Чл. 10. (1) Производителят или неговият упълномощен представител предоставя на лицето, което оценява съответствието на оборудването на морските кораби, техническа документация, която съдържа:

1. всички данни и методи за оценка, използвани от производителя, които удостоверяват съответствието на оборудването с техническите изисквания към него;

2. общо описание на типа;

3. идейния проект, стандартите на изработване, технологична документация, включваща производствени скици и схеми на възли, детайли, елементи, вериги и др.;

4. обяснителни записки, инструкции и други документи за разчитане на представените скици и схеми;

5. резултатите от направените математически изчисления на проекта и проведени частични проверки;

6. протоколите от проведените отделни изпитвания;

7. наръчници, ръководства и други инструкции за инсталиране, използване и поддръжка на оборудването.

(2) Документацията по ал. 1 трябва ясно да посочва проекта, начина на производство и на експлоатация на продукта, както и да дава възможност за оценка на съответствието със съответните международни актове, по които Република България е страна.

(3) Към документацията по ал. 1 се прилагат и свидетелства за отделни елементи от оборудването и свидетелства, отнасящи се до начините на изработка, проверка и/или надзор на оборудването, когато има такива.

Чл. 11. (1) Производителят или неговият упълномощен представител може да представи на лицето, което извършва оценяване на съответствието, всякакви други документи, отнасящи се до оценката на представеното за одобрение оборудване.

(2) Производителят или неговият упълномощен представител може да представи за одобрение няколко версии на продукта, когато разликите не се отнасят до нивото на безопасност на продукта.

 

Глава четвърта.
ИНСТАЛИРАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ, КОЕТО НЕ Е ОЦЕНЕНО ПО РЕДА НА ГЛАВА ТРЕТА

Раздел I. Инсталиране на оборудване, което представлява техническо нововъведение

Чл. 12. Изпълнителният директор на ИА "МА" или упълномощено от него лице със заповед разрешава инсталиране на борда на морски кораб на оборудване, което не е оценено по реда на глава трета, когато се касае за техническо нововъведение.

Чл. 13. (1) За получаване на разрешение по чл. 12 корабособственикът подава заявление до ИА "МА". Когато корабът е нает по договор за беърбоут чартър, заявлението се подава от беърбоут чартьора.

(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат резултатите от предварителните изпитвания, удостоверяващи, че ефективността на новоинсталираното оборудване съответства най-малко на ефективността на оборудването, оценено по реда на глава трета.

(3) Изпълнителният директор на ИА "МА" или упълномощено от него лице със заповед назначава комисия от служители на ИА "МА" - експерти в съответната област, която извършва проверка, като отчита резултатите от предварителните изпитвания.

(4) В заповедта по ал. 3 се определя и срокът за приключване на проверката.

(5) Ако комисията прецени, тя може да изиска провеждането на допълнителни изпитвания за сметка на заявителя.

(6) Комисията изготвя мотивиран доклад до изпълнителния директор на ИА "МА" или упълномощено от него лице за резултатите от проверката.

Чл. 14. (1) Изпълнителната агенция "Морска администрация" издава на корабособственика или беърбоут чартьора свидетелство за одобрение на оборудването на морски кораби (приложение № 10) на български и на английски език, с което разрешава инсталирането на борда на кораба на оборудване, което представлява техническо нововъведение.

(2) В свидетелството по ал. 1 се вписват и наложените ограничения на употребата на оборудването.

(3) Свидетелството по ал. 1 е постоянно на борда на кораба, докато се използва оборудването, за което то се отнася.

(4) За инсталиране на радиооборудване ИА "МА" издава свидетелството по ал. 1, след като Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) установи, че не са нарушени изискванията за радиочестотния спектър.

Чл. 15. (В сила до 01.01.2007 г.) Изпълнителният директор на ИА "МА" в двуседмичен срок от издаването на свидетелството по чл. 14, ал. 1 предлага на министъра на транспорта и съобщенията да измени тази наредба, като включи оборудването по този раздел в списъка поприложение № 2.

Чл. 16. (В сила от 01.01.2007 г.) Министърът на транспорта и съобщенията уведомява Европейската комисия и държавите членки за издадените свидетелства и проведените изпитвания, удостоверяващи годността на оборудването по чл. 12, и й предлага включването му в списъка по приложение № 2.

Чл. 17. (В сила от 01.01.2007 г.) При извършване на изпитвания на оборудване, което представлява техническо нововъведение, ИА "МА" не може да предоставя облекчени условия на български производители или да създава утежнени условия на производители от държава - членка на Европейския съюз.

Чл. 18. (В сила от 01.01.2007 г.) При вписване на кораб, плавал под знамето на държава - член на Европейския съюз, в регистъра на корабите на Република България ИА "МА" извършва преглед на оборудването, което представлява техническо нововъведение, за съответствие на ефективността на новоинсталираното оборудване с ефективността на оборудването, оценено по реда на глава трета.

Раздел II. Инсталиране на оборудване за изпитване или оценка

Чл. 19. Изпълнителният директор на ИА "МА" или упълномощено от него лице, извън случаите по чл. 12, със заповед разрешава инсталирането на оборудване, което не е оценено по реда на глава трета, за изпитване или оценка на нови модели на съществуващо оборудване при следните условия:

1. оборудването ще се използва за ограничен период от време;

2. оборудването няма да се използва и не се инсталира вместо оборудване, оценено по реда на глава трета;

3. оборудване, което е оценено по реда на глава трета, се намира на борда на кораба във всеки един момент в готовност за работа.

Чл. 20. (1) За получаване на разрешение по чл. 19 корабособственикът подава заявление до ИА "МА". Когато корабът е нает по договор за беърбоут чартър, заявлението се подава от беърбоут чартьора.

(2) Изпълнителният директор на ИА "МА" или упълномощено от него лице със заповед назначава комисия от експерти на ИА "МА", която да извърши проверката.

(3) В заповедта по ал. 3 се определя и срокът за приключване на проверката.

(4) За резултатите от проверката комисията изготвя мотивиран доклад до изпълнителния директор на ИА "МА" или упълномощеното от него лице.

Чл. 21. (1) Изпълнителната агенция "Морска администрация" издава на корабособственика или беърбоут чартьора свидетелство за одобрение на оборудването на морски кораби (приложение № 10) на български и на английски език, с което разрешава инсталирането на борда на кораба на оборудване за изпитване и оценка.

(2) В свидетелството по ал. 1 се вписват и наложените ограничения на употребата на оборудването.

(3) Свидетелството по ал. 1 е постоянно на борда на кораба, докато се използва оборудването, за което то се отнася.

(4) За инсталиране на радиооборудване ИА "МА" издава свидетелството по ал. 1, след като КРС установи, че не са нарушени изискванията за радиочестотния спектър.

Раздел III. Инсталиране на оборудване, което не е оценено по реда на глава трета, в чужди пристанища

Чл. 22. (1) Корабособственикът или беърбоут чартьорът може да инсталира в чужди пристанища оборудване, което не е оценено по реда на глава трета, когато закупуването и инсталирането на оценено оборудване би било твърде скъпо, ще доведе до неоснователно забавяне и е налице едно от следните условия:

1. Република България и държавата, от която е закупено оборудването, имат споразумение за взаимно признаване на упълномощените за оценяване на съответствието организации и оборудването е придружено от подробна техническа документация, която е издадена от такава организация;

2. инсталираното оборудване е придружено от подробна техническа документация, която установява съответствието му с изискванията на приложимите международни актове и е издадена от държава - членка на Международната морска организация, страна по съответните конвенции.

(2) За инсталирането на оборудването по ал. 1 корабособственикът или беърбоут чартьорът незабавно уведомява ИА "МА".

Чл. 23. (1) Изпълнителната агенция "Морска администрация" или организации, признати по реда на чл. 73, ал. 4 от Кодекса на търговското корабоплаване, извършват преглед за съответствие на оборудването с техническите изисквания на международните договори в тази област най-късно при първото посещение на кораба в българско пристанище.

(2) Когато на борда на кораба е инсталирано радиооборудване, проверката по ал. 1 се извършва съвместно с експерти на КРС за установяване на съответствието с изискванията за радиочестотния спектър.

Чл. 24. Ако при проверката се установи, че инсталираното оборудване не отговаря на техническите изисквания на международните договори в тази област, по които Република България е страна, изпълнителният директор на ИА "МА" или упълномощено от него лице издава заповед за замяната му с оборудване, отговарящо на изискванията на тази наредба.

 

Глава пета.
ПРЕГЛЕДИ И ПРОВЕРКИ НА КОРАБИ

Чл. 25. При първоначално вписване в регистъра на корабите на Република България на морски кораби, плавали под знаме на друга държава, ИА "МА" извършва преглед за установяване на съответствието на инсталираното оборудване с изискванията към него.

Чл. 26. (1) Ако при прегледа по чл. 25 се установи, че инсталираното оборудване е включено в списъка по приложение № 1, но не е маркирано съгласно изискванията на тази наредба, ИА "МА" издава на корабособственика или беърбоут чартьора свидетелство за одобрение на оборудването на морски кораби (приложение № 10) на български и на английски език за удостоверяване безопасността на оборудването, ако оборудването отговаря на техническите изисквания към него.

(2) В свидетелството по ал. 1 се вписват и наложените ограничения на употребата на оборудването.

(3) Свидетелството по ал. 1 е постоянно на борда на кораба, докато се използва оборудването, за което то се отнася.

(4) За инсталиране на радиооборудване ИА "МА" издава свидетелството по ал. 1, след като КРС установи, че не са нарушени изискванията за радиочестотния спектър.

Чл. 27. Когато при прегледа по чл. 25 се установи, че инсталираното оборудване не отговаря на техническите изисквания към него и не е маркирано, изпълнителният директор на ИА "МА" или упълномощено от него лице издава заповед за замяната му с оборудване, отговарящо на изискванията на тази наредба.

Чл. 28. (1) Изпълнителната агенция "Морска администрация" проверява инсталирано на борда на морски кораб оборудване, отговарящо на изискванията на тази наредба, когато:

1. такива проверки се изискват от международните актове, регулиращи изискванията за сигурност на човешкия живот на море и/или опазване на околната среда от замърсяване от кораби и/или

2. не дублират елементи от процедурите по оценяване на съответствието.

(2) При проверката по ал. 1 корабособственикът или беърбоут чартьорът представя протоколите с резултати от проведени изпитвания на продукта.

Чл. 29. (1) Ако при проверката по чл. 28 се установи, че оборудване, маркирано и включено в списъка по приложение № 1, представлява заплаха за живота и здравето на екипажа и пътниците и/или застрашава околната среда, въпреки че е правилно инсталирано, поддържано и използвано, изпълнителният директор на ИА "МА" или упълномощено от него лице издава заповед за демонтирането му.

(2) (В сила от 01.01.2007 г.) Изпълнителният директор на ИА "МА" писмено уведомява Европейската комисия за предприетите действия, за причините, довели до издаването на заповедта по ал. 1, и дали се дължат на:

1. несъобразяване с изискванията на международните актове в тази област;

2. неправилно прилагане на стандартите за изпитване на оборудването;

3. недостатъци в стандартите за изпитване.

 

Глава шеста.
ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ОБОРУДВАНЕТО НА МОРСКИТЕ КОРАБИ

Чл. 30. Лицето, което желае да извършва оценяване на съответствието на оборудването на морските кораби с техническите изисквания, трябва да отговаря на следните изисквания:

1. регистрирано е по Търговския закон или е създадено с акт на Министерския съвет;

2. разполага с необходимия персонал и технически средства за извършване на процедурите за оценяване на съответствието;

3. не е участвало, включително и наетият от него персонал, при проектирането, производството, доставката и монтажа на продуктите, чието оценяване ще извършва;

4. има нает персонал, който притежава:

а) професионален опит и техническа компетентност за оценяване на съответствието;

б) достатъчни познания за изискванията по отношение на извършваните дейности и практически умения за тяхното изпълнение;

в) необходимите способности за съставяне на протоколи, доклади и сертификати, които удостоверяват резултатите от извършените дейности;

5. може да гарантира безпристрастност и независимост на персонала си;

6. има застраховка за вредите, които могат да настъпят вследствие на неизпълнение на задълженията му;

7. персоналът му е обвързан с изискването за опазване на професионалната тайна относно информацията, която получава при извършване на дейността;

8. изпълнява една или повече процедури, приложими за оценяване съответствието на оборудването на морските кораби;

9. има сключен договор най-малко с един сертифициран одитор, който да отговаря на изискванията на БДС EN ISO 30011 "Критерии за квалификацията на одиторите" при извършване оценката на внедрената система по качеството, когато това се изисква от процедурата за оценяване на съответствието, за която кандидатства;

10. има методики за изпитване в случаите, когато не се използват стандартизирани методи за изпитване;

11. има наръчник по качество;

12. акредитирано е от Изпълнителна агенция "Българска служба по акредитация" по съответните стандарти от сериите БДС EN 45000;

13. има възможност да извършва изпитвания на оборудване, предназначено за работа на море;

14. не е свързано лице по смисъла на § 1 от Търговския закон с производителите или доставчиците на оборудване на морски кораби.

Чл. 31. (1) Лицето по чл. 30 подава заявление до изпълнителния директор на ИА "МА", към което прилага:

1. удостоверение за актуално съдебно състояние, когато лицето е регистрирано поТърговския закон, или копие от акта за създаването, когато лицето е създадено с акт на Министерския съвет;

2. справка за обхвата на компетентност и за техническите средства, с които разполагат собствените му лаборатории за изпитване и/или лабораториите за изпитване, с които има сключени договори;

3. копие от договор за застраховка за вредите, които могат да настъпят вследствие на неизпълнение на задълженията му;

4. сертификат на одитора, който ще извършва оценяване на внедрената система по качеството, когато това се изисква от процедурата за оценяване на съответствието;

5. сертификат за акредитация по стандарт БДС EN ISO IEC 17025, издаден от Изпълнителната агенция "Българска служба по акредитация", в случаите, когато кандидатства за изпълнение на процедурите "Изследване на типа" и/или "Проверка на продукта", и/или

6. сертификат за акредитация по стандарт БДС EN 45004, издаден от Изпълнителната агенция "Българска служба по акредитация", в случаите, когато кандидатства за изпълнение на процедурите "Изследване на типа" и/или "Съответствие с типа", и/или "Проверка на продукта", и/или

7. сертификат за акредитация по стандарт БДС EN 45011, издаден от Изпълнителната агенция "Българска служба по акредитация", в случаите, когато кандидатства за изпълнение на процедурите "Изследване на типа" и/или "Съответствие с типа", и/или "Проверка на продукта", и/или

8. сертификат за акредитация по стандарт БДС EN 45012, издаден от Изпълнителната агенция "Българска служба по акредитация", в случаите, когато кандидатства за изпълнение на процедурите "Осигуряване качеството на производството" и/или "Осигуряване качеството на продукта", и/или "Проверка на единичен продукт".

(2) При констатиране на непълноти в представените документи на лицето се изпраща съобщение за отстраняването им в едномесечен срок.

(3) При неотстраняване на непълнотите в срок заявлението се връща на заявителя.

(4) Документите по ал. 1, т. 1 и т. 3 - 8 са оригинали или нотариално заверени копия.

(5) Когато лицето по чл. 30 е чуждестранно юридическо лице, документите по ал. 1 се представят и преведени, и легализирани на български език.

Чл. 32. (1) В срок до 3 месеца от получаване на заявлението и документите или от изтичане на срока по чл. 31, ал. 2 изпълнителният директор на ИА "МА" се произнася по заявлението почл. 31, ал. 1 с мотивирано решение, с което дава или отказва да даде право за извършване на оценяване на съответствието.

(2) (В сила от 01.01.2007 г.) Изпълнителната агенция "Морска администрация" писмено уведомява Европейската комисия за лицата:

1. които могат да извършват оценяване на съответствието;

2. процедурите, по които извършват оценяване на съответствието.

Чл. 33. Лицата се уведомяват за решението на изпълнителния директор на ИА "МА" в 7-дневен срок от издаването му.

Чл. 34. (1) Изпълнителната агенция "Морска администрация" извършва проверка на лицата, които извършват оценяване на съответствието за спазване на изискванията на чл. 30, най-малко веднъж на две години.

(2) Когато при проверката по ал. 1 бъде установено, че лице, извършващо оценяване на съответствието, е престанало да отговаря на изискванията по чл. 30, изпълнителният директор на ИА "МА" с мотивирано решение оттегля предоставеното право за извършване на оценяване на съответствието.

(3) (В сила от 01.01.2007 г.) Изпълнителната агенция "Морска администрация" писмено уведомява Европейската комисия за лицата по ал. 2 и причините за това.

 

Глава седма.
ГРАФИЧНО ИЗОБРАЖЕНИЕ НА МАРКИРОВКАТА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ И ПРАВИЛА ЗА МАРКИРАНЕ НА ОБОРУДВАНЕТО НА МОРСКИТЕ КОРАБИ

Чл. 35. (1) Оборудването на морските кораби, посочено в приложение № 1, се маркира за съответствие с рул на морски кораб съгласно приложение № 11.

(2) При маркиране на оборудването се спазват пропорциите между отделните елементи на маркировката, така както са посочени в приложение № 11. Отделните елементи на маркировката не могат да бъдат с размер, по-малък от 5 мм.

Чл. 36. (1) Маркировката за съответствие се нанася от производителя или негов упълномощен представител за територията на Република България.

(2) Маркировката за съответствие се нанася след завършването на производствената фаза.

Чл. 37. (1) Маркировката за съответствие се нанася върху морското оборудване или върху неговата табела с данни, а когато това е невъзможно - върху опаковката и върху съпровождащите го документи.

(2) След маркировката за съответствие се нанася идентификационният номер на лицето, извършило оценяване на съответствието, когато то е участвало в процеса на оценяване на съответствието, както и последните две цифри от годината на маркиране на оборудването.

Чл. 38. Маркировката за съответствие на оборудването на морските кораби трябва да е видима, четлива, незаличима и леснодостъпна за целия очакван период на експлоатация на оборудването.

Чл. 39. Забранява се маркиране на оборудването на морските кораби, което може да въведе в заблуждение контролните органи и потребителите.

 

Допълнителни разпоредби

§ 1. Оборудване на морски кораби, произведено, изпитвано и маркирано в съответствие сДиректива 96/98 на Европейската общност относно морското оборудване, се приема, че отговаря на изискванията на тази наредба.

§ 2. По смисъла на тази наредба:

1. "Морски кораб" е всеки плавателен съд, който е конструиран да плава в морска среда.

2. "Нов кораб" е морски кораб, чийто кил е заложен или който се намира на подобен етап на строеж към момента на влизане в сила на тази наредба.

3. "Технически изисквания" са изискванията, на които трябва да отговаря оборудването на морските кораби, за да се осигури защитата на човешкия живот на море, безопасността на корабоплаването и опазването на околната среда от замърсяване.

4. "Оценяване на съответствието" е систематично изследване на степента, в която оборудването на морските кораби отговаря на техническите изисквания.

 

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 3. Наредбата се издава на основание чл. 72, ал. 3 от Кодекса за търговското корабоплаване.

§ 4. Разпоредбата на чл. 15 е в сила до 1 януари 2007 г.

§ 5. Разпоредбите на чл. 16, 17, 18, чл. 29, ал. 2, чл. 32, ал. 2 и чл. 34, ал. 3 влизат в сила от 1 януари 2007 г.

§ 6. Оборудване, посочено в приложение № 1 и произведено преди влизане в сила на тази наредба, може да бъде пускано на пазара и/или инсталирано на борда на кораб, плаващ под българско знаме, в период до две години след влизането й в сила, ако отговаря на съществуващите към момента на производството му изисквания.

§ 7. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2005 г.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 54 ОТ 2004 Г. ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И ОЦЕНЯВАНЕ СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ОБОРУДВАНЕТО НА МОРСКИТЕ КОРАБИ (ОБН. - ДВ, БР. 39 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 21.07.2009 Г.)

§ 3. С тази наредба се въвеждат изискванията на Директива 2008/67/ЕО на Комисията от 30 юни 2008 г. за изменение на Директива 96/98/ЕО на Съвета относно морското оборудване.

§ 4. Оборудване, вписано като "нов елемент" в колона "Наименование на елемента от оборудването" в приложение № 1 или като елемент, който е преместен от приложение № 2 вприложение № 1, и което е било произведено преди влизането в сила на тази наредба в съответствие с действащите преди 21 юли 2009 г. процедури за типово одобрение на държава членка, може да бъде пуснато на пазара или инсталирано на борда на кораб на Общността в срок до две години от влизането в сила на тази наредба.

§ 5. Наредбата влиза в сила от 21 юли 2009 г.

 

Допълнителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 54 ОТ 2004 Г. ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И ОЦЕНЯВАНЕ СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ОБОРУДВАНЕТО НА МОРСКИТЕ КОРАБИ (ОБН. - ДВ, БР. 32 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 27.04.2010 Г.)

§ 3. Наредбата транспонира изискванията на Директива 2009/26/ЕО на Комисията от 6 април 2009 г. (ОВ, L 113, от 2009) за изменение на Директива 96/98/ЕО на Съвета относно морското оборудване (ОВ, L 46, от 1997).

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 54 ОТ 2004 Г. ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И ОЦЕНЯВАНЕ СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ОБОРУДВАНЕТО НА МОРСКИТЕ КОРАБИ (ОБН. - ДВ, БР. 32 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 27.04.2010 Г.)

§ 4. Оборудване, вписано като "нов елемент" в колона "Наименование на елемента от оборудването" в приложение № 1 или като елемент, който е преместен от приложение № 2 вприложение № 1, и което е било произведено преди влизането в сила на тази наредба в съответствие с действащите преди 6 април 2010 г. процедури за типово одобрение на държава членка, може да бъде пуснато на пазара или инсталирано на борда на кораб на Общността в срок до две години от влизането в сила на тази наредба.

§ 5. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

 

Допълнителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 54 ОТ 2004 Г. ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И ОЦЕНЯВАНЕ СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ОБОРУДВАНЕТО НА МОРСКИТЕ КОРАБИ (ОБН. - ДВ, БР. 94 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 10.12.2011 Г.)

§ 3. С тази наредба се въвеждат изискванията на Директива 2010/68/ЕС на Комисията от 22 октомври 2010 г. за изменение на Директива 96/98/ЕО на Съвета относно морското оборудване (ОВ L 305 от 2010 г.).

§ 4. Оборудване, вписано като "нов елемент" в колона "наименование на елемента от оборудването" в приложение № 1 или като елемент, който е преместен от приложение № 2 вприложение № 1, и което е било произведено преди влизането в сила на тази наредба в съответствие с действащите преди 10 декември 2011 г. процедури за типово одобрение на държава - членка на Европейския съюз, може да бъде пуснато на пазара или инсталирано на борда на кораб, плаващ под знамето на държава - членка на Европейския съюз, в срок до две години от влизането в сила на тази наредба.

 

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 54 ОТ 2004 Г. ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И ОЦЕНЯВАНЕ СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ОБОРУДВАНЕТО НА МОРСКИТЕ КОРАБИ (ОБН. - ДВ, БР. 94 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 10.12.2011 Г.)

§ 5. Наредбата влиза в сила от 10 декември 2011 г.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
към НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 54 ОТ 2004 Г. ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И ОЦЕНЯВАНЕ СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ОБОРУДВАНЕТО НА МОРСКИТЕ КОРАБИ  (ОБН. - ДВ, БР. 84 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 05.10.2012 Г.)

§ 3. Наредбата въвежда изискванията на Директива 2011/75/ЕС на Комисията от 2 септември 2011 г. за изменение на Директива 96/98/ЕО на Съвета относно морското оборудване (ОВ, L 239 от 2011 г.).

§ 4. Оборудване, вписано в приложение № 1 като елемент, който е преместен от приложение № 2 в приложение № 1, и което е било произведено преди влизането в сила на тази наредба в съответствие с действащите преди 5 октомври 2012 г. процедури за типово одобрение на държава - членка на Европейския съюз, може да бъде пуснато на пазара или инсталирано на борда на кораб, плаващ под знамето на държава - членка на Европейския съюз, в срок до две години от влизането в сила на тази наредба.

§ 5. Наредбата влиза в сила от 5 октомври 2012 г.

 

Допълнителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 54 ОТ 2004 Г. ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И ОЦЕНЯВАНЕ СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ОБОРУДВАНЕТО НА МОРСКИТЕ КОРАБИ  (ОБН. - ДВ, БР. 104 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 30.11.2013 Г.)

§ 3. С тази наредба се въвеждат изискванията на Директива 2012/32/ЕС на Комисията от 25 октомври 2012 г. за изменение на Директива 96/98/ЕО на Съвета относно морското оборудване.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 54 ОТ 2004 Г. ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И ОЦЕНЯВАНЕ СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ОБОРУДВАНЕТО НА МОРСКИТЕ КОРАБИ  (ОБН. - ДВ, БР. 104 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 30.11.2013 Г.)

§ 4. Оборудване, вписано в приложение № 1 като елемент, който е преместен от приложение № 2 в приложение № 1, и което е било произведено преди влизането в сила на тази наредба в съответствие с действащите преди 30 ноември 2013 г. процедури за типово одобрение на държава - членка на Европейския съюз, може да бъде пуснато на пазара или инсталирано на борда на кораб, плаващ под знамето на държава - членка на Европейския съюз, в срок до две години от влизането в сила на тази наредба.

§ 5. Наредбата влиза в сила от 30 ноември 2013 г.

 

Допълнителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 54 ОТ 2004 Г. ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И ОЦЕНЯВАНЕ СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ОБОРУДВАНЕТО НА МОРСКИТЕ КОРАБИ (ОБН. - ДВ, БР. 98 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 04.12.2014 Г.)

§ 3. С тази наредба се въвеждат изискванията на Директива 2013/52/ЕС на Комисията от 30 октомври 2013 г. за изменение на Директива 96/98/ЕО на Съвета относно морското оборудване.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 54 ОТ 2004 Г. ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И ОЦЕНЯВАНЕ СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ОБОРУДВАНЕТО НА МОРСКИТЕ КОРАБИ (ОБН. - ДВ, БР. 98 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 04.12.2014 Г.)

§ 4. Оборудване, вписано в Приложение № 1 като елемент, който е преместен от Приложение № 2 в Приложение № 1, и което е било произведено преди влизането в сила на тази наредба в съответствие с действащите преди 4 декември 2014 г. процедури за типово одобрение на държава – членка на Европейския съюз, може да бъде пуснато на пазара или инсталирано на борда на кораб, плаващ под знамето на държава – членка на Европейския съюз, в срок до две години от влизането в сила на тази наредба.

§ 5. Наредбата влиза в сила от 4 декември 2014 г.

 

Приложение № 1 към чл. 6, ал. 2 и 3 (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2009 г., в сила от 21.07.2009 г., изм. - ДВ, бр. 32 от 2010 г., в сила от 27.04.2010 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2011 г., в сила от 10.12.2011 г., изм. - ДВ, бр. 84 от 2012 г., в сила от 05.10.2012 г., изм. - ДВ, бр. 104 от 2013 г., в сила от 30.11.2013 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 04.12.2014 г.)

СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ, ОТНОСИМИ КЪМ ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

A.1: изменение 1, касаещо стандартни документи, различни от документи на ИМО.

A.2: изменение 2, касаещо стандартни документи, различни от документи на ИМО.

AC: поправка, касаеща стандартни документи, различни от документи на ИМО.

CAT: категория радиолокационно оборудване, както е определена в раздел 1.3 от IEC 62388 (2007).

Цирк.: циркулярно писмо.

COLREG: Международни правила за предотвратяване на сблъсквания на море.

COMSAR: Подкомитет на Международната морска организация (ИMO) по радиокомуникации и търсене и спасяване.

EN: европейски стандарт.

ETSI: Европейски институт за стандартизация на далекосъобщенията.

FSS: Международен кодекс за системи за противопожарна безопасност.

FTP: Международен кодекс за прилагане на процедури за пожарни изпитания.

HSC: Международен кодекс за безопасност на бързоходни плавателни съдове (High Speed Craft Code).

IBC: Международен кодекс за превоз на химикали в насипно състояние.

ICAO: Международна организация на гражданската авиация.

IEC: Международна електротехническа комисия.

IGC: Международен кодекс за строежа и оборудването на кораби, превозващи втечнени газове в наливно състояние.

ИМО: Международна морска организация.

ISO: Международна организация по стандартизация.

ITU: Международен съюз за далекосъобщения.

LSA: спасителни средства.

MARPOL: Международна конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби.

MEPC: Комитет за защита на морската околна среда.

MSC: Комитет за морска безопасност.

NOx: азотни оксиди.

O2/HC системи: Кислородни, хидро-, въглеродни системи.

SOLAS: Международна конвенция за безопасност на човешкия живот на море.

SOx: серни оксиди.

Прав.: правило.

Рез.: резолюция.

ОБОРУДВАНЕ, ЗА КОЕТО ВЕЧЕ СЪЩЕСТВУВАТ ПОДРОБНИ СТАНДАРТИ ЗА ИЗПИТВАНЕ В МЕЖДУНАРОДНИ АКТОВЕ

Бележки, приложими към приложение № 1

а) Общи положения: в допълнение към специално посочените стандарти за изпитване редица разпоредби, чието спазване трябва да бъде контролирано по време на изследването на типа (одобрение на типа), посочено в модулите за оценка на съответствието от приложение Б, могат да бъдат открити в приложимите изисквания на международните конвенции и съответните решения и циркулярни писма на ИМО.

б) Колона 1: член 2 от Директива 2011/75/ЕС на Комисията може да се прилага (7-о изменение на приложение А на MED).

в) Колона 1: член 2 от Директива 2012/32/ЕС на Комисията може да се прилага (8-о изменение на приложение А на MED).

г) Колона 5: когато са цитирани резолюции на ИМО, се прилагат само стандартите за изпитване, съдържащи се в съответните части на приложенията към резолюциите, като се изключват разпоредбите на самите резолюции.

д) Колона 5: международните конвенции и стандарти за изпитване се прилагат в тяхната актуализирана версия. За целите на правилно определяне на приложимите стандарти протоколите от изпитанията, сертификатите за съответствие и декларациите за съответствие уточняват конкретния стандарт за изпитване, който се прилага, и неговата версия.

е) Колона 5: когато два комплекта определящи стандарти са разделени от "или", всеки комплект отговаря на всички изисквания за изпитване, необходими, за да бъдат спазени стандартите за качество на ИМО; по този начин изпитването по един от тези комплекти е достатъчно, за да се демонстрира спазването на изискванията на съответните международни актове. В противен случай, когато са използвани други разделителни частици или знаци (запетая), се прилагат всички изброени стандарти.

ж) Изискванията, предвидени в настоящото приложение, не трябва да бъдат в противоречие с изискванията към превоза от международните спогодби.

1: Спасителни съоръжения.

Колона 4: Прилага се Циркулярно писмо 980 на ИМО MSC освен в случаите, в които то е заменено от специфичните документи, посочени в колона 4.


 

Наименование на

Правило на

Приложими правила на SOLAS 74 и

Стандарти за

Модули за

 

елемента от

SOLAS 74,

съответните резолюции и

изпитване

оценка на

 

оборудването

както е

циркулярни писма на ИМО, според

 

съответствието

 

 

изменено,

случая

 

 

 

 

когато се

 

 

 

 

 

изисква

 

 

 

 

 

"типово

 

 

 

 

 

одобрение"

 

 

 

1

2

3

4

5

6

 

A.1/1.1

Спасителни кръгове

- Прав. III/4,

- Прав. III/7,

- ИМО Рез.

B + D

 

 

- Прав. X/3.

- Прав. III/34,

MSC.81(70).

B + E

 

 

 

- ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс

 

B + F

 

 

 

1994 г.) 8.

 

 

 

 

 

- ИМО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс)

 

 

 

 

 

I, II,

 

 

 

 

 

- ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс

 

 

 

 

 

2000 г.) 8.

 

 

A.1/1.2

Светлини,

- Прав. III/4,

- Прав. III/7,

- ИМО Рез.

B + D

 

обозначаващи

- Прав. X/3.

- Прав. III/22,

MSC.81(70).

B + E

 

местоположението,

 

- Прав. III/26,

 

B + F

 

за спасителни

 

- Прав. III/32,

 

 

 

средства:

 

- Прав. III/34,

 

 

 

а) за спасителни

 

- ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс

 

 

 

съдове и дежурни

 

1994 г.) 8.

 

 

 

лодки,

 

- ИМО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс)

 

 

 

б) за спасителни

 

II, IV,

 

 

 

кръгове,

 

- ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс

 

 

 

в) за спасителни

 

2000 г.) 8.

 

 

 

жилетки

 

 

 

 

A.1/1.3

Самозадействащи се

- Прав. III/4,

- Прав. III/7,

- ИМО Рез.

B + D

 

димни сигнали за

- Прав. X/3.

- Прав. III/34,

MSC.81(70).

B + E

 

спасителни кръгове

 

- ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс

 

B + F

 

 

 

1994 г.) 8.

 

 

 

 

 

- ИМО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс)

 

 

 

 

 

I, II,

 

 

 

 

 

- ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс

 

 

 

 

 

2000 г.) 8.

 

 

A.1/1.4

Спасителни жилетки

- Прав. III/4,

- Прав. III/7,

- ИМО Рез.

B + D

 

 

- Прав. X/3.

- Прав. III/22,

MSC.81(70).

B + E

 

 

 

- Прав. III/34,

 

B + F

 

 

 

- ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс

 

 

 

 

 

1994 г.) 8.

 

 

 

 

 

- ИМО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс)

 

 

 

 

 

I, II,

 

 

 

 

 

- ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс

 

 

 

 

 

2000 г.) 8.

 

 

 

 

 

- ИМО MSC/Цирк.922,

 

 

 

 

 

- ИМО MSC.1/Цирк.1304.

 

 

A.1/1.5

Спасителни

- Прав. III/4,

- Прав. III/7,

- ИМО Рез.

B + D

 

хидрокостюми и

- Прав. X/3.

- Прав. III/22,

MSC.81(70).

B + E

 

предпазни костюми,

 

- Прав. III/32,

 

B + F

 

некласифицирани

 

- Прав. III/34,

 

 

 

като спасителни

 

- ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс

 

 

 

жилетки:

 

1994 г.) 8.

 

 

 

- Изолирани или

 

- ИМО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс)

 

 

 

неизолирани

 

I, II,

 

 

 

 

 

- ИММО Рез. MSC.97(73)-(HSC

 

 

 

 

 

Кодекс 2000 г.) 8.

 

 

 

 

 

- ИМО MSC/Цирк.1046.

 

 

A.1/1.6

Спасителни

- Прав. III/4,

- Прав. III/7,

- ИМО Рез.

B + D

 

хидрокостюми и

- Прав. X/3.

- Прав. III/22,

MSC.81(70).

B + E

 

предпазни костюми,

 

- Прав. III/32,

 

B + F

 

класифицирани като

 

- Прав. III/34,

 

 

 

спасителни жилетки:

 

- ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс

 

 

 

 

 

1994 г.) 8.

 

 

 

 

 

- ИМО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс)

 

 

 

 

 

I, II,

 

 

 

- Изолирани или

 

- ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс

 

 

 

неизолирани.

 

2000 г.) 8.

 

 

 

 

 

- ИМО MSC/Цирк.1046.

 

 

A.1/1.7

Средства за

- Прав. III/4,

- Прав. III/22,

- ИМО Рез.

B + D

 

термична защита

- Прав. X/3

- Прав. III/32,

MSC.81(70).

B + E

 

 

 

- Прав. III/34,

 

B + F

 

 

 

- ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс

 

 

 

 

 

1994 г.) 8.

 

 

 

 

 

- ИМО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс)

 

 

 

 

 

I, II,

 

 

 

 

 

- ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс

 

 

 

 

 

2000 г.) 8.

 

 

 

 

 

- ИМО MSC/Цирк.1046.

 

 

A.1/1.8

Сигнални ракети, тип

- Прав. III/4,

- Прав. III/6,

- ИМО Рез.

B + D

 

"парашут"

- Прав. X/3.

- Прав. III/34,

MSC.81(70).

B + E

 

(пиротехника)

 

- ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс

 

B + F

 

 

 

1994 г.) 8.

 

 

 

 

 

- ИМО Рез. -ММО Рез.

 

 

 

 

 

MSC.48(66)-(LSA Кодекс) I, III,

 

 

 

 

 

- ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс

 

 

 

 

 

2000 г.) 8.

 

 

A.1/1.9

Ръчни сигнални

- Прав. III/4,

- Прав. III/34,

- ИМО Рез.

B + D

 

ракети (пиротехника)

- Прав. X/3.

- ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс

MSC.81(70).

B + E

 

 

 

1994 г.) 8.

 

B + F

 

 

 

- ИМО Рез. -ИМО Рез.

 

 

 

 

 

MSC.48(66)-(LSA Кодекс) I, III,

 

 

 

 

 

- ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс

 

 

 

 

 

2000 г.) 8.

 

 

A.1/1.10

Димни сигнали с

- Прав. III/4,

- Прав. III/34,

- ИМО Рез.

B + D

 

положителна

- Прав. X/3.

- ИМО Рез. -ИМО Рез.

MSC.81(70).

B + E

 

плавателност

 

MSC.48(66)-(LSA Кодекс) I, III.

 

B + F

 

(пиротехника)

 

 

 

 

A.1/1.11

Линометни

- Прав. III/4,

- Прав. III/18,

- ИМО Рез.

B + D

 

устройства

- Прав. X/3.

- Прав. III/34,

MSC.81(70).

B + E

 

 

 

- ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс

 

B + F

 

 

 

1994 г.) 8.

 

 

 

 

 

- ИМО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс)

 

 

 

 

 

I, VII,

 

 

 

 

 

- ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс

 

 

 

 

 

2000 г.) 8.

 

 

A.1/1.12

Надуваеми

- Прав. III/4,

- Прав. III/13,

- ИМО Рез.

B + D

 

спасителни плотове

- Прав. X/3.

- Прав. III/21,

MSC.81(70).

B + E

 

 

 

- Прав. III/26,

 

B + F

 

 

 

- Прав. III/31,

 

 

 

 

 

- Прав. III/34,

 

 

 

 

 

- ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс

 

 

 

 

 

1994 г.) 8.

 

 

 

 

 

- ИМО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс)

 

 

 

 

 

I, IV,

 

 

 

 

 

- ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс

 

 

 

 

 

2000 г.) 8.

 

 

 

 

 

- ИМО MSC/Цирк.811.

 

 

A.1/1.13

Твърди спасителни

- Прав. III/4,

- Прав. III/21,

- ИМО Рез.

B + D

 

плотове

- Прав. X/3.

- Прав. III/26,

MSC.81(70),

B + E

 

 

 

- Прав. III/31,

- ИМО

B + F

 

 

 

- Прав. III/34,

MSC/Цирк.1006.

 

 

 

 

- ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс

 

 

 

 

 

1994 г.) 8.

 

 

 

 

 

- ИМО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс)

 

 

 

 

 

I, IV,

 

 

 

 

 

- ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс

 

 

 

 

 

2000 г.) 8.

 

 

 

 

 

- ИМО MSC/Цирк.811.

 

 

A.1/1.14

Автоматични

- Прав. III/4,

- Прав. III/26,

- ИМО Рез.

B + D

 

самоизправящи се

- Прав. X/3.

- Прав. III/34,

MSC.81(70).

B + E

 

спасителни плотове

 

- ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс

 

B + F

 

 

 

1994 г.) 8.

 

 

 

 

 

- ИМО Рез. -ИМО Рез.

 

 

 

 

 

MSC.48(66)-(LSA Кодекс) I, IV,

 

 

 

 

 

- ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс

 

 

 

 

 

2000 г.) 8.

 

 

 

 

 

- ИМО MSC/Цирк.809,

 

 

 

 

 

- ИМО MSC/Цирк.811.

 

 

A.1/1.15

Покрити, обратими

- Прав. III/4,

- Прав. III/26,

- ИМО Рез.

B + D

 

спасителни плотове

- Прав. X/3.

- Прав. III/34,

MSC.81(70).

B + E

 

 

 

- ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс

 

B + F

 

 

 

1994 г.) 8.

 

 

 

 

 

- ИМО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс)

 

 

 

 

 

I, IV,

 

 

 

 

 

- ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс

 

 

 

 

 

2000 г.) 8.

 

 

 

 

 

- ИМО MSC/Цирк.809,

 

 

 

 

 

- ИМО MSC/Цирк.811.

 

 

A.1/1.16

Устройства за

- Прав. III/4,

- Прав. III/13,

- ИМО Рез.

B + D

 

свободно изплаване

- Прав. X/3.

- Прав. III/26,

MSC.81(70).

B + E

 

на спасителни

 

- Прав. III/34,

 

B + F

 

плотове

 

- ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс

 

 

 

(хидростатични

 

1994 г.) 8.

 

 

 

разединители)

 

- ИМО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс)

 

 

 

 

 

I, IV,

 

 

 

 

 

- ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс

 

 

 

 

 

2000 г.) 8.

 

 

 

 

 

- ИМО MSC/Цирк.811.

 

 

A.1/1.17

Спасителни лодки:

- Прав. III/4,

- Прав. III/21,

- ИМО Рез.

B + D

 

а) Спускани с кран

- Прав. X/3.

- Прав. III/31,

MSC.81(70),

B + F

 

спасителни лодки:

 

- Прав. III/34,

- ИМО

G

 

- частично

 

- ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс

MSC/Цирк.1006.

 

 

капсуловани,

 

1994 г.) 8.

 

 

 

- напълно

 

- ИМО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс)

 

 

 

капсуловани.

 

I, IV,

 

 

 

б) Свободно падащи

 

- ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс

 

 

 

спасителни лодки:

 

2000 г.) 8.

 

 

 

 

 

- ИМО MSC.1/Цирк.1423.

 

 

A.1/1.18

Твърди дежурни

- Прав. III/4,

- Прав. III/21,

- ИМО Рез.

B + D

 

лодки

- Прав. X/3.

- Прав. III/31,

MSC.81(70),

B + F

 

 

 

- Прав. III/34,

- ИМО

G

 

 

 

- ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс

MSC/Цирк.1006.

 

 

 

 

1994 г.) 8.

 

 

 

 

 

- ИМО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс)

 

 

 

 

 

I, V,

 

 

 

 

 

- ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс

 

 

 

 

 

2000 г.) 8.

 

 

A.1/1.19

Надуваеми дежурни

- Прав. III/4,

- Прав. III/21,

- ИМО Рез.

B + D

 

лодки

- Прав. X/3.

- Прав. III/31,

MSC.81(70),

B + F

 

 

 

- Прав. III/34,

- ISO 15372 (2000).

G

 

 

 

- ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс

 

 

 

 

 

1994 г.) 8.

 

 

 

 

 

- ИМО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс)

 

 

 

 

 

I, V,

 

 

 

 

 

- ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс

 

 

 

 

 

2000 г.) 8.

 

 

A.1/1.20

Бързоходни

- Прав. III/4.

- Прав. III/26,

- ИМО Рез.

B + D

 

дежурни лодки:

 

- Прав. III/34,

MSC.81(70),

B + F

 

а) надуваеми

 

- ИМО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс)

- ИМО

G

 

б) твърди

 

I, V,

MSC/Цирк.1006,

 

 

в) твърди надуваеми

 

- ИМО MSC/Цирк.1016,

- ISO 15372 (2000).

 

 

 

 

- ИМО MSC/Цирк.1094.

 

 

A.1/1.21

Устройства за

- Прав. III/4,

- Прав. III/23,

- ИМО Рез.

B + D

 

спускане на вода с

- Прав. X/3.

- Прав. III/33,

MSC.81(70).

B + E

 

помощта на талии и

 

- Прав. III/34,

 

B + F

 

лебедки (лодбалки)

 

- ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс

 

G

 

 

 

1994 г.) 8.

 

 

 

 

 

- ИМО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс)

 

 

 

 

 

I, VI,

 

 

 

 

 

- ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс

 

 

 

 

 

2000 г.) 8.

 

 

 

A.1/1.22

Устройства за

Преместен в А.2/1.3.

 

спускане на вода на

 

 

спасителни съдове

 

 

чрез свободно

 

 

изплаване

 

 

A.1/1.23

Устройства за

- Прав. III/4,

- Прав. III/16,

- ИМО Рез.

B + D

 

спускане на вода на

- Прав. X/3.

- Прав. III/23,

MSC.81(70).

B + E

 

свободно падащи

 

- Прав. III/33,

 

B + F

 

спасителни лодки

 

- Прав. III/34,

 

G

 

 

 

- ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс

 

 

 

 

 

1994 г.) 8.

 

 

 

 

 

- ИМО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс)

 

 

 

 

 

I, VI,

 

 

 

 

 

- ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс

 

 

 

 

 

2000 г.) 8.

 

 

A.1/1.24

Устройства за

- Прав. III/4,

- Прав. III/12,

- ИМО Рез.

B + D

 

спускане на вода на

- Прав. X/3.

- Прав. III/16,

MSC.81(70).

B + E

 

спасителни плотове

 

- Прав. III/34,

 

B + F

 

(лодбалки)

 

- ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс

 

G

 

 

 

1994 г.) 8.

 

 

 

 

 

- ИМО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс)

 

 

 

 

 

I, VI,

 

 

 

 

 

- ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс

 

 

 

 

 

2000 г.) 8.

 

 

A.1/1.25

Устройства за

- Прав. III/4.

- Прав. III/26,

- ИМО Рез.

B + D

 

спускане на вода на

 

- Прав. III/34,

MSC.81(70).

B + E

 

бързоходни

 

- ИМО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс)

 

B + F

 

дежурни лодки

 

I, VI.

 

G

 

(лодбалки)

 

 

 

 

A.1/1.26

Освобождаващ

- Прав. III/4,

- Прав. III/16,

- ИМО Рез.

B + D

 

механизъм за:

- Прав. X/3.

- Прав. III/34,

MSC.81(70).

B + E

 

а) спасителни и

 

- ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс

 

B + F

 

дежурни лодки

 

1994 г.) 8.

 

 

 

(спускани на вода

 

- ИМО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс)

 

 

 

посредством талия

 

I, IV, VI,

 

 

 

или талии)

 

- ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс

 

 

 

б) спасителни

 

2000 г.) 8.

 

 

 

плотове (спускани на

 

- ИМО MSC.1/Цирк.1419.

 

 

 

вода посредством

 

 

 

 

 

талия или талии)

 

 

 

 

A.1/1.27

Морски системи за

- Прав. III/4,

- Прав. III/15,

- ИМО Рез.

B + D

 

евакуация

- Прав. X/3.

- Прав. III/26,

MSC.81(70).

B + F

 

 

 

- Прав. III/34,

 

G

 

 

 

- ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс

 

 

 

 

 

1994 г.) 8.

 

 

 

 

 

- ИМО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс)

 

 

 

 

 

I, VI,

 

 

 

 

 

- ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс

 

 

 

 

 

2000 г.) 8.

 

 

A.1/1.28

Спасителни средства

- Прав. III/4.

- Прав. III/26,

- ИМО Рез.

B + D

 

 

 

- Прав. III/34,

MSC.81(70),

B + F

 

 

 

- ИМО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс)

- ИМО MSC/Цирк.

 

 

 

 

I, VI.

810.

 

A.1/1.29

Парадни трапове

- Прав. III/4,

- Прав. III/11,

- ИМО Рез.

B + D

 

 

- Прав. III/11,

- Прав. III/34,

MSC.81(70)

B + F

 

 

- Прав. X/3.

- ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс

- ISO 5489 (2008).

 

 

 

 

1994 г.),

 

 

 

 

 

- ИМО Рез. MSC.48(66)-(LSA

 

 

 

 

 

Кодекс),

 

 

 

 

 

- ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс

 

 

 

 

 

2000 г.),

 

 

 

 

 

- ИМО MSC.1/Цирк.1285.

 

 

A.1/1.30

Ретроотражателни

- Прав. III/4,

- Прав. III/34,

- ИМО Рез.

B + D

 

материали

- Прав. X/3.

- ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс

A.658(16).

B + E

 

 

 

1994 г.) 8.

 

B + F

 

 

 

- ИМО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс)

 

 

 

 

 

I,

 

 

 

 

 

- ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс

 

 

 

 

 

2000 г.) 8.

 

 

 

A.1/1.31

Дуплексни

Преместен в А.1/5.17 и А.1/5.18

 

радиотелефонни

 

 

станции за метровия

 

 

обхват, за

 

 

спасителни съдове

 

A.1/1.32

Радиолокационен

Преместен в А.1/4.18.

 

транспондер за

 

 

търсене и спасяване,

 

 

работещ на 9 GHz

 

 

(SART)

 

 

A.1/1.33

Радиолокационен

- Прав. III/4,

- Прав. III/34,

- EN ISO 8729

B + D

 

отражател за

- Прав. X/3.

- ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC

(1998),

B + E

 

спасителни и

 

Кодекс 1994 г.) 8.

- EN 60945 (2002),

B + F

 

дежурни лодки

 

- ИМО Рез. MSC.48(66)-(LSA

включително

 

 

(пасивен)

 

Кодекс) I, IV, V,

Поправка 1

 

 

 

 

- ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC

(2008) на IEC

 

 

 

 

Кодекс 2000 г.) 8.

60945,

 

 

 

 

- ИМО Рез. MSC.164(78).

или

 

 

 

 

 

- EN ISO 8729

 

 

 

 

 

(1998),

 

 

 

 

 

- IEC 60945 (2002),

 

 

 

 

 

включително

 

 

 

 

 

Поправка 1

 

 

 

 

 

(2008) на IEC

 

 

 

 

 

60945,

 

 

 

 

 

или

 

 

 

 

 

- ISO 8729-1

 

 

 

 

 

(2010),

 

 

 

 

 

- EN 60945 (2002),

 

 

 

 

 

включително

 

 

 

 

 

Поправка 1

 

 

 

 

 

(2008) на IEC

 

 

 

 

 

60945,

 

 

 

 

 

или

 

 

 

 

 

- ISO 8729-1

 

 

 

 

 

(2010),

 

 

 

 

 

- IEC 60945 (2002),

 

 

 

 

 

включително

 

 

 

 

 

Поправка 1

 

 

 

 

 

(2008) на IEC

 

 

 

 

 

60945,

 

 

A.1/1.34

Компас за

Преместен в А.1/4.23.

 

спасителни и

 

 

дежурни лодки

 

A.1/1.35

Преносимо

Преместен в А.1/3.38.

 

оборудване за

 

 

гасене на пожари за

 

 

спасителни и

 

 

дежурни лодки

 

 

A.1/1.36

Двигател за

- Прав. III/4,

- Прав. III/34,

- ИМО Рез.

B + D

 

спасителни/дежурни

- Прав. X/3.

- ИМО Рез. MSC.48(66)-(LSA

MSC.81(70).

B + E

 

лодки

 

Кодекс) IV, V.

 

B + F

A.1/1.37

Двигател за

- Прав. III/4,

- Прав. III/34,

- ИМО Рез.

B + D

 

дежурни

- Прав. X/3.

- ИМО Рез. MSC.48(66)-(LSA

MSC.81(70).

B + E

 

лодки-извънборден

 

Кодекс) V.

 

B + F

 

двигател

 

 

 

 

A.1/1.38

Прожектори,

- Прав. III/4,

- Прав. III/34,

- ИМО Рез.

B + D

 

използвани в

- Прав. X/3.

- ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC

MSC.81(70).

B + E

 

спасителни и

 

Кодекс 1994 г.) 8.

 

B + F

 

дежурни лодки

 

- ИМО Рез. MSC.48(66)-(LSA

 

 

 

 

 

Кодекс) I, IV, V,

 

 

 

 

 

- ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC

 

 

 

 

 

Кодекс 2000 г.) 8.

 

 

A.1/1.39

Открити обратими

- Прав. III/4,

- ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC

- ИМО Рез.

B + D

 

спасителни плотове

- Прав. X/3.

Кодекс 1994 г.) 8, Приложение 10,

MSC.36(63)-(HSC

B + F

 

 

 

- ИМО Рез. MSC.48(66)-(LSA

Кодекс 1994 г.)

 

 

 

 

Кодекс) I,

Приложение 10,

 

 

 

 

- ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC

- ИМО Рез.

 

 

 

 

Кодекс 2000 г.) 8, Приложение 11.

MSC.97(73)-(HSC

 

 

 

 

 

Кодекс 2000 г.)

 

 

 

 

 

Приложение 11.

 

 

A.1/1.40

Механичен

Преместен в А.1/4.48.

 

лоцмански подемник

 

 

A.1/1.41

Лебедки за

- Прав. III/4,

- Прав. III/16,

- ИМО Рез.

B + D

 

спасителни съдове и

- Прав. X/3.

- Прав. III/17,

MSC.81(70).

B + E

 

дежурни лодки

 

- Прав. III/23,

 

B + F

 

а) спускани с кран

 

- Прав. III/24,

 

G

 

спасителни лодки,

 

- Прав. III/34,

 

 

 

б) свободно падащи

 

- ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC

 

 

 

спасителни лодки,

 

Кодекс 1994 г.) 8.

 

 

 

в) спасителни

 

- ИМО Рез. MSC.48(66)-(LSA

 

 

 

плотове,

 

Кодекс) I, VI,

 

 

 

г) спасителни лодки,

 

- ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC

 

 

 

д) бързоходни

 

Кодекс 2000 г.) 8.

 

 

 

дежурни лодки

 

 

 

 

 

A.1/1.42

Пилотска стълба

Преместен в А.1/4.49.

 

A.1/1.43

Твърди/надуваеми

- Прав. III/4,

- Прав. III/21,

- ИМО Рез.

B + D

 

дежурни лодки

- Прав. X/3.

- Прав. III/31,

MSC.81(70),

B + F

 

 

 

- Прав. III/34,

- ИМО

G

 

 

 

- ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC

MSC/Цирк.1006,

 

 

 

 

Кодекс 1994 г.) 8.

- ISO 15372 (2000).

 

 

 

 

- ИМО Рез. MSC.48(66)-(LSA

 

 

 

 

 

Кодекс) I, V,

 

 

 

 

 

- ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC

 

 

 

 

 

Кодекс 2000 г.) 8.

 

 

2. Предотвратяване на замърсяването на морската среда

Наименование на

Правила на MARPOL

Правила на MARPOL

Стандарти за

Модули за

 

елемента от

73/78, както са

73/78, както са

изпитване

оценка на

 

оборудването

изменени, и

изменени, и

 

съответствието

 

 

съответните

съответните

 

 

 

 

резолюции и

резолюции и

 

 

 

 

циркулярни писма на

циркулярни писма на

 

 

 

 

ИМО, според случая

ИМО, според случая

 

 

1

2

3

4

5

6

 

A.1/2.1

Оборудване за

- Приложение I, прав. 14.

Приложение I, прав. 14,

- ИМО Рез.

B + D

 

филтриране на нефт

 

- ИМО

MEPC.107(49),

B + E

 

(за достигане на

 

MEPC.1/Цирк.643.

- ИМО

B + F

 

нефтено

 

 

MEPC.1/Цирк.643.

 

 

съдържание в

 

 

 

 

 

отпадъчните

 

 

 

 

 

течности не

 

 

 

 

 

по-голямо от 15

 

 

 

 

 

p.p.m)

 

 

 

 

A.1/2.2

Детектори за

- Приложение I, прав. 32.

- Приложение I, прав. 32

- ММО Рез.

B + D

 

смесване на вода и

 

 

MEPC.5(XIII).

B + E

 

нефт

 

 

 

B + F

A.1/2.3

Уреди за измерване

- Приложение I, прав. 14.

Приложение I, прав. 14.

- ИМО Рез.

B + D

 

на съдържанието на

 

- ИМО

MEPC.107(49),

B + E

 

нефт

 

MEPC.1/Цирк.643.

- ИМО

B + F

 

 

 

 

MEPC.1/Цирк.643.

 

 

A.1/2.4

Обработващи

Умишлено е оставено празно

 

устройства,

 

 

предназначени за

 

 

монтиране към

 

 

съществуващи

 

 

уредби за

 

 

разделяне на

 

 

нефтоводни смеси

 

 

(за постигане на

 

 

нефтено

 

 

съдържание в

 

 

отпадъчните

 

 

течности не

 

 

по-голямо от 15

 

 

p.p.m.)

 

 

A.1/2.5

Система за

- Приложение I, прав. 31.

- Приложение I, прав. 31.

- ИМО Рез.

B + D

 

наблюдение и

 

 

MEPC.108(49).

B + E

 

контрол на

 

 

 

B + F

 

разтоварването на

 

 

 

 

 

нефт от нефтен

 

 

 

 

 

танкер

 

 

 

 

A.1/2.6

Уредби за обработка

- Приложение IV, прав. 9.

- Приложение IV, Прав. 9.

- ИМО Рез.

B + D

 

на отпадъчни води

 

 

MEPC.159(55).

B + E

 

 

 

 

 

B + F

A.1/2.7

Корабни

- Приложение VI, прав. 16.

- Приложение VI, прав. 16.

- ИМО Рез.

B + D

 

инсинератори

 

 

MEPC.76(40).

B + E

 

 

 

 

 

B + F

 

 

 

 

 

G

A.1/2.8

Анализатор на NOx с

- ИМО Рез. -MEPC.176

- ИМО Прав. -MEPC.176

- ИМО Рез.

B + D

 

хемилуминисцентен

(58)-(преработена

(58)-(преработена

- MEPC.177

B + E

 

детектор (CLD) или с

MARPOL приложение

MARPOL приложение

(58)-(Технически

B + F

 

хемилуминисцентен

VI, прав. 13);

VI, прав. 13);

правилник NOx

G

 

детектор с

 

- ИМО Рез. -MEPC.177

2008 г.)

 

 

подгряване (HCLD) и

 

(58)-(Технически

- EN 60945 (2002),

 

 

за използване на

 

правилник NOx 2008 г.)

включително

 

 

борда на пряко

 

- ИМО Рез.

Поправка 1

 

 

измерване

 

MEPC.198(62),

(2008) на IEC

 

 

 

 

- ИМО

60945, или

 

 

 

 

MEPC.1/Цирк.638.

- ИМО Рез.

 

 

 

 

 

- MEPC.177

 

 

 

 

 

(58)-(Технически

 

 

 

 

 

правилник NOx

 

 

 

 

 

2008 г.)

 

 

 

 

 

- IEC 60945 (2002),

 

 

 

 

 

включително

 

 

 

 

 

Поправка 1

 

 

 

 

 

(2008) на IEC

 

 

 

 

 

60945.

 

 

A.1/2.9

Оборудване,

Преместен в А.2/2.4

 

използващо други

 

 

технологични

 

 

методи за

 

 

ограничаване на

 

 

емисиите на ЅОх

 

 

A.1/2.10

Бордови системи за

- ИМО Прав. -MEPC.176

- ИМО Прав. -MEPC.176

- ИМО Рез.

B + D

Вж.

пречистване на

(58)-(преработена

(58)-(преработена

MEPC.184(59).

B + E

забележка

отработили газове

MARPOL приложение

MARPOL приложение

 

B + F

б) от

 

VI, прав. 4);

VI, прав. 4).

 

G

настоящото

 

- ИМО Рез.

 

 

 

приложение

 

MEPC.184(59).

 

 

 

№ 1

 

 

 

 

 

3. Оборудване за противопожарна защита

Наименование на

Правило на SOLAS 74,

Приложими правила на

Стандарти за

Модули за оценка

 

елемента от

както е изменено,

SOLAS 74, както са

изпитване

на съответствието

 

оборудването

когато се изисква

изменени, и

 

 

 

 

"типово одобрение"

съответните

 

 

 

 

 

резолюции и

 

 

 

 

 

циркулярни писма на

 

 

 

 

 

ИМО, според случая

 

 

1

2

3

4

5

6

 

A.1/3.1

Първични палубни

- Прав. II-2/4,

- Прав. II-2/4,

- ИМО Рез.

B + D

 

покрития

- Прав. II-2/6,

- Прав. II-2/6,

MSC.307(88)-(FTP

B + E

 

 

- Прав. X/3.

- ИМО Рез.

Кодекс 2010 г.).

B + F

 

 

 

MSC.36(63)-(HSC

 

 

 

 

 

Кодекс 1994 г.) 7.

 

 

 

 

 

- ИМО Рез.

 

 

 

 

 

MSC.97(73)-(HSC

 

 

 

 

 

Кодекс 2000 г.) 7.

 

 

A.1/3.2

Преносими

- Прав. II-2/10,

- Прав. II-2/4,

- EN 3-7 (2004)

B + D

 

пожарогасители

- Прав. X/3,

- Прав. II-2/10,

включително А.1

B + E

 

 

- ИМО Рез.

- Прав. II-2/18,

(2007),

B + F

 

 

- MSC.98(73)-(FSS

- Прав. II-2/19,

- EN 3-8 (2006),

 

 

 

Кодекс) 4.

- Прав. II-2/20,

включително АC

 

 

 

 

- ИМО Рез. A.951(23),

(2007),

 

 

 

 

- ИМО Рез.

- EN 3-9 (2006),

 

 

 

 

MSC.36(63)-(HSC

включително АC

 

 

 

 

Кодекс 1994 г.) 7.

(2007),

 

 

 

 

- ИМО Рез.

- EN 3-10 (2009).

 

 

 

 

MSC.97(73)-(HSC

 

 

 

 

 

Кодекс 2000 г.) 7.

 

 

 

 

 

- ИМО Рез.

 

 

 

 

 

MSC.98(73)-(FSS

 

 

 

 

 

Кодекс) 4.

 

 

 

 

 

- ИМО MSC/Цирк.1239,

 

 

 

 

 

- ИМО MSC/Цирк.1275.

 

 

A.1/3.3

Снаряжение на

- Прав. II-2/10,

- Прав. II-2/10,

Защитни дрехи за

B + D

 

пожарникаря: защитно

- Прав. X/3,

- ИМО Рез.

гасене на пожари:

B + E

 

облекло (облекло за

- ИМО Рез.

MSC.36(63)-(HSC

- EN 469 (2005),

B + F

 

непосредствена

- MSC.98(73)-(FSS

Кодекс 1994 г.) 7.

включително A1

 

 

близост)

Кодекс) 3.

- ИМО Рез.

(2006) и АC (2006).

 

 

 

 

MSC.97(73)-(HSC

Защитни дрехи за

 

 

 

 

Кодекс 2000 г.) 7.

гасене на

 

 

 

 

- ИМО Рез.

пожари-отразяващи

 

 

 

 

- MSC.98(73)-(FSS

дрехи за

 

 

 

 

Кодекс) 3.

специализирано

 

 

 

 

 

пожарогасене.

 

 

 

 

 

- EN 1486 (2007).

 

 

 

 

 

Защитни дрехи за

 

 

 

 

 

гасене на

 

 

 

 

 

пожари-защитни

 

 

 

 

 

дрехи с отразяваща

 

 

 

 

 

външна повърхност.

 

 

 

 

 

- ISO 15538 (2001)

 

 

 

 

 

ниво 2.

 

A.1/3.4

Снаряжение на

- Прав. II-2/10,

- Прав. II-2/10,

- EN 15090 (2012).

B + D

 

пожарникаря: ботуши

- Прав. X/3,

- ИМО Рез.

 

B + E

 

 

- ИМО Рез.

MSC.36(63)-(HSC

 

B + F

 

 

MSC.98(73)-(FSS

Кодекс 1994 г.) 7.

 

 

 

 

Кодекс) 3.

- ИМО Рез.

 

 

 

 

 

MSC.97(73)-(HSC

 

 

 

 

 

Кодекс 2000 г.) 7.

 

 

 

 

 

- ИМО Рез.

 

 

 

 

 

- MSC.98(73)-(FSS

 

 

 

 

 

Кодекс) 3.

 

 

A.1/3.5

Снаряжение на

- Прав. II-2/10,

- Прав. II-2/10,

- EN 659 (2003),

B + D

 

пожарникаря: ръкавици

- Прав. X/3,

- ИМО Рез.

включително A1

B + E

 

 

- ИМО Рез.

MSC.36(63)-(HSC

(2008) и АC (2009)

B + F

 

 

MSC.98(73)-(FSS

Кодекс 1994 г.) 7.

 

 

 

 

Кодекс) 3.

- ИМО Рез.

 

 

 

 

 

MSC.97(73)-(HSC

 

 

 

 

 

Кодекс 2000 г.) 7.

 

 

 

 

 

- ИМО Рез.

 

 

 

 

 

MSC.98(73)-(FSS

 

 

 

 

 

Кодекс) 3.

 

 

A.1/3.6

Снаряжение на

- Прав. II-2/10,

- Прав. II-2/10,

- EN 443 (2008).

B + D

 

пожарникаря: шлем

- Прав. X/3,

- ИМО Рез.

 

B + E

 

 

- ИМО Рез.

MSC.36(63)-(HSC

 

B + F

 

 

MSC.98(73)-(FSS

Кодекс 1994 г.) 7.

 

 

 

 

Кодекс) 3.

- ИМО Рез.

 

 

 

 

 

MSC.97(73)-(HSC

 

 

 

 

 

Кодекс 2000 г.) 7.

 

 

 

 

 

- ИМО Рез.

 

 

 

 

 

MSC.98(73)-(FSS

 

 

 

 

 

Кодекс) 3.

 

 

A.1/3.7

Автономен дихателен

- Прав. II-2/10,

- Прав. II-2/10,

- EN 136 (1998),

B + D

 

апарат със сгъстен

- Прав. X/3,

- ИМО Рез.

включително АC

B + E

 

въздух

- ИМО Рез.

MSC.36(63)-(HSC

(2003),

B + F

 

Бележка: При

MSC.98(73)-(FSS

Кодекс 1994 г.) 7.

- EN 137 (2006).

 

 

инциденти, свързани с

Кодекс) 3.

- ИМО Рез.

И ако апаратът се

 

 

опасни товари, се

 

MSC.97(73)-(HSC

използва при

 

 

изисква използване на

 

Кодекс 2000 г.) 7.

инциденти с товари:

 

 

тип маска с

 

- ИМО Рез.

- ISO 23269-3 (2011).

 

 

положително налягане.

 

MSC.98(73)-(FSS

 

 

 

 

 

Кодекс) 3.

 

 

 

 

 

И ако апаратът се

 

 

 

 

 

използва при

 

 

 

 

 

инциденти с товари:

 

 

 

 

 

- ИМО Рез.

 

 

 

 

 

MSC.4(48)-(IBC Кодекс)

 

 

 

 

 

14,

 

 

 

 

 

- ИМО Рез.

 

 

 

 

 

MSC.5(48)-(IGC Кодекс)

 

 

 

 

 

14,

 

 

A.1/3.8

Дихателни апарати със

- Прав. X/3,

- ИМО Рез.

- EN 14593-1 (2005),

B + D

 

сгъстен въздух

- ИМО Рез.

MSC.36(63)-(HSC

- EN 14593-2 (2005),

B + E

 

 

MSC.36(63)-(HSC

Кодекс 1994 г.) 7.

включително АC

B + F

 

 

Кодекс 1994 г.) 7.

 

(2005),

 

 

 

Бележка: Това

 

- EN 14594 (2005),

 

 

 

оборудване е само за

 

включително АC

 

 

 

бързоходни

 

(2005).

 

 

 

плавателни съдове,

 

 

 

 

 

построени съгласно

 

 

 

 

 

разпоредбите на HSC

 

 

 

 

 

Кодекс 1994 г.

 

 

 

A.1/3.9

Компоненти на

- Прав. II-2/7,

- Прав. II-2/7,

- ИМО Рез. A.800(19).

B + D

 

спринклерни системи за

- Прав. II-2/10,

- Прав. II-2/9,

 

B + E

 

жилищни помещения,

- Прав. X/3,

- Прав. II-2/10,

 

B + F

 

служебни помещения и

- ИМО Рез.

- ИМО Рез.

 

 

 

постове за управление,

MSC.98(73)-(FSS

MSC.36(63)-(HSC

 

 

 

еквивалентни на тези,

Кодекс) 8.

Кодекс 1994 г.) 7.

 

 

 

посочени в правило

 

- ИМО Рез. MSC.44(65),

 

 

 

II-2/12 на SOLAS 74

 

- ИМО Рез.

 

 

 

(ограничени до дюзи и

 

MSC.97(73)-(HSC

 

 

 

действието им) (в тази

 

Кодекс 2000 г.) 7.

 

 

 

позиция са включени

 

- ИМО Рез.

 

 

 

дюзи за стационарни

 

MSC.98(73)-(FSS

 

 

 

спринклерни системи за

 

Кодекс) 8.

 

 

 

бързоходни плавателни

 

- ИМО MSC/Цирк.912.

 

 

 

съдове (HSC)

 

 

 

 

A.1/3.10

Дюзи за стационарни

- Прав. II-2/10,

- Прав. II-2/10,

- ИМО

Б + Г

 

водоразпръскващи

- Прав. X/3,

- ММО Рез.

MSC/Цирк.1165,

Б + Д

 

системи за гасене на

- ИМО Рез.

MSC.36(63)-(HSC

приложение А.

Б + Е

 

пожари под налягане,

MSC.98(73)-(FSS

Кодекс 1994 г.) 7.

 

 

 

предназначени за

Кодекс) 7.

- ИМО Рез.

 

 

 

машинни помещения и

 

MSC.97(73)-(HSC

 

 

 

помпени отделения

 

Кодекс 2000 г.) 7.

 

 

 

 

 

- ИМО Рез.

 

 

 

 

 

MSC.98(73)-(FSS

 

 

 

 

 

Кодекс) 7.

 

 

 

 

 

- ИМО

 

 

 

 

 

MSC.1/Цирк.1313.

 

 

A.1/3.11

Огнеупорни прегради от

Клас "А":

- Прав. II-2/9 и

- ИМО Рез.

B + D

 

клас "А" и "Б"

- Прав. II-2/3.2.

Клас "А":

MSC.307(88)-(FTP

B + E

 

а) прегради от клас "А",

Клас "Б":

- Прав. II-2/3.2.

Кодекс 2010 г.).

B + F

 

б) прегради от клас "Б".

- Прав. II-2/3.4.

- ИМО MSC/Цирк.1120

 

 

 

 

 

- ИМО MSC.1/Цирк.1435

 

 

 

 

 

Клас "Б":

 

 

 

 

 

- Прав. II-2/3.4.

 

 

A.1/3.12

Устройства за

- Прав. II-2/4,

- Прав. II-2/4,

- EN ISO 16852

За оборудване,

 

предотвратяване на

- Прав. II-2/16.

- Прав. II-2/16

(2010),

различно от

 

преминаване на пламък

 

 

- ISO 15364 (2007),

вентили:

 

в товарните танкове на

 

 

- ИМО MSC/Цирк.677.

B + D

 

нефтени танкери

 

 

 

B + E

 

 

 

 

 

B + F

 

 

 

 

 

За вентили:

 

 

 

 

 

B + F

A.1/3.13

Негорими материали

- Прав. II-2/3,

- Прав. II-2/3,

- ИМО Рез.

B + D

 

 

- Прав. X/3.

- Прав. II-2/5,

MSC.307(88)-(FTP

B + E

 

 

 

- Прав. II-2/9,

Кодекс 2010 г.).

B + F

 

 

 

- ИМО Рез.

 

 

 

 

 

MSC.36(63)-(HSC

 

 

 

 

 

Кодекс 1994 г.) 7.

 

 

 

 

 

- ИМО Рез.

 

 

 

 

 

MSC.97(73)-(HSC

 

 

 

 

 

Кодекс 2000 г.) 7.

 

 

 

A.1/3.14

Материали, различни от

Елементът е включен в A.1/3.26 и A.1/3.27

 

стомана, за тръби,

 

 

преминаващи през

 

 

прегради от клас "А"

 

 

или "Б"

 

 

A.1/3.15

Материали, различни от

- Прав. II-2/4,

- Прав. II-2/4,

Тръби и

B + D

 

стомана, за тръби,

- Прав. X/3.

- ИМО Рез.

фитинги:

B + E

 

пренасящи нефт или

 

MSC.36(63)-(HSC Кодекс

- ИМО Рез.

B + F

 

гориво:

 

1994 г.) 7, 10,

A.753(18).

 

 

а) пластмасови тръби и

 

- ИМО Рез.

Вентили:

 

 

фитинги,

 

MSC.97(73)-(HSC Кодекс

- ISO 10497

 

 

б) клапани,

 

2000 г.) 7, 10,

(2010),

 

 

в) меки връзки,

 

- ИМО MSC/Цирк.1120.

Меки връзки:

 

 

г) компоненти на

 

 

- EN ISO 15540

 

 

метална тръба с

 

 

(2001),

 

 

еластични и

 

 

- EN ISO 15541

 

 

еластомерни

 

 

(2001).

 

 

уплътнения.

 

 

Компоненти на

 

 

 

 

 

метална тръба с

 

 

 

 

 

еластични и

 

 

 

 

 

еластомерни

 

 

 

 

 

уплътнения.

 

 

 

 

 

- ISO 19921

 

 

 

 

 

(2005),

 

 

 

 

 

- ISO 19922

 

 

 

 

 

(2005),

 

A.1/3.16

Противопожарни врати

- Прав. II-2/9.

- Прав. II-2/9.

- ММО Рез.

B + D

 

 

 

 

MSC.307(88)-(FTP

B + E

 

 

 

 

Кодекс 2010 г.),

B + F

 

 

 

 

- ММО

 

 

 

 

 

MSC.1/Цирк.1319

 

A.1/3.17

Компоненти на системи

- Прав. II-2/9,

- Прав. II-2/9,

- ИМО Рез.

B + D

 

за управление на

- Прав. X/3.

- ИМО Рез.

MSC.307(88)-(FTP

B + E

 

противопожарни врати.

 

MSC.97(73)-(HSC Кодекс

Кодекс 2010 г.).

B + F

 

Бележка: Когато в

 

2000 г.) 7.

 

 

 

колона 2 е използван

 

 

 

 

 

терминът "компоненти

 

 

 

 

 

на системи", това може

 

 

 

 

 

да означава, че

 

 

 

 

 

единичен компонент,

 

 

 

 

 

група компоненти и цяла

 

 

 

 

 

система трябва да бъде

 

 

 

 

 

изпитана, за да се

 

 

 

 

 

гарантира, че са

 

 

 

 

 

спазени

 

 

 

 

 

международните

 

 

 

 

 

изисквания

 

 

 

 

A.1/3.18

Материали за

- Прав. II-2/3,

- Прав. II-2/3,

- ИМО Рез.

B + D

 

повърхности и подови

- Прав. II-2/5,

- Прав. II-2/5,

MSC.307(88)-(FTP

B + E

 

настилки,

- Прав. II-2/6 за а), б),

- Прав. II-2/6,

Кодекс 2010 г.).

B + F

 

характеризиращи се с

в)

- Прав. II-2/9,

 

 

 

ниска скорост на

- Прав. II-2/9 за д), е)

- ИМО Рез.

 

 

 

разпространение на

- Прав. X/3.

MSC.36(63)-(HSC Кодекс

 

 

 

пламъка

 

1994 г.) 7.

 

 

 

а) декоративни

 

- ИМО Рез.

 

 

 

облицовки,

 

MSC.97(73)-(HSC Кодекс

 

 

 

б) системи за

 

2000 г.) 7.

 

 

 

боядисване,

 

- ИМО MSC/Цирк.1120.