НАРЕДБА ЗА СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И ОЦЕНЯВАНЕ СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ИГРАЧКИТЕ

В сила от 20.07.2011 г. Приета с ПМС № 300 от 13.12.2010 г. Обн. ДВ. бр.99 от 17 Декември 2010г., изм. и доп. ДВ. бр.95 от 4 Декември 2012г., изм. ДВ. бр.73 от 20 Август 2013г.

 

Част първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С наредбата се определят:

1. съществените изисквания към играчките;

2. процедурите за оценяване и начините за удостоверяване съответствието на играчките със съществените изисквания към тях;

3. изискванията към лицата, които кандидатстват за получаване на разрешение за оценяване на съответствието; редът за издаване на разрешенията и задълженията на нотифицираните органи.

Чл. 2. (1) Наредбата се прилага за продукти, проектирани или предназначени за използване предимно за игра или с друга цел от деца под 14-годишна възраст, наричани по-нататък "играчки".

(2) Не са играчки по смисъла на наредбата продуктите, посочени в приложение № 1.

Чл. 3. Наредбата не се прилага за следните играчки:

1. оборудване на детски площадки за обществено ползване;

2. автоматични игрални машини за обществено ползване, независимо дали се задействат с монети или по друг начин;

3. детски превозни средства с двигатели с вътрешно горене;

4. играчки с парни двигатели;

5. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2012 г., в сила от 04.12.2012 г.) прашки и катапулти.

Чл. 4. Играчките, пуснати на пазара, трябва да отговарят в периода на тяхната предвидима употреба на съществените изисквания за безопасност, определени в част втора.

Чл. 5. (1) Играчките се пускат на пазара след оценяване на съответствието им със съществените изисквания, определени в част втора.

(2) Играчките, които са проектирани и произведени съгласно изискванията на хармонизираните стандарти или на части от тях, чиито референтни номера са публикувани в "Официален вестник" на Европейския съюз, се счита, че съответстват на съществените изисквания за безопасност, които са обхванати от тях.

(3) Когато установи, че стандартите по ал. 1 не покриват напълно обхванатите от тях съществени изисквания, определени в част втора, Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) информира за това обстоятелство Комитета, създаден с чл. 5 отДиректива 98/34/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 юни 1998 г., установяваща процедура за предоставянето на информация в сферата на техническите стандарти и регламенти и правила относно услугите на информационното общество (ОВ, L 204, 21.7.1998 г., стр. 37).

Чл. 6. (1) Играчки могат да се предоставят на пазара само ако имат СЕ маркировка, нанесена при спазване принципите на чл. 30 от Регламент № (ЕО) 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. за определяне на изискванията за акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти и за отмяна на Регламент № (ЕО) 339/93 (ОВ, L 219 от 13.08.2008 г., стр. 30 - 47).

(2) Играчките, на които е нанесена CE маркировка, се счита, че отговарят на изискванията на наредбата и на действащото законодателство, предвиждащо нейното нанасяне.

(3) СЕ маркировката се нанася върху играчката или върху прикрепен етикет, или върху опаковката така, че да бъде видима, четлива и незаличима. В случаи на малки играчки и играчки, съставени от малки части, СЕ маркировката може да бъде нанесена или върху етикета, или в придружаващата листовка. Ако това е технически невъзможно, в случаите на играчки, които нямат опаковка и се продават директно от стелаж в магазина и при условие че стелажът първоначално е бил използван като опаковка за играчки, СЕ маркировката може да бъде нанесена върху стелажа.

(4) Когато СЕ маркировката не е видима през опаковката, тя се нанася върху нея.

(5) СЕ маркировката се нанася преди пускането на играчката на пазара. Тя може да бъде придружена от пиктограма или от някакъв друг знак, с който се предупреждава за специфичен риск или употреба.

Чл. 7. (1) С цел постигане на изискванията, определени в част втора, глава първа, производителят посочва върху играчката, върху прикрепен етикет, върху опаковката или в инструкцията за употреба най-малко минимална или максимална възраст на потребителя; когато е приложимо - уменията, които се изискват от него, максималното или минималното му тегло и предупреждение играчката да се употребява под надзора на възрастен.

(2) Специфичните предупреждения за определени категории играчки са посочени вприложение № 2. Производителят трябва да използва точно формулировката на предупрежденията, посочени в т. 2 - 10 от приложение № 2.

(3) Предупрежденията по ал. 1 и 2 трябва да бъдат ясно видими, лесно четими и разбираеми по еднозначен начин и да се предхождат от думата "Внимание".

(4) Предупрежденията по ал. 2 не се нанасят, когато те са в несъответствие с предвидената употреба на играчката предвид нейната функция, размери и характеристики.

Чл. 8. (1) Предупрежденията, уточняващи минималната и максималната възраст и тегло на потребителите, и другите приложими предупреждения по чл. 7, ал. 2, които определят решението дали да се купи дадена играчка, се нанасят върху потребителската опаковка или по начин, който привлича вниманието на потребителите преди покупката, включително когато покупката се извършва по интернет.

(2) Когато играчките са с малки размери и се продават без опаковка, предупрежденията се нанасят върху прикрепени към тях етикети.

Чл. 9. Предупрежденията по чл. 7 и инструкциите за употреба трябва да бъдат на български език.

Чл. 10. Когато вносителят или търговецът пуска на пазара играчка под свое име или под своя търговска марка или видоизменя пусната на пазара играчка по начин, който може да повлияе на съответствието й с приложимите изисквания на наредбата, се счита за производител и изпълнява неговите задължения, определени в наредбата.

Чл. 11. (1) Производителят и вносителят пускат на пазара, а търговецът предоставя на пазара само играчки, които са проектирани и произведени в съответствие с разпоредбите начаст втора и отговарят на изискванията на наредбата.

(2) Вносителят, преди да пусне играчка на пазара, трябва да се увери, че производителят е изпълнил задълженията си по чл. 12, ал. 1, чл. 13, 16, чл. 17, ал. 1 и чл. 18.

(3) Търговецът, преди да предостави играчка на пазара, трябва да провери има ли играчката нанесена СЕ маркировка, нанесени данни по чл. 16, чл. 17, ал. 1 и/или ал. 2, и придружава ли се от инструкция за употреба и информация за безопасност на български език.

Чл. 12. (1) Производителят изготвя техническа документация, която съдържа елементите, посочени в приложение № 3 или приложение № 4, и изпълнява процедурата по чл. 73 или 74.

(2) Когато нотифициран орган е участвал в процедура за оценяване на съответствието по чл. 74, техническата документация се съставя на официалния език на държавата членка, в която нотифицираният орган е установен, или на език, разбираем за него.

(3) При мотивирано искане от органите за надзор на пазара по чл. 27, ал. 2 от Закона за техническите изисквания към продуктите производителят представя легализиран превод на български език на техническата документация или на части от нея в срок до 15 дни от получаване на искането.

Чл. 13. Когато съответствието на играчката с приложимите за нея съществени изисквания е оценено чрез процедура по чл. 12, ал. 1, производителят съставя ЕО декларация за съответствие съгласно част трета, глава втора и нанася CE маркировката.

Чл. 14. (1) Производителят и упълномощеният представител съхраняват техническата документация и ЕО декларацията за съответствие за период 10 години от датата на пускане на играчката на пазара и при поискване ги предоставят на органите за надзор на пазара.

(2) Вносителят съхранява копие от ЕО декларацията за съответствие за срока по ал. 1 и я предоставя при поискване на органите за надзор на пазара.

(3) При мотивирано искане от органите за надзор на пазара вносителят е длъжен да предостави техническата документация.

(4) При мотивирано искане от органите за надзор на пазара търговецът е длъжен да предостави техническата документация и копие от ЕО декларацията за съответствие.

Чл. 15. (1) Производителят прилага процедури, чрез които се осигурява съответствие на серийното производство.

(2) Производителят предприема необходимите действия при промени в проекта на играчката или в характеристиките й, както и промени в хармонизираните стандарти по чл. 5, ал. 2, чрез прилагането на които е постигнато съответствието на играчката със съществените изисквания.

Чл. 16. Производителят нанася върху всяка играчка, която пуска на пазара, партиден или сериен номер, както и номер на типа или на модела или друг елемент, който идентифицира играчката. Когато размерът или естеството на играчката не позволява тези данни да бъдат нанесени върху нея, те се нанасят върху опаковката или в документ, който придружава играчката.

Чл. 17. (1) Производителят нанася върху играчката търговското си наименование или търговска марка и адрес за връзка. Когато размерът или естеството на играчката не позволява тези данни да бъдат нанесени върху нея, те се нанасят върху опаковката или в документ, който придружава играчката.

(2) В случай на внос върху играчката, а когато това е невъзможно - върху опаковката или в документ, който придружава играчката, се нанасят и търговското наименование или търговската марка и адресът на вносителя.

(3) Посоченият адрес за връзка по ал. 1 трябва да е само един и да позволява осъществяване на контакт с производителя.

Чл. 18. Когато играчката е предназначена да се предлага на българския пазар, производителят съставя инструкция за употреба и информация за безопасност на български език, които придружават играчката.

Чл. 19. (1) Вносителят или търговецът, когато има предположения или достатъчни основания, че играчка не съответства на съществените изисквания по част втора, не пуска/не предоставя тази играчка на пазара, докато несъответствието не бъде отстранено.

(2) Когато играчката представлява риск, търговецът информира за това производителя или вносителя и органите за надзор на пазара.

(3) Когато играчката представлява риск, вносителят информира за това производителя и органите за надзор на пазара.

Чл. 20. (1) С цел защита на здравето и безопасността на потребителите, когато е целесъобразно, предвид рисковете, свързани с дадена играчка, производителят или вносителят провежда необходимите разследвания и изпитвания на образци от предлаганата на пазара играчка и води регистър за жалби/сигнали/оплаквания, за несъответстващи на изискванията за безопасност играчки, както и за иззети играчки.

(2) Производителят или вносителят информира търговеца за предприетите действия по ал. 1.

Чл. 21. (1) Производителят или вносителят, когато има предположение или достатъчно основания, че дадена играчка, пусната на пазара, не съответства на приложимото за нея законодателство, прилага незабавно коригиращи действия за привеждане на играчката в съответствие, а когато е необходимо, предприема действия за изтеглянето й или за изземването й.

(2) Търговецът, когато има предположения или достатъчни основания, че дадена играчка, предоставена на пазара, не съответства на приложимото за нея законодателство, информира незабавно производителя или вносителя да предприемат действията, предвидени в ал. 1, и когато е необходимо, им сътрудничи.

(3) В случаите по ал. 1 и 2 съответният икономически оператор информира незабавно ДАМТН и компетентните органи на другите държави членки, в които играчката е била предоставена на пазара, като представя необходимата информация, по-специално за несъответствието на играчката с изискванията и за предприетите мерки.

Чл. 22. (1) Производителят може писмено да упълномощи свой представител за изпълнение на всяко свое задължение по наредбата с изключение на задължението за изготвяне на техническата документация.

(2) Упълномощеният представител изпълнява задълженията, посочени в пълномощното, но най-малко следното:

1. при обосновано искане от ДАМТН да предостави информацията и документацията, необходима за доказване съответствието на дадената играчка със съществените изисквания;

2. да сътрудничи на ДАМТН, при поискване, при всяко действие, предприето за избягване на рисковете, свързани с играчките.

Чл. 23. Вносителят и търговецът осигуряват условия на съхраняване и/или за транспортиране на внасяните/предлаганите на пазара играчки, които не застрашават съответствието им с изискванията на част втора.

Чл. 24. (1) Производителят води регистър, в който се вписва всеки икономически оператор, на когото е доставил играчки, идентификационни данни и количество на играчките, дата и място на доставката.

(2) Вносителят и търговецът водят регистри, които съдържат данните по ал. 1 и информация за икономическия оператор, от когото са получили играчките.

(3) Лицата по ал. 1 и 2 съхраняват регистрите за период 10 години, след като играчката е пусната на пазара или след като играчката е била доставена на съответния икономически оператор.

 

Част втора.
СЪЩЕСТВЕНИ ИЗИСКВАНИЯ

Глава първа.
ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Чл. 25. Играчките, включително химичните вещества, които те съдържат, не трябва да застрашават безопасността или здравето на потребителите или на трети лица при употребата им по предназначение или при употребата им по предвидим начин, като се има предвид поведението на децата.

Чл. 26. Играчките трябва да бъдат съобразени с уменията на конкретната възрастова група, за която са предназначени, и по-специално при играчките, предназначени за употреба от деца под 36 месеца, производителят трябва да отчита и възможността на лицето, осъществяващо надзор, да се справи с остатъчния риск.

Чл. 27. Прикрепените към играчките етикети и инструкциите за употреба, които придружават играчките, трябва да привличат вниманието на потребителите или на лицата, осъществяващи надзор, върху опасностите и рисковете от увреждане, които могат да възникнат при употребата на играчките, както и върху начините за избягването им.

 

Глава втора.
СПЕЦИАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Раздел I. Физически и механични характеристики

Чл. 28. Играчките, техните части, а за фиксираните играчки - средствата за закрепяне, трябва да притежават съответната механична якост и при необходимост - устойчивост на натиск, за да издържат напрежението, на което се подлагат при употреба, без да се чупят или деформират, създавайки по този начин риск от физически наранявания.

Чл. 29. Достъпните ръбове, издатини, въжета, кабели и връзки на играчките се проектират и произвеждат така, че, доколкото е възможно, да се сведе до минимум рискът от физическо нараняване при допир с тях.

Чл. 30. Играчките се проектират и произвеждат така, че да не създават риск, причинен от движението на подвижните им части, или рискът при употребата им да е минимален.

Чл. 31. Играчките и техните части не трябва да създават риск от удушаване.

Чл. 32. (1) Играчките и техните части не трябва да създават риск от задушаване чрез прекъсване притока на въздух вследствие на външно запушване на дихателните пътища през устата или носа.

(2) Играчките и техните части трябва да бъдат с такива размери, че да не създават риск от задушаване чрез прекъсване на притока на въздух вследствие на вътрешно запушване на дихателните пътища от предмети, заседнали в устата или фаринкса или застанали на входа на долните дихателни пътища.

Чл. 33. (1) Играчките, предназначени за употреба от деца на възраст под 36 месеца, техните съставни части, както и отделящите се от тях части трябва да бъдат с такива размери, че да не съществува риск от поглъщането или вдишването им.

(2) Изискването на ал. 1 се прилага и за играчки, предназначени за поставяне в устата, както и за техните съставни части и всякакви други отделящи се части.

Чл. 34. Търговските опаковки на играчките не трябва да създават риск от удушаване или от задушаване чрез външно запушване през устата или носа на дихателните пътища.

Чл. 35. Играчките, поставени в храни или смесени с храни, трябва да са самостоятелно опаковани и опаковката им трябва да бъде с такива размери, че да не е възможно поглъщането и/или вдишването й.

Чл. 36. Опаковките на играчките по чл. 34 и 35 със сферична, яйцевидна или елипсовидна форма и техните отделими части, както и цилиндричните опаковки със заоблени краища трябва да бъдат с такива размери, че да не е възможно прекъсване на въздушния поток поради засядането им в устата или във фаринкса, или на входа на долните дихателни пътища.

Чл. 37. (1) Играчките не трябва да са стабилно прикрепени към хранителен продукт така че, за да се достигне до тях, да е необходимо хранителният продукт да бъде изконсумиран.

(2) Когато частите от играчки са прикрепени директно към хранителния продукт по начин, различен от този по ал. 1, се прилагат изискванията на чл. 32, ал. 2 и чл. 33.

Чл. 38. Играчките, предназначени за ползване във вода, се проектират и произвеждат така че, доколкото е възможно, при използването им по препоръчителния начин да запазват способността си да плават и да поддържат детето на повърхността на водата.

Чл. 39. Играчките, в които може да се влиза и представляват затворено пространство, трябва да имат изход, който да се отваря лесно отвътре.

Чл. 40. (1) Играчките, които служат за придвижване на техните потребители, трябва да имат спирачна система, подходяща за типа играчка, лесна за употреба и съизмерима със създадената чрез нея кинетична енергия. Тази система не трябва да създава риск от изхвърляне и физическо нараняване на потребителите или нараняване на трети лица.

(2) Максималната проектна скорост на електрически задвижваните играчки за возене трябва да е ограничена, за да се намали рискът от нараняване.

Чл. 41. Формата и съставът на предметите, изстрелвани от играчки, проектирани за тази цел, както и кинетичната енергия, която те развиват при изстрелване от играчката, не трябва да създават риск от физическо увреждане на потребителя или на трети лица.

Чл. 42. Играчките се произвеждат така, че:

1. максималната и минималната температура на достъпните им повърхности да не създават опасност от увреждане на тъканта при допир, и

2. течностите и газовете, съдържащи се в играчките, не трябва да достигат температури или налягане, които при отделянето им поради счупване или друго неправилно функциониране на играчките могат да предизвикват изгаряне, попарване или други физически наранявания.

Чл. 43. Играчките, издаващи звуци, се проектират и произвеждат по начин, съобразен с максималните стойности за импулсен и непрекъснат шум, така че звукът, издаван от тях, да не уврежда слуха на децата.

Чл. 44. Играчките за стимулиране на определена активност се произвеждат така, че да се намали, доколкото е възможно, рискът от сблъсък или заклещване на части от тялото или прищипване на облекло, както и от падане, удар или удавяне. Всяка повърхност на такава играчка, достъпна за едно или повече деца, се проектира така, че да понесе теглото им.

Раздел II. Възпламенимост

Чл. 45. (1) Играчките не трябва да представляват опасен възпламеним елемент в обкръжението на детето. Те трябва да са съставени от материали, които изпълняват едно или повече от следните условия:

1. не се запалват при пряко излагане на пламък или искра, или друг потенциален източник на огън;

2. не са лесновъзпламеними (пламъкът изгасва веднага, щом изчезне източникът на запалването му);

3. ако бъдат запалени, горят бавно и не създават възможност за бързо разпространение на пламъка;

4. независимо от химическия й състав играчката се проектира така, че да се забави механически процесът на изгаряне.

(2) Възпламенимите материали не трябва да създават риск от запалване на другите материали, използвани в играчките.

Чл. 46. (1) Химическите играчки, които, за да изпълнят основното си предназначение, съдържат вещества и смеси, отговарящи на критериите на някой от класовете или категориите на опасност, установени в Приложение I на Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (ОВ, L 353 от 31.12.2008 г.), не трябва да съдържат такива вещества и смеси, които могат да станат възпламеними вследствие на отделянето на негорими летливи техни съставки.

(2) Класовете или категориите на опасност по ал. 1 са:

1. класове на опасност 2.1 - 2.4, 2.6 и 2.7, 2.8, типове A и В, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13, категории 1 и 2, 2.14, категории 1 и 2, 2.15, типове A - F;

2. класове на опасност 3.1 - 3.6, 3.7, вредни ефекти върху половата функция и оплодителната способност или върху развитието, 3.8 ефекти, различни от наркотичните ефекти, 3.9 и 3.10;

3. клас на опасност 4.1;

4. клас на опасност 5.1.

(3) До 31 май 2015 г. играчките по ал. 1, които съдържат опасни смеси по смисъла наНаредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и смеси и вещества, приета с Постановление № 182 на Министерския съвет от 2010 г. (ДВ, бр. 68 от 2010 г.), които отговарят на критериите от класовете или категориите на опасност по ал. 2, не трябва да съдържат такива вещества и смеси, които могат да станат възпламеними вследствие на отделянето на негорими летливи техни съставки.

Чл. 47. Играчките, различни от ударни капси за игра, не трябва да бъдат избухващи или да съдържат елементи или вещества, избухващи при употреба, както е посочено в част втора, глава първа.

Чл. 48. Играчките и по-специално химическите игри и играчки не трябва да съдържат вещества или смеси, които:

1. при смесване в резултат на химическа реакция или нагряване могат да избухнат;

2. смесени с оксидиращи вещества могат да избухнат, или

3. съдържат летливи съставки, запалими във въздушна среда, и могат да образуват възпламеними или експлозивни смеси пара/въздух.

Раздел III. Химични свойства

Чл. 49. Играчките се проектират и произвеждат така, че да се избегнат рисковете от вредните въздействия върху човешкото здраве, дължащи се на излагане на действието на химичните вещества или смеси, от които играчките са съставени или които съдържат, когато се употребяват при условията, посочени в чл. 25.

Чл. 50. (1) Играчките по отношение на определени категории продукти и на ограниченията за определени химични вещества и смеси трябва да съответстват на изискванията на Приложение № XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейската агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и на Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и на директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията (ОВ, Специално издание: глава 13, том 60, стр. 0003-0280), на Закона за управление на отпадъците и на наредбите към него.

(2) Играчките, които сами по себе си са химични вещества или смеси, трябва да съответстват и на изискванията на Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и смеси и на Регламент (ЕО) № 1272/2008.

(3) При спазване изискванията на ал. 1 вещества, класифицирани като канцерогенни, мутагенни или токсични за репродукцията, от категории 1А, 1В или 2 съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 не се използват в играчките, в компоненти от играчките или в отделни на микроструктурно равнище части от играчките.

Чл. 51. Независимо от разпоредбата на чл. 50, ал. 3 веществата или смесите, съдържащи вещества, класифицирани като канцерогенни, мутагенни или токсични за репродукцията, от категория 1А, 1В или 2 съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008, могат да бъдат използвани в играчки, в компоненти от играчки или в отделни на микроструктурно равнище части от играчките, при условие че:

1. се съдържат в индивидуално обособени концентрации, равни на или по-ниски от съответните равнища на концентрация, определени в Регламент (ЕО) № 1272/2008, и/или:

2. са недостъпни за децата под каквато и да е форма, включително вдишване, когато играчката се употребява по предназначение или по предвидим начин, като се има предвид поведението на децата, и/или

3. те и техните разрешени употреби са посочени в приложение № 5.

Чл. 52. До 31 май 2015 г. в играчки, в компоненти от играчки или в отделни на микроструктурно равнище части от играчките могат да се използват и смеси, класифицирани като канцерогенни, мутагенни или токсични за репродукцията, от категории 1, 2 и 3 съгласно наредбата по чл. 50, ал. 2, при условие че:

1. се съдържат в индивидуално обособени концентрации, равни на или по-малки от съответните равнища на концентрация, определени в наредбата по чл. 50, ал. 2, или

2. са недостъпни за децата под каквато и да е форма, включително вдишване, когато играчката се употребява по предназначение или по предвидим начин, като се има предвид поведението на децата, или

3. те и техните разрешени употреби са посочени в приложение № 5.

Чл. 53. Разпоредбите на чл. 50, ал. 3, чл. 51 и 52 не се прилагат за:

1. употребата на никел в неръждаемата стомана;

2. материалите, които влизат в контакт с храни съгласно Регламент (ЕО) № 1935/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 27 октомври 2004 г. относно материалите и предметите, предназначени за контакт с храни, и за отмяна на директиви 80/590/ЕИО и 89/109/ЕИО (ОВ, Специално издание: глава 13, том 45, стр. 0247-0260) и свързаните с това специфични мерки.

Чл. 54. Нитрозамините и нитрозиращите вещества не могат да се използват в играчки, предназначени за употреба от деца на възраст под 36 месеца, или в други играчки, предназначени да се поставят в устата, ако миграцията на веществата е равна или по-голяма от 0,05 мг/кг за нитрозамини и 1 мг/кг за нитрозиращи вещества.

Чл. 55. Козметичните играчки, като например козметика за кукли, трябва да отговарят на изискванията за състав и етикетиране на козметичните продукти съгласно Наредба № 36 от 2005 г. за изискванията към козметичните продукти (ДВ, бр. 101 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 44 и 75 от 2006 г., бр. 15 и 106 от 2007 г., бр. 80 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г. и бр. 62 от 2010 г.).

Чл. 56. (1) Играчките не трябва да съдържат алергенните аромати съгласно приложение № 6с изключение на случаите по чл. 58, ал. 1.

(2) Когато при спазване на добрата производствена практика е технически невъзможно да бъдат избегнати ароматите по ал. 1, тяхното количество не трябва да превишава 100 мг/кг.

Чл. 57. Когато играчките или техните компоненти съдържат алергенни аромати съгласноприложение № 7 в концентрации, надвишаващи 100 мг/кг, техните имена се нанасят върху играчката, върху прикрепен към нея етикет, върху опаковката или в придружаващата я листовка.

Чл. 58. (1) Ароматите по т. 41 - 55 от приложение № 6 и от приложение № 7 могат да се използват при играчки, които развиват обонянието или вкусовото възприятие, или при козметични комплекти, при условие че:

1. използваните аромати са означени върху опаковката и е нанесено предупреждението съгласно т. 10 от приложение № 2;

2. получените от тях продукти, създадени от потребителя в съответствие с инструкцията на производителя, отговарят на изискванията на наредбата по чл. 55, когато е приложимо, или

3. използваните аромати са разрешени за употреба в храни съгласно Наредба № 15 от 2002 г. за изискванията към използване на ароматизанти в храните (обн., ДВ, бр. 70 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 62 от 2006 г. и бр. 39 от 2010 г.), когато е приложимо.

(2) Играчките по ал. 1 не могат да се използват от деца на възраст под 36 месеца и върху тях е нанесено предупреждение съгласно т. 1 от приложение № 2.

Чл. 59. (1) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2012 г., в сила от 04.12.2012 г.) Граничните стойности на миграция на химични вещества от играчките или от техните компоненти не трябва да надвишават стойностите съгласно приложение № 8.

(2) Когато играчките или техните компоненти са с функция, форма, обем, маса или достъпност, които при употребата им съгласно предназначението по чл. 25 изключват всякаква възможност за смучене, близане, поглъщане или продължителен контакт с кожата, разпоредбата на ал. 1 не се прилага.

Раздел IV. Електрически характеристики

Чл. 60. (1) Играчките не трябва да се захранват от източник на електричество с номинално напрежение, превишаващо 24 волта постояннотоково (DC) или еквивалентното променливотоково (AC), и техните достъпни части да не са подложени на напрежение 24 волта DC и еквивалентното АС.

(2) Вътрешното напрежение на играчката не трябва да надвишава 24 волта DC или еквивалентното AC напрежение, освен ако е гарантирано, че съществуващата комбинация от напрежение и ток не води до какъвто и да е риск или поражение от електрически ток, дори ако играчката е счупена.

Чл. 61. Частите от играчки, които са свързани към или могат да влязат в контакт с източник на електрозахранване, който може да причини поражение от електрически ток, трябва заедно с кабелите или другите електропроводници да са достатъчно добре изолирани и механично защитени, за да се предотврати риск от поражение от електрически ток.

Чл. 62. Електрическите играчки се проектират и произвеждат така, че да не съществува риск от изгаряне при допир при достигане на максимална температура на директно достъпните им повърхности.

Чл. 63. Играчките се проектират и произвеждат така, че да осигуряват защита срещу електрическа опасност, произтичаща от източник на електрическа енергия при предвидими условия на грешка.

Чл. 64. Електрическите играчки се проектират и произвеждат така, че да осигуряват адекватна защита срещу опасност от пожар.

Чл. 65. (1) Електрическите играчки се проектират и произвеждат така, че създадените от тях електрически, магнитни и електромагнитни полета и други лъчения да са ограничени до необходимото за функционирането на играчката.

(2) Играчките по ал. 1 трябва да отговарят на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието за електромагнитна съвместимост, приета с Постановление № 76 на Министерския съвет от 2007 г. (ДВ, бр. 32 от 2007 г.), като се отчитат общопризнатите норми на техническия прогрес.

Чл. 66. Играчките със система за електронно управление се проектират и произвеждат така, че играчката да функционира безопасно при нарушаване функционирането на електронната система поради повреда в нея или поради външно въздействие.

Чл. 67. Играчките се проектират и произвеждат така, че да не създават опасности или рискове от нараняване на очите или кожата под въздействието на лазерни, емитиращи светлина диоди или какъвто и да е друг тип лъчение.

Раздел V. Хигиена

Чл. 68. Играчките се проектират и произвеждат така, че да съответстват на изискванията за хигиена и чистота, с цел да се избегне всякакъв риск от инфекции, болести или заразяване.

Чл. 69. (1) Играчките, предназначени за употреба от деца на възраст под 36 месеца, се проектират и произвеждат така, че да могат да се почистват. Играчките трябва да изпълняват изискванията за безопасност и след почистването им в съответствие с инструкциите на производителя.

(2) Текстилните играчки по ал. 1 трябва да могат да се перат, освен ако съдържат механизъм, който може да бъде повреден при изпиране.

Раздел VI. Радиоактивност

Чл. 70. Играчките трябва да отговарят на приложимите мерки, приети в съответствие с глава III от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия.

 

Част трета.
ОЦЕНЯВАНЕ И УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

Глава първа.
ПРОЦЕДУРИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

Чл. 71. Преди да пусне играчка на пазара, производителят извършва анализ на потенциалния източник на увреждане от химически, физически, механични, електрически, хигиенни, възпламеними и радиоактивни свойства и характеристики на играчката, както и оценка на потенциалната възможност потребителят да бъде изложен на такива източници на увреждане.

Чл. 72. Преди да пусне играчка на пазара, производителят прилага процедурите по чл. 73или 74, за да оцени съответствието на играчката със съществените изисквания по част втора.

Чл. 73. Производителят изпълнява процедурата "Вътрешен производствен контрол - модул А" съгласно приложение № 3, когато прилага хармонизирани стандарти по чл. 5, ал. 2, които обхващат всички приложими изисквания за безопасност на играчката.

Чл. 74. (1) Производителят изпълнява процедурата "ЕО изследване на типа - модул В" съгласно приложение № 4 в съчетание с процедурата "Съответствие с типа въз основа на вътрешен производствен контрол - модул С" съгласно приложение № 9, когато:

1. не съществуват хармонизирани стандарти по чл. 5, ал. 2, или

2. съществуват стандарти по т. 1, но производителят не ги е приложил или ги е приложил частично, или

3. един или повече от стандартите по т. 1 са били публикувани с ограничения.

(2) Когато производителят прецени, че естеството, проектът, конструкцията или предназначението на играчката налага намесата на нотифициран орган по част четвърта, той изпълнява процедурата по ал. 1.

 

Глава втора.
ЕО ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Чл. 75. ЕО декларацията за съответствие удостоверява, че играчката отговаря на приложимите съществени изисквания по част втора.

Чл. 76. ЕО декларацията за съответствие съдържа най-малко елементите съгласноприложение № 10 и се актуализира редовно.

Чл. 77. ЕО декларацията за съответствие се превежда на български език, когато играчката е предназначена да се пуска или предоставя на българския пазар.

 

Част четвърта.
РЕД ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ НА ЛИЦА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НОТИФИЦИРАНИТЕ ОРГАНИ

Глава първа.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЦАТА, КОИТО КАНДИДАТСТВАТ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ИГРАЧКИТЕ

Чл. 78. (1) Лицето, което кандидатства за получаване на разрешение за оценяване съответствието на играчките, трябва да отговаря на изискванията на чл. 10, ал. 1 от Закона за техническите изисквания към продуктите и на БДС EN 45011 и БДС EN ISO/IEC 17025 в зависимост от процедурите и продуктите, за които кандидатства, и:

1. чиито ръководители и персонал не извършват консултантски услуги по дейностите по проектирането, производството или конструирането, продажбата, монтажа, използването или поддръжката на играчките, които се оценяват;

2. чиито ръководители и персонал притежават съответната техническа компетентност в определената област;

3. чиито ръководители и персонал притежават висока степен на почтено професионално поведение, което гарантира независимост от морален натиск или финансови подбуди, които могат да повлияят на преценката им или на резултатите от дейностите по оценяване на съответствието, особено по отношение на заинтересуваните лица;

4. което може да изпълнява процедурата "ЕО изследване на типа", независимо дали тази процедура се изпълнява от самото лице или от негово име и на негова отговорност;

5. чийто персонал има подходящи познания за съществените изисквания, за съответните хармонизирани стандарти по чл. 5, ал. 2 и за приложимото действащо законодателство;

6. има методики и инструкции за изпитване на играчките, когато не се прилагат стандартите по чл. 5, ал. 2;

7. има наръчник и процедури на системата по качеството.

(2) Когато лицето по ал. 1 притежава валиден сертификат за акредитация по стандарти БДС EN 45011 и БДС EN ISO/IEC 17025, се смята, че то има функционираща система по качеството, отговаря на изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 3, 5 и 8 от Закона за техническите изисквания към продуктите и има техническа компетентност за дейности и играчки в обхвата на акредитацията.

Чл. 79. (1) Лицето по чл. 78, ал. 1 за процедурата "ЕО изследване на типа" трябва да разполага със:

1. персонал с технически знания и достатъчен и подходящ опит за изпълнение на процедурите за оценяване на съответствието;

2. описание на процедурата, гарантиращо прозрачността и възможността за повтарянето й;

3. процедури за изпълнението на дейности, които надлежно отчитат големината на дадено предприятие, сектора, в който осъществява дейността, структурата му, степента на сложност на технологията на играчката, както и масовия или серийния характер на производството;

4. средствата, необходими за изпълнение по подходящ начин на техническите и административните задачи, свързани с дейностите по оценяване на съответствието, и достъп до нужните оборудване или съоръжения.

(2) Изборът на политиката и процедурата по ал. 1, т. 2 трябва да позволява разграничение между задачите, които изпълнява за оценяване на съответствието, и всички останали дейности.

 

Глава втора.
РЕД ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ НА ЛИЦА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

Чл. 80. (1) Лицето по чл. 78, ал. 1 подава до председателя на ДАМТН заявление, в което се посочват играчките и процедурата, за които желае да получи разрешение. Към заявлението се прилагат:

1. единен идентификационен код (ЕИК) по чл. 23 от Закона за търговския регистър;

2. справка в табличен вид, съдържаща видовете играчки, приложимите за тях съществени изисквания, хармонизираните стандарти или методиките и инструкциите за измерване и изпитване, които ще се прилагат при оценяване на съответствието;

3. копия от трудови договори на персонала, документи за завършено образование, допълнително придобита квалификация и професионална автобиография, както и справка относно неговата компетентност и опит за извършване оценяване на съответствието по заявения обхват;

4. справка за техническите средства за извършване на изпитвания като част от процедурите за оценяване на съответствието, с които разполагат собствените му лаборатории и/или лабораториите, с които има сключени договори;

5. копие от сключените договори с подизпълнители, когато има такива;

6. декларация от представляващия лицето по чл. 78, ал. 1, че дейността на подизпълнителите по т. 5 няма да повлияе на изискванията за поверителност, обективност и безпристрастност;

7. декларация от представляващия лицето по чл. 78, ал. 1, че ще съгласува избраните от него подизпълнители с производителя или с упълномощения му представител и че подизпълнителите ще отговарят на изискванията по част четвърта, глава първа;

8. копие от сертификатите за акредитация на лабораториите съгласно БДС ЕN ISO/IEC 17025, в чийто обхват попадат видовете играчки, за които лицето по чл. 78, ал. 1 кандидатства;

9. декларации от ръководителите на лицето, което кандидатства, и от наетия от него персонал, че отговарят на изискванията на чл. 78, ал. 1, т. 1 - 3 и на чл. 10, ал. 1, т. 3, 5 и 8 от Закона за техническите изисквания към продуктите;

10. удостоверение от съответните компетентни органи за обстоятелството по чл. 10, ал. 1, т. 7 от Закона за техническите изисквания към продуктите;

11. копие от договора за застраховка за вредите, които могат да настъпят вследствие на неизпълнение на задълженията му, свързани с дейностите по оценяване на съответствието;

12. списък на стандартите по чл. 5, ал. 2, които притежава, отнасящи се до играчките, посочени в заявлението;

13. методики и инструкции за изпитване на изделията, когато не се прилагат стандартите почл. 5, ал. 2;

14. наръчник и процедурите на системата по качеството;

15. документираната процедура за оценяване на съответствието, за която кандидатства;

16. документ за платена такса за установяване съответствието на документите с изискванията на чл. 10, ал. 1 и 2 от Закона за техническите изисквания към продуктите и на чл. 27, ал. 1 от Тарифа № 11 за таксите, които се събират в системата на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор по Закона за държавните такси, приета с Постановление № 97 на Министерския съвет от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 50 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 10 от 2000 г., бр. 94 и 115 от 2002 г., бр. 17 и 19 от 2003 г.; попр., бр. 27 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 33 и 49 от 2003 г., бр. 32 и 104 от 2004 г., бр. 15 и 40 от 2006 г., бр. 19 от 2007 г. и бр. 33 от 2008 г.).

(2) В случаите по чл. 78, ал. 2 лицето, което кандидатства за получаване на разрешение за оценяване на съответствието, подава до председателя на ДАМТН заявление, придружено от документите по ал. 1, т. 1 - 8, 10 - 13, 15 и 16, и копие от сертификат за акредитация по стандарт БДС EN 45011.

(3) При положителен резултат от проверките на документите по ал. 1 и 2 кандидатът за издаване на разрешение за оценяване на съответствието внася такси за извършване проверка на място за установяване на техническата компетентност и способността за изпълнение на заявените процедури, определени в чл. 27, ал. 1 от Тарифа № 11 за таксите, които се събират в системата на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор по Закона за държавните такси.

Чл. 81. (1) Оценяването на изпълнението на изискванията по част четвърта, глава първа се извършва съгласно процедура, утвърдена от председателя на ДАМТН, която се предоставя на заявителя.

(2) В срок 6 месеца от получаването на документите по чл. 80 председателят на ДАМТН взема решение за издаване на разрешение за извършване оценяване на съответствието на играчките или отказва издаването му с мотивирана заповед. Издаването на разрешение за оценяване съответствието на играчките се извършва по реда на чл. 12а от Закона за техническите изисквания към продуктите.

(3) При издаване на разрешението за оценяване съответствието на играчките се заплащат такси, определени в чл. 27, ал. 1 от Тарифа № 11 за таксите, които се събират в системата на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор по Закона за държавните такси.

(4) Разрешението за оценяване на съответствието не може да се прехвърля или преотстъпва на други физически или юридически лица.

(5) При ограничаване, спиране на действието или оттегляне на нотифицирането или когато нотифицираният орган преустанови дейността си, ДАМТН предприема подходящи действия, за да гарантира, че досиетата на този орган се обработват или се съхраняват от друг нотифициран орган и се предоставят при поискване на ДАМТН.

 

Глава трета.
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НОТИФИЦИРАНИТЕ ОРГАНИ

Чл. 82. Нотифицираният орган извършва оценяване на съответствието на играчките по процедурата "ЕО изследване на типа" съгласно приложение № 4.

Чл. 83. Оценяването на съответствието на играчките се осъществява по пропорционален начин, като се избягва ненужната тежест за икономическите оператори. Нотифицираният орган осъществява своите дейности съгласно процедурите по чл. 79, ал. 1, т. 3.

Чл. 84. Нотифицираният орган носи пълна отговорност за дейностите, изпълнявани от подизпълнителя/подизпълнителите му.

Чл. 85. Нотифицираният орган съхранява и предоставя при поискване на ДАМТН съответните документи относно оценката на квалификацията и дейността на подизпълнителя/подизпълнителите.

Чл. 86. Когато нотифициран орган установи, че производителят не е изпълнил съществените изисквания, определени в част втора или в приложимите хармонизирани стандарти по чл. 5, ал. 2, той изисква от производителя да предприеме подходящи коригиращи действия и не издава сертификат за ЕО изследване на типа.

Чл. 87. (1) Когато нотифицираният орган установи, че дадена играчка вече не отговаря на някои от съществените изисквания, определени в част втора, той изисква от производителя да предприеме подходящи коригиращи действия. До прилагането на тези действия и до осигуряване на необходимото съответствие нотифицираният орган може да отнеме сертификата за ЕО изследване на типа или временно да преустанови неговата валидност в зависимост от степента на несъответствията.

(2) Когато производителят не предприеме действията по ал. 1 или ги предприеме, но с тях не се постига необходимият резултат, нотифицираният орган, като отчете степента на несъответствие, ограничава обхвата на сертификата, временно преустановява валидността му или го отнема.

Чл. 88. (1) Нотифицираният орган предоставя на органите за надзор на пазара при поискване информация за издадените сертификати за проведена процедура "ЕО изследване на типа" за отказите за издаване, включително докладите от изпитванията и техническата документация.

(2) Когато органите за надзор на пазара установят, че дадена играчка не съответства на съществените изисквания, определени в част втора, при необходимост указват на нотифицирания орган да отнеме ЕО сертификата за изследване на типа по отношение на играчката.

(3) Органите за надзор на пазара дават указания на нотифицирания орган да преразгледа ЕО сертификата за изследване на типа, когато установи, че сертификатът е издаден преди повече от 5 години, както и в случаи на промени в производствения процес, в изходните материали или в компонентите на играчката.

(4) Нотифицираният орган информира ДАМТН за:

1. всеки отказ за издаване, ограничаване на обхвата, временно преустановяване на валидността или отнемане на сертификат за ЕО изследване на типа;

2. получени искания от органите за надзор на пазара за предоставяне на информация, свързана с дейността по оценяване на съответствието;

3. всяка промяна по чл. 14б от Закона за техническите изисквания към продуктите в условията за издаване на разрешението за оценяване на съответствието;

4. дейностите по оценяване на съответствието, извършени в обхвата на разрешението по чл. 81, ал. 2, и за всички други дейности, извършени в трети държави, или възлагане на подизпълнители - при поискване.

Чл. 89. Нотифицираните органи предоставят на другите нотифицирани органи от държавите членки, които извършват оценяване на съответствието на същия вид играчки, информация за отказаните сертификати за ЕО изследване на типа, за сертификатите, чиято валидност временно е преустановена, и за отнетите сертификати, а при поискване - за издадените сертификати.

Чл. 90. Нотифицираният орган е длъжен до 31 януари на следващата година да представя годишен доклад за дейността си, който обхваща общия брой на извършените оценки за съответствието по видове играчки, списък на издадените сертификати за ЕО изследване на типа, отказите за издаване на сертификат, общия брой на предявените жалби, възражения, рекламации и предприетите действия по уреждането им.

 

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на наредбата:

1. "Предоставяне на пазара" е понятие, дефинирано в чл. 2, т. 1 от Регламент (ЕО) № 765/2008.

2. "Пускане на пазара" е понятие, дефинирано в чл. 2, т. 2 от Регламент (ЕО) № 765/2008.

3. "Производител" е понятие, дефинирано в чл. 2, т. 3 от Регламент (ЕО) № 765/2008.

4. "Упълномощен представител" е понятие, дефинирано в чл. 2, т. 4 от Регламент (ЕО) № 765/2008.

5. "Вносител" е понятие, дефинирано в чл. 2, т. 5 от Регламент (ЕО) № 765/2008.

6. "Търговец" е понятие, дефинирано в чл. 2, т. 6 от Регламент (ЕО) № 765/2008.

7. "Икономически оператори" е понятие, дефинирано в чл. 2, т. 7 от Регламент (ЕО) № 765/2008.

8. "Хармонизиран стандарт" е понятие, дефинирано в чл. 2, т. 9 от Регламент (ЕО) № 765/2008.

9. "Акредитация" е понятие, дефинирано в чл. 2, т. 10 от Регламент (ЕО) № 765/2008.

10. "Изземване" е понятие, дефинирано в чл. 2, т. 14 от Регламент (ЕО) № 765/2008.

11. "Изтегляне" е понятие, дефинирано в чл. 2, т. 15 от Регламент (ЕО) № 765/2008.

12. "Надзор на пазара" е понятие, дефинирано в чл. 2, т. 17 от Регламент (ЕО) № 765/2008.

13. "Маркировка СЕ" е понятие, дефинирано в чл. 2, т. 20 от Регламент (ЕО) № 765/2008.

14. "Функционален продукт" е продукт, който извършва определени действия и се употребява по същия начин като продукт, уред или съоръжение, предназначен за употреба от възрастни, и може да представлява умален модел на такъв продукт, уред или съоръжение.

15. "Функционална играчка" е играчка, която извършва определени действия и се употребява по същия начин като продукт, уред или съоръжение, предназначен за употреба от възрастни, и представлява умален модел на такъв продукт, уред или съоръжение.

16. "Играчка, предназначена за ползване във вода" е играчка, предназначена за използване в плитки води, която може да носи или поддържа дете над водата.

17. "Проектна скорост" е представителна потенциална работна скорост, определена от проекта на играчката.

18. "Играчка за стимулиране на определена активност" е играчка за домашна употреба, при която подкрепящата структура остава неподвижна по време на извършване на дейността и която е предназначена детето да извършва някоя от следните дейности: катерене, скачане, люлеене, пързаляне, въртене, пълзене или лазене или комбинации от тях.

19. "Химическа играчка" е играчка, предназначена за пряк контакт с химични вещества и смеси, която се използва по подходящ за възрастовата група начин и под надзора на възрастен, например химически комплекти, комплекти за пластмасови или керамични отливки, миниатюрни работилници за керамика, емайлиране или фотография, както и други подобни играчки, които предизвикват химични реакции или сходни изменения във веществата при употреба.

20. "Игра за развиване на обонянието" е играчка, чиято цел е да помогне на детето да се научи да разпознава различни миризми и аромати.

21. "Козметичен комплект" е играчка, целта на която е да помогне на детето да се научи да приготвя продукти като парфюми, сапуни, кремове, шампоани, пяна за вана, гланцове, червила, други гримове, пасти за зъби и балсами.

22. "Игра за развиване на вкусовото възприятие" е играчка, целта на която е да позволи на детето да приготвя сладкиши или блюда, включващи използването на хранителни съставки, като подсладители, течности, прахообразни вещества и аромати.

23. "Увреждане" е физическо нараняване или неблагоприятно въздействие върху здравното състояние на детето, включително с дългосрочни последици.

24. "Опасност" е потенциален източник на увреждане.

25. "Риск" е вероятността от настъпване на опасност, причиняваща увреждане, както и степента на сериозност на увреждането.

26. "Предназначени за използване от" означава, че родител или лице, осъществяващо надзор, е в състояние да прецени с оглед на функциите, размерите и характеристиките на играчката дали тя е предназначена за употреба от деца от посочената възрастова група.

§ 2. (Доп. - ДВ, бр. 95 от 2012 г., в сила от 20.07.2013 г.)Наредбата въвежда изискванията наДиректива 2009/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 г. относно безопасността на играчките (ОВ, L 170 от 30.06.2009 г., стр. 1 - 37) и на Директива 2012/7/ЕС на Комисията от 2 март 2012 г. за изменение с цел адаптирането й към техническия прогрес на част III от Приложение II към Директива 2009/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно безопасността на детските играчки (OB, L 64, 3.3.2012 г., стр. 7 - 8).

 

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 3. Играчките, пуснати на пазара преди 20 юли 2011 г., които отговарят на изискванията наНаредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на играчките, приета с Постановление № 177 на Министерския съвет от 2001 г. (обн., ДВ, бр. 62 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 13 и 104 от 2003 г., бр. 24 и 40 от 2006 г. и бр. 25 от 2010 г.), могат да се предоставят на пазара до изчерпване на наличните количества.

§ 4. Играчките, пуснати на пазара преди 20 юли 2013 г., които отговарят на изискванията на наредбата, с изключение на разпоредбите на част втора, глава втора, раздел III, могат да се предоставят на пазара до изчерпване на наличните количества, когато отговарят на изискванията на чл. 26 - 28 от наредбата по § 3.

§ 5. Изпълнителният директор на Българския институт за стандартизация (БИС) публикува в официалния бюлетин на БИС списък на одобрените български стандарти по чл. 5, ал. 2.

§ 6. Наредбата се приема на основание чл. 7, ал. 1 от Закона за техническите изисквания към продуктите.

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 303 ОТ 26 НОЕМВРИ 2012 Г.
ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И ОЦЕНЯВАНЕ СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ИГРАЧКИТЕ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 300 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2010 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 95 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 04.12.2012 Г.)

§ 6. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на § 3 и 5, които влизат в сила от 20 юли 2013 г.

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 173 ОТ 16 АВГУСТ 2013 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И ОЦЕНЯВАНЕ СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ИГРАЧКИТЕ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 300 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2010 Г.
(ОБН. - ДВ, БР. 73 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 20.07.2013 Г.)

§ 3. Постановлението влиза в сила от 20 юли 2013 г.

 

Приложение № 1 към чл. 2, ал. 2

Списък на продуктите, които не са играчки по смисъла на чл. 2, ал. 2

1. Предмети за украса за празници и чествания.

2. Продукти за колекциониране, при условие че върху продукта или върху неговата опаковка е нанесено видимо и четливо указание, че той е предназначен за лица над 14-годишна възраст. Примери в тази категория могат да бъдат:

а) умалени модели на продукта, които детайлно и достоверно го възпроизвеждат;

б) комплекти за сглобяване на моделите по буква "а";

в) кукли в народни носии и декоративни кукли, както и други подобни артикули;

г) копия на играчки с историческа стойност;

д) репродукции на истински огнестрелни оръжия.

3. Спортно оборудване, в т. ч. ролкови кънки, ролери и скейтбордове, предназначени за деца с телесно тегло над 20 кг.

4. Велосипеди с максимална височина на седалката повече от 435 мм, измерена като вертикално разстояние от земята до горната част на седалката, когато седалката е в хоризонтално положение и е спусната в най-ниска позиция.

5. Скутери и други превозни средства, предназначени за спортуване или за придвижване по обществени пътища.

6. Превозни средства с електрическо захранване, предназначени за придвижване по обществени пътища и по тротоари.

7. Водно оборудване, предназначено за гмуркане в дълбочинни води, и детски учебни съоръжения за плуване, като дъски и други помощни изделия.

8. Пъзели с повече от 500 елемента.

9. Газово и сигнално оръжие и лъкове с дължина над 120 см с изключение на водни пушки и водни пистолети.

10. Фойерверки, включително ударни капси, с изключение на ударните капси, специално предназначени за играчки.

11. Продукти и игри, изстрелващи предмети с остри краища, като например комплекти стрелички за играта "Дартс" с метални върхове.

12. Функционални образователни продукти, като например електрически фурни, ютии или други функционални продукти, работещи с електрозахранване с номинално напрежение над 24 волта, които се продават изключително с образователна цел и се използват под надзора на възрастен.

13. Продукти, предназначени за образователни цели в учебни заведения и за други педагогически занимания под надзора на преподавател, като например специализирано оборудване за конкретното обучение.

14. Електронно оборудване, като например персонални компютри и конзоли за игра, използвани за достъп до интерактивен софтуер, и свързаните с тях периферни устройства, освен ако електронното оборудване и свързаните периферни устройства са специално проектирани и предназначени за деца и са играчки, както например специално проектираните за играчки персонални компютри, клавиатури, джойстикове или волани.

15. Интерактивен софтуер, предназначен за развлекателни цели и забава, като например компютърни игри и техните средства за съхраняване на данни, като компактдискове.

16. Залъгалки за бебета.

17. Предмети, излъчващи светлина, които привличат вниманието на децата.

18. Електрически адаптери за играчки.

19. Модни аксесоари за деца, които не са предназначени за използване при игра.

 

Приложение № 2 към чл. 7, ал. 2 и чл. 58, ал. 1, т. 1 и ал. 2 (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2012 г., в сила от 04.12.2012 г.)

Специфични предупреждения и означения за необходимите предпазни мерки при употреба на някои категории играчки

1. Играчки, които не са предназначени за употреба от деца на възраст под 36 месеца

1.1. Играчките, които могат да представляват опасност за деца на възраст под 36 месеца, имат нанесено изрично предупреждение, като например: "Неподходящо за деца под 36 месеца." или "Неподходящо за деца под тригодишна възраст." или предупреждение под формата на следната графика:

1.2. Предупрежденията по т. 1.1 са придружени от кратко описание на конкретната опасност, поради която се налагат предпазни мерки. Описанието може да бъде включено в инструкцията за употреба.

Когато играчките, които поради тяхната функция, размери, характеристики или свойства или поради други важни причини са очевидно неподходящи за деца на възраст под 36 месеца, предупрежденията по т. 1.1 не се нанасят.

2. Играчки за стимулиране на определена активност

2.1. Върху играчките за стимулиране на определена активност се нанася предупреждението:

"За употреба само в домашни условия."

2.2. В инструкцията за употреба на играчките за стимулиране на определена активност, окачени на напречни греди, както и други такива играчки, когато е подходящо, задължително се включва указание за правилно сглобяване на играчката, като се посочва кои части създават опасности, когато не са правилно сглобени; за подходящата повърхност, върху която следва да се постави играчката; за необходимостта от извършване на периодични проверки и поддръжка на основните части (въжета, сглобки, застопоряване и др.) и предупреждение, че ако това не се прави съгласно инструкциите, съществува риск от падане или преобръщане на играчката.

3. Функционални играчки

3.1. Върху функционалните играчки се нанася следното предупреждение:

"Да се употребява само под пряк надзор на възрастен".

3.2. В инструкцията за употреба на функционалните играчки се включва указание за работа с тях, както и за предпазните мерки, които трябва да се предприемат от потребителя, и предупреждение, че неспазването на тези мерки излага потребителя на опасност, която се конкретизира. Предоставя се информация, че играчката не трябва да бъде достъпна за деца под определена възраст, посочена от производителя.

4. Химически играчки

4.1. В инструкцията за употреба на играчки, съдържащи опасни вещества или смеси, независимо от разпоредбите на Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и смеси и на Регламент (ЕО) № 1272/2008, задължително се включва предупреждение за опасното естество на съответните вещества или смеси и се конкретизират предпазните мерки според вида на играчката за избягване на свързани с тях опасности. Включва се указание за първа помощ, която да бъде оказана при сериозни инциденти в резултат на употребата на този вид играчки. Предоставя се информация, че играчката не трябва да бъде достъпна за деца под определена възраст, посочена от производителя.

4.2. Върху опаковката на химическите играчки се нанася предупреждение със следния текст:

"Неподходящо за деца под (*) години. Да се употребява само под пряк надзор на възрастен."

(*) Възрастта се определя от производителя.

5. Кънки, ролкови кънки, ролери, скейтбордове, тротинетки, скутери, детски велосипеди

5.1. Когато тези изделия се предлагат за продажба като играчки, върху тях се нанасят следните предупреждения:

"При употреба следва да се носят лични предпазни средства. Да не се използват по платното за движение на превозни средства."

5.2. В инструкциите за употреба се включва предупреждение, че употребата на играчката изисква специални умения и трябва се използва с повишено внимание, за да се избегнат инциденти, предизвикващи наранявания на потребителя и на трети лица. Предоставя се информация за препоръчителните лични предпазни средства (каски за глава, ръкавици, наколенници, лакътници и др.).

6. Играчки, предназначени за ползване във вода

Върху играчките, предназначени за ползване във вода, се нанася следното предупреждение:

"Да се използва само във вода с дълбочина под ръста на детето и под надзора на възрастен."

7. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2012 г., в сила от 04.12.2012 г.) Играчки, поставени в храни

Върху опаковката на храни, в които е поставена играчка, се нанася следното предупреждение:

"Опаковката съдържа играчка. Препоръчителен надзор от възрастен."

8. Имитации на защитни маски и каски

Върху имитациите на защитни маски и каски се нанася следното предупреждение:

"Тази играчка не осигурява защита."

9. Детски играчки, предназначени за връзване над люлка, детско креватче или детска количка

Върху играчките, предназначени за връзване над люлка, детско креватче или детска количка с връзки, въжета, ластици или ремъци, и върху опаковката им се нанася следното предупреждение:

"Отстранете тази играчка, когато детето от пълзяща поза започва да се изправя, за да се избегне нараняване чрез заплитане."

10. Играчки, които развиват обонянието или вкусовото възприятие, и козметични комплекти

Върху опаковките на козметичните комплекти и на играчките, които развиват обонянието или вкусовото възприятие и съдържат ароматите, посочени в т. 41 - 55 от приложение № 6 и ароматите от приложение № 7, се нанася следното предупреждение:

"Съдържа аромати, които могат да предизвикат алергии."

 

Приложение № 3 към чл. 12, ал. 1 и чл. 73 (Изм. - ДВ, бр. 73 от 2013 г., в сила от 20.07.2013 г.)

"Вътрешен производствен контрол - модул А"

1. "Вътрешен производствен контрол" е процедура, чрез която производителят изпълнява задълженията си по т. 2 - 4, и осигурява и декларира, че произведената играчка отговаря на приложимите изисквания на наредбата.

2. Техническа документация

Техническата документация позволява да се оцени съответствието на играчката с приложимите изисквания и включва съответния анализ и оценка на риска/рисковете. Техническата документация определя точно приложимите изисквания и обхваща дотолкова, доколкото е необходимо за нуждите на оценяването, проекта, производствения процес и функционирането на играчката. Техническата документация съдържа най-малко следните елементи:

а) общо описание на играчката;

б) конструктивни и производствени чертежи и схеми на компонентите, сглобените единици, електрически вериги и др., включително списък на материалите, използвани в играчката, както и информационни листове за безопасност, предоставени от доставчиците на използваните химични вещества и смеси в играчката;

в) описанията и обясненията, необходими за разбиране на тези чертежи и схеми и за функционирането на играчката;

г) (изм. - ДВ, бр. 73 от 2013 г., в сила от 20.07.2013 г.) оценка на безопасността, извършена съгласно чл. 71, и описание на процедурата за оценка;

д) списък на хармонизираните стандарти по чл. 5, ал. 2, приложени изцяло;

е) резултати от извършените проектни изчисления, проведените изследвания и др.;

ж) протоколи от изпитванията;

з) копие от ЕО декларацията за съответствие;

и) адресите на производствените обекти и складовете за съхранение на продукцията.

3. Производство

Производителят взема всички необходими мерки производственият процес и проследяването му да осигурят съответствието на произвежданите играчки с техническата документация по т. 2 и с изискванията на наредбата.

4. СЕ маркировка и ЕО декларация за съответствие

4.1. Производителят нанася СЕ маркировката върху всяка играчка, която отговаря на приложимите изисквания на наредбата.

4.2. Производителят съставя писмена ЕО декларация за съответствие за образец от играчката и я съхранява заедно с техническата документация на разположение на органите за надзор на пазара в срок до 10 години от датата на пускане на играчката на пазара. ЕО декларацията за съответствие идентифицира играчката, за която е съставена.

Копие от ЕО декларацията за съответствие се предоставя при поискване на органите за надзор на пазара.

5. Упълномощен представител

Задълженията на производителя по т. 4 могат да се изпълняват от упълномощения му представител от негово име и на негова отговорност, при условие че са вписани в пълномощното.

 

Приложение № 4 към чл. 12, ал. 1, чл. 74, ал. 1 и чл. 82

"ЕО изследване на типа - модул B"

1. "ЕО изследване на типа" е процедура, при която нотифициран орган изследва техническия проект на играчката и проверява и удостоверява, че този проект отговаря на приложимите изисквания на наредбата.

2. "ЕО изследване на типа" включва оценка на пригодността на техническия проект на играчката чрез изследване на техническата документация и подкрепящи доказателства по т. 3 и изследване на образци, които са представителни за очакваното производство от една или повече основни части на играчката (комбинация от изследване на типа произведена играчка и проект на типа).

3. Производителят подава заявление за ЕО изследване на типа само до един нотифициран орган по негов избор.

Заявлението за ЕО изследване на типа включва:

а) описание на играчката и адрес на производствения обект;

б) име и адрес на производителя;

в) писмена декларация, че заявление за процедурата "ЕО изследване на типа" не е подавано до друг нотифициран орган;

г) техническа документация; техническата документация позволява да се оцени съответствието на играчката с приложимите изисквания и включва съответния анализ и оценка на риска/рисковете; техническата документация определя точно приложимите изисквания и обхваща дотолкова, доколкото е необходимо за нуждите на оценяването, проекта, производствения процес и функционирането на играчката; техническата документация съдържа най-малко следните елементи:

аа) общо описание на играчката;

бб) конструктивни и производствени чертежи и схеми на компонентите, сглобените единици, електрически вериги и др., включително списък на материалите, използвани в играчката, както и информационни листове за безопасност, предоставени от доставчиците на използваните химични вещества и смеси в играчката;

вв) описанията и обясненията, необходими за разбиране на тези чертежи и схеми и за функционирането на играчката;

гг) оценка на безопасността, извършена съгласно чл. 71, и описание на процедурата за оценка;

дд) списък на хармонизираните стандарти по чл. 5, ал. 2, приложени изцяло или частично;

ее) резултати от извършените проектни изчисления, проведените изследвания и др.;

жж) протоколи от изпитванията;

зз) представителни образци за предвижданото производство; нотифицираният орган може да изисква допълнителни образци, ако такива са необходими за осъществяване на програмата за изпитвания;

ии) подкрепящите доказателства за пригодност на решението за техническия проект; тези подкрепящи доказателства посочват всички използвани документи, по-специално в случаите, когато съответните хармонизирани стандарти не са били приложени изцяло; когато е необходимо, подкрепящите доказателства включват резултатите от изпитванията, проведени от съответната лаборатория на производителя или от друга лаборатория от негово име и на негова отговорност.

4. Нотифицираният орган:

По отношение на играчката:

4.1. изследва техническата документация и подкрепящите доказателства, за да оцени пригодността на техническия проект на играчката.

По отношение на образеца(образците):

4.2. удостоверява, че образецът/образците е/са произведен/произведени в съответствие с техническата документация, и определя елементите, проектирани в съответствие с приложимите разпоредби на съответните хармонизирани стандарти, както и елементите, проектирани, без да се приложат съответните разпоредби за тези стандарти;

4.3. оценява при необходимост съвместно с производителя анализа, извършен в съответствие счл. 71;

4.4. провежда подходящи изследвания и изпитвания или организира тяхното провеждане с цел да провери дали в случаите, когато производителят е избрал да приложи решенията от съответните хармонизирани стандарти, същите са били приложени правилно;

4.5. провежда подходящи изследвания и изпитвания или организира тяхното провеждане с цел да провери дали в случаите, когато решенията от съответните хармонизирани стандарти не са приложени, решенията, избрани от производителя, отговарят на приложимите съществени изисквания на наредбата;

4.6. съгласува с производителя мястото, където ще се проведат изследванията и изпитванията.

5. Нотифицираният орган съставя доклад от оценката, в който описва действията, предприети съгласно т. 4, и получените резултати. Нотифицираният орган разгласява изцяло или отчасти съдържанието на доклада на трети лица само със съгласието на производителя.

6. Когато типът отговаря на приложимите изисквания на наредбата, нотифицираният орган издава на производителя сертификат за ЕО изследване на типа.

Сертификатът за ЕО изследване на типа съдържа позоваване на нормативния акт на държавата членка, в която нотифицираният орган е установен, въвеждащ разпоредбите на Директива 2009/48/ЕС, цветно изображение и ясно описание на играчката, включително нейните размери, името и адреса на производителя, списък на проведените изпитвания, придружен от номера на доклада от изпитването, заключенията от изпитването, условията за неговата валидност, ако има такива. Сертификатът за ЕО изследване на типа може да съдържа едно или повече приложения.

Сертификатът за ЕО изследване на типа и приложенията към него съдържат цялата необходима информация, за да може съответствието на произведените играчки да бъде оценено спрямо изследвания проект и да се даде възможност за осъществяването на контрол по време на употребата.

Нотифицираният орган преразглежда сертификата за ЕО изследване на типа на всеки пет години, а в случай на промени в производствения процес или в изходните материали, или в компонентите на играчката - след прилагането им.

Нотифицираният орган отнема сертификата за ЕО изследване на типа, когато се установи, че играчката вече не съответства на съществените изисквания на част втора.

Когато типът не отговаря на приложимите изисквания на наредбата, нотифицираният орган отказва да издаде сертификат за ЕО изследване на типа и съответно информира производителя, като подробно мотивира отказа си.

7. При промени в общоприетото ниво на технически познания, които могат да повлияят върху съответствието на одобрения тип с приложимите изисквания на наредбата, нотифицираният орган преценява дали тези промени изискват по-нататъшни изследвания и информира за това производителя.

Производителят информира нотифицирания орган за всички промени на одобрения тип, които могат да повлияят на съответствието на играчката със съществените изисквания почаст втора или на условията за валидност на сертификата за ЕО изследване на типа. Нотифицираният орган издава допълнение към първоначалния сертификат за ЕО изследване на типа, когато е одобрил приложените промени.

8. Нотифицираният орган информира ДАМТН за всички издадени или отнети сертификати за ЕО изследване на типа и/или за допълнения към тях и при поискване предоставя списък на сертификатите и/или допълненията към тях, чиято валидност е временно преустановена или ограничена, и информация за отказаните сертификати.

Нотифицираният орган информира другите нотифицирани органи за всички отнети сертификати за ЕО изследване на типа и/или за допълнения към тях, както и за тези, чиято валидност е временно преустановена или ограничена, и предоставя информация за отказаните сертификати, а при поискване - и за сертификатите и/или допълненията към тях, които е издал.

Европейската комисия, компетентните органи на държавите членки и другите нотифицирани органи могат при поискване да получат копие от сертификатите за ЕО изследване на типа и/или от допълненията към тях. При поискване Комисията и компетентните органи на държавите членки могат да получат копие от техническата документация и резултатите от проведените от нотифицирания орган изпитвания.

Нотифицираният орган съхранява копие от сертификата за ЕО изследване на типа, неговите приложения и допълнения, както и техническата документация, включваща документацията, представена от производителя, до изтичане валидността на сертификата.

9. Производителят съхранява на разположение на ДАМТН копие от сертификата за ЕО изследване на типа, неговите приложения и допълнения за срок 10 години след датата на пускането на играчката на пазара.

10. Упълномощеният представител на производителя може да подава заявлението по т. 3 и да изпълнява задълженията по т. 7 и 9, при условие че е упълномощен за това.

11. Кореспонденцията относно процедурите за ЕО изследване на типа се съставят на официалния език на държавата членка, в която е установен нотифицираният орган, или на език, приемлив за този орган.

 

Приложение № 5 към чл. 51, ал. 1, т. 3 и чл. 52, ал. 1, т. 3

Списък на вещества, класифицирани като канцерогенни, мутагенни или токсични за репродукцията, и тяхната разрешена употреба

 

 

Вещество

Класификация

Разрешена

 

 

употреба

 

Никел

Carc. Muta.

В неръждаемата

 

Repr. 2

стомана

 

Приложение № 6 към чл. 56, ал. 1 и чл. 58, ал. 1

 

 

Име на алергенния аромат

CAS №

1

2

3

 

1.

Масло от бял оман (inula helenium)

97676-35-2

2.

Алил изотиоцианат

57-06-7

3.

Бензил цианид

140-29-4

4.

4-трет-бутилфенол

98-54-4

5.

Масло от хеноподий

8006-99-3

6.

Цикламенов алкохол

4756-19-8

7.

Диетилмалеат

141-05-9

8.

Дихидрохумарин

119-84-6

9.

2,4-дихидрокси-3-метилбензалдехид

6248-20-0

10.

3,7-диметил-2-октен-1-ол (6,7-дихидрогераниол)

40607-48-5

11.

4,6-диметил-8-трет-бутилкумарин

17874-34-9

12.

Диметил цитраконат

617-54-9

13.

7,11-диметил-4,6,10-додекатриен-3-он

26651-96-7

14.

6,10-диметил-3,5,9-ундекатриен-2-он

141-10-6

15.

Дифениламин

122-39-4

16.

Етилов акрилат

140-88-5

17.

Смокиново листо, сурово или в препарат

68916-52-9

18.

Транс-2-хептенал

18829-55-5

19.

Транс-2-хексенал диетил ацетал

67746-30-9

20.

Транс-2-хексенал диметил ацетал

18318-83-7

21.

Хидроабиетилов алкохол

13393-93-6

22.

4-етокси-фенол

622-62-8

23.

6-изопропил-2-декахидронафталенол

34131-99-2

24.

7-метоксикумарин

531-59-9

25.

4-метоксифенол

150-76-5

26.

4-(р-метоксифенил)-3-бутен-2-он

943-88-4

27.

1-(р-метоксифенил)-1-пентен-3-он

104-27-8

28.

Метил транс-2-бутеноат

623-43-8

29.

6-метилкумарин

92-48-8

30.

7-метилкумарин

2445-83-2

31.

5-метил -2,3-хександион

13706-86-0

32.

Масло от корени на Costus (Saussurea lappa Clarke)

8023-88-9

33.

7-етокси-4-метилкумарин

87-05-8

34.

Хексахидрокумарин

700-82-3

35.

Ексудат от Перуански балсам, суров

8007-00-9

 

(Myroxylonpereirae (Royle) Klotzsch)

 

36.

2-пентилиден-циклохексанон

25677-40-1

37.

3,6,10-триметил-3,5,9-ундекатриен-2-он

1117-41-5

38.

Масло от вербена (Lippia citriodora Kunth)

8024-12-2

39.

Мускусов амбрет

83-66-9

 

(4-терт-бутил-3-метокси-2,6-динитротолуен)

 

40.

4-фенил-3-бутен-2-он

122–57-6

41.

Амилцинамал

122-40-7

42.

Амилцинамалов алкохол

101-85-9

43.

Бензилов алкохол

100-51-6

44.

Бензил салицилат

118-58-1

45.

Канелен алкохол

104-54-1

46.

Цинамал

104-55-2

47.

Цитрал

5392-40-5

48.

Кумарин

91-64-5

49.

Евгенол

97-53-0

50.

Гераниол

106-24-1

51.

Хидрокси-цитронелал

107-75-5

52.

Хидрокси-метилпентилциклохексенкарбоксалдехид

31906-04-4

53.

Изоевгенол

97-54-1

54.

Екстракти от дъбов мъх

90028-68-5

55.

Екстракти от дървесен мъх

90028-67-4

 

Приложение № 7 към чл. 57 и чл. 58, ал. 1

 

 

Име на алергенния аромат

CAS №

 

1.

Анизилов алкохол

105-13-5

2.

Бензил бензоат

120-51-4

3.

Бензил цинамат

103-41-3

4.

Цитронелол

106-22-9

5.

Фарнезол

4602-84-0

6.

Хексилцинамалдехид

101-86-0

7.

Лилиал

80-54-6

8.

d-лимонен

5989-27-5

9.

Линалоол

78-70-6

10.

Метил хептин карбонат

111-12-6

11.

3-метил-4-(2,6,6-триметил-2-циклохексен-1-ил)-3-бутен-2-он

127-51-5

 

Приложение № 8 към чл. 59, ал. 1 (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2012 г., в сила от 20.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 73 от 2013 г., в сила от 20.07.2013 г.)

 

 

Химичен елемент

Мг/кг

Мг/кг

Мг/кг

 

в суха,

в течна или

в остъргана

 

трошлива,

лепкава

от играчката

 

прахо-

материя от

материя

 

образна или

играчката

 

 

гъвкава

 

 

 

материя от

 

 

 

играчката

 

 

 

Алуминий

5 625

1 406

70 000

Антимон

45

11,3

560

Арсен

3,8

0,9

47

Барий

1 500

375

18 750

Бор

1 200

300

15 000

Кадмий

1,3

0,3

17

Хром (III)

37,5

9,4

460

Хром (VI)

0,02

0,005

0,2

Кобалт

10,5

2,6

130

Мед

622,5

156

7 700

Олово

13,5

3,4

160

Манган

1 200

300

15 000

Живак

7,5

1,9

94

Никел

75

18,8

930

Селен

37,5

9,4

460

Стронций

4 500

1 125

56 000

Калай

15 000

3 750

180 000

Органичен калай

0,9

0,2

12

Цинк

3 750

938

46 000

 

Приложение № 9 към чл. 74, ал. 1

"Съответствие с типа въз основа на вътрешен производствен контрол - модул C"

1. "Съответствие с типа въз основа на вътрешен производствен контрол" е процедура за оценяване на съответствието, чрез която производителят изпълнява задълженията си по т. 2 и 3 и осигурява и декларира, че играчките са в съответствие с типа, както е описан в сертификата за ЕО изследване на типа, и отговарят на приложимите изисквания на наредбата.

2. Производство

Производителят предприема всички необходими мерки производственият процес и неговото проследяване да осигурят съответствието на произвежданите продукти с одобрения тип, описан в сертификата за ЕО изследване на типа, и с приложимите изисквания на наредбата.

3. СЕ маркировка и ЕО декларация за съответствие

3.1. Производителят нанася изискваната СЕ маркировка върху всяка играчка, която е в съответствие с типа, описан в сертификата за ЕО изследване на типа, и която отговаря на приложимите изисквания на наредбата.

3.2. Производителят съставя ЕО декларация за съответствие за образец от играчката и я съхранява на разположение на органите за надзор на пазара в срок до 10 години от датата на пускането на играчката на пазара. ЕО декларацията за съответствие идентифицира играчката, за която е съставена.

Копие от ЕО декларацията за съответствие се предоставя на органите за надзор на пазара при поискване.

4. Упълномощен представител

Задълженията на производителя по т. 3 могат да бъдат изпълнявани от неговия упълномощен представител от името и за сметка на производителя, при условие че е упълномощен за това.

 

Приложение № 10 към чл. 76

"ЕО декларация за съответствие"

1. № … (уникален идентификационен номер на играчката/играчките).

2. Име и адрес на производителя или на неговия упълномощен представител:

3. Настоящата ЕО декларация за съответствие е издадена на отговорността на производителя:

4. Предмет на ЕО декларацията за съответствие (идентификационен номер на играчката, позволяващ проследяването й) и цветно изображение, което е достатъчно ясно, за да позволи разпознаване на играчката.

5. Предметът на ЕО декларацията за съответствие по т. 4 отговаря на изискванията на:

6. Позоваване на приложените хармонизирани стандарти или позоваване на спецификациите, по отношение на които се декларира съответствие:

7. Когато е приложимо, нотифицираният орган… (наименование, номер)… извърши… (описание на действието)… и издаде ЕО сертификат за съответствие:….

8. Допълнителна информация:

Подписано за и от името на: ….

(Място и дата на издаване)

(Име, длъжност)(Подпис)