НАРЕДБА ЗА СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И ОЦЕНЯВАНЕ СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ВЕЗНИ С НЕАВТОМАТИЧНО ДЕЙСТВИЕ

В сила от 01.01.2007 г. Приета с ПМС № 114 от 30.05.2003 г. Обн. ДВ. бр.52 от 6 Юни 2003г., изм. ДВ. бр.1 от 4 Януари 2005г., изм. ДВ. бр.85 от 25 Октомври 2005г., изм. ДВ. бр.24 от 21 Март 2006г., изм. ДВ. бр.40 от 16 Май 2006г., изм. ДВ. бр.37 от 8 Май 2007г., изм. ДВ. бр.50 от 17 Юни 2014г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) С наредбата се определят:

1. съществените изисквания към везните с неавтоматично действие, наричани по-нататък "везни";

2. процедурите за оценяване и начините за удостоверяване съответствието на везните със съществените изисквания;

3. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) редът за издаване на разрешения на лицата за извършване оценяване на съответствието и проверки за спазване на условията, при които е издадено разрешението.

(2) Лицата, които пускат на пазара или пускат в действие везни, са длъжни да спазват съществените изисквания, определени с наредбата.

Чл. 2. (1) Наредбата се прилага за всички везни с неавтоматично действие, които се разделят на две групи в зависимост от целта на тяхното използване, като:

1. везни за:

а) измерване на маса за целите на търговски плащания;

б) измерване на маса при пресмятане на такси, тарифи, данъци, глоби, възнаграждения, надбавки, обезщетения или други подобни плащания;

в) измерване на маса при прилагане на нормативни актове и за експертизи по съдебни дела;

г) измерване на маса в медицината при определяне теглото на пациенти за целите на лекарското наблюдение, диагностиката и лечението;

д) измерване на маса при приготвяне на лекарствени средства в аптеките и при извършване на анализи в медицински и фармацевтични лаборатории;

е) определяне на цена в зависимост от измерената маса при директна продажба и при производство на предварително опаковани количества продукти;

2. везни, използвани за други цели, непосочени в т. 1.

(2) Наредбата се прилага и за показващите и печатащите устройства от страната на продавача и от страната на купувача, свързани със или вградени във везни, които се използват за директна продажба.

Чл. 3. Наредбата не се прилага за:

1. устройства, предвидени за вграждане или свързване с една везна, когато тези устройства не се използват в случаите по чл. 2, ал. 1, т. 1;

2. показващи или печатащи устройства (повече от едно), вградени или свързани с една везна, които повтарят резултатите от измерване и не влияят на правилната работа на везната и които се използват в случаите по чл. 2, ал. 1, т. 1, когато:

а) резултатите от измерване са отпечатани и запаметени правилно и трайно от едно устройство, което съответства на съществените изисквания, и

б) резултатите от измерване са видими и от страната на продавача, и от страната на купувача.

Чл. 4. (1) Везните се пускат на пазара само когато при правилното им инсталиране, поддържане и използване по предназначение съответстват на приложимите за тях изисквания на наредбата.

(2) Везните по чл. 2, ал. 1, т. 1 се пускат в действие само когато при правилното им инсталиране, поддържане и използване по предназначение:

1. съответстват на съществените изисквания, определени в глава втора;

2. са приложени съответните процедури за оценяване на съответствието;

3. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) имат нанесена маркировка за съответствие съгласно Наредбата за маркировката за съответствие, приета с Постановление № 191 на Министерския съвет от 2005 г. (ДВ, бр. 69 от 2005 г.), и

4. имат нанесени задължителните надписи и маркировка по приложение № 8, буква "А".

Чл. 5. Везните, конструирани и произведени в съответствие с изискванията на българските стандарти, които въвеждат хармонизирани европейски стандарти за неавтоматични везни, се счита, че съответстват на съществените изисквания по глава втора.

Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г.) Пуснатите в действие везни подлежат на последващи проверки по Закона за измерванията за съответствие с максимално допустимите грешки по чл. 13, ал. 4. Последващите проверки се извършват от Българския институт по метрология (БИМ).

 

Глава втора.
СЪЩЕСТВЕНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВЕЗНИ С НЕАВТОМАТИЧНО ДЕЙСТВИЕ

Раздел I. Метрологични изисквания

Чл. 7. (1) Резултатите от измерване и показанията на везните трябва да бъдат в единици за маса, посочени в Наредбата за единиците за измерване, разрешени за използване в Република България, приета с Постановление № 275 на Министерския съвет от 2002 г. (ДВ, бр. 115 от 2002 г.).

(2) Допуска се използването на следните единици за маса:

1. "килограм", "микрограм", "милиграм", "грам" или "тон";

2. "паунд", "унция", "тройунция", когато съществените изисквания от този раздел могат да се превръщат в тези единици чрез проста интерполация;

3. "метричен карат" при определяне масата на скъпоценни камъни.

Чл. 8. (1) В зависимост от стойността на проверочното скално деление, максималния товар и броя на проверочните скални деления везните се класифицират в следните класове на точност:

1. I - специален;

2. II - висок;

3. III - среден;

4. IIII - обикновен.

(2) Характеристиките на класовете на точност са определени в приложение № 1.

(3) За везни от клас на точност висок и среден, които се използват при определяне на пощенски тарифи, стойността на минималния товар трябва да бъде равна на 5 проверочни скални деления.

Чл. 9. (1) Стойността на реалното скално деление d и стойността на проверочното скално деление е на везните трябва да се представя в реда 1 x 10к, 2 x 10к или 5 x 10к единици за маса, където к е цяло число или нула.

(2) При везни без спомагателни показващи устройства стойността на реалното скално деление трябва да бъде равна на стойността на проверочното скално деление.

(3) При везни със спомагателни показващи устройства стойността на проверочното скално деление трябва да бъде по-голяма от едно реално скално деление и по-малка или равна на 10 реални скални деления. Стойността на проверочното скално деление в този случай трябва да е от реда 1 x 10к g, с изключение на везните от специален клас на точност със стойност на реалното скално деление, по-малка от 10-4 g, и със стойност на проверочното скално деление, равна на 10-3 g.

Чл. 10. (1) Спомагателно показващо устройство могат да имат само везни, които са с един обхват на измерване, наричани еднообхватни, от специален или висок клас на точност.

(2) Минималният товар на везните по ал. 1 се определя чрез заместване стойността на проверочното скално деление със стойността на реалното скално деление в третата колона на таблицата в приложение № 1.

(3) Максималният товар на везни от специален клас на точност може да бъде по-малък от 50 000 проверочни скални деления, когато стойността на реалното скално деление е по-малка от 10-4 g.

Чл. 11. (1) Везните могат да имат и повече от един обхват на измерване, ако обхватите са означени ясно върху тях.

(2) Всеки обхват на везните по ал. 1, наричани многообхватни, трябва да се определя съгласно чл. 10, ал. 2 и 3.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2005 г.) Когато отделните обхвати имат различни класове на точност, везната трябва да съответства на по-строгите изисквания за класовете на точност, в които попадат обхватите на измерване.

Чл. 12. (1) Везните с един обхват на измерване могат да имат отделни частични обхвати на измерване и се наричат многоинтервални.

(2) Многоинтервалните везни не могат да имат спомагателни показващи устройства.

(3) Всеки частичен обхват на измерване i, където i е поредният номер на частичния обхват на многоинтервална везна с r частични обхвата, се определя чрез:

1. собствена стойност на проверочното скално деление, като собствената стойност на всеки следващ интервал е по-голяма от собствената стойност на предходния интервал;

2. собствен максимален товар, като максималният товар на последния частичен обхват трябва да е равен на максималния товар на везната;

3. собствен минимален товар, като собственият минимален товар на първия частичен обхват трябва да е равен на минималния товар на везната и собственият минимален товар на всеки следващ интервал да е равен на собствения максимален товар на предходния интервал.

(4) Всички стойности на масата са стойности на нетото независимо от стойността на използваната тара.

(5) Характеристиките на частичните обхвати са определени в приложение № 2.

(6) Частичните обхвати трябва да имат същия клас на точност, какъвто е класът на точност на везната.

Чл. 13. (1) При прилагане на процедурите по оценяване на съответствието грешката на показанието не трябва да бъде по-голяма от максимално допустимата грешка на везната, определена в приложение № 3.

(2) При везни с цифрово показание грешката на показанието трябва да бъде коригирана с грешката от закръгляване.

(3) Максимално допустимите грешки се отнасят за всички възможни стойности на нетото и тарата, с изключение на стойността на предварително зададената тара.

(4) За везните в употреба максимално допустимите грешки са удвоените стойности на максимално допустими грешки по ал. 1.

Чл. 14. (1) Резултатите от измерване на везната трябва да бъдат повторяеми и възпроизводими независимо от използваните показващи устройства или методи за уравновесяване.

(2) Резултатите от измерване на везната не трябва да зависят от промяната на положението на товара върху устройство за приемане на товара.

(3) Везната трябва да е чувствителна и да реагира на малки изменения на масата на товара.

Чл. 15. Везните от висок, среден и обикновен клас на точност, които при използване могат да бъдат денивелирани, не трябва да бъдат чувствителни на денивелацията, която може да съществува, при условие че са нормално инсталирани.

Чл. 16. (1) Везните трябва да съответстват на метрологичните изисквания в температурния обхват, даден от производителя. Интервалът на температурния обхват трябва да бъде най-малко:

1. за везни от специален клас на точност - 5 °С;

2. за везни от висок клас на точност - 15 °С;

3. за везни от среден и обикновен клас на точност - 30 °С.

(2) Когато производителят не е задал друг температурен обхват, везните трябва да съответстват на метрологичните изисквания в обхвата от минус 10 до 40 °С.

Чл. 17. (1) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2005 г.) Везните, които се захранват от електрическата мрежа, трябва да съответстват на метрологичните изисквания при промяна на захранването в нормални граници.

(2) Везните, които се захранват от батерии, трябва да сигнализират, когато напрежението се понижи под необходимия минимум, и да продължават да работят правилно или да се изключват автоматично.

Чл. 18. Електронните везни, с изключение на везните от специален и висок клас на точност, на които стойността на проверочното скално деление е по-малка от 1 g, трябва да съответстват на метрологичните изисквания при висока относителна влажност в горната граница на температурния си обхват.

Чл. 19. Натоварването на везни от висок, среден и обикновен клас на точност за продължителен период не трябва да влияе върху показанието на натоварената везна или върху показанието на ненатоварената везна непосредствено след разтоварването й.

Чл. 20. При условия, различни от условията по чл. 15 - 19, везните трябва да функционират правилно или да се изключват автоматично.

Раздел II. Конструктивни изисквания

Чл. 21. Конструирането и изработването на везните трябва да бъде такова, че те да запазват метрологичните си характеристики, когато се инсталират и използват правилно, при условията на околната среда, за които са били предвидени. Резултатът от измерване на масата винаги трябва да бъде показан.

Чл. 22. (1) При възникване на смущения електронните везни не трябва да показват значителни грешки или трябва автоматично да ги откриват и показват.

(2) При автоматично откриване на значителна грешка електронните везни трябва да сигнализират със звуков или светлинен сигнал, който да продължава, докато операторът предприеме коригиращи действия или грубата грешка изчезне.

Чл. 23. (1) Изискванията на чл. 21 и 22 трябва да се изпълняват за период, определен от производителя в зависимост от предвидения начин на използване на везната.

(2) Цифровите електронни устройства трябва да контролират операциите в процеса на измерване, показващите устройства и всяко запаметяване и прехвърляне на данни от измерване.

(3) При автоматично откриване на значителна грешка от стареене електронните везни трябва да сигнализират със звуков или светлинен сигнал, който да продължава, докато операторът не предприеме коригиращи действия или грешката от стареене не изчезне.

Чл. 24. Свързването на електронните везни с външни устройства чрез подходящ интерфейс не трябва да влияе на метрологичните им характеристики.

Чл. 25. (1) Везните не трябва да имат характеристики, които улесняват възможността за измами при тяхното използване, като възможностите за неумишлени злоупотреби трябва да бъдат сведени до минимум. Всички устройства, които не трябва да бъдат демонтирани или настройвани от потребителя, трябва да бъдат защитени от такива действия.

(2) Везните трябва да бъдат конструирани така, че контролът, предвиден в наредбата, да може да се извършва без затруднения.

Чл. 26. (1) Показанието на резултатите от измерване и на другите стойности на масата трябва да бъде точно, недвусмислено и да не заблуждава.

(2) Показващото устройство трябва да дава възможност за лесно отчитане на резултатите от измерване при нормални условия на използване.

(3) Наименованията и означенията на единиците, посочени в чл. 7, трябва да бъдат в съответствие с изискванията на Наредбата за единиците за измерване, разрешени за използване в Република България, като за метричен карат се използва означението "ct".

(4) Показващото устройство не трябва да има показания над стойността на максималния товар, увеличен с 9 проверочни скални деления.

(5) Спомагателно показващо устройство може да има само за стойностите вдясно от десетичния знак.

(6) Показващо устройство с повишена разделителна способност може да се използва само временно, като по време на неговото действие не трябва да е възможно отпечатване на резултата от измерване.

(7) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2005 г.) Допълнителни показания са разрешени само ако не могат погрешно да се възприемат като основни.

(8) Отпечатаните резултати трябва да бъдат точни, недвусмислени и ясно идентифицирани. Печатът трябва да бъде ясен, четлив, неизтриваем и траен.

Чл. 27. Везните, когато е необходимо, трябва да имат устройства за нивелиране и нивелир, чиято чувствителност да дава възможност за правилното им инсталиране.

Чл. 28. Везните могат да имат устройства за нулиране, които да осъществяват прецизно настройване на нулата и да не дават възможност за неверни резултати от измерване.

Чл. 29. (1) Везните могат да имат едно или няколко устройства за тариране и само едно устройство за предварително задаване на тарата.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2005 г.) Устройствата за тариране трябва да дават възможност за нулиране на показанието и да осигуряват точно измерване на нетото. Устройството за предварително задаване на тарата трябва да осигурява точно пресмятане на нетото.

Чл. 30. (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2005 г.) Везните за директна продажба с максимален обхват не по-голям от 100 kg трябва да съответстват на следните допълнителни изисквания:

1. да показват цялата съществена информация за измерването и в случаите на везни с пресмятане на цената да показват ясно на купувача пресмятането на цената на стоките, които той купува;

2. цената за плащане, ако е показана, да бъде точно пресметната;

3. везните за пресмятане на цената за плащане да показват необходимата информация достатъчно дълго, така че купувачът да може да я прочете правилно;

4. везните за пресмятане на цената за плащане могат да извършват и други операции, различни от операциите при измерването, само когато всички показания, свързани с тези операции, са отпечатани ясно, недвусмислено и са подходящо групирани върху касовата бележка или етикета, които се дават на купувача;

5. везните не трябва да имат характеристики, които да водят пряко или косвено до показания, чиято интерпретация не е лесна или е двусмислена;

6. везните да осигуряват защита на купувача от неверни резултати от измерване при търговски плащания, дължащи се на неправилното им функциониране;

7. не се разрешават спомагателни показващи устройства и устройства с повишена разделителна способност;

8. (изм. - ДВ, бр. 1 от 2005 г.) допълнителни устройства се разрешават, само ако те не могат да доведат до използване с цел измама;

9. везни, подобни на везните за директна продажба, които не отговарят на изискванията на този член, да имат в близост до показващото устройство траен надпис: "Забранени за директна продажба".

Чл. 31. Етикетиращите везни трябва да отговарят на изискванията за везни за директна продажба, които пресмятат цената за плащане, доколкото тези изисквания се отнасят и до тях. Отпечатването на цената върху етикета не трябва да бъде възможно под минималния товар на везната.

 

Глава трета.
ОЦЕНЯВАНЕ И УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

Чл. 32. (1) Лицата, които пускат на пазара и/или пускат в действие везни, трябва да оценят съответствието им със съществените изисквания на глава втора чрез прилагане на следните процедури за оценяване на съответствие:

1. "Изследване на типа" по приложение № 4 и "Осигуряване качеството на производството" по приложение № 5, или

2. "Изследване на типа" по приложение № 4 и "Проверка на продукта" по приложение № 6, или

3. "Проверка на единичен продукт" по приложение № 7 - за везни със специфично приложение.

(2) Процедурата "Изследване на типа" не е задължителна за везни, които нямат електронни устройства или устройството за измерване на товара не използва пружина за уравновесяване на товара.

(3) Лицата, които пускат на пазара и/или пускат в действие везни по чл. 2, ал. 1, т. 1, съставят техническото досие, необходимо за прилагане на процедурите по ал. 1. Всички документи, свързани с прилагането на процедурите по ал. 1, се представят на български език.

(4) Техническото досие представя по разбираем начин информация за конструкцията, производството и действието на везните, като в зависимост от нуждите на оценяване на съответствието им със съществените изисквания може да съдържа:

1. общо описание на типа;

2. конструктивни и производствени чертежи, чертежи и схеми на вградените устройства, елементи, електрически вериги и т.н.;

3. описания и обяснения на чертежите и схемите и начина на работа на везната;

4. списък на стандартите по чл. 5, приложени изцяло или частично, и описание на техническите решения, приети от производителя за осигуряване на съответствието със съществените изисквания, когато стандартите по чл. 5 не са приложени;

5. резултатите при изчисляване на конструкцията, изследванията и т.н.;

6. протоколите от изпитванията;

7. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2007 г.) ЕО сертификатите за одобрен тип и резултатите от изпитванията на везни, съдържащи елементи, идентични на елементите в конструктивните чертежи.

Чл. 33. (1) Процедурите за оценяване на съответствието по чл. 32, ал. 1 се извършват при производителя или на всяко друго място, ако:

1. транспортирането на везните до мястото на пускането им в действие не изисква разглобяване на везните;

2. при пускането в действие на везните не се изисква сглобяването им или не се извършват други технически монтажни дейности, които могат да променят метрологичните им характеристики;

3. земното ускорение на мястото на пускане в действие на везните е взето под внимание;

4. метрологичните характеристики на везните не зависят от земното ускорение.

(2) Във всички други случаи процедурите по оценяване на съответствието се извършват на мястото на пускане в действие на везните.

Чл. 34. Когато метрологичните характеристики на везните зависят от земното ускорение, процедурите по чл. 32, ал. 1 могат да се извършват на два етапа, като вторият етап включва изследванията и изпитванията, чиито резултати зависят от земното ускорение, и се извършва на мястото на пускане в действие. Първият етап включва всички останали изследвания и изпитвания, които се извършват при производителя или на всяко друго място.

Чл. 35. (1) Когато производителят е избрал една от процедурите по чл. 32, ал. 1 да се изпълни на два етапа съгласно чл. 34 и лицата, получили разрешение за оценяване на съответствието, са различни, везната, която е преминала първия етап на процедурата, трябва да носи идентификационния номер на лицето, получило разрешение за оценяване на съответствието, участвало в този етап.

(2) Лицето, получило разрешение за оценяване на съответствието, участвало на първия етап на процедурата, издава за всяка везна сертификат, който съдържа необходимата информация за идентификация на везната и за извършените изследвания и изпитвания.

(3) Лицето, получило разрешение за оценяване на съответствието, което участва на втория етап на процедурата, извършва изследванията и изпитванията, които още не са извършени.

(4) Производителят или неговият упълномощен представител гарантира, че при поискване е в състояние да предостави сертификатите за съответствие, издадени от лицата, получили разрешение за оценяване на съответствието.

(5) Когато производителят е избрал процедурата за оценяване на съответствието "Осигуряване качеството на производството" на първия етап, той може на втория етап да продължи със същата процедура или да избере процедура за оценяване на съответствието "Проверка на продукта".

(6) Маркировката за съответствие се нанася на везната при завършване на втория етап заедно с идентификационния номер на лицето, получило разрешение за оценяване на съответствието, взело участие на втория етап.

Чл. 36. (1) Маркировката за съответствие и надписите по приложение № 8 се нанасят на видимо място върху всяка везна или върху поставена върху везната табела.

(2) В случаите, когато надписите са поставени върху табели, при снемане табелите се разрушават, а когато снемането им е възможно без разрушаване, върху тях се поставят пломба и контролен знак.

(3) Надписите трябва да бъдат видими, четливи и неизтриваеми.

Чл. 37. Всички устройства за измерване на товара, които са свързани или могат да бъдат свързани с едно или повече устройства за приемане на товара, трябва да имат надписи, които идентифицират съответстващите им устройства за приемане на товара.

Чл. 38. (1) Когато везна по чл. 2, ал. 1, т. 1 има вградени устройства или е свързана с устройства, които не подлежат на оценяване на съответствието със съществените изисквания, върху всяко от тези устройства се нанася знак за ограничено използване по приложение № 8, буква "В". Този знак трябва да бъде ясен, четлив и неунищожаем.

(2) За везните по чл. 2, ал. 1, т. 2 не се нанася маркировка за съответствие и се поставят надписите съгласно приложение № 8, буква "Б".

 

Глава четвърта.
РЕД ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ НА ЛИЦА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО И ПРОВЕРКИ ЗА СПАЗВАНЕ НА УСЛОВИЯТА, ПРИ КОИТО Е ИЗДАДЕНО РАЗРЕШЕНИЕТО (В СИЛА ОТ 01.07.2004 Г., ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 24 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 21.03.2006 Г.)

Чл. 39. (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) Лицето, което кандидатства за получаване на разрешение за оценяване съответствието на везни с неавтоматично действие, трябва да отговаря на изискванията на чл. 10, ал. 1 ЗТИП, на БДС ЕN 45011, БДС ЕN 45012 и БДС ЕN ISO/IEC 17025 в зависимост от процедурите и продуктите, за които кандидатства, и:

1. да може да изпълнява една или повече процедури за оценяване съответствието на везни с неавтоматично действие;

2. да има методики и инструкции за изпитване на везни с неавтоматично действие, когато не се прилагат стандартите по чл. 5;

3. да има най-малко един компетентен одитор, който да отговаря на изискванията на БДС EN ISO 19011 и да има опит в областта на везни с неавтоматично действие при извършване оценката на внедрената система по качеството, когато това се изисква от процедурата за оценяване на съответствието, за която кандидатства;

4. да е независимо от всички колективи, групи или отделни лица, имащи пряк или косвен интерес от неавтоматичните везни, свързан с извършване на изпитвания, изготвяне на протоколи, издаване на сертификати, одобрения и надзор, изисквани от наредбата;

5. да има наръчник на системата по качеството, който да отразява и прилагането на процедурите за оценяване съответствието на везни.

Чл. 40. (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г.) Лицето по чл. 39 подава до председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) писмено заявление, в което се посочват продуктите и процедурите, за които желае да получи разрешение. Към заявлението се прилагат:

1. (изм. - ДВ, бр. 50 от 2014 г.) единен идентификационен код (ЕИК) по чл. 23 от Закона за търговския регистър, или копие от акта за създаването, когато лицето е създадено с акт на Министерския съвет;

2. справка в табличен вид, съдържаща видовете продукти, приложимите за тях съществени изисквания, хармонизираните стандарти или методиките и инструкциите за измерване и изпитване, които ще се прилагат при оценяване на съответствието;

3. копия от трудови и граждански договори на персонала, документи за завършено образование, допълнително придобита квалификация и професионална автобиография, както и справка относно неговата компетентност и опит за извършване оценяване на съответствието по заявения обхват;

4. справка за техническите средства за извършване на изпитвания като част от процедурите за оценяване на съответствието, с които разполагат собствените му лаборатории и/или лабораториите, с които има сключени договори;

5. копие от сключените договори с подизпълнители, когато има такива;

6. копие от сертификатите за акредитация на лабораториите, когато има такива;

7. декларации на лицето и на наетия от него персонал за обстоятелствата по чл. 10, ал. 1, т. 3, 5 и 8 ЗТИП;

8. (изм. - ДВ, бр. 50 от 2014 г.) удостоверение от съответните компетентни органи за обстоятелствата по чл. 10, ал. 1, т. 7 ЗТИП;

9. копие от договора за застраховка за вредите, които могат да настъпят вследствие на неизпълнение на задълженията му, свързани с дейностите по оценяване на съответствието;

10. списък на стандартите по чл. 5, които притежава, отнасящи се до продуктите, посочени в заявлението;

11. методики и инструкции за изпитване на продуктите, когато не се прилагат стандартите почл. 5;

12. копие от документи, удостоверяващи завършено образование, обучение за одитори, професионален и одиторски опит съгласно изискванията на БДС EN ISO 19011, на одитора, който ще извършва оценяване на внедрената система по качеството, когато това се изисква от процедурата за оценяване на съответствието;

13. наръчник и процедурите на системата по качеството;

14. документираните процедури за оценяване на съответствието, за които кандидатства;

15. (изм. - ДВ, бр. 40 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г.) документ за платена такса за установяване съответствието на документите с изискванията на чл. 10, ал. 1 и 2 ЗТИП по чл. 27, ал. 1 от Тарифа № 11 за таксите, които се събират в системата на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор по Закона за държавните такси, утвърдена с Постановление № 97 на Министерския съвет от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 50 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 10 от 2000 г., бр. 94 и 115 от 2002 г., бр. 17 и 49 от 2003 г.).

(2) В случаите по чл. 11, ал. 2 ЗТИП лицето, което кандидатства за получаване на разрешение за оценяване на съответствието, подава до председателя на ДАМТН заявлението по ал. 1, придружено от:

1. документите по ал. 1, т. 1 - 6, 8 - 12, 14 и 15;

2. сертификат за акредитация от орган по акредитация в зависимост от продуктите и процедурите, за които кандидатства:

а) за "Изследване на типа" (приложение № 4) - по стандарти БДС EN 45011 и БДС EN ISO/IEC 17025;

б) за "Осигуряване качеството на производството" (приложение № 5) - по стандарт БДС EN 45012;

в) за "Проверка на продукта" (приложение № 6) - по стандарти БДС EN 45011 и БДС EN ISO/IEC 17025;

г) за "Проверка на единичен продукт" (приложение № 7) - по стандарти БДС ЕN 45011 и БДС EN ISO/IEC 17025.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г.) При положителен резултат от проверките на документите по ал. 1 и 2 кандидатът за издаване на разрешение за оценяване на съответствието внася такси за извършване проверка на място за установяване на техническата компетентност и способността за изпълнение на заявените процедури, определени в чл. 27, ал. 1 от Тарифа № 11 за таксите, които се събират в системата на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор по Закона за държавните такси.

Чл. 41. (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) (1) Оценяването на изпълнението на изискванията на чл. 39 се извършва съгласно процедура, утвърдена от председателя на ДАМТН, която се предоставя на заявителя.

(2) В срок 6 месеца от получаването на документите по чл. 40 председателят на ДАМТН издава разрешение за извършване оценяване съответствието на продуктите или отказва издаването му с мотивирана заповед.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г.) При издаване на разрешението за оценяване съответствието на везни с неавтоматично действие се заплащат такси, определени в чл. 27, ал. 1 от Тарифа № 11 за таксите, които се събират в системата на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор по Закона за държавните такси.

(4) Разрешението за оценяване на съответствието не може да се прехвърля или преотстъпва на други физически или юридически лица.

Чл. 42. (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г.) ДАМТН проверява периодично лицето, получило разрешение за оценяване на съответствието, за спазване на условията, при които е получило разрешението, и за изпълнение на процедурите за оценяване на съответствието.

(2) Проверките по ал. 1 са планови и извънредни и се извършват от комисия, определена със заповед на председателя на ДАМТН.

(3) Плановите проверки на лицето по ал. 1 се извършват най-малко веднъж годишно от датата на издаване на разрешението съгласно годишен график за проверки и обхващат:

1. изпълнените процедури за оценяване на съответствието;

2. функционирането на системата по качеството;

3. състоянието на техническите средства за измерване и изпитване;

4. актуалността на прилаганите стандарти;

5. взаимодействието с подизпълнителите и дейността им като част от процедурите за оценяване на съответствието;

6. постъпилите жалби, възражения, рекламации и начините за тяхното уреждане;

7. издадените сертификати и одобрения в резултат на извършените процедури за оценяване на съответствието.

(4) Извънредните проверки по чл. 14в, ал. 2 ЗТИП се извършват на място при лицата по ал. 1 и обхващат:

1. допуснатите несъответствия с изискванията на чл. 10 ЗТИП, за които е постъпила информация, причините за възникването им и начините за тяхното отстраняване;

2. пропуски при изпълнение на процедурите за оценяване на съответствието;

3. възможността на лицето, получило разрешение за оценяване на съответствието, да продължава да извършва дейността си по оценяване на съответствието.

(5) При извършване на проверките по ал. 3 и 4 лицето, получило разрешение за оценяване съответствието на везни с неавтоматично действие, заплаща разходите за командироване на експертите от комисията по ал. 2.

(6) В случаите, когато комисията констатира нарушения по чл. 14в, ал. 4 и чл. 15 ЗТИП, тя изготвя и представя на председателя на ДАМТН доклад за временно спиране на дейността или за отнемане разрешението на лицето по ал. 1.

Чл. 43. (Нов - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) Лицето, получило разрешение за оценяване съответствието на продуктите, е длъжно до 31 януари следващата година да представя годишен доклад за дейността си, който обхваща общия брой на извършените оценки за съответствието по видове продукти и процедури за оценяване на съответствието, списък на издадените сертификати и одобрения, отказите за издаване на сертификат и/или одобрения, общия брой на предявените жалби, възражения, рекламации и предприетите действия по уреждането им.

 

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на наредбата:

1. "Везна" е средство за измерване на масата на едно тяло чрез използване действието на силата на теглото на това тяло. Везната може да служи още за определяне и на други свързани с масата величини, количества, параметри или характеристики.

2. "Везна с неавтоматично действие" е везна, която изисква намесата на обслужващо лице по време на измерването.

3. "Реално скално деление" е стойност, изразена в единици за маса, която съответства на разликата между стойностите на два последователни скални знака за аналогово показание или на разликата между две последователни стойности на цифровото показание.

4. "Проверочно скално деление" е стойност, изразена в единици за маса, която се използва за определяне класа на точност и за проверка на везната.

 

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 2. (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2005 г.) Наредбата се приема на основаниечл. 7, ал. 1 от Закона за техническите изисквания към продуктите и влиза в сила от 1 януари 2007 г., с изключение на глава четвърта, която влиза в сила от 1 юли 2004 г.

§ 3. (1) Лицата, които пускат на пазара и/или пускат в действие везни с неавтоматично действие от одобрен тип, са длъжни да ги приведат в съответствие със съществените изисквания на наредбата до влизането й в сила.

(2) Везните с неавтоматично действие от одобрен тип в употреба могат да се използват, ако при последваща проверка съответстват на изискването на чл. 13, ал. 4.

§ 4. (1) (Предишен текст на § 4 - ДВ, бр. 1 от 2005 г.) Лица, които пускат на пазара и/или пускат в действие везни с неавтоматично действие от неодобрен тип до влизането в сила на наредбата, ги заявяват за одобряване на типа и за първоначални и последващи проверки пред ДАМТН съгласно глава четвърта, раздели II и III от Закона за измерванията за установяване на съответствието им с изискванията на БДС ЕN 45501.

(2) (Нова - ДВ, бр. 1 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 37 от 2007 г.)

§ 5. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2007 г.) Наредбата въвежда разпоредбите на Директива 90/384 ЕИО от 20 юни 1990 г. относно хармонизирането на законодателството на държавите членки за везните с неавтоматично действие, изменена с Директива 93/68/ЕИО от 22 юли 1993 г.

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 52 ОТ 10 МАРТ 2006 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ (ОБН. - ДВ, БР. 24 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 21.03.2006 Г.)

§ 19. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 109 ОТ 8 МАЙ 2006 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ (ОБН. - ДВ, 40 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 05.05.2006 Г.)

§ 21. Постановлението влиза в сила от 5 май 2006 г.

КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 94 ОТ 25 АПРИЛ 2007 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 37 ОТ 2007 Г.)

§ 6. В Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на везни с неавтоматично действие, приета с Постановление № 114 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 52 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 1 и 85 от 2005 г. и бр. 24 и 40 от 2006 г.), се правят следните изменения и допълнения:

2. Навсякъде в наредбата думите "сертификат за одобрен тип", "сертификата за одобрен тип", "сертификати за одобрен тип" и "сертификатите за одобрен тип" се заменят съответно с "ЕО сертификат за одобрен тип", "ЕО сертификата за одобрен тип", "ЕО сертификати за одобрен тип" и "ЕО сертификатите за одобрен тип".

 

Приложение № 1 към чл. 8, ал. 2 и чл. 10, ал. 2


 

Клас

Стойност на

Мини-

Брой проверочни

на точ-

проверочно

мален

скални деления

ност

деление (e)

товар

Мах

 

 

(Min)

n = ---

 

 

 

e

 

 

 

Мини-

Мини-

Макси-

 

 

мална

мална

мална

 

 

стой-

стой-

стой

 

 

ност

ност

ност

Специален

0,001 g <= e

100 e

50 000

-

I

 

 

 

 

Висок

0,001 g<="" 0,05="" g<="" td="">

20 e

100

100 000

II

0,1 g <= e

50 e

5000

100 000

Среден

0,1 g <= e <= 2 g

20 е

100

10 000

III

5 g <= e

20 e

500

10 000

Обикновен

5 g <= e

10 e

100

1 000

IIII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 към чл. 12, ал. 5

i = 1, 2,............r

i е поредният номер на частичния обхват на многоинтервална везна

r e общият брой на частичните обхвати


 

Клас

Стойност на

Мини-

Брой проверочни

на точ-

проверочно

мален

скални деления

ност

деление (e)

товар

Мах

 

 

(Min)

n = ---

 

 

 

e

 

 

 

Мини-

Мини-

Макси-

 

 

мална

мална

мална

 

 

стой-

стой-

стой

 

 

ност

ност (1)

ност

 

 

 

Махi

Махi

 

 

 

n = ---

n = ---

 

 

 

ei+1

ei

Специален

0,001 g <= ei

100 e1

50 000

-

I

 

 

 

 

Висок

0,001 g <= ei <= 0,05 g

20 e1

5 000

100 000

II

0,1 g <= ei

50 e1

5 000

100 000

Среден

0,1 g <= ei

20 e1

500

10 000

III

 

 

 

 

Обикновен

5 g <= ei

10 e1

50

1 000

IIII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) При i = r се прилага съответната колона от приложение № 1, където е се заменя с еr.

 

Приложение № 3 към чл. 13, ал. 1

Максимално допустими грешки


 

 

Макси-

Товар (m)

мално

 

допус-

 

Клас I

Клас II

Клас III

Клас IIII

тима

 

 

 

 

грешка

0 <= m <= 50000 e

0 <= m <= 5000 e

0 <= m <= 500 e

0 <= m <= 50 e

± 0,5 e

50000 e < m <= 200000 e

5000 e < m <= 20000 e

500 e < m <= 2000 e

50 e < m <= 200 e

± 1,0 e

200000 e < m

20000 e < m <= 100000 e

2000 e < m <= 10000 e

200 e < m <= 1000 e

± 1,5 e

 

 

 

 

 

 

Приложение № 4 към чл. 32, ал. 1, т. 1 и 2 (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2007 г.)

Процедура за оценяване на съответствието "Изследване на типа"

1. "Изследване на типа" е процедура, при която лице, получило разрешение за оценяване на съответствието, проверява и удостоверява, че една везна, представителна за предвиденото производство, съответства на приложимите за нея изисквания на наредбата.

2. Производителят или неговият упълномощен представител подава заявление за изследване на типа само до едно лице, получило разрешение за оценяване на съответствието. Заявлението съдържа:

а) име и адрес на производителя и ако заявлението се подава от упълномощения представител - неговото име и адрес;

б) декларация, че не е подадено друго заявление за оценяване на съответствието;

в) техническото досие на везната съгласно чл. 32, ал. 4.

Заявителят предоставя на лицето, получило разрешение за оценяване на съответствието, една везна, представителна за предвиденото производство, наричана по-нататък "тип".

3. Лицето, получило разрешение за оценяване на съответствието:

а) оценява техническото досие;

б) проверява дали типът е произведен в съответствие с техническото досие;

в) съгласува със заявителя мястото, където изследванията и/или изпитванията ще бъдат извършени;

г) извършва или възлага да се извършат необходимите изследвания и/или изпитвания, за да провери дали избраните от производителя решения осигуряват съответствието със съществените изисквания на наредбата, когато не са приложени стандартите по чл. 5;

д) извършва или възлага да се извършат необходимите изследвания и/или изпитвания, за да провери дали избраните от производителя стандарти по чл. 5 са приложени правилно и осигуряват съответствие със съществените изисквания.

4. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2007 г.) Когато типът съответства на съществените изисквания на наредбата, лицето, получило разрешение за оценяване на съответствието, издава на заявителя ЕО сертификат за одобрен тип. ЕО сертификатът за одобрен тип съдържа името и адреса на заявителя, заключенията и резултатите от изследване, данните за идентифициране на типа и при необходимост - описанието на функционирането на везната. Към ЕО сертификата за одобрен тип се прилагат съответните чертежи и схеми.

ЕО сертификатът за одобрен тип има срок на валидност 10 години от датата на издаването му, като този срок може да бъде продължен за нов период от 10 години. При основни промени в конструкцията на везната, например при въвеждане на нови технически решения, срокът на валидност на ЕО сертификата за одобрен тип може да се ограничи до две години и да се продължи с три години.

5. Лицето, получило разрешение за оценяване на съответствието, уведомява периодично всички останали лица, които са получили разрешение за оценяване на съответствието, за:

а) получените заявления за изследване на типа;

б) (изм. - ДВ, бр. 37 от 2007 г.) издадените ЕО сертификати за одобрен тип;

в) отказите по заявления за изследване на типа;

г) (изм. - ДВ, бр. 37 от 2007 г.) допълненията и измененията, свързани с вече издадени ЕО сертификати за одобрен тип.

6. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2007 г.) Лицето, получило разрешение за оценяване на съответствието, уведомява незабавно всички останали лица, които са получили разрешение за оценяване на съответствието, за отменянето на вече издадени ЕО сертификати за одобрен тип.

7. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2007 г.) Другите лица, получили разрешение за оценяване на съответствието, могат да получат копие на издадените ЕО сертификати за одобрен тип заедно с приложенията към тях.

8. (изм. - ДВ, бр. 1 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2007 г.) Заявителят е длъжен да уведоми лицето, издало ЕО сертификата за одобрен тип, за всички изменения на вече одобрения тип. Измененията на одобрения тип трябва да бъдат допълнително одобрени от лицето, издало ЕО сертификата за одобрен тип, когато те влияят върху съответствието със съществените изисквания или върху предписаните условия за използване. Допълнителното одобряване се издава като допълнение към първоначалния ЕО сертификат за одобрен тип.

 

Приложение № 5 към чл. 32, ал. 1, т. 1 (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2007 г.)

Процедура за оценяване на съответствието "Осигуряване качеството на производството"

1. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2007 г.) Процедурата "Осигуряване качеството на производството" е процедура, при която производителят, който изпълнява задълженията си по т. 2, декларира, че везните съответстват на типа, описан в ЕО сертификата за одобрен тип, и на приложимите за тях изисквания на наредбата.

Производителят или неговият упълномощен представител нанася върху всяка везна маркировката за съответствие, задължителните надписи съгласно приложение № 8 и съставя декларация за съответствие.

Маркировката за съответствие се придружава винаги от идентификационния номер на лицето, получило разрешение за оценяване на съответствието, което ще извършва надзора по т. 8.

2. Производителят трябва да прилага и поддържа одобрена система по качеството на производството и подлежи на надзор по т. 8.

3. Производителят подава заявление за одобряване на системата по качество до лице, получило разрешение за оценяване на съответствието. Заявлението съдържа:

а) декларация, че ще изпълнява задълженията си, произтичащи от неговата одобрена система по качество на производството;

б) декларация, че ще поддържа ефикасна одобрената система по качеството.

Производителят предоставя на лицето, получило разрешение за оценяване на съответствието, цялата необходима информация, включително документацията на одобрената система по качеството и техническото досие на везната.

4. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2007 г.) Одобрената система по качество трябва да осигури съответствието на везните с описанието на типа в ЕО сертификата за одобрен тип и с приложимите за този тип изисквания на наредбата.

Всички елементи на системата по качество, всички изисквания и решения, приети от производителя, трябва да бъдат свързани систематично и подредени в документацията на системата по качество като правила, процедури и инструкции. Документацията на системата по качество трябва да осигури еднозначно тълкуване на програмите, плановете, наръчниците и записите. Документацията на системата по качество трябва да съдържа подробно описание на:

а) целите по качеството, организационната структура, отговорностите и правомощията на ръководството относно качеството на везните;

б) производствените процеси, методите за контрол и осигуряване на качеството и систематичните мерки, които ще се прилагат;

в) изследванията и/или изпитванията, които се извършват преди, по време и след производството на везните и тяхната периодичност;

г) средствата за непрекъснато наблюдение на качеството на везните и на ефективността на системата по качеството.

5. Лицето, получило разрешение за оценяване на съответствието, проверява и удостоверява, че системата по качество на производството на заявителя съответства на изискванията на т. 4. Счита се, че системата по качеството на производството съответства на изискванията на т. 4, когато нейните елементи съответстват на изискванията на българските стандарти, с които се въвеждат хармонизирани европейски стандарти.

Лицето, получило разрешение за оценяване на съответствието, уведомява незабавно производителя и другите лица, получили разрешение за оценяване на съответствието, за своето решение. Съобщението съдържа заключенията от оценката или в случай на отказ - основанието за това решение.

6. Производителят или неговият упълномощен представител информира непрекъснато лицето, което е оценило неговата система по качеството на производството, за всички действия, отнасящи се до системата, които водят до изменения, свързани с нови технологии, нови решения за подобряване на качеството и др.

7. Лицето, получило разрешение за оценяване на съответствието, когато оттегли одобрението си на една система по качеството, е длъжно да уведоми за това останалите лица, получили разрешение за оценяване на съответствието.

8. Производителят, който прилага одобрена система по качество на производството, подлежи на надзор за точното изпълнение на задълженията си, произтичащи от неговата одобрена система по качество.

9. Производителят трябва да осигури достъп на лицето, получило разрешение за оценяване на съответствието, при извършването на надзор на производството, контрола, изпитването и складирането на везните и да му предостави цялата необходима информация, като:

а) документацията на одобрената система по качеството;

б) техническото досие на везната;

в) записите по качество, като: протоколите от проверка, данните от изпитване и калибриране, данни за квалификацията на персонала и др.

Лицето, получило разрешение за оценяване на съответствието, осъществява периодични одити най-малко веднъж на две години, за да се увери, че производителят поддържа и прилага системата по качеството. За извършения одит то съставя доклад, който се предоставя на производителя.

Освен плановия надзор лицето може да извършва внезапни проверки на производителя, при които могат да бъдат извършени пълни или частични одити. За този надзор и за извършения одит се съставя доклад, който се предоставя на производителя.

10. Лицето, получило разрешение за оценяване на съответствието, трябва да гарантира, че производителят поддържа и прилага одобрената система по качеството.

 

Приложение № 6 към чл. 32, ал. 1, т. 2 (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2007 г.)

Процедура за оценяване на съответствието "Проверка на продукта"

1. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2007 г.) "Проверка на продукта" е процедура, при която производителят или неговият упълномощен представител осигурява и декларира, че везните, които са проверени в съответствие с т. 3, съответстват на типа, описан в ЕО сертификата за одобрен тип, ако има такъв, и на приложимите за тях изисквания на наредбата.

2. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2007 г.) Производителят трябва да предприеме всички необходими мерки при производството, за да осигури съответствието на везните с типа, описан в ЕО сертификата за одобрен тип, ако има такъв, и с приложимите за тях изисквания на наредбата. Производителят или неговият упълномощен представител трябва да нанесе върху всяка везна маркировката за съответствие и да състави декларация за съответствие.

3. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2007 г.) Лицето, получило разрешение за оценяване на съответствието, извършва всички необходими изследвания и изпитвания, за да провери съответствието на всяка везна с ЕО сертификата за одобрен тип, ако има такъв, и с приложимите за нея изисквания на наредбата.

4. За везни, които не подлежат на оценка на съответствието по процедура "Изследване на типа", техническото досие по чл. 32, ал. 4 се предоставя на лицето, получило разрешение за оценяване на съответствието по тази процедура, по негово искане.

5. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2007 г.) Лицето, получило разрешение за оценяване на съответствието, извършва за всяка везна изследванията и изпитванията, посочени в стандартите по чл. 5, или извършва еквивалентни изпитвания, за да оцени съответствието й с типа, описан в ЕО сертификата за одобрен тип, ако има такъв, и с приложимите за нея изисквания на наредбата.

6. Лицето, получило разрешение за оценяване на съответствието, нанася или изисква да се нанесе неговият идентификационен номер върху всяка везна, чието съответствие с изискванията е установено, и издава сертификат за съответствие за извършените изпитвания.

7. Производителят или неговият упълномощен представител трябва да предостави при поискване сертификатите за съответствие.

 

Приложение № 7 към чл. 32, ал. 1, т. 3 (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2005 г.)

Процедура за оценяване на съответствието "Проверка на единичен продукт"

1. "Проверка на единичен продукт" е процедура, при която производителят или негов упълномощен представител осигурява и декларира, че везната, конструирана за специфично приложение, за която е издадено удостоверението по т. 2, съответства на приложимите за нея изисквания на наредбата. Производителят или неговият упълномощен представител трябва да нанесе върху везната маркировката за съответствие и да състави декларация за съответствие.

2. (изм. - ДВ, бр. 1 от 2005 г.) Лицето, получило разрешение за оценяване на съответствието, извършва изследванията и изпитванията съгласно стандартите по чл. 5 или извършва еквивалентни изпитвания, за да провери съответствието на везната със съществените изисквания.

Лицето, получило разрешение за оценяване на съответствието, нанася или иска да се нанесе неговият идентификационен номер на везната, чието съответствие с изискванията е установено, и издава сертификат за съответствие за извършените изпитвания.

3. С помощта на техническото досие по чл. 32, ал. 4 се установява съответствието на конструкцията, изработването и начина на работа на везната със съществените изисквания. Техническото досие трябва да бъде предоставено на лицето, получило разрешение за оценяване на съответствието, при поискване.

4. (изм. - ДВ, бр. 1 от 2005 г.) Производителят или неговият упълномощен представител трябва да предостави при поискване сертификатите за съответствие.

 

Приложение № 8 към чл. 36 и 38 (Доп. - ДВ, бр. 1 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2007 г.)

Надписи и означения

А. Везни, за които се прилагат процедурите за оценяване на съответствието

1. Върху везните по чл. 2, ал. 1, т. 1 трябва да се нанесат:

а) маркировката за съответствие и идентификационните номера на лицата, получили разрешение за оценяване на съответствието, извършили надзора или проверката на везната;

маркировката и означенията се групират винаги заедно по съответния начин;

б) метрологичен знак с формата на квадрат със страна 12,5 mm с вписана в полето на знака черна буква М; полето на знака е със зелен цвят.

2. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2007 г.) Задължително се нанасят следните надписи и означения:

а) (доп. - ДВ, бр. 1 от 2005 г.) номерът на ЕО сертификата за одобрен тип, ако има такъв;

б) наименованието или идентификацията на производителя;

в) класа на точност, ограден с овал или с две хоризонтални линии, затворени от две полудъги;

г) максималният товар на везната, означен с "Мах ...";

д) минималният товар на везната, означен с "Мin ...";

е) стойността на проверочното скално деление, означена с "е =...";

ж) последните две цифри на годината, през която маркировката за съответствие е нанесена.

3. При необходимост се нанасят и:

а) фабричният номер на везната;

б) идентификационните номера на всяко устройство, ако везната се състои от отделни взаимно свързани устройства;

в) стойността на реалното скално деление, ако е различно от стойността на проверочното скално деление, означена с "d = ...";

г) максималният обхват на добавената тара, означен с "Т = +...";

д) максималният обхват на изваждащата тара, ако е различен от максималния товар на везната, означен с "Т = -...";

е) стойността на деление на устройството за тариране, ако тя се различава от стойността на реалното скално деление, означена с "dT = ...";

ж) граничният товар, ако той се различава от максималния товар на везната, означен с "Lim = ...";

з) специфичният температурен обхват, като "... °С/... °С";

и) предавателното число между устройството за приемане на товара и устройството за измерване на товара.

4. Везните трябва да имат подходящи места за поставяне на знака за съответствие и/или на табелите с надписи, които да са видими при нормалната работа на везната.

5. Максималният товар на везната Мах ..., минималният товар Min ..., стойността на проверочното скално деление е ... и стойността на реалното скално деление d ... се нанасят и в близост до показващото устройство, ако те вече не са показани в него.

6. Всички устройства за измерване на товара, които са свързани или могат да бъдат свързани към едно или няколко устройства за приемане на товара, трябва да носят предвидените за тях означения.

Б. Везни, за които не се прилагат процедурите за оценяване на съответствието

1. Всички везни по чл. 2, ал. 1, т. 2 трябва да носят следните надписи:

а) наименование или идентификация на производителя;

б) максимален товар, означен с "Мах ...".

В. Знакът за ограничено използване има формата на квадрат със страна 25 mm. Полето на знака е с червен цвят. В полето на знака се изписва черна буква М, задраскана с две диагонални черти.