НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА ТЕЧНИТЕ ГОРИВА, УСЛОВИЯТА, РЕДА И НАЧИНА ЗА ТЕХНИЯ КОНТРОЛ

В сила от 01.10.2003 г. Приета с ПМС № 156 от 15.07.2003 г. Обн. ДВ. бр.66 от 25 Юли 2003г., изм. ДВ. бр.69 от 23 Август 2005г., изм. ДВ. бр.78 от 30 Септември 2005г., изм. ДВ. бр.40 от 16 Май 2006г., изм. ДВ. бр.76 от 21 Септември 2007г., изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.36 от 10 Май 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.55 от 20 Юли 2012г., изм. ДВ. бр.103 от 28 Декември 2012г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С наредбата се уреждат:

1. (доп. - ДВ, бр. 76 от 2007 г., в сила от 21.09.2007 г.) техническите изисквания, нормите за съдържание на олово, сяра и други вредни за околната среда вещества (замърсители), наричани общо изисквания за качество, на които трябва да съответстват течните горива, произведени, внесени за потребление, транспортирани, разпространявани, съхранявани и/или използвани в Република България;

2. оценяването и удостоверяването на съответствието на течните горива с изискванията за качество;

3. (доп. - ДВ, бр. 76 от 2007 г., в сила от 21.09.2007 г.) условията, редът и начинът за контрол на качеството на течните горива след тяхното производство, при внос - след освобождаване от митнически контрол, при разпространението и/или съхранението им, включително на бензиностанции и в резервоари на горивни инсталации.

Чл. 2. (1) (Доп. - ДВ, бр. 76 от 2007 г., в сила от 21.09.2007 г., доп. - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) Изискванията на наредбата се прилагат за течни горива от нефтен или биологичен произход и техните смеси:

1. автомобилни бензини;

2. горива за дизелови двигатели;

3. (нова - ДВ, бр. 76 от 2007 г., в сила от 21.09.2007 г.) биодизел;

4. (нова - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) биодизел за отопление;

5. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 76 от 2007 г., в сила от 21.09.2007 г., предишна т. 4 - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) газьоли за промишлени и комунални цели;

6. (нова - ДВ, бр. 69 от 2005 г., в сила от 23.08.2005 г., предишна т. 4 - ДВ, бр. 76 от 2007 г., в сила от 21.09.2007 г., предишна т. 5, изм. - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) газьоли за извънпътна техника, кораби, плаващи по вътрешните водни пътища, трактори и плавателни съдове за отдих;

7. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 69 от 2005 г., в сила от 23.08.2005 г., предишна т. 5, изм. - ДВ, бр. 76 от 2007 г., в сила от 21.09.2007 г., предишна т. 6 - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) корабни горива: леки корабни дизелови горива, корабни дизелови горива и корабни остатъчни горива;

8. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 69 от 2005 г., в сила от 23.08.2005 г., предишна т. 6 - ДВ, бр. 76 от 2007 г., в сила от 21.09.2007 г., предишна т. 7 - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) котелни горива;

9. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 69 от 2005 г., в сила от 23.08.2005 г., предишна т. 7 - ДВ, бр. 76 от 2007 г., в сила от 21.09.2007 г., предишна т. 8 - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) тежки горива.

(2) Изискванията на наредбата не се прилагат за:

1. (изм. и доп. - ДВ, бр. 76 от 2007 г., в сила от 21.09.2007 г.) течните горива по ал. 1, които подлежат на преработка в рафинерии или са предназначени за преработка преди окончателното им изгаряне;

2. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2005 г., в сила от 23.08.2005 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2007 г., в сила от 21.09.2007 г.) течни горива, предназначени за научни изследвания и изпитвания;

3. (нова - ДВ, бр. 76 от 2007 г., в сила от 21.09.2007 г.) течни горива, употребявани от кораби, които извършват спасителни операции;

4. (нова - ДВ, бр. 76 от 2007 г., в сила от 21.09.2007 г., доп. - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) течни горива, употребявани от кораби в аварийно състояние, при условие че във възможно най-кратък срок са предприети мерки за отстраняване на аварията, както и мерки за предотвратяване или намаляване на емисиите от изгарянето на горивото;

5. (нова - ДВ, бр. 76 от 2007 г., в сила от 21.09.2007 г.) течни горива, употребявани от кораби, които използват одобрени технологии за намаляване на емисиите;

6. (нова - ДВ, бр. 76 от 2007 г., в сила от 21.09.2007 г., доп. - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) течни горива, произведени в страната и предназначени за износ, включително за износ в корабните товарни танкове;

7. (нова - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) течни горива, предназначени за създаване, съхраняване и обновяване на държавни резерви, военновременни и задължителни запаси, единствено по отношение на тяхното смесване с биодизел и биоетанол;

8. (нова - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) течни горива, предназначени за нуждите на авиацията, корабоплаването и железопътния транспорт, единствено по отношение на тяхното смесване с биодизел и биоетанол.

(3) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) Изключението по ал. 2, т. 4 не се прилага, ако собственикът или капитанът на кораба са причинили аварията умишлено или поради небрежност.

Чл. 3. Течните горива се пускат на пазара само когато не застрашават здравето на хората, околната среда, техническата изправност на превозните средства и инсталациите, в които се използват, и когато е осигурена защитата на потребителите.

Чл. 4. (1) Лицата, които пускат течни горива на пазара, са длъжни да осигурят, гарантират и оценят съответствието им с изискванията за качество.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 76 от 2007 г., в сила от 21.09.2007 г.) Лицата, които пускат течни горива на пазара, са длъжни да съставят декларация за съответствие с изискванията за качество за всяка партида.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 76 от 2007 г., в сила от 21.09.2007 г.) Течните горива при пускането им на пазара, разпространението, транспортирането, съхранението и използването им се придружават от декларацията за съответствие.

Чл. 5. (Доп. - ДВ, бр. 69 от 2005 г., в сила от 23.08.2005 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2007 г., в сила от 21.09.2007 г.) Лицата, които разпространяват, транспортират, съхраняват и/или използват течни горива в местата по чл. 15, са длъжни да извършват тези дейности с течни горива, които съответстват на изискванията за качество, придружени са с декларация за съответствие на всяка партида и са с наименования и предназначение, определени в чл. 6 и § 1, т. 1 - 7 от допълнителната разпоредба.

 

Глава втора.
ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАЧЕСТВО НА ТЕЧНИТЕ ГОРИВА

Чл. 6. Течните горива трябва да отговарят на следните изисквания за качество:

1. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2005 г., в сила от 23.08.2005 г.) автомобилни бензини съгласноприложение № 1;

2. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2005 г., в сила от 23.08.2005 г.) горива за дизелови двигатели съгласноприложение № 2;

3. (нова - ДВ, бр. 76 от 2007 г., в сила от 21.09.2007 г.) биодизел съгласно приложение № 3;

4. (нова - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) биодизел за отопление съгласноприложение № 4;

5. (предишна т. 3, изм. - ДВ, бр. 76 от 2007 г., в сила от 21.09.2007 г., предишна т. 4, изм. - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) газьоли за промишлени и комунални цели съгласноприложение № 5;

6. (нова - ДВ, бр. 69 от 2005 г., в сила от 23.08.2005 г., предишна т. 4, изм. - ДВ, бр. 76 от 2007 г., в сила от 21.09.2007 г., предишна т. 5, изм. - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) газьоли за извънпътна техника, кораби, плаващи по вътрешните водни пътища, трактори и плавателни съдове за отдих съгласно техническите спецификации на производителите със съдържание на сяра до 10 mg/kg;

7. (предишна т. 4, изм. - ДВ, бр. 69 от 2005 г., в сила от 23.08.2005 г., предишна т. 5, изм. - ДВ, бр. 76 от 2007 г., в сила от 21.09.2007 г., предишна т. 6, изм. - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) корабни горива:

а) леки корабни дизелови горива марка ISO-F съгласно приложение № 6 със съдържание на сяра до 0,1 % (m/m);

б) корабни дизелови горива марка ISO-F съгласно приложение № 6 със съдържание на сяра до 1,0 % (m/m) - до 31 декември 2014 г., и до 0,1 % (m/m) - от 1 януари 2015 г.;

в) корабни остатъчни горива марка ISO-F съгласно приложение № 7;

8. (предишна т. 5, изм. - ДВ, бр. 69 от 2005 г., в сила от 23.08.2005 г., предишна т. 6, изм. - ДВ, бр. 76 от 2007 г., в сила от 21.09.2007 г., предишна т. 7, изм. - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) котелни горива съгласно приложение № 8;

9. (предишна т. 6, изм. и доп. - ДВ, бр. 69 от 2005 г., в сила от 23.08.2005 г., предишна т. 7, изм. - ДВ, бр. 76 от 2007 г., в сила от 21.09.2007 г., предишна т. 8 - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) тежки горива съгласно определението по § 1, т. 7 от допълнителната разпоредба и техническите спецификации на производителите със съдържание на сяра:

а) (изм. - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) до 3,0 % (m/m) - до 31 декември 2011 г.;

б) до 1,0 % (m/m) - от 1 януари 2012 г.;

10. (нова - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) съдържанието на металната добавка метилциклопентадиенил манган трикарбонил (ММТ) в автомобилните бензини е:

а) до 6 mg манган на литър - до 31 декември 2013 г.;

б) до 2 mg манган на литър - от 1 януари 2014 г.

Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2005 г., в сила от 23.08.2005 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2007 г., в сила от 21.09.2007 г.) Методите за изпитване, посочени в приложенията към чл. 6, имат установена точност. За резултатите от отделните изпитвания се прилагат критериите на БДС EN ISO 4259.

 

Глава трета.
ОЦЕНЯВАНЕ И УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ТЕЧНИТЕ ГОРИВА С ИЗИСКВАНИЯТА ЗА КАЧЕСТВО

Чл. 8. Оценяването на съответствието на течните горива с изискванията за качество към тях се извършва от лицата, които ги пускат на пазара.

Чл. 9. (1) Оценяването на съответствието на течните горива с изискванията за качество се извършва след изпитване на представителна проба от всяка партида течно гориво.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2005 г., в сила от 23.08.2005 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2007 г., в сила от 21.09.2007 г.) Вземането на проби от резервоари и тръбопроводи е съгласно БДС EN ISO 3170 и БДС EN ISO 3171.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2007 г., в сила от 21.09.2007 г.) Изпитванията на взетите проби от течни горива се извършват от лаборатории, акредитирани от Изпълнителна агенция "Българска служба по акредитация"(ИА "БСА") или от чуждестранен орган за акредитация, който е страна по споразумение за взаимно признаване в организация, на която е член и ИА "БСА".

(4) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) Протоколите от изпитване трябва да съдържат позоваване на предоставената акредитация.

Чл. 10. (1) (Доп. - ДВ, бр. 69 от 2005 г., в сила от 23.08.2005 г., доп. - ДВ, бр. 76 от 2007 г., в сила от 21.09.2007 г.) Въз основа на резултатите от изпитванията лицата, които пускат течни горива на пазара, съставят декларация за съответствие за всяка партида, която удостоверява, че течното гориво съответства на изискванията за качество по чл. 6 и на определенията по § 1, т. 1 - 7 от допълнителната разпоредба.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2005 г., в сила от 23.08.2005 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2007 г., в сила от 21.09.2007 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) Съдържанието на декларацията за съответствие е посочено в приложение № 9.

Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2005 г., в сила от 23.08.2005 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) Лицата, които пускат течни горива на пазара, са длъжни да съхраняват декларацията за съответствие и протоколите от изпитванията на акредитираните лаборатории най-малко 2 години от датата на тяхното издаване.

Чл. 12. (1) (Доп. - ДВ, бр. 76 от 2007 г., в сила от 21.09.2007 г.) Лицата, които пускат течни горива на пазара, са длъжни да предоставят декларацията за съответствие или заверено копие от нея на лицата, които транспортират, разпространяват, съхраняват и/или използват течни горива.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2005 г., в сила от 23.08.2005 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2007 г., в сила от 21.09.2007 г.) Лицата по ал. 1 и лицата, които разпространяват течни горива на пазара, са длъжни да предоставят заверено копие на декларацията за съответствие на разпространяваната от тях партида течно гориво, като задължително вписват в нея количеството и лицето, на което течното гориво се предоставя за последващо разпространение, съхранение, използване, датата и номера на документа за експедиция.

(3) (Нова - ДВ, бр. 69 от 2005 г., в сила от 23.08.2005 г.) Лицата по ал. 2 са длъжни да вписват номера и датата на декларацията за съответствие на партидата течно гориво във всички други документи, които го придружават.

(4) (Нова - ДВ, бр. 69 от 2005 г., в сила от 23.08.2005 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 76 от 2007 г., в сила от 21.09.2007 г.) Лицата, които разпространяват течни горива на пазара, включително крайните разпространители, са длъжни да извършват тази дейност с течни горива, които съответстват на посоченото в декларацията за съответствие, съгласно наименованията по чл. 6, предназначението им по § 1, т. 1 - 7 от допълнителната разпоредба и обявените от тях търговски марки.

(5) (Нова - ДВ, бр. 76 от 2007 г., в сила от 21.09.2007 г.) Лицата по ал. 1 и 4 са длъжни да поставят в местата по чл. 3, ал. 1, т. 5 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ):

1. на видно място - информация за вида на течното гориво, изискванията за качество, на които отговаря горивото, и декларация за съответствие на разпространяваната партида;

2. (изм. - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) върху дозиращата помпа или съд, използван за разпространяване на течно гориво, се поставя следната информация:

а) маркировка за наименованието на вида течно гориво и търговската му марка;

б) съдържание на биоетанол в автомобилните бензини, в % (V/V), и указания за начина на употреба на съответните смеси;

в) съдържание на биодизел в горивата за дизелови двигатели, в % (V/V), и указания за начина на употреба на съответните смеси;

г) етикет за съдържание в автомобилните бензини на металната добавка ММТ.

(6) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) Етикетът по ал. 5, т. 2, буква "г" е с размери и шрифт, позволяващи отчетливо виждане и лесно разчитане, и съдържа следния текст: "Съдържа метални добавки".

 

Глава четвърта.
УСЛОВИЯ, РЕД И НАЧИН ЗА КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО НА ТЕЧНИТЕ ГОРИВА

Чл. 13. (1) Контролът на качеството на течните горива, наричан по-нататък "контрола", се извършва, за да се установи спазването на изискванията за качество на течните горива, пуснати на пазара, и да се предотврати разпространението и използването им, когато не отговарят на тези изисквания.

(2) Контролът се извършва чрез проверки, които включват:

1. (нова - ДВ, бр. 76 от 2007 г., в сила от 21.09.2007 г.) проверка на маркировката и информацията по чл. 12, ал. 5.

2. (предишна т. 1 - ДВ, бр. 76 от 2007 г., в сила от 21.09.2007 г.) проверка на документите, които придружават течните горива;

3. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 76 от 2007 г., в сила от 21.09.2007 г.) вземане на проби от течните горива и изпитване на взетите проби;

4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 76 от 2007 г., в сила от 21.09.2007 г.) експертиза на резултатите от изпитване за съответствие на горивата с изискванията за качеството им.

5. (нова - ДВ, бр. 76 от 2007 г., в сила от 21.09.2007 г.) налагане на принудителни административни мерки.

(3) Проверките по ал. 2 се извършват планово и по сигнали на физически и юридически лица.

Чл. 14. Контролът се осъществява от:

1. (изм. - ДВ, бр. 40 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г.) председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор ДАМТН чрез Главна дирекция "Контрол на качеството на течните горива" (ГД "ККТГ");

2. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2005 г., в сила от 23.08.2005 г.) оправомощените със заповед на председателя на ДАМТН длъжностни лица на ГД "ККТГ" - за дейностите по чл. 30б от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) (обн., ДВ, бр. 45 от 1996 г.; изм., бр. 102 от 2001 г.).

Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2005 г., в сила от 23.08.2005 г.) Длъжностните лица от ГД "ККТГ" извършват контрол:

1. (изм. - ДВ, бр. 76 от 2007 г., в сила от 21.09.2007 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) на резервоари за съхранение и използване на течни горива в търговски, производствени и складови обекти;

2. (изм. - ДВ, бр. 76 от 2007 г., в сила от 21.09.2007 г.) в петролни бази и терминали;

3. в бензиностанции от колонките за зареждане;

4. от подвижни цистерни за превоз на течни горива.

Чл. 16. (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2005 г., в сила от 23.08.2005 г.) Длъжностните лица от ГД "ККТГ" при извършване на контрола:

1. (доп. - ДВ, бр. 69 от 2005 г., в сила от 23.08.2005 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 76 от 2007 г., в сила от 21.09.2007 г.) изискват декларацията за съответствие съгласно чл. 10, ал. 2 и чл. 12, ал. 2или копие от нея от лицата, които пускат на пазара, транспортират, разпространяват, съхраняват и/или използват течни горива, включително крайните разпространители;

2. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2005 г., в сила от 23.08.2005 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2007 г., в сила от 21.09.2007 г.) изискват и изземват заверени копия от митническа декларация, документ за експедиция, както и тези по чл. 30б, ал. 1, т. 3 и 4 ЗЧАВ.

3. (изм. - ДВ, бр. 76 от 2007 г., в сила от 21.09.2007 г.) вземат безвъзмездно проба от течното гориво;

4. (доп. - ДВ, бр. 69 от 2005 г., в сила от 23.08.2005 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2007 г., в сила от 21.09.2007 г.) съставят протокол в 3 екземпляра за резултата от проверката на документите и вземането на проба, към който се прилагат документите по т. 1 и 2;

5. (изм. - ДВ, бр. 76 от 2007 г., в сила от 21.09.2007 г.) предават взетите проби от течни горива за изпитване в акредитирана подвижна или подвижна и стационарна, или стационарна лаборатория.

Чл. 16а. (Нов - ДВ, бр. 76 от 2007 г., в сила от 21.09.2007 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) Контролът на борда на корабите, които посещават и/или оперират в морските пространства и във вътрешните водни пътища на Република България, за качеството на корабните горива се осъществява от оправомощени със заповед на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Морска администрация" (ИА "МА") длъжностни лица.

Чл. 16б. (Нов - ДВ, бр. 76 от 2007 г., в сила от 21.09.2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) Длъжностните лица от ИА "МА" при извършване на контрола:

1. изискват разписката за доставеното гориво;

2. изискват Информационен лист за безопасност на веществата (Material Safety Data Sheet) съгласно препоръките, определени в Резолюция MSC.282.(86);

3. проверяват попълването на корабните дневници, в които задължително се вписват всички операции по смяна на горивото;

4. вземат представителна проба от корабното гориво при неговата доставка или от горивните танкове на кораба в присъствието на капитана на кораба и/или корабния агент;

5. за корабите, снабдявани с горива в морските пространства и във вътрешните водни пътища на Република България, изискват и декларацията за съответствие;

6. (изм. - ДВ, бр. 55 от 2012 г.) предават взетата проба от корабното гориво в акредитирана лаборатория за изпитване.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2012 г.) След изпитване на пробата от корабното гориво в акредитирана лаборатория ИА "МА" получава протокол от изпитването, който изпраща в ГД "ККТГ". В срок един работен ден след получаването на протокола ГД "ККТГ" издава констативен протокол за съответствие на корабното гориво с изискванията за качество с оглед предприемане на последващи действия от ИА "МА" в съответствие с действащото законодателство.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) Съдържанието на разписката за доставеното гориво е съгласно приложение № 10.

(4) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) Разходите за вземане и изпитване на проби са за сметка на кораба, когато горивата не съответстват на изискванията на наредбата. Когато горивата съответстват на изискванията на наредбата, разходите са за сметка на бюджета на ДАМТН.

Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2005 г., в сила от 23.08.2005 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2007 г., в сила от 21.09.2007 г.) Пробите от течни горива от резервоари и тръбопроводи се вземат съгласно БДС EN ISO 3170 и БДС EN ISO 3171.

Чл. 18. (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2005 г., в сила от 23.08.2005 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2007 г., в сила от 21.09.2007 г.) (1) Проби от течни горива от бензиноколонки се вземат от дюзата (накрайника на ръкохватката на дозиращата помпа) директно в еднолитрови метални съдове за еднократна употреба с помощта на удължител, непозволяващ разплискване, до запълване на около 85 на сто от съда.

(2) Преди вземането на пробата съдовете за еднократна употреба се промиват със съответното гориво.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) Пробите по ал. 1 и по чл. 17 се вземат в присъствието на собственика или ръководителя или служител на проверявания обект, който поставя печат, дата и подпис върху протокола за проверка и вземане на проба и етикетите им.

Чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2005 г., в сила от 23.08.2005 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2007 г., в сила от 21.09.2007 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) Общото количество на взетата проба по чл. 17 или 18 от всеки вид гориво е не повече от 6,5 l, което се отбелязва в протокола за проверка и вземане на проба.

Чл. 20. (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2005 г., в сила от 23.08.2005 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2007 г., в сила от 21.09.2007 г.) (1) Съдовете с взетата проба по чл. 17 или 18 се разделят на съдове с контролни и арбитражни проби, което се отбелязва на етикета на всеки съд.

(2) Съдовете с контролните проби се затварят, етикетират, пломбират с персоналния номер на пломбажните клещи на длъжностното лице, което е взело пробата, и се транспортират за изпитване в акредитирана лаборатория.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) Съдовете с арбитражните проби се обработват съгласно ал. 2, като върху запушалката се поставя стикер с печата и подписа на длъжностното лице, взело пробата, и печат, дата и подпис на лицата по чл. 18, ал. 3 и се транспортират за съхранение в арбитражното отделение на ГД "ККТГ".

Чл. 21. (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2007 г., в сила от 21.09.2007 г.) Пробите от автомобилни бензини се вземат в предварително охладени съдове и се транспортират, като се вземат мерки за охлаждането им.

Чл. 22. (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2007 г., в сила от 21.09.2007 г.) (1) Взетите контролни проби се изпитват в подвижни или в подвижни и стационарни, или само в стационарни акредитирани лаборатории при спазване изискването на чл. 30ж ЗЧАВ.

(2) За резултатите от изпитването по ал. 1 се издава протокол от изпитване в 3 оригинални екземпляра, от които един за акредитираната лаборатория и два за ГД "ККТГ".

(3) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) Длъжностните лица предават за изпитване в акредитирана подвижна лаборатория един съд от контролната проба, а останалите съдове от контролната проба изпращат за следващо изпитване в стационарна акредитирана лаборатория, определена от ГД "ККТГ".

(4) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) Въз основа на протокола от изпитването от акредитирана подвижна лаборатория ГД "ККТГ" изготвя експертно заключение за съответствието на горивото с изискванията за качество.

(5) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) Когато с експертно заключение се установи несъответствие на горивото с изискванията за качество, копия от експертното заключение заедно с протокола от изпитване, издаден от акредитираната подвижна лаборатория, се изпращат на лицата по чл. 18а, ал. 1 или по чл. 18б ЗЧАВ в 3-дневен срок от изготвянето на експертното заключение.

(6) (Предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) Когато след изпитване в подвижна лаборатория се установи несъответствие на горивото с изискванията за качество по даден/и показател/и, изпитването по този/тези показател/и се повтаря в акредитирана стационарна лаборатория.

(7) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) В срок 3 работни дни от получаване на протоколите от изпитване от акредитираната стационарна лаборатория, но не по-късно от 15 работни дни от вземането на пробите, ГД "ККТГ" изготвя констативен протокол със заключение за съответствието на горивото с изискванията за качеството.

(8) (Предишна ал. 7 - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) Копия от констативния протокол заедно с протокола от изпитване се изпращат на лицата по чл. 18а, ал. 1 или по чл. 18б ЗЧАВ в срок 3 работни дни от изготвянето на констативния протокол.

(9) (Предишна ал. 8, изм. - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) При оспорване на резултатите от изпитване в стационарната лаборатория заинтересуваната страна е длъжна в 7-дневен срок от получаването на протоколите по ал. 8 да поиска арбитражната проба да бъде изпитана по арбитражните методи за изпитване по съответните показатели за нейна сметка в друга акредитирана от Българската служба по акредитация лаборатория и резултатите от изпитването се считат за окончателни.

(10) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) За провеждане на арбитражни изпитвания се определят не повече от две дати за една и съща или за две различни лаборатории.

Чл. 23. (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2007 г., в сила от 21.09.2007 г.) (1) Длъжностните лица на ГД "ККТГ" издават задължително предписание за временно спиране пускането на пазара, разпространението и/или използването на течното гориво, когато:

1. не се представи декларация за съответствие;

2. (изм. - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) съдържанието на декларацията за съответствие не отговаря на изискванията съгласно приложение № 9 към чл. 10, ал. 2 и на чл. 12, ал. 2;

3. (доп. - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) в резултат на изпитването в акредитирана подвижна лаборатория и с експертно заключение се установи, че течното гориво не отговаря на някое от изискванията за качество по чл. 6.

(2) Предписанията по ал. 1 се налагат и чрез поставяне на удостоверителни знаци на местата по чл. 15. Видът на удостоверителните знаци и начинът на поставянето им се определят със заповед на председателя на ДАМТН.

(3) Когато в резултат на изпитването в подвижна или стационарна лаборатория и с експертното заключение или с констативния протокол се установи, че горивото съответства на изискванията за качество, предписанията по ал. 1, т. 1 и 2 се отменят.

(4) Когато в резултат на изпитването в стационарната лаборатория и заключение в констативния протокол е установено съответствие с изискванията за качество на проба, за която е установено несъответствие с изискванията за качество в подвижната лаборатория, предписанието по ал. 1, т. 3 се отменя.

Чл. 23а. (1) (Нов - ДВ, бр. 76 от 2007 г., в сила от 21.09.2007 г., предишен текст на чл. 23а, изм. - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) Длъжностните лица от ИА "МА" нареждат прекратяване на операциите по бункероване при липса на декларация за съответствие и разписка за доставеното гориво или в случаите, когато декларацията за съответствие и разписката не отговарят на съдържанието на приложения № 9 и 10.

(2) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) Изискванията на ал. 1 се прилагат само за кораби, които използват доставените горива в морските пространства и вътрешните водни пътища на Република България.

(3) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) В случаите по ал. 1 ИА "МА" предприема последващи действия по реда на наредбата.

Чл. 24. (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2007 г., в сила от 21.09.2007 г.) (1) Длъжностните лица от ГД "ККТГ" издават задължително предписание за забрана на пускането на пазара, разпространението, съхранението и/или използването на течни горива, когато в резултат на изпитването в стационарната лаборатория и заключението на констативния протокол е установено, че горивото не съответства поне на едно от изискванията за качество.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) Принудителната административна мярка по ал. 1 се отменя от лицата, които са я приложили, когато след провеждане на арбитражно изпитване и изготвяне на експертиза е установено съответствие с изискванията за качество.

(3) (Отм. - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.)

Чл. 24а. (Нов - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) (1) Длъжностните лица от ГД "ККТГ" издават задължително предписание за изтегляне на течни горива от пазара, когато:

1. резултатът от заключението на констативния протокол за установено несъответствие с изискванията за качество не е оспорен;

2. когато резултатът от заключението на констативния протокол за установено несъответствие с изискванията за качество е оспорен и резултатите от изпитването на арбитражната проба потвърждават установеното несъответствие.

(2) В срок един месец от датата на издаденото предписание лицето, на което е издадено предписанието, е длъжно да изтегли течното гориво и да представи в ГД "ККТГ" документи, доказващи изтеглянето му.

(3) Изтегляне на горивото от пазара може да се извърши и преди предприемане на действия по ал. 1 по постъпило писмено искане от засегнатата страна.

Чл. 25. (1) (Доп. - ДВ, бр. 76 от 2007 г., в сила от 21.09.2007 г.) Разходите за вземане и изпитване на проби от течни горива без декларация за съответствие са за сметка на лицето, което пуска, разпространява, съхранява и/или използва течни горива независимо от получените резултати от изпитването.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 76 от 2007 г., в сила от 21.09.2007 г.) Разходите за вземане и изпитване на проби са за сметка на лицата, които пускат, разпространяват, съхраняват и/или използват течни горива, когато те не съответстват на изискванията по наредбата. Когато течните горива съответстват на изискванията, разходите са за сметка на бюджета на ДАМТН.

(3) (Отм. - ДВ, бр. 76 от 2007 г., в сила от 21.09.2007 г.)

(4) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Разходите по ал. 1 и 2 се възлагат на лицето, което пуска, разпространява, съхранява и/или използва горива, с наказателното постановление за съответното административно нарушение и се заплащат доброволно или се събират принудително по реда, предвиден за санкциите по наказателните постановления.

(5) (Доп. - ДВ, бр. 76 от 2007 г., в сила от 21.09.2007 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) Стойността на горивото, взето за изпитване, е за сметка на лицата, които пускат на пазара, разпространяват, съхраняват и/или използват течни горива.

Чл. 26. (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2005 г., в сила от 23.08.2005 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 76 от 2007 г., в сила от 21.09.2007 г.) При установяване на нарушенията по чл. 34, 34а, 34б, 34в и 34г ЗЧАВ длъжностните лица по чл. 30б, ал. 1 ЗЧАВ съставят акт за административно нарушение на виновните лица и след връчването му по реда на Закона за административните нарушения и наказания или по реда на чл. 43а, ал. 2 ЗЧАВ незабавно го изпращат на председателя на ДАМТН за издаване на наказателно постановление.

Чл. 27. (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2005 г., в сила от 23.08.2005 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2007 г., в сила от 21.09.2007 г.) Контролните органи са длъжни:

1. да не разгласяват информацията, която представлява служебна или търговска тайна, станала им известна при и по повод осъществяването на контролната дейност, както и да не я използват извън предназначението й;

2. да се легитимират със служебна карта при извършването на контролната дейност.

 

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на наредбата:

1. (изм. - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) "Автомобилен бензин" е нискокипящ нефтопродукт, предназначен за двигатели с вътрешно горене с искрово запалване за задвижване на превозни средства и включен в тарифни номера  2710 11 41,  2710 11 45,  2710 11 49 по Комбинираната номенклатура на ЕС.

2. (изм. - ДВ, бр. 76 от 2007 г., в сила от 21.09.2007 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) "Газьол" е течно гориво от нефтен произход, с изключение на корабно гориво, от което по-малко от 65 % обемни (включително загубите) дестилират до 250°С и от което най-малко 85 % обемни (включително загубите) дестилират до 350°С по БДС ISO 3405 (аналогичен на ASTM D 86) и е включено в тарифни номера 2710 19 41 и  2710 19 45 по Комбинираната номенклатура на ЕС.

3. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2005 г., в сила от 23.08.2005 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) "Гориво за дизелови двигатели" е газьол, дефиниран в т. 2, използван за задвижване на самоходни превозни средства, включен в тарифен номер 2710 19 41 по Комбинираната номенклатура на ЕС.

3а. (нова - ДВ, бр. 76 от 2007 г., в сила от 21.09.2007 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) "Биодизел" е смес от метилови естери на мастни киселини от растителен и животински произход, чийто състав и свойства се определят съгласно БДС EN 14214, и е предназначен за използване в дизелови двигатели или за прибавяне към гориво за дизелови двигатели.

3б. (нова - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) "Биодизел за отопление" е смес от метилови естери на мастни киселини (FAME) от растителен или животински произход, чиито състав и свойства се определят съгласно БДС EN 14213 и в концентрация на FAME минимум 96,5 % е предназначен за използване в специално пригодени за целта стационарни горивни инсталации или за прибавяне към горива от нефтен произход, предназначени за използване в стационарни горивни инсталации. Получените смеси трябва да съответстват на изискванията за качество за горива от нефтен произход.

3в. (нова - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) "Биоетанол" е етанол, произведен от биомаса и/или от биоразградими фракции на отпадъци и предназначен за използване в бензинови двигатели или за прибавяне към автомобилни бензини.

3г. (нова - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) "Биомаса" е биологично разграждаща се част от продукти, отпадъци и остатъци от биологичен произход от селското стопанство (включително растителни и животински вещества), горското стопанство и свързаните с тях промишлености, включително рибно стопанство и аквакултури, както и биологично разграждаща се част от промишлени и битови отпадъци.

4. (изм. - ДВ, бр. 76 от 2007 г., в сила от 21.09.2007 г., доп. - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) "Корабно гориво" е течно гориво от нефтен произход, предназначено за корабни двигатели, включително горивата марка ISO-F, определени в ISO 8217, както и всяко течно гориво от нефтен произход, предназначено за използване на борда на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища, и плавателни съдове за отдих.

4а. (нова - ДВ, бр. 76 от 2007 г., в сила от 21.09.2007 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) "Леко корабно дизелово гориво" е корабно гориво, което има вискозитет и плътност, попадащи в границите на DMX, DMA и DMZ по скалите на таблица № 1 на горивата марка ISO-F.

4б. (нова - ДВ, бр. 76 от 2007 г., в сила от 21.09.2007 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) "Корабно дизелово гориво" е корабно гориво, което има вискозитет и плътност, попадащи в границите на DМB по скалите на таблица № 1 на горивата марка ISO-F.

4в. (нова - ДВ, бр. 76 от 2007 г., в сила от 21.09.2007 г.) "Корабно остатъчно гориво" е корабно гориво, което съдържа остатъчни продукти от процесите на дестилация и отговаря на международните норми за пламна температура на такива горива.

5. "Газьол за промишлени и комунални цели" е:

а) (изм. - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) газьол, дефиниран по т. 2 и различен по предназначение от т. 3 и 4, включен в тарифен номер 2710 19 45 по Комбинираната номенклатура на ЕС, или

б) (доп. - ДВ, бр. 76 от 2007 г., в сила от 21.09.2007 г.) течно гориво, получено от първична или вторична преработка на нефт или нефтени фракции, предназначено за изгаряне в стационарни, промишлени, технологични битови котли, пещи и инсталации, в които горивото се подава под налягане.

5а. (нова - ДВ, бр. 69 от 2005 г., в сила от 23.08.2005 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) "Газьоли за извънпътна техника, кораби, плаващи по вътрешните водни пътища, трактори и плавателни съдове за отдих" e газьол, дефиниран по т. 2 и предназначен за двигатели с компресионно запалване за извънпътна техника, кораби, плаващи по вътрешните водни пътища, трактори и плавателни съдове за отдих, включен в тарифен номер 2710 19 41 по Комбинираната номенклатура на ЕС.

6. (изм. - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) "Котелно гориво" е тежък дестилат, остатък или смес от тях, предназначен за изгаряне в стационарни горивни инсталации, включено в тарифни номера от 2710 19 61 до 2710 19 69 по Комбинираната номенклатура на ЕС.

7. (изм. - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) "Тежко гориво" е течно гориво от нефтен произход, различно от дефинираните в т. 2, 3 и 4, включено в тарифни номера от 2710 19 61 до 2710 19 69 по Комбинираната номенклатура на ЕС, което поради границите си на дестилация попада в категорията на тежките масла, предназначени за използване като гориво в стационарни инсталации, и от което по-малко от 65 % обемни (включително загубите) дестилират при 250°C по БДС ISO 3405 (аналогичен на ASTM D 86). Ако дестилацията не може да бъде проведена по БДС ISO 3405 (аналогичен на ASTM D 86), продуктът също се категоризира като тежко гориво.

8. (изм. - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) "Комбинирана номенклатура на ЕС" е номенклатура на стоките, приета с Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа.

9. "Партида" е количество от един вид или марка течно гориво, еднородно по качествените си показатели, произведено по една и съща технология, съхранявано в един или повече резервоари и съпроводено с един документ за изпитване.

10. "Представителна проба" е проба с физични или химични характеристики, идентични на средните характеристики на целия обем, от който се взема проба.

10а. (нова - ДВ, бр. 76 от 2007 г., в сила от 21.09.2007 г.) "Контролна проба" е пробата, която се изпраща в акредитирана лаборатория за изпитване с цел установяване съответствието на течното гориво с изискванията за качество.

10б. (нова - ДВ, бр. 76 от 2007 г., в сила от 21.09.2007 г.) "Арбитражна проба" е пробата, съхранявана от ГД "ККТГ" за срок 6 месеца от датата на пробовземането и предвидена за арбитражни изпитвания в случаи на оспорване на резултатите.

11. "Техническа спецификация" е документ на производителя, съдържащ описание на продукта по отношение на технологията за производство, предназначението, нормираните стойности на показателите, методите за изпитване и др.

12. "ASTM метод" са методите, заложени в изданието за стандартни дефиниции и спецификации за петролни и смазочни продукти от 1976 г. на Американското общество за изпитвания и материали (ASTM).

13. "Горивна инсталация" е техническо съоръжение, в което горивото се окислява с цел използване на получената топлина.

14. "Използване на течни горива" е изгаряне на течно гориво в стационарни горивни инсталации.

15. "Вносител" е всеки, който пръв е придобил право на собственост върху внасяните горива на митническата територия на Република България или е посредничил за придобиването на такива права.

16. "Разпространение на течни горива" е движението на течните горива по веригата от производител, съответно от вносител, до крайния разпространител в местата по чл. 3, ал. 1, т. 5 ЗЧАВ.

17. (нова - ДВ, бр. 69 от 2005 г., в сила от 23.08.2005 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) "Извънпътна техника" е техниката съгласно § 1, т. 3 от допълнителната разпоредба на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника (ДВ, бр. 79 от 1998 г.).

18. (нова - ДВ, бр. 69 от 2005 г., в сила от 23.08.2005 г., отм. - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.)

18а. (нова - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) "Трактор" е моторно превозно средство съгласно § 1, т. 4 от допълнителната разпоредба на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника (ДВ, бр. 79 от 1998 г.).

19. (нова - ДВ, бр. 69 от 2005 г., в сила от 23.08.2005 г.) "Краен разпространител" е лице, което разпространява течни горива на бензиностанция.

20. (нова - ДВ, бр. 76 от 2007 г., в сила от 21.09.2007 г.) "МАРПОЛ (MARPOL)" е Международна конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби от 1973 г., изменена с Протокол от 1978 г. и с Протокол от 1997 г. (ДВ, бр. 12 от 2005 г.).

21. (нова - ДВ, бр. 76 от 2007 г., в сила от 21.09.2007 г.) "Анекс VI към МАРПОЛ" е анексът, озаглавен "Правила за предотвратяване замърсяването на въздуха от кораби", добавен към МАРПОЛ с Протокола от 1997 г. (ДВ, бр. 12 от 2005 г.).

22. (нова - ДВ, бр. 76 от 2007 г., в сила от 21.09.2007 г.) "Зони за контрол на емисиите на серни оксиди" са морски зони, определени като такива от Международната морска организация (IMO) съгласно Анекс VI към МАРПОЛ.

23. (нова - ДВ, бр. 76 от 2007 г., в сила от 21.09.2007 г.) "Пътнически кораб" е кораб съгласно§ 1а, т. 2 от допълнителните разпоредби на Кодекса на търговското корабоплаване (обн., ДВ, бр. 55 и 56 от 1970 г.; посл. изм. и доп., бр. 108 от 2006 г.).

24. (нова - ДВ, бр. 76 от 2007 г., в сила от 21.09.2007 г.) "Редовни рейсове" са серия от плавания на пътнически кораб според публикувано разписание, предназначени да обслужват трафика между едни и същи две или повече пристанища или серия от плавания от и до едно и също пристанище без междинни престои.

25. (нова - ДВ, бр. 76 от 2007 г., в сила от 21.09.2007 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) "Кораб на котва или на кей" е кораб, който е безопасно швартован или е на котва в пристанище на Република България, докато се товари, разтоварва или домува, включително времето, през което не е зает с товарни операции.

26. (нова - ДВ, бр. 76 от 2007 г., в сила от 21.09.2007 г.) "Кораб, плаващ по вътрешните водни пътища" е кораб съгласно § 1, т. 2 от допълнителните разпоредби на Наредба № 22 от 2005 г. за техническите изисквания към корабите, плаващи по вътрешните водни пътища (ДВ, бр. 85 от 2005 г.).

26a. (нова - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) "Плавателен съд за отдих" е плавателен съд съгласно § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на плавателните съдове за отдих, приета с Постановление № 12 на Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 12 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 40 и 61 от 2006 г.).

27. (нова - ДВ, бр. 76 от 2007 г., в сила от 21.09.2007 г.) "Технология за намаляване на емисиите" е система за пречистване на отпадъчните газове от корабите или всеки друг технологичен метод, нормативно определен и подлежащ на проверка.

§ 1а. (Нов - ДВ, бр. 55 от 2012 г.) Наредбата въвежда изискванията на Директива 2009/30/ЕОна Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за изменение на Директива 98/70/ЕО по отношение на спецификацията на бензина, дизеловото гориво и газьола и за въвеждане на механизъм за наблюдение и намаляване на нивата на емисиите на парникови газове и за изменение на Директива 1999/32/ЕО на Съвета по отношение на спецификацията на горивото, използвано от плавателни съдове по вътрешните водни пътища и за отмяна на Директива 93/12/ЕИО и на Директива 2011/63/ЕС на Европейската комисия от 1 юни 2011 г. за изменение, с цел привеждане в съответствие с техническия прогрес, на Директива 98/70/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно качеството на бензиновите и дизеловите горива.

 

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 2. (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2007 г., в сила от 21.09.2007 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2012 г.) Наредбата се приема на основание чл. 8, ал. 1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух.

§ 3. Наредбата влиза в сила от 1 октомври 2003 г.

§ 4. Отменя се Наредба № 17 от 2 ноември 1999 г. за норми за съдържание на олово, сяра и други вредни за околната среда вещества (ДВ, бр. 97 от 1999 г.).

§ 5. (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2005 г., в сила от 23.08.2005 г.) Необходимите стандартизационни документи, идентични на съответните европейски, международни, ASTM и други стандартизирани методи за изпитване, посочени в приложенията на чл. 6, се разработват и въвеждат като български стандарти при условията и по реда на Закона за националната стандартизация до края на 2006 г. Измененията в методите за изпитване след 1 януари 2007 г., свързани с техническия прогрес, се прилагат след въвеждането им като български стандарти.

§ 6. (Доп. - ДВ, бр. 69 от 2005 г., в сила от 23.08.2005 г., изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г., доп. - ДВ, бр. 76 от 2007 г., в сила от 21.09.2007 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) Министерството на околната среда и водите съвместно с Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, Агенция "Митници", Изпълнителна агенция "Морска администрация" и Националния статистически институт изготвя годишни доклади с обобщени национални данни за качеството на течните горива, резултат от прилагането на тази наредба и на БДС EN 14274:2004, когато международните споразумения, по които Република България е страна, го изискват. Процедурата по изготвянето на докладите се определя със заповед на министъра на околната среда и водите съгласувано с министъра на икономиката, енергетиката и туризма и министъра на транспорта.

§ 7. (Нов - ДВ, бр. 69 от 2005 г., в сила от 23.08.2005 г., отм. - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.)

§ 7а. (Нов - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) До 1 септември 2014 г. производителите и/или вносителите на течни горива осигуряват пускането на пазара, а крайните разпространители осъществяват продажбата в бензиностанции на автомобилни бензини с максимално съдържание на кислород 2,7 % (V/V) и максимално съдържание на етанол 5 % (V/V). Крайното разпространение на такива горива задължително се извършва на отделна бензиноколонка, с поставена информация и указания за потребителите за правилната употреба на горивото, съгласно чл. 12, ал. 5, т. 2, буква "б".

§ 8. (Нов - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) Посоченото в таблица 2 наприложение № 1 допустимо превишение на налягането на парите през летния период за автомобилни бензини, съдържащи биоетанол, се прилага само след положително решение на Европейската комисия. Министерството на околната среда и водите уведомява чрез Българската петролна и газова асоциация за решението на Европейската комисия лицата, които пускат течни горива на пазара.

§ 9. (Предишен § 7 - ДВ, бр. 69 от 2005 г., в сила от 23.08.2005 г., предишен § 8 - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) Пускането на пазара на течни горива, които съответстват на изискванията за качество, посочени в наредбата, преди определените в нея срокове не противоречи на разпоредбите й.

§ 10. (Нов - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) Пускането на пазара, включително крайното разпространение, на горива за дизелови двигатели, които съдържат над 7 % (V/V) метилови естери на мастни киселини (FAME), не противоречи на изискванията на наредбата. Крайното разпространение на такива горива задължително се извършва на отделна бензиноколонка с поставена информация и указания за потребителите за правилната употреба на горивото съгласно чл. 12, ал. 5, т. 2, буква "в".

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 192 ОТ 16 АВГУСТ 2005 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА ТЕЧНИТЕ ГОРИВА, УСЛОВИЯТА, РЕДА И НАЧИНА ЗА ТЕХНИЯ КОНТРОЛ

(ОБН. - ДВ, БР. 69 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 23.08.2005 Г.)

§ 17. Навсякъде в наредбата думите "българските стандарти, въвеждащи EN ISO 3170 и EN ISO 3171" се заменят с "БДС EN ISO 3170:2003 и БДС EN ISO 3171:2003", думата "инспектори" се заменя с "длъжностни лица", а думите "приложение № 10" се заменят с "приложение № 7".

§ 18. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 206 ОТ 27 СЕПТЕМВРИ 2005 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА
(ОБН. - ДВ, БР. 78 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 01.10.2005 Г.)

§ 2. Навсякъде думите "министърът на икономиката", "министъра на икономиката", "министър на икономиката", "Министерството на икономиката" и "заместник-министър на икономиката" се заменят съответно с "министърът на икономиката и енергетиката", "министъра на икономиката и енергетиката", "министър на икономиката и енергетиката", "Министерството на икономиката и енергетиката" и "заместник-министър на икономиката и енергетиката" в следните нормативни актове на Министерския съвет:

§ 24. Министърът на финансите да извърши необходимите промени по бюджетите на съответните администрации във връзка със създаването на Министерство на икономиката и енергетиката.

§ 26. Постановлението влиза в сила от 1 октомври 2005 г.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 109 ОТ 8 МАЙ 2006 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ
(ОБН. - ДВ, 40 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 05.05.2006 Г.)

§ 2. Навсякъде думите "Държавната агенция за метрология и технически надзор" се заменят с "Държавната агенция за метрологичен и технически надзор" в следните нормативни актове:

27. Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол, приета с Постановление № 156 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 66 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 69 и 78 от 2005 г.);

§ 21. Постановлението влиза в сила от 5 май 2006 г.

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 223 ОТ 13 СЕПТЕМВРИ 2007 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА ТЕЧНИТЕ ГОРИВА, УСЛОВИЯТА, РЕДА И НАЧИНА НА ТЕХНИЯ КОНТРОЛ

(ОБН. - ДВ, 76 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 21.09.2007 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 36 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 10.05.2011 Г.)

§ 31. Изпълнителният директор на ИА "МА" утвърждава процедури за извършване на изпитвания и одобрение на технологии за намаляване на емисиите от кораби на основание на обоснован проект за такива изпитвания в съответствие с изискванията на Анекс VI към МАРПОЛ, указанията на Международната морска организация и Регламент (ЕС) 2099/2002 на Европейския парламент и Съвета от 5 ноември 2002 г. По време на извършване на изпитванията и след одобрението на технологии за намаляване на емисиите от кораби изпълнителният директор на ИА "МА" може да разреши употребата на корабни горива, които не отговарят на изискванията на наредбата, при условие че са спазени изискванията на съответните процедури.

§ 32. (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) (1) Изискването на чл. 6, т. 7, буква "а" за съдържание на сяра в леките корабни дизелови горива се прилага към горивата, използвани от кораби, плаващи под всякакво знаме, на котва и на кей в морските пристанища на Република България.

(2) Изискването на ал. 1 не се прилага към горивата, използвани от кораби с публично разписание, на котва или на кей до два часа; към кораби на котва, които изключват двигателите си и използват електричество от брега.

§ 33. (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) (1) Изискването на чл. 6, т. 7, буква "б" за съдържание на сяра в корабните дизелови горива се прилага към горивата, използвани от кораби, плаващи под българско знаме в зоните за контрол на емисиите на серни оксиди, както и от пътнически кораби, обслужващи редовни рейсове, плаващи под всякакво знаме, които се намират в пристанищата на Република България, във вътрешните морски води, в териториалното море и в изключителната икономическа зона, наричани "морските пространства на Република България".

(2) Течни горива, различни от газьолите по чл. 2, т. 6, могат да се използват от кораби, плаващи по вътрешните водни пътища, и от плавателни съдове за отдих само ако съдържанието на сяра в тях не надвишава стойностите за този показател, определени в чл. 6, т. 6.

§ 34. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 268 ОТ 12 НОЕМВРИ 2009 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА
(ОБН. - ДВ, БР. 93 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 24.11.2009 Г., ПОПР. - ДВ, БР. 95 ОТ 2009 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 4 ОТ 2012 Г.)

§ 94. (Попр. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., отм. с Решение № 15898 от 01.12.2011 г. на ВАС в частта "с изключение на § 93, т. 1, която влиза в сила от 01.11.2009 г." - ДВ, бр. 4 от 2012 г.)Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 114 ОТ 28 АПРИЛ 2011 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА ТЕЧНИТЕ ГОРИВА, УСЛОВИЯТА, РЕДА И НАЧИНА ЗА ТЕХНИЯ КОНТРОЛ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 156 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2003 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 36 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 10.05.2011 Г.)

§ 23. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 347 ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2012 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 103 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2013 Г.)

§ 13. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2013 г. с изключение на § 1, т. 10, която влиза в сила от 1 април 2013 г.

 

Приложение № 1 към чл. 6, т. 1 (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2005 г., в сила от 23.08.2005 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2007 г., в сила от 21.09.2007 г., отм., ново - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2012 г.)

Автомобилни бензини

Таблица 1

 

Показатели(7)

Единици за измерване

Гранични стойности(1)

Методи за изпитване(9)

 

 

 

минимум

максимум

 

1

2

3

4

5

Октаново число по изследователски метод, RON(8)

 

95,0 (2)

-

БДС ЕN ISO 5164(3)

Октаново число по моторен метод, MON

 

85,0 (2)

-

БДС ЕN ISO 5163(3)

Съдържание на олово

mg/l

-

5

БДС ЕN 237

Плътност при 15°С

kg/m3

720,0

775,0

БДС ЕN ISO 3675(4) БДС ЕN ISO 12185

Съдържание на сяра

mg/kg

-

10,0

БДС ЕN ISO 20846 БДС ЕN ISO 20884

Стабилност на окисление

min

360

-

БДС ЕN ISO 7536

Съдържание на смоли (промити с разтворител)

mg/100 ml

-

5

БДС ЕN ISO 6246

Корозия на медна пластина (3 h при 50°С)

клас

1

 

БДС ЕN ISO 2160

 

Външен вид

прозрачен и светъл

визуална проверка

 

Съдържание на въглеводородни

 

 

 

БДС ЕN 14517(4)

групи:

 

 

 

БДС ЕN 15553

- алкени

% (V/V)

-

18,0

ASTM D 1319(4)

- арени

% (V/V)

-

35,0

 

Съдържание на бензен

% (V/V)

-

1,0

БДС EN 12177

 

 

 

 

БДС EN 238(12)

 

 

 

 

БДС ЕN 14517

Съдържание на кислород

% (m/m)

-

3,7(18)

БДС EN 1601(4)

 

 

 

 

БДС EN 13132

 

 

 

 

БДС ЕN 14517

Съдържание на кислородсъдържащи съединения:

 

 

 

БДС EN 1601(4) БДС EN 13132

-метанол (добавят се стабилизиращи

% (V/V)

-

3,0

БДС ЕN 14517(4)

агенти)

 

 

 

 

-етанол (може да бъдат необходими стабилизиращи агенти)(10)

% (V/V)

-

10,0(18)

 

-изопропилов алкохол

% (V/V)

-

12,0

 

-изобутилов алкохол

% (V/V)

-

15,0

 

-третичен бутилов алкохол

% (V/V)

-

15,0

 

-етери (с 5 или повече С-атоми)

% (V/V)

-

22,0

 

-други кислородсъдържащи(11)

% (V/V)

-

15,0

 

Налягане на парите,VР

kPa

45,0

60,0(13)

БДС EN 13016-1

Клас А(5), (15)

 

 

 

 

Клас С(6), (16)

 

50,0

80,0

 

Дестилационни характеристики

 

 

 

БДС ЕN ISO 3405(14)

- при 70°С се изпаряват, Е70

% (V/V)

 

 

 

Клас А(5), (15)

 

20,0

48,0

 

Клас С(6), (16)

 

22,0

50,0

 

- при 100°С се изпаряват, Е100

% (V/V)

 

 

 

Клас А(5)

 

46,0

71,0

 

Клас С(6)

 

46,0

71,0

 

- при 150°С се изпаряват, Е150

% (V/V)

 

 

 

Клас А(5)

 

75,0

-

 

Клас С(6)

 

75,0

-

 

- край на кипене, FBP

°С

-

210

 

- остатък от дестилацията

% (V/V)

-

2

 

Индекс на летливост (10VP+7E70)

 

 

1050(17)

 

Съдържание на манган(19)

mg/l

-

6 (20)

pr EN 16135

 

 

 

 

pr EN 16136

 

(1) Стойностите, посочени в приложението, представляват "реални стойности". Те са установени въз основа на процедурите на БДС EN ISO 4259 "Нефтопродукти. Определяне и прилагане на данните за прецизност относно методите за изпитване", като при определяне на съответните минимални стойности е отчетена минималната поправка от 2R (различна и по-висока от 0), където R е възпроизводимостта на резултатите от изпитването. Резултатите от отделните изпитвания следва да бъдат интерпретирани на базата на съответните критерии, определени в БДС EN ISO 4259.

(2) RON и MON са съгласно национално приложение към БДС ЕN 228. Стойността на октановото число не може да бъде по-ниска от стойността за обявената марка.

(3) В съответствие с БДС EN 228 при изчисляване на крайните резултати за RON и MON преди вписването им в протокола трябва да се извади корекционният коефициент 0,2.

(4) Арбитражен метод

(5) Клас А - лято от 16 април до 15 октомври.

(6) Клас С - зима от 16 октомври до 15 април.

(7) Показателите с по-тъмен шрифт (Bold) задължително се изпитват при пускането на горивата на пазара и се докладват в Европейската комисия съгласно изискванията на Решение 2002/159/ЕС и Директива 98/70/ЕС, изменена и допълнена с Директива 2009/30/ЕС.

(8) (изм. - ДВ, бр. 55 от 2012 г.) Методите за изпитване са определени в БДС EN 228:2008. Може да бъдат използвани други методи за изпитване вместо тези, посочени в БДС EN 228:2008, ако може да се докаже, че те дават най-малко същата точност и най-малко същото ниво на прецизност, както методите, които заменят.

(9) Прилаганите методи за изпитване трябва да отговарят на последната публикувана версия на съответния стандарт.

(10) Трябва да отговаря на БДС EN 15376.

(11) (изм. - ДВ, бр. 55 от 2012 г.) Други моноалкохоли и етери с температура на край на кипене, не по-висока от тази, определена в БДС EN 228:2008.

(12) В случай на спор БДС EN 238 е неподходящ като арбитражен метод.

(13) Допустимо превишение на налягането на парите през летния период, разрешено за бензин, съдържащ биоетанол. Виж таблица 2 и § 8 от преходните и заключителните разпоредби (ПЗР) на наредбата.

(14) При арбитраж се използва автоматичният уред по БДС EN ISO 3405.

(15) Преходен период "зима - лято" - от 16 април до 31 май - не важи за производители и вносители.

(16) Преходен период "лято - зима" - от 16 октомври до 30 ноември - не важи за производители и вносители.

(17) Прилага се само за периода 16 октомври - 15 април.

(18) Виж § 7a от ПЗР на наредбата.

(19) Определянето на показателя се извършва след разработване на методология за изпитване.

(20) Стойността на показателя от 1 януари 2014 г. е 2 mg/l.

 

 

Таблица 2

Съдържание

Допустимо

на биоетанол

превишение на

(% V/V)

налягането на

 

парите (kPa ) (1)

0

0

1

3,7

2

6,0

3

7,2

4

7,8

5

8,0

6

8,0

7

7,9

8

7,9

9

7,8

10

7,8

 

(1) Стойностите, посочени в таблицата, представляват "реални стойности". Те са установени въз основа на процедурите на БДС EN ISO 4259:2006 "Нефтопродукти. Определяне и прилагане на данните за прецизност относно методите за изпитване", като при определяне на съответните минимални стойности е отчетена минималната поправка от 2R (различна и по-висока от 0), където R е възпроизводимостта на резултатите от изпитването. Резултатите от отделните изпитвания следва да бъдат интерпретирани на базата на съответните критерии, определени в БДС EN ISO 4259:2006.

Допустимото превишение на налягането на парите при междинно съдържание на биоетанол между стойностите, посочени в таблицата, се определя чрез линейна интерполация между съдържанието на биоетанол непосредствено над и под междинната стойност.

 

Приложение № 2 към чл. 6, т. 2 (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2005 г., в сила от 23.08.2005 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2007 г., в сила от 21.09.2007 г., отм., ново - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2012 г.)

Горива за дизелови двигатели

 

 

Показатели(6)

Единици за

Гранични(1) стойности

Методи за

 

 

измерване

минимум

максимум

изпитване(9)

1

2

3

4

5

Цетаново число(8)

 

51,0

-

БДС EN ISO 5165(2)

 

 

 

 

БДС EN 15195

Цетанов индекс

 

46,0

-

БДС EN ISO 4264

Плътност при 15°С

kg/m3

820,0

845,0

БДС EN ISO 3675(2)

 

 

 

 

БДС EN ISO 12185

Полициклични арени

% (m/m)

-

8,0

БДС EN 12916(7)

Съдържание на сяра

mg/kg

-

10,0

БДС EN ISO 20846

 

 

 

 

БДС EN ISO 20884

Пламна температура

°С

над 55

-

БДС EN ISO 2719

Коксов остатък (на 10 % остатък от дестилация)

% (m/m)

-

0,30

БДС EN ISO 10370

Съдържание на пепел

% (m/m)

-

0,01

БДС EN ISO 6245

Съдържание на вода

mg/kg

-

200

БДС EN ISO 12937

Общо количество онечиствания

mg/kg

-

24

БДС EN 12662

 

Корозия на медна пластина (3 h при 50°С)

клас

1

БДС EN ISO 2160

 

Стабилност на окисление

g/m3

-

25

БДС EN ISO 12205

 

h

20

-

БДС EN 15751

Смазваща способност (wsd 1,4) при 60°С

µm

-

460

БДС EN ISO 12156-1

Вискозитет при 40°С

mm2/s

2,00

4,50

БДС EN ISO 3104

Дестилационни характеристики:

 

 

 

БДС EN ISO 3405 (10)

- % (V/V) дестилирали до 250°С

% (V/V)

-

< 65

 

- % (V/V) дестилирали до 350°С

% (V/V)

85

-

 

- 95 % (V/V) дестилирали до

°С

-

360

 

Гранична температура на филтруемост CFPP

 

 

 

БДС ЕN 116

- клас А(3)

°C

-

5

 

- клас Е(4), (11)

°C

-

минус 15

 

Съдържание на метилови естери на мастни киселини (FAME)(5)

% (V/V)

-

7,0

БДС EN 14078

 

(1) Стойностите, посочени в приложението, представляват "реални стойности". Те са установени въз основа на процедурите на БДС EN ISO 4259 "Нефтопродукти. Определяне и прилагане на данните за прецизност относно методите за изпитване", като при определяне на съответните минимални стойности е отчетена минималната поправка от 2R (различна и по-висока от 0), където R е възпроизводимостта на резултатите от изпитването. Резултатите от отделните изпитвания следва да бъдат интерпретирани на базата на съответните критерии, изложени в БДС EN ISO 4259.

(2) Арбитражен метод.

(3) Клас А - лято от 16 април до 15 октомври.

(4) Клас Е - зима от 16 октомври до 15 април.

(5) FAME трябва да отговаря на изискванията на БДС EN 14214. Виж § 10 от ПЗР.

(6) Показателите с по-тъмен шрифт (Bold) задължително се изпитват при пускането на горивата на пазара и задължително се докладват в Европейската комисия съгласно изискванията на Решение 2002/159/ЕС и Директива 98/70/ЕС, изменена и допълнена с Директива 2009/30/ЕС.

(7) Полицикличните арени се определят като общо съдържание на арени минус съдържанието на моноарени, като и двата типа са определени по БДС EN 12916.

(8) (изм. - ДВ, бр. 55 от 2012 г.) Методите за изпитване са определени в БДС EN 590:2009. Може да бъдат използвани други методи за изпитване вместо тези, посочени в БДС EN 590:2009, ако може да се докаже, че дават най-малко същата точност и най-малко същото ниво на прецизност, както методите, които заменят.

(9) Прилаганите методи за изпитване трябва да отговарят на последната публикувана версия на съответния стандарт.

(10) При арбитраж се използва автоматичният уред по БДС EN ISO 3405.

(11) Преходен период "лято - зима" - от 16 октомври до 30 ноември - не важи за производители и вносители.

 

Приложение № 3 към чл. 6, т. 3 (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2005 г., в сила от 23.08.2005 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2007 г., в сила от 21.09.2007 г., отм., ново - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.)

Биодизел - Метилови естери на мастни киселини (FAME)

 

 

Показатели

Единици за

Гранични стойности(1)

Методи за

 

 

измерване

минимум

максимум

изпитване(10)

1

2

3

4

5

Съдържание на естери

% (m/m)

96,5(2)

-

БДС EN 14103

Плътност при 15°С(3)

kg/m3

860

900

БДС EN ISO 3675(4)

 

 

 

 

БДС EN ISO 12185

Вискозитет при 40°С(6)

mm2/s

3,50

5,00

БДС EN ISO 3104

Пламна температура

°C

120

-

БДС EN ISO 3679(4)

 

 

 

 

БДС EN ISO 2719

Цетаново число(5)

-

51,0

-

БДС EN ISO 5165

Гранична температура на филтруемост

°С

 

 

БДС ЕN 116

- ниво А(7)

 

 

5

 

- ниво Е(8), (11)

 

 

минус 15

 

Съдържание на вода

mg/kg

-

500

БДС EN ISO 12937

Киселинно число

mg KOH/g

-

0,50

БДС EN 14104

Йодно число

g l/100 g

-

120

БДС EN 14111

Съдържание на метилов естер на линоленова киселина

% (m/m)

-

12,0

БДС ЕN 14103

Съдържание на метанол

% (m/m)

-

0,20

БДС EN 14110

Съдържание на моноглицериди

% (m/m)

-

0,80

БДС EN 14105

Съдържание на диглиглицериди

% (m/m)

-

0,20

БДС EN 14105

Съдържание на триглицериди

% (m/m)

-

0,20

БДС EN 14105

Свободен глицерол

% (m/m)

-

0,02

БДС EN 14105(4)

 

 

 

 

БДС EN 14106

Общ глицерол

% (m/m)

-

0,25

БДС EN 14105

Съдържание на сяра

mg/kg

-

10,0

БДС EN ISO 20846

 

 

 

 

БДС EN ISO 20884

Общо количество онечиствания

mg/kg

-

24

БДС EN 12662

Корозия на медна пластина (3 h при 50°С)

клас

 

1

БДС EN ISO 2160

Стабилност на окисление 110°С

h

6,0

-

БДС EN 14112

Съдържание на сулфатна пепел

% (m/m)

-

0,02

БДС ISO 3987

Коксов остатък (на 10 % остатък от дестилацията)(9)

% (m/m)

-

0,30

БДС EN ISO 10370

Метали от I група (Na+K)

mg/kg

-

5,0

БДС EN 14108

 

 

 

 

БДС EN 14109

 

 

 

 

БДС EN 14538(4)

Метали от II група (Ca+Mg)

mg/kg

-

5,0

БДС EN 14538

Съдържание на фосфор

mg/kg

-

4,0

БДС EN 14107

 

(1) Всички методи за изпитване имат установена прецизност съгласно БДС EN ISO 4259.

В случай на спор за решаването му се използва процедурата, описана в БДС EN ISO 4259, и резултатите се тълкуват на базата на прецизността на метода за изпитване. Валидните понастоящем методи за определяне на общо количество онечиствания, съдържание на естери, съдържание на триглицериди, на свободен глицерол и на метали I група (Na + K) не отговарят на изискването за 2R на БДС EN ISO 4259 при границите, посочени в таблицата.

(2) Не е разрешено прибавянето на компоненти, които не са FAME и не са присадки.

(3) Плътността може да се определи по БДС EN ISO 3675 в температурен интервал от 20°C до 60°C. Корекции на температурата се правят съгласно формулата, дадена в приложение С на БДС EN 14214. В случай на спор за плътност се използва БДС EN ISO 3675, като определянето се извършва при 15°C.

(4) Арбитражен метод.

(5) В случай на спор за определяне на цетаново число може да се използват алтернативни методи, при условие че тези методи произлизат от серия познати методи и имат прецизност, установена съгласно БДС EN ISO 4259, която е най-малко равна на прецизността на сравнителния метод. Резултатът от изпитването при използване на алтернативен метод трябва също да има съответствие с резултата, получен при използване на стандартния метод.

(6) Ако граничната температура на филтруемост през студен филтър (CFPP) е равна или по-ниска от минус 20°C, вискозитетът, определен при минус 20°C, няма да надвишава 48 mm2/s. В този случай БДС EN ISO 3104 се прилага без данните за прецизност поради ненютоновото поведение в двуфазната система.

(7) Ниво А - лято от 16 април до 15 октомври.

(8) Ниво Е - зима от 16 октомври до 15 април.

(9) ASTM D 1160 трябва да се използва, за да се получи 10 % остатък от дестилация.

(10) Прилаганите методи за изпитване трябва да отговарят на последната публикувана версия на съответния стандарт.

(11) Преходен период "лято - зима" - от 16 октомври до 31 октомври - не важи за производители и вносители.

 

Приложение № 4 към чл. 6, т. 4 (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2005 г., в сила от 23.08.2005 г., предишно Приложение № 4 към чл. 6, т. 5, буква "а", изм. - ДВ, бр. 76 от 2007 г., в сила от 21.09.2007 г., отм., ново - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.)

Биодизел за отопление - Метилови естери на мастни киселини (FAME)

 

 

Показатели

Единици за

Гранични стойности(1)

Методи за

 

 

измерване

минимум

максимум

изпитване(7)

1

2

3

4

5

Съдържание на естери

% (m/m)

96,5(2)

-

БДС EN 14103

Плътност при 15°С(3)

kg/m3

860

900

БДС EN ISO 3675(4)

 

 

 

 

БДС EN ISO 12185

Вискозитет при 40°С(7)

mm2/s

3,50

5,00

БДС EN ISO 3104

Пламна температура

°C

120

-

БДС EN ISO 3679(4)

 

 

 

 

БДС EN ISO 2719

Температура на течливост

°С

-

минус 10

БДС ISO 3016

- зимен период (1 октомври - 15 март)

 

 

 

 

Съдържание на вода

mg/kg

-

500

БДС EN ISO 12937

Киселинно число

mg KOH/g

-

0,50

БДС EN 14104

Йодно число

g I/100 g

-

130

БДС EN 14111

Ненаситени метилови естери (>= 4 двойни връзки)(6)

% (m/m)

-

1

 

Съдържание на моноглицериди

% (m/m)

-

0,80

БДС EN 14105

Съдържание на диглиглицериди

% (m/m)

-

0,20

БДС EN 14105

Съдържание на триглицериди

% (m/m)

-

0,20

БДС EN 14105

Свободен глицерол

% (m/m)

-

0,02

БДС EN 14105(4)

 

 

 

 

БДС EN 14106

Съдържание на сяра

mg/kg

-

10,0

БДС EN ISO 20846(4)

 

 

 

 

БДС EN ISO 20884

Общо количество онечиствания

mg/kg

-

24

БДС EN 12662(8)

Стабилност на окисление 110°С

h

4,0

-

БДС EN 14112

Съдържание на сулфатна пепел

% (m/m)

-

0,02

БДС ISO 3987

Коксов остатък (на 10 % остатък от дестилацията) (5)

% (m/m)

-

0,30

БДС EN ISO 10370

Специфична топлина на изгаряне (долна)

MJ/kg

35

 

СТ на СИВ 3965 ISO 1928

 

(1) Всички методи за изпитване имат установена прецизност съгласно БДС EN ISO 4259.

В случай на спор за решаването му се използва процедурата, описана в БДС EN ISO 4259, и резултатите се тълкуват на базата на прецизността на метода за изпитване. Валидните понастоящем методи за определяне на общо количество онечиствания, съдържание на естери, съдържание на триглицериди и на свободен глицерол не отговарят на изискването за 2R на БДС EN ISO 4259 при границите, посочени в таблицата.

(2) Не е разрешено прибавянето на компоненти, които не са FAME и не са присадки.

(3) Плътността може да се определи по БДС EN ISO 3675 в температурен интервал от 20°C до 60°C. Корекции на температурата се правят съгласно формулата, дадена в приложение В на БДС EN 14213. В случай на спор за плътност се използва БДС EN ISO 3675, като определянето се извършва при 15°C.

(4) Арбитражен метод.

(5) ASTM D 1160 трябва да се използва, за да се получи 10 % остатък от дестилация.

(6) Разработва се подходящ метод за изпитване.

(7) Прилаганите методи за изпитване трябва да отговарят на последната публикувана версия на съответния стандарт.

(8) БДС EN 12662 се използва до разработване на по-подходящ метод за изпитване.

 

Приложение № 5 към чл. 6, т. 5 (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2005 г., в сила от 23.08.2005 г., предишно Приложение № 5 към чл. 6, т. 5, буква "б", изм. - ДВ, бр. 76 от 2007 г., в сила от 21.09.2007 г., Приложение № 5 към чл. 6, т. 6, букви "а" и "б", отм., ново - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.)

Газьоли за промишлени и комунални цели

 

 

Показатели

Единици за измерване

Норми(1)

Методи за изпитване(2)

1

2

3

4

Фракционен състав

 

 

БДС EN ISO 3405(3)

- 10 % дестилират при температура

°С

не по-ниска от 180

 

- 75 % дестилират при температура

°С

не по-висока от 360

 

Кинематичен вискозитет при 40°С

mm2/s

2,0 - 7,0

БДС EN ISO 3104

Температура на замръзване

°С

не по-висока от минус 10

БДС 1751

- зимен период (1 октомври - 15 март)

 

 

 

Пламна температура в затворен тигел

°С

не по-ниска от 60

БДС EN ISO 2719

Сяра

% (m/m)

не повече от 0,1

БДС EN ISO 8754

Вода

%

не повече от 0,05

БДС ISO 3733

Коксов остатък

%

не повече от 0,15

БДС ISO 6615

 

 

 

БДС ISO 10370

Механични примеси

%

не повече от 0,1

СТ на СИВ 2876

 

 

 

БДС EN 12662

Специфична топлина на изгаряне (долна)

MJ/kg

не по-ниска от 41,868

СТ на СИВ 3965

 

 

 

ISO 1928

Пепел

%

не повече от 0,02

БДС EN ISO 6245

 

(1) Стойностите, посочени в приложението, представляват "реални стойности". Те са установени въз основа на процедурите на БДС EN ISO 4259 "Нефтопродукти. Определяне и прилагане на данните за прецизност относно методите за изпитване", като при определяне на съответните минимални стойности е отчетена минималната поправка от 2R (различна и по-висока от 0), където R е възпроизводимостта на резултатите от изпитването. Резултатите от отделните изпитвания следва да бъдат интерпретирани на базата на съответните критерии, изложени в БДС EN ISO 4259.

(2) Прилаганите методи за изпитване трябва да отговарят на последната публикувана версия на съответния стандарт.

(3) При арбитраж се използва автоматичният уред по БДС EN ISO 3405.

 

Приложение № 6 към чл. 6, т. 7, букви "а" и "б" (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2005 г., в сила от 23.08.2005 г., предишно Приложение № 6 към чл. 6, т. 6, изм. - ДВ, бр. 76 от 2007 г., в сила от 21.09.2007 г., Приложение № 6 към чл. 6, т. 6, буква "в", отм., ново - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.)

 

Корабни дестилатни горива

 

 

Показатели

Единици за измерване

Марка ISO-F

Методи за изпитване(3)

 

 

 

Граници

DMX

DMA

DMZ

DMB

 

1

2

3

4

5

6

7

8

Вискозитет при 40°C

mm2/s

мin

1,40

2,00

3,00

2,00

БДС EN ISO 3104

 

 

max

5,50

6,00

6,00

11,0

 

Плътност при 15°C

kg/m3

max

-

890,0

890,0

900,0

БДС EN ISO 3675(7)

 

 

 

 

 

 

 

БДС EN ISO 12185

Цетаново число

-

min

45

40

40

35

БДС EN ISO 5165(2)

Сяра

% (m/m)

max

0,1

0,1

0,1

1,0(11)

БДС EN ISO 8754

Пламна температура

°C

min

43

60

60

60

БДС EN ISO 2719

Съдържание на сероводород (8)

mg/kg

max

2,00

2,00

2,00

2,00

IP 570

Киселинно число

mg KOH/g

max

0,5

0,5

0,5

0,5

ASTM D664

Обща утайка при горещо филтруване

% (m/m)

max

-

-

-

0,10 (4)

ISO 10307-1

Окислителна стабилност

g/m3

max

25

25

25

25(5)

ISO 12205

Коксов остатък (на 10 % остатък от дестилацията)

% (m/m)

max

0,30

0,30

0,30

-

ISO 10370

Коксов остатък (микрометод)

% (m/m)

max

-

-

-

0,30

ISO 10370

Температура на помътняване

°C

max

-16

-

-

-

ISO 3015

Температура на течливост (горна)(10)

 

 

 

 

 

 

БДС ISO 3016

- зима(1)

°C

max

- 6

- 6

- 6

0

 

- лято(1)

°C

max

0

0

0

6

 

 

Външен вид

 

светла прозрачна течност(9)

визуално

 

Съдържание на вода

% (V/V)

max

-

-

-

0,3(4)

БДС ISO 3733

Пепел

% (m/m)

max

0,010

0,010

0,010

0,010

БДС EN ISO 6245

Смазваща способност (wsd 1,4) при 60°С(6)

µm

max

520

520

520

520(5)

БДС EN ISO 12156-1

 

(1) Зимен период 22 октомври - 15 март; летен период 16 март - 21 октомври.

(2) Ако двигателят не е подходящ за извършване на това определяне, в същата област може да се използва БДС EN ISO 4264 за определяне чрез изчисляване.

(3) Прилаганите методи за изпитване трябва да отговарят на последната публикувана версия на съответния стандарт.

(4) Ако външният вид не е светъл и прозрачен, се предприема изпитване по този показател.

(5) Ако външният вид не е светъл и прозрачен, не се предприема изпитване по този показател.

(6) Определянето по този показател се извършва само за горива със съдържание на сяра, по-ниско от 500 mg/kg.

(7) Арбитражен метод.

(8) В сила от 1 юли 2012 г.

(9) При наличие на мътна и непрозрачна проба се провежда изпитване за съдържание на вода по метода на БДС EN ISO 12937, като водното съдържание не трябва да превишава 200 mg/kg.

(10) Потребителите трябва да са сигурни, че температурата на течливост е подходяща за корабното оборудване, особено ако съдът плава в крайните северни и южни географски ширини.

(11) Стойността на показателя е 0,1 % (m/m) от 1 януари 2015 г.

 

Приложение № 7 към чл. 6, т. 7, буква "в" (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2005 г., в сила от 23.08.2005 г., предишно Приложение № 7 към чл. 10, ал. 2, изм. - ДВ, бр. 76 от 2007 г., в сила от 21.09.2007 г., Приложение № 7 към чл. 6, т. 7, отм., ново - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.)

 

Корабни остатъчни горива

 

 

Показатели

Единици

Гра-

Марка ISO-F

Методи за

 

 

за из-

ни-

RMA

RMB

RMD

RME

RMG

RMK

изпитване(1)

 

 

мерване

ци

10(2)

30

80

180

180

380

500

700

380

500

700

 

Вискозитет при 50°С

mm2/s(3)

 

10,00

30,00

80,00

180,0

180,0

380,0

500,0

700,0

380,0

500,0

700,0

БДС EN ISO 3104

 

Плътност при 15°С

kg/m3

max

920,0

960,0

975,0

991,0

991,0

1010,0

БДС EN ISO 3675(4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БДС EN ISO 12185

Изчислителен ароматен въглероден индекс

-

max

850

860

860

860(5)

870

870(5)

 

Сяра(11)

% (m/m)

max

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

БДС EN ISO 8754(4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БДС EN ISO 14596

Пламна температура

°C

min

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

БДС EN ISO 2719

Съдържание на сероводород(6)

mg/kg

max

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

IP 570

Киселинно число

mg KOH/kg

max

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

ASTM D 664

Обща утайка

% (m/m)

max

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

ISO 10307-2(7)

Коксов остатък (микрометод)

% (m/m)

max

2,5

10,00

14,00

15,00

18,00

20,00

ISO 10370

Температура на течливост (горна)(8)

 

 

 

 

 

 

 

 

БДС EN ISO 3016

Зима(9)

°C

max

0

0

30

30

30

30

 

Лято(9)

°C

max

6

6

30

30

30

30

 

Съдържание на вода

% (V/V)

max

0,30

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

БДС EN ISO 3733

Пепел

% (m/m)

max

0,040

0,070

0,070

0,070

0,100

0,150

БДС EN ISO 6245

Ванадий

mg/kg

max

50

150

150

150

350

450

IP 501, IP 470

Натрий

mg/kg

max

50

100

100

50

100

100

IP 501(4), IP 470

Алуминий плюс селиций

mg/kg

max

25

40

40

50

60

60

IP 501(4), IP 470, ISO 10478

Отработени масла(10) калций и цинк или калций и фосфор

mg/kg

-

 

 

 

 

 

 

IP 501(4), IP 470, IP 500

 

(1) Прилаганите методи за изпитване трябва да отговарят на последната публикувана версия на съответния стандарт.

(2) Замества DMC.

(3) 1 mm2/s = 1 cSt.

(4) Арбитражен метод.

(5) Когато плътността е около или близко до максималната стойност, измененията в кривата "вискозитет - температура" са в по-тесни граници.

(6) Граничните стойности са в сила от 1 юли 2012 г.

(7) Арбитражният метод е "Възможна обща утайка".

(8) Потребителите трябва да са сигурни, че температурата на течливост е подходяща за корабното оборудване, особено ако съдът плава в крайните северни и южни географски ширини.

(9) Зимен период 22 октомври - 15 март; летен период 16 март - 21 октомври.

(10) Горивото не трябва да съдържа отработени масла. Съдържанието на отработени масла в горивото се определя, когато комбинацията в съдържанието на металите калций, цинк и фосфор е над следните количества: "калций > 30 и цинк > 15" или "калций > 30 и фосфор > 15".

(11) Стойността на показателя от 1 януари 2020 г. е 0,5 % (m/m).

 

Приложение № 8 към чл. 6, т. 8 (Отм. - ДВ, бр. 69 от 2005 г., в сила от 23.08.2005 г., ново - ДВ, бр. 76 от 2007 г., в сила от 21.09.2007 г., Приложение № 8 към към чл. 10, ал. 2, отм., ново - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.)

 

Котелни горива

 

 

Показатели

Единици за

Норма за мярка(1)

Методи за

 

 

измерване

КГС

КГТ

изпитване(4)

1

2

3

4

5

Кинематичен вискозитет

mm2/s

не повече от 59

не повече от 115

БДС EN ISO 3104

при 80°С (съответстващ °Е)

 

не повече от 8

не повече от 15

БДС 1766

Сяра

 

 

 

 

- нискосернисто

% (m/m)

не повече от 1,0

не повече от 1,0

БДС 8428

- високосернисто

% (m/m)

не повече от 3,0(2), (5)

не повече от 3,0(2), (5)

БДС EN ISO 8754

Вода и утайки

%

не повече от 1,0

не повече от 1,0

БДС 15862

Пламна температура в

°С

не по-ниска от 90

не по-ниска от 110

БДС EN ISO 2592

отворен тигел

 

 

 

СT на СИВ 1496

Температура на замръзване

°С

не по-висока от 25 (3)

не по-висока от 25

БДС 1751

Плътност при 20°С

g/сm3

-

не повече от 1,015

БДС EN ISO 3675

Специфична топлина на

MJ/kg

не по-ниска от 40,2

не по-ниска от 39,8

СT на СИВ 3965

изгаряне (долна)

 

 

 

ISO 1928

Пепел

%

не повече от 0,10

не повече от 0,14

БДС EN ISO 6245

Водоразтворими киселини и основи

-

отсъствие

отсъствие

БДС 5252

 

(1) Стойностите, посочени в приложението, представляват "реални стойности". Те са установени въз основа на процедурите на БДС EN ISO 4259 "Нефтопродукти. Определяне и прилагане на данните за прецизност относно методите за изпитване", като при определяне на съответните минимални стойности е отчетена минималната поправка от 2R (различна и по-висока от 0), където R е възпроизводимостта на резултатите от изпитването. Резултатите от отделните изпитвания следва да бъдат интерпретирани на базата на съответните критерии, изложени в БДС EN ISO 4259.

(2) Стойността на показателя от 1 януари 2012 г. е 1,0 % (m/m).

(3) За нискосернисто се допуска не повече от 40°С.

(4) Прилаганите методи за изпитване трябва да отговарят на последната публикувана версия на съответния стандарт.

(5) Преходен период от 1 януари до 31 март 2012 г. - не важи за производители и вносители.

 

Приложение № 9 към чл. 10, ал. 2 (Отм. - ДВ, бр. 69 от 2005 г., в сила от 23.08.2005 г., ново - ДВ, бр. 76 от 2007 г., в сила от 21.09.2007 г., Приложение № 9 към чл. 16б, ал. 3, отм., ново - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.)

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ТЕЧНИТЕ ГОРИВА

№ ............от ..................г.

 

Производител/вносител .............................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................

(фирма, ЕИК или код по БУЛСТАТ)

представляван от ................................................................................................................................................................................................................................................

(име и фамилия, длъжност)

Седалище на фирмата ................................................................................................................................................................................................................................................

(адрес, телефон, факс, е-mail)

Декларирам, че: ................................................................................................................................................................................................................................................

1. Течното гориво ................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................

(вид на горивото по чл. 6 от Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол)*

от партида .........................................................................................................................................................................................................................................................

в количество ........................................................... тона

съответства на изискванията на Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол.

2. Горивото е изпитано за съответствие в ........................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................

(наименование и адрес на акредитираната изпитвателна лаборатория)

....................................................................................

(протокол № ...............от ............ г.)

3. Течното гориво .............................................................................................................................................................................................................................................

в количество .......................................................... тона, предоставено за разпространение и/или използване на ......................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................

(фирма, ЕИК или код по БУЛСТАТ, дата и № на документ за експедиция)

е от партида ...................................................................................................................................................................................................................................................

съответствието на която е декларирано в т. 1.**

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно Закона за чистотата на атмосферния въздух.

 

.......................................................................................................................

(подпис и печат на производителя, вносителя или разпространителя)

 

*Вид гориво: 1. автомобилен бензин; 2. гориво за дизелови двигатели; 3. биодизел; 4. биодизел за отопление; 5. газьоли за промишлени и комунални цели; 6. газьоли за извънпътна техника, кораби, плаващи по вътрешните водни пътища, трактори и плавателни съдове за отдих; 7. леко корабно дизелово гориво - марка ISO-F; 8. корабно дизелово гориво - марка ISO-F; 9. корабни остатъчни горива - марка ISO-F; 10. котелни горива; 11. тежки горива.

** Съгласно чл. 12, ал. 2 от наредбата текстът на т. 3 допълнително се вписва и заверява при всяко последващо разпространение.

 

 

Приложение № 10 към чл. 16б, ал. 3 (Приложение № 10 към чл. 10, ал. 2, отм. - ДВ, бр. 69 от 2005 г., в сила от 23.08.2005 г., ново - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.)

 

BUNKER DELIVERY NOTE

 

1. Name and IMO number of receiving ship ...........................................................................................................................................................................................................................

2. Port ............................................................................................................................................................................................................................................................

3. Date of commencement of delivery .................................................................................................................................................................................................................................

4. Name, address and phone number of marine fuel oil supplier ......................................................................................................................................................................................................

5. Product name(s) ...................................................................................................................................................................................................................................................

6. Quantity (metric tons) .............................................................................................................................................................................................................................................

(tested in accordance with ISO 3675)

7. Density at 15°C (kg/m3) ..........................................................................................................................................................................................................................................

(tested in accordance with ISO 8754)

8. Sulphur content (% m/m) ..........................................................................................................................................................................................................................................

I, the undersigned, ........................................................................,

declare that the fuel oil supplied to the above mentioned vessel is in conformity with Regulation 14(1)/14(4) and Regulation 18(1) of Annex VI of the MARPOL Convention.

 

 

Signature for the

Signature for the

receiving ship:

fuel oil supplier:

......................................

.......................................

Stamp

Stamp