НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПУСКАНЕ НА ПАЗАРА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОГРАНИЧЕНИЯТА ЗА УПОТРЕБА НА ОПРЕДЕЛЕНИ ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА

Приета с ПМС № 55 от 06.03.2013 г. Обн. ДВ. бр.24 от 12 Март 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.79 от 23 Септември 2014г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) С наредбата се определят изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване (ЕЕО) във връзка с ограниченията за употреба на определени опасни вещества и свързаните с това права и задължения на икономическите оператори.

(2) Наредбата се прилага за категориите ЕЕО по чл. 21е, ал. 2 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС).

Чл. 2. (1) Не се разрешава пускането на пазара и предоставянето на ЕЕО, включително на кабели и резервни части за неговия ремонт, повторна употреба, осъвременяване на функционалните му характеристики или повишаване на капацитета му, които съдържат опасни вещества от приложение № 1, над пределно допустимите стойности на тегловната концентрация в еднородните материали на ЕЕО.

(2) Разпоредбите на ал. 1 не се прилагат за:

1. категориите ЕЕО по чл. 21е, ал. 3 ЗЗВВХВС;

2. случаите на употреба в материали и компоненти на ЕЕО по приложение № 2;

3. случаите на специфични приложения в материали и компоненти на медицински изделия и прибори за мониторинг и контрол, които са ЕЕО по приложение № 3.

 

Глава втора.
ПРЕДОСТАВЯНЕ, ПОДНОВЯВАНЕ ИЛИ ОТНЕМАНЕ ПРАВО НА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОГРАНИЧЕНИЯТА ЗА УПОТРЕБА НА ОПРЕДЕЛЕНИ ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА

Чл. 3. (1) Икономическите оператори подават заявление в Европейската комисия, наричана по-нататък "комисията", за издаване на решение за освобождаване, подновяване или отнемане правото на освобождаване от ограниченията за употреба на опасни вещества отприложение № 1 за специфични употреби в материали и компоненти на ЕЕО по приложение № 2 и по приложение № 3, ако е изпълнено поне едно от следните условия:

1. технически или научно е неосъществимо отстраняването или замяната на вещества отприложение № 1 посредством промени в проектирането или чрез материали и компоненти, които не изискват материали или вещества от приложение № 1;

2. не са осигурени надеждни заместители на вещества от приложение № 1;

3. общото отрицателно въздействие върху околната среда, здравето и безопасността на потребителите, причинено от замяната, може да надхвърли общите ползи за околната среда, здравето и безопасността на потребителите от тази замяна.

(2) Заявлението по ал. 1 съдържа най-малко:

1. име, адрес и данни за контакт на заявителя;

2. информация за материала или компонента и специфичните начини на употреба на веществото в материала и компонента от ЕЕО, за който е подадено заявление за освобождаване от изискванията или отнемане правото на освобождаване и описание на неговите характеристики;

3. обосновка, подкрепена с доказателства, за освобождаването или неговото отнемане в съответствие с условията по ал. 1, която може да бъде проверена;

4. анализ на възможните алтернативни вещества, материали или форми за целия жизнен цикъл на ЕЕО, включително когато е налице информация за независима изследователска дейност, партньорска оценка и развойна дейност от страна на заявителя, както и анализ на наличието на такива алтернативи;

5. информация за евентуална подготовка за повторна употреба, рециклиране на материали от отпадъци от ЕЕО, изисквания за подходящо третиране на отпадъци в съответствие сприложение № 6 към Наредбата за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване, приета с Постановление № 355 на Министерския съвет от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 2 от 2013 г.; попр., бр. 5 от 2013 г.);

6. предложени действия за разработване, искане за разработване и/или прилагане на възможни алтернативи, включително график на заявителя за тези дейности;

7. информация, която се счита за частна собственост, заедно с обосновка, която може да бъде проверена, при необходимост;

8. предложение за точна и ясна формулировка на освобождаването - в случаите на заявление за освобождаване;

9. резюме на заявлението;

10. друга приложима информация.

Чл. 4. (1) Икономическите оператори подават заявления за подновяване на освобождаването не по-късно от 18 месеца преди изтичане датата на освобождаване, посочена в приложение № 2 или в приложение № 3.

(2) Съществуващото право на освобождаване е в сила до приемането на решение на Комисията по заявлението за подновяване на освобождаването.

 

Глава трета.
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ОПЕРАТОРИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕ С ОГРАНИЧЕНИЯТА ЗА УПОТРЕБА НА ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ

Раздел I. Задължения на производителите на ЕЕО и на упълномощените представители

Чл. 5. (1) Производителите на ЕЕО пускат на пазара само оборудване, което е проектирано и произведено в съответствие с ограниченията по чл. 2, ал. 1.

(2) За целите на ал. 1 производителите на ЕЕО извършват или възлагат извършването на процедурата за вътрешен производствен контрол и изготвят техническа документация в съответствие с модул А от Приложение II към Решение № 768/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. относно обща рамка за предлагането на пазара на продукти и за отмяна на Решение 93/465/ЕИО (ОВ, L 218, 13.8.2008 г.).

(3) Когато в рамките на процедурата по ал. 2 бъде доказано съответствие на ЕЕО с ограниченията по чл. 2, ал. 1, производителите на ЕЕО изготвят ЕС декларация за съответствие съгласно приложение № 4 и нанасят "СЕ" маркировка на ЕЕО.

(4) Когато друго приложимо законодателство изисква прилагането на процедура за оценка на съответствието на ЕЕО, която съответства на процедурата по ал. 2, съответствието с ограниченията по чл. 2, ал. 1 може да се докаже в рамките на тази процедура и да се изготви единна техническа документация.

(5) С декларацията по ал. 3 производителят на ЕЕО обявява изпълнението на ограниченията по чл. 2, ал. 1 и носи отговорност за съответствието на ЕЕО с изискванията на глава пета "а" от ЗЗВВХВС и на наредбата.

(6) Декларацията по ал. 3 се предоставя на български език и подлежи на актуализиране.

(7) Маркировката "СЕ" се нанася на готовото ЕЕО или на табелката с техническите му данни преди пускането на пазара на ЕЕО и трябва да е видима, четлива и незаличима.

(8) В случаите, когато изпълнението на ал. 7 не е възможно или оправдано предвид функциите на ЕЕО, маркировката "СЕ" се поставя върху опаковката на ЕЕО или върху придружаващите го документи.

Чл. 6. Производителите на ЕЕО са длъжни:

1. да съхраняват техническата документация и ЕС декларацията за съответствие по чл. 5 в срок 10 години след пускането на пазара на ЕЕО;

2. да въвеждат и прилагат процедури за осигуряване постоянно съответствие на серийното производство на ЕЕО и да отчитат промените в проектирането или характеристиките на продуктите и промените в хармонизираните стандарти или в техническите спецификации, чрез които е декларирано съответствието на това ЕЕО;

3. да поддържат регистър на несъответстващото ЕЕО и на иззетите продукти и да информират дистрибуторите за това;

4. да нанасят върху ЕЕО партиден или сериен номер, както и номер на типа или друг елемент, който позволява ЕЕО да бъде идентифицирано, или, когато размерът или естеството на съответното ЕЕО не позволява това, да нанасят тази информация на опаковката или в документ, който придружава ЕЕО;

5. да нанасят на ЕЕО своето име, регистрираното търговско име или регистрираната търговска марка и адреса, на който може да се установи връзка с тях, или, когато това не е възможно, да нанасят тези данни на опаковката или в документ, който придружава ЕЕО; посоченият адрес за връзка трябва да е само един и да позволява осъществяване на контакт с производителя на ЕЕО.

Чл. 7. (1) Производител, който е пуснал на пазара ЕЕО, което не съответства на изискванията на глава пета "а" от ЗЗВВХВС и на наредбата, незабавно предприема мерки за привеждане на ЕЕО в съответствие, за изтегляне или изземане от пазара, ако това е целесъобразно.

(2) В случаите по ал. 1 производителят на ЕЕО информира незабавно органа за надзор на пазара по чл. 27, ал. 6 или 7 ЗЗВВХВС, като предоставя подробна информация за несъответствието и за предприетите мерки.

Чл. 8. (1) При получаване на мотивирано искане от орган за надзор на пазара по чл. 27, ал. 6 или 7 ЗЗВВХВС производителят на ЕЕО предоставя цялата информация и документация, необходими за доказване съответствието на ЕЕО с изискванията на глава пета "а" от ЗЗВВХВСи на наредбата.

(2) Производителят оказва пълно съдействие на органа по ал. 1 за всяко действие за осигуряване съответствието на пуснатото на пазара ЕЕО, при поискване.

(3) Информацията и документацията по ал. 1 трябва да е на български език.

Чл. 9. (1) Всеки производител на ЕЕО може да определи свой упълномощен представител чрез писмено пълномощно.

(2) Упълномощеният представител изпълнява задълженията по пълномощното, които включват най-малко следното:

1. да съхранява ЕС декларацията и техническата документация за срок 10 години след пускането на пазара на ЕЕО и да ги предоставя при поискване на органите по чл. 27, ал. 6 или 7 ЗЗВВХВС в съответствие с техните компетенции;

2. да предоставя цялата информация и документация, необходими за доказване съответствието на ЕЕО с изискванията на глава пета "а" от ЗЗВВХВС и на наредбата, при мотивирано искане от органа по т. 1;

3. да оказва съдействие на органа по чл. 27, ал. 6 или 7 ЗЗВВХВС във всяко предприето от тях действие за осигуряване на съответствие с изискванията на глава пета "а" от ЗЗВВХВС и на наредбата, при поискване.

(3) Задълженията по чл. 5, ал. 1 и 2 не могат да се прехвърлят на упълномощения представител.

Раздел II. Задължения на вносителите на ЕЕО

Чл. 10. (1) Вносителите на ЕЕО пускат на пазара само оборудване, което съответства на изискванията на глава пета "а" на ЗЗВВХВС и на наредбата.

(2) Преди да пуснат на пазара ЕЕО, лицата по ал. 1 изискват от производителя на това оборудване доказателства за изпълнението на задълженията му по чл. 5, ал. 2 и 3 и чл. 6, т. 4 и 5 и проверяват дали ЕЕО е придружено с изискваните документи.

Чл. 11. Вносителите на ЕЕО са длъжни:

1. да съхраняват на разположение на органите за надзор на пазара по чл. 27, ал. 6 или 7 ЗЗВВХВС копие от ЕС декларацията за срок десет години след пускането на пазара на ЕЕО и да гарантират, че при поискване техническата документация по чл. 5, ал. 2 се представя на тези органи;

2. да нанасят името си, регистрираното търговско име или регистрираната търговска марка и адреса, на който може да се установи връзка с тях, на самото ЕЕО или, когато това не е възможно, на опаковката или в документ, който придружава ЕЕО;

3. да поддържат регистър на несъответстващото ЕЕО и на иззетите продукти и да информират дистрибуторите за това.

Чл. 12. (1) Когато вносител на ЕЕО има основание да смята, че определено ЕЕО не съответства на ограниченията по чл. 2, ал. 1, той информира за това производителя на ЕЕО и органа за надзор на пазара по чл. 27, ал. 6 или 7 ЗЗВВХВС.

(2) Вносителят не може да пусне на пазара ЕЕО, преди то да бъде приведено в съответствие с изискванията на наредбата.

Чл. 13. (1) Вносител, който е пуснал на пазара ЕЕО, което не съответства на изискванията наглава пета "а" от ЗЗВВХВС и на наредбата, незабавно предприема необходимите мерки за привеждане в съответствие на това ЕЕО, за изтегляне или изземване от пазара, ако това е целесъобразно.

(2) В случаите по ал. 1 вносителят на ЕЕО информира незабавно органа за надзор на пазара по чл. 27, ал. 6 или 7 ЗЗВВХВС, като предоставя подробна информация за несъответствието и за предприетите мерки.

Чл. 14. (1) При получаване на мотивирано искане от орган за надзор на пазара по чл. 27, ал. 6 или 7 ЗЗВВХВС вносителят на ЕЕО предоставя цялата информация и документация, необходими за доказване на съответствието на това ЕЕО с изискванията на глава пета "а" от ЗЗВВХВС и на наредбата.

(2) Вносителят оказва пълно съдействие на органа по ал. 1 за всяко действие за осигуряване съответствието на пуснатото на пазара ЕЕО, при поискване.

(3) Информацията и документацията по ал. 1 трябва да е на български език.

Раздел III. Задължения на дистрибуторите на ЕЕО

Чл. 15. Преди да предоставят на пазара ЕЕО, дистрибуторите проверяват:

1. дали е нанесена маркировка "СЕ" на оборудването;

2. дали ЕЕО се придружава от изискваните документи на български език;

3. изпълнението на задълженията по чл. 6, т. 4 и 5 и чл. 11, т. 2 от производителя и/или вносителя на ЕЕО.

Чл. 16. (1) Когато даден дистрибутор на ЕЕО има основание да смята, че определено ЕЕО не съответства на разпоредбите на чл. 2, ал. 1, той информира производителя или вносителя на ЕЕО и органа за надзор на пазара по чл. 27, ал. 6 или 7 ЗЗВВХВС.

(2) Дистрибуторът не предоставя на пазара ЕЕО, преди то да бъде приведено в съответствие с изискванията на наредбата.

Чл. 17. (1) Дистрибутор, който е предоставил на пазара ЕЕО, което не съответства на изискванията на глава пета "а" от ЗЗВВХВС и на наредбата, незабавно предприема необходимите мерки за привеждане в съответствие на това ЕЕО, за изтегляне или изземване от пазара, ако това е целесъобразно.

(2) В случаите по ал. 1 дистрибуторът на ЕЕО незабавно информира органа за надзор на пазара по чл. 27, ал. 6 или 7 ЗЗВВХВС, като предоставя подробна информация за несъответствието и за предприетите мерки.

Чл. 18. (1) При получаване на мотивирано искане от орган за надзор на пазара по чл. 27, ал. 6 или 7 ЗЗВВХВС дистрибуторът на ЕЕО предоставя цялата информация и документация, необходими за доказване съответствието на това ЕЕО с изискванията на глава пета "а" от ЗЗВВХВС и на наредбата.

(2) Дистрибуторът оказва пълно съдействие на органа по ал. 1 за всяко действие за осигуряване съответствието на предоставеното ЕЕО, при поискване.

Чл. 19. Всеки вносител на ЕЕО или дистрибутор на ЕЕО, когато пуска на пазара или предоставя оборудване под свое име или своя търговска марка или променя вече пуснато на пазара ЕЕО по начин, който може да се отрази на съответствието на това ЕЕО с изискванията на глава пета "а" от ЗЗВВХВС и/или на наредбата, се счита за производител на ЕЕО и изпълнява задълженията на производителя по чл. 5 - 8.

Чл. 20. Икономическите оператори поддържат в наличност за срок 10 години от пускането на пазара или предоставянето на ЕЕО и предоставят при поискване на органите по чл. 27, ал. 6 и 7 ЗЗВВХВС информация относно:

1. икономическите оператори, които са им доставяли ЕЕО;

2. икономическите оператори, на които те са доставяли ЕЕО.

 

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на наредбата:

1. "Изземване" е всяка мярка, целяща да постигне връщане на продукт, който вече е бил предоставен на разположение на крайния потребител.

2. "Изтегляне" е всяка мярка, целяща да предотврати предоставянето на пазара на продукт, който вече е във веригата на доставки.

3. "Надзор на пазара" са извършваните дейности и вземаните мерки от страна на органите почл. 27, ал. 6 и 7 ЗЗВВХВС, за да се гарантира, че ЕЕО отговаря на определените изисквания наглава пета "а" от ЗЗВВХВС и на наредбата и не застрашава здравето, безопасността или други аспекти на опазването на обществения интерес.

4. "Техническа спецификация" е документ, определящ техническите изисквания, на които трябва да отговарят определен продукт, процес или услуга.

§ 2. Наредбата въвежда изискванията на:

1. Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2011 г. относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване (ОВ, L 174, 1.7.2011 г.; попр., ОВ, L 209, 4.8.2012 г.).

2. Делегирана директива 2012/50/ЕС на Комисията от 10 октомври 2012 г. за изменение с цел привеждане в съответствие с техническия прогрес на Приложение III към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно освобождаване от ограничението за употреба на олово (ОВ, L 348, 18.12.2012 г.).

3. Делегирана директива 2012/51/ЕС на Комисията от 10 октомври 2012 г. за изменение с цел привеждане в съответствие с техническия прогрес на Приложение III към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно освобождаване от ограничението за употреба на кадмий (ОВ, L 348, 18.12.2012 г.).

4. (нова - ДВ, бр. 79 от 2014 г., в сила от 23.09.2014 г.) Делегирана директива 2014/1/ЕС на Комисията от 18 октомври 2013 година за изменение, с цел адаптиране към техническия прогрес, на приложение IV към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, състоящо се в освобождаване от ограничението за употреба на олово в качеството на легиращ елемент в лагери и износващи се повърхности в медицинска апаратура, изложена на йонизиращо лъчение (ОВ, L 4/45,9.1.2014 г.).

5. (нова - ДВ, бр. 79 от 2014 г., в сила от 23.09.2014 г.) Делегирана директива 2014/2/ЕС на Комисията от 18 октомври 2013 година за изменение, с цел адаптиране към техническия прогрес, на приложение IV към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, състоящо се в освобождаване от съответното ограничение на употребата на кадмий във фосфорните покрития в усилвателите на рентгенови изображения до 31 декември 2019 г. и в резервни части за рентгенови системи, пуснати на пазара в ЕС преди 1 януари 2020 г. (ОВ, L 4/47, 9.1.2014 г.).

6. (нова - ДВ, бр. 79 от 2014 г., в сила от 23.09.2014 г.) Делегирана директива 2014/3/ЕС на Комисията от 18 октомври 2013 година за изменение, с цел адаптиране към техническия прогрес, на приложение IV към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, състоящо се в освобождаване от съответното ограничение на употребата на оловно-ацетатен маркер в стереотаксически рамки за глава, използвани при компютърна томография (CT) и магнитно-резонансна томография (MRI), както и при позициониращи системи на съоръжения за гама-терапия и адронна терапия (ОВ, L 4/49, 9.1.2014 г.).

7. (нова - ДВ, бр. 79 от 2014 г., в сила от 23.09.2014 г.) Делегирана директива 2014/4/ЕС на Комисията от 18 октомври 2013 година за изменение, с цел адаптиране към техническия прогрес, на приложение IV към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, състоящо се в освобождаване от съответното ограничение на употребата на олово за осигуряване на вакуумно плътни свързвания между алуминий и стомана в усилвателите на рентгенови изображения (ОВ, L 4/51, 9.1.2014 г.).

8. (нова - ДВ, бр. 79 от 2014 г., в сила от 23.09.2014 г.) Делегирана директива 2014/5/ЕС на Комисията от 18 октомври 2013 година за изменение, с цел адаптиране към техническия прогрес, на приложение IV към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, състоящо се в освобождаване от съответното ограничение на употребата на олово в припои за печатни платки, в покрития на изводи на електрически и електронни елементи и покрития на печатни платки, в припои за свързване на проводници и кабели, в припои за свързване на измервателни преобразуватели и датчици, които се използват трайно при температури под -20°C при нормални условия на работа и съхранение (ОВ,L 4/53, 9.1.2014 г.).

9. (нова - ДВ, бр. 79 от 2014 г., в сила от 23.09.2014 г.) Делегирана директива 2014/6/ЕС на Комисията от 18 октомври 2013 година за изменение, с цел адаптиране към техническия прогрес, на приложение IV към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, състоящо се в освобождаване от съответното ограничение на употребата на олово в повърхностните покрития на щифтови съединителни системи, за които са необходими немагнитни съединители и които се използват дълготрайно при температури под -20°C при съответните нормални условия на работа и съхранение (ОВ, L 4/55, 9.1.2014 г.).

10. (нова - ДВ, бр. 79 от 2014 г., в сила от 23.09.2014 г.) Делегирана директива 2014/7/ЕС на Комисията от 18 октомври 2013 година за изменение, с цел адаптиране към научно-техническия прогрес, на приложение IV към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, състоящо се в освобождаване от съответното ограничение на употребата на олово в припои, покрития на изводи на електрически и електронни елементи и печатни платки, съединения на електрически проводници, екрани и затворени съединители, които се използват: а) в магнитни полета, разположени в сферата с радиус 1 m около изоцентъра на магнита в апаратура за магнитно-резонансна томография, включително измервателни уреди за състоянието на пациента, предназначени да бъдат използвани в тази сфера, или б) в магнитни полета на разстояние под 1 m от външните повърхности на циклотронни магнити, магнити за транспортиране на снопове частици и за управление на посоката на снопове частици, използвани при адронната терапия (ОВ, L 4/57, 9.1.2014 г.).

11. (нова - ДВ, бр. 79 от 2014 г., в сила от 23.09.2014 г.) Делегирана директива 2014/8/ЕС на Комисията от 18 октомври 2013 година за изменение, с цел адаптиране към техническия прогрес, на приложение IV към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, състоящо се в освобождаване от съответното ограничение на употребата на олово в припои за монтиране на цифрови матрични детектори от кадмиев телурид и кадмиев цинков телурид към печатни платки (ОВ, L 4/59, 9.1.2014 г.).

12. (нова - ДВ, бр. 79 от 2014 г., в сила от 23.09.2014 г.) Делегирана директива 2014/9/ЕС на Комисията от 18 октомври 2013 година за изменение, с цел адаптиране към техническия прогрес, на приложение IV към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, състоящо се в освобождаване от съответното ограничение на употребата на олово и кадмий, свързани с метални връзки, създаващи магнитни вериги в детектори за магнитно-резонансни томографи (MRI), за квантови интерферометри със свръхпроводимост (SQUID), за уреди за ядрено-магнитен резонанс (NMR), или за масспектрометри, използващи преобразувание на Фурие (FTMS) (ОВ, L 4/61, 9.1.2014 г.).

13. (нова - ДВ, бр. 79 от 2014 г., в сила от 23.09.2014 г.) Делегирана директива 2014/10/ЕС на Комисията от 18 октомври 2013 година за изменение, с цел адаптиране към техническия прогрес, на приложение IV към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, състоящо се в освобождаване от съответното ограничение на употребата на олово в сплави, представляващи свръхпроводящи или топлопроводящи материали, използвани в студените глави на криогенни охладители, и/или в криогенно охлаждани студени сонди, и/или в криогенно охлаждани системи за еквипотенциално свързване, съответно в медицински апарати (категория 8), и/или в промишлени контролни и регулиращи прибори (ОВ, L 4/63, 9.1.2014 г.).

14. (нова - ДВ, бр. 79 от 2014 г., в сила от 23.09.2014 г.) Делегирана директива 2014/11/ЕС на Комисията от 18 октомври 2013 година за изменение, с цел адаптиране към техническия прогрес, на приложение IV към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, състоящо се в освобождаване от съответното ограничение на употребата на шествалентен хром в дозаторите на алкални метали, използвани за изработването на фотокатоди за усилватели на рентгенови изображения до 31 декември 2019 г., както и в резервни части за рентгенови системи, пуснати на пазара в ЕС преди 1 януари 2020 г. (ОВ, L 4/65, 9.1.2014 г.).

15. (нова - ДВ, бр. 79 от 2014 г., в сила от 23.09.2014 г.) Делегирана директива 2014/12/ЕС на Комисията от 18 октомври 2013 година за изменение, с цел адаптиране към техническия прогрес, на приложение IV към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, състоящо се в освобождаване от съответното ограничение на употребата на олово в припои за печатни платки за детектори и блокове за събиране на данни на позитронно-емисионни томографи, интегрирани в апаратура за магнитно-резонансна томография (ОВ, L 4/67, 9.1.2014 г.).

16. (нова - ДВ, бр. 79 от 2014 г., в сила от 23.09.2014 г.) Делегирана директива 2014/13/ЕС на Комисията от 18 октомври 2013 година за изменение, с цел адаптиране към техническия прогрес, на приложение IV към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, състоящо се в освобождаване от съответното ограничение на употребата на олово в припои за наситени печатни платки, използвани в мобилни медицински апарати от класове IIa и IIб съгласно Директива 93/42/ЕИО, различни от преносимите дефибрилатори за спешна помощ (ОВ,L 4/69, 9.1.2014 г.).

17. (нова - ДВ, бр. 79 от 2014 г., в сила от 23.09.2014 г.) Делегирана директива 2014/14/ЕС на Комисията от 18 октомври 2013 година за изменение, с цел адаптиране към техническия прогрес, на приложение III към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, състоящо се в освобождаване от съответното ограничение на употребата на 3,5 mg живак/лампа в едноцокълни компактни луминесцентни лампи с общоосветително предназначение и мощност под 30 W, имащи експлоатационен срок, равен на или по-голям от 20 000 часа (ОВ, L 4/71, 9.1.2014 г.).

18. (нова - ДВ, бр. 79 от 2014 г., в сила от 23.09.2014 г.) Делегирана директива 2014/15/ЕС на Комисията от 18 октомври 2013 година за изменение, с цел адаптиране към техническия прогрес, на приложение IV към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, състоящо се в освобождаване от съответното ограничение на употребата на олово, кадмий и шествалентен хром в повторно използвани резервни части, произхождащи от медицински апарати, пуснати на пазара преди 22 юли 2014 г., и вложени в изделия от категория 8, пуснати на пазара преди 22 юли 2021 г., при условие че повторната употреба се извършва в рамките на одитируеми междуфирмени системи със затворен цикъл за връщане на резервните части, както и че наличието на повторно използвани резервни части се обявява на потребителя (ОВ, L 4/73, 9.1.2014 г.).

19. (нова - ДВ, бр. 79 от 2014 г., в сила от 23.09.2014 г.) Делегирана директива 2014/16/ЕС на Комисията от 18 октомври 2013 година за изменение, с цел адаптиране към техническия прогрес, на приложение IV към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, състоящо се в освобождаване от съответното ограничение на употребата на олово като активатор в луминесциращия прах на газоразрядни лампи, използвани като лампи за екстракорпорална фотофореза и съдържащи луминофори от BSP (BaSi2O5:Pb) (ОВ, L 4/75, 9.1.2014 г.).

20. (нова - ДВ, бр. 79 от 2014 г., в сила от 23.09.2014 г.) Делегирана директива 2014/76/ЕС на Комисията от 13 март2014 година за изменение, с цел адаптиране към техническия прогрес, на приложение III към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаването за живак в ръчно изработени светещи газоразрядни тръби (РСГТ), използвани за светлинни надписи, декоративно или архитектурно и специализирано осветление, и творби на изкуството от светлина (ОВ, L 148/86, 20.5.2014 г.).

21. (нова - ДВ, бр. 79 от 2014 г., в сила от 23.09.2014 г.) Делегирана директива 2014/71/ЕС на Комисията от 13 март 2014 година за изменение, с цел привеждане в съответствие с техническия прогрес, на приложение IV към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаването за олово в припой в интерфейс от разположени един върху друг елементи с голяма повърхност (ОВ, L 148/76, 20.5.2014 г.).

22. (нова - ДВ, бр. 79 от 2014 г., в сила от 23.09.2014 г.) Делегирана директива 2014/70/ЕС на Комисията от 13 март2014 година за изменение, с цел привеждане в съответствие с техническия прогрес, на приложение IV към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаването за олово в микроканални плочи (МКП) (ОВ, L 148/74, 9.1.2014 г.).

23. (нова - ДВ, бр. 79 от 2014 г., в сила от 23.09.2014 г.) Делегирана директива 2014/69/ЕС на Комисията от 13 март2014 година за изменение, с цел адаптиране към техническия прогрес, на приложение IV към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, състоящо се в освобождаване от съответното ограничение на употребата на олово в керамиката на диелектрика на кондензатори с номинално напрежение до 125 ~V или до 250 -V, използвани в промишлени контролни и регулиращи прибори (ОВ, L 148/72, 9.1.2014 г.).

24. (нова - ДВ, бр. 79 от 2014 г., в сила от 23.09.2014 г.) Делегирана директива 2014/75/ЕС на Комисията от 13 март2014 година за изменение, с цел адаптиране към техническия прогрес, на Приложение IV към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаването за живак във флуоресцентни лампи със студен катод (ФЛСК) за течнокристални екрани с подсветка, който не превишава 5 mg на лампа, използвани в промишлените прибори за контрол и управление, пуснати на пазара преди 22 юли 2017 година (ОВ,L 148/84, 20.5.2014 г.).

25. (нова - ДВ, бр. 79 от 2014 г., в сила от 23.09.2014 г.) Делегирана директива 2014/72/ЕС на Комисията от 13 март2014 година за изменение, с цел привеждане в съответствие с техническия прогрес, на приложение III към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаването за олово в припой и покрития за клеми за електрически и електронни компоненти и покрития за печатни платки, използвани в модулите на запалването и други електрически и електронни системи за управление на двигатели (ОВ, L 148/78, 20.5.2014 г.).

26. (нова - ДВ, бр. 79 от 2014 г., в сила от 23.09.2014 г.) Делегирана директива 2014/73/ЕС на Комисията от 13 март2014 година за изменение, с цел привеждане в съответствие с техническия прогрес, на приложение IV към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаването за олово в платинирани платинени електроди, използвани за измервания на проводимостта (ОВ, L 148/80, 20.5.2014 г.).

27. (нова - ДВ, бр. 79 от 2014 г., в сила от 23.09.2014 г.) Делегирана директива 2014/74/ЕС на Комисията от 13 март2014 година за изменение, с цел привеждане в съответствие с техническия прогрес, на приложение IV към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаването за олово в различни от C-press съвместимите щифтови конекторни системи за промишлени прибори за контрол и управление (ОВ, L 148/82, 20.5.2014 г.).

 

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 2а. (Нов - ДВ, бр. 79 от 2014 г., в сила от 23.09.2014 г.) (1) Точки 3.4, 3.14, 3.15, 3.17, 3.18, 3.21 от приложение № 3 се прилагат до 30 юни 2021 г.

(2) Точки 3.13, 3.16, 3.22 и 3.24 от приложение № 3 се прилагат до 31 декември 2019 г.

(3) Точка 3.19 от приложение № 3 се прилага до 30 юни 2020 г.

(4) Точка 3.20 от приложение № 3 се прилага до 31 декември 2017 г.

(5) Точка 3.23 от приложение № 3 се прилага до 21 юли 2021 г.

(6) Точка 3.25 от приложение № 3 се прилага до 30 юни 2016 г. по отношение на медицинските апарати от клас ІІа и до 31 декември 2020 г. по отношение на медицинските апарати от клас ІІб.

(7) Точка 3.26 от приложение № 3 се прилага до 22 юли 2021 г.

(8) Точка 3.27 от приложение № 3 се прилага до 21 юли 2024 г.

(9) Точка 3.28 от приложение № 3 се прилага до 31 декември 2020 г. Посоченото в тази точка олово може да се употребява и след тази дата в резервни части за промишлени прибори за контрол и управление, пуснати на пазара преди 1 януари 2021 г.

(10) Точка 3.29 от приложение № 3 се прилага до 31 декември 2018 г.

(11) Точка 3.30 от приложение № 3 се прилага до 31 декември 2019 г. Посоченото в тази точка олово може да се употребява и след тази дата в резервни части за КТ и рентгенови системи, пуснати на пазара преди1 януари 2020 г.

(12) Точка 3.31 от приложение № 3 се прилага:

1. до 21 юли 2021 г. за медицинските изделия и приборите за контрол и управление;

2. до 21 юли 2023 г. за медицински изделия за диагностика ин витро;

3. до 21 юли 2024 г. за промишлени прибори за контрол и управление.

(13) Точка 3.32 от приложение № 3 се прилага до 31 декември 2020 г. Посоченото в тази точка олово може да се използва след тази дата по отношение на резервни части за промишлени контролни и регулиращи прибори, пуснати на пазара преди 1 януари 2021 г.

§ 3. Наредбата се приема на основание чл. 21д, ал. 1 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси.

§ 4. Контролът по изпълнението на наредбата се възлага на органите по чл. 27, ал. 6 и 7 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси.

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 287 ОТ 15 СЕПТЕМВРИ 2014 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 79 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 23.09.2014 Г.)

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

 

Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1


 

Наименование на химичното вещество

Концентрация, тегл. %

1.

Олово

0,1 %

2.

Живак

0,1 %

3.

Кадмий

0,01 %

4.

Шествалентен хром

0,1 %

5.

Полибромирани бифенили (PBB)

0,1 %

6.

Полибромирани дифенилетери (PBDE)

0,1 %

 

 

Приложение № 2 към чл. 2, ал. 2, т. 2 (Доп. - ДВ, бр. 79 от 2014 г., в сила от 23.09.2014 г.)


 

Случаи на употреба, освободена от ограничението по чл. 2, ал. 1

 

Освобождаване

Обхват и дати на прилагане

1.

Живак в едноцокълни (компактни) луминесцентни лампи, който не превишава (на горелка):

 

1.1.

За целите на общото осветление < 30 W: 5 mg

Изтича на 31 декември 2011 г.; 3,5 mg на горелка могат да бъдат използвани след 31 декември 2011 г. до 31 декември 2012 г.; 2,5 mg на горелка трябва да бъдат използвани след 31 декември 2012 г.

1.2.

За целите на общото осветление >= 30 W и < 50 W: 5 mg

Изтича на 31 декември 2011 г.; 3,5 mg на горелка могат да бъдат използвани след 31 декември 2011 г.

1.3.

За целите на общото осветление >= 50 W и < 150 W: 5 mg

 

1.4.

За целите на общото осветление >= 150 W: 15 mg

 

1.5.

За целите на общото осветление с кръгла или квадратна форма на конструкцията и диаметър на тръбата <= 17 mm

Без ограничение на употребата до 31 декември 2011 г.; 7 mg на горелка могат да бъдат използвани след 31 декември 2011 г.

1.6.

За специални цели: 5 mg

 

1.7.

За целите на общото осветление < 30 W и продължителност на експлоатация над 20 000 часа: 3,5 mg

Изтича на 31 декември 2017 г.

2.

Живак в двуцокълни линейни луминесцентни лампи за целите на общото осветление, който не превишава (за една лампа):

 

2.1.

Трилентов луминофор с нормална продължителност на експлоатация и диаметър на тръбата < 9 mm (например T2): 5 mg

Изтича на 31 декември 2011 г.; 4 mg на лампа могат да бъдат използвани след 31 декември 2011 г.

2.2.

Трилентов луминофор с нормална продължителност на експлоатация и диаметър на тръбата >= 9 mm и <= 17 mm (например T5): 5 mg

Изтича на 31 декември 2011 г.; 3 mg на лампа могат да бъдат използвани след 31 декември 2011 г.

2.3.

Трилентов луминофор с нормална продължителност на експлоатация и диаметър на тръбата > 17 mm и <= 28 mm (например T8): 5 mg

Изтича на 31 декември 2011 г.; 3,5 mg на лампа могат да бъдат използвани след 31 декември 2011 г.

2.4.

Трилентов луминофор с нормална продължителност на експлоатация и диаметър на тръбата > 28 mm (например T12): 5 mg

Изтича на 31 декември 2012 г.; 3,5 mg на лампа могат да бъдат използвани след 31 декември 2012 г.

2.5.

Трилентов луминофор с нормална продължителност на експлоатация (>= 25000 часа): 8 mg

Изтича на 31 декември 2011 г.; 5 mg на лампа могат да бъдат използвани след 31 декември 2011 г.

2.6.

Живак в други луминесцентни лампи, който не превишава (на лампа):

 

2.7.

Линейни халофосфатни лампи с диаметър на тръбата > 28 mm (например T10 и T12): 10 mg

Изтича на 13 април 2012 г.

2.8.

Нелинейни халофосфатни лампи (всички диаметри): 15 mg

Изтича на 13 април 2016 г.

2.9.

Нелинейни лампи с трилентов луминофор и диаметър на тръбата > 17 mm (например T9)

Без ограничение на употребата до 31 декември 2011 г.; 15 mg на лампа могат да бъдат използвани след 31 декември 2011 г.

2.10.

Лампи за целите на друго общо осветление и за специални цели (например индукционни лампи)

Без ограничение на употребата до 31 декември 2011 г.; 15 mg на лампа могат да бъдат използвани след 31 декември 2011 г.

3.

Живак в луминесцентни лампи със студен катод и в луминесцентни лампи с външни електроди (CCFL и EEFL) за специални цели, който не превишава (на лампа):

 

3.1.

Малка дължина (<= 500 mm)

Без ограничение на употребата до 31 декември 2011 г.; 3,5 mg на лампа могат да бъдат използвани след 31 декември 2011 г.

3.2.

Средна дължина (> 500 mm и <= 1500 mm)

Без ограничение на употребата до 31 декември 2011 г.; 5 mg на лампа могат да бъдат използвани след 31 декември 2011 г.

3.3.

Голяма дължина (> 1500 mm)

Без ограничение на употребата до 31 декември 2011 г.; 13 mg на лампа могат да бъдат използвани след 31 декември 2011 г.

4.

Живак в други газоразрядни лампи с ниско налягане (на лампа)

Без ограничение на употребата до 31 декември 2011 г.; 15 mg на лампа могат да бъдат използвани след 31 декември 2011 г.

4.1.

Живак в натриеви лампи с високо налягане (лампи с натриеви пари) за целите на общото осветление, който не превишава (на горелка) в лампи с подобрен индекс на цветопредаване Ra > 60:

 

4.1.1.

P <= 155 W

Без ограничение на употребата до 31 декември 2011 г.; 30 mg на горелка могат да бъдат използвани след 31 декември 2011 г.

4.1.2.

155 W < P <= 405 W

Без ограничение на употребата до 31 декември 2011 г.; 40 mg на горелка могат да бъдат използвани след 31 декември 2011 г.

4.1.3.

P > 405 W

Без ограничение на употребата до 31 декември 2011 г.; 40 mg на горелка могат да бъдат използвани след 31 декември 2011 г.

4.2.

Живак в други натриеви лампи с високо налягане (лампи с натриеви пари) за целите на общото осветление, който не превишава (на горелка):

 

4.2.1.

P <= 155 W

Без ограничение на употребата до 31 декември 2011 г.; 25 mg на жичка могат да бъдат използвани след 31 декември 2011 г.

4.2.2.

155 W < P <= 405 W

Без ограничение на употребата до 31 декември 2011 г.; 30 mg на горелка могат да бъдат използвани след 31 декември 2011 г.

4.2.3.

P > 405 W

Без ограничение на употребата до 31 декември 2011 г.; 40 mg на горелка могат да бъдат използвани след 31 декември 2011 г.

4.3.

Живак в живачни лампи с високо налягане (лампи с живачни пари) (HPMV)

Изтича на 13 април 2015 г.

4.4.

Живак в металхалогенни лампи (MH)

 

4.5.

Живак в други газоразрядни лампи за специални цели, непосочени в настоящото приложение

 

4.6.

Живак в ръчно изработени светещи газоразрядни тръби (РСГТ), използвани за светлинни надписи, декоративно или архитектурно и специализирано осветление, и светлинни творби на изкуството, в които съдържанието на живак се ограничава, както следва:

Изтича на 31 декември 2018 г.

 

а) 20 mg на електродна двойка + 0,3 mg на cm за дължината на тръбата, но не повече от 80 mg, за приложения на открито и приложения на закрито, изложени на температури под 20°C;

 

 

б) 15 mg на електродна двойка + 0,24 mg на cm за дължината на тръбата, но не повече от 80 mg, за всички други приложения на закрито.

 

5.1.

Олово в стъклото на електроннолъчеви тръби

 

5.2.

Олово в стъклото на луминесцентни лампи, чието тегловно съдържание не превишава 0,2 %

 

6.1.

Олово като легиращ елемент за инструментална стомана и в поцинкована стомана с тегловно съдържание на олово до 0,35 %

 

6.2.

Олово като легиращ елемент за сплави на алуминия с тегловно съдържание на олово до 0,4 %

 

6.3.

Медна сплав с тегловно съдържание на олово до 4 %

 

7.1.

Олово в припой за висока температура на топене (т.е. сплави на оловото с 85 % или повече тегловно съдържание на олово)

 

7.2.

Олово в припои за сървъри, системи от запаметяващи устройства и масиви от запаметяващи устройства, мрежово инфраструктурно оборудване за комутиране на пакети, предаване на сигнали и на данни и мрежово управление за целите на далекосъобщенията

 

7.2.1.

Електрически и електронни компоненти, съдържащи олово в стъклен или керамичен диелектрик, различен от керамичния диелектрик на кондензатори (например пиезоелектрични елементи), или в химични съединения, представляващи стъклена или керамична матрица

 

7.2.2.

Олово в керамичен диелектрик на кондензатори за номинално напрежение от 125 V AC или 250 V DC или по-високо

 

7.2.3.

Олово в керамичен диелектрик на кондензатори за номинално напрежение, което е по-ниско от 125 V AC или 250 V DC

Изтича на 1 януари 2013 г. и след тази дата може да бъде използвано в резервни части за ЕЕО, пуснато на пазара преди 1 януари 2013 г.

7.2.4.

Олово в керамични диелектрични материали на основата на оловен титанат цирконат, използвани в кондензатори, които са част от интегрални схеми или дискретни полупроводникови елементи

Изтича на 21 юли 2016 г.

8.1.

Кадмий и химичните му съединения в топлинни защити с полимерна сачма с еднократно действие

Изтича на 1 януари 2012 г. и след тази дата може да бъде използвано в резервни части за ЕЕО, пуснато на пазара преди 1 януари 2012 г.

8.2.

Кадмий и съединенията му в електрически контакти

 

9.

Шествалентен хром като антикорозионна добавка в охлаждащата система от въглеродна стомана в абсорбционни хладилници до 0,75 % тегловно съдържание в охлаждащия разтвор

 

 

 

 

9.1.

Олово в лагерни черупки и втулки за компресори с хладилен агент за системи за отопление, вентилация и климатични и хладилни (HVACR) инсталации

 

 

 

 

10.1.

Олово, използвано в системи с контактни изводи, съвместими с технологията C-press

Може да бъде използвано в резервни части за ЕЕО, пуснато на пазара преди 24 септември 2010 г.

10.2.

Олово, използвано в системи, различни от системите с контактни изводи, съвместими с технологията C-press

Изтича на 1 януари 2013 г. и след тази дата може да бъде използвано в резервни части за ЕЕО, пуснато на пазара преди 1 януари 2013 г.

11.

Олово като материал за покритие при пръстенообразни топлопроводими модули от типа c-ring

Може да бъде използвано в резервни части за ЕЕО, пуснато на пазара преди 24 септември 2010 г.

12.1.

Олово в прозрачни стъкла за приложение в оптиката

 

12.2.

Кадмий и олово във филтърни стъкла и в стъкла, използвани за еталонни отразители

 

13.

Олово в припой, състоящ се от повече от два елемента, за свързването на изводите и корпуса на микропроцесори с тегловно съдържание на олово над 80 % и под 85 %

Изтича на 1 януари 2011 г. и след тази дата може да бъде използвано в резервни части за ЕЕО, пуснато на пазара преди 1 януари 2011 г.

14.

Олово в припой за създаване на надеждна електрическа връзка между полупроводниковия кристал и носещата част в корпусите на интегрални схеми от типа Flip-Chip

 

15.

Олово, съдържащо се в прави лампи с нажежаема спирала, чиито тръби са със силикатно покритие

Изтича на 1 септември 2013 г.

16.

Оловен халогенид, използван като агент на излъчване в газоразрядните лампи с висок интензитет (HID), предназначени за употреба в професионалната репрография

 

17.1.

Олово като активатор в луминесциращия прах (максимум 1 % тегловно съдържание на олово) на газоразрядни лампи, използвани като специални лампи за репрографиране чрез диазотипия, литография, уреди за улавяне на насекоми, уреди за фотохимични и лечебни процеси, съдържащи луминофори като SMS (Sr,Ba)2MgSi2O7:Pb)

Изтича на 1 януари 2011 г.

17.2.

Олово като активатор в луминесциращия прах (максимум 1 % тегловно съдържание на олово) на газоразрядни лампи, използвани като лампи за солариуми, съдържащи луминофори като BSP (BaSi2O5:Pb)

 

18.

Олово с PbBiSn-Hg и PbInSn-Hg в специфични съединения като основна амалгама и с PbSn-Hg като спомагателна амалгама във висококомпактните енергоспестяващи лампи (ESL)

Изтича на 1 юни 2011 г.

19.

Оловен оксид в стъкло, използвано за свързване на предните и задните подложки на плоските луминесцентни лампи, предназначени за употреба в екрани с течни кристали (LCD)

Изтича на 1 юни 2011 г.

20.

Олово и кадмий в печатарските мастила за нанасяне на емайлови покрития върху стъкла, като боросиликатно стъкло и натриево-калциево силикатно стъкло

 

21.

Олово в окончателни покрития на елементи със ситна стъпка, различни от съединители със стъпка 0,65 mm или по-малка

Може да бъде използвано в резервни части за ЕЕО, пуснато на пазара преди 24 септември 2010 г.

22.

Олово в припой за запояване към машинно обработените дискови кондензатори за монтаж в проходни отвори и многослойните керамични кондензатори на основата на планарна матрица

 

23.

Оловен оксид в екрани с електронни излъчватели с повърхностна проводимост (SED), които се използват в конструктивни елементи, по-специално в стъклоприпоя и фритования пръстен

 

24.

Оловен оксид в стъклената колба на лампи за черна светлина (BLB)

Изтича на 1 юни 2011 г.

25.

Оловни сплави като припой за преобразуватели, които се използват във високоговорители с висока мощност (предназначени за работа в течение на няколко часа при нива на акустична мощност от 125 dB ниво на звуковото налягане и повече)

Изтича на 24 септември 2010 г.

26.

Олово, съдържащо се в кристално стъкло съгласно приложение I (категории 1, 2, 3 и 4) от Наредбата за етикетиране на продукти от кристални стъкла

 

27.

Сплави на кадмия под формата на спойки за електрическа/механична връзка на електрически проводници, разположени директно върху звуковата намотка в преобразувателите, използвани в мощните високоговорители с нива на звуковото налягане от 100 dB (A) и повече

 

28.

Олово в материалите на спойките в плоските луминесцентни лампи без живак (които например се използват в течнокристалните екрани, в декоративното или промишленото осветление)

 

29.

Оловен оксид в стъклоприпоя, използван за направата на прозоречни модули за аргонови и криптонови газоразрядни тръби за лазери

 

30.

Олово в припой за запояване на тънки медни жички с диаметър 100 µm или по-малък в силови трансформатори

 

31.

Олово в тример-потенциометри на основата на металокерамика (кермет)

 

32.

Живак, използван като инхибитор срещу разпрашване на катода при постояннотокови плазмени дисплеи със съдържание до 30 mg на дисплей

Изтича на 1 юли 2010 г.

33.

Олово в покритието на високоволтови диоди на основата на маса от стъкло, легирано с цинков борат

 

34.

Кадмий и кадмиев оксид в дебелослойни пасти, използвани върху берилиев оксид, запоен с алуминий

 

35.

Кадмий в променящи цвета си светодиоди въз основа на съединения II-VI (< 10 µg Cd за mm2 светлоизлъчваща площ) за използване в твърдотелни осветителни или дисплейни системи

Изтича на 1 юли 2014 г.

36.

Кадмий във фоторезистори за аналогови оптрони, използвани в професионално аудиооборудване

Изтича на 31 декември 2013 г.

37.

Олово в припой и покрития за клеми на електрически и електронни компоненти и покрития за печатни платки, използвани в модулите на запалването и други електрически и електронни системи за управление на двигатели, които по технически причини трябва да бъдат монтирани направо върху коляновия вал или в картера или в цилиндъра на ръчно преносими двигатели с вътрешно горене (класове SH:1, SH:2, SH:3 от Наредба № 10 от 2004 г. за условията и реда за одобрение на типа на двигатели с вътрешно горене за извънпътна техника по отношение на емисиите на замърсители, издадена от министъра на земеделието и горите (обн., ДВ, бр. 28 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 89 от 2006 г., бр. 48 от 2009 г., бр. 29 от 2011 г., бр. 69 от 2012 г. и бр. 3 от 2014 г.)

Изтича на 31 декември 2018 г.

 

 

Приложение № 3 към чл. 2, ал. 2, т. 3 (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2014 г., в сила от 23.09.2014 г.)

Случаи на специфични приложения, освободени от ограничението по чл. 2, ал. 1, отнасящи се за медицински изделия и прибори за контрол и управление

1. Оборудване, което използва йонизиращи лъчения или което е предназначено за откриване на йонизиращи лъчения:

1.1. Олово, кадмий и живак в детектори за йонизиращо лъчение;

1.2. Оловосъдържащи лагери в рентгеновите тръби;

1.3. Олово в уредите за усилване на електромагнитното излъчване: микроканални и капилярни плочи;

1.4. Олово в стъклените фрити на рентгеновите тръби и усилвателите на изображение, както и олово в свързващото вещество на стъклените фрити за производство на газови лазери и електровакуумни лампи, които преобразуват електромагнитното излъчване в електрони;

1.5. Олово в екраните за защита от йонизиращи лъчения;

1.6. Олово в предметите за изпитване с рентгенови лъчи;

1.7. Кристалите на оловния стеарат за дифракция на рентгенови лъчи;

1.8. Източници с радиоактивни изотопи на кадмия за преносими спектрометри с рентгенова флуоресценция.

2. Сензори, детектори и електроди:

2.1. Олово и кадмий в йоноизбирателни електроди, включително стъкло за рН електроди;

2.2. Оловни аноди в електрохимичните кислородни датчици;

2.3. Олово, кадмий и живак в детекторите за инфрачервени лъчи;

2.4. Живак в еталонните електроди: живачен хлорид с ниско съдържание на хлорид, живачен сулфат и живачен оксид.

3. Други:

3.1. Кадмий в хелиево-кадмиевите лазери;

3.2. Олово и кадмий в лампите на спектрометрите с атомна абсорбция;

3.3. Олово в сплави като свръхпроводник и топлопроводящ материал в оборудването за ядрено-магнитен резонанс (ЯМР);

3.4. (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2014 г., в сила от 23.09.2014 г.) Олово и кадмий, свързани с метални връзки, създаващи магнитни вериги в детектори за магнитно-резонансни томографи (MRI), за квантови интерферометри със свръхпроводимост (SQUID), за уреди за ядрено-магнитен резонанс (NMR) или за масспектрометри, използващи преобразувание на Фурие (FTMS);

3.5. Олово в противотежести;

3.6. Олово в пиезоелектричните монокристални материали за ултразвукови преобразуватели;

3.7. Олово в припоите за свързване чрез спойки на ултразвукови преобразуватели;

3.8. Живак в мостове с висока точност за измерване на загуби и капацитет, както и във високочестотни комутатори и релета с висока честота в приборите за контрол и управление, в количества, които не превишават 20 mg живак на един комутатор или реле;

3.9. Олово в припоите в преносимите дефибрилатори за спешни случаи;

3.10. Олово в припоите в инфрачервените модули за проектиране на изображения с високо качество, чувствителни в обхвата 8 - 14 m;

3.11. Олово в течнокристалните силициеви (LCoS) екрани;

3.12. Кадмий във филтрите за измерване на рентгеновите лъчения.

3.13. (нова - ДВ, бр. 79 от 2014 г., в сила от 23.09.2014 г.) Кадмий в състава на фосфорните покрития в усилвателите на рентгенови изображения и в резервните части за рентгенови системи, пуснати на пазара в ЕС преди 1 януари 2020 г.;

3.14. (нова - ДВ, бр. 79 от 2014 г., в сила от 23.09.2014 г.) Оловно-ацетатен маркер за употреба в стереотаксически рамки за глава, използвани при компютърна томография (CT) и магнитно-резонансна томография (MRI), както и в системите за позициониране при гама-терапия и адронна терапия;

3.15. (нова - ДВ, бр. 79 от 2014 г., в сила от 23.09.2014 г.) Олово в качеството на легиращ елемент в лагери и износващи се повърхности в медицинска апаратура, изложена на йонизиращо лъчение;

3.16. (нова - ДВ, бр. 79 от 2014 г., в сила от 23.09.2014 г.) Олово за осигуряване на вакуумно плътни свързвания между алуминий и стомана в усилватели на рентгенови изображения;

3.17. (нова - ДВ, бр. 79 от 2014 г., в сила от 23.09.2014 г.) Олово в повърхностните покрития на щифтови съединителни системи, за които са необходими немагнитни съединители и които се използват дълготрайно при температури под -20°C при съответните нормални условия на работа и съхранение;

3.18. (нова - ДВ, бр. 79 от 2014 г., в сила от 23.09.2014 г.) Олово във:

а) припои за печатни платки;

б) покрития на изводи на електрически и електронни елементи и покрития на печатни платки;

в) припои за свързване на проводници и кабели;

г) припои за свързване на измервателни преобразуватели (transducers) и датчици, които се използват трайно при температури под -20°C при нормални условия на работа и съхранение;

3.19. (нова - ДВ, бр. 79 от 2014 г., в сила от 23.09.2014 г.) Олово във:

а) припои;

б) покрития на изводи на електрически и електронни елементи и печатни платки;

в) съединения на електрически проводници, екрани и затворени съединители, които се използват във:

аа) магнитни полета, разположени в сферата с радиус 1 m около изоцентъра на магнита в апаратура за магнитно-резонансна томография, включително измервателни уреди за състоянието на пациента, предназначени да бъдат използвани в тази сфера, или

бб) магнитни полета на разстояние под 1 m от външните повърхности на циклотронни магнити, магнити за транспортиране на снопове частици и за управление на посоката на снопове частици, използвани при адронната терапия;

3.20. (нова - ДВ, бр. 79 от 2014 г., в сила от 23.09.2014 г.) Олово в припои за монтиране на цифрови матрични детектори от кадмиев телурид и кадмиев цинков телурид към печатни платки;

3.21. (нова - ДВ, бр. 79 от 2014 г., в сила от 23.09.2014 г.) Олово в сплави, представляващи свръхпроводящи или топлопроводящи материали, използвани в студените глави на криогенни охладители и/или в криогенно охлаждани студени сонди, и/или в криогенно охлаждани системи за еквипотенциално свързване, съответно в медицински апарати (категория 8) и/или в промишлени контролни и регулиращи прибори;

3.22. (нова - ДВ, бр. 79 от 2014 г., в сила от 23.09.2014 г.) Шествалентен хром в дозаторите на алкални метали, използвани за изработването на фотокатоди за усилватели на рентгенови изображения, както и в резервни части за рентгенови системи, пуснати на пазара преди 1 януари 2020 г.;

3.23. (нова - ДВ, бр. 79 от 2014 г., в сила от 23.09.2014 г.) Олово, кадмий и шествалентен хром в повторно използвани резервни части, произхождащи от медицински апарати, пуснати на пазара преди 22 юли 2014 г. и вложени в изделия от категория 8, пуснати на пазара преди 22 юли 2021 г., при условие че повторната употреба се извършва в рамките на одитируеми междуфирмени системи със затворен цикъл за връщане на резервните части, както и че наличието на повторно използвани резервни части се обявява на потребителя;

3.24. (нова - ДВ, бр. 79 от 2014 г., в сила от 23.09.2014 г.) Олово в припои за печатни платки за детектори и блокове за събиране на данни на позитронно-емисионни томографи, интегрирани в апаратура за магнитно-резонансна томография;

3.25. (нова - ДВ, бр. 79 от 2014 г., в сила от 23.09.2014 г.) Олово в припои за наситени печатни платки, използвани в мобилни медицински апарати от класове IIa и IIб съгласно Закона за медицинските изделия и Наредбата за съществените изисквания и процедурите за оценяване на съответствието със съществените изисквания на медицинските изделия по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за медицинските изделия, приета с Постановление № 186 на Министерския съвет от 2007 г. (обн., ДВ, бр. 65 от 2007 г.; изм., бр. 106 от 2008 г.), различни от преносимите дефибрилатори за спешна помощ;

3.26. (нова - ДВ, бр. 79 от 2014 г., в сила от 23.09.2014 г.) Олово като активатор в луминесциращия прах на газоразрядни лампи, използвани като лампи за екстракорпорална фотофореза и съдържащи луминофори от BSP (BaSi2O5:Pb);

3.27. (нова - ДВ, бр. 79 от 2014 г., в сила от 23.09.2014 г.) Живак във флуоресцентни лампи със студен катод за подсветка на течнокристални екрани, който не превишава 5 mg на лампа, използвани в промишлените прибори за контрол и управление, пуснати на пазара преди 22 юли 2017 г.;

3.28. (нова - ДВ, бр. 79 от 2014 г., в сила от 23.09.2014 г.) Олово, употребявано в различни от C-press съвместимите щифтови конекторни системи, за промишлени прибори за контрол и управление;

3.29. (нова - ДВ, бр. 79 от 2014 г., в сила от 23.09.2014 г.) Олово в платинирани платинени електроди, използвани за измерване на проводимостта, когато се прилага най-малко едно от следните условия:

а) широк спектър измервания, като обхватът на проводимостта покрива диапазон с разлика, по-голяма от 1 порядък (например обхват между 0,1 mS/m и 5 mS/m), в лабораторни приложения за неизвестни концентрации;

б) измервания на разтвори, при които се изисква точност от ± 1 % от диапазона на пробата и висока устойчивост на корозия на електрода за някой от следните случаи:

аа) разтвори с киселинност < pH 1;

бб) разтвори с алкалност > pH 13;

вв) корозионно действащи разтвори, съдържащи халогенен газ;

в) измервания на проводимости над 100 mS/m, които трябва да бъдат извършени с преносими инструменти;

3.30. (нова - ДВ, бр. 79 от 2014 г., в сила от 23.09.2014 г.) Олово в припой в интерфейс от разположени един върху друг елементи с голяма повърхност, с над 500 връзки на интерфейс, използвани в рентгенови детектори за компютърна томография и рентгенови системи;

3.31. (нова - ДВ, бр. 79 от 2014 г., в сила от 23.09.2014 г.) Олово в микроканални плочи (МКП), използвани в оборудване, което има най-малко една от следните характеристики:

а) компактен размер на детектора за електрони или йони, когато пространството за детектора е ограничено до максимум 3 mm/МКП (височина на детектора + място за монтаж на МКП), максимум 6 mm общо, и когато алтернативна концепция, осигуряваща повече място за детектора, е научно и технически неприложима;

б) двумерна пространствена разделителна способност за откриване на електрони или йони, когато се прилага най-малко едно от следните условия:

аа) време на реакция, по-кратко от 25 ns;

бб) област на детекция от пробата, по-голяма от 149 mm2;

вв) коефициент на размножение, по-голям от 1,3 x 103;

в) време на реакция, по-малко от 5 ns, за откриването на електрони или йони;

г) област на детекция от пробата, по-голяма от 314 mm2, за откриване на електрони или йони;

д) коефициент на размножение, по-голям от 4,0 x 107;

3.32. (нова - ДВ, бр. 79 от 2014 г., в сила от 23.09.2014 г.) Олово в керамиката на диелектрика на кондензатори с номинално напрежение до 125 ~V или до 250 -V, използвани в промишлени контролни и регулиращи прибори.

 

 

Приложение № 4 към чл. 5, ал. 3


 

ЕС декларация за съответствие


1. № ... (единен идентификационен номер на ЕЕО):

2. Име и адрес на производителя или на упълномощения му представител:

3. За настоящата декларация за съответствие отговорност носи единствено производителят (или лицето, което инсталира ЕЕО):

4. Обект на декларацията (описание на ЕЕО, което позволява проследимост на продукта по цялата верига. При необходимост може да се добави снимка):

5. Обектът на декларацията по т. 4 е в съответствие с Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2011 г. относно ограничението на употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване:

6. Наименования на използваните хармонизирани стандарти или техническите спецификации, чрез които се декларира съответствието, когато е приложимо:

7. Допълнителна информация:

Подпис за или от името на:

(място и дата на издаване):

(име, длъжност) (подпис):