НАРЕДБА ЗА ЕТИКЕТИРАНЕ НА АЕРОЗОЛНИТЕ ФЛАКОНИ И ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ТЯХ

В сила от 10.06.2006 г. Приета с ПМС № 113 от 15.05.2006 г. Обн. ДВ. бр.43 от 26 Май 2006г., изм. ДВ. бр.76 от 15 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.97 от 8 Декември 2009г., изм. и доп. ДВ. бр.30 от 1 Април 2014г.

 

Раздел I.
Общи положения

Чл. 1. (1) С наредбата се определят:

1. изискванията за етикетиране на аерозолни флакони;

2. общите и специфичните изисквания към аерозолните флакони по отношение на конструкция, вместимост, съдържание, механична устойчивост, допустимо налягане;

3. методите за изпитване на основните характеристики на аерозолните флакони;

4. (нова - ДВ, бр. 97 от 2009 г., в сила от 29.04.2009 г.) правилата за класифициране на съдържанието на аерозолен флакон, наричано по-нататък "аерозол", по отношение на неговата запалимост.

(2) Наредбата не се прилага за:

1. аерозолни флакони с обем, по-малък от 50 ml;

2. метални аерозолни флакони с обем, по-голям от 1000 ml;

3. стъклени аерозолни флакони, защитени с пластмасово покритие или с друга трайна защита, с обем, по-голям от 220 ml, както и пластмасови аерозолни флакони, които не се раздробяват при избухване, с обем, по-голям от 220 ml;

4. незащитени стъклени аерозолни флакони с обем, по-голям от 150 ml, както и пластмасови аерозолни флакони, които могат да се раздробят при избухване, с обем, по-голям от 150 ml.

Чл. 2. (1) Комисията за защита на потребителите (КЗП) не може да забрани или да ограничи продажбите на аерозолни флакони на основание на наредбата, ако те удовлетворяват изискванията, определени в нея.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2009 г., в сила от 29.04.2009 г.) Комисията за защита на потребителите може временно да забрани или да определи специални условия за продажбата на един или повече аерозолни флакони в страната, когато въз основа на независими данни установи, че те представляват заплаха за безопасността или здравето на потребителите, независимо че удовлетворяват изискванията на наредбата.

Чл. 2а. (Нов - ДВ, бр. 97 от 2009 г., в сила от 29.04.2009 г.) (1) Независимо от задължението за спазване на изискванията по отношение на опасностите, свързани със запалимостта и налягането, лицето, което пуска аерозолни флакони на пазара, гарантира, че е извършен анализ за определяне на опасностите от съответните аерозолни флакони.

(2) Анализът по ал. 1, при необходимост, включва преценка на риска от вдишване на спрей, излизащ от аерозолния флакон при нормални и предвидими условия на употреба, като пространственото разпределение на капките по големина се отчита заедно с физичните и химичните свойства на съдържанието на флакона.

(3) Лицето, което пуска аерозолни флакони на пазара, гарантира, че те са проектирани, изработени, изпитани и, при необходимост, са изготвени специални указания за тяхната употреба въз основа на анализа по ал. 1.

 

Раздел II.
Общи изисквания към етикетирането на аерозолните флакони

Чл. 3. (1) Лицата, които пускат на пазара аерозолни флакони, са длъжни да ги етикетират съгласно изискванията на наредбата.

(2) Търговците са длъжни да продават само аерозолни флакони, етикетирани в съответствие с разпоредбите на наредбата.

Чл. 4. (1) (Предишен текст на чл. 4 - ДВ, бр. 97 от 2009 г., в сила от 29.04.2009 г.) Етикетът на всеки аерозолен флакон трябва да съдържа следните данни:

1. наименованието и адреса или търговската марка на лицето, което пуска на пазара аерозолните флакони;

2. означения, които дават възможност да се идентифицира партидата;

3. символът "3" (обърнат епсилон), удостоверяващ съответствието с изискванията на наредбата;

4. (отм. - ДВ, бр. 30 от 2014 г., в сила от 19.03.2014 г.)

5. надпис за допълнителни предпазни мерки, предупреждаващи за специфични опасности за потребителя при употреба на продукта;

6. нетно съдържание като маса и като обем;

7. (нова - ДВ, бр. 30 от 2014 г., в сила от 19.03.2014 г.) предупреждение за опасност Н229: "Контейнер под налягане: Може да експлодира при нагряване";

8. (нова - ДВ, бр. 30 от 2014 г., в сила от 19.03.2014 г.) препоръки за безопасност Р210 и Р251 по част 1, таблица 6.2 от Приложение IV към Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (OB, L 353, 31.12.2008 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕО) № 1272/2008";

9. (нова - ДВ, бр. 30 от 2014 г., в сила от 19.03.2014 г.) препоръки за безопасност Р410 + Р412 по част 1, таблица 6.4 от Приложение IV към Регламент (ЕО) № 1272/2008;

10. (нова - ДВ, бр. 30 от 2014 г., в сила от 19.03.2014 г.) препоръка за безопасност Р102 по част 1, таблица 6.1 от Приложение IV към Регламент (ЕО) № 1272/2008, когато аерозолната опаковка е потребителски продукт.

(2) (Нова - ДВ, бр. 97 от 2009 г., в сила от 29.04.2009 г.) Когато аерозолните флакони са придружени от отделни инструкции за употреба, в инструкциите се включва и информацията по ал. 1, т. 5.

(3) (Нова - ДВ, бр. 97 от 2009 г., в сила от 29.04.2009 г.) Когато аерозолен флакон съдържа запалими компоненти, но аерозолът не е класифициран като "запалим" или "изключително запалим", на етикета се поставя и надпис, указващ количеството запалими компоненти: "X % от масата на съдържанието са запалими".

Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2009 г., в сила от 29.04.2009 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2014 г., в сила от 19.03.2014 г.) Когато аерозолният флакон съдържа аерозол, класифициран като "незапалим" в съответствие с критериите по Раздел IIIб, етикетът трябва да съдържа думата "Внимание".

Чл. 5а. (Нов - ДВ, бр. 30 от 2014 г., в сила от 19.03.2014 г.) Когато аерозолният флакон съдържа аерозол, класифициран като "запалим" в съответствие с критериите по Раздел IIIб, етикетът трябва да съдържа думата "Внимание" и другите елементи на етикета за "Запалими аерозоли категория 2" съгласно таблица 2.3.2 от Приложение I към Регламент (ЕО) № 1272/2008.

Чл. 5б. (Нов - ДВ, бр. 30 от 2014 г., в сила от 19.03.2014 г.) Когато аерозолният флакон съдържа аерозол, класифициран като "изключително запалим" в съответствие с критериите по Раздел IIIб, етикетът трябва да съдържа думата "Опасно" и другите елементи на етикета за "Запалими аерозоли категория 1" съгласно таблица 2.3.2 от Приложение I към Регламент (ЕО) № 1272/2008.

Чл. 6. (Отм. - ДВ, бр. 97 от 2009 г., в сила от 29.04.2009 г.)

Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2014 г., в сила от 19.03.2014 г.) Допуска се информацията по чл. 4 -5б да бъде нанесена на отделен, прикрепен към аерозолния флакон, етикет, когато размерите на аерозолния флакон са малки и обемът му е не по-голям от 150 ml.

Чл. 8. (1) Надписите при етикетирането на аерозолните флакони трябва да бъдат на български или и на български език.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2014 г., в сила от 19.03.2014 г.) Надписите при етикетирането трябва да бъдат видими, неизтриваеми и изписани с четливи букви.

Чл. 9. (Доп. - ДВ, бр. 30 от 2014 г., в сила от 19.03.2014 г.) На етикета може да се нанася и допълнителна информация, изисквана по реда на други нормативни актове, включителноРегламент (ЕО) № 1272/2008.

Чл. 10. При етикетирането на аерозолни флакони не трябва да се използват маркировка или надписи, които могат да бъдат възприети като символа "3" (обърнат епсилон).

 

Раздел III.
Общи и специфични изисквания към аерозолните флакони

Чл. 11. Напълнените аерозолни флакони при нормални условия на употреба и съхранение трябва да отговарят на изискванията, посочени в приложение № 1.

Чл. 12. (1) Пулверизаторът трябва да осигурява херметичното затваряне на аерозолния флакон при нормални условия на транспорт и съхранение.

(2) Пулверизаторът трябва да бъде защитен, например с капак, за да е предпазен от всякакво отваряне по невнимание и при повреда.

Чл. 13. Механичната устойчивост на аерозолните флакони не трябва да се намалява под въздействие на съдържащите се в тях вещества дори и при продължително съхранение.

Чл. 13а. (Нов - ДВ, бр. 97 от 2009 г., в сила от 29.04.2009 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2014 г., в сила от 19.03.2014 г.) Обемът на течността при температура 50°C не трябва да превишава 90% от нетната вместимост.

 

Раздел III.
"а" Методи за изпитване на аерозолни флакони (Нов - ДВ, бр. 97 от 2009 г., в сила от 29.04.2009 г.)

Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2009 г., в сила от 29.04.2009 г.) (1) Методите за изпитване на аерозолните флакони, чието прилагане трябва да се осигури от лицата, които пускат на пазара аерозолни флакони, са посочени в т. 1 от приложение № 2.

(2) Методите за изпитване на аерозолните флакони, които се прилагат за целите на контрола, са посочени в т. 2 от приложение № 2.

Чл. 14а. (Нов - ДВ, бр. 97 от 2009 г., в сила от 29.04.2009 г.) (1) Методите за краен контрол на пълни аерозолни флакони, посочени в т. 1.4.1, буква "б" и т. 1.4.1, буква "в" от приложение № 2, се одобряват от компетентен орган.

(2) Когато методите по ал. 1 не са одобрени от компетентен орган на друга държава - членка на Европейския съюз, лицата, които пускат на пазара аерозолни флакони, подават заявление за одобрение до националния компетентен орган. Към заявлението се прилага техническа документация с описание на метода.

(3) Лицето по ал. 2 съхранява за целите на надзора одобрението на компетентния орган, техническата документация с описание на метода и протоколите от изпитвания на адреса, посочен на етикета в съответствие с чл. 4, ал. 1, т. 1.

Чл. 14б. (Нов - ДВ, бр. 97 от 2009 г., в сила от 29.04.2009 г.) За аерозолни флакони, при които след напълване и преди първоначална употреба съдържанието претърпява физична или химична трансформация, променяйки налягането си, се прилагат методите за краен контрол при ниска температура в съответствие с т. 1.4.1, буква "в" от приложение № 2.

 

Раздел III.
"б" Класифициране на аерозоли по отношение на запалимост (Нов - ДВ, бр. 97 от 2009 г., в сила от 29.04.2009 г.)

Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2009 г., в сила от 29.04.2009 г.) (1) Аерозолът се класифицира като "незапалим", "запалим" или "изключително запалим" в зависимост от неговата топлина на изгаряне и масата на запалимите компоненти.

(2) Аерозолът не трябва да съдържа пирофорни, самонагряващи се и реагиращи с вода вещества и смеси.

Чл. 15а. (Нов - ДВ, бр. 97 от 2009 г., в сила от 29.04.2009 г.) (1) Топлината на изгаряне на аерозола се определя по утвърдени технологични правила, описани в стандарти или в научна литература, или чрез прилагане на изчислителен метод, посочен в т. 1 от приложение № 3.

(2) Когато топлината на изгаряне се използва като параметър за оценка на запалимостта на аерозол, лицето, което пуска аерозолен флакон на пазара, гарантира, че е изготвена документация с описание на метода за определяне топлината на изгаряне.

(3) Документацията по ал. 2 трябва да е достъпна на адреса по чл. 4, ал. 1, т. 1, а когато този адрес е на територията на Република България, документацията трябва да е на български език.

Чл. 15б. (Нов - ДВ, бр. 97 от 2009 г., в сила от 29.04.2009 г.) (1) Аерозолът се класифицира като "изключително запалим", когато съдържа 85 % или повече запалими компоненти и топлината на изгаряне е равна или превишава 30 kJ/g.

(2) Аерозолът се класифицира като "незапалим", когато включва не повече от 1 % запалими компоненти и топлината на изгаряне не превишава 20 kJ/g.

(3) Аерозолът освен в случаите по ал. 1 и 2 се класифицира съгласно процедурите за класификация, посочени в т. 2 от приложение № 3, или се класифицира като "изключително запалим". Изпитванията за запалимост се извършват съгласно т. 3 от приложение № 3.

 

 

 

Раздел IV.
Комуникация с Европейската комисия и компетентните органи на държавите членки (В сила от 01.01.2007 г.)

Чл. 16. (1) Комисията за защита на потребителите незабавно информира Европейската комисия (ЕК) и компетентните органи на държавите членки за взетите решения по чл. 2, ал. 2.

(2) Към уведомленията по ал. 1 КЗП прилага и мотивирано основание за взетите решения.

Чл. 17. При становище от страна на ЕК за необходимост от изменения в законодателството на Европейската общност (Директива 75/324/ЕЕС) КЗП прилага решението си по чл. 2, ал. 2 до влизането в сила на измененията.

 

Раздел V.
Административнонаказателни разпоредби

Чл. 18. За нарушаване разпоредбите на наредбата на виновните лица се налага глоба, а на едноличните търговци и на юридическите лица - имуществена санкция съгласно чл. 198 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП).

Чл. 19. В случаите, когато контролните органи констатират нарушение на разпоредбите на наредбата, разходите по направените анализи и експертизи са за сметка на лицата, пуснали продуктите на пазара.

 

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на наредбата:

1. "Аерозолни флакони" са флакони, неподлежащи на вторична употреба, изработени от метал, стъкло или пластмаса, съдържащи сгъстен газ, втечнен или разтворен под налягане, със или без течност, паста или пудра, снабдени с механизъм за разпръскване, даващ възможност за разпръскване на твърди или течни частици, като суспензия във вид на газ, пяна, паста, пудра или течност.

2. "Етикетиране" е нанасянето на необходимите информация и обозначения по наредбата чрез отпечатване върху продукта или чрез използване на прилепен или прикрепен етикет.

3. "Налягане" е вътрешното налягане, изразено с единица "бар" (bar) (относително налягане).

4. (доп. - ДВ, бр. 97 от 2009 г., в сила от 29.04.2009 г.) "Изпитвателно налягане" е налягането, на което може да бъде подложен празен аерозолен флакон в продължение на 25 секунди без изтичане или в случая на метални или пластмасови флакони - без видими или постоянни изкривявания, с изключение на метални флакони с незначителна симетрична деформация на основата или деформация на профила на горната обвивка, когато флаконът е издържал изпитването на избухване.

5. "Налягане на избухване" е минималното налягане, което предизвиква избухването или разкъсването на аерозолния флакон.

6. "Обща вместимост на флакона" е обемът в милилитри на отворен флакон до ръба на отваряне.

7. "Нетна вместимост" е обемът в милилитри на напълнен и затворен аерозолен флакон.

8. (изм. - ДВ, бр. 30 от 2014 г., в сила от 19.03.2014 г.) "Обем на течността" е обемът на негазообразните фази в напълнен и затворен аерозолен флакон.

9. "Условия на изпитване" са стойностите на изпитвателното налягане и налягането на избухване, определени хидравлично при 20 °C.