НАРЕДБА ЗА БЕЗОПАСНАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЯ НАДЗОР НА ВЪЖЕНИ ЛИНИИ

Приета с ПМС № 186 от 04.07.2014 г. Обн. ДВ. бр.58 от 15 Юли 2014г. 

 

Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. С наредбата се уреждат:

1. изискванията към нови въжени линии и преместването на съществуващи въжени линии;

2. изискванията за безопасната експлоатация на въжени линии;

3. редът за осъществяване на технически надзор на въжени линии;

4. редът за вписване в регистъра по чл. 36, ал. 1 от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП) и за издаване на удостоверения на лица за поддържане, ремонтиране и преустройване на въжени линии.

Чл. 2. Наредбата се прилага за:

1. пътнически висящи въжени линии;

2. скивлекове;

3. наземни въжени железници (фуникуляри);

4. товарни въжени линии.

Чл. 3. Наредбата не се прилага за:

1. въжени линии за селскостопански и горскостопански цели;

2. въжени линии, използвани на панаири и/или в увеселителни паркове, предназначени за развлечение, а не за превоз на хора и/или на товари;

3. въжени фериботи;

4. зъбчати железници;

5. съоръжения, задвижвани с вериги.

 

Глава втора.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ НОВИ ВЪЖЕНИ ЛИНИИ

Чл. 4. (1) Въжените линии по чл. 2, т. 1 - 3 трябва да отговарят на изискванията на Наредбата за съществените изисквания към въжените линии за превоз на хора и оценяване на съответствието на техните предпазни устройства и подсистеми, приета с Постановление № 168 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 64 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 85 от 2005 г., бр. 24 и 40 от 2006 г., бр. 37 от 2007 г. и бр. 50 от 2014 г.).

(2) Въжените линии по чл. 2, т. 4 трябва да отговарят на изискванията на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на машините, приета с Постановление № 140 на Министерския съвет от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 61 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 71 от 2008 г., бр. 48 от 2010 г. и бр. 50 от 2014 г.).

Чл. 5. (1) Трасето на товарните въжени линии се избира така, че независимо дали въжената линия е в движение или в покой, нейните елементи да не застрашават безопасността на персонала на въжената линия или на трети лица и обекти.

(2) Зоните на трасето по ал. 1, в които има опасност от свлачища, наводнения и лавини и които са от значение за стабилността на инфраструктурата на въжената линия, трябва да са защитени посредством естествените дадености на терена или посредством инженерни съоръжения.

(3) В местата, в които над железопътни линии, републикански и общински пътища, строителни площадки, сгради и дворове преминават товарни въжени линии, трябва да се монтират предпазни мостове, предпазни мрежи или други подходящи предпазни съоръжения, защитаващи съответния обект по протежение на пресичането му с въжената линия. Предпазните съоръжения трябва да са изчислени да поемат натоварване от падане на пълно превозно средство от въжената линия върху тях.

(4) Широчината на предпазните мрежи по ал. 3 трябва да осигурява покриване на пространство, не по-малко от 2 m от всяка страна на оста на носещото въже, а на предпазните мостове - покриване на пространство, не по-малко от 1,25 m. Височината на страните на предпазните мрежи трябва да е не по-малка от 0,8 m, а на предпазните мостове - не по-малка от 1,2 m.

Чл. 6. При товарните въжени линии трябва да се спазват следните минимални разстояния за безопасност от превозните средства на въжената линия:

1. до пода на станцията или до върха на разтоварения материал - не по-малко от 0,1 m;

2. до стените на станцията - не по-малко от 0,6 m;

3. до колоните на станцията - не по-малко от 0,2 m;

4. до настилката на предпазен мост - не по-малко от 0,3 m;

5. до предпазната мрежа - не по-малко от 0,5 m.

Чл. 7. (1) Хоризонталното разстояние по трасето на товарните въжени линии между превозните средства, отклонени странично на 0,2 rad, и околните съоръжения и предмети трябва да е не по-малко от 1,0 m.

(2) В местата, където е възможно преминаването на хора, хоризонталното разстояние по ал. 1 трябва да е не по-малко от 2,0 m.

(3) Хоризонталното разстояние между две насрещно движещи се превозни средства трябва да е не по-малко от 0,5 m.

Чл. 8. Вертикалното разстояние по трасето на товарните въжени линии от най-ниската точка на превозните средства, теглещото въже или предпазните съоръжения трябва да е не по-малко от:

1. 2,5 m от земята - над незастроени територии;

2. 4,5 m от най-високата точка на обекта - над промишлени предприятия, строителни площадки и републикански и общински пътища;

3. 1,0 m от най-високата точка на сградата или съоръжението - над промишлени сгради и съоръжения.

 

Глава трета.
ПРЕМЕСТВАНЕ НА ВЪЖЕНИ ЛИНИИ

Чл. 9. Преместваните въжени линии по чл. 2, т. 1 - 3, с изключение на скивлековете с ниско водене на въжето, трябва да са придружени от следната документация:

1. технически данни на производителя - номинална производителност, изходяща мощност на задвижващия механизъм, хоризонтални и вертикални разстояния, брой превозни средства, разстояние между превозните средства, диаметър на въжето, профил на линията, работна скорост, отработени часове;

2. проектни изчисления за въжето, стълбовете и станциите;

3. сборни чертежи на:

а) подсистемите и декларации за съответствие на подсистемите и предпазните устройства - за въжени линии, произведени след влизането в сила на националния нормативен акт на държавата - членка на Европейския съюз, с който се въвеждат изискванията на Директива 2000/9/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20 март 2000 г. относно въжените линии за превоз на хора (Директива 2000/9/ЕС) (ОВ, L 106, 3.5.2000 г.);

б) възлите, детайлите и механизмите на линията - задвижвания, спирачни механизми, ролкови батерии, ускорители, превозни средства с техните окачвания и хващачи - за въжени линии, произведени преди влизането в сила на националния нормативен акт на държавата - членка на Европейския съюз, с който се въвеждат изискванията на Директива 2000/9/ЕС;

в) конструкциите на линията и станциите;

г) схеми на електрическите и хидравличните системи;

д) документация, свързана с преустройство на въжената линия, ако има такова;

е) инструкции на производителя за обслужване и поддържане на въжената линия.

Чл. 10. На въжената линия трябва да се извърши технически преглед за установяване на техническото й състояние и съответствието й с техническата документация по чл. 9, преди да се демонтира.

Чл. 11. Резултатите от техническия преглед по чл. 10 трябва да бъдат записани в доклад.

Чл. 12. Техническият преглед по чл. 10 трябва да бъде извършен в присъствието на ползвателя на въжената линия, лицето по чл. 13 и компетентния за съответната държава орган, извършващ прегледи на въжени линии, или органа за технически надзор по чл. 79, т. 1.

Чл. 13. Преместване на въжена линия трябва да се извършва от лице, вписано в регистъра почл. 36, ал. 1 ЗТИП, за извършване на ремонт, поддържане и преустройство на въжени линии или от производителя на въжената линия.

Чл. 14. Преместените въжени линии трябва да отговарят на изискванията на наредбата.

Чл. 15. Лицето, което премества въжената линия, трябва да изготви анализ за безопасност въз основа на резултатите от техническия преглед по чл. 10 и на документацията по чл. 9.

Чл. 16. Резултатите от анализа на безопасността трябва да бъдат обобщени в доклад за безопасност, в който се определят детайлите, агрегатите и компонентите на въжената линия, които трябва да бъдат монтирани, преустроени или заменени, както и тези, които трябва да бъдат подложени на контрол без разрушаване.

Чл. 17. Не се допуска повторно използване на опъващи въжета.

Чл. 18. Теглещите въжета на въжените линии могат да се използват повторно, при условие че въжето не е ремонтирано и резултатите от контрола без разрушаване на въжето доказват, че намалението на металното му сечение е в границите, посочени в приложение № 1.

Чл. 19. Преди монтирането на въжената линия всички определени в доклада по чл. 16заварени съединения на стоманените конструкции на въжените линии трябва да бъдат подложени на контрол без разрушаване от орган за контрол, акредитиран от националния орган по акредитация или от орган по акредитация, пълноправен член на Европейската организация за акредитация (ЕА) и страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на схемите по акредитация за съответната област.

Чл. 20. На определените в доклада по чл. 16 конструкции на станциите и стълбовете трябва да бъде извършен контрол без разрушаване от орган за контрол, акредитиран от националния орган по акредитация или от орган по акредитация, пълноправен член на ЕА и страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на схемите по акредитация за съответната област.

Чл. 21. Преди монтирането на преместваната въжена линия всички нейни компоненти, които са подложени на циклични или повтарящи се натоварвания, водещи до умора на материала - транспортни въжета, хващачи, оси, валове, ролки, хидравлични цилиндри, превозни средства и техните окачвания, трябва да бъдат подложени на контрол без разрушаване от орган за контрол, акредитиран от националния орган по акредитация или от орган по акредитация, пълноправен член на ЕА и страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на схемите по акредитация за съответната област по метод, определен в доклада за безопасност по чл. 16.

 

Глава четвърта.
БЕЗОПАСНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ВЪЖЕНИТЕ ЛИНИИ

Раздел I. Поддържане, ремонтиране и преустройство

Чл. 22. На предпазните устройства и подсистемите на въжените линии по чл. 2, т. 1 - 3 и на вградените в товарните въжени линии машини, на които е извършено преустройство, трябва да се извърши оценяване на съответствието със съществените изисквания, определени в приложимите наредби по чл. 7 ЗТИП, преди да бъдат пуснати в действие.

Чл. 23. (1) Ремонтът и преустройството на въжените линии, произведени преди влизането в сила на съответната наредба по чл. 7 ЗТИП, трябва да се извършват по техническа документация, която съдържа:

1. обяснителна записка за приетите проектни решения;

2. резултатите от изчисленията, обосноваващи приетите проектни решения;

3. работни чертежи и схеми на елементите на въжените линии, предпазните и другите устройства, които се заменят или ремонтират, за да се проверят изчисленията по т. 2;

4. данни за материалите, които ще се използват за изработване на елементите на въжените линии, които ще се заменят или ремонтират;

5. вида и обема на контрола без разрушаване на неразглобяемите съединения и елементите на въжените линии;

6. вида и обема на изпитванията и изследванията, които трябва да се извършат;

7. допустимите нива на качество според заваръчните несъвършенства на неразглобяемите съединения;

8. списък на приложените стандарти.

(2) Когато при преустройството се влагат нови предпазни устройства или подсистеми, предпазните устройства трябва да са придружени с декларации за съответствие, а подсистемите - с документите по чл. 42, ал. 5 от Наредбата за съществените изисквания към въжените линии за превоз на хора и оценяване на съответствието на техните предпазни устройства и подсистеми.

Чл. 24. (1) Лицата, които извършват ремонт или преустройство на въжени линии, трябва да съставят и съхраняват не по-малко от 10 години досие за всяко ремонтирано или преустроено съоръжение. Досието трябва да съдържа:

1. копие от документацията по чл. 23, ал. 1 и/или 2;

2. протоколи от извършените изпитвания.

(2) Лицата по ал. 1 са длъжни след завършване на ремонта или преустройството да предадат на ползвателя на съоръжението два екземпляра от досието по ал. 1.

(3) Лицата по ал. 1 са длъжни при поискване да предоставят на служителите на Главна дирекция "Инспекция за държавен технически надзор" (ГД "ИДТН") досието по ал. 1.

Чл. 25. (1) Заварените съединения при ремонт и преустройство на въжените линии трябва да са изпълнени в съответствие с одобрени процедури по БДС EN ISO15607 и/или БДС EN ISO 15613, и/или БДС EN ISO 15614.

(2) Заварените съединения при ремонт и преустройство на въжените линии трябва да се изпълняват от персонал, притежаващ сертификат, издаден от орган по сертификация на персонал за изпълнение на неразглобяеми съединения, акредитиран от националния орган по акредитация или от орган по акредитация, пълноправен член на ЕА и страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на схемите по акредитация за съответната област.

(3) Контролът без разрушаване на заварените съединения на ремонтираните и преустроени въжени линии трябва да се извършва от орган за контрол, акредитиран от националния орган по акредитация или от орган по акредитация, пълноправен член на ЕА и страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на схемите по акредитация за съответната област.

Чл. 26. Лицата, които поддържат или ремонтират въжени линии, трябва:

1. да използват материали, съответстващи на предвидените в техническата документация почл. 23, ал. 1;

2. да вписват в ремонтен дневник всички извършени дейности по поддръжката и ремонта на въжените линии;

3. да спазват инструкцията за експлоатация на производителя при извършване на дейностите.

Чл. 27. (1) Ремонтът на въжетата на въжените линии трябва да се извършва съгласно методите и изискванията, предвидени в инструкцията за експлоатация на производителя на въжената линия или на производителя на въжетата.

(2) Когато методите и изискванията за ремонт на въжетата на въжените линии по чл. 2, т. 1 - 3 не са посочени от производителя, ремонтът се извършва съгласно изискванията на БДС EN 12927-3 и БДС EN 12927-7.

(3) Когато методите и изискванията за ремонт на въжетата на въжените линии по чл. 2, т. 1 и 2, пуснати в действие преди влизането в сила на Наредбата за съществените изисквания към въжените линии за превоз на хора и оценяване на съответствието на техните предпазни устройства и подсистеми, не са посочени от производителя, при ремонта се спазват следните изисквания:

1. при замяна на снопче от въжето дължината му трябва да бъде не по-малка от 1000 d, а дължината на вмъкнатия край на мястото на сърцевината, не по-малка от 100 d, където d е номиналният диаметър на въжето;

2. разстоянието между краищата на вмъкнато снопче до съседно съединение на въжето трябва да бъде не по-малко от 3000 d за въжените линии по чл. 2, т. 1 и 1000 d - за скивлековете, където d е номиналният диаметър на въжето;

3. дължината на заплетките на въжетата на въжените линии по чл. 2, т. 1 и 2 трябва да бъде не по-малка от 1200 d, където d е номиналният диаметър на въжето.

Чл. 28. (1) Въжетата на въжените линии не трябва да се употребяват повторно.

(2) Допуска се повторна употреба на теглещите и транспортните въжета на въжените линии по чл. 2, т. 1 - 3 при спазване изискванията на БДС EN 12927-7.

Чл. 29. (1) Заплетките на теглещите и транспортните въжета на въжените линии по чл. 2, т. 1 - 3 трябва да бъдат устойчиво маркирани.

(2) Не се допуска въжетата по ал. 1 да имат повече от 5 заплетки.

(3) Не се допуска теглещите и транспортните въжета на въжените линии по чл. 2, т. 1 и 2, пуснати в действие преди влизането в сила на Наредбата за съществените изисквания към въжените линии за превоз на хора и оценяване на съответствието на техните предпазни устройства и подсистеми, да имат повече от 4 заплетки и да им се заменят повече от 2 снопчета в една заплетка.

Чл. 30. Не се допуска да се извършва ремонт на опъващите въжета на въжените линии.

Раздел II. Експлоатация на въжени линии

Чл. 31. (1) Ползвателят е длъжен да допуска експлоатация на въжени линии по чл. 2, т. 1 - 3само когато съответствието на предпазните им устройства е удостоверено с маркировка за съответствие и с декларация за съответствие, а на подсистемите им - с декларация за съответствие.

(2) Ползвателят на товарни въжени линии е длъжен да допуска експлоатацията им само когато съответствието на машините, вградени в тях, е удостоверено с маркировка и декларация за съответствие.

Чл. 32. Ползвателят на въжени линии е длъжен:

1. да назначи ръководител на експлоатацията на въжената линия, който да отговаря за безопасната й експлоатация и да представлява ползвателя пред органите за технически надзор;

2. да възлага обслужването на въжените линии на лица, навършили 18 години, физически и психически здрави и обучени съгласно т. 3;

3. да установи ред и да осигури и документира първоначално и периодично обучение на обслужващия персонал на въжените линии;

4. да предостави срещу подпис на ръководния и на обслужващия персонал инструкцията за работа по чл. 46, ал. 1, т. 2 ЗТИП;

5. да осигури поддържането, ремонтирането и преустройството на въжените линии да се извършва само от лица, които са вписани в регистъра по чл. 36, ал. 1 ЗТИП за осъществяване на тези дейности;

6. да сключи писмен договор за поддържането на въжената линия с лице, вписано в регистъра по чл. 36, ал. 1 ЗТИП, и да не допуска експлоатацията й, когато няма сключен такъв договор; това изискване не се прилага, ако ползвателят е вписан в регистъра по чл. 36, ал. 1 ЗТИП като лице, което поддържа такива въжени линии;

7. да не допуска обслужването на въжените линии да се извършва от персонал, който не е обучен съгласно т. 3;

8. да състави и да съхранява досие за всяка въжена линия със съдържание съгласно чл. 101;

9. да поддържа въжената линия в техническа изправност;

10. да не допуска извършването на ремонт на въжената линия, ако няма заверена документация съгласно чл. 23, ал. 1;

11. да състави план за евакуация и спасяване в съответствие с БДС E№ 1909;

12. да не допуска монтирането на въжената линия без заверен инвестиционен проект съгласно чл. 80, ал. 1;

13. да не допуска експлоатацията на въжената линия, ако не е осигурил персонал в съответствие с чл. 33, ал. 1 и 2.

Чл. 33. (1) Необходимият персонал за обслужването на въжената линия се определя в инструкцията за експлоатация и трябва да бъде най-малко:

1. за въжени линии по чл. 2, т. 1 и 3:

а) ръководител на експлоатацията;

б) машинист в задвижващата станция;

в) обслужващ персонал във всяка станция и в зоните за качване и слизане;

2. за въжени линии по чл. 2, т. 2:

а) ръководител на експлоатацията;

б) обслужващ персонал във всяка станция и в зоните за качване и слизане.

(2) Лицата, определени да изпълняват функциите на ръководител на експлоатацията на въжените линии по чл. 2, т. 1, 3 и 4, трябва да притежават висше техническо образование с подходяща специалност и не по-малко от 5 години професионален опит в експлоатацията на въжени линии.

Чл. 34. Ползвателят, ръководителят на експлоатацията и обслужващият персонал са длъжни да не допускат експлоатация на въжени линии, когато:

1. въжените линии не са регистрирани пред орган за технически надзор;

2. в акта за първоначален технически преглед или в ревизионен акт е записано заключение, че въжената линия не е годна за безопасна експлоатация;

3. не е извършен технически преглед на въжената линия съгласно чл. 91, ал. 1, т. 1 - 7;

4. престанат да съответстват на нормативните изисквания за устройство или безопасна експлоатация и/или са констатирани повреди или неизправности, непозволяващи по-нататъшна безопасна експлоатация;

5. условията за експлоатация не съответстват на предвидените в инструкцията по чл. 46, ал. 1, т. 2 ЗТИП;

6. не е осигурено поддържане на въжената линия в съответствие с чл. 32, т. 6, инструкцията по чл. 46, ал. 1, т. 2 ЗТИП, инструкцията на производителя и изискванията на наредбата;

7. резервното задвижване е неизправно.

Чл. 35. Ползвателят и ръководителят на експлоатацията са длъжни:

1. да доведат инструкцията за работа по чл. 46, ал. 1, т. 2 ЗТИП до знанието на обслужващия персонал по чл. 33, ал. 1 срещу подпис и да контролират нейното изпълнение;

2. да водят и да съхраняват сменен дневник и да осъществяват контрол за редовното извършване и документиране на контрола и проверките по чл. 42;

3. да съхраняват досието по чл. 101;

4. да отговарят за изправността и безопасната експлоатация на машините, съоръженията и инсталациите на въжената линия;

5. незабавно да спрат въжената линия при неизправности в хода на задвижването, на транспортното (теглещото) въже, на превозните средства, на осигурителната или на сигналната инсталация.

Чл. 36. В инструкцията за работа по чл. 46, ал. 1, т. 2 ЗТИП ползвателят на въжените линии трябва да определи:

1. изискванията за безопасност при обслужване, поддържане и експлоатация на въжената линия;

2. задачите, функциите, отговорностите на всяко работно място и числеността на ръководния и на обслужващия персонал;

3. длъжностните лица, които участват във всяка операция и дейност по обслужване, експлоатация и контрол на въжената линия, и обслужване и спасяване на пътниците;

4. правилата за превозване на пътници;

5. правилата за превозване на обслужващия персонал в специалните превозни средства при обслужването на въжените линии;

6. реда за пускане и спиране от движение на въжената линия и правилата за експлоатацията й при нормални и при изключителни условия;

7. начините за сигнализация;

8. периодичния контрол и проверките по чл. 42;

9. действията на персонала при аварийни спирания и при аварии и злополуки;

10. повредите, дефектите, аварийните ситуации и другите случаи, при които въжената линия не трябва да бъде пускана в движение или трябва незабавно или в определен срок да бъде спряна;

11. правилата за безопасно товарене и разтоварване на превозните средства на товарните въжени линии.

Чл. 37. (1) Ползвателят е длъжен да постави на видно място в станциите на въжените линии по чл. 2, т. 1 - 3 най-малко две информационни табели, съдържащи правилата за безопасност, които пътниците трябва да спазват преди, по време и след превозването им, включително при превозването на лица с физически увреждания, деца и багаж.

(2) В местата, в които товарните въжени линии преминават над местни пътища и над пешеходни пътеки, ползвателят трябва да постави предупредителни надписи за опасност от падащи предмети.

Чл. 38. (1) Ползвателят е длъжен да постави на посочените в приложение № 2 места указателни, упътващи и забранителни знаци, както и знаци за опасност с форма, цвят и символи съгласно същото приложение.

(2) Указателните знаци по приложение № 2 имат квадратна форма, бял граничен кант, символи в бял цвят и син фон, с изключение на знаци № 4 и 5, които имат зелен фон.

(3) Упътващите знаци по приложение № 2 имат кръгла форма, бял граничен кант, символи в бял цвят и син фон.

(4) Забранителните знаци по приложение № 2 имат кръгла форма, символи в черен цвят, бял граничен кант, червена гранична ивица и бял фон. Знаци № 26, 27, 28 и 30 имат червена лента, диаметрално разположена между горния ляв и долния десен квадрант.

(5) Знаците за опасност по приложение № 2 имат форма на равностранен триъгълник, една от страните на който е хоризонтална, символи в черен цвят, жълт кант, черна гранична ивица и жълт фон.

Чл. 39. Знаците по чл. 38 и обозначенията върху тях трябва да имат такива размери, че да са добре видими от зоните, в които са поставени.

Чл. 40. Пътниците са длъжни да спазват в зоните за качване и слизане и по трасето на въжените линии указанията на обслужващия персонал и знаците по приложение № 2.

Чл. 41. Ползвателят и обслужващият персонал не трябва да допускат:

1. превозването на пътници, чието състояние и поведение застрашава безопасността на други хора или на въжената линия;

2. превозването посредством седалкови пътнически висящи въжени линии на деца с височина под 1,25 m, без придружител за всяко дете, освен при превозване посредством специално обезопасени за превоз на деца седалки.

Чл. 42. Ползвателят и обслужващият персонал трябва да извършват периодичен контрол и проверки на въжените линии по ред, с периодичност и с методи, определени в инструкцията за експлоатация на производителя на въжената линия и в инструкцията за работа по чл. 46, ал. 1, т. 2 ЗТИП.

Чл. 43. (1) Проверките по чл. 42 са всекидневни, седмични, месечни, полугодишни и на по-голям период съгласно БДС ЕN 1709. Проверките трябва да се извършват, както следва:

1. всекидневни проверки - извършват се преди пускане в движение и при движение на линията на празен ход (преди да започне превозването на пътници) и включват:

а) проверка на средствата за свръзка и сигнализация;

б) проверка на осигурителните вериги и средства;

в) проверка на машините и съоръженията в станциите;

г) проверка на положението на противотежестите и опъващите колички;

д) състоянието на заплетките и втулките;

е) измерване на спирачните пътища на линията;

ж) действието на резервното задвижване;

з) оглед на въжетата, хващачите и превозните средства при работна скорост;

и) оглед на трасето, стълбовете, ролковите батерии и седалките;

2. седмичните проверки включват:

а) проверка на транспортното (теглещото) въже при работна скорост;

б) проверка на фундаментните болтове;

в) проверка на отводняването на шахтите на противотежестите;

г) движение на линията с резервното задвижване в продължение на 20 минути;

3. месечните проверки включват:

а) проверка на транспортното (теглещото) въже при ревизионна скорост;

б) проверка на действието на осигурителните устройства, монтирани на стълбовете;

4. полугодишни проверки - извършват се при подготовка на въжените линии за зимна, съответно лятна експлоатация и включват:

а) проверка на превозните средства и хващачите;

б) проверка на стълбовете за наличие на пукнатини, деформации и разхлабени връзки;

в) проверка на заземяването и зануляването на станциите и стълбовете;

г) проверка на състоянието на спасителните средства.

(2) Ползвателят и обслужващият персонал не трябва да допускат по време на извършване на периодичен контрол и на проверки да се превозват пътници на въжените линии.

Чл. 44. След силни бури, лавини и други бедствия в района на въжената линия обслужващият персонал трябва да извърши оглед на трасето за наличието на паднали дървета, излязло въже, закачено или неестествено разположено превозно средство и други повреди, които биха застрашили безопасната експлоатация на въжената линия.

Чл. 45. Резултатите от извършения периодичен контрол, проверките, огледите и изпитванията по чл. 43 и 44 трябва да се записват в сменния дневник по чл. 35, т. 2.

Чл. 46. (1) Ползвателят на въжените линии трябва да осигури извършването на периодичен магнитно-индукционен контрол без разрушаване на носещите, транспортните и теглещите въжета от орган за контрол, акредитиран от националния орган по акредитация или от орган по акредитация, пълноправен член на ЕА и страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на схемите по акредитация за съответната област.

(2) Контролът без разрушаване по ал. 1 трябва да се извърши и преди първото регистриране на въжените линии от органите за технически надзор.

(3) Периодичността на контрола без разрушаване по ал. 1 трябва да се извърши съгласно инструкцията за експлоатация на производителя, но в периоди, не по-големи от 12 месеца след пускането на въжената линия в експлоатация, а след това - на всеки 6 години за носещите въжета и на всеки 3 години за транспортните и теглещите въжета.

(4) При видим дефект на носещите, транспортните или теглещите въжета и след извършено скъсяване, презаплитане или ремонт ползвателят на въжените линии е длъжен да осигури извършването на въжетата на магнитно-индукционен контрол без разрушаване от орган за контрол, акредитиран от националния орган по акредитация или от орган по акредитация, пълноправен член на ЕА и страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на схемите по акредитация за съответната област.

Чл. 47. Контролът без разрушаване на носещите, транспортните и теглещите въжета на въжените линии по чл. 2, т. 1 и 2, пуснати в действие преди влизане в сила на Наредбата за съществените изисквания към въжените линии за превоз на хора и оценяване на съответствието на техните предпазни устройства и подсистеми, трябва да се извършва съгласно инструкцията за експлоатация на производителя на линията, но на периоди, не по-големи от една година.

Чл. 48. Контролът без разрушаване на носещите, транспортните и теглещите въжета на товарните въжени линии трябва да се извършва съгласно инструкцията за експлоатация на производителя на линията на периоди, не по-големи от 3 години.

Чл. 49. (1) Ползвателят на въжените линии по чл. 2, т. 1 - 3 трябва да осигури извършването на периодичен оглед на хващачите в разглобено състояние.

(2) Броят на контролираните хващачи по ал. 1 трябва да е съгласно инструкцията за експлоатация на производителя на въжената линия, но не трябва да е по-малък от 50 на сто от общия брой на хващачите.

(3) Огледът по ал. 1 трябва да се извършва на периоди, както следва:

1. на отделящи се хващачи - най-малко веднъж на 3000 работни часа, но не по-рядко от веднъж на 2 години; допуска се периодичността на контрола да бъде удължена до 4500 работни часа, но не по-рядко от веднъж на 3 години, в случай че основните, носещите и функционалните части на хващачите са външно достъпни;

2. на фиксирани хващачи - най-малко веднъж на 4500 работни часа, но не по-рядко от веднъж на 3 години.

Чл. 50. (1) Ползвателят на въжените линии по чл. 2, т. 1 - 3 трябва да осигури периодично извършването на магнитно-прахов или ултразвуков контрол без разрушаване на хващачите.

(2) Броят на хващачите по ал. 1, на които трябва да бъде извършен контрол без разрушаване, трябва да се извърши съгласно инструкцията за експлоатация на производителя на въжената линия, но не трябва да бъде по-малък от 25 на сто от общия брой на хващачите.

(3) Контролът по ал. 1 трябва да се извършва на периоди, както следва:

1. на отделящи се хващачи - най-малко веднъж на 9000 работни часа, но не по-рядко от веднъж на 6 години;

2. на фиксирани хващачи - първият контрол трябва да бъде извършен най-късно след 18 000 работни часа, но след не повече от 12 години, а след това контрол трябва да се извършва най-малко веднъж на 9000 работни часа, но не по-рядко от веднъж на 6 години.

(4) При извършване на проверките по ал. 3 се проверява и състоянието на пружините на хващачите.

(5) Не се допуска използване на хващачи с повърхностни пукнатини, освен ако в инструкцията на производителя на въжената линия е посочено друго.

Чл. 51. Ползвателят на товарни въжени линии трябва да осигури извършването на магнитно-прахов или ултразвуков контрол без разрушаване на хващачите. Периодичността на контрола и броят на контролираните хващачи са съгласно инструкцията за експлоатация на производителя на въжената линия.

Чл. 52. (1) Когато при проверките по чл. 49, ал. 1 и чл. 50, ал. 1 се открият дефекти в хващачите, процентът на проверяваните хващачи се увеличава, а сроковете на следващите проверки се скъсяват по преценка на органите за технически надзор.

(2) Контролът на хващачите трябва да се планира и извършва по график така, че в сроковете по чл. 49, ал. 3 и чл. 50, ал. 3 да бъдат проверени всички хващачи, включително състоянието на техните пружини.

(3) Ползвателят е длъжен да съхранява графика по ал. 2 в досието по чл. 101.

Чл. 53. (1) Ползвателят на въжените линии по чл. 2, т. 1 - 3 трябва да осигури извършването на контрол без разрушаване съгласно методите, обхвата и в сроковете, предвидени в инструкцията за експлоатация на производителя на:

1. валовете и осите на задвижващите и обръщателните шайби;

2. носещите оси на ролковите батерии;

3. втулките за краищата на въжетата;

4. осите на краищата на въжето и на опъващите устройства.

(2) Контролът без разрушаване по ал. 1 на носещите оси на ролковите батерии трябва да се извършва най-малко веднъж на 2 години.

Чл. 54. Годността на контролираните съгласно чл. 46, ал. 1, чл. 47, 48, чл. 49, ал. 1, чл. 50, ал. 1, чл. 51, чл. 53, ал. 1 и чл. 59, т. 4 елементи се удостоверява със сертификати, издадени от орган за контрол, акредитиран от националния орган по акредитация или от орган по акредитация, пълноправен член на ЕА и страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на схемите по акредитация за съответната област. Ползвателят на въжената линия съхранява сертификатите в досието по чл. 101.

Чл. 55. (1) Ползвателят и обслужващият персонал не трябва да допускат експлоатация на товарна въжена линия, чиито елементи имат деформации, пукнатини, корозия и други дефекти с размери, превишаващи посочените от производителя допустими стойности.

(2) Ако производителят им не е посочил друго, ползвателят на товарна въжена линия трябва да бракува елементите на металната конструкция, когато:

1. в резултат на корозия са загубили 7 на сто и повече от първоначалното си сечение;

2. имат 3 и повече пукнатини.

(3) Не се допуска експлоатация на товарна въжена линия, чиито валове и оси имат пукнатини.

Чл. 56. Не се допуска заваряване на металните конструкции на въжената линия по време на нейната експлоатация.

Чл. 57. Ползвателят на товарни въжени линии не трябва да допуска:

1. превозване на хора в превозните средства;

2. натоварване на превозните средства над изчислената от производителя товароподемност и превозване на товари с габарити извън проектните;

3. увеличаване броя на превозните средства над определения от производителя;

4. експлоатация на въжената линия при скорост на вятъра, по-голяма от предписаната от производителя.

Чл. 58. Ползвателят на въжени линии трябва да осигури извършването в срок не по-рано от три месеца, но не по-късно от шест месеца след пускането им в действие на:

1. оглед на заварките на металните конструкции за наличие на пукнатини;

2. проверка на стегнатостта на нитовете и разглобяемите съединения на въжените линии;

3. оглед на строителните конструкции и техните елементи, стълбовете, техните фундаменти и фундаментни болтове.

Чл. 59. Ползвателят на въжените линии трябва да осигури извършването на:

1. проверка чрез разглобяване най-малко веднъж на 6 години на количките на превозните средства и на механичните спирачки, включително на захващащите спирачки, на въжените линии по чл. 2, т. 1 и 3;

2. проверка на електрическите устройства на въжените линии по чл. 2, т. 1 - 3 в съответствие с изискванията на БДС EN 13243;

3. ежегоден оглед на строителните конструкции за:

а) повреди вследствие на замръзване, падащи камъни, лавини и земни свлачища;

б) пропуквания и други увреждания на бетонните конструкции;

в) състоянието на фундаментите на стълбовете, фундаментните болтове и болтовете на другите разглобяеми съединения;

г) здравината на укрепванията, подпорните строежи, дренажните системи, тунелите, мостовете и другите строителни конструкции;

4. проверка най-малко веднъж в годината на заземителните и мълниезащитните инсталации.

Чл. 60. За резултатите от проверките по чл. 51, 58 и 59 ползвателят трябва да състави протоколи, които да съхранява в досието по чл. 101.

Раздел III. Експлоатация на въжената линия при изключителни условия

Чл. 61. (1) Когато инструкцията за експлоатация на производителя на въжената линия не съдържа план за евакуация и правила за експлоатация при изключителни условия, ползвателят на въжената линия трябва да разработи правила за експлоатация при изключителни условия, които да са съобразени с изискванията на БДС EN 12397 и на този раздел.

(2) Изключителни условия при експлоатация на въжената линия са:

1. внезапно спиране на въжената линия;

2. повреда на осигурително устройство;

3. повреда на средствата за свръзка и сигнализация;

4. повреда на резервното задвижване;

5. повреда на механични и електрически съоръжения;

6. сила на вятъра, близка до максимално допустимата за нормална експлоатация;

7. нощна експлоатация без осветление на трасето и станциите;

8. наближаване на буря;

9. заснежаване и заледяване;

10. други произшествия, застрашаващи сигурността на пътниците и на въжените линии.

Чл. 62. (1) При повреда на което и да е осигурително устройство въжената линия трябва да продължи да работи с резервното задвижване до извозване на качилите се пътници.

(2) Ако е предвидено устройство за изключване на осигурителната верига, извозването по ал. 1 се извършва с главния двигател.

Чл. 63. (1) При повреда на сигналната и/или телефонната инсталация работата на въжената линия трябва да продължи до извозване на качилите се пътници.

(2) При едновременно повреждане на осигурителната верига и на сигналната или телефонната инсталация се действа съгласно изискванията на чл. 62, ал. 1 след осигуряване на непрекъснато наблюдение на трасето.

Чл. 64. (1) При достигане на 75 на сто от максимално предвидената от производителя или от инструкцията за работа по чл. 36 скорост на вятъра персоналът на въжената линия трябва непрекъснато да наблюдава трасето, положението на въжетата върху опорите, преминаването на превозните средства през ролковите батерии и разлюляването на превозните средства. Ако скоростта на вятъра продължи да се увеличава, качването на пътници се прекратява.

(2) При достигане на максимално допустима скорост на вятъра качилите се пътници се доизвозват с намалена в съответствие с инструкцията по чл. 36 скорост.

(3) При опасност от буря трябва да се прекрати качването на пътници на превозните средства на въжените линии.

Чл. 65. Ръководителят на експлоатацията на въжената линия е длъжен да съобщи незабавно на органите за технически надзор по чл. 79, ал. 1 за всеки случай на евакуация на пътници и за всяка повреда на въжената линия, която има за последствие прекъсване на експлоатацията й за повече от 24 часа.

Чл. 66. (1) На въжени линии, които не са предназначени за ползване през тъмната част на денонощието, не се допуска превозването на пътници след астрономическото време, в което залязва слънцето.

(2) Допуска се по преценка на ръководителя на експлоатацията на въжената линия до един час след астрономическото време, в което залязва слънцето, да бъдат доизвозени насъбрали се в станцията на въжената линия пътници.

Раздел IV. Норми за бракуване на въжета

Чл. 67. Въжетата на въжените линии се бракуват съгласно нормите в този раздел, ако в техническата документация на производителя им не са посочени други норми.

Чл. 68. Не се допуска използването на теглещи и транспортни въжета на въжените линии почл. 2, т. 1 - 3, когато:

1. намалението на напречното им сечение спрямо първоначалното им сечение в проценти е по-голямо от посоченото в приложение № 3;

2. броят на видимите външни скъсани телове е по-голям от посочения в приложение № 4;

3. на дължина една стъпка на въжето са скъсани над 50 на сто от външните телове в едно снопче от въжето;

4. измереният диаметър в заплетката на въже при натоварено състояние на въжената линия е по-малък от 90 на сто от номиналния диаметър на въжето.

Чл. 69. Не се допуска използването на носещи въжета закрит тип на въжените линии по чл. 2, т. 1, когато:

1. относителното намаление на напречното им сечение спрямо първоначалното им сечение в проценти е по-голямо от посоченото в приложение № 5;

2. са скъсани две съседни външни тела или два скъсани тела са разделени от един здрав тел на дължина, по-малка от една стъпка на въжето.

Чл. 70. Не се допуска използването на опъващи въжета на въжените линии по чл. 2, т. 1 - 3, когато:

1. относителното намаление на напречното им сечение спрямо първоначалното им сечение в проценти е по-голямо от посоченото в приложение № 6;

2. продължителността на експлоатацията им достигне 12 години или 18 000 часа.

Чл. 71. Не се допуска закрепване в неподвижна втулка на край на въже на въжена линия почл. 2, т. 1 - 3, когато на дължина една стъпка на въжето в посока от втулката към въжето има скъсан тел или корозия.

Чл. 72. Не се допуска накрайниците на въжетата на въжените линии по чл. 2, т. 1 - 3 да се използват след следните срокове:

1. накрайник на теглещото въже, запълнен с метал - след 4 години експлоатация;

2. накрайник на носещо въже или на опъващо въже без допълнително опъващо устройство - след 12 години експлоатация;

3. накрайник на носещо въже или на опъващо въже с допълнително опъващо устройство - след 15 години експлоатация.

Чл. 73. Не се допуска носещите въжета на въжените линии по чл. 2, т. 1, чиито краища са на закотвящи барабани, да се използват, когато:

1. първата и втората навивка на въжето имат относително намаление на напречното сечение спрямо първоначалното сечение, по-голямо от допустимото съгласно приложение № 4, или два съседни външни тела са скъсани, или два скъсани тела са разделени от един здрав тел на дължина, по-малка от една стъпка на въжето;

2. третата навивка на въжето има относително намаление на напречното сечение спрямо първоначалното сечение, по-голямо от удвоените допустими стойности, посочени вприложение № 5.

Чл. 74. Използването на теглещите и на транспортните въжета на товарните въжени линии трябва да се преустанови, когато относителното намаление на напречното им сечение спрямо първоначалното им сечение в проценти превиши допустимото, посочено в приложение № 7.

Чл. 75. Използването на опъващите въжета на товарните въжени линии трябва да се преустанови, когато относителното намаление на напречното сечение на въжето спрямо първоначалното му сечение в проценти превиши допустимото намаление, посочено вприложение № 8, или въжето е започнало да се изважда от втулката на накрайника на въжето.

Чл. 76. Използването на носещите въжета закрит тип на товарните въжени линии трябва да се преустанови, когато:

1. относителното намаление на напречното им сечение спрямо първоначалното им сечение е по-голямо от 24 на сто на контролна дължина на въжето 70 d;

2. са скъсани повече от 30 на сто от външните телове на контролна дължина на въжето 70 d;

3. скъсан тел излиза извън напречното сечение на въжето.

Раздел V. Обследване на аварии и злополуки

Чл. 77. (1) За всяка авария или злополука, възникнала при експлоатацията на въжена линия, ползвателят е длъжен да уведоми незабавно регионалния отдел на ГД "ИДТН" и до пристигането на служителите на ГД "ИДТН" да вземе мерки за оказване на помощ на пострадалите и за предотвратяване на по-нататъшното развитие на аварията.

(2) Ползвателят е длъжен да запази непроменена обстановката, създадена при аварията или злополуката, до идване на служителите на ГД "ИДТН", когато това не крие опасност за развитие на аварията или за възникване на нова злополука. Когато се наложи изменение на обстановката, ползвателят представя на служителите на ГД "ИДТН" писмена справка за извършените изменения и за причините, наложили това.

Чл. 78. Служителите на ГД "ИДТН" обследват причините за възникването на аварията или злополуката и съставят протокол за резултатите от обследването.

 

Глава пета.
ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР

Раздел I. Общи положения

Чл. 79. Органи за технически надзор на въжените линии са:

1. председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) чрез ГД "ИДТН";

2. лица и структурно обособени части на предприятия или организации, получили лицензия от председателя на ДАМТН по реда на Наредбата за условията и реда за издаване на лицензии за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност и за реда за водене на регистър на съоръженията, приета с Постановление № 187 на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 79 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 115 от 2002 г., бр. 17 от 2003 г., бр. 104 от 2004 г., бр. 40 и 59 от 2006 г., бр. 64 от 2008 г., бр. 32 от 2009 г., бр. 73 от 2010 г., бр. 18, 78 и 99 от 2011 г., бр. 103 от 2012 г. и бр. 50 от 2014 г.).

Чл. 80. (1) Инвестиционното проектиране, разрешаването на строителството, изграждането и въвеждането в експлоатация на въжените линии, включително след основен ремонт и преместване, се извършват по реда на Закона за устройство на територията.

(2) Инвестиционните проекти за въжените линии се одобряват след заверка на органите за технически надзор, като инвестиционният проект, който се представя за заверяване, трябва да съдържа:

1. географска карта в мащаб най-малко 1:25000, показваща местоположението на въжената линия, на която са нанесени и намиращите се в непосредствена близост до линията или пресичащи я въжени линии, електропроводи, пътища, жп линии и други съществуващи съоръжения и обекти;

2. надлъжен профил на въжената линия в мащаб, не по-малък от 1:1000, разработен въз основа на геодезично заснет надлъжен профил на терена, с нанесени:

а) коти на терена;

б) въжени линии, писти, електропроводи, пътища, жп линии и други съществуващи съоръжения и обекти, намиращи се под или в близост до трасето на въжената линия;

в) хоризонтални разстояния между стълбовете;

г) най-малките и най-големите разстояния от земята до превозните средства;

д) крайни положения на провисване на въжетата за отделните междустълбия;

е) номерата, височината и наклона на стълбовете;

ж) тип и конфигурация на ролковите батерии;

з) напречни сечения в специфични точки от трасето;

3. обяснителна записка, включваща и изчисления на надлъжния профил и строителните конструкции;

4. чертежи на станциите, съдържащи: разстояния от съоръженията на станциите до околни обекти, начина на оформяне на терена и подходите;

5. анализ за безопасността на съоръжението в съответствие с чл. 5, ал. 1 от Наредбата за съществените изисквания към въжените линии за превоз на хора и оценяване на съответствието на техните предпазни устройства и подсистеми - за въжените линии по чл. 2, т. 1 - 3;

6. доклад за безопасност в съответствие с чл. 5, ал. 2 от Наредбата за съществените изисквания към въжените линии за превоз на хора и оценяване на съответствието на техните предпазни устройства и подсистеми - за въжените линии по чл. 2, т. 1 - 3;

7. доклад за безопасност съгласно чл. 16 за въжени линии, които се преместват от едно място на друго.

(3) На заверяване подлежат проектните части на инвестиционните проекти към фаза технически и/или работен проект, които се отнасят до инфраструктурата и монтирането на въжените линии.

(4) Органите за технически надзор извършват експертиза на проектите по ал. 2 и в 30-дневен срок от получаването им заверяват проектите или мотивирано отказват да ги заверят.

(5) Органите за технически надзор заверяват с подпис и печат проектите по ал. 2, когато предвидените проектни решения съответстват на изискванията на наредбата, а когато не съответстват, органите за технически надзор мотивират писмено отказите си.

Чл. 81. (1) Ремонтът на въжените линии се извършва по техническа документация със съдържание съгласно чл. 23, ал. 1, заверена в 30-дневен срок от получаването й от органите за технически надзор за съответствието й с изискванията на наредбата и стандартите, приложени при изграждането им.

(2) Когато техническата документация по ал. 1 се отнася за ремонт на въжени линии, произведени преди влизането в сила на наредбите по чл. 7 ЗТИП, органите за технически надзор проверяват и заверяват документацията за съответствието на въжените линии с изискванията на нормативните актове и приложимите стандарти, които са били в сила към момента на производството им.

Раздел II. Регистриране на въжени линии

Чл. 82. (1) Ползвателите на въжени линии са длъжни след монтирането им, но преди пускането им в експлоатация, да ги регистрират пред органите за технически надзор.

(2) Ползвателите на въжени линии, които подлежат на технически надзор от органа по чл. 79, ал. 1, са длъжни да ги регистрират пред съответните регионални отдели на ГД "ИДТН".

(3) Ползвателите на въжени линии, които подлежат на технически надзор от органа по чл. 79, ал. 2, са длъжни да ги регистрират пред избран от тях орган.

Чл. 83. (1) Първото регистриране на въжените линии се извършва по писмено заявление на ползвателите им, подадено на хартиен носител или по електронен път, в което се посочват данни:

1. идентифициращи ползвателя;

2. за мястото, където е монтирана въжената линия;

3. за производителя и за лицето, което е монтирало въжената линия.

(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:

1. за въжените линии по чл. 2, т. 1 - 3:

а) ревизионна книга;

б) техническата документация по чл. 42, ал. 5 от Наредбата за съществените изисквания към въжените линии за превоз на хора и оценяване на съответствието на техните предпазни устройства и подсистеми;

в) декларации за съответствие на предпазните устройства и подсистемите съгласноНаредбата за съществените изисквания към въжените линии за превоз на хора и оценяване на съответствието на техните предпазни устройства и подсистеми;

г) инструкцията на производителя за монтиране, експлоатация, ремонт и поддържане на въжената линия;

д) протоколи от извършена проверка на заземителната и мълниезащитната инсталация от орган за контрол, акредитиран от националния орган по акредитация или от орган по акредитация, пълноправен член на ЕА и страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на схемите по акредитация за съответната област;

е) документ за магнитно-индукционен контрол без разрушаване на носещите, транспортните и теглещите въжета от орган за контрол, акредитиран от националния орган по акредитация или от орган по акредитация, пълноправен член на ЕА и страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на схемите по акредитация за съответната област;

ж) копия от заверения проект по чл. 80, ал. 2;

з) копие от плана за евакуация и от правилата за експлоатация на въжената линия при изключителни условия по чл. 61, ал. 1;

2. за въжени линии по чл. 2, т. 1 и 3, които се преместват от едно място на друго - ревизионна книга, документите по чл. 83, ал. 2, т. 1, букви "а", "д", "е", "ж" и "з", документите по чл. 9 и документи от извършения контрол без разрушаване на елементите по чл. 19, 20 и 21;

3. за товарни въжени линии:

а) ревизионна книга;

б) техническа документация на производителя;

в) инструкцията на производителя за монтиране, експлоатация, ремонт и поддържане на въжената линия;

г) декларации за съответствие със съществените изисквания съгласно Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на машините - за вградените във въжената линия машини.

Чл. 84. (1) Заявленията за регистриране и приложените към тях документи по чл. 83 се проверяват от органите за технически надзор в срок 20 дни от получаването им.

(2) Когато при проверката по ал. 1 не бъдат констатирани непълноти в представените документи и/или несъответствия на декларациите за съответствие, органите за технически надзор регистрират въжената линия. Отказът за регистрация се мотивира писмено.

Чл. 85. Лицето, което е монтирало въжените линии по чл. 2, т. 1 - 3, е длъжно да предостави на нейния ползвател документите по чл. 83, ал. 2, т. 1, букви "б" - "д".

Чл. 86. Ползвателят е длъжен да уведоми органа за технически надзор, пред когото е регистрирал въжената линия, за всяко преустройство на линията и да му представи следните документи:

1. обяснителна записка за извършените промени;

2. техническата документация по чл. 24, по която е извършено преустройството;

3. удостоверения за качеството на материалите и съставните части, използвани при преустройството;

4. декларации за съответствие на монтираните при преустройството и на преустроените предпазни устройства и подсистеми на въжените линии по чл. 2, т. 1 - 3 и на вградените машини в товарните въжени линии със съществените изисквания, определени в приложимите за тях наредби по чл. 7 ЗТИП.

Чл. 87. (1) При промяна на ползвателя на въжената линия новият ползвател е длъжен в 10-дневен срок от настъпване на промяната да уведоми за нея органа за технически надзор, който е регистрирал съоръжението.

(2) Предишният ползвател по ал. 1 е длъжен да предаде на новия ползвател ревизионната книга на въжената линия и досието по чл. 101.

Чл. 88. (1) Ползвателят по всяко време може да промени органа по чл. 79, т. 2, който осъществява техническия надзор на въжената линия, като регистрира въжената линия пред новоизбрано лице по чл. 79, т. 2 и му предостави досието по чл. 101.

(2) В случай на промяна по ал. 1 ползвателят отправя до органа по чл. 79, т. 2, който първоначално е регистрирал въжената линия, писмено искане за предоставяне на досието почл. 101, което съхранява. Органът е длъжен да предостави досието в 7-дневен срок от получаване на искането.

Чл. 89. Когато въжената линия не е експлоатирана повече от една година или се спира окончателно от експлоатация, в 10-дневен срок ползвателят й е длъжен да уведоми за това органа за технически надзор, пред който линията е регистрирана.

Чл. 90. Органите за технически надзор по чл. 79, т. 2 уведомяват всяка година до 31 януари ГД "ИДТН" за броя, местонахождението, техническите характеристики и ползвателя на регистрираните и снетите от регистрация през предходната година въжени линии, както и за общия брой на регистрираните от тях въжени линии.

Раздел III. Технически прегледи и проверки

Чл. 91. (1) Органите за технически надзор извършват следните технически прегледи на въжените линии:

1. първоначален - след регистрирането им;

2. периодичен - веднъж на 12 месеца;

3. периодичен с изпитване - веднъж на 4 години;

4. след преустройство;

5. когато не са експлоатирани повече от една година;

6. след ремонт или подмяна на носещи конструкции, носещи елементи, задвижващи механизми, въжета, подсистеми или предпазни устройства и при скъсяване на въжета;

7. след преместване на друго място;

8. по искане на ползвателя;

9. внезапни.

(2) За извършване на техническите прегледи по ал. 1, т. 1 - 8 ползвателите на въжени линии са длъжни да отправят писмено заявление на хартиен носител или по електронен път до органите за технически надзор, които са регистрирали въжените линии. Прегледите се извършват в триседмичен срок от получаване на заявлението.

(3) Датите за извършване на техническите прегледи по ал. 1, т. 1 - 8 в срока по ал. 2 се определят от органите за технически надзор и се съобщават най-малко 5 дни предварително на ползвателя на въжената линия.

(4) Техническите прегледи по ал. 1, т. 1 - 8 се извършват в присъствието на ползвателя на въжените линии и на лицето по чл. 32, т. 6.

(5) След всеки технически преглед органът по чл. 79, т. 2 поставя върху въжената линия, близо до табелката на производителя стикер, върху който е записан регистрационният номер на органа, извършил техническия преглед, датата на извършване на прегледа и годината, през която трябва да се извърши следващият периодичен преглед. Стикерът трябва да бъде здраво закрепен, а обозначенията върху него трябва да бъдат ясни, четливи и незаличими.

Чл. 92. Ползвателят е длъжен да осигури на служителите на ГД "ИДТН" всички необходими за извършването на техническите прегледи калибрирани средства за измерване, инструменти, контролни тежести, електро-

енергия, обслужващ персонал и лични предпазни средства.

Чл. 93. (1) При първоначалния технически преглед по чл. 91, ал. 1, т. 1 на въжените линии органите за технически надзор извършват:

1. проверка за наличието на маркировка за съответствие на предпазните устройства - за въжените линии по чл. 2, т. 1 - 3;

2. проверка за съответствието на въжената линия с документите, представени при нейното регистриране пред органите за технически надзор;

3. проверка за наличието на маркировка за съответствие на машините, вградени във въжените линии по чл. 2, т. 4;

4. визуален преглед на въжената линия, включително на трасето и станциите;

5. функционална проверка на действието на механизмите посредством включване на главното и на резервното задвижване на въжената линия;

6. проверка на действието и настройката на предпазните устройства;

7. проверка на състоянието на въжетата, техните заплетки и краища и на релсите - за въжените линии по чл. 2, т. 3;

8. проверка на воденето на транспортните въжета по трасето на въжената линията и в станциите;

9. проверка на състоянието на опъващите устройства;

10. проверка на състоянието на хващачите, свързването им към теглещото или транспортното въже и връзката им с носачите или тегличите;

11. проверка на функционирането на всички спирачни системи с главното и с резервното задвижване при най-неблагоприятни условия;

12. проверка на състоянието на фундаментите, скрепителните елементи и стълбовете;

13. проверка на изправността на превозните средства и тегличите и тяхното безопасно преминаване през станциите;

14. проверка на изправността и функционирането на средствата за свръзка и сигналните устройства;

15. проверка на наличието и на състоянието на спасителните средства, на правилното им използване от персонала и на местата за съхранението им съгласно плана за евакуация и спасяване;

16. проверка на състоянието на маршрутите за извеждане на пътниците при евакуация;

17. следните проверки, ако в инструкцията на производителя не е записано друго:

а) на скивлековете - проверка на работата на скивлека при максимална скорост и на ненатоварен скивлек в продължение на 5 часа;

б) на пътнически висящи въжени линии с фиксирани хващачи, пътнически висящи въжени линии с реверсивно движение и фуникуляри:

аа) проверка на работата на въжената линия при максимална скорост в продължение на 20 часа с ненатоварени превозни средства;

бб) проверка на работата на въжената линия при максимална скорост в продължение на 5 часа с максимално натоварени превозни средства;

вв) проверка на работата на въжената линия с резервното задвижване най-малко за един работен цикъл;

в) на пътнически висящи въжени линии с освобождаващи се по време на работа хващачи:

аа) проверка на работата на въжената линия при максимална скорост в продължение на 50 часа с ненатоварени превозни средства;

бб) проверка на работата на въжената линия при максимална скорост в продължение на 5 часа с максимално натоварени превозни средства;

вв) проверка на работата на въжената линия с резервното задвижване най-малко за един работен цикъл.

(2) При проверките по ал. 1 се проверява и работата на спирачките, включително на системите за управление и контрол.

Чл. 94. При периодичните технически прегледи по чл. 91, ал. 1, т. 2 органите за технически надзор извършват:

1. проверките по чл. 93, ал. 1, т. 1 - 17;

2. проверка на документираните в сменния дневник по чл. 35, т. 2 резултати от извършените от ползвателя контрол и проверки;

3. проверка на документите по чл. 54 и 60.

Чл. 95. (1) При техническите прегледи по чл. 91, ал. 1, т. 3 - 7 на въжените линии по чл. 2, т. 1 - 3 се извършват проверките и изпитванията по чл. 93.

(2) При техническите прегледи по чл. 91, ал. 1, т. 3 - 7 на товарните въжени линии се извършват проверките и изпитванията по чл. 93, т. 2 - 4 и изпитвания с натоварване съгласно инструкцията за експлоатация на производителя.

Чл. 96. (1) Внезапни технически прегледи по чл. 91, ал. 1, т. 9 се извършват само от органа почл. 79, т. 1 за всички въжени линии независимо от това в коя точка от приложение № 1 от Наредбата за условията и реда за издаване на лицензии за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност и за реда за водене на регистър на съоръжениятапопадат.

(2) Внезапни технически прегледи могат да се извършват:

1. при проверките по чл. 42, ал. 1 или чл. 34б, ал. 1 ЗТИП;

2. когато сроковете за извършване на периодичните технически прегледи по чл. 91, ал. 1, т. 2 и 3 са изтекли и не е постъпило заявление по чл. 91, ал. 2;

3. при обследване на аварии и злополуки с въжени линии;

4. при получаване на сигнали, жалби или предложения от други контролни органи, граждани, организации и др.;

5. при контрол на изпълнението на принудителните административни мерки по чл. 49, ал. 1 ЗТИП;

6. преди изтичането на сроковете по чл. 91, ал. 1, т. 2 и 3, когато резултатите от предходните технически прегледи показват, че има предпоставки за появяване на дефекти, които ще застрашат безопасната експлоатация на съоръжението.

Чл. 97. (1) След извършване на първоначалния технически преглед и при положителни резултати от проверките и изпитванията органите за технически надзор заверяват с подпис и печат ревизионната книга, предават я на ползвателя за съхранение и издават акт за първоначален технически преглед, който съдържа:

1. вида на извършените проверки и изпитвания и резултатите от тях;

2. заключение за годността на съоръжението за безопасна експлоатация;

3. разрешение или отказ за пускане в експлоатация;

4. срока за извършване на периодичен технически преглед.

(2) Актът по ал. 1 се предоставя на ползвателя срещу подпис.

Чл. 98. (1) Органите за технически надзор записват резултатите от техническите прегледи почл. 91, ал. 1, т. 2 - 9 на въжените линии в ревизионните им книги, като попълват ревизионен акт, който съдържа:

1. вида на извършените проверки и изпитвания и резултатите от тях;

2. констатираните неизправности, нарушения и други несъответствия с изискванията на наредбата и/или техническата документация на въжената линия;

3. заключение за годността на въжената линия за по-нататъшна безопасна експлоатация и при какви условия може да се експлоатира;

4. срока за следващия периодичен преглед.

(2) Ползвателите са длъжни да предоставят ревизионните книги на въжените линии при поискване от органите за технически надзор.

(3) Служителите на ГД "ИДТН" могат да записват в ревизионните книги предписанията по чл. 49, ал. 1 ЗТИП.

(4) Когато при техническите прегледи по чл. 91, ал. 1 органите за технически надзор по чл. 79, т. 2 установят, че въжената линия не е годна за по-нататъшна безопасна експлоатация, са длъжни писмено да уведомят за това регионалния отдел на ГД "ИДТН" в срок до два дни от датата на извършения преглед.

Чл. 99. (1) Служителите на ГД "ИДТН" извършват следните внезапни проверки на всички въжени линии независимо от това в коя точка от приложение № 1 към Наредбата за условията и реда за издаване на лицензии за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност и за реда за водене на регистър на съоръженията попадат:

1. за наличието на обучен персонал с необходимата квалификация;

2. за съответствието на създадената организация за безопасна експлоатация, поддържане и ремонт на въжените линии с изискванията на наредбата;

3. за наличието и правилното водене на документацията, която трябва да се води и съхранява на въжените линии във връзка с устройството и безопасната им експлоатация;

4. за това дали въжените линии са регистрирани и дали са им извършени първоначален и периодични технически прегледи;

5. за промени в устройството на въжената линия, които водят до несъответствие с нормативните изисквания или с техническата документация на производителя;

6. за наличие на неизправност или повреда при работата на въжената линия.

(2) За резултатите от извършените проверки по ал. 1 служителите на ГД "ИДТН" съставят протокол, в който записват:

1. констатираните неизправности, нарушения и други несъответствия с изискванията на наредбата и/или с техническата документация на съоръженията;

2. заключение за годността за безопасна експлоатация на съоръжението;

3. принудителните административни мерки по чл. 49, ал. 1 ЗТИП.

Чл. 100. (1) Служителите на ГД "ИДТН" писмено разпореждат спиране на експлоатацията на въжените линии, когато:

1. не са регистрирани пред органите за технически надзор;

2. предпазните устройства нямат нанесена маркировка за съответствие съгласно приложимата наредба по чл. 7 ЗТИП, когато това се изисква;

3. в акта за първоначален технически преглед или в ревизионен акт е вписано заключение, че въжената линия не е годна за безопасна експлоатация;

4. на въжените линии не е извършен технически преглед съгласно чл. 91, ал. 1, т. 1 - 7;

5. престанат да съответстват на нормативните изисквания за устройство или безопасна експлоатация и/или са констатирани повреди или неизправности, които не осигуряват безопасната експлоатация на въжената линия.

(2) Разпореждането по ал. 1 може да бъде вписано в акта за първоначален технически преглед или в ревизионната книга на въжената линия или да се съдържа в писмена заповед.

(3) След отстраняване на причините, поради които въжените линии са били спрени от експлоатация, служителите на ГД "ИДТН" разрешават експлоатацията им с писмена заповед или с вписване в ревизионната книга.

Чл. 101. (1) Органите за технически надзор и ползвателите на въжените линии съставят досие на всяка въжена линия и го съхраняват през целия срок на експлоатация на въжената линия. Досието съдържа:

1. документите, представени при регистрацията;

2. актовете за технически прегледи и други документи, издадени от органите за технически надзор;

3. чертежи, изчисления, протоколи, сертификати от извършени изпитвания и документи за извършени ремонти или преустройства;

4. други документи, за които в наредбата е предвидено да се съхраняват в него.

(2) Органите за технически надзор и ползвателите на въжените линии трябва да съхраняват досието по ал. 1 на бракувана въжена линия за срок 6 месеца след бракуването й.

 

Глава шеста.
ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА И ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ВПИСВАНЕ НА ЛИЦА, КОИТО ИЗВЪРШВАТ ПОДДЪРЖАНЕ, РЕМОНТИРАНЕ И ПРЕУСТРОЙВАНЕ НА ВЪЖЕНИ ЛИНИИ

Чл. 102. (1) Лицата, които кандидатстват за вписване в регистъра по чл. 36, ал. 1 ЗТИП за извършване на дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на въжени линии, трябва да отговарят на изискванията на чл. 36, ал. 2, т. 1 ЗТИП, както и:

1. да разполагат със следния нает по трудово правоотношение персонал:

а) лице с образователно-квалификационна степен "магистър" или "бакалавър" по машинна или електротехническа специалност от област на висшето образование "Технически науки" от Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, което в курса на обучението е изучавало предмети, свързани с устройството, ремонта и експлоатацията на въжени линии, отделни техни агрегати, механизми и възли, което да ръководи и контролира извършването на дейността;

б) лица с професия "машинен монтьор" или "електромонтьор";

в) заварчик с правоспособност "заварчик на тръби" и/или "заварчик на листов материал", притежаващ сертификат, издаден от орган по сертификация на персонал за изпълнение на неразглобяеми заварени съединения, акредитиран от националния орган по акредитация или от орган по акредитация, пълноправен член на ЕА и страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на схемите по акредитация за съответната област;

2. да притежават:

а) приложимите стандарти за въжените линии, които ще поддържат, ремонтират или преустройват;

б) процедури за поддържане, ремонтиране и/или преустройване на въжени линии, съдържащи реда за осъществяване на дейността, контрола за спазване на изискванията на проектите, технологичната документация и наредбата;

3. да разполагат със:

а) хидравлични и механични приспособления и инструменти за:

аа) разглобяване на хващачи на превозни средства;

бб) изпитване приплъзването на хващачите;

вв) преместване мястото на захващане на фиксираните хващачи по транспортното въже;

гг) контролиране силата на захващане на фиксираните и на освобождаваните по време на работа хващачи към транспортното въже;

дд) повдигане на транспортното въже за смяна и контрол на ролка и поставянето му на място при дерайлиране;

ее) сменяне на бандажи на ролките;

жж) проверка на опъването на ремъците в станциите;

б) шаблони за настройване на местата на захващане на отделящия се хващач към транспортното въже, за допустимото износване на бандажите и за настройване на бленди-изключвателите;

в) технически средства за заплитане и скъсяване на транспортното въже - стяги със сменяеми вложки за различни диаметри на въжето, полиспасти, отклонителни ролки и барабани;

г) въжени или верижни тирфори и полиестерни и метални сапани с различна товароподемност;

д) бормашина, ъглошлайф, заваръчен апарат, шлосерски инструменти, измервателни уреди за геометрични размери;

е) средства за измерване на напрежение, сила и съпротивление на електрическия ток;

ж) радиостанции;

з) манометър с клас на точност 1,0;

4. персоналът по т. 1 трябва да познава и правилно да прилага процедурите по т. 2, буква "б".

(2) Допуска се лицата от персонала по ал. 1, т. 1 да не са наети по трудово правоотношение, когато:

1. са неограничено отговорни съдружници, когато заявителят е събирателно или командитно дружество, или

2. заявителят е едноличен търговец и е включен в персонала по ал. 1, т. 1.

Чл. 103. (1) Лицата по чл. 102, ал. 1 подават до председателя на ДАМТН чрез регионалните отдели на ГД "ИДТН" писмено заявление на хартиен носител или по електронен път, в което посочват дейностите и видовете, типа и техническите характеристики на въжените линии, за които кандидатстват.

(2) В заявлението по ал. 1 се вписват единният идентификационен код (ЕИК) на лицето според търговския регистър и името на законния му представител и към него се прилагат:

1. копия от трудовите договори и длъжностните характеристики на персонала по чл. 102, ал. 1, т. 1;

2. копия от документите за образование на персонала по чл. 102, ал. 1, т. 1, букви "а" и "б";

3. копие от дружествения договор - в случаите по чл. 102, ал. 2;

4. копия от документите за правоспособност и сертификатите на заварчиците по чл. 102, ал. 1, т. 1, буква "в";

5. списък на стандартите по чл. 102, ал. 1, т. 2, буква "а";

6. процедурите за работа по чл. 102, ал. 1, т. 2, буква "б";

7. списък на апаратурата, машините, уредите и съоръженията по чл. 102, ал. 1, т. 3;

8. документ за платена държавна такса по чл. 19 от Тарифа № 11 за таксите, които се събират в системата на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор по Закона за държавните такси, утвърдена с Постановление № 97 на Министерския съвет от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 50 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 10 от 2000 г., бр. 94 и 115 от 2002 г., бр. 17, 19, 27, 33 и 49 от 2003 г., бр. 32 и 104 от 2004 г., бр. 15 и 40 от 2006 г., бр. 19 от 2007 г., бр. 33 от 2008 г. и бр. 103 от 2012 г.).

Чл. 104. (1) В срок 15 дни от получаване на заявлението по чл. 103, ал. 1 служителите на регионалния отдел на ГД "ИДТН" извършват проверка на приложените документи.

(2) Когато при проверката по ал. 1 се установи липса на някой от документите по чл. 102, ал. 2, на заявителя се дава възможност допълнително да ги представи в срок не по-дълъг от 15 дни. Указанията за допълнително представяне на документи могат да се съобщават по реда на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, когато заявителят не е намерен на посочения от него адрес. Служителите на регионалния отдел на ГД "ИДТН" проверяват допълнително представените документи в срок 7 дни от получаването им.

(3) Когато при проверката по ал. 1 или 2 не се установи несъответствие с някое от изискванията по чл. 102, в срок 15 дни от приключването й служителите на регионалния отдел на ГД "ИДТН" извършват проверка намясто на заявителя.

(4) За резултатите от проверките по ал. 1 - 3 се съставя протокол, който в 5-дневен срок от приключването на последната проверка началникът на регионалния отдел на ГД "ИДТН" представя на председателя на ДАМТН или на оправомощено от него длъжностно лице от ГД "ИДТН".

(5) В 10-дневен срок от получаване на протокола по ал. 4 председателят на ДАМТН или оправомощено от него длъжностно лице от ГД "ИДТН" вписва заявителя в регистъра по чл. 36, ал. 1 ЗТИП и издава удостоверение за вписването му, когато заявителят отговаря на изискванията по чл. 102, или мотивирано отказва регистрацията, когато заявителят не отговаря на изискванията по чл. 102.

 

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на наредбата:

1. "Втулка" е метален детайл с коничен отвор, в който се закрепва по специален начин краят на стоманено въже.

2. "Главно задвижване" е съвкупност от двигатели със съответно енергийно захранване, предавателни механизми, управление и устройства за безопасност, както и спирачките, които се изискват за осигуряване на нормална експлоатация на въжената линия.

3. "Декларация за съответствие" е декларацията, с която се удостоверява съответствието на предпазните устройства и подсистемите на въжените линии със съществените изисквания на приложимата наредба по чл. 7 ЗТИП или съгласно националното законодателство на друга държава - членка на Европейския съюз, или държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, с което се въвеждат приложимите директиви от "Нов подход".

4. "Експлоатация на въжена линия при изключителни условия" е режим на работа на въжената линия, при който някое от условията за нормална експлоатация не е изпълнено.

5. "Експлоатация на въжена линия при нормални условия" е режим на работа на въжената линия, когато са изпълнени следните условия:

а) въжената линия е в изправност и обслужващият персонал е на местата си;

б) времето, видимостта и други външни условия не изискват предприемане на допълнителни предпазни мерки;

в) сигурността на пътниците не е застрашена;

г) основното задвижване е в изправност.

6. "Задвижваща шайба" е шайба, която предава движението от задвижването на теглещото или на транспортното въже.

7. "Закотвящ барабан" е барабан, върху който е закрепен краят на навито върху него неподвижно въже.

8. "Заплетка" е мястото, в което са присъединени един към друг краищата на стоманено въже/въжета посредством преплитане помежду им на снопчета телове, от които е съставено въжето/въжетата.

9. "Захващаща спирачка" е спирачка, монтирана на превозното средство на въжената линия, предназначена за спирането му по линията.

10. "Зона за качване и слизане" са специално предвидени места за качване и слизане на пътниците от превозните средства на въжените линии.

11. "Зона на въжената линия" е район с граници, отстоящи на 1 m от проекцията върху терена на разлюлените на 0,2 rad навън от оста на линията превозни средства и на 5 m от габаритите на сградите на станциите.

12. "Кабина" е закрито или полузакрито превозно средство, в което пътниците пътуват седнали или правостоящи.

13. "Количка на превозно средство" е съставна част на превозното средство на двувъжена линия, която съставна част има ходови колела, с които се движи по едно или повече носещи въжета, и посредством носач е свързана с кабината.

14. "Котва" е съставна част на теглича с т-образна форма, която е в непосредствен контакт с пътника.

15. "Максимална скорост" е най-голямата скорост на теглещото или на транспортното въже при установено движение на главното задвижване на въжените линии, на които скоростта може да се регулира.

16. "Наземни въжени железници (фуникуляри)" са въжените линии по § 1, т. 1, буква "а" от допълнителните разпоредби на Наредбата за съществените изисквания към въжените линии за превоз на хора и оценяване съответствието на техните предпазни устройства и подсистеми.

17. "Накрайник на въже" е край на въже, закрепен в неподвижна втулка, подложен на въздействието на сила на опън.

18. "Номинален диаметър на въжето" (d) e специфицираният външен диаметър на въжето, който е цяло число, приблизително свързано с производствените размери.

19. "Носач" е съставна част на превозно средство на висяща въжена линия, свързваща кабината, седалката или коша с количката или с хващача на превозното средство.

20. "Носещо въже" е въже, което носи превозните средства, придвижващи се по него посредством количка.

21. "Обръщателна шайба" е шайба, която обръща посоката на движение на теглещото или на транспортното въже.

22. "Опъващо въже" е въже, свързващо незакотвения край на носещо въже или шайба на теглещо/транспортно въже с опъващата тежест или опъващото устройство.

23. "Опъващо устройство" е устройство, всички съставни части на което се използват за поддържане на силата на опъване на носещото или на теглещото (транспортното) въже в рамките на предварително определени граници.

24. "Ос на въжената линия" е линията, свързваща вертикалните оси на главите на стълбовете на нивото на носещото (транспортното) въже.

25. "Отделящ се хващач" е хващач, който по време на движение на превозното средство в станцията се освобождава от въжето.

26. "Паничка" е съставна част на теглича, оформена като диск, която е в непосредствен контакт с пътника.

27. "Превозно средство" е съставна част на висяща въжена линия или наземна въжена железница, в която се превозват пътници. Превозни средства са кабини, седалки, вагони и кошове.

28. "Предпазен парапет" е устройство, монтирано на седалка, което предпазва пътниците по време на пътуване от изпадане и се отваря за качване и слизане в станциите.

29. "Преустройство на въжена линия" е изменение на конструкцията или на задвижването на въжената линия или изменение на електрическата схема за управлението й или на елементи от нея, с което се променят техническите й характеристики и се повишават или се преразпределят натоварванията в елементите й. Понятието е относимо само към въжени линии, произведени преди влизането в сила на Наредбата за съществените изисквания към въжените линии за превоз на хора и оценяване на съответствието на техните предпазни устройства и подсистеми.

30. "Пътнически висящи въжени линии" са въжените линии по § 1, т. 1, буква "б" от допълнителните разпоредби на Наредбата за съществените изисквания към въжените линии за превоз на хора и оценяване съответствието на техните предпазни устройства и подсистеми.

31. "Резервно задвижване" е задвижваща система, различна от тази на главното задвижване, която може при необходимост да замести главното задвижване и да осигури експлоатация на въжената линия при намален капацитет, но със същата степен на безопасност както при нормална експлоатация.

32. "Ролкова батерия" е група от подредени една след друга ролки, включително тяхната поддържаща конструкция, която служи за водене на теглещото или на транспортното въже.

33. "Сапан" е вид товарозахващащо приспособление съгласно § 1, т. 4 от допълнителните разпоредби на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на машините, изработено от текстилни ленти, въжета или вериги и предназначено за окачване на товари към повдигателни съоръжения.

34. "Седалка" е открито или полузакрито превозно средство с едно или с няколко места, в което пътниците пътуват седнали.

35. "Скивлекове" са въжените линии по § 1, т. 1, буква "в" от допълнителните разпоредби на Наредбата за съществените изисквания към въжените линии за превоз на хора и оценяване съответствието на техните предпазни устройства и подсистеми.

36. "Скипът" е специално подготвена ивица на снежната покривка под теглещото въже, която се използва от теглените скиори за придвижване.

37. "Станция" е сграда или конструкция, в която са разположени техническите съоръжения на въжена линия и площадките и местата за качване и слизане.

38. "Теглещо въже" е въже, което е предназначено да придвижва превозните средства, свързани с него, без да ги носи.

39. "Теглич" е устройство за теглене на един или няколко пътници.

40. "Тирфор" е ръчно задвижвано механично устройство за повдигане на товари с помощта на въже или верига.

41. "Товарна въжена линия" е въжена линия, предназначена за превозване само на товари.

42. "Транспортно въже" е въже, което е предназначено да придвижва и да носи превозните средства, свързани с него.

43. "Фиксиран хващач" е хващач, който по време на движение на превозното средство остава постоянно свързан с въжето.

44. "Хващач" е устройство, осигуряващо връзка между теглещото или транспортното въже и превозното средство, което обхваща въжето и прилага достатъчна сила, за да предотврати приплъзване на превозното средство.

 

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 2. Устройството на въжените линии, пуснати в действие преди 1 януари 2007 г., трябва да съответства на заверената им от органите за технически надзор техническа документация.

§ 3. Член 10 не се прилага за въжените линии, които се преместват от едно място на друго, за които е издадено разрешение за строеж и монтажът им на новото място е започнал преди влизането в сила на наредбата.

§ 4. Лицата, които преди влизането в сила на наредбата са вписани в регистъра по чл. 36, ал. 1 ЗТИП като лица, извършващи поддържане, ремонтиране и/или преустройване на въжени линии по чл. 2, трябва да приведат дейността си в съответствие с изискванията на чл. 102 не по-късно от една година след влизането в сила на наредбата.

§ 5. Наредбата се приема на основание чл. 31, ал. 1 от Закона за техническите изисквания към продуктите.

 

Приложение № 1 към чл. 18


 

Максимално допустимо намаление в металното сечение

Референтна дължина

15 %

500 d

6 %

30 d

5 %

6 d

 

 

 

Приложение № 2 към чл. 38

Група А. Указателни знаци

Група Б. Упътващи знаци

Група С. Забранителни знаци

Група Д. Знаци за опасност

 

Приложение № 3 към чл. 68, т. 1


 

Контролна дължина

6 d

30 d

500 d

Допустимо намаление на напречното сечение

6 %

10 %

25 %

 

 

 

 

Забележка. "d" е номиналният диаметър на въжето.

 

Приложение № 4 към чл. 68, т. 2 и чл. 73, т. 1


 

Клас на въжето на контролна дължина

6 d

30 d

6 d

30 d

6 х 7

2

4

2

3

6 х 19

3

6

3

4

6 х 36

7

14

4

7

8 х 19

5

10

3

5

8 х 36

12

24

-

-

 

 

кръстосано усукано въже

паралелно усукано въже

 

 

 

Забележка. "d" е номиналният диаметър на въжето.

 

Приложение № 5 към чл. 69, т. 1 и чл. 73, т. 2


 

Контролна дължина

6 d

30 d

200 d

Допустимо намаление на напречното сечение

5 %

8 %

10 %

 

 

 

 

Забележка. "d" е номиналният диаметър на въжето.

 

Приложение № 6 към чл. 70, т. 1


 

Контролна дължина

6 d

30 d

500 d

Допустимо намаление на напречното сечение

3 %

5 %

12,5 %

 

 

 

 

Забележка. "d" е номиналният диаметър на въжето.

 

Приложение № 7 към чл. 74


 

Контролна дължина

6 d

40 d

6 d

40 d

Допустимо намаление на напречното сечение

10 %

17 %

8 %

14 %

 

 

кръстосано усукано въже

паралелно усукано въже

Забележка. "d" е номиналният диаметър на въжето.

 

Приложение № 8 към чл. 75


 

Контролна дължина

6 d

40 d

Допустимо намаление на напречното сечение

6 %

8 %

 

 

 

Забележка. "d" е номиналният диаметър на въжето.