НАРЕДБА № 6 ЗА КРИТЕРИИТЕ И ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ОБУЧЕНИЕТО, КВАЛИФИКАЦИЯТА И ПРАВОСПОСОБНОСТТА НА КАДРИТЕ, РАБОТЕЩИ В ОБЛАСТТА НА АТОМНАТА ЕНЕРГИЯ

ИЗДАДЕНА ОТ КОМИТЕТ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА АТОМНАТА ЕНЕРГИЯ ЗА МИРНИ ЦЕЛИ Обн. ДВ. бр.47 от 20 Юни 1989г., изм. ДВ. бр.43 от 31 Май 1991г.

 

Раздел I.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С тази наредба се уреждат критериите и изискванията за обучението, квалификацията и правоспособността на кадрите, работещи в областта на използуването на атомната енергия, с цел придобиване, поддържане и повишаване на тяхната професионална квалификация и осигуряване на необходимата правоспособност за безопасното използуване на атомната енергия.

 

Раздел II.

КРИТЕРИИ И ИЗИСКВАНИЯ

Чл. 2. Квалификационните характеристики и учебните планове на специалностите във висшите училища и техникумите, свързани с използуването на атомната енергия, се утвърждават със съгласието на Комитета за използуване на атомната енергия за мирни цели (КИАЕМЦ) и ведомствата - потребители на кадри в областта на атомната енергия. Учебните програми по ядрена и радиационна безопасност се утвърждават по същия ред.

Чл. 3. (1) Учащите се във висшите училища, средните специални училища и техникумите, които са разпределени на работа в областта на използуването на атомна енергия, получават допълнителни знания, умения и навици:

1. в периода на специализиращата подготовка в третата степен на обучение;

2. чрез учебна, учебно-производствена, специализираща практика и разработване на дипломни работи и проекти, свързани с проблемите по използуване на атомна енергия, в учебните бази, учебно-техническите центрове и съответните обекти.

(2) Учебните планове за третата степен на обучение във висшите училища и за профилирането в средните специални училища и техникумите се утвърждават със съгласието на ведомствата-потребители на кадри в областта на атомната енергия, и на КИАЕМЦ.

Чл. 4. (1) За всяко работно място и длъжност, свързани пряко с използуване на атомна енергия, ведомствата и организациите утвърждават съответни длъжностни характеристики със съгласието на КИАЕМЦ, в които определят и:

1. нужния образователен ценз, специалност, квалификация и правоспособност за заемане на съответно място и длъжност;

2. необходимия минимум от знания в областта на използуването на атомна енергия, ядрената и радиационната безопасност при това използуване;

3. практически навици и умения, необходими за работа в областта на атомната енергия.

(2) При изготвяне на длъжностните характеристики се отчитат изискванията на квалификационните характеристики на специалностите, свързани с използуването на атомна енергия.

Чл. 5. Ведомствата и организациите, използуващи атомна енергия, организират и осигуряват система за висока професионална квалификация и необходимата правоспособност на кадрите, работещи в областта на атомната енергия, която включва:

1. професионален и медицински подбор;

2. специализирано обучение;

3. контрол за спазване на критериите и изискванията за обучението, квалификацията и правоспособността на кадрите и др.

Чл. 6. (1) Професионалният подбор на кадрите в областта на атомната енергия се осъществява от ведомствата (организациите) потребители въз основа на длъжностните характеристики, документите за образование, за квалификация, за специализации и др.

(2) Медицинският подбор се извършва от компетентните медицински служби за спазване на здравните и психофизиологичните изисквания за работещите в областта на атомната енергия, установени от Министерството на народното здраве и социалните грижи (МНЗСГ).

Чл. 7. (1) Специализираното обучение на кадрите, работещи в областта на атомната енергия, включва:

1. теоретико-практическа подготовка в квалификационни курсове (курсове за заемане на съответно място и длъжност, курсове за преподготовка и др.) за придобиване, поддържане и повишаване на професионалната квалификация на кадрите;

2. подготовка в специален курс по ядрена и радиационна безопасност при използуването на атомна енергия;

3. обучение за дублиране на работното място;

4. противоаварийни тренировки;

5. начален и периодичен инструктаж.

(2) Провеждането на специализираното обучение на кадрите става въз основа на програма на съответното ведомство или организация.

(3) Програмата за специализирано обучение на оперативния и ръководния експлоатационен персонал на ядрените съоръжения трябва да включва подготовка на пълномащабен тренажор. Тя се утвърждава със съгласието на КИАЕМЦ.

Чл. 8. (1) Документ за правоспособност се изисква за заемане на всяко работно място и длъжност от кадрите, определени в чл. 9, ал. 1.

(2) Правоспособността за работа в областта на атомната енергия се удостоверява с документ, издаден от комисията по чл. 9, който се заверява на всеки 5 години.

(3) При отсъствие на лицето от работното място за срок, по-голям от 1 година, и при всяко заверяване на документа за правоспособност се полага изпит съгласно чл. 10.

Чл. 9. (1) Признаването на правоспособност за работа в областта на атомната енергия става чрез полагане на изпит пред:

1. държавна квалификационна комисия - за кадрите, работещи в ядрени съоръжения, длъжностите на които са посочени в списък (приложението);

2. ведомствени квалификационни комисии - за кадрите, пряко заети в областта на използуването на атомната енергия, определени по длъжности и работни места от ръководителя на ведомството (организацията).

(2) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 1991 г.) Държавната квалификационна комисия се назначава от председателя на КИАЕМЦ с участието на представители на ведомството и организацията-потребител на кадри в областта на атомната енергия, на Инспекцията за безопасно използуване на атомната енергия (ИБИАЕ), МЗ, Министерството на културата, науката и просветата (МКНП) и др. и заседава не по-рядко от веднъж на 3 месеца.

(3) Ведомствените квалификационни комисии се назначават от ръководителя на ведомството (организацията), използуващо атомна енергия, и включват представители на съответното ведомство (организация), ИБИАЕ и на специализираните контролни органи на МНЗСГ, МКНП и БПС, и заседават по график.

Чл. 10. (1) Формата на изпита за придобиване на правоспособност, неговото съдържание и начинът на провеждане се определят от комисиите по чл. 9.

(2) За допускане до изпит кандидатът подава молба до председателя на съответната комисия, придружена от следните документи:

1. за образователен ценз;

2. за трудов стаж;

3. за успешно завършен курс по подготовка (преподготовка) и специален курс по ядрена и радиационна безопасност;

4. за медицинско и психофизиологично освидетелствуване с положително заключение, издадено от компетентната медицинска служба.

Чл. 11. (1) При неудовлетворителен резултат кандидатът до 1 месец преминава нов курс по подготовка (преподготовка) и специален курс по безопасност, които са условие за повторно допускане до изпит пред съответната комисия.

(2) При повторен неуспех комисията преценява целесъобразността от явяване на кандидата на нов изпит освен ако премине нов курс по безопасност.

Чл. 12. (1) След успешното полагане на изпита на лицето се издава документ за правоспособност от председателя на КИАЕМЦ или от ръководителя на ведомството (организацията), използуващо атомна енергия.

(2) В случай на придобиване на правоспособност лицето преминава обучение за дублиране на работното място по чл. 7, ал. 1, т. 3.

 

Раздел III.

КОНТРОЛ ЗА СПАЗВАНЕ НА КРИТЕРИИТЕ И ИЗИСКВАНИЯТА

Чл. 13. (1) Държавният контрол за спазване на критериите и изискванията за обучението, квалификацията и правоспособността на кадрите, работещи в областта на атомната енергия, се упражнява от КИАЕМЦ чрез ИБИАЕ.

(2) Министерството на културата, науката и просветата упражнява контрол за спазване на критериите и изискванията за обучението на кадрите в учебните заведения по специалности, свързани с използуването на атомната енергия.

(3) Министерството на народното здраве и социалните грижи упражнява контрол за спазване на здравните и психофизиологичните изисквания за обучението, квалификацията и правоспособността на кадрите в областта на атомната енергия.

Чл. 14. Ведомствата и организациите, използуващи атомна енергия, упражняват вътрешен ведомствен контрол за спазване на критериите и изискванията за обучението, квалификацията и правоспособността на кадрите, работещи в областта на атомната енергия.

 

Допълнителни разпоредби

§ 1. По отношение на кадрите, работещи в областта на атомната енергия, изискването за наличие на документ за правоспособност се прилага съгласно условията на чл. 8, ал. 3 от тази наредба от момента на влизането й в сила.

Заключителни разпоредби

§ 2. Тази наредба се издава на основание чл. 13, т. 4 от Закона за използуване на атомната енергия за мирни цели и чл. 7, т. 4 от Правилника за прилагане на Закона за използуване на атомната енергия за мирни цели (ДВ, бр. 68 от 1986 г.).

 

Приложение към чл. 9, ал. 1, т. 1

Списък на длъжностните наименования, за заемането на които изпит за правоспособност се полага пред държавната комисия

I. Оперативен персонал:

1. Оператор на реактор.

2. Дежурен инженер на АЕЦ или на блок.

3. Началник на смяна в реакторен цех, системи за управление и защита, радиационна безопасност и дозиметрия.

4. Контролиращ физик.

5. Диспечер в централна диспечерска служба.

II. Ръководен експлоатационен персонал:

1. Началник на цех и на отдел.

2. Ведомствен инспектор, специалист и главен специалист по ядрена и радиационна безопасност.

3. Ръководител на звено (отдел, сектор и др.), пряко отговарящ за ядрената безопасност (по списък за всяко конкретно съоръжение).

4. Главен технолог и технолог на ядрено съоръжение.

III. При несъвпадение на названията на длъжностите от групи I и II с конкретните длъжности на обектите, използуващи атомна енергия, те се приравняват на длъжностите по групи I и II по критерий - функционални задължения.