НАРЕДБА № 28 ОТ 9 СЕПТЕМВРИ 2005 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ, ОБРАБОТКА И СЪХРАНЯВАНЕ НА ДАННИТЕ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В РЕГИСТЪРА НА ЛИЦАТА, КОИТО РАБОТЯТ ИЛИ СА РАБОТИЛИ В СРЕДА НА ЙОНИЗИРАЩИ ЛЪЧЕНИЯ

Издадена от Министерството на здравеопазването Обн. ДВ. бр.76 от 20 Септември 2005г., изм. и доп. ДВ. бр.27 от 15 Март 2013г.

 

Раздел I. Общи положения

Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за регистрация, обработка и съхраняване на данните в регистър на лицата, които работят или са работили в среда на йонизиращи лъчения.

Чл. 2. Регистърът се създава в Министерството на здравеопазването и представлява база данни, която включва информация относно:

1. данни за получени индивидуални дози;

2. данни от медицинското наблюдение на лицата по чл. 1.

Чл. 3. Министърът на здравеопазването определя със заповед длъжностно лице, което води регистъра по чл. 1.

 

Раздел II. Регистрация, обработка и съхранение на данните, съдържащи се в регистъра

Чл. 4. Регистърът по чл. 1 се поддържа на електронен и хартиен носител.

Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2013 г., в сила от 15.03.2013 г.) Данните в регистъра се предоставят от лицата, които работят в среда на йонизиращи лъчения, от работодателя, от Националния център по радиобиология и радиационна защита (НЦРРЗ) и от определени от министъра на здравеопазването регионални здравни инспекции (РЗИ), които провеждат радиационен контрол.

(2) Данните от индивидуалния контрол на работещите в среда на йонизиращи лъчения се предоставят в регистъра от дозиметрични лаборатории, акредитирани за тази дейност от Изпълнителната агенция "Българска служба за акредитация".

(3) Лицата по ал. 2 представят протоколи с резултатите от индивидуалните дози на длъжностното лице по чл. 3 най-малко веднъж годишно.

Чл. 6. Информацията по чл. 2 се предоставя по образец съгласно приложение № 1 и включва:

1. лични данни на лицето (име, презиме, фамилия, ЕГН, домашен адрес, телефон);

2. професионални данни (име и адрес на предприятието, професия, длъжност, общ трудов стаж, стаж в среда на йонизиращи лъчения и дейности с източници на йонизиращи лъчения);

3. данни за източника на йонизиращи лъчения;

4. данни за други рискови фактори на работната среда;

5. данни от индивидуалния дозиметричен мониторинг:

а) измерени дози при външно облъчване и начин на оценка (индивидуална еквивалентна доза Нр(10) и Нр(0,07);

б) оценка на дозите от вътрешно облъчване (очаквана ефективна доза Е50, очаквана еквивалентна доза Н50);

в) сумарни дози от вътрешно и външно облъчване;

г) данни за дозите, получени през настоящата година и през последните пет години;

д) данни за индивидуалните дози, получени при разрешено повишено облъчване;

е) данни за дозите, получени през целия живот на лицето;

ж) данни от мониторинга на работното място;

6. данни от медицинското наблюдение на лицата:

а) данни от предварителните и периодичните медицински прегледи на лицата, работещи в среда на йонизиращи лъчения;

б) допълнителни данни за здравословното състояние на лицата, които са свързани с преценката за годност на лицето за работа в среда на йонизиращи лъчения;

в) данни от медицинските прегледи и специализираните изследвания на лица, облъчени в резултат на радиационна авария;

7. данни относно годността на лицето за работа в среда на йонизиращи лъчения.

Чл. 7. Данните по чл. 6, т. 1 се предоставят лично от лицето при явяването му на предварителен медицински преглед след представяне на лична карта, трудова книжка и радиационен паспорт съгласно наредбата по чл. 65, ал. 1, т. 4 от Закона за здравето.

Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2013 г., в сила от 15.03.2013 г.) Данните по чл. 6, т. 2 се предоставят от работодателя на НЦРРЗ или РЗИ.

(2) Данните за условията на труд и трудовия маршрут се нанасят във "Фиш за условията на труд" съгласно приложение № 2.

Чл. 9. (1) Данните за индивидуалните дози, получени при облъчване в резултат на радиационна авария, се предоставят в регистъра незабавно.

(2) Информацията по ал. 2 се записва на отделен ред (файл).

Чл. 10. Данните от медицинските прегледи и изследвания, извършени след облъчване в резултат на радиационна авария, се изпращат незабавно в регистъра и се записват на отделен ред (файл).

Чл. 10а. (Нов - ДВ, бр. 27 от 2013 г., в сила от 15.03.2013 г.) Данните, които се предоставят от работодателите, могат да се подават и по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис и Закона за електронното управление.

Чл. 11. (1) За всяко лице, което работи в среда на йонизиращи лъчения, органите по чл. 5, ал. 1 съставят здравно досие.

(2) Здравното досие се изготвя съгласно изискванията на наредбата по чл. 65, ал. 1, т. 4 от Закона за здравето и се съхранява в заведението.

(3) Данните по ал. 1 се изпращат всеки месец в регистъра за:

1. лицата, които постъпват на работа в среда на йонизиращи лъчения;

2. лицата, които по медицински показания са изведени временно или трайно от среда на йонизиращи лъчения.

Чл. 12. (1) Достъп до данните от регистъра се предоставя само на:

1. лицето, което работи в среда на йонизиращи лъчения;

2. работодателя по отношение на дозиметричните данни и медицинското заключение за годността на лицето за работа в среда на йонизиращи лъчения;

3. длъжностни лица от Министерството на здравеопазването, определени със заповед на министъра на здравеопазването;

4. (изм. - ДВ, бр. 27 от 2013 г., в сила от 15.03.2013 г.) длъжностни лица от НЦРРЗ и РЗИ, определени със заповед на ръководителя на заведението.

(2) Предоставянето на данните по ал. 1 се извършва в двадесетдневен срок от деня, в който са поискани.

(3) В случаите, когато дозата надвишава нивата на обследване или намеса, определени с наредбата по чл. 65, ал. 1, т. 3 на Закона за здравето, длъжностното лице по чл. 3 изпраща незабавно информация на органите на държавен здравен контрол и на работодателя.

Чл. 13. Данните в регистъра се съхраняват, докато съответното лице навърши или би навършило 75-годишна възраст, но не по-малко от 30 години след приключване на трудовата дейност в среда на йонизиращи лъчения.

 

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 1. Събирането на данните по чл. 6 се извършва в срок три години от влизане в сила на наредбата.

§ 2. Наредбата се приема на основание чл. 71, ал. 2 от Закона за здравето.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 14 ОТ 2008 Г. ЗА РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЗДРАВЕН СЕРТИФИКАТ ЗА ИЗНОС НА ПРОДУКТИ И СТОКИ СЪС ЗНАЧЕНИЕ ЗА ЗДРАВЕТО НА ЧОВЕКА
(ОБН. - ДВ, БР. 27 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 15.03.2013 Г.)

§ 12. Наредбата влиза в сила в деня на обнародването й в "Държавен вестник".

 

Приложение № 1 към чл. 6

База данни в регистъра

I. Персонални данни

Регистрационен №

Име

ЕГН

Пол

Семейно положение

Адрес, телефон

II. Професионални данни

Име и адрес на предприятието

Професия

Длъжност

Общ стаж

Стаж в среда на йонизиращи лъчения

III. Персонални данни за индивидуалните дози, получени от индивидуален дозиметричен контрол и/или от мониторинга на работното място

Показател

Година: ........... г.

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

Сумарна доза Нр(10)+Е:

 

Общо за предходните

 

години, mSv

 

За последните 4 годи-

 

ни, mSv

 

За текущата година,

 

mSv

 

Доза външно облъчване:

 

Тип на използвания

 

дозиметър

 

Еквивалентна индиви-

 

дуална доза НР(10), mSv

 

Еквивалентна индиви-

 

дуална доза НР(0,07),

 

mSv

 

Доза вътрешно облъч-

 

ване:

 

Очаквана ефективна

 

доза Е, mSv

 

Очаквана еквивалент-

 

на доза Н, mSv (1)

 

Данни от мониторинга

 

на работното място(2):

 

Мощност на екви-

 

валентната доза

 

Hp(10), mSv(3)

 

Мощност на екви-

 

валентната доза

 

Hp(0,07), mSv(4)

 

Концентрация на

 

радиоактивни аерозоли

 

и газове във въздуха,

 

Bq·m(-3) (5)

 

Намазки от повърх-

 

ности, Bq·cm(-2)

 

Индивидуални дози, по-

 

лучени при разрешено

 

повишено облъчване,

 

инцидентно и/или ава-

 

рийно облъчване, mSv(6)

 

Обстоятелства и пред-

 

приети мерки в случай

 

на инцидентно и/или

 

аварийно облъчване

 

Коментар на аномални

 

резултати

 

Забележки:

(1) Отчита се само при преоблъчване.

(2) Нанасят се само когато се използват за оценка на индивидуалните дози.

(3) За фотони и неутрони.

(4) За фотони и бета-частици.

(5) Посочват се и данни за физичното и химичното състояние на радиоактивните вещества.

(6) Записите на тези дози се правят на отделни редове, като се отбелязва конкретният случай.

IV. Данни от предварителните и периодичните прегледи

Прегледи:

 

Специалисти

Дата: .............. г.

Терапевт

 

Невролог

 

Хирург

 

Офталмолог

 

УНГ

 

АГ

 

Дерматолог

 

Психиатър

 

Радиобиолог

 

Заключение

 

 

Лабораторни изследвания:

 

Изследване

Дата: .............. г.

Хемоглобин

 

Еритроцити

 

Левкоцити

 

Тромбоцити

 

СУЕ

 

ДКК

 

Урина

 

Клинико-химични

 

Стабилност на

 

клетъчния геном

 

Други

 

 

Инструментални изследвания:

 

Изследване

Дата: .............. г.

ЕКГ

 

Зрителна острота

 

Периметрия

 

Офталмоскопия

 

Биомикроскопия

 

ФИД

 

Други

 

 

V. Данни от медицински прегледи на лица,

засегнати от радиационна авария

Прегледи:

 

Специалисти

Дата: .............. г.

Терапевт

 

Невролог

 

Хирург

 

Офталмолог

 

УНГ

 

АГ

 

Дерматолог

 

Психиатър

 

Радиобиолог

 

Заключение

 

 

Лабораторни изследвания:

 

Изследване

Дата: .............. г.

Хематологични

 

изследвания

 

Урина:

 

общо

 

седименти

 

Биологична дозиметрия

 

Други

 

 

Инструментални изследвания:

 

Изследване

Дата: .............. г.

ЕКГ

 

Зрителна острота

 

Периметрия

 

Офталмоскопия

 

Биомикроскопия

 

ФИД

 

Други

 

 

Приложение № 2 към чл. 8, ал. 2

Фиш за условията на труд

Аз, долуподписаният ................................................................................................................

на длъжност .........................................................................................................................

удостоверявам, че

г-н/г-жа .........................................................................................................................

ще работи в .........................................................................................................................

на длъжност .........................................................................................................................

и ще бъде изложен/а на влиянието на следните

производствени рискови фактори:

1. йонизиращи лъчения: (външно, вътрешно, съ-

четано)

2. химически вредности - не/да - какви

........................................................................................................................................

3. шум - не / да

4. вибрации - не / да

5. повишена температура - не / да

6. електромагнитни полета - не / да

7. работа с измерват. прибори и цветни обекти -

не / да

8. други - не / да - какви .......................................................................................................

9. режим на работата:

9.1. безсменен

9.2. друг

Дата ................... г. Подпис: .........................................................................................

 

МОЛЯ ОБЪРНИ

===============================================

 

Забележка. На обратната страна на листа задъл-

жително се попълва декларация с подписа на ра-

ботника!

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

Аз, долуподписаният .................................................................................................................

декларирам, че съм запознат с посочените в този

фиш условия на труд съобразно изискванията на

длъжностната характеристика и съм съгласен да

работя при тези условия.

 

Дата ................... г. Подпис на работника: