НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА, РЕДА И ОРГАНИТЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АНАЛИЗ, ОЦЕНКА И КАРТОГРАФИРАНЕ НА РИСКОВЕТЕ ОТ БЕДСТВИЯ

В сила от 02.11.2012 г. Приета с ПМС № 264 от 25.10.2012 г. Обн. ДВ. бр.84 от 2 Ноември 2012г., изм. ДВ. бр.9 от 31 Януари 2014г.

 

Раздел I.
Общи положения

Чл. 1. (1) С наредбата се определят условията, редът и органите за извършване на анализ и оценка на рисковете от бедствия на територията на Република България и тяхното картографиране.

(2) Рисковете от бедствия, подлежащи на анализ, оценка и картографиране, са:

1. сеизмичен риск;

2. риск от наводнение;

3. риск от ядрена или радиационна авария;

4. геоложки риск (свлачища, срутища, активни разломи и други геоложки процеси);

5. риск от горски пожари.

(3) Анализ и оценка на рисковете от бедствия се извършва от съответните компетентни органи по чл. 2 на всеки 6 години, ако в специален закон не е определен друг срок.

(4) По преценка на компетентния орган се извършва преразглеждане на оценката на рисковете от бедствия:

1. при настъпили промени, които могат да окажат съществено влияние върху риска;

2. ако оценката е направена въз основа на данни и информация, станали невалидни или неподходящи;

3. ако негативните последици от възникнали бедствия са по-големи или различни по вид от прогнозираните;

4. при извлечени поуки от минали бедствия.

(5) Информацията по ал. 3 и 4 се предоставя на министъра на вътрешните работи и при необходимост на другите органи на изпълнителната власт.

 

Раздел II.
Органи, условия и ред за извършване на анализ и оценка на риска

Чл. 2. Компетентните органи, които извършват анализ и оценка на рисковете от бедствия почл. 1, ал. 2, са:

1. (изм. - ДВ, бр. 9 от 2014 г., в сила от 31.01.2014 г.) министърът на регионалното развитие - за сеизмичния риск и за геоложкия риск;

2. председателят на Агенцията за ядрено регулиране - за риска от ядрена и радиационна авария;

3. министърът на околната среда и водите чрез директорите на басейнови дирекции - за риска от наводнение;

4. министърът на земеделието и храните - за риска от горски пожари.

Чл. 3. (1) Органите по чл. 2 организират и координират извършването на анализа и оценката на съответния риск по методика, утвърдена от тях.

(2) Методиките се преразглеждат по реда на чл. 1, ал. 3 и 4.

(3) Анализът и оценката на риска от ядрени или радиационни аварии се извършват съгласно изискванията за Закона за безопасно използване на ядрената енергия и нормативните актове по прилагането му.

(4) Анализът и оценката на риска от наводнения се извършват съгласно изискванията наЗакона за водите и нормативните актове по прилагането му.

Чл. 4. (1) Анализът и оценката на рисковете от бедствия се извършват въз основа на налична информация и включват най-малко:

1. идентифициране на опасностите и определяне на характеристиките им;

2. картографиране на всяка опасност, което представлява пространствено означаване на териториите, изложени на опасността;

3. определяне уязвимостта на териториите по т. 2, като се отчитат всички влияещи върху нея фактори, включително влиянието на климатичните промени;

4. оценка на риска от бедствие за всяка опасност, като се отчитат и вторичните ефекти; оценката включва описание, вероятност и размери на негативните последици за живота и здравето на населението, за сградите, съоръженията и инфраструктурата, за стопанската дейност, за околната среда и за културното наследство;

5. картографиране на рисковете от бедствия, което представлява пространствено означаване на териториите, застрашени от съответния риск, и нанасяне размерите на негативните последици, определени при оценката на риска по т. 4.

(2) Въз основа на информацията от анализа и оценката на рисковете от бедствия се създават специализирани бази данни, като визуализацията им се извършва в среда на Географска информационна система (ГИС).

 

Раздел III.
Картографиране на опасностите и рисковете от бедствия

Чл. 5. (1) Компетентните органи по чл. 2 извършват картографирането по чл. 4, ал. 1, т. 2 и 5, за което се изготвят в подходящ мащаб карти на опасностите с различни вероятности за поява и съответните карти на рисковете от бедствия.

(2) На картите на опасностите по чл. 4, ал. 1, т. 2 се нанасят застрашените територии и характеристиките за тях.

(3) На картите на рисковете от бедствия по чл. 4, ал. 1, т. 5 се нанасят застрашените територии и определените при оценката на риска неблагоприятни последици от бедствията за всяка от вероятностите по ал. 1, изразени чрез следните показатели:

1. приблизителен брой на евентуално засегнати жители (загинали, ранени и с опасност за здравето);

2. материални загуби;

3. засегната техническа инфраструктура;

4. засегната стопанска дейност в евентуално засегнатия район;

5. засегнати инсталации съгласно приложение № 4 към чл. 117, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, които могат да предизвикат допълнително замърсяване поради авария в случай на бедствие;

6. зони за защита на водите, посочени в чл. 119а, ал. 1 от Закона за водите;

7. защитени зони по чл. 6 от Закона за биологичното разнообразие, за които съществува възможност от засягане;

8. ниво на нарушаване на нормалното функциониране на обществото;

9. обекти със статут на недвижими културни ценности;

10. друга информация, която съответните компетентни органи смятат за полезна.

(4) Материали, данни и обекти, представляващи класифицирана информация съгласно Закона за защита на класифицираната информация, не се нанасят на картите.

(5) Картите за опасността и за риска от наводнения се изготвят съгласно изискванията наЗакона за водите.

Чл. 6. (1) Картите на опасностите и картите на рисковете от бедствия се създават в цифров вид с възможност за отпечатване.

(2) Картите на опасностите и картите на рисковете от бедствия се изработват в приетата за страната Българска геодезическа система съгласно чл. 12 от Закона за геодезията и картографията.

(3) Информацията се въвежда с използването на съвременни методи и технологии. Цифровите карти се създават и поддържат в ГИС среда. При визуализирането и отпечатването на обектите и явленията се използват приетите в българското законодателство условни знаци, а при липса на такива - общоприетите в практиката.

(4) Масивите от пространствени данни, които попадат в приложенията на Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2007 г. за създаване на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност (Директива INSPIRE), следва да се изграждат при спазване на разработените съгласно директивата модели на данни и профили на метаданни, както и в съответствие с Geography Markup Language Encoding Standard (GML) стандартите на Open Geospatial Consortium (OGC).

(5) Масивите от пространствени данни, които не попадат в приложенията на Директива INSPIRE, следва да спазват утвърдената в нея и съпътстващите я нормативни актове и приложения схема за формат на данни и OGC GML стандартите.

(6) Изготвените от компетентните органи карти на опасностите и карти на рисковете от бедствия се предоставят на министъра на вътрешните работи и при необходимост на органите на изпълнителната власт в хартиен и в цифров вид, който може да се обработва, записва, съхранява и възпроизвежда чрез компютърни системи и устройства.

(7) Предоставянето на картите по ал. 6 се осъществява при осигуряване на оперативна съвместимост и информационна сигурност съгласно Закона за електронното управление.

(8) Картите на опасностите и картите на рисковете от бедствия са публични и се обявяват на интернет страницата на Министерството на вътрешните работи при спазване изискванията на Закона за защита на класифицираната информация.

(9) Изготвените карти за опасностите и за риска се съхраняват от компетентния орган и в Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" на Министерството на вътрешните работи, като се разпространяват чрез геоинформационния портал на Центъра за аерокосмическо наблюдение.

(10) Копия от цифровите карти се предават за съхранение в Държавния геодезически, картографски и кадастрален фонд, поддържан от Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Чл. 7. Картите на опасностите и картите на рисковете от бедствия се преразглеждат и актуализират от компетентните органи по чл. 2 своевременно след анализа и оценката по чл. 1, ал. 3 или при настъпване на някое от обстоятелствата по чл. 1, ал. 4, ако няма друг срок, посочен в специален закон.

Чл. 8. Информацията от картографирането трябва да бъде на хартиен и на електронен носител за целите на анализите, извършвани с използване на геобази данни и географски информационни системи и технологии.

 

Раздел IV.
Ред за приемане на картите

Чл. 9. (1) Комисия, създадена от компетентния орган по чл. 2, приема материалите и данните, получени в процеса на създаване и обновяване на картите на опасностите и картите на рисковете от бедствия, след извършване на проверка за спазване на технологичните изисквания, точност на изобразяване на елементите върху картата и отразяване на технологичните процеси във формуляр за всяка карта.

(2) В комисията по ал. 1 се включват и представители на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и на Министерството на вътрешните работи.

 

Раздел V.
Контрол

Чл. 10. (1) Контролът по спазването на наредбата се осъществява от министъра на вътрешните работи чрез оправомощени от него длъжностни лица по реда на Закона за защита при бедствия.

(2) При извършване на проверки контролните органи имат право да изискват информация за изпълнението на задълженията на органите по чл. 2.

(3) При извършване на проверки контролните органи са длъжни да опазват държавната, служебната и търговската тайна, както и да не разгласяват данни от проверката.

 

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 1. Наредбата се приема на основание чл. 6, ал. 2 във връзка с чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за защита при бедствия.

§ 2. (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2014 г., в сила от 31.01.2014 г.) Анализът и оценката на рисковете по чл. 1, ал. 2 се извършват в срок до 31 декември 2015 г.

§ 3. (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2014 г., в сила от 31.01.2014 г.) Картографирането на рисковете от бедствия се извършва в срок до 31 декември 2016 г. с изключение на картографирането на риска по чл. 1, ал. 2, т. 2, което се извършва в срок до 22 декември 2015 г.

§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 6 ОТ 21 ЯНУАРИ 2014 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА, РЕДА И ОРГАНИТЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АНАЛИЗ, ОЦЕНКА И КАРТОГРАФИРАНЕ НА РИСКОВЕТЕ ОТ БЕДСТВИЯ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 264 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2012 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 9 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 31.01.2014 Г.)

§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".