НАРЕДБА № Н-7 ОТ 12 ЮНИ 2008 Г. ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ВОДОЛАЗНА И ДРУГА ПОДВОДНА ДЕЙНОСТ

Издадена от Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи и Министерството на транспорта Обн. ДВ. бр.59 от 1 Юли 2008г., изм. и доп. ДВ. бр.14 от 18 Февруари 2014г.

 

Раздел I.
Общи положения

Чл. 1. С наредбата се урежда редът за извършване на водолазна и друга подводна дейност в териториалното море, вътрешните морски води и вътрешните водни пътища на Република България.

Чл. 2. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) Водолазната дейност се извършва за водолазни работи и за спорт, туризъм и развлечение.

(2) Водолазните работи представляват подводни работи, извършвани с използване на водолазен труд, и се делят на следните видове:

1. (изм. и доп. - ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) аварийно-спасителни водолазни работи, които се изпълняват при спасяване на хора и имущество във водата и оказване на помощ на кораби, плавателни и въздухоплавателни средства, търпящи бедствие в акваториите по чл. 1;

2. (изм. - ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) корабни водолазни работи, които се извършват за оглед, експертиза, почистване и отстраняване на повреди по подводната част на корпуса на кораба или в наводнени корабни отсеци;

3. (изм. и доп. - ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) подводно-технически водолазни работи, които се изпълняват при обследване/проучване, строителство и обслужване на хидротехнически, навигационни и други подводни съоръжения, включително, местостоянки и кейове, оглед и почистване на дъното и изваждане на предмети от акваториите по чл. 1;

4. съдоподемни водолазни работи, които се изпълняват при обследване на потънал обект, подготовката и изваждането му на повърхността;

5. (изм. - ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) специални водолазни работи, които се изпълняват за търсене, изваждане или унищожаване на боеприпаси;

6. (нова - ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) водолазни работи за обезпечаването на научни изследвания и изпитвания;

7. (предишна т. 6, изм. - ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) водолазни работи, които се извършват за улов на риба и други морски организми и култивиране на морски организми.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) Водолазната дейност за спорт, туризъм и развлечение е подводна дейност, при която се използва водолазно оборудване и екипировка за спортни, туристически и развлекателни цели.

Чл. 3. (1) (Предишен текст на чл. 3 - ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) В териториалното море, вътрешните морски води и вътрешните водни пътища се забранява извършването на водолазна или друга подводна дейност:

1. (изм. - ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) в акваторията на пристанищата - по чл. 2, ал. 2, т. 7 и ал. 3;

2. за спорт, туризъм и развлечение:

а) (изм. - ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) в районите, обхванати от системата за движение в морските пространства и вътрешните водни пътища на Република България, котвените стоянки, рейдовете и в обявените в приложение № 1 постоянно действащи полигони за подготовка на водолази на военноморските сили;

б) (изм. - ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) с използване на технически средства за откриване на обекти върху или под повърхността на дъното;

в) (зал. - ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.)

3. (изм. - ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) с изключение на случаите по чл. 2, ал. 2, т. 1 в райони с археологически обекти, включително и такива в процес на проучване, без съгласуване с Центъра за подводна археология, а в случаите на отдадени на концесия по чл. 86 - 92 от Закона за културното наследство недвижими културни ценности под вода - без съгласуване и с концесионера;

4. (нова - ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) в райони на потънали военни обекти (кораби, подводници и въздухоплавателни средства), след като обекти под вода бъдат идентифицирани като такива и с изключение на обектите по чл. 1 от Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване на културното наследство под вода, без съгласуване с Командването на Военноморските сили с изключение на случаите по чл. 2, ал. 2, т. 1; съгласуването се извършва не по-късно от два работни дни от началото на планираното водолазно спускане;

5. (нова - ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) проникване в подводни обекти, обявени за военен гроб, с изключение на случаите по чл. 2, ал. 2, т. 1.

(2) (Нова - ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) Фотографирането на обекти по чл. 3, ал. 1, т. 3 или на части от тях е допустимо, когато фото- и видеодокументацията е предназначена за информиране на компетентните органи/концесионера за откриването/наличието на определен обект или в случаите, когато обектът е в процес на проучване - с изричното съгласие на проучвателя/проучвателите.

Чл. 4. (1) При спускане на водолаз или по време на осигуряване на безопасността на водолаза от плавателно средство се вдигат следните предупредителни сигнали:

1. (изм. - ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) през деня - флаг "Алфа", установен в Международния код на сигналите, приет с Резолюция А.80 (IV) на Международната морска организация, и три фигури, разположени във вертикална линия, на най-видно място: горният и долният - сфери, а средният - ромб, съгласно Конвенция за международните правила за предпазване от сблъскване на море - 1972 г., ратифицирана с Указ № 461 от 1975 г. (ДВ, бр. 22 от 1975 г.);

2. през нощта - три вертикално подредени светлинни сигнала: горният и долният - червени, а средният - бял.

(2) Предупредителните сигнали по ал. 1 се вдигат от дежурния осигурител.

Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) При извършване на водолазна дейност от брега или при отдалечаване на водолаза от осигуряващото плавателно средство на повече от 100 м водолазът закрепва за себе си контролен буй, оцветен в контрастен червен или оранжев цвят, с плавучест не по-малка от 5 kg. Буят се закрепва с растително или синтетично въже, с якост на опън не по-малко от 100 кг и да има дължина с минимум 20 % по-голяма от максималната дълбочина на района, в който водолазът ще извършва водолазната дейност.

(2) Плавателните средства, намиращи се в района, където се извършва водолазната дейност по ал. 1, плават на безопасно разстояние от буя.

Чл. 6. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.)

Раздел II. Ред и райони за провеждане на водолазна и подводна дейност

Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) (1) Изпълнителна агенция "Морска администрация" поддържа списък на организаторите на водолазна дейност за спорт, туризъм и развлечения, който съдържа най-малко следните данни:

1. име и местонахождение на водолазната организация (клуб, училище, водолазен център);

2. име, презиме и фамилия на отговорното лице, адрес и телефон;

3. име, презиме и фамилия на старши водолазния инструктор, адрес, телефон, инструкторски квалификации;

4. видове водолазни дейности, които ще извършва организацията - учебна дейност, водолазни спускания на квалифицирани водолази, водолазни спускания на неквалифицирани водолази, спускания с деца, спускане на потънали кораби и др.;

5. обичайно посещавани райони;

6. използвани плавателни средства - кратки ТТД, име, позивни.

(2) Ръководителите на съответните водолазни организации са длъжни до 31 март на всяка календарна година да представят информация за поддържане и актуализиране на списъка.

(3) В срок до 30 април информацията по ал. 1 се изпраща от Изпълнителна агенция "Морска администрация" до Главна дирекция "Гранична полиция", Командването на Военноморските сили и Центъра за подводна археология.

(4) Преди извършване на водолазни дейности по смисъла на чл. 2, ал. 3 с използване на регистрирани плавателни средства лицата, които ги организират, уведомяват оперативния дежурен на съответната регионална дирекция "Гранична полиция" (РДГП) чрез радиотелефонна УКВ станция по обявените канали за слушане, работа и повикване или чрез стационарен/мобилен телефон за състава на водолазната група, плавателните средства, времето и района за провеждане на водолазната дейност. По време на водолазната дейност ръководителят й поддържа непрекъсната радио-/телефонна връзка с оперативния дежурен на РДГП.

(5) Лицата по ал. 1, т. 2 и 3 попълват декларация за съгласие за предоставяне на лични данни (приложение № 2).

Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) (1) При извършване на водолазни работи по чл. 2, ал. 2, т. 1 в териториалното море и вътрешните морски води на Република България лицата, които ги организират, изпращат уведомление в дирекция "Морска администрация" - Варна, или в дирекция "Морска администрация" - Бургас. Дирекция "Морска администрация" - Варна, или дирекция "Морска администрация" - Бургас, са длъжни да предприемат незабавни мерки за осигуряване изпълнението на аварийно-спасителните дейности.

(2) При извършване на водолазни работи по чл. 2, ал. 2, т. 2 - 7 в териториалното море и вътрешните морски води на Република България лицата, които ги организират, изпращат уведомление в дирекция "Морска администрация" - Варна, или в дирекция "Морска администрация" - Бургас, на оперативния дежурен на Военноморските сили, на Регионална дирекция "Гранична полиция" - Бургас, и на дежурния оператор на Системата за управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването към Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" за района, в който ще се извършват, не по късно от един работен ден преди началото им.

(3) При извършване на водолазни работи по чл. 2, ал. 2, т. 1 във вътрешните водни пътища на Република България лицата, които ги организират, изпращат уведомление в дирекция "Морска администрация" - Русе, или в дирекция "Морска администрация" - Лом, в момента на възникване на събитието. Дирекция "Морска администрация" - Русе, или дирекция "Морска администрация" - Лом, са длъжни да предприемат незабавни мерки за осигуряване изпълнението на аварийно-спасителните дейности.

(4) При извършване на водолазни работи по чл. 2, ал. 2, т. 2 - 7 във вътрешните водни пътища на Република България лицата, които ги организират, изпращат уведомление в дирекция "Морска администрация" - Русе, или в дирекция "Морска администрация" - Лом, не по-късно от един работен ден преди началото им. Дирекциите оповестяват оперативния дежурен на Регионална дирекция "Гранична полиция" - Русе, за района, в който ще се извършва дейността. Уведомление до Изпълнителна агенция "Морска администрация" не се изисква, когато се извършва водолазен оглед на кораби на Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав" в район на пристанище на Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав" със специално предназначение по чл. 109 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България.

(5) При уведомяването се посочват ръководителят, целта на извършваната водолазна или друга подводна работа, списък на състава на водолазната група, включващ имената и датата на раждане на лицата, координатите на района, времето за работа, името на плавателното средство и знамето, под което плава.

Чл. 9. (1) При необходимост компетентните органи на Министерството на отбраната или Изпълнителна агенция "Морска администрация" могат да забранят извършването на водолазна и/или друга подводна дейност в отделни райони/участъци на вътрешните морски води или вътрешните водни пътища или временно да я преустановят в отделни райони на териториалното море.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) Хидрографска служба на Военноморските сили обявява границите на района, ограниченията за водолазна/подводна дейност и ограниченията в режима на корабоплаване чрез "Известия до мореплавателите".

(3) (Нова - ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) В случаите, когато са налице условия, при които няма да бъде застрашено корабоплаването в района на потънали обекти с координати, показани в приложение № 3, съответната териториална дирекция "Морска администрация", съгласувано с Командването на Военноморските сили и съответната регионална дирекция "Гранична полиция", може да разреши временно водолазни спускания по чл. 2, ал. 3 след искане на разрешение не по-късно от два работни дни от началото на планираното водолазно спускане.

(4) (Нова - ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) Всяко уведомление или издадено разрешение за извършване на водолазна дейност се изпраща своевременно съответно от дирекция "Морска администрация" - Варна, или дирекция "Морска администрация" - Бургас, до дежурния оператор на Системата за управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването към Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" за контрол.

Раздел III. Водолазна дейност за изваждане на потънало имущество и други предмети

Чл. 10. (1) Изваждането на предмети, представляващи военно имущество, се извършва от компетентните служби на Министерството на отбраната съгласувано с Изпълнителна агенция "Морска администрация".

(2) Изваждането чрез водолазна или друга подводна дейност на потънало имущество, тела и други предмети, които са обект на следствени действия, се извършва в присъствието на следствените органи.

(3) (Нова - ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) Изваждането чрез водолазна или друга подводна дейност на потънало имущество извън посоченото в ал. 1 и 2, което не е културна ценност по смисъла на Закона за културното наследство, от акваториите по чл. 1 се извършва при условията и по реда на Наредба № 24 от 2011 г. за изваждане или изтегляне на потънало имущество в териториалното море, вътрешните морски води и вътрешните водни пътища на Република България, издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията (ДВ, бр. 65 от 2011 г.).

Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) Изваждането или преместването от морското дъно или от дъното на други водни басейни на културни ценности и защитени природни забележителности, както и на части от тях, открити по време на водолазна или друга подводна дейност, се извършва при условията и по реда на Закона за културното наследство и Наредба № Н-00-0001 от 2011 г. за извършване на теренни археологически проучвания (обн., ДВ, бр. 18 от 2011 г.; последно изм. бр. 101 от 2012 г.).

Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) (1) Когато по време на водолазна или друга подводна дейност, чийто обект не е подводното културно наследство, бъдат открити предмети и/или структури върху или под повърхността на дъното, които имат признаци на културни ценности, или други, които не могат да бъдат идентифицирани като такива, работещите под вода и опериращите с технически средства за дистанционно изследване на дъното:

1. записват точните координати или установяват по друг начин местонахождението на откритите предмети и/или структури;

2. при възможност ги фотографират/филмират;

3. уведомяват в двудневен срок Центъра за подводна археология за местонахождението на откритието и предоставят направените фотографски и/или видеоматериали и координатите на обекта.

(2) В случаите, когато специалните технически средства се използват за търсене, локализиране, идентифициране и проучване на културно наследство под вода, за тях се прилагат разпоредбите на чл. 151 от Закона за културното наследство и чл. 30 - 38 от Наредба № Н-00-0001 от 2011 г. за извършване на теренни археологически проучвания.

 

Допълнителни разпоредби

§ 1. (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) По смисъла на тази наредба "друга подводна дейност" е всяка дейност, осъществявана от/с обитаеми или необитаеми подводни апарати или други технически средства, с цел локализиране, оглед, заснемане и изследване на и под повърхността на дъното на водни басейни и всякакви обекти под вода.

 

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 2. Наредбата се приема на основание чл. 27 и 79 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България.

§ 3. (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) Използването на водолази, специализирана водолазна техника (оборудване) и обитаеми и/или необитаеми подводни апарати на Министерството на отбраната и Министерството на вътрешните работи при изпълнение на специфични задачи не е водолазна или друга подводна дейност по смисъла на тази наредба.

 

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-7 ОТ 2008 Г. ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ВОДОЛАЗНА И ДРУГА ПОДВОДНА ДЕЙНОСТ
(ОБН. - ДВ, БР. 14 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 18.02.2014 Г.)

§ 17. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

 

Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1, т. 2, буква "а" (Предишно Приложение към чл. 3, т. 2, б. "а" - ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.)


 

Полигон

№ на

Граници

 

точка

 

 

 

 

ширина,

дължина,

 

 

N

Е

 

 

 

°

'

"

°

'

"

Карантината

1

43

10

29

27

55

07

 

2

43

10

59

27

55

07

 

3

43

10

59

27

55

55

 

4

43

10

17

27

56

55

Паша дере

1

43

07

59

27

56

19

 

2

43

07

59

27

57

25

 

3

43

05

59

27

57

13

 

4

43

05

59

27

55

25

Ставрова

1

42

32

29

27

38

25

банка

2

42

32

29

27

40

55

 

3

42

31

35

27

40

55

 

4

42

29

59

27

38

25

Лафина

1

42

09

41

27

51

55

 

2

42

09

41

27

54

25

 

3

42

07

29

27

56

43

 

4

42

07

29

27

54

43

Родни

1

43

06

00

27

55

30

балкани

2

43

06

00

27

56

06

 

3

43

03

50

27

54

31

 

4

43

03

50

27

55

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 към чл. 7, ал. 5 (Ново - ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.)


 

Д Е К Л А Р А Ц И Я

 

Долуподписаният .........................................................

(име, презиме, фамилия), живущ ..................................

 

ЕГН ................................,

л.к. №................., издадена

на.................................. г.

от .....................................

 

Във връзка с чл. 20, ал. 1 от Закона за защита на личните данни декларирам съгласие да предоставя на .................. копие от лична карта по повод........................................

 

 

 

 

Дата .................

 

ДЕКЛАРАТОР ............................................................................

 

Приложение № 3 към чл. 9, ал. 3 (Ново - ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.)


 

Потънали обекти

Координати

 

 

ширина, N

дължина, Е

 

 

°

'

"

°

'

"

Принц Карол I

43

10

02

28

00

07

МоПанг

42

28

03

27

41

43