ИНСТРУКЦИЯ № Iз-2695 ОТ 18 ОКТОМВРИ 2011 Г. ЗА РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОПЕРАТИВНА ЗАЩИТА ПРИ НАВОДНЕНИЯ

В сила от 01.11.2011 г. Издадена от Министерството на вътрешните работи Обн. ДВ. бр.85 от 1 Ноември 2011г.

 

Раздел I.
Общи положения

Чл. 1. (1) С тази инструкция се определя редът за осъществяване на дейностите по оперативна защита при наводнения от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" и териториалните й звена.

(2) Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН) и териториалните й звена поддържат готовност за провеждане на дейности по оперативна защита при наводнения.

Чл. 2. (1) Органите на Министерството на вътрешните работи осъществяват общо ръководство на действията по оперативна защита при наводнение.

(2) При наводнение частите на единната спасителна система действат съгласно плановете за защита при бедствия.

(3) Координацията между съставните части на единната спасителна система се осъществява чрез Национален оперативен център (НОЦ) на ГДПБЗН и оперативните центрове (ОЦ).

Чл. 3. Оперативната защита при наводнения има три основни фази:

1. непосредствена опасност от наводнение;

2. наводнение;

3. след наводнение.

Чл. 4. Сигналите за непосредствена опасност от наводнение и за наводнение се получават от Национална система за спешни повиквания с единен европейски номер 112, от НОЦ и от ОЦ.

Чл. 5. След получаване на сигнала за непосредствена опасност от наводнение или за наводнение предвидените за участие сили, в зависимост от вида на наводнението и причините за възникването му, пристъпват към изпълнение на аварийния план за действие на хидротехническо съоръжение, плановете за защита при бедствия и за спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи (СНАВР) в частта "Наводнение".

Чл. 6. (1) Дейностите по оперативна защита при наводнение се координират от ръководител на място, определен съгласно Закона за защита при бедствия.

(2) Ръководителят на място организира взаимодействието и координацията между частите на единната спасителна система при провеждането на дейности по оперативна защита при наводнение.

Чл. 7. Ръководителят на място:

1. извършва оценка на обстановката, възможностите на наличните сили и необходимостта от привличане на допълнителни сили и средства;

2. определя екипите за наблюдение, връзката с тях и предварително уговорените сигнали за опасност;

3. поставя конкретни задачи на участващите екипи по установения ред;

4. поддържа постоянна връзка с НОЦ, като докладва за обстановката, получава информация за хидрометеорологичните прогнози и осъществява координация с териториалните органи на изпълнителната власт по място на намеса;

5. при пристигане на допълнителни екипи ги въвежда в обстановката и им поставя конкретни задачи;

6. организира извършването на инструктаж на място;

7. при необходимост разделя района за работа на сектори/участъци и определя ръководители на екипите, като им поставя задачи и организира взаимодействието между тях;

8. при подаване от наблюдателите на сигнал за опасност незабавно прекратява операцията и взема мерки за извеждане на екипите на безопасно място;

9. при продължителни операции:

а) организира екипи за смяна и определя времето и реда за извършване на смените;

б) води дневник, в който се записват участвалите екипи и техните ръководители, продължителността на смените, смените на ръководителите и др.;

10. при необходимост сформира щаб с представители на участващите екипи от единната спасителна система.

Чл. 8. (1) Сили и средства от едно териториално звено на ГДПБЗН в друго могат временно да се предислоцират със заповед на директора на ГДПБЗН.

(2) Сили и средства от едно и също териториално звено на ГДПБЗН временно се предислоцират със заповед на съответния началник.

(3) Заповед за предислоциране на сили и средства не се издава в случаите, когато районът на действие е на територията на една община.

(4) Когато заповедта за предислоциране на сили и средства е издадена устно, органите по ал. 1 и 2 издават писмена заповед в първия работен ден, следващ деня на предислоциране.

Чл. 9. Ръководителят на място при наводнение по възможност организира документиране на провежданите дейности чрез фото- и видеозаснемане, включително дата и час на дейността. След приключване на дейността материалите се предават за съхранение в териториалното звено на ГДПБЗН по мястото на намеса.

Чл. 10. Логистичното осигуряване на дейностите по оперативна защита при наводнение се организира от териториалното звено по място на намеса във взаимодействие с ГДПБЗН.

 

Раздел II.
Дейности, извършвани при непосредствена опасност от наводнение

Чл. 11. Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" на база прогностични данни и информация от Националния институт по метеорология и хидрология при БАН, Агенцията за проучване и поддържане на р. Дунав и други източници предупреждава чрез НОЦ териториалните си звена, органи на изпълнителната власт и населението в застрашените райони.

Чл. 12. Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" и териториалните й звена извършват следните дейности по оперативна защита при непосредствена опасност от наводнение:

1. наблюдение на водното ниво и състоянието на хидротехническите съоръжения, като информацията се събира в НОЦ;

2. аварийни дейности по елементи на хидротехнически съоръжения:

а) отваряне или затваряне на изпускатели, саваци и др.;

б) удълбочаване на преливници;

в) тампониране, прорязване и др.;

3. отстраняване на подприщвания на водни течения;

4. прокопаване на водоотвеждащи канали;

5. координиране и участиe в надграждане на съществуващи диги и изграждане на временни диги чрез:

а) използване на модулни елементи;

б) нареждане на чували с инертни материали;

в) натрупване на инертни материали;

6. участва в евакуирането на промишленоотровни вещества, източници на йонизиращи лъчения, потенциални източници на биологично замърсяване и др. под., попадащи в заливните зони, които биха предизвикали поражения върху хората и/или замърсяване на околната среда;

7. при необходимост подпомага устройването на лагери за временно настаняване на застрашеното население.

Чл. 13. (1) Наблюдението на водното ниво и състоянието на дигите и други хидротехнически съоръжения може да се извършва по суша, въздух, вода или под вода.

(2) При извършване на наблюдение по суша и въздух се прави визуален оглед. При необходимост се въвежда непрекъснато наблюдение, като съоръжението се разделя на участъци и се осигурява постоянна връзка между екипите на отделните участъци, както и на всеки екип с НОЦ.

(3) При извършване на наблюдение по вода при необходимост плавателното средство може да се осигури чрез привързване към брега. Поддържа се постоянен контакт между служителите на борда на плавателното средство и ръководителя на брега.

(4) Наблюдението на съоръжения под вода се извършва от водолазни екипи, като се спазват всички изисквания по организация на водолазната дейност.

Чл. 14. При наблюдението на водното ниво и състоянието на дигите и други хидротехнически съоръжения се привличат специалисти от териториалните органи на изпълнителната власт, ведомствата и/или териториалните им структури и други субекти, имащи отговорности за наблюдаваните обекти.

Чл. 15. При извършване на дейности по елементи на хидротехническо съоръжение се действа в съответствие с аварийния план на съоръжението в присъствието и съгласно указанията на експлоатационния персонал, а при липса на експлоатационен персонал се привличат специалисти по чл. 14.

 

Раздел III.
Дейности по време на наводнение

Чл. 16. При наводнение ГДПБЗН и териториалните й звена извършват следните дейности:

1. разузнаване района на заливане и местата, където е възможно да се намират застрашени хора, животни и културни ценности;

2. огледи за състоянието на пътищата и подстъпите към наводнения район и за населени места без достъп вследствие на наводнени пътища;

3. откриване местоположението на хора, попаднали в бедствено положение;

4. извеждане на хора, животни и изнасяне на движими културни ценности от залетите зони;

5. при данни за наличие на опасни вещества в залятата зона, които могат да нанесат щети или да предизвикат екологично замърсяване, извършват оглед на местата за съхранение и при възможност вземат мерки за ограничаване/предотвратяване на щетата или замърсяването;

6. в зависимост от конкретната обстановка изпълняват и дейности по чл. 12;

7. изпомпване.

Чл. 17. Способите за извеждане на населението и животните, както и за изнасяне на движими културни ценности по време на наводнение са:

1. извеждане/изнасяне с плавателни средства;

2. извеждане/изнасяне с придружители (при липса на течение или скорост на течението до 0,2 m/s, височина на водния стълб до 1,2 m и възможност за самостоятелно придвижване на пострадалите);

3. извеждане/изнасяне чрез използване на алпийски способи;

4. извеждане/изнасяне чрез използване на високопроходима и/или плаваща техника.

Чл. 18. Дейностите по извеждане/изнасяне включват:

1. организиране прекъсването на електро- и газозахранването в наводнения район;

2. извеждане на хора, намиращи се в зоната на наводнение, като:

а) първи на извеждане подлежат бременните жени, майките с малки деца, болните на легло, хората в неравностойно положение, хронично болните, чието лечение изисква периодично посещение на болнични заведения (хемодиализа и др.), и възрастните хора по списъци, предоставени от териториалните органи на изпълнителната власт;

б) особено внимание се обръща на извеждането на хора от болнични заведения, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от домове за възрастни хора;

в) извеждането на пациенти от заведения за лечение на психично болни се извършва след съгласуване действията със съответните специалисти и под тяхно наблюдение и указания;

г) при невъзможност да бъдат изведени всички бедстващи ГДПБЗН в кратки срокове транспортира храни, питейна вода, медикаменти, затоплящи напитки, дрехи и/или одеяла, осигурени от териториалните органи на изпълнителната власт;

3. след извеждане на хората се оказва съдействие за изнасяне на промишленоотровни вещества, източници на йонизиращи лъчения, потенциални източници на биологично заразяване и други вещества, които при създалата се ситуация биха могли да предизвикат поражения върху хората или замърсяване на околната среда, като:

а) опасни вещества се изнасят след уточняване със собствениците им на вид, количество, опаковка, местонахождение и състояние към момента на възникване на наводнението;

б) определя се последователността на действията и се уточняват:

аа) редът и последователността за опаковане и изнасяне;

бб) местата за доставяне и съхранение след изнасянето;

вв) екипите, оборудването, апаратурата и техниката, необходими за изнасянето;

гг) необходимостта от специални мероприятия за тяхното неутрализиране или намаляване на вредното им въздействие;

дд) необходимостта от специализирани медицински екипи;

ее) допълнителните мерки за безопасност за всеки отделен случай според вида на опасното вещество;

4. извеждане на животни от зоната на наводнението;

5. изнасяне на движими културни ценности, като подготовката им за целта се извършва от съответни специалисти в тази област;

6. извличане при необходимост на закъсали автомобили или друга техника.

Чл. 19. Екипите, извършващи дейности по оперативна защита при наводнение, задължително работят със спасителни жилетки.

Чл. 20. При необходимост се използват водолазни екипи, като се спазват всички изисквания по организацията на водолазната дейност.

 

Раздел IV.
Дейности след наводнение

Чл. 21. След оттегляне на водите в нормалните им граници ГДПБЗН и териториалните й звена извършват дейности по ликвидиране последствията от наводнението чрез:

1. издирване на изчезнали хора;

2. изваждане на загинали хора и животни;

3. отводняване на сгради и др.;

4. подпомагане разчистването на засегнатите пътища със специализирана техника.

Чл. 22. При необходимост изваждането на загинали хора и животни се извършва чрез използване на алпийски способи, водолазно оборудване и екипировка, високо проходима и/или плаваща техника.

Чл. 23. При изнасяне на умрели животни, наводнени храни или други вещи, които биха се оказали потенциални източници на биологично заразяване или причина за възникване на епидемия, задължително се използват лични предпазни средства.

Чл. 24. Отводняване и разчистване на засегнатите пътища със специализирана техника се извършват само от правоспособни лица.

 

Заключителни разпоредби

§ 1. Инструкцията се издава на основание чл. 52г, ал. 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи.

§ 2. Отменя се Инструкция № 1 от 2007 г. за реда за осъществяване на оперативната защита при наводнения (обн., ДВ, бр. 62 от 2007 г.; изм., бр. 5 от 2009 г.), издадена от министъра на държавната политика при бедствия и аварии.

§ 3. Изпълнението на инструкцията се възлага на ГДПБЗН и териториалните й звена.

§ 4. Инструкцията влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".