НАРЕДБА № I-117 от 15.05.2003 г. за осъществяване на държавен противопожарен контрол (Загл. изм. - ДВ, бр. 4 от 2007 г.)
(отменен 08.05.2007 г.)
 
 
 
 

Издадена от министъра на вътрешните работи, обн., ДВ, бр. 53 от 10.06.2003 г., изм., бр. 4 от 16.01.2007 г., отм., бр. 36 от 4.05.2007 г.

 
 
 
 

Библиотека закони - АПИС, т. 1, р. 6, № 621

 
 
 
 

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 
 
 
 

Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2007 г.) С тази наредба се определя редът за организиране и осъществяване на държавен противопожарен контрол (ДПК) от органите на Национална служба "Пожарна и аварийна безопасност" (НСПАБ).

 
 
 

Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2007 г.) Държавният противопожарен контрол в Република България се осъществява от органите на НСПАБ чрез дирекцията на Национална служба "Пожарна и аварийна безопасност" (ДНСПАБ), регионалните звена "Пожарна и аварийна безопасност" (РЗПАБ) при Столичната и регионалните дирекции на вътрешните работи (СДВР и РДВР) и районните служби "Пожарна и аварийна безопасност" (РСПАБ).

(2) Дирекцията на Националната служба "Пожарна и аварийна безопасност":

1. организира и осъществява ДПК на територията на цялата страна;

2. (отм. - ДВ, бр. 4 от 2007 г.);

3. (изм. - ДВ, бр. 4 от 2007 г.) методически ръководи и контролира дейността на РЗПАБ при СДВР и РДВР по осъществяването на ДПК.

(3) Регионалните звена "Пожарна и аварийна безопасност" при СДВР и РДВР:

1. (изм. - ДВ, бр. 4 от 2007 г.) организират и осъществяват ДПК на територията на съответния район за действие;

2. (изм. - ДВ, бр. 4 от 2007 г.) координират и методически ръководят дейността на РСПАБ по упражняването на ДПК.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2007 г.) Районните служби "Пожарна и аварийна безопасност" организират и осъществяват ДПК на територията на съответния район за действие.

 
 
 

Чл. 3. Проверката на дейността на РЗПАБ при СДВР и РДВР, на звената, създадени по чл. 120а от Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР) и по § 88, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗИД на ЗМВР) (ДВ, бр. 29 от 2000 г.), се извършва и оценява по методика, утвърдена от директора на НСПАБ.

 
 
 
 

Глава втора
ДЪРЖАВЕН ПРОТИВОПОЖАРЕН КОНТРОЛ

 
 
 
 

Раздел I
Ред и организация за осъществяване на държавен противопожарен контрол

 
 
 

Чл. 4. (1) Държавният противопожарен контрол се осъществява чрез:

1. извършване на проверки;

2. издаване на писмени разпореждания;

3. прилагане на принудителни административни и административнонаказателни мерки;

4. съгласуване на проектите за строителство;

5. участие в работата на приемателните комисии за държавно приемане на строежите;

6. сигнализиране на държавни органи, организации, юридически лица и граждани;

7. издаване на разрешения на търговците, извършващи дейности по пожарна и аварийна безопасност (ПАБ), и контролиране спазването на условията, при които са издадени разрешенията;

8. участие в извършване на противопожарно обследване на обектите, за които има сключен договор по чл. 120в ЗМВР;

9. участие в издаването на разрешения на търговците, извършващи дейности по чл. 117, ал. 1, т. 9 ЗМВР;

10. участие в разрешаване ползването на строежите при условията на чл. 177 от Закона за устройство на територията (ЗУТ);

11. издаване на сертификати за съответствие на обектите с изискванията за пожарна безопасност и други документи, удостоверяващи пожарната им безопасност;

12. извършване на проверки за установяване на съответствието на оценени продукти, техника, автоматика и гасителни средства с изискванията за ПАБ чрез проверка на документи и/или възлагане за допълнително изпитване на образци (продукти).

(2) В зависимост от предназначението си проверките са:

1. комплексни;

2. контролни;

3. тематични;

4. за издаване на сертификати за съответствие на обектите с изискванията за пожарна безопасност;

5. за издаване на други документи, удостоверяващи пожарната безопасност по искане на заинтересувани лица.

 
 
 

Чл. 5. (1) Комплексни проверки на обектите се извършват за установяване цялостното им противопожарно състояние най-малко веднъж на 3 години.

(2) Резултатите от комплексните проверки се отразяват в протокол (приложение № 1).

(3) Обектите, които подлежат на комплексни проверки, се определят по следните показатели:

1. обекти с преобладаваща категория на производство "А" и "Б" по пожарна опасност с обща застроена площ над 500 кв. м;

2. производствени обекти от категория на производство "В" по пожарна опасност с обща застроена площ над 1000 кв. м;

3. обекти с възможност за едновременно пребиваване на повече от 200 човека (театри, кина, концертни и спортни зали, хотели, почивни станции, общежития и заведения за хранене и развлечения), както и обекти, разположени в подземните етажи на сградите, с възможност за едновременно пребиваване на повече от 50 човека;

4. търговски комплекси с обща разгъната площ над 2000 кв. м;

5. учебни, детски, социални и лечебни заведения за болнична помощ (болници, санаториуми, интернати, старчески домове, домове за сираци и душевно болни и др.);

6. високи административни и обществени сгради и такива с разгъната площ над 5000 кв. м;

7. сградите на Народното събрание, Президентството, Министерския съвет, съдебната власт, областните и общинските администрации, сградите на държавните институции - централни и местни, и сградите на националните медии.

(4) Директорите на СДВР и РДВР по предложение на началниците на РЗПАБ при РДВР (СДВР) утвърждават списъците на обектите по ал. 3 и графиците за извършване на комплексни проверки.

 
 
 

Чл. 6. (1) Контролни проверки на обектите по чл. 5 се извършват най-малко веднъж в годината за проверка изпълнението на предписаните мероприятия и по спазване на противопожарните изисквания в тях.

(2) На обекти с общ числен състав над 10 човека контролни проверки се извършват най-малко веднъж на две години, а за останалите най-малко веднъж на три години.

 
 
 

Чл. 7. Тематични проверки се извършват по отделни направления от дейността на органите, осъществяващи ДПК (есенно-зимен сезон, жътвена кампания, чествания на националния и официалните празници и др.), по решение на ръководството на НСПАБ, РЗПАБ при СДВР (РДВР) или РСПАБ.

 
 
 

Чл. 8. (1) Държавен противопожарен контрол в процеса на проектиране и строителство се осъществява чрез:

1. извършване проверки на проектни документации за строежи и издаване на становища за съответствието им с противопожарните правила и норми;

2. съгласуване на инвестиционни проекти или отделни части от тях във връзка с одобряването им за издаване на разрешения за строежи съгласно изискванията на ЗУТ;

3. участие в работата на експертни съвети и даване становища по спазване на противопожарните правила и норми;

4. участие в държавни приемателни комисии;

5. извършване на контрол за съответствието на оценени продукти, техника, автоматика и гасителни средства с изискванията за ПАБ чрез:

а) проверка на документите, удостоверяващи изпълнението на критериите за ПАБ в съответствие с действащите стандарти и други нормативни документи на влаганите в обектите материали, инсталации и др.;

б) възлагане за допълнително изпитване на образци (продукти) в акредитирани лаборатории и изпитвателни центрове в случаите, когато документите, представени по реда на буква "a", не съдържат достатъчно информация относно изпълнението на изискванията за ПАБ;

6. даване на становища за монтажа на новоусвоявани машини, съоръжения и изделия, предназначени за работа в пожаро- и взривоопасна среда;

7. издаване на становища:

а) с които се дава писмено съгласие за разрешаване ползването на строежите при условията на чл. 177 ЗУТ;

б) за провеждане на 72-часови проби;

в) при участия в държавни приемателни комисии;

8. извършване проверки на строежите в процеса на изграждането им за спазване на противопожарните правила и норми; при констатиране на несъответствия те се отразяват в дневника на строежа по чл. 170 ЗУТ и се вписват в разпоредителна форма за изпълнение.

(2) При упражняването на ДПК освен спазването на противопожарните строително-технически норми (ПСТН) се контролира спазването и на другите действащи правила и норми по ПАБ в строителството.

 
 
 
 

Чл. 9. Проверките по чл. 5 , 6 , 7 и 8 се извършват от органите, на които е възложено да осъществяват ДПК.

 
 
 

Чл. 10. При констатирани нарушения на противопожарните правила и норми или при установяване на други предпоставки за възникване на пожари органите, осъществяващи ДПК:

1. дават писмени противопожарни разпореждания (приложение № 2);

2. съставят актове за установяване на нарушения на правилата и нормите за ПАБ (приложение № 3);

3. спират използването на прибори за отопление, части от електрически инсталации, както и на уреди и машини;

4. съставят актове за установяване на административни нарушения (приложение № 4);

5. изпращат разпоредителни писма (приложение № 5);

6. изпращат сигнални писма (приложение № 6).

 
 
 

Чл. 11. (1) Актовете за установяване на административни нарушения се съставят от органите на НСПАБ, осъществяващи ДПК.

(2) Въз основа на съставен акт за установяване на административно нарушение се издава наказателно постановление (приложение № 7).

(3) Наказателните постановления се издават от директора и зам.-директора на НСПАБ, директорите на СДВР и РДВР, от началниците на РЗПАБ, началника на направление ДПК при РЗПАБ - СДВР и от началниците на РСПАБ.

 
 
 

Чл. 12. (1) За предотвратяване и преустановяване на нарушенията, които създават опасност от възникване на пожари и производствени аварии, както и за отстраняване на вредните последици от тях се прилагат следните принудителни административни мерки:

1. спиране строителството, въвеждането в експлоатация и използването на обекти, водени на отчет в ДНСПАБ;

2. спиране строителството, въвеждането в експлоатация и използването на обекти извън посочените в т. 1;

3. спиране използването на инсталации, уреди и съоръжения с ограничено действие.

(2) Заповед за прилагане на принудителна административна мярка (приложение № 8) по ал. 1, т. 1 и 2 се издава по реда на чл. 105, ал. 2 от Правилника за прилагане на ЗМВР.

(3) Принудителната административна мярка по ал. 1, т. 3 се прилага от органите на НСПАБ, осъществяващи ДПК.

 
 
 

Чл. 13. Принудителните административни мерки се обявяват чрез съставяне на протокол (приложения № 9 и 10).

 
 
 

Чл. 14. (1) Отмяната на принудителна административна мярка по чл. 12, ал. 1, т. 1 и 2 се извършва от органа, който я е наложил, или от по-горестоящ орган чрез издаване на заповед (приложение № 11) и изпълнителен акт (приложение № 12).

(2) Отмяната на принудителната административна мярка по чл. 12, ал. 1, т. 3 се извършва на място от органа, който я е приложил, за което издава изпълнителен акт (приложение № 13).

 
 
 

Чл. 15. Противопожарни разпореждания се съставят от органите на НСПАБ, на които е възложено да осъществяват ДПК, и се връчват на ръководителя (собственика) на обекта срещу подпис.

 
 
 

Чл. 16. При наличието на нарушения на правилата и нормите за ПАБ директорът на НСПАБ, директорите на СДВР, РДВР и началниците на РЗПАБ и РСПАБ отправят разпоредителни писма до държавни органи, организации, юридически лица и граждани.

 
 
 

Чл. 17. За резултатите от извършени проверки на обекти директорът на НСПАБ, директорите на СДВР, РДВР и началниците на РЗПАБ и РСПАБ отправят сигнални писма до ръководителите на органите на изпълнителната и съдебна власт, местното самоуправление, прокуратурата, застрахователни компании и др.

 
 
 

Чл. 18. При наличие на данни за извършване на нарушения на правилата и нормите за ПАБ органите, осъществяващи ДПК, съставят предупредителен протокол (приложение № 14).

 
 
 

Чл. 19. Съставените актове за установяване на нарушения на правилата и нормите за ПАБ и за административните нарушения се завеждат в актови книги (приложения № 15 и 16).

 
 
 

Чл. 20. Дейността на служителите, на които е възложено осъществяването на ДПК, се отразява ежедневно в дневник (приложение № 17).

 
 
 

Чл. 21. Органите, осъществяващи ДПК, водят на отчет в дневник (приложение № 18) всички строежи, за които е постъпило искане за съгласуване.

 
 
 

Чл. 22. Органите, осъществяващи ДПК, дават гласност за състоянието на пожарната и аварийна безопасност в обектите и населените места чрез националните и регионалните средства за масово осведомяване по ред, определен от министъра на вътрешните работи.

 
 
 
 

Чл. 23 (1) Органите на НСПАБ, назначени въз основа на сключен договор по чл. 120а ЗМВР, осъществяват функциите си по чл. 4, ал. 1, т. 1, 2, 3 и 6 в съответните обекти.

(2) Органите на НСПАБ по § 88, ал. 1 ЗИД на ЗМВР осъществяват ДПК по реда на тази наредба.

 
 
 
 

Раздел II
Организация, ръководство и контрол на органите, осъществяващи ДПК

 
 
 

Чл. 24. Директорът на НСПАБ:

1. методически ръководи, контролира и координира дейността на органите, осъществяващи държавен противопожарен контрол на територията на страната;

2. утвърждава списък на обектите, водени на отчет в ДНСПАБ;

3. утвърждава графиците и определя комисиите за извършване на комплексни проверки в обектите, водени на отчет в ДНСПАБ.

 
 
 
 

Чл. 25. Началниците на РЗПАБ:

1. организират, ръководят, контролират и координират дейността на органите, осъществяващи ДПК на територията на съответния регион;

2. организират изпълнението на заповедите на директора на НСПАБ и директора на съответната териториална служба;

3. информират директора на НСПАБ и съответната териториална служба за дейността по осъществяване на ДПК.

 
 
 
 

Чл. 26. Началниците на РСПАБ:

1. ръководят и контролират дейността на служителите, осъществяващи ДПК на съответната територия;

2. определят на всеки служител, осъществяващ държавен противопожарен контрол, териториален или специализиран участък.

 
 
 
 

Чл. 27. Териториалните граници за осъществяване на ДПК между отделните РСПАБ се определят със заповед на директора на съответната териториална служба на МВР.

 
 
 
 

Чл. 28. Органите на НСПАБ, назначени въз основа на сключен договор по чл. 120а ЗМВР, осъществяват контрол по спазване на правилата и нормите за пожарна безопасност, установени с актове на МС, на министъра на вътрешните работи и съответните ръководители на ведомства и обекти на територията на съответния обект.

 
 
 
 

Чл. 29. Дейността на органите за ДПК се планира чрез:

1. годишен и месечни планове за дейността на службите;

2. седмични планове за дейността на служителите, осъществяващи ДПК;

3. планове за кампанийни дейности на службите (жътвена кампания, общественозначими мероприятия, есенно-зимен сезон и др.);

4. графици за извършване на комплексни и контролни проверки.

 
 
 

Чл. 30. (1) Дейността на органите за ДПК се отчита и анализира чрез:

1. годишен и тримесечни отчет-анализи за дейността на службите;

2. отчет-анализи на кампанийните дейности;

3. месечни отчети за дейността на РЗПАБ (приложение № 19).

(2) Отчет-анализите се изпращат в ДНСПАБ до 15 дни след изтичане на отчетния период, а месечните отчети - до 5 работни дни.

 
 
 

Чл. 31. Документите, изготвени по чл. 30 , следва да са съобразени със съществуващата нормативна база, регламентираща деловодната дейност в МВР.

 
 
 
 

Чл. 32. Началниците на РЗПАБ при РДВР (СДВР) и РСПАБ с писмена заповед могат да възлагат на служители от един район или участък задачи за осъществяване на ДПК в обекти от други райони или участъци, когато:

1. служителят, който осъществява контрол в тях, отсъства поради отпуск или друга причина;

2. изпълняват задължения на дежурни по служба;

3. извършват кампанийни проверки или осигуряват значими обществени мероприятия от местен, регионален или национален характер;

4. длъжността е вакантна.

 
 
 
 

Раздел III
Ред за извършване на проверки и издаване на документи за съответствие с изискванията на пожарната безопасност по искане на заинтересувани лица

 
 
 

Чл. 33. (1) Органите на НСПАБ, осъществяващи държавен противопожарен контрол:

1. извършват сертификационни проверки и съставят протоколи (приложение № 20);

2. издават сертификати (приложение № 21) за съответствие с нормативните изисквания за пожарна безопасност;

3. анулират издадени сертификати;

4. представят страната в международни сертификационни системи по съответствие с изискванията за пожарна безопасност.

(2) Сертификацията се извършва с цел удостоверяване съответствието на обектите с изискванията за пожарна безопасност по действащите към момента на проверката нормативни актове.

(3) Сертификатът се издава за срок три години.

 
 
 

Чл. 34. (1) За издаване на сертификат за съответствие с нормативните изисквания за пожарна безопасност заинтересуваното лице отправя писмено искане до директора на НСПАБ или чрез началника на РСПАБ до началника на РЗПАБ.

(2) При поискване заинтересуваното лице представя протоколи, издадени от акредитирани изпитвателни центрове и лаборатории, за съответствие на инсталации и съоръжения с нормативните актове за пожарна безопасност, както и информация за ползваните в обекта суровини и материали.

 
 
 

Чл. 35. (1) Органите на НСПАБ, осъществяващи ДПК, извършват проверка в обекта за удостоверяване на съответствието му с изискванията за пожарна безопасност и издават протокол в едномесечен срок от датата на писменото искане.

(2) Въз основа на протокола с резултатите от проверката се оценява степента на съответствие на обекта с противопожарните изисквания, както следва:

1. обектът съответства на противопожарните изисквания - налице е пълно съответствие на фактическото му състояние с изискванията на нормативно-техническите и други актове, регламентиращи пожарната безопасност, и са създадени условия за тяхното спазване;

2. обектът не съответства на противопожарните изисквания - налице са несъответствия с нормативните изисквания за пожарна безопасност или не са създадени условия за тяхното спазване.

 
 
 

Чл. 36. (1) Сертификат за съответствието с нормативните изисквания за пожарна безопасност се издава от директора на НСПАБ или упълномощените от него длъжностни лица в срока по чл. 35, ал. 1 .

(2) Директорът на НСПАБ издава атестати (приложение № 22) за упълномощаване на длъжностни лица от НСПАБ, имащи право да издават сертификати.

(3) В случаите по чл. 35, ал. 2, т. 2 заинтересуваните лица се уведомяват писмено за отказа от директора на НСПАБ или от упълномощените от него длъжностни лица.

 
 
 

Чл. 37. Протоколът с резултатите от проверката и сертификатът се изпращат на заинтересуваното лице в двуседмичен срок след издаване на протокола.

 
 
 

Чл. 38. (1) При изменение на условията в обекта (строително-технически, технологични, организационни, структурни и др.), които могат да доведат до несъответствие с изискванията за пожарната му безопасност, заинтересуваното лице задължително уведомява органа, издал сертификата.

(2) В случаите по ал. 1 органът, издал сертификата, го анулира и при поискване пристъпва към издаване на нов сертификат по реда на тази наредба.

(3) Издадени сертификати се анулират с писмена заповед (приложение № 23) от органа, който го е издал, или от по-горестоящ орган.

 
 
 

Чл. 39. Органът, издал сертификата, извършва контролни проверки по спазване на условията, при които е издаден, като при констатиране на несъответствия го анулира.

 
 
 

Чл. 40. (1) Заинтересуваните лица, отправили искане за сертификация:

1. осигуряват необходимата строително-техническа, технологична и друга документация;

2. при необходимост осигуряват присъствието на свои специалисти при извършване на сертификационните проверки;

3. представят документ за платена държавна такса.

(2) Получилите сертификат за съответствие с нормативните изисквания за пожарна безопасност могат да го използват за рекламни и други цели.

 
 
 

Чл. 41. (1) За удостоверяване на съответствието с правилата за пожарна безопасност при разрешителни, регистрационни и лицензионни режими органите на НСПАБ, осъществяващи ДПК, издават и следните документи за пожарна безопасност:

1. протоколи за извършена проверка - образец-приложение № 24 и № 25;

2. разрешение за определяне на критериите и показателите за институционална акредитация на обектите на лечебните заведения за болнична помощ, диагностично-консултативните центрове и заведенията за профилактика и рехабилитация (приложение № 26);

3. становища:

а) за съответствието с изискванията за пожарна и аварийна безопасност във връзка с регистрация (лицензиране) на обектите в експлоатация (приложение № 27);

б) за противопожарната осигуреност на строежите (приложение № 28);

в) за разрешаване ползването на строежите по чл. 112, ал. 1, т. 6 ЗМВР (приложение № 29).

(2) Протокол за извършена проверка на състоянието на пожарната безопасност на земеделска техника за допускане до участие в жътвената кампания се издава ежегодно преди започване на кампанията по прибирането на зърнено-житните култури (приложение № 25).

(3) За издадените по ал. 1 и 2 документи се събират такси в размер, определен от МС.

 
 
 

Чл. 42 (1) За издаването на документите по чл. 41 заинтересуваното лице подава писмено искане до директора на НСПАБ, началниците на РЗПАБ и началниците на РСПАБ.

(2) Писменото искане се придружава от копие на документи, индивидуализиращи обекта по отношение на вид, площ, категория и др.

 
 
 

Чл. 43. (1) Ако органите, осъществяващи ДПК, установят съответствие с противопожарните изисквания и норми, издават искания документ съгласно приложенията.

(2) Издаденият документ съдържа данни относно вида, площта, етажността, броя на местата, леглата и други индивидуализиращи обекта данни.

(3) В случаите, когато се иска издаване на документи и органите на ДПК констатират нарушения на противопожарните изисквания, те съставят протокол (приложение № 24), в който се описват всички несъответствия с противопожарните нормативни изисквания. Въз основа на протокола се изготвя писмен мотивиран отказ, който се изпраща на лицето. За издаването на протокола се събира такса в размер, определен от МС.

 
 
 

Чл. 44. В случаите, когато органите на ДПК констатират, че са нарушени изискванията за пожарна безопасност, съдържащи се в издадените документи по чл. 41 , те уведомяват съответния компетентен орган.

 
 
 
 

Глава трета
(Отм. - ДВ, бр. 4 от 2007 г.)
ПОЖАРОГАСИТЕЛНА И АВАРИЙНО-СПАСИТЕЛНА ДЕЙНОСТ

 
 
 
 

Раздел I
Ред за осъществяване на пожарогасителна и аварийно-спасителна дейност

 
 
 

Чл. 45. (Отм. - ДВ, бр. 4 от 2007 г.).

 
 
 
 

Чл. 46. (Отм. - ДВ, бр. 4 от 2007 г.).

 
 
 
 

Чл. 47. (Отм. - ДВ, бр. 4 от 2007 г.).

 
 
 
 

Чл. 48. (Отм. - ДВ, бр. 4 от 2007 г.).

 
 
 
 

Чл. 49. (Отм. - ДВ, бр. 4 от 2007 г.).

 
 
 
 

Чл. 50. (Отм. - ДВ, бр. 4 от 2007 г.).

 
 
 
 

Чл. 51. (Отм. - ДВ, бр. 4 от 2007 г.).

 
 
 
 

Чл. 52. (Отм. - ДВ, бр. 4 от 2007 г.).

 
 
 

Чл. 53. (Отм. - ДВ, бр. 4 от 2007 г.).

 
 
 

Чл. 54. (Отм. - ДВ, бр. 4 от 2007 г.).

 
 
 

Чл. 55. (Отм. - ДВ, бр. 4 от 2007 г.).

 
 
 
 

Чл. 56. (Отм. - ДВ, бр. 4 от 2007 г.).

 
 
 
 

Раздел II
Действия на органите при осъществяване на пожарогасителната и аварийно-спасителната дейност

 
 
 
 

Чл. 57. (Отм. - ДВ, бр. 4 от 2007 г.).

 
 
 
 

Чл. 58. (Отм. - ДВ, бр. 4 от 2007 г.).

 
 
 
 

Чл. 59. (Отм. - ДВ, бр. 4 от 2007 г.).

 
 
 
 

Чл. 60. (Отм. - ДВ, бр. 4 от 2007 г.).

 
 
 
 

Чл. 61. (Отм. - ДВ, бр. 4 от 2007 г.).

 
 
 
 

Чл. 62. (Отм. - ДВ, бр. 4 от 2007 г.).

 
 
 
 

Чл. 63. (Отм. - ДВ, бр. 4 от 2007 г.).

 
 
 
 

Чл. 64. (Отм. - ДВ, бр. 4 от 2007 г.).

 
 
 
 

Чл. 65. (Отм. - ДВ, бр. 4 от 2007 г.).

 
 
 
 

Чл. 66. (Отм. - ДВ, бр. 4 от 2007 г.).

 
 
 
 

Чл. 67. (Отм. - ДВ, бр. 4 от 2007 г.).

 
 
 
 

Раздел III
Организация, ръководство и контрол на органите, осъществяващи пожарогасителна и аварийно-спасителна дейност

 
 
 
 

Чл. 68. (Отм. - ДВ, бр. 4 от 2007 г.).

 
 
 
 

Чл. 69. (Отм. - ДВ, бр. 4 от 2007 г.).

 
 
 
 

Чл. 70. (Отм. - ДВ, бр. 4 от 2007 г.).

 
 
 
 

Чл. 71. (Отм. - ДВ, бр. 4 от 2007 г.).

 
 
 
 

Чл. 72. (Отм. - ДВ, бр. 4 от 2007 г.).

 
 
 
 

Чл. 73. (Отм. - ДВ, бр. 4 от 2007 г.).

 
 
 
 

Чл. 74. (Отм. - ДВ, бр. 4 от 2007 г.).

 
 
 
 

Чл. 75. (Отм. - ДВ, бр. 4 от 2007 г.).

 
 
 
 

Чл. 76. (Отм. - ДВ, бр. 4 от 2007 г.).

 
 
 

Чл. 77. (Отм. - ДВ, бр. 4 от 2007 г.).

 
 
 
 

Чл. 78. (Отм. - ДВ, бр. 4 от 2007 г.).

 
 
 
 

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

 
 
 
 

§ 1. По смисъла на тази наредба:

1. "Оценяване на съответствието" е съвкупност от дейности за систематично изследване на степента, в която един продукт отговаря на изискванията за безопасност.

2. "Ръководител на оперативните действия" е длъжностно лице, управляващо пожарно депо, съоръжения или действията на мястото на пожар или друга авария.

3. "Произшествие" - пожар, бедствие, авария, катастрофа и други подобни събития, настъпили вследствие на умишлени, случайни и неволни субективни или природни и техногенни фактори.

4. "Ограничено произшествие" - произшествие, при което не съществува опасност за хора, животни, сгради, имущество и околната среда.

5. "Ликвидирано произшествие" - произшествие, при което са отстранени предпоставките, в резултат на които е възникнало, и е изключена възможността за повторно възникване.

 
 
 
 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 
 
 
 

§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 108, ал. 2 от Закона за Министерството на вътрешните работи.

 
 
 

§ 3. Тази наредба отменя Наредба № I-59 за дейността на органите, упражняващи държавен противопожарен контрол (ДВ, бр. 33 от 1999 г.), Наредба № I-61 за сертификация на обектите за съответствието им с нормативните изисквания за пожарна безопасност (ДВ, бр. 33 от 1999 г.), Инструкция № I-289 за прилагане на чл. 31 от Тарифа № 4 (обн., ДВ, бр. 27 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 9, 33 и 78 от 1999 г.; бр. 43, 65 и 86 от 2000 г.; попр., бр. 27 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 106 от 2001 г.) за таксите, които се събират в системата на МВР, и за вида и формата на издаваните документи.

 
 
 
 

§ 4. Изпълнението на наредбата се възлага на директора на Националната служба "Пожарна и аварийна безопасност" и директорите на Столичната и регионалните дирекции на вътрешните работи, а контролът по изпълнението й на главния секретар на МВР.

 
 
 
 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Наредба № Iз-489 от 28 март 2007 г. за реда за осъществяване на държавен противопожарен контрол

(ДВ, бр. 36 от 2007 г.)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 3. Тази наредба отменя Наредба № I-117 от 2003 г. за осъществяване на държавен противопожарен контрол (ДВ, бр. 53 от 2003 г.).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
 
 
 
                               Приложение № 1
 
 
 
 
към чл. 5, ал. 2

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

Рег. № .............

Дата: ........... 20... г.

ПРОТОКОЛ

за резултатите от комплексна проверка, извършена на основание чл. 117, ал. 1, т. 3 ЗМВР

на...............................................гр.(с.)...............

(наименование на обекта)

 

Адрес..................................................................

(изписва се точният адрес)

Днес, ........ 20... г.,...............................................

 

(звание, име, презиме, фамилия, длъжност)

....................................., служител от....................,

 

(служба за ПАБ)

гр. ................, съставих настоящия протокол от извършената комплексна проверка с участието на:

1.....................................................................,

(звание, име, презиме, фамилия, длъжност)

служител от..............................., гр.(с.) .................,

(служба за ПАБ)

 

2...................................................................,

(звание, име, презиме, фамилия, длъжност)

служител от..................................., гр.(с.) ...............

(служба за ПАБ)

 

и в присъствието на определените от ръководството на обекта представители:

1.....................................................................

(име, презиме, фамилия, длъжност)

2. ...................................................................

(име, презиме, фамилия, длъжност)

3. ...................................................................

(име, презиме, фамилия, длъжност)

По противопожарното състояние на обекта беше констатирано следното:

.......................................................................

(описва се констатираното от сравняването на фактическото противопожарно състояние с нормативните изисквания)

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

За отстраняване на констатираните нарушения на основание чл. 117, ал. 1, т. 3 ЗМВР

РАЗПОРЕЖДАМ:


№ по ред

Наименование на мероприятията

Срок за изпълнение

1.

2.

3.

4.

5.

6.



Настоящият протокол се състави в два еднообразни екземпляра, по един за
ръководителя (собственика) на обекта за изпълнение и за съответната служба
за пожарна и аварийна безопасност.
В случай на несъгласие с някои от мероприятията или сроковете за
тяхното изпълнение те могат да се обжалват в 7-дневен срок след получаване
на настоящия протокол пред по-горестоящите органи за пожарна и аварийна
безопасност чрез органа, издал документа.
При неизпълнение на предписаните мероприятия се носи
административнонаказателна отговорност по чл. 283 ЗМВР.
Извършил проверката:
1. ....................
(подпис)
2. ....................
(подпис)

Дата ....... 20... г.

Получил протокола:..........................

 

(трите имена, длъжност, подпис и печат)

 
 
 
 
                               Приложение № 2
 
 
 
 
към чл. 10, т. 1

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

 

ДО

..................................

(длъжност)

..................................

(наименование на обекта)

ул.................................

гр. (с.).........................

ПРОТИВОПОЖАРНО РАЗПОРЕЖДАНЕ

№ .........

Днес, ........ 20... г., на основание чл. 117, ал. 1, т. 3 ЗМВР подписаният............................., служител от.................,

(звание, име, презиме, фамилия, длъжност)

(служба за ПАБ)

гр. ..............., извърших проверка по спазване правилата за пожарна безопасност в.......................................................,

 

(наименование на обекта)

гр.(с.) ..................., ул. ........................ № .........

При проверката беше констатирано следното:............................

.......................................................................

(описват се направените констатации)

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

За отстраняване на констатираните нарушения на основание чл. 117, ал. 1, т. 3 ЗМВР




РАЗПОРЕЖДАМ:

№ по ред

Наименование на мероприятията

Срок за изпълнение

 
 
 
 
 
 
 


Настоящото противопожарно разпореждане се състави в два еднообразни
екземпляра, по един за ръководителя (собственика) на обекта за изпълнение и
за съответния орган на държавния противопожарен контрол.
В случай на несъгласие с някои от мероприятията или сроковете за
тяхното изпълнение те могат да се обжалват в 7-дневен срок след получаване
на настоящото разпореждане пред по-горестоящите органи за пожарна и аварийна
безопасност чрез органа, издал документа.
При неизпълнение на предписаните мероприятия се носи
административнонаказателна отговорност по чл. 283 ЗМВР.
Връчил: ................

Дата ....... 20... г.

Получател: ........................

(имена, длъжност и подпис)

 
 
 
 
                               Приложение № 3
 
 
 
 
към чл. 10, т. 2

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

АКТ № .....

за установяване на нарушения на правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност

Днес, ........ 20... г., подписаният...................................

.......................................................................

(звание, име, презиме, фамилия)

..........., на длъжност..............................................

 

(посочва се заеманата длъжност)

При...................................................................,

(служба за ПАБ)

гр. ..............., съставих настоящия акт, с който установих следното:

.......................................................................

(посочва се къде и в какво се изразява нарушението на правилата за пожарна и аварийна безопасност)

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

Поради което и в съответствие с чл. 278 ЗМВР предлагам настоящият акт да послужи като основание за издаване на ЗАПОВЕД за прилагането на принудителна административна мярка....................................

......................................................................

(описва се видът на мярката, която се предлага по чл. 278 ЗМВР)

.......................................................................

Настоящият акт се състави в 3 еднообразни екземпляра.

Съставил акта: ................

(подпис)

Запознат съм с акта и за евентуалните последици от него.

...............................

(дата на запознаване с акта)

.................................

(трите имена и подпис на собственика или на съответното длъжностно лице)



Забележка: При отказ на лицето да се запознае с акта това се отбелязва
на мястото на подписа, като същият се регистрира в канцеларията на
заинтересуваната страна или, ако няма такава, се изпраща по пощата с
препоръчано писмо с обратна разписка.
 
 
 
 
                               Приложение № 4
 
 
 
 
към чл. 10, т. 4

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

АКТ № .....

за установяване на административно нарушение

Днес, ........ 20... г., подписаният...................................

.......................................................................

(звание, име, презиме, фамилия)

..........., на длъжност..............................................

 

(посочва се заеманата длъжност)

При...................................................................,

(служба за ПАБ)

гр. ..............., в присъствието на свидетелите:

1. ....................................................................

(трите имена по лична карта и дом. адрес, посочва се какъв е свидетелят: 1. очевидец;

ЕГН....................................................................

2. присъствал при установяването на нарушението; 3. при съставянето на акта)

2.....................................................................,

ЕГН....................................................................

Съставих настоящия акт против........................................,

(име, презиме, фамилия)

роден на ........... г. в гр.(с.) ............., ЕГН ............... ,

живущ на ул. ................. № ....... в гр.(с.) ................. ,

на длъжност..........................................................,

(посочва се какво работи, къде и адрес на местоработата)

за това, че:

 1. На ........... 20... г. в гр.(с.)..................................

  .......................................................................

  (посочват се датата и обстоятелствата при извършване на нарушенията)

 2. На ........... 20... г. в гр.(с.)...................................

  .......................................................................

  .......................................................................

 3. На ........... 20... г. в гр.(с.)..................................

.......................................................................

.......................................................................

с което е нарушил:

По т. 1:.............................................................

(посочват се законовите разпоредби, които са нарушени)

По т. 2: ............................................................

По т. 3: ............................................................

От нарушението са претърпели имуществени вреди

.....................................................................

(посочват се трите имена

............................................................

(наименованието) и точният адрес на пострадалите лица или обекти и какви вреди са причинени)

............................................................

Иззех като доказателства.............................................

............................................................

(описват се иззетите писмени документи, материали и вещи и на кого се предават за пазене)

......................................................................

Запознах се със съдържанието на акта и правя следните обяснения и възражения:

............................................................

(попълва се от нарушителя)

Уведомен съм, че в 3-дневен срок от запознаването със съдържанието на акта мога да направя допълнителни обяснения и възражения.

Задължавам се при промяна на адреса си да посочвам новия.

Настоящият акт се състави в 4 еднообразни екземпляра.

Актосъставител: ......................

(подпис)

 

Свидетели:

1................

(подпис)

2..................

(подпис)

Запознат със съдържанието на акта нарушител: .............

 

(подпис)

..................................................

(дата на запознаване с акта)



Забележка. Отказът на нарушителя да се запознае със съдържанието на
акта се установява с подписа на един свидетел
............................................................................
(трите имена и точният адрес на свидетеля по лична карта)
............................................................................
............................................................................
(дата и подпис на свидетеля)
РАЗПИСКА
Подписаният ...........................................................
(трите имена на нарушителя)
получих препис от акта.
Подпис: .................
.......................................
(дата на получаване препис от акта)
 
 
 
 
                               Приложение № 5
 
 
 
 
към чл. 10, т. 5

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

Рег. № .............

Дата: ........... 20... г.

ДО................................

(длъжност)

...............................

(наименование на обекта)

ул...............................

гр. (с.)..........................

РАЗПОРЕДИТЕЛНО ПИСМО

на основание чл. 117, ал 1, т. 3 ЗМВР

Уведомяваме Ви, че на ................. 20... г. .....................

......................., служител от.................................,

(звание,име,презиме,фамилия,длъжност)

(служба за ПАБ)

гр. ........................ , на основание чл. 117 ЗМВР извърши проверка по спазване правилата за пожарна безопасност в.....................................................................,

(наименование на обекта)

гр.(с.) ..................., ул. ........................ № .........

При проверката е констатирано следното:................................

......................................................................

(описват се направените констатации)

За отстраняване на констатираните нарушения на основание чл. 117, ал. 1, т. 3 ЗМВР

РАЗПОРЕЖДАМ

да се изпълнят следните мероприятия:

1...................................................................

(наименование на мероприятието)

Срок:.................

2...................................................................

(наименование на мероприятието)

Срок:..............

В случай на несъгласие с някои от мероприятията или сроковете за тяхното изпълнение те могат да се обжалват в 7-дневен срок след получаване на настоящото писмо пред по-горестоящите органи за пожарна и аварийна безопасност чрез органа, издал документа.

При неизпълнение на предписаните мероприятия се носи административно-наказателна отговорност по чл. 283 ЗМВР.

Директор (началник):......................

(подпис и печат)



Забележка. Разпоредителното писмо се изпраща по пощата с препоръчано
писмо с обратна разписка или се завежда в деловодството на обекта.
 
 
 
 
                               Приложение № 6
 
 
 
 
към чл. 10, т. 6

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

Рег. № .............

Дата: ........... 20... г.

ДО............................

(длъжност)

.............................

(наименование на обекта)

ул............................

гр. (с.)......................

СИГНАЛНО ПИСМО

на основание чл. 117, ал. 1, т. 5 ЗМВР

Уведомяваме Ви, че на ............ 20... г..........................

............................... служител от.........................,

(звание,име,презиме, фамилия,длъжност)

(служба за ПАБ)

гр. ........................ , на основание чл. 117 ЗМВР извърши проверка по спазване правилата за пожарна безопасност в...................................................................

(наименование на обекта)

гр.(с.) .........................., ул. ................. № ..........

При проверката е констатирано следното:

.......................................................................

(описват се направените констатации и допуснатите нарушения на противопожарните правила)

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 103, т. 5 ППЗМВР сте длъжни в едномесечен срок да ни уведомите за предприетите мерки за отстраняване на констатираните нарушения.

Директор (началник):................

(подпис и печат)



Забележка. Сигналното писмо се изпраща по пощата с препоръчано писмо с
обратна разписка или се завежда в деловодството на обекта.
 
 
 
 
                               Приложение № 7
 
 
 
 
към чл. 11, ал. 2

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № .....

гр. ............... 20... г.

Подписаният..........................................................

(звание, име, презиме, фамилия)

........................., на длъжност................................

 

(посочва се заеманата длъжност)

При................................, гр. .......................... ,

(служба за ПАБ)

 

като взех предвид, че................................................

 

(звание, име, презиме и фамилията на актосъставителя)

......................., на длъжност..................................

 

(посочва се заеманата длъжност)

При........................., е съставил акт № ... от ....... 20... г.

(служба за ПАБ)

 

Против................................................................,

(име, презиме и фамилия)

роден(а) на .................. г. в гр.(с.) ..........................,

жив. ул. ................... № ...., гр.(с.) ........................,

обл. ............................., за това, че:

т. 1. На .................... 20... г. в гр............................

......................................................................

(описват се нарушенията и обстоятелствата, при които са извършени, последиците от тях, имената на пострадалите лица и претърпелите имуществени вреди, както и доказателствата, които ги потвърждават)

......................................................................

......................................................................

т. 2. На .................... 20... г. в гр...........................

......................................................................

......................................................................

т. 3. На .................... 20... г. в гр...........................

......................................................................

......................................................................

с което виновно е нарушил:

По т. 1:............................................................

(посочват се законовите и подзаконовите разпоредби, които са нарушени)

По т. 2: ............................................................

По т. 3:............................................................,

поради което и на основание чл. 53 ЗАНН във връзка с чл. 269 ППЗМВР

ПОСТАНОВЯВАМ:

1. Налагам на..........................................., живущ в

(трите имена на нарушителя)

гр.(с.) ........................ ул. ................ № ...........,

на длъжност.................в.....................................

(длъжността, която заема)

(посочва се местоработата)

По т. 1:..............................................................

(посочват се видът и размерът на наказанието)

По т. 2: ............................................................

По т. 3: ............................................................

2. Да заплати по т. ......... обезщетение на ..............

......................................................................

(посочват се името и адресът на гражданина, на предприятието, фирмата, учреждението или организацията)

в размер на ............. лв.

Постановлението може да се обжалва по реда на ЗАНН в седемдневен срок от връчването му чрез наказващия орган пред...........................

(съда по местоизвършване на нарушението)

............................................ районен съд.

Жалбата се подава в два екземпляра.

Началник: ..........................

(подпис, печат)



Забележка. Постановлението се съставя най-малко в три екземпляра - за
преписката, за нарушителя и за органа, пред който се обжалва.
За изплащане на обезщетение на пострадалите се дава препис от
постановлението.


РАЗПИСКА

Подписаният......................................................

получих препис от наказателното постановление, като се задължавам при промяна на адреса или местоработата, посочени в постановлението, да уведомя наказващия орган.

..................................

Подпис: ....................

(дата на получаване на преписа от наказателното постановление)

 


Забележка. Постановлението може да се изпрати по пощата с препоръчано
писмо с обратна разписка.
 
 
 
 
                               Приложение № 8
 
 
 
 
към чл. 12, ал. 2


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ЗАПОВЕД № .....

за прилагане на принудителна административна мярка по чл. 278 ЗМВР гр. ............... 20... г.

Подписаният............................................................

(звание, име, презиме, фамилия)

...................... на длъжност.....................................

 

(посочва се заеманата длъжност)

При.................................гр. .......................... ,

като взех предвид, че.................................................

 

(звание, име, презиме и фамилията на актосъставителя)

.............................на длъжност............................

 

(посочва се заеманата длъжност)

При.........................е съставил акт № ... от ....... 20... г.

(служба за ПАБ)

с който действително е установил, че в...............................

 

(посочва се обектът)

.....................................е..........................

(посочват се допуснатите нарушения на противопожарните правила)

изразяваща/и/ се в следното:.........................................

(описва/т/ се)

.......................................................................

Поради което и на основание чл. 22 ЗАНН и чл. 278 ЗМВР

ЗАПОВЯДВАМ:

Да се...........................................................

(посочва се видът на принудителната административна мярка)

..................................................................... ,

считано от ................. 20... г.

Заповедта може да бъде обжалвана в 7-дневен срок от датата на получаването по реда на Закона за административното производство.

Директор (началник):.................

(подпис и печат)

РАЗПИСКА

Подписаният.....................................................

на длъжност ............. получих препис от заповед № ...

от ....... 20... г. за прилагане на принудителна административна мярка по чл. 278 ЗМВР.

...................................

(дата на получаване на заповедта)

Подпис: ....................



Забележка. Заповедта се връчва на ръководителя или собственика на
обекта, а ако те отсъстват - на длъжностното лице, което е упълномощено да
приема документи, или се изпраща по пощата в препоръчано писмо с обратна
разписка.
 
 
 
 
                               Приложение № 9
 
 
 
 
към чл. 13


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ПРОТОКОЛ № ......

за привеждане в изпълнение на заповед за прилагане на принудителна административна мярка по чл. 278 ЗМВР

Днес ........ 20... г., подписаният....................................

 

(звание, име, презиме,фамилия)

.......................на длъжност ..................................

приведох в изпълнение заповед № ....../........ 20... г. за прилагане на административна мярка по чл. 278 ЗМВР, издадена от началника на

........................, като.........................................

(служба за ПАБ)

(описва се начинът на изпълнение: спрях, забраних използването, отстраних или обявих преустановяване на дейността)

на ......................................................и уведомих

(посочва се обектът)

....................................................................

(име, фамилия и длъжност на ръководителя или изпълнителя на обекта, съоръжението или дейността)

за начина и времето на прилагане на заповедта, за наказателната отговорност при възобновяване на дейността и използването, както и внасянето на отстранените пожароопасни материали, уреди, машини и съоръжения без разрешение на органа, издал заповедта.

Изпълнил заповедта:

.....................

(подпис)

Уведомен:

.......................................................................

(трите имена, длъжност)

Дата ............. 20... г.

Подпис: ..................

 
 
 
 
                               Приложение № 10
 
 
 
 
към чл. 13

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ПРОТОКОЛ за прилагане на принудителна административна мярка по чл. 278 ЗМВР

Днес ........ 20... г., в гр...........................................

Подписаният............................................................

(звание, име, презиме, фамилия)

на длъжност .................. от ..............................

 

(служба за ПАБ)

при извършената проверка в............................................

 

(наименование на обекта)

констатирах, че в резултат на монтажа или експлоатацията на..................................................................,

(посочват се уредите, съоръженията или инсталациите)

монтирани в.......................................................

(помещение, цех, площадка)

на................................................................,

(посочва се наименованието на обекта)

е създадена опасност от възникване на пожар, поради което и на основание чл. 278 ЗМВР ЗАБРАНЯВАМ използването на посочените съоръжения, като.......................................................

(посочва се видът на забраната: отстраних, прекратих експлоатацията, запечатах)

и уведомих............................................................,

(име,фамилия и длъжност на собственика или съответното длъжностно лице)

че при възобновяване експлоатацията на посочените в протокола уреди, съоръжения и инсталации без мое разрешение виновните ще бъдат привлечени към отговорност съгласно чл. 277 от Наказателния кодекс или чл. 283 ЗМВР.

Подпис: ...................................

(на служителя, приложил принудителната административна мярка)

Уведомен:

................................................

(трите имена, длъжност)

Дата ............. 20... г.

Подпис: ..................



Забележка. Настоящият протокол се състави в два еднообразни екземпляра,
един за обекта и един за съответния орган, осъществяващ ДПК.
 
 
 
 
                               Приложение № 11
 
 
 
 
към чл. 14, ал. 1

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ЗАПОВЕД № ......

за отмяна на приложена принудителна административна мярка по чл. 278 ЗМВР гр. ............... 20... г.

Подписаният...........................................................

(звание, име, презиме, фамилия)

......................на длъжност......................................

 

(посочва се заеманата длъжност)

При...................................гр. ..........................,

като взех предвид, че................................................

 

(звание, име, презиме и фамилията на актосъставителя)

...........на длъжност...............................................

 

(посочва се заеманата длъжност)

При...........................е установил, че в.......................

(служба за ПАБ)

(посочва се обектът)

.............................е.......................................

(премахната опасността от пожар или са отстранени нарушенията на противопожарните правила)

.......................................................................

Поради което и на основание чл. 14, ал. 1 от Наредба № I - 117 от 2003 г. за осъществяване на държавен противопожарен контрол, пожарогасителна и аварийно-спасителна дейност (ДВ, бр. 53 от 2003 г.).

ЗАПОВЯДВАМ:

ОТМЕНЯМ заповед № ........ от 20... г. и разрешавам по-нататъшната експлоатация на.....................................................

.....................................................................

(посочва се обектът, за който е приложена мярката)

.....................................................................

Директор (началник):....................

(подпис и печат)

Уведомен:

................................

(трите имена, длъжност, подпис)

Дата ............. 20... г.

 
 
 
 
                               Приложение № 12
 
 
 
 
                              към чл. 14, ал. 1 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
---------------------------------
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН АКТ № ......
за отмяна на приложена мярка по чл. 278 ЗМВР
Днес ........ 20... г., подписаният.....................................
.............................................................................
(звание, име, презиме, фамилия)
извърших отмяна на приложената принудителна административна мярка с протокол
№ ...... от .......20... г., поради:
.............................................................................
(премахване на опасността или отстраняване на нарушенията на противопожарните
правила)
в ...........................................................................
(посочва се обектът, за който е приложена мярката по чл. 278)
За извършеното уведомих ................................................
(собственик или съответно длъжностно лице - подпис)
Изпълнил: .............................
(подпис)
..............................
(звание, фамилия)
Дата ............. 20... г.
Забележка. Актът се изготвя в два екземпляра, от които един за
длъжностното лице и един за органа, осъществяващ ДПК.
 
 
 
 
                               Приложение № 13
 
 
 
 
                              към чл. 14, ал. 2 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
---------------------------------
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН АКТ № ......
за отмяна на приложена мярка по чл. 278 ЗМВР
Днес ........ 20... г., подписаният ....................................
.............................................................................
(звание, име, презиме, фамилия)
в изпълнение на заповед № ........... от .......... 20... г. на .............
при ............................., с която се отменя протокол № .......... от
.......... 20... г., поради .................................................
.............................................................................
(премахване на опасността или отстраняване на нарушенията на
противопожарните правила)
в ...........................................................................
(посочва се обектът, за който е приложена мярката по чл. 278)
извърших отмяна на приложената принудителна административна мярка.
За извършеното уведомих ................................................
(собственик или съответно длъжностно лице - подпис)
Изпълнил: .............................
(подпис)
.............................
(звание, фамилия)
Дата ............. 20... г.
Забележка. Актът се изготвя в два екземпляра, от които един за
длъжностното лице и един за органа, осъществяващ ДПК.
 
 
 
 
                               Приложение № 14
 
 
 
 
към чл. 18

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ № .....

Днес ........ 20... г., в ........ часа, гр. .......................,

Подписаният..........................................................

(звание, име, презиме, фамилия)

.......................................на длъжност.....................

 

(посочва се заеманата длъжност)

При.....................гр..........................................,

(служба за ПАБ)

 

след като проучих събраните данни за поведението на

......................................................................

(име, презиме фамилия и длъжност на лицето)

......................................, ЕГН..........................,

от гр.(с.)..................................., ул. № ................,

(посочва се точният домашен адрес на лицето)

 

Относно...............................................................

 

(посочват се предпоставките за евентуално извършване на нарушение на противопожарните правила)

.......................................................................

.......................................................................

..................................................................... ,

след като се убедих в тяхната достоверност и на основание чл. 18 от Наредба № I-117 от 2003 г. за осъществяване на държавен противопожарен контрол, пожарогасителна и аварийно-спасителна дейност (ДВ, бр. 53 от 2003 г.)

ПРЕДУПРЕДИХ:

................................ , ЕГН................................,

(име, презиме и фамилия и длъжност на лицето)

 

от гр.(с.)................................., ул. №..................,

(посочва се точният адрес на лицето)

 

за това, че ако той/тя/ действително извърши.......................

.......................................................................

(посочва се евентуалната постъпка)

ще бъде привлечен към юридическа отговорност в съответствие с установения в страната ред.

За извършеното предупреждение съставих настоящия протокол в ...... екземпляра, от които..............................................

.....................................................................

.....................................................................

(посочва се за кого са адресирани)

Съставил протокола: .............................

(звание, име, фамилия,подпис)

Предупреден: ...................

(подпис)

 
 
 
 
                               Приложение № 15
 
 
 
 
към чл. 19
КНИГА
за завеждане на приложените принудителни административни мерки (ПАМ)

№ по ред

Дата на завеждане на акта (протокола)

Дата на съставяне

на акта (протокола)

Звание,

собствено, бащино и фамилно име

на актосъставителя

Р

С

П

А

Б

В какво

се изразяват нарушенията

на ПП

правила

Обект, в който е връчен

Вид на мярката, която се предлага

Издадена заповед № за ПАМ

Протокол за изпълнението №

Заповед за отмяна № на ПАМ

Изпълнителен акт № за отмяна ПАМ

Протоколи № по чл. 278 ЗМВР

Забележки

 
 
 
 
 


Забележки: 1. Книгата се води в РЗПАБ при СДВР и РДВР и в РСПАБ (тогава
графата РСПАБ не се попълва).
2. Предприетите ПАМ по чл. 238 ЗМВР се водят само в книгата на РСПАБ, като се
попълват графите, които ги касаят.
 
 
 
 
                               Приложение № 16
 
 
 
 
към чл. 19
КНИГА
за завеждане на приложените административнонаказателни мерки

№ по ред

Дата на завеждане на акта

Дата на съставяне на акта

Дата на връчване на нарушителя

Звание, собствено, бащино и фамилно име на актосъставителя

Р

С

П

А

Б

Собствено, бащино и фамилно име на нарушителя

Месторабота

Длъжност

Кой нормативен документ е нарушен

Дата на издадено наказателно постановление

Размер на наложената глоба

Дата на връчване на НП или от клеймо на препоръчано писмо

Дата на подаване жалбата по НП

Резултат от обжалване на НП

Забележки

 
 
 
 


Забележка. Книгата се води в РЗПАБ при СДВР и РДВР и в РСПАБ (тогава
графата РСПАБ не се попълва).
 
 
 
 
                               Приложение № 17
 
 
 
 
към чл. 20
ДНЕВНИК
за отчитане дейността на органите, осъществяващи държавен противопожарен
контрол

№ по ред

Дата

Вид на проверката

Проверен обект(адрес)

Връчен документ № и дата

Приложени форми на въздействие

Забележка

 
 
 
 
 


 
 
 
 
                               Приложение № 18
 
 
 
 
към чл. 21
ДНЕВНИК
за отчитане дейността на органите, осъществяващи ДПК при проектиране и
строителство и контрол на строежите

№ по ред

Наименование и адрес на строежа

Съгласуване на проекта - да/не, от кого, писмо № от дата

Инвеститор

Проектант

Строител

Извършена проверка на строежа дата, от кого

Констатирани нарушения на нормативните документи

Предписани мероприятия

Забележки

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               Приложение № 19
 
 
 
 
към чл. 30, ал. 1, т. 3
МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ
за дейността на органите, упражняващи държавен противопожарен контрол
от РЗПАБ при РДВР
гр. ...........................................

Извършени проверки

Връчени разпоредителни документи

Превантивна и административно- наказателна дейност

Допълнителни дейности

Принудителни адм. мерки по чл. 278 ЗМВР

административно-наказателни мерки

сертификационна

други

комплекс-ни (бр.
обекти)

контрол-ни (бр.
обекти)

тема-тични (бр. обекти)

протокол от комплексна проверка

ПП разпо-режда-не

разпо-реди-телни писма

по
т. 1
и 2 на чл.12 (1) от Наред
-бата за ДПК

по
т. 3 на чл. 12 (1) от Наред
-бата за ДПК

по чл. 280

по чл. 283

по чл. 284

по чл. 285

по
други норма-тивни актове

серти-фика-ционни прото-коли

сертифи-кати

удосто-вери-телни доку-менти

преду-преди-телни прото-коли

сигнал-ни писма

стано-вища по
ЗУТ

участие в приема-телни комисии

 





















 



Началник РЗПАБ - РДВР (СДВР): .................................
(звание, име, фамилия, подпис)
 
 
 
 
                               Приложение № 20
 
 
 
 
към чл. 33, ал. 1, т. 1
ЛИСТ 1
ВСИЧКО ЛИСТОВЕ


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ПРОТОКОЛ № ....

за резултатите от проверката на........................................

.......................................................................

(наименование и адрес на обекта)

1...........................

(служба

...........................

за ПАБ)

...........................

(град)

2. ...........................

(номер и дата на искането

...........................

за издаване на сертификат)

...........................

3. За периода от ........................ г. до ....................... 20... г. комисия в състав:

Ръководител: .........................................

(звание, име, фамилия,длъжност)

Членове: .........................................

1....................................

2. ....................................

3. ....................................

извърши проверка за установяване съответствието на..........

......................................................................

(наименование и адрес на обекта)

с нормативните изисквания за пожарна безопасност.

.......................................................................

........................................................................

(Описват се индивидуализиращи данни за обекта - категория на производство, кв.м, бр.места, бр.легла, лин.м и др.)




ЛИСТ 2
 
 
 
 
4. Резултати от проверката:

А) По организация на пожарната и аварийна безопасност в обекта:

№ по ред

Елементи, характеризиращи организацията на ПАБ в обекта

Изискване на нормативните актове

Фактическо състояние

Заключение за съответствие

1.

2.



Извод: ......................................................................
.............................................................................
(прави се извод за съответствие на фактическото състояние с изискванията на
нормативните актове и се оценява качеството на разработените документи)

Б) Създадени условия за успешна евакуация при пожар:

№ по ред

Елементи, характеризиращи условията за успешна евакуация

Изискване на нормативните актове

Фактическо състояние

Заключение за съответствие

1.

2.



Извод: ......................................................................
.............................................................................
(прави се извод за съответствието на фактическото състояние и изискванията на
нормативните актове и се оценява техническото състояние на елементите,
характеризиращи условията за успешна евакуация)
В) Създадени условия за успешно пожарогасене:

№ по ред

Елементи, характеризиращи условията за успешно пожарогасене

Изискване на нормативните актове

Фактическо състояние

Заключение за съответствие

1.

2.



Извод: .....................................................................
............................................................................
ЛИСТ 3
Г) Противопожарни инсталации за известяване и гасене на пожари:

№ по ред

Вид на инсталацията

Изискване на нормативните актове

Фактическо състояние

Заключение за съответствие

1.

2.



Извод: .....................................................................
............................................................................
Д) Състояние на технологичния процес и оборудване:

№ по ред

Елементи, характеризиращи ПБ на технологичния процес

Изискване на нормативните актове

Фактическо състояние

Заключение за съответствие

1.

2.



Извод: .....................................................................
............................................................................
Е) Състояние на строителните конструкции и елементи:

№ по ред

Наименование и характеристика на строителната конструкция или елемент

Граница на пожароустойчивост

Група по горимост

Заключение за съответствие

нормативно

фактическо

нормативно

фактическо

1.

2.



Извод: .....................................................................
............................................................................
(прави се извод за фактическата степен на пожароустойчивост на сградата
и за съответствието й с нормативно изискващата се)

ЛИСТ 4

Ж) Вътрешна планировка:


№ по ред

Елементи, характеризиращи вътрешната планировка

Изискване на нормативните актове

Фактическо състояние

Заключение за съответствие

1.

2.

Извод:................................................................

......................................................................

З) Генерален план и състояние на територията на обекта:

№ по ред

Елементи, характеризиращи състоянието на територията на обекта

Изискване на нормативните актове

Фактическо състояние

Заключение за съответствие

1.

2.

Извод:................................................................

......................................................................

И) Състояние на електрическите инсталации:

№ по ред

Елементи, характеризиращи ПБ на електрическите инсталации

Изискване на нормативните актове

Фактическо състояние

Заключение за съответствие

1.

2.

Извод:................................................................

......................................................................

ЛИСТ 5

Й) Състояние на отоплителните и вентилационните инсталации:

№ по ред

Елементи, характеризиращи ПБ на отоплителните и вентилационни инсталации

Изискване на нормативните актове

Фактическо състояние

Заключение за съответствие

1.

2.



Извод: .....................................................................
............................................................................
5. Обобщено заключение:
............................................................................
............................................................................
(дава се оценка за съответствието на обекта с изискванията на
нормативните документи за пожарна безопасност)
 
 
 
 
   Настоящият протокол се състави в два еднообразни екземпляра по един за
заинтересованото лице и за съответния орган на държавния противопожарен
контрол.
Извършили проверката:
Ръководител: .....................................
(звание, име, фамилия, подпис)
Членове: 1. ..................................
(звание, име, фамилия, подпис)
2. ..................................
(звание, име, фамилия, подпис)
3. ..................................
(звание, име, фамилия, подпис)
Директор НСПАБ:
(Н-к РЗПАБ при РДВР (СДВР)
......................................
(име, фамилия, подпис, печат)
 
 
 
 
                               Приложение № 21
 
 
 
 
                           към чл. 33, ал. 1, т. 2 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
---------------------------------

СЕРТИФИКАТ
за съответствие с нормативните изисквания
за пожарна безопасност

на ........................................................................
(наименование и адрес на обекта)
 
 
 
 
   1. В действие от ............. 20... г. до ............ 20... г.
2. .............................................................
(служба за ПАБ)
№ ......................................
(№ и дата на протокола)
 
 
 
 
   3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Въз основа на резултатите от извършената проверка за
съответствието на ......................................................
........................................................................
(наименование на обекта)
с нормативните изисквания за пожарна безопасност
.........................................................................
(наименование на органа за ПАБ)
удостоверява, че обектът съответства на противопожарните изисквания.
Директор НСПАБ: .........................
Н-к РЗПАБ при РДВР:
.......................
(име, фамилия,
подпис, печат)
 
 
 
 
                               Приложение № 22
 
 
 
 
към чл. 36, ал. 2

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА “ПОЖАРНА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ”

АТЕСТАТ

за упълномощаване на длъжностно лице от НСПАБ да издава сертификат за съответствие с нормативните

изисквания за пожарна безопасност

№ ....................

................ г.

(дата)

Националната служба “Пожарна и аварийна безопасност” упълномощава началника на РЗПАБ при РДВР(СДВР)

......................................................................

(звание, трите имена)

да издава сертификати за съответствие с нормативните изисквания за пожарна безопасност.

Атестатът е издаден на основание чл. 36, ал. 2 от Наредба № I-117 от 2003 г. за осъществяване на държавен противопожарен контрол, пожарогасителна и аварийно-спасителна дейност (ДВ, бр. 53 от 2003 г.).

Директор: .........................................

(звание, фамилия,подпис, печат)

 
 
 
 
                               Приложение № 23
 
 
 
 
                              към чл. 38, ал. 3 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
---------------------------------

ЗАПОВЕД
№ ...................
.................... г.
(дата)

На основание чл. 38, ал. 3 от Наредба № I-117 от 2003 г. за
осъществяване на държавен противопожарен контрол и поради това, че .........
............................................................................
(посочва се промяната в условията, при които е бил издаден сертификатът
и които водят до промяна на неговата пожарна безопасност)
............................................................................
............................................................................
............................................................................
Анулирам издадения и в действие до ....................................
сертификат на ..............................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
(наименование и адрес на обекта)
Заповедта може да бъде обжалвана в седемдневен срок от датата на
получаването по реда на Закона за административното производство.
Подпис: .............................
(звание, фамилия,
подпис, печат)
Забележка. Заповедта се връчва на ръководителя или собственика на
обекта, а ако те отсъстват - на длъжностното лице, което е упълномощено да
приема документи, или се изпраща по пощата в препоръчано писмо с обратна
разписка.
 
 
 
 
                               Приложение № 24
 
 
 
 
към чл. 41, ал. 1, т. 1

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ПРОТОКОЛ №

за резултатите от проверката на.....................................

 

(наименование и адрес на обекта)

1....................

(служба

....................

за ПАБ)

....................

(град)

2. ....................

(номер и дата на искането

....................

за издаване на разрешение)

....................

3. За периода от ........................ г. до .......................

20... г. комисия в състав:

1..................................................................

(звание, име, фамилия, длъжност)

2. ..................................................................

(звание, име, фамилия, длъжност)

извърши проверка за установяване съответствието на

..................................................................

(наименование и адрес на обекта)

с нормативните изисквания за пожарна безопасност.

Описват се индивидуализиращите обекта данни:.....................

..................................................................

(категория на производство, кв.м, бр. места, бр. легла, лин.м и др.)

При проверката се констатира следното:

..................................................................

..................................................................

(изписват се всички констатирани несъответствия с изискванията за пожарна безопасност)

с което са нарушени чл..............................................

от..................................................................

(посочват се конкретните разпоредби и нормативният акт)



Забележка. След отстраняване на констатираните нарушения може да се
отправи повторно искане за издаване на разрешение.

Извършили проверката:
1. ............................
(звание, фамилия,
подпис, печат)
2. ............................
(звание, фамилия,
подпис, печат)
 
 
 
 
                               Приложение № 25
 
 
 
 
                           към чл. 41, ал. 1, т. 1 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
---------------------------------

ПРОТОКОЛ №

от извършена проверка на състоянието на пожарната безопасност на земеделска
техника за допускане до участие в жътвената кампания през ..... г.

Днес, ........ 20... г., подписаният ..................................
............................................................................
(звание, име, презиме и фамилия)
............................. на длъжност ............. при ................
(служба за ПАБ)
извърших проверка на .......................................................
(зърнокомбайн, трактор, тов. автомобил, ремарке,
сламопреса и др.)
с регистрационен (инвентарен) номер .......................................
При проверката се констатира следното: ....................................
...........................................................................
(прави се описание на проверените системи, възли и агрегати,
осигуряващи пожаробезопасната експлоатация на машината)
Заключение: ...............................................................
...........................................................................
(прави се оценка за състоянието на пожарообезопасеността на машината за
допускане/недопускане в жътвената кампания)

Извършил проверката:
............................
(име, фамилия, подпис)
Началник РЗПАБ (РСПАБ):
............................
(име, фамилия, подпис, печат)
Получил протокола:
............................
(име, фамилия, подпис)
Забележка. В протокола могат да се отразяват резултатите от проверките
на една или повече машини.
 
 
 
 
                               Приложение № 26
 
 
 
 
                           към чл. 41, ал. 1, т. 2 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
---------------------------------

РАЗРЕШЕНИЕ

за определяне на критериите и показателите за институционална
акредитация на обектите на лечебните заведения за болнична помощ,
диагностично-консултативните центрове и заведенията за профилактика и
рехабилитация по отношение на пожарната и аварийната им безопасност

От .........................................................................
(изписва се органът на НСПАБ, издал разрешението)
На .........................................................................
(име, презиме, фамилия и точен адрес на управителя, съответно
изпълнителният директор на лечебното заведение)
За обект ...................................................................
(точно наименование и адрес на лечебното заведение)
Резултат от извършената проверка: ..........................................
(изписват се данни за обекта и съответствието му с нормативните
изисквания за осигуряване на пожарната и аварийна безопасност)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

............................................................................
(изписва се органът на НСПАБ, издал разрешението)
удостоверява, че
в обект ....................................................................
(изписва се точното наименование на обекта)
са спазени противопожарните правила и нормативи, с което са удовлетворени
критериите и показателите за акредитация на лечебното заведение по отношение
на пожарната и аварийна безопасност.
ДАВАМ РАЗРЕШЕНИЕ на основание т. 8.1.3 от приложение № 1 към чл. 7 от
Наредба № 1 от 2000 г. за критериите, показателите и методиката на
акредитация на лечебните заведения за болнична помощ и диагностично-
консултативни центрове.

Началник РЗПАБ (РСПАБ):
......................
(име, фамилия,
подпис, печат)
 
 
 
 
                               Приложение № 27
 
 
 
 
                     към чл. 41, ал. 1, т. 3, буква "а" 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
---------------------------------

СТАНОВИЩЕ
за съответствие с изискванията за "Пожарна и аварийна безопасност" във
връзка с регистрация (лицензиране) на обектите

I. Обект ...................................................................
(наименование и адрес на обекта)
Собственост ..............................................................
(наемател, собственик, име на фирмата, лицето, адрес)
II. Фактическо състояние
1. Създадена организация на пожарната и аварийна безопасност в обекта.
2. Създадени условия за успешна евакуация .................................
...........................................................................
(спазени ли са изискв. на Наредба № 2 за ПСТН, касаещи евак. за
конкретния обект)
3. Създадени условия за успешно пожарогасене ..............................
...........................................................................
4. Наличие и изправност на ПИИ и ПГИ ......................................
...........................................................................
5. Технологичен процес и оборудване (когато се отнася за обект с
производствено предназначение) ............................................
...........................................................................
6. Строителните конструкции и елементи ....................................
...........................................................................
7. Вътрешната планировка на сградата .......................................
8. Генералната планировка и състоянието на територията на обекта ...........
9. Състояние на електрическите инсталации ..................................
10. Състояние на отоплителните и вентилационните инсталации ................
Обобщено заключение: ..................................................
............................................................................
(дава се обобщено заключение и ясно се изписва дали обектът съответства
или не съответства на изискванията за ПАБ)
Документът да послужи пред ............................................
...........................................................................
(изписва се целта, за която ще послужи документът (регистрация/лицензиране)
и пред коя институция)

Директор НСПАБ: ..................................

Началник РЗПАБ/РСПАБ:.............................
(име, фамилия,
подпис, печат)
 
 
 
 
                               Приложение № 28
 
 
 
 
към чл. 41, ал. 1, т. 3, буква "б"

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

 

ДО

.................................

(име и адрес на подателя)

По вх. № ......................

(вх. № на молбата)

СТАНОВИЩЕ

за противопожарната осигуреност на строеж

ОТНОСНО: Съгласуване по смисъла на чл.143 ЗУТ на:

..................................................................

(предварителен, идеен, технически, работен проект и др.)

Обект: ...............................................................

(наименование и адрес на строежа/обекта)

Части: ...............................................................

(описват се представените за съгласуване части от проектната документация)

Архитектурна: .........................................................

(кратко описание и съответствие с изискванията за ПАБ)

Конструктивна: ........................................................

(кратко описание и съответствие с изискванията за ПАБ)

Електро: .........................................................

(кратко описание и съответствие с изискванията за ПАБ)

В и К: .........................................................

(кратко описание и съответствие с изискванията за ПАБ)

ОВК: .........................................................

(кратко описание и съответствие с изискванията за ПАБ)

Технологична: .........................................................

(кратко описание и съответствие с изискванията за ПАБ)

Други части: .........................................................

(ПИИ, ПГИ и др.)

Заключение: .........................................................

съгласува или не съгласува представената проектна документация)




Директор НСПАБ: ..............................................

(Началник РЗПАБ/РСПАБ):.............................
(име, фамилия,
подпис, печат)
 
 
 
 
                               Приложение № 29
 
 
 
 
към чл. 41, ал. 1, т. 3, буква "в"

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

 

ДО ..........................

(адресат)

............................

(адрес за кореспонденция)

.............................

(По вх. № на заявителския документ)

СТАНОВИЩЕ

за разрешаване ползването на строежите на основание чл. 112, т. 6 ЗМВР във връзка с чл. 177 ЗУТ

1. Условия за успешна евакуация.....................................

...................................................................

(описва се спазени ли са изискванията на ПСТН, касаещи евакуацията от обекта)

2.Условия за успешно пожарогасене...................................

....................................................................

(описва се спазени ли са изискванията на ПСТН, касаещи успешното пожарогасене)

3. Наличие и състояние на противопожарна автоматика...............

....................................................................

(описва се монтирани ли са (ако се изискват) съответните ПИИ и ПГИ и тяхната изправност)

4. Технологично оборудване.....................................

....................................................................

(описва се, когато се отнася за обект с производствено предназначение)

5. Строителни конструкции и елементи................................

....................................................................

(описва се фактическото състояние и степен на пожароустойчивост)

6. Вътрешна планировка.........................................

....................................................................

(описва се фактическото състояние в съответствие или не с изискванията на ПСТН)

7. Генерална планировка и състоянието на територията на обекта

....................................................................

(описва се фактическото състояние в съответствие или не с изискванията на ПСТН)

8. Състояние на електрическите инсталации...........................

....................................................................

(описва се фактическото състояние в съответствие или не с изискванията на ПСТН)

9. Състояние на отоплителните и вентилационните инсталации..........

....................................................................

(описва се фактическото състояние в съответствие или не с изискванията на ПСТН)

10. Други...........................................................

Предвид горното, обект ............................................. е изпълнен (не е изпълнен) в съответствие с изискванията за пожарна безопасност и за същия може (не може) да се издаде разрешение за ползване.

Директор НСПАБ: ..............................................

(Началник РЗПАБ/РСПАБ):.............................

(име, фамилия,подпис, печат)

 
 
 
 
                               Приложение № 30
 
 
 
 
                              към чл. 53, ал. 2 
(Отм. - ДВ, бр. 4 от 2007 г.)
 
 
 
 
                               Приложение № 31
 
 
 
 
                             към чл. 54, ал. 1 
(Отм. - ДВ, бр. 4 от 2007 г.)
 
 
 
 
                               Приложение № 32
 
 
 
 
                                 към чл. 55 
(Отм. - ДВ, бр. 4 от 2007 г.)
 
 
 
 
                               Приложение № 33
 
 
 
 
                              към чл. 77, ал. 1 
(Отм. - ДВ, бр. 4 от 2007 г.)
 
 
 
 
                               Приложение № 34
 
 
 
 
                              към чл. 77, ал. 2 
(Отм. - ДВ, бр. 4 от 2007 г.)
 
 
 
 
                               Приложение № 35
 
 
 
 
                             към чл. 77, ал. 3 
(Отм. - ДВ, бр. 4 от 2007 г.)
 
 
 
 
                               Приложение № 36
 
 
 
 
                              към чл. 77, ал. 4 
(Отм. - ДВ, бр. 4 от 2007 г.)
 
 
 
 
                               Приложение № 37
 
 
 
 
                              към чл. 77, ал. 5 
(Отм. - ДВ, бр. 4 от 2007 г.)
 
 
 
 
                               Приложение № 38
 
 
 
 
                              към чл. 77, ал. 6 
(Отм. - ДВ, бр. 4 от 2007 г.)
 
 
 
 
                               Приложение № 39
 
 
 
 
                              към чл. 77, ал. 6 
(Отм. - ДВ, бр. 4 от 2007 г.)