НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА СЪЗДАВАНЕ И ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДОБРОВОЛНИТЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЛИ ОВЛАДЯВАНЕ НА БЕДСТВИЯ, ПОЖАРИ И ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ ТЯХ

В сила от 03.07.2012 г. Приета с ПМС № 123 от 25.06.2012 г. Обн. ДВ. бр.50 от 3 Юли 2012г., изм. ДВ. бр.60 от 22 Юли 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.74 от 5 Септември 2014г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) С наредбата се определя редът за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2014 г., в сила от 05.09.2014 г.) Доброволните формирования се създават на териториален принцип, за самостоятелни действия и/или за подпомагане на основните съставни части на Единната спасителна система (ЕСС), като изпълняват следните основни дейности по защитата на населението:

1. спасителни операции;

2. ограничаване и ликвидиране на пожари;

3. операции по издирване и спасяване;

4. извършване на неотложни аварийно-възстановителни работи;

5. оказване на първа помощ на пострадалите при пожари, бедствия и извънредни ситуации;

6. други операции, свързани със защитата.

(3) (Нова - ДВ, бр. 74 от 2014 г., в сила от 05.09.2014 г.) Доброволците могат да извършват дейностите по ал. 2 съобразно завършените курсове за обучение по чл. 22 и придобитата квалификация.

Чл. 2. (1) За изпълнението на дейностите по чл. 1, ал. 2 доброволците:

1. участват в обучения, тренировки, състезания и учения;

2. поддържат готовност за явяване и изпълнение на задачи.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2014 г., в сила от 05.09.2014 г.) След решение на общинския съвет доброволното формирование може да изпълнява и дейности по носене на дежурства.

Чл. 3. Членството в доброволните формирования е на доброволен принцип.

 

Глава втора.
РЕД ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ДОБРОВОЛНИТЕ ФОРМИРОВАНИЯ

Раздел I. Създаване на доброволните формирования

Чл. 4. Доброволните формирования се създават от кмета на общината по решение на общинския съвет.

Чл. 5. (1) (Предишен текст на чл. 5 - ДВ, бр. 74 от 2014 г., в сила от 05.09.2014 г.) Стандартите за численост на доброволците за всяка община се определят с решение на Министерския съвет съобразно броя на населението и на населените места в нея и отдалечеността й от местоположението на основните части на ЕСС.

(2) (Нова - ДВ, бр. 74 от 2014 г., в сила от 05.09.2014 г.) С решение на общинския съвет числеността на доброволното формирование спрямо стандартите за численост може да се увеличи за сметка на общинския бюджет.

Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2014 г., в сила от 05.09.2014 г.) В Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" на Министерството на вътрешните работи (ГДПБЗН - МВР) се води регистър на доброволните формирования в Република България.

(2) Създадените по реда на Закона за защита при бедствия (ЗЗБ) доброволни формирования могат да се регистрират и като сдружения с нестопанска цел.

(3) В общините се водят актуални списъци на доброволците.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г., изм. - ДВ, бр. 74 от 2014 г., в сила от 05.09.2014 г.) Кметовете на общини предоставят в регионалните дирекции "Пожарна безопасност и защита на населението" (РДПБЗН) на МВР информация за доброволните формирования на територията на общините при първоначално регистриране на доброволното формирование и при последваща промяна. Информацията включва:

1. наименование на общината;

2. наименование на доброволното формирование;

3. имена, местонахождение и данни за контакт с доброволците;

4. наличност на пожарни и спасителни автомобили;

5. пожарно, спасително и друго оборудване и защитни средства;

6. имената на доброволците, завършили обучения съгласно чл. 22;

7. доброволците, неподлежащи на обучение съгласно чл. 24.

Раздел II. Кандидатстване, подбор и членство в доброволните формирования

Чл. 7. (1) Доброволец може да е всяко дееспособно навършило 18 години физическо лице, което е клинично здраво, не страда от психично заболяване и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, освен ако е реабилитирано.

(2) Служители от Министерството на вътрешните работи (МВР) и военнослужещи от Министерството на отбраната (МО) не могат да членуват в доброволните формирования.

Чл. 8. (1) Кандидатите за доброволци подават заявление до кмета на общината за членство в доброволното формирование съгласно приложение № 1.

(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат следните документи:

1. формуляр за кандидатстване по образец съгласно приложение № 2;

2. медицинско удостоверение, доказващо, че лицето е клинично здраво;

3. справка от психодиспансер, че лицето не се води на отчет;

4. свидетелство за съдимост;

5. копие от документ за придобито образование, специалност или правоспособност;

6. писмено съгласие на работодателя/ите за заетите по трудово или служебно правоотношение;

7. декларация за съгласие за обработка на лични данни.

(3) Кандидатите за доброволци към документите по ал. 2 прилагат и копие от документ за правоспособност за извършване на дейности със специализирана техника и/или оборудване и копие от свидетелство за управление на моторно превозно средство за съответната категория, ако имат такива.

(4) (Нова - ДВ, бр. 74 от 2014 г., в сила от 05.09.2014 г.) Финансовите средства, необходими за издаване на документите по ал. 2, т. 2, 3 и 4, могат да бъдат възстановени на доброволците от бюджета на общината.

Чл. 9. (1) Подборът на кандидатите за доброволци се извършва от комисия, включваща представители на ведомства и други юридически лица, имащи отношение по защитата при бедствия на територията на общината.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г.) Комисията по ал. 1 се определя със заповед на кмета на общината, съгласувана с началника на районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението" (РСПБЗН) или РДПБЗН.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г.) В комисията по ал. 1 задължително участват представители на РДПБЗН или РСПБЗН.

Чл. 10. (1) В едномесечен срок от крайната дата за подаване на заявленията по чл. 8комисията по чл. 9, ал. 1 съставя протокол за одобрените кандидати.

(2) Кметът на общината сключва граждански договори (приложение № 3 - вариант на примерен договор) с одобрени по ал. 1 кандидати в съответствие с числеността на доброволното формирование, регламентирано с решение на общинския съвет.

(3) Необходимият комплект документи и редът за вписване на доброволното формирование в регистъра се определят съгласно наредбата по чл. 47, ал. 2 ЗЗБ.

(4) След завършване на първоначален курс на обучение кметът на общината издава карта на доброволеца, с която той се легитимира при осъществяване на правомощията си.

Чл. 11. (1) Доброволците, за които е настъпила промяна в личните данни, и/или работодателят/ите, вписани в регистъра по чл. 6, са длъжни в 15-дневен срок от промяната да уведомят писмено кмета на общината.

(2) Кметът на общината уведомява ГДПБЗН - МВР за промяната по ал. 1.

Раздел III. Промяна и прекратяване на членство в доброволно формирование

Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2014 г., в сила от 05.09.2014 г.) Доброволецът може да кандидатства за членство в доброволно формирование на друга община.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2014 г., в сила от 05.09.2014 г.) При преминаването му в друго доброволно формирование доброволецът подава заявление до кмета на съответната община, а пълният комплект от документи се изисква по служебен ред от кмета на общината, от която идва доброволецът.

(3) В случаите по ал. 2 доброволецът не преминава първоначален курс на обучение, ако вече е преминал такъв.

Чл. 13. (1) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2014 г., в сила от 05.09.2014 г.) Членството в доброволното формирование се прекратява:

1. по взаимно съгласие, отразено в протокол;

2. с 14-дневно писмено предизвестие от всяка от страните, отправено до другата страна, считано от момента на получаването;

3. едностранно от кмета със 7-дневно писмено предизвестие, отправено до другата страна, считано от момента на получаването:

а) при установяване на несъответствие с изискванията на чл. 8, ал. 2;

б) при системно неизпълнение на задълженията по договора от страна на доброволеца;

в) при обективна или субективна невъзможност за изпълнение на функциите по договора от страна на доброволеца;

г) при незавършване на първоначален основен курс на обучение;

4. едностранно от доброволеца със 7-дневно писмено предизвестие, отправено до кмета, считано от момента на получаването:

а) при настъпване на обстоятелство, несъвместимо с изискванията на чл. 8, ал. 2;

б) при предстоящо сключване на договор за военна служба по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България или при възникване на служебно или трудово правоотношение по Закона за Министерството на вътрешните работи;

в) при системно неизпълнение на задълженията по договора от страна на кмета;

г) при обективна или субективна невъзможност за изпълнение на функциите по договора от страна на доброволеца.

(2) При прекратяване на членството си в доброволното формирование доброволецът губи своите правомощия и връща полученото оборудване, екипировка, защитни средства и картата за членство във формированието.

 

Глава трета.
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОБРОВОЛЕЦА

Чл. 14. При включване в доброволно формирование доброволецът има право на:

1. (изм. - ДВ, бр. 74 от 2014 г., в сила от 05.09.2014 г.) обучение;

2. неплатен отпуск за участие в обучение и за изпълнение на задачи по предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях, който му се признава за служебен или трудов стаж;

3. застраховка;

4. осигуряване за всички осигурени социални рискове;

5. възнаграждение при участие в дейности по предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях;

6. възнаграждение при участие в обучения и практически учения;

7. екипировка;

8. (изм. - ДВ, бр. 74 от 2014 г., в сила от 05.09.2014 г.) ползване на помещения, специализирана техника и оборудване за целите на участието му в доброволното формирование;

9. пълна информираност за дейностите, които ще осъществява като доброволец.

Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2014 г., в сила от 05.09.2014 г.) При извършване на пожарогасителни и спасителни дейности и при неотложни аварийно-възстановителни работи, за осигуряване на достъп до мястото на бедствието или произшествието, до изкуствени или естествени водоизточници доброволецът има правата по чл. 124, ал. 1, т. 1, 2 и 6 от Закона за МВР.

Чл. 16. (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2014 г., в сила от 05.09.2014 г.) (1) Доброволните формирования ползват и поддържат предоставените им техника, оборудване и екипировка по ред, определен със заповеди на кмета на общината, съгласувани с директора на РДПБЗН или с началника на РСПБЗН.

(2) Доброволците, които притежават изискващата се категория за управление на моторно превозно средство и съответното завършено специализирано обучение, могат да управляват и работят със съответната специализирана техника, с която разполага доброволното формирование.

Чл. 17. Задълженията на доброволеца се определят със сключения договор.

 

Глава четвърта.
СТРУКТУРА И ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДОБРОВОЛНИТЕ ФОРМИРОВАНИЯ

Раздел I. Структура и ръководство на доброволните формирования

Чл. 18. В едно доброволно формирование могат да се обособяват групи по видове дейност, които се сформират според квалификацията, професионалния опит и предпочитанията на доброволците.

Чл. 19. (1) Кметът на общината осъществява общото ръководство на доброволното формирование.

(2) Кметът на общината определя ръководител на доброволното формирование.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2014 г., в сила от 05.09.2014 г.) Кметът на общината по предложение на ръководителя на доброволното формирование определя заместник-ръководител.

(4) (Нова - ДВ, бр. 74 от 2014 г., в сила от 05.09.2014 г.) При наличие на обособени групи в доброволното формирование за извършване на дейности по чл. 1, ал. 2 кметът на общината, по предложение на ръководителя на доброволното формирование, определя отговорници.

(5) (Нова - ДВ, бр. 74 от 2014 г., в сила от 05.09.2014 г.) По предложение на повече от половината от членовете на доброволното формирование кметът на общината определя нов ръководител, посочен от формированието.

Чл. 20. (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2014 г., в сила от 05.09.2014 г.) В случай на съвместно участие на доброволните формирования с териториалните структури на ГДПБЗН - МВР в дейности по чл. 1, ал. 2 те се ръководят от ръководителя на място, който е ръководителят на териториалното звено на ГДПБЗН или оправомощено от него длъжностно лице, освен в случаите на епидемии и епизоотии.

Раздел I. "а" Организиране на дейността на доброволните формирования (Нов - ДВ, бр. 74 от 2014 г., в сила от 05.09.2014 г.)

Чл. 20а. (Нов - ДВ, бр. 74 от 2014 г., в сила от 05.09.2014 г.) (1) Доброволните формирования са:

1. доброволно формирование за участие в дейности при пожари, бедствия и други извънредни ситуации, което не разполага с пожарен автомобил и/или спасителен автомобил;

2. доброволно формирование от смесен тип за подпомагане дейността на РСПБЗН или на участъците "Пожарна безопасност и защита на населението" (УПБЗН) с възможност за осъществяване на съвместни дейности с териториалните звена на ГДПБЗН - МВР;

3. самостоятелно действащо доброволно формирование.

(2) Доброволното формирование по ал. 1, т. 1 може да извършва дейности по чл. 1, ал. 2.

(3) Доброволното формирование по ал. 1, т. 2 извършва дейности по чл. 1, ал. 2 и организира съвместни дежурства с териториалните органи на ГДПБЗН - МВР.

(4) Доброволното формирование по ал. 1, т. 3 извършва дейности по чл. 1, ал. 2 с използването на пожарни и/или спасителни автомобили.

(5) За изпълнение на дейностите по чл. 1, ал. 2 се сформират екипи с минимален брой трима доброволци.

(6) Доброволните формирования участват в дейностите по чл. 1, ал. 2 съгласно плановете за защита при бедствия или плановете за взаимодействие.

(7) При организиране на дейността си доброволните формирования могат да използват нормативните актове, правила и други, регламентиращи пожарогасителната и спасителната дейност на ГДПБЗН - МВР.

Чл. 20б. (Нов - ДВ, бр. 74 от 2014 г., в сила от 05.09.2014 г.) (1) Дежурствата по чл. 2, ал. 2може да бъдат самостоятелни или съвместни с териториалните органи на ГДПБЗН - МВР на базата на графици, утвърдени от кмета на общината.

(2) В случаи на съвместни дежурства графиците по ал. 1 се съгласуват с началника на съответната РСПБЗН.

(3) При изпълнение на дейности по съвместно носене на дежурства доброволците ползват сгради, техника и оборудване, предоставени за управление на ГДПБЗН - МВР, и участват във всички дейности под ръководството на служител от териториалната структура на ГДПБЗН - МВР по ред, установен в териториалното звено.

(4) Под ръководството на служител от териториалната структура на ГДПБЗН - МВР дейности по съвместно носене на дежурства могат да се извършват и в предоставените на доброволните формирования сгради със съответната техника и оборудване.

Чл. 20в. (Нов - ДВ, бр. 74 от 2014 г., в сила от 05.09.2014 г.) Доброволните формирования се осигуряват със следните документи:

1. копие на плана за защита при бедствия на общината;

2. карта (схема) на района с нанесени населени места, пътища, водоизточници, които могат да се използват за водоснабдяване (реки, езера, напоителни канали, водопроводни мрежи и др.), данни за обекти от критичната инфраструктура;

3. копие на планове за пожарогасене в случаите, в които е предвидено участието на доброволно формирование;

4. справочник на опасните вещества и товари;

5. копие на планове за взаимодействие с органите за ПБЗН и другите съставни части на ЕСС;

6. актуални списъци за състава на доброволното формирование с данни за контакт;

7. списък с наличната техника и оборудване на доброволното формирование;

8. книга за инструктаж на доброволци по безопасност и здраве при работа;

9. други документи, свързани с експлоатация на техниката и осъществяване на дейността.

Чл. 20г. (Нов - ДВ, бр. 74 от 2014 г., в сила от 05.09.2014 г.) (1) Ръководителят на доброволното формирование:

1. ръководи, организира и отговаря за дейността на доброволното формирование при осъществяване на дейностите по чл. 1, ал. 2;

2. организира изпълнението на заповедите на кмета на общината и на ръководителя на място;

3. отчита извършените дейности пред кмета на общината;

4. организира провеждането на инструктажи по безопасност и здраве при работа на доброволците;

5. организира практическата подготовка на доброволците;

6. представлява доброволното формирование;

7. може да участва в заседанията на общинския съвет, свързани с дейността на доброволното формирование.

(2) При извършване на самостоятелни спасителни операции и ограничаване и ликвидиране на пожари ръководителят на доброволното формирование:

1. взема решения за ограничаване и ликвидиране на произшествието;

2. организира издирването, спасяването, извеждането на пострадалите, оказването на първа помощ преди и след извеждането им, както и спасяването на животни, имущество, културни и материални ценности;

3. забранява или ограничава влизането на лица на мястото на произшествието;

4. поддържа връзка с органите за ПБЗН и с кмета на общината, като своевременно ги информира за обстановката на произшествието и за предприетите действия;

5. следи непрекъснато за измененията на обстановката и взема съответните решения;

6. при пристигане на място на органите за ПБЗН докладва за оперативната обстановка и за предприетите действия;

7. при необходимост организира предоставянето и използването на лична или материална помощ от юридически или физически лица;

8. организира спазването на изискванията за осигуряване на безопасност и здраве при работа;

9. предприема мерки за запазване на веществените доказателства, открити на мястото на произшествието, и съдейства на разследващите органи за установяване на причината за възникването му;

10. организира наблюдение на мястото на произшествието за недопускане на възобновяването му.

(3) При извършване на дейностите по чл. 1, ал. 2 ръководителят на доброволното формирование разпределя приоритетно сили и средства за:

1. спасяване, евакуация на хора и животни и разсредоточаване на материални ценности;

2. намаляване/предотвратяване на големи загуби;

3. защита на застрашени съседни обекти.

(4) Заместник-ръководителите или отговорниците на обособени групи съгласно чл. 19, ал. 3 и 4 поемат функциите на ръководителя в негово отсъствие.

Чл. 21. (Отм. - ДВ, бр. 74 от 2014 г., в сила от 05.09.2014 г.)

Раздел II. Обучение и подготовка на доброволците

Чл. 22. (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2014 г., в сила от 05.09.2014 г.) (1) Видовете обучение на доброволците са:

1. първоначален основен курс;

2. специализирано обучение;

3. поддържащо обучение;

4. обучение за ръководител на доброволно формирование;

5. обучение за обучители на доброволци;

6. текущо обучение.

(2) Всеки доброволец след регистриране в доброволно формирование задължително преминава първоначален основен курс на обучение.

(3) Обучението на доброволците по ал. 1, т. 1 - 5 се осъществява по утвърдени от Академията на МВР програми, съгласувани с директора на ГДПБЗН - МВР.

(4) Лице, навършило 16 години, може да бъде обучавано за доброволец, без да изпълнява конкретни задачи по предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях.

(5) Завършеното обучение по ал. 4 се признава за първоначален основен курс.

(6) Първоначалният основен курс и поддържащото обучение се извършва от служители на териториалните структури на ГДПБЗН - МВР, лектори по първа помощ с медицинско образование и образователно-квалификационна степен "магистър", доброволци от БЧК със съответната квалификация или доброволци (обучители) по места, в центрове за професионална квалификация при МВР или в други акредитирани училища и центрове.

(7) Доброволците, завършили първоначален основен курс, задължително преминават поддържащо обучение на всеки три години, а при желание - ежегодно.

(8) Специализираното обучение на доброволците, обучението за ръководител на доброволно формирование и обучението за обучители на доброволци се извършва от центрове за професионална квалификация при МВР или от други акредитирани училища и центрове.

(9) Заявки за обучението на доброволците се подават от кмета на общината до РДПБЗН или до ръководителя на обучаващата институция.

(10) Териториалните органи на ГДПБЗН - МВР подпомагат кметовете на общините при обучението и подготовката на доброволците.

(11) Не по-късно от 14 работни дни преди началото на обучението кметът изпраща уведомление за предстоящото обучение до доброволците, до техните работодатели или органи по назначаването.

Чл. 23. (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2014 г., в сила от 05.09.2014 г.) (1) Ръководителите на доброволните формирования организират на всяко тримесечие 4-часово текущо обучение на доброволците.

(2) Доброволните формирования могат да участват в провеждането на общински, областни и републикански учения за защита от бедствия, пожари и извънредни ситуации като част от подготовката им.

Чл. 24. (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2014 г., в сила от 05.09.2014 г.) (1) Не преминават обучение доброволци:

1. притежаващи образователно-квалификационна степен "бакалавър" или по-висока в област "Технически науки" по специалност "Пожарна и аварийна безопасност" или други сходни специалности, придобита в акредитирани висши училища в страната или в чужбина;

2. бивши служители от структурите на ГДПБЗН - МВР, които са завършили курс за първоначална професионална подготовка във факултет "ПБЗН" на Академията на МВР или в Центъра за професионална квалификация на ГДПБЗН - МВР.

(2) Доброволците, извършвали пожарогасителна или спасителна дейност при търговци по смисъла на чл. 129 от Закона за МВР, не преминават първоначален основен курс на обучение и специализирано обучение, за което имат документ за завършен курс.

Чл. 25. (1) След завършване на първоначалния основен курс на обучение на доброволеца се издава служебна бележка от кмета на общината на основание на протокол, подписан от обучителите.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2014 г., в сила от 05.09.2014 г.) За останалите видове обучения по чл. 22, ал. 1, т. 2 - 5 се издава съответният документ за правоспособност или служебна бележка от институциите, провели обучението, като копие от тях се съхранява в общината.

Раздел III. Оповестяване на доброволното формирование

Чл. 26. (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2014 г., в сила от 05.09.2014 г.) (1) Кметът на общината и началникът на РСПБЗН разработват и утвърждават план за взаимодействие между доброволното формирование и териториалните структури на ГДПБЗН - МВР.

(2) При предотвратяване, ограничаване и ликвидиране на бедствия, пожари или извънредни ситуации оповестяването на доброволците се извършва от дежурните длъжностни лица в общинската администрация или от дежурните в оперативните центрове на ГДПБЗН - МВР, или чрез Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност по ред, определен в утвърдения план за взаимодействие по ал. 1.

Чл. 27. (Отм. - ДВ, бр. 74 от 2014 г., в сила от 05.09.2014 г.)

Чл. 28. (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г., изм. - ДВ, бр. 74 от 2014 г., в сила от 05.09.2014 г.) В случаите по чл. 26 кметът на общината издава заповед и организира уведомяването на оперативния център на РДПБЗН и работодателите или органите по назначаването на доброволците.

Чл. 29. (1) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2014 г., в сила от 05.09.2014 г.) При извършване на дейности по чл. 1, ал. 2 ръководителят на доброволното формирование изготвя справка за извършените дейности съгласно приложение № 4.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 74 от 2014 г., в сила от 05.09.2014 г.) Справката по ал. 1 се попълва и се представя чрез кмета на общината или оправомощено от него длъжностно лице в РСПБЗН до 24 часа след приключване на дейностите по чл. 1, ал. 2.

Чл. 30. (Отм. - ДВ, бр. 74 от 2014 г., в сила от 05.09.2014 г.)

Раздел IV. Материално-техническо и финансово осигуряване

Чл. 31. Кметът на общината осигурява за доброволните формирования безвъзмездно използване на сграден фонд, защитно облекло и екипировка, а в рамките на наличния финансов ресурс - и специализирана техника, оборудване и комуникационни средства за поддържане на връзка с доброволците.

Чл. 31а. (Нов - ДВ, бр. 74 от 2014 г., в сила от 05.09.2014 г.) (1) Защитното облекло и екипировката на доброволците следва да отговарят на изискванията на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на личните предпазни средства, приета с Постановление № 94 на Министерския съвет от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 48 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 13 от 2003 г., бр. 24 и 40 от 2006 г. и бр. 50 от 2014 г.), за съответните дейности и на действащите европейски стандарти, като минимално включват:

1. защитно облекло за пожарогасене и/или за спасителна дейност;

2. защитна каска;

3. предпазни ръкавици;

4. защитни ботуши/обувки;

5. колан;

6. маска или целолицева маска с филтър.

(2) Върху облеклото се поставят емблеми, които показват принадлежността към доброволното формирование, и отличителни знаци, показващи позицията на доброволеца в доброволното формирование, съгласно приложение № 5.

Чл. 32. (1) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2014 г., в сила от 05.09.2014 г.) За изпълнение на дейности по ликвидиране на пожари, бедствия или извънредни ситуации или ограничаване последствията от тях доброволците могат да ползват сгради, техника и оборудване, предоставени за управление на ГДПБЗН - МВР, под ръководството на служители от съответната териториална структура на ГДПБЗН - МВР по ред, установен в структурата.

(2) За нуждите на доброволните формирования общините могат да придобиват безвъзмездно в собственост сграден фонд, специализирана техника и оборудване, които са с отпаднала нужда за ГДПБЗН -МВР, по реда на Закона за държавната собственост и правилника за прилагането му.

Чл. 33. При извършване на дейностите по чл. 1, ал. 2 доброволците могат да използват собствени технически средства, ако те са определени в договора с кмета на общината, като разходите по тяхното използване се възстановяват по реда на раздел II от Правилника за организацията и дейността на междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет.

Чл. 34. За участието си в дейностите по чл. 1, ал. 2 доброволците могат допълнително да бъдат стимулирани от органите на държавната и местната власт, както и от физически и юридически лица.

Чл. 35. Доброволците имат право да получават дърва за огрев по реда на чл. 140, ал. 7, т. 1 от Закона за водите.

Чл. 36. (1) (Предишен текст на чл. 36 - ДВ, бр. 74 от 2014 г., в сила от 05.09.2014 г.) Доброволците може да бъдат освобождавани от заплащане на местни такси или заплащат такси в намален размер в съответствие с разпоредбите на Закона за местните данъци и таксии наредбата по чл. 9 от Закона за местните данъци и такси.

(2) (Нова - ДВ, бр. 74 от 2014 г., в сила от 05.09.2014 г.) По нормативноустановения ред доброволците:

1. могат да получат право на преференциално паркиране в районите, определени за кратковременно платено паркиране;

2. могат да бъдат частично или изцяло освобождавани от заплащане на месечни такси за общински детски заведения или децата им да получават допълнителни точки при кандидатстване в тях.

 

Глава пета.
ОТЧЕТ

Чл. 37. В срок до 31 януари на всяка година кметовете на общини изготвят доклад до ГДПБЗН - МВР, включващ информация за извършените от доброволците дейности по чл. 1, ал. 2 и проведените обучения през предходната година.

Чл. 38. Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - МВР изготвя обобщен годишен доклад до министъра на вътрешните работи въз основа на информацията по чл. 37.

 

Допълнителни разпоредби

§ 1. (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2014 г., в сила от 05.09.2014 г.) По смисъла на наредбата:

1. "Системно неизпълнение на задълженията" са три или повече нарушения, извършени в продължение на една година.

2. "Специализирана техника" са пожарни и спасителни автомобили и оборудването към тях, високопроходима инженерна техника и транспортни средства, и други технически средства, използвани при оперативна намеса от доброволците за осъществяване на пожарогасителна и спасителна дейност.

3. "Пожарен автомобил" е автомобил с възможност за транспортиране на личен състав, оборудване, моторни агрегати и гасителни вещества до местопроизшествието. Субструктурата му позволява осъществяването на самостоятелни пожарогасителни действия от екипа и се състои от резервоар за гасително вещество (вода, прах или пяна), шкафове (ракли) за разполагане на оборудването и на моторните агрегати, пожарна помпа и/или пожарогасителна(и) инсталация(и).

4. "Спасителен автомобил" е автомобил с възможност за транспортиране на личен състав, оборудване, моторни агрегати до местопроизшествието. Субструктурата на спасителния автомобил позволява осъществяването от екипа на общи и/или специализирани, самостоятелни спасителни действия и се състои от шкафове (ракли) за разполагане на оборудването и на моторните агрегати.

5. "Самостоятелно действащо доброволно формирование" е доброволно формирование с възможност за осигуряване едновременно на екип от минимум трима доброволци, пожарен и/или спасителен автомобил, оборудване, сграден фонд за съхранението им и екипировка за всеки един от доброволците.

6. "Произшествие" е пожар, бедствие, инцидент или други събития, настъпили вследствие на умишлени, случайни и неволни субективни или природни и техногенни фактори.

7. "Пожар" е неконтролируемо горене, разпространяващо се във времето и пространството, характеризиращо се с отделяне на топлина, придружено с дим и/или пламъци.

8. "План за пожарогасене" е документ, с който се създава предварителна организация за овладяване на пожар в конкретен обект по възможно най-тежкия сценарий за възникване и развитие.

9. "План за взаимодействие" е документ, с който се създава предварителна организация за взаимодействие между органите за ПБЗН и доброволните формирования, редът и случаите за привличането им при произшествие на територията на съответната община.

 

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 2. Регистрираните към момента на влизане в сила на наредбата доброволци представят на кмета на общината документите по чл. 8, ал. 2.

§ 3. Наредбата се приема на основание чл. 44, ал. 2 от Закона за защита при бедствия.

§ 4. Министърът на вътрешните работи дава указания по прилагането на наредбата.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 207 ОТ 18 ЮЛИ 2014 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ (ОБН. - ДВ, БР. 60 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 22.07.2014 Г.)

§ 34. В Наредбата за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях, приета с Постановление № 123 на Министерския съвет от 2012 г. (ДВ, бр. 50 от 2012 г.), се правят следните изменения:

2. Навсякъде в наредбата думите "СУ/ОУПБЗН" се заменят с "РДПБЗН".

§ 44. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 263 ОТ 29 АВГУСТ 2014 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА СЪЗДАВАНЕ И ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДОБРОВОЛНИТЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЛИ ОВЛАДЯВАНЕ НА БЕДСТВИЯ, ПОЖАРИ И ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ ТЯХ

(ОБН. - ДВ, БР. 74 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 05.09.2014 Г.)

§ 30. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

 

Приложение № 1 към чл. 8, ал. 1


 

 

ДО

 

Г-Н/Г-ЖА ................................................................................................................

 

КМЕТ НА ОБЩИНА .......................................................................................................

 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е

От ....................................................................................................................................................

 

УВАЖАЕМА/И ГОСПОЖО/ГОСПОДИН

.......................................................................................................................................................

Изразявам желание да бъда включен(а) в състава на доброволното формирование на община .................................................. за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации като доброволец по смисъла на чл. 40 от Закона за защита при бедствия.

 

Прилагам:

1. формуляр за кандидатстване;

2. медицинско удостоверение;

3. справка от психодиспансер;

4. свидетелство за съдимост;

5. копие от документ за придобито образование, специалност или правоспособност;

6. писмено съгласие на работодателя/ите;

7. декларация за съгласие за обработка на лични данни;

8. ....................................................................................................................................................

9. ....................................................................................................................................................

.......................... 20..... г.

гр./с. .............................

С уважение:

......................................

 

 

Приложение № 2 към чл. 8, ал. 2, т. 1


 

ФОРМУЛЯР

ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ В

ДОБРОВОЛНО ФОРМИРОВАНИЕ

 

 

Име, презиме, фамилия ............................................................................................................................

Адрес ..............................................................................................................................................

Телефон ..............................................................................................................................................

GSM ....................................................................................................................................................

Пол ....................................................................................................................................................

Възраст ..............................................................................................................................................

Образование ...........................................................................................................................................

Специалност ...........................................................................................................................................

Месторабота ...........................................................................................................................................

длъжност ...........................................................................................................................................

Допълнителна квалификация, курсове, специализация и подготовка ...............................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Семейно положение ..................................................................................................................................

Професионален опит ..................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Интереси (посочете до три по желание) ..........................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Хоби ..............................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Опит като доброволец ............................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Нещо друго, което считате, че е важно да знаем за Вас ........................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Каква дейност предпочитате да извършвате в доброволното формирование:

 

ПожарогасителнаИздирване и спасяване..................................Неотложни аварийно-възстановителни работиПърва долекарска.................................. 

 

(Може да се посочи повече от една дейност)

Подпис: .......................................

 

 

Приложение № 3 към чл. 10, ал. 2 (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2014 г., в сила от 05.09.2014 г.)


 

Вариант на примерен договор

ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОР

 

Рег. №.............................................

Днес, .......................................................... 20......... г., в гр./с. ....................................... на основание чл. 40, ал. 3 и чл. 42, ал. 1, т. 1 от Закона за защита при бедствия и Заповед рег. №.......................... на кмета на община ............................... се сключи настоящият договор между:

1. ........................................................................................................................................

- кмет на община ...................................................................., със седалище и адрес на управление: гр./с............................

.................................................................,

област ....................................................,

ул. ................................................................ № ......,

ЕИК:................................., наричан за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, и

2. ....................................................................................................................................................

- ЕГН ......................................., л.к. № ....................................................,

издадена от МВР - ....................................................,

с адрес гр./с. .............,

община ......................................., област.............,

ул. ....................................................................................................................................................

№ ........................, вх. ................, ет. .................,ап. ......,

наричан за краткост ДОБРОВОЛЕЦ.

Страните се споразумяха за следното:

І. Общи условия по договора:

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ДОБРОВОЛЕЦЪТ приема да се обучава и да участва в доброволно формирование за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях.

Чл. 2. За времето на участие в дейностите по чл. 1 ДОБРОВОЛЕЦЪТ получава възнаграждение за сметка на републиканския бюджет при условия, по ред и в размери, определени от Министерския съвет с Наредбата за условията, реда за получаване и размерите на възнагражденията на доброволците за обучение и за изпълнение на задачи за защита при бедствие.

II. Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Чл. 3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да привлича ДОБРОВОЛЕЦА за участие в дейности за предотвратяване или овладяване на пожари, бедствия и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях.

Чл. 4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да ръководи и контролира работата на ДОБРОВОЛЕЦА.

Чл. 5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1. да осигури обучение и екипировка на ДОБРОВОЛЕЦА;

2. да застрахова ДОБРОВОЛЕЦА срещу злополука, настъпила при или по повод изпълнение на договорните му задължения;

3. да осигури ДОБРОВОЛЕЦА за всички осигурени социални рискове;

4. да провежда първоначален и периодични инструктажи на ДОБРОВОЛЕЦА;

5. да изплати на ДОБРОВОЛЕЦА възнаграждение при условията, посочени в чл. 2 от договора;

6. да уведоми работодателя/ите или органа по назначаване на ДОБРОВОЛЕЦА за участие в дейности по чл. 43, ал. 1 от Закона за защита при бедствия (ЗЗБ);

7. да издаде документ, удостоверяващ участието на ДОБРОВОЛЕЦА в дейности по т. 6, не по-късно от три дни след приключването им;

8. да подаде в Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - МВР заявление за вписване в регистъра на доброволното формирование (по чл. 47, ал. 1 ЗЗБ).

III. Права и задължения на ДОБРОВОЛЕЦА:

Чл. 6. ДОБРОВОЛЕЦЪТ има право на:

1. обучение;

2. застраховка;

3. осигуряване за всички осигурени социални рискове;

4. възнаграждение при участие в дейности по предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях;

5. екипировка;

6. помещения;

7. здравословни и безопасни условия на труд.

Чл. 7. ДОБРОВОЛЕЦЪТ се задължава:

1. да изпълнява задачите по чл. 1 от договора при спазване на законовите разпоредби, свързани с естеството на работата;

2. да се яви до ….. минути след повикване в посочен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сборен пункт;

3. да уведоми ръководителя на доброволното формирование при причини, възпрепятстващи своевременното му явяване;

4. да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при констатиране на обстоятелства, свързани с опасности от пожари, бедствия и други извънредни ситуации;

5. да спазва изискванията за здравословни и безопасни условия на труд и за експлоатация на техниката, оборудването и екипировката;

6. да върне полученото оборудване, екипировка, защитни средства и картата за членство при прекратяване на договора или да заплати левовата им равностойност.

Чл. 8. При извършване на пожарогасителни и спасителни дейности и при неотложни аварийно-възстановителни работи за осигуряване на достъп до мястото на бедствието или произшествието, до изкуствени или естествени водоизточници доброволецът има правата по чл. 124, ал. 1, т. 1, 2 и 6 от Закона за МВР.

Чл. 9. За времето на обучение или изпълнение на задачи по предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях ДОБРОВОЛЕЦЪТ има право на неплатен отпуск за изпълнение на граждански и обществени задължения, който му се признава за служебен или трудов стаж.

Чл. 10. Договорът е безсрочен.

IV. Прекратяване на договора:

Чл. 11. Договорът може да бъде прекратен:

1. по взаимно съгласие, отразено в протокол;

2. с 14-дневно писмено предизвестие от всяка от страните, отправено до другата страна, считано от момента на получаването;

3. едностранно от кмета със 7-дневно писмено предизвестие, отправено до другата страна, считано от момента на получаването:

а) при установяване на несъответствие с изискванията на чл. 8, ал. 2 от наредбата;

б) при системно неизпълнение на задълженията по договора от страна на доброволеца;

в) при обективна или субективна невъзможност за изпълнение на функциите по договора от страна на доброволеца;

г) при незавършване на първоначален основен курс на обучение;

4. едностранно от доброволеца със 7-дневно писмено предизвестие, отправено до кмета, считано от момента на получаването:

а) при настъпване на обстоятелство, несъвместимо с изискванията на чл. 8, ал. 2 от наредбата;

б) при предстоящо сключване на договор за военна служба съгласно Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България или възникване на служебно или трудово правоотношение съгласно Закона за Министерството на вътрешните работи;

в) при системно неизпълнение на задълженията по договора от страна на кмета;

г) при обективна или субективна невъзможност за изпълнение на функциите по договора от страна на доброволеца.

V. Допълнителни клаузи

Чл. 12. Страните по договора ще решават споровете, възникнали относно неизпълнението му, по взаимно съгласие, а при непостигане на съгласие спорът ще се отнася до компетентния български съд.

Чл. 13. Всички съобщения по договора, направени от едната до другата страна, се считат за връчени, ако са на адреса, посочен в договора. Те се считат за връчени и в случай че има промяна в адреса на всяка от страните, ако тя не е уведомила своевременно в писмен вид другата страна за промяната.

Чл. 14. За неуредените в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ...........................................................

ДОБРОВОЛЕЦ: ............................................................

(подпис)

(подпис)

 

 

Приложение № 4 към чл. 29, ал. 1


 

Вх. № ......................................

(по описа на ....................................)

 

СПРАВКА

от ...........................................................................................................................................................

(доброволно формирование)

На ............................ г. в ........... ч.

в гр./с. област ............................................................................................................................................

е взето участие във: .........................................................................................................................................

(вид на извършената дейност по чл. 1, ал. 2)

Обект: .............................................................................................................................................................

Собственост на: ....................................................................................................................................................

Община: ....................................... Адрес:.......................................................................................................

Отрасъл: .............................................................................................................................................................

Застрашени хора (ДА/НЕ)

Евакуация на хора (ДА/НЕ), имущество (ДА/НЕ)

Причини и обстоятелства, наложили участието:

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

В дейностите са участвали: .....................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

Унищожено имущество:

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

ОБЩО ЗАГИНАЛИ ЛИЦА - ..............................................................................................................................................

 

име

презиме

фамилия

възраст

пол

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩО ПОСТРАДАЛИ ЛИЦА - ...........................................................................................................................................

 

име

презиме

фамилия

възраст

пол

вид щета

състояние

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩО ЕВАКУИРАНИ ЛИЦА: ...........................................................................................................................................

ОБЩО СПАСЕНИ ЛИЦА: ..............................................................................................................................................

ДРУГИ ДАННИ: .......................................................................................................................................................

 

ИЗГОТВИЛ: .......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

(доброволец, фамилия, подпис)

 

 

Приложение № 5 към чл. 31а, ал. 2 (Ново - ДВ, бр. 74 от 2014 г., в сила от 05.09.2014 г.)

Отличителните знаци са пагони тип "тунел", показващи позицията на доброволеца в доброволното формирование. Те се изработват от текстилен материал, с размери 85 x 50 мм, в черен цвят. По широчината на пагона са бродирани или щамповани една, две или три плътни успоредни сиви ивици за съответната позиция. Ивиците са с широчина 15 мм, като разстоянието между тях е 10 мм.