ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-915 ОТ 1 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОПЕРАТИВНА ЗАЩИТА ПРИ НАВОДНЕНИЯ

В сила от 09.12.2014 г. Издадена от Министерството на вътрешните работи Обн. ДВ. бр.101 от 9 Декември 2014г. 

 

Раздел I.
Общи положения

Чл. 1. (1) С тази инструкция се определят условията и редът за осъществяване на дейностите по оперативна защита при наводнения от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" при Министерството на вътрешните работи (ГДПБЗН - МВР) и териториалните й звена.

(2) Органите по ГДПБЗН поддържат готовност за провеждане на дейности по оперативна защита при наводнения и осъществяват общо ръководство.

Чл. 2. (1) Оперативната защита при наводнения се осъществява на общинско, областно и национално ниво.

(2) Дейностите по оперативна защита при наводнение се изпълняват съобразно спецификата на обекта и/или при условията, залегнали в аварийния план на обекта и съответните планове за защита при бедствия в частта "Наводнение".

(3) Координацията между съставните части на единната спасителна система се осъществява чрез Национален оперативен център (НОЦ) на ГДПБЗН и оперативните центрове.

Чл. 3. Оперативната защита при наводнения има три основни фази:

1. непосредствена опасност от наводнение;

2. наводнение;

3. след наводнение.

Чл. 4. Сигналите за непосредствена опасност от наводнение и за наводнение се получават чрез Национална система за спешни повиквания с единен европейски номер 112 в оперативните центрове на ГДПБЗН и НОЦ.

Чл. 5. (1) Дейностите по оперативна защита при наводнения се координират от ръководител на място, който е ръководителят на съответното териториално звено на ГДПБЗН - МВР или оправомощено от него длъжностно лице.

(2) Ръководителят на място организира взаимодействието и координацията между частите на Единната спасителна система за защита при бедствия (ЕСС) при провеждането на дейности по оперативна защита при наводнения в района на бедствието, наричано по-нататък "място на намеса".

(3) Ръководителят на място при необходимост сформира щаб с представители на участващите екипи от ЕСС.

Чл. 6. Ръководителят на място:

1. извършва разузнаване и оценка на обстановката;

2. определя възможностите на наличните сили и необходимостта от привличане на допълнителни сили и средства;

3. определя екипите за наблюдение, връзката с тях и предварително уговорените сигнали за опасност, включително за тъмната част на денонощието;

4. поставя задачи на участващите екипи по установения ред;

5. поддържа постоянна връзка с оперативните центрове/НОЦ, като докладва за обстановката, получава информация за хидрометеорологичните прогнози и осъществява координация с териториалните органи на изпълнителната власт и частите от ЕСС;

6. при пристигане на допълнителни екипи ги въвежда в обстановката и им поставя задачи;

7. организира извършването на инструктаж за безопасност на труда на място;

8. при необходимост разделя района за работа на сектори/участъци и определя ръководители на екипите, като им поставя задачи и организира взаимодействието между тях;

9. при подаване от наблюдателите на сигнал за опасност незабавно прекратява операцията и взема мерки за извеждане на екипите на безопасно място;

10. при продължителни операции организира смяната на екипите без прекъсване на работата чрез подмяната им на работните места, като екипите се запознават с обстановката, обема, характера и условията на изпълняваната работа, реда за взаимодействие между силите на ЕСС;

11. при необходимост сформира щаб с представители на участващите екипи от единната спасителна система съгласно съответния план за защита при бедствия в част "Наводнение", аварийните планове и привлечени сили и средства.

Чл. 7. Ръководителят на място при наводнение по възможност организира документиране на провежданите дейности чрез фото- и видеозаснемане, включително дата и час на дейността. След приключване на дейността материалите се предават за съхранение в териториалното звено на ГДПБЗН по мястото на намеса.

Чл. 8. Логистичното осигуряване на дейностите по оперативна защита при наводнение се организира от териториалното звено по място на намеса във взаимодействие с ГДПБЗН.

 

Раздел II.
Дейности, извършвани при непосредствена опасност от наводнение

Чл. 9. Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" на база прогностични данни и информация от Националния институт по метеорология и хидрология при БАН, Министерството на околната среда и водите, Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на р. Дунав" и други източници предупреждава чрез НОЦ териториалните си звена, органи на изпълнителната власт и населението в застрашените райони.

Чл. 10. (1) Съвместно с другите части на ЕСС Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" и териториалните й звена извършват дейности по оперативна защита при непосредствена опасност от наводнение чрез:

1. организиране наблюдение на водното ниво и на състоянието на хидротехническите съоръжения, дигите и хвостохранилищата, като информацията се събира в оперативните центрове/НОЦ;

2. изискване на информация от съответната басейнова дирекция към Министерството на околната среда и водите за установяване на вероятната заливна зона;

3. изискване на информация от съответната басейнова дирекция и органите на местната власт за възможни места за пренасочване на водите и наличието на ретензионни водоеми за поемане на висока вълна;

4. установяване наличието на алтернативни пътища и депа за инертни материали съвместно с органите на местната власт.

(2) Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" и териториалните й звена подпомагат централните или териториалните органи на изпълнителната власт за извършване на аварийни дейности по елементи на хидротехнически съоръжения - координирано с оператора, експлоатационното дружество, като:

1. отваряне или затваряне на изпускатели, саваци и др.;

2. прокопаване на водоотвеждащи канали;

3. аварийно понижаване на водното ниво;

4. изграждане на временна дренажна призма;

5. тампониране, прорязване и др.;

6. отстраняване на подприщвания на водни течения;

7. прокопаване на водоотвеждащи канали;

8. аварийно укрепване, надграждане на съществуващи и изграждане на временни диги чрез:

а) използване на модулни елементи;

б) нареждане на чували с инертни материали;

в) натрупване на инертни материали;

9. оказване съдействие на съответната Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ), Агенцията за ядрено регулиране (АЯР), Регионалната здравна инспекция (РЗИ) или на Областната дирекция по безопасност на храните при отстраняване на промишлено-отровни вещества, източници на йонизиращи лъчения, потенциални източници на биологично замърсяване и др., попадащи в заливните зони, които биха предизвикали поражения върху хората и/или замърсяване на околната среда;

10. устройването на лагери за временно настаняване на застрашеното население.

Чл. 11. (1) Наблюдението на водното ниво и на състоянието на дигите, на хидротехническите съоръжения и хвостохранилищата може да се извършва по суша, въздух, вода или под вода.

(2) При извършване на наблюдение по суша и въздух се прави визуален оглед. При необходимост се въвежда непрекъснато наблюдение, като съоръжението се разделя на участъци и се осигурява постоянна връзка между екипите на отделните участъци, както и на всеки екип с НОЦ/оперативните центрове.

(3) При извършване на наблюдение по вода при необходимост плавателното средство може да се осигури чрез привързване към брега. Поддържа се постоянен контакт между служителите на борда на плавателното средство и ръководителя на брега.

(4) Наблюдението на съоръжения под вода се извършва от водолазни екипи, като се спазват всички изисквания по организация на водолазната дейност.

Чл. 12. При наблюдението на водното ниво и състоянието на дигите и на хидротехническите съоръжения и хвостохранилищата чрез НОЦ/оперативните центрове се привличат специалисти от териториалните органи на изпълнителната власт, ведомствата и/или териториалните им структури и други структури, имащи отговорности за наблюдаваните обекти - "Напоителни системи" - ЕАД, басейновите дирекции за управление на водите, Предприятие "Язовири и каскади" - ЕАД, и дружества за ВиК.

Чл. 13. При извършване на дейности по елементи на хидротехническо съоръжение се действа в съответствие с аварийния план на съоръжението.

 

Раздел III.
Дейности по време на наводнение

Чл. 14. При наводнение ГДПБЗН и териториалните й звена извършват следните дейности:

1. разузнаване района на заливане и местата, където е възможно да се намират застрашени хора, животни и културни ценности, определяне параметрите на водата - височина на водния стълб, температура и скорост на движение;

2. извеждане на хора, животни и изнасяне на движими културни ценности от залетите зони;

3. събиране на информация за състоянието на техническата инфраструктура в района на наводнението;

4. определяне на местата, удобни за устройване на временни лагери, пунктове, и местата за развръщане на полеви болници и вертолетни площадки;

5. при данни за наличие на опасни вещества в залятата зона, които могат да нанесат щети или да предизвикат екологично замърсяване, извършват оглед на местата за съхранение и при възможност прилагат мерки за ограничаване/предотвратяване на щетата или замърсяването;

6. изпомпване.

Чл. 15. Дейностите по извеждане/изнасяне включват:

1. организиране прекъсването на електро- и газозахранването в наводнения район;

2. извеждане на хора, намиращи се в зоната на наводнение, като:

а) приоритетно се извеждат бременни жени, майки с малки деца, болни на легло, хора в неравностойно положение, хронично болните, чието лечение изисква периодично посещение на болнични заведения (хемодиализа и др.), и възрастните хора;

б) извеждането на пациенти от заведения за лечение на психично болни се извършва след съгласуване на действията със съответните специалисти и под тяхно наблюдение и указания;

в) при невъзможност да бъдат изведени всички бедстващи ГДПБЗН организира и съдейства за транспортиране на храни, питейна вода, медикаменти, затоплящи напитки, дрехи и/или одеяла, осигурени от териториалните органи на изпълнителната власт;

3. по искане на централните или териториалните органи на изпълнителната власт се оказва съдействие за изнасяне на промишлени отровни вещества, източници на йонизиращи лъчения, потенциални източници на биологично заразяване и други вещества, които при създалата се ситуация биха могли да предизвикат поражения върху хората или замърсяване на околната среда.

Чл. 16. Способите за извеждане на населението и животните, както и за изнасяне на движими културни ценности по време на наводнение са:

1. извеждане/изнасяне с плавателни средства;

2. извеждане/изнасяне с придружители (при липса на течение или скорост на течението до 0,2 m/s, височина на водния стълб до 1,2 m и възможност за самостоятелно придвижване на пострадалите);

3. извеждане/изнасяне чрез използване на алпийски способи;

4. извеждане/изнасяне чрез използване на високопроходима и/или плаваща техника, и/или вертолети.

Чл. 17. Ръководителят на място съобразно конкретната обстановка определя вида на личните предпазни средства (светлоотразителни, спасителни жилетки и др.) за отделните участъци.

Чл. 18. При необходимост се използват водолазни екипи, като се спазват всички изисквания на Правилата за организация на водолазната дейност в МВР.

 

Раздел IV.
Дейности след наводнение

Чл. 19. След оттегляне на водите в нормалните им граници ГДПБЗН и териториалните й звена извършват дейности по ликвидиране последствията от наводнението чрез:

1. издирване на изчезнали хора;

2. изваждане на загинали хора и животни;

3. отводняване на сгради, застрашени съоръжения и др.;

4. подпомагане разчистването на засегнатите пътища, включително изземане на малки количества свлечени земни маси на участъци с активизирани свлачища и срутища със специализирана техника.

Чл. 20. При необходимост изваждането на загинали хора и животни се извършва чрез използване на алпийски способи, водолазно оборудване и екипировка, високопроходима и/или плаваща техника.

Чл. 21. При изнасяне на умрели животни, наводнени храни или други вещи, които биха се оказали потенциални източници на биологично заразяване или причина за възникване на епидемия или епизоотия, и при дезинфекционни дейности задължително се използват лични предпазни средства съгласно указания от компетентните органи (РЗИ, Българската агенция по безопасност на храните и др.).

 

Заключителни разпоредби

§ 1. Инструкцията се издава на основание чл. 17, ал. 7 във връзка с ал. 2, т. 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи.

§ 2. Отменя се Инструкция № Iз-2695 от 2011 г. за реда за осъществяване на оперативна защита при наводнения (ДВ, бр. 85 от 2011 г.).

§ 3. Изпълнението на инструкцията се възлага на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" и териториалните й звена.

§ 4. Инструкцията влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".