ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-929 ОТ 2 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. ЗА ПАТРУЛНО-ПОСТОВА ДЕЙНОСТ

Издадена от Министерството на вътрешните работи Обн. ДВ. бр.102 от 12 Декември 2014г. 

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С тази инструкция се урежда редът за управление и изпълнение на патрулно-постовата дейност (ППД).

Чл. 2. (1) Патрулно-постовата дейност e вид охранителна дейност, свързана със:

1. опазване на обществения ред;

2. превенция, предотвратяване и пресичане на противообществени прояви и престъпления;

3. информационно обезпечаване на дейностите по опазване на обществения ред и противодействие на престъпността;

4. участие в разкриване и разследване на престъпления;

5. охрана на стратегически обекти, дипломатически представителства, обекти на МВР и обекти съгласно сключен договор, както и контрол на достъпа в тях;

6. охрана на специални товари, опасни товари и ценни пратки на територията на страната, възложена със закон или в изпълнение на сключен договор;

7. контрол за ползване на общоопасни средства;

8. контрол на охранителна дейност, извършвана от физически или юридически лица;

9. защита на правата и свободите на гражданите и опазване на живота, здравето и имуществото им.

(2) Дейностите по ал. 1 се изпълняват чрез наряди за обслужване на определена територия.

Чл. 3. Управлението и изпълнението на ППД се основават на следните принципи:

1. познаване на оперативната обстановка, в т.ч. и в обслужваната територия;

2. системно анализиране и оптимизиране за съответствие и постигане на ефективност на задачите по чл. 2, ал. 1;

3. сътрудничество и взаимодействие с държавни органи, органи на местната власт и местното самоуправление, полицейски органи от съответната териториална структура, полицейски органи от други структури на МВР, други държави, неправителствени организации и представители на обществеността;

4. ресурсна обезпеченост, гарантираща качество на изпълнение на задачите по чл. 2, ал. 1;

5. целесъобразна разстановка на силите и средствата, гарантираща осъществяване на обща превенция и своевременно реагиране на сигнали за извършени правонарушения в рамките на наличните ресурси;

6. своевременно подаване на информация по служебен ред за констатирани причини и условия, обуславящи извършване на правонарушения и застрашаващи сигурността на гражданите;

7. системен контрол;

8. целенасочено и системно обучение за поддържане и повишаване на професионалната квалификация на служителите в съответствие с нивото и потребностите.

 

 

 

Глава втора.
СИЛИ, СРЕДСТВА И НАРЯДИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПАТРУЛНО-ПОСТОВА ДЕЙНОСТ

Раздел I. Сили и средства за изпълнение на патрулно-постова дейност

Чл. 4. (1) Силите за изпълнение на ППД са полицейски органи, назначени в щатно обособени звена за ППД.

(2) Изпълнението на ППД може да се възлага и на други полицейски органи извън щатно обособените звена за ППД.

(3) Самостоятелно изпълнение на ППД се извършва от полицейски органи, завършили курс за първоначална професионална подготовка.

Чл. 5. Патрулно-постовата дейност може да се изпълнява съвместно с други органи във и извън МВР след предварително съгласуване.

Чл. 6. (1) Патрулно-постовата дейност се изпълнява със следните служебни средства:

1. превозни средства (патрулни автомобили, мотоциклети, мотопеди, велосипеди, вертолети, кораби, моторни лодки, бронирани машини, моторни шейни и ски);

2. средства за свръзка;

3. помощни, защитни средства и въоръжение;

4. специална апаратура, технически средства и инженерни съоръжения;

5. животни.

(2) Силите изпълняват ППД със средства по ал. 1 съобразно спецификата на изпълняваните задачи и дейности.

Раздел II. Наряди за изпълнение на патрулно-постова дейност

Чл. 7. (1) Нарядът е състав, включващ един или повече служители, осъществяващ задачите почл. 2, ал. 1 на определена територия.

(2) Когато нарядът е в състав от двама и повече служители, се определя старши на наряда.

(3) В зависимост от състава си нарядът е:

1. самостоятелен (съставен от полицейски органи само от едно щатно обособено звено в МВР);

2. съвместен (съставен от полицейски органи от различни щатно обособени звена и структури в МВР, органи извън МВР, както и органи на полицейски структури на други държави).

(4) Нарядът изпълнява ППД на територия с определени граници, в които могат да се обособяват участъци за обслужване.

(5) Обособяването на участъците се извършва с оглед осигуряване на цялостното покриване и реагиране на обслужваната територия и се съобразява с нейната специфика и налична инфраструктура.

(6) При определяне на границите на участъците се вземат под внимание и границите на районите, обслужвани от полицейски органи от други структури и звена на МВР на съответната територия.

(7) В рамките на участъците за обслужване може да се набележат маршрути за движение на наряда.

Чл. 8. Видовете наряди за изпълнение на ППД са:

1. пост;

2. патрул;

3. подвижна полицейска група;

4. контролно-пропускателен пункт;

5. оперативно-издирвателна група;

6. пост за съпровождане;

7. конвой/патрул/група за конвоиране/съпровождане;

8. кордон;

9. секрет;

10. група за блокиране;

11. резерв.

Чл. 9. (1) Постът е наряд за охрана и/или наблюдение на обект или територия, както и за регулиране и подпомагане на пътното движение.

(2) Постът има определени център и граници на обслужване до 300 метра от центъра.

Чл. 10. Постът за охрана на обект е наряд за охрана и/или контрол на спазването на установен пропускателен режим и обществения ред в административни и други обекти, охрана на лица, транспортни средства, местопроизшествия и други, свързани с извършени престъпления и правонарушения.

Чл. 11. (1) Постът за наблюдение е наряд за наблюдение на обект и състоянието на оперативната обстановка в рамките на определена територия, в т.ч. своевременно информиране за движението на лица и обекти, както и предприемане на действия при изменение на същата.

(2) Наблюдението се провежда от специално оборудвани открити или скрити наблюдателни пунктове, специални служебни автомобили, а така също от най-удобните обекти от инфраструктурата и участъците от определената територия.

Чл. 12. Постът за регулиране и подпомагане на пътното движение е наряд за регулиране на пътното движение чрез подаване на сигнали с тяло и ръце и/или чрез непосредствено управление на светофарните уредби.

Чл. 13. (1) Патрулите са:

1. автопатрул - на автомобили;

2. мотопатрул - на мотоциклети/мотопеди;

3. велопатрул - на велосипеди;

4. конен патрул;

5. пеши патрул;

6. на подвижен железопътен състав;

7. на кораби или моторни лодки;

8. на бронирани машини;

9. въздушен патрул - на вертолети;

10. на моторни шейни;

11. скипатрул - на ски.

(2) Границите на участъците за обслужване от патрулите по ал. 1, т. 1 - 5 се определят в зависимост от дължината на маршрута за движение в тях и са, както следва:

1. за автопатрул - до 20 км;

2. за мотопатрул - до 15 км;

3. за велопатрул - до 5 км;

4. за конен патрул - до 5 км;

5. за пеши патрули - до 3 км.

(3) При изпълнение на ППД в няколко населени места или по главните пътища и магистрали от републиканската пътна мрежа, железопътните трасета и/или изпълнение на специални задачи могат да се обособяват участъци за обслужване с по-дълъг маршрут за движение от посочените в ал. 2.

Чл. 14. Подвижната полицейска група е наряд със служебно моторно превозно средство, изпълняващ приоритетно задачи, свързани със своевременно реагиране при възникнали усложнения в оперативната обстановка, оказване на съдействие и контрол на други наряди.

Чл. 15. (1) Контролно-пропускателният пункт е наряд за осигуряване на пропускателен режим, контрол и ограничаване на движението на превозни средства и граждани на определена територия.

(2) При разполагане на контролно-пропускателен пункт на пътища, отворени за обществено ползване, същите се обозначават с пътни знаци и маркировка, като съставът на наряда е оборудван със светлоотразителни жилетки.

Чл. 16. Оперативно-издирвателната група е наряд за издирване и задържане на лица, пътни превозни средства, както и за издирване на вещи, предмет на извършени правонарушения.

Чл. 17. Постът за съпровождане е наряд за опазване на обществения ред и/или охрана на лица, товари, влакове или други транспортни средства по време на тяхното придвижване или транспортиране.

Чл. 18. (1) Конвой е наряд за принудително отвеждане на лица по определен служебен ред.

(2) Патрулът/групата за съпровождане е наряд за опазване на обществения ред и охрана при придвижване на лица, влакове или друг вид транспортни средства.

Чл. 19. (1) Кордонът е наряд за отцепване и/или блокиране на определена територия с цел ограничаване на достъпа на лица и пътни превозни средства (ППС) до нея, както и за създаване на направляващи коридори, осигуряващи им посоката на движение. Кордон може да се използва и за претърсване на територия.

(2) Според начина си на построяване кордонът е:

1. обикновен (съставът е на разстояние от 1 до 2 метра един от друг);

2. усилен (съставът е на разстояние до 1 метър един от друг);

3. разреден (съставът е на разстояние повече от 2 метра един от друг).

Чл. 20. Секретът е наряд за скрито наблюдение и/или охрана на обекти, уязвими места и лица, както и за задържане на извършители на престъпления или нарушения на обществения ред.

Чл. 21. (1) Групата за блокиране е наряд за преграждане/блокиране на определено направление или район от територия.

(2) Съставът на групата за блокиране и видът на техническите и помощните средства, които ще се използват, се разпореждат съобразно дължината и релефните особености на направлението (района) за преграждане/блокиране.

(3) В зависимост от характера на изпълняваната задача и предприеманите действия от състава на групата за блокиране може да се определят секрети, постове за наблюдение, патрули и други.

(4) Разположението на нарядите от състава на групата за блокиране се определя от старшия съобразно характера на изпълняваната задача, оперативната и метеорологичната обстановка, действията на нарушителите, условията на местността, денонощието и др.

Чл. 22. (1) Резервът е наряд за решаване на допълнително възникнали задачи съобразно настъпили изменения на обстановката.

(2) Съставът, разпределението, мястото за разполагане и редът за използване на резерва се определя от служителя, който го назначава.

 

Глава трета.
УПРАВЛЕНИЕ НА ПАТРУЛНО-ПОСТОВАТА ДЕЙНОСТ

Раздел I. Анализиране, планиране и организиране на патрулно-постовата дейност

Чл. 23. (1) Управлението на ППД се осъществява чрез анализиране, планиране, организиране, отчетност, ръководство, контролиране и оценяване.

(2) Анализирането на ППД се извършва за установяване на нейната ефективност, като се посочат проблемни области за изминал период от време и се извеждат приоритети за оптимизирането на дейността.

(3) Анализът на ППД съдържа информация, базирана на отчетността и извършените контрол и оценка относно:

1. ефективността на управленските решения, свързани с изпълнение на набелязаните приоритети и планирани мероприятия за оптимизиране на дейността;

2. целесъобразността на обособените участъци за обслужване, както и разстановката на силите и средствата;

3. възможността за своевременно и ефективно реагиране на сигнали за извършени престъпления и правонарушения в рамките на наличните ресурси;

4. организацията на работните смени;

5. ресурсното и кадрово обезпечаване;

6. нивото на професионална квалификация;

7. индивидуалния принос на полицейския орган за изпълнението/неизпълнението на задачите по чл. 2, ал. 1 и изведените приоритети;

8. пропуски при справяне с инциденти;

9. дисциплина;

10. отстраняването на пропуски и слабости, констатирани при осъществено методическо ръководство, помощ и контрол;

11. взаимодействието с държавни органи, органи на местната власт и местното самоуправление, полицейски органи от структурите на МВР и съответните структури на други държави, неправителствени организации и представители на общността.

(4) В анализа се отбелязват съпоставки с данни и информация за съответен предхождащ период, както и изводи и насоки за оптимизирането на ППД.

Чл. 24. (1) Анализът на ППД се изготвя в писмена форма за период минимум от шест месеца.

(2) При необходимост и/или вследствие на повишена динамика на оперативната обстановка анализът на ППД се изготвя за по-кратък период.

Чл. 25. (1) В съответствие с направените в анализа изводи и насоки за оптимизирането на ППД се набелязват приоритети и се планират мероприятия, свързани с управлението и непосредственото изпълнение на дейността, които се обособяват в отделен раздел в управленския план на съответната структура.

(2) Планирането на мероприятията е за период минимум от шест месеца.

(3) За реализация на конкретни мероприятия се изготвят и текущи планове.

Чл. 26. (1) Организирането на ППД се осъществява въз основа на решение на началниците на районни управления (РУ) и зоналните жандармерийски управления (ЗЖУ).

(2) За други звена, осъществяващи ППД и щатно обособени към структурите по чл. 37 от Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР), решението се взема от съответните директори и/или оправомощени от тях длъжностни лица.

(3) Решението на ръководителите по ал. 1 и 2 се взема в съответствие с изготвените анализи, планираните дейности, като се отчитат:

1. природно-географските и инфраструктурните особености (електропреносна мрежа, продуктопроводи, водоизточници, стратегически и особено важни обекти, дипломатически представителства, пътни условия, транспортна мрежа и важни пътни артерии, организация на движението и неговата интензивност и др.) на обслужваната територия;

2. демографската характеристика на населените места (брой и концентрация на населението, етнически групи, миграционни процеси и др.);

3. социално-икономическата характеристика на населените места;

4. състоянието, структурата, динамиката и концентрацията на правонарушенията по вид, време и място;

5. състоянието на аварийността;

6. транспортните и пътникопотоците;

7. динамиката и концентрацията на правонарушенията по линия на безопасността на движение по пътищата и пътнотранспортните произшествия (ПТП) по вид, време и място, както и състоянието на пътния травматизъм;

8. наредбите за обществения ред и сигурност на общините;

9. създадената организация и взаимодействието между службите за контрол на пътното движение, собствениците на пътя и местната власт;

10. наличните сили и средства, в т.ч. и тези на други структури във и извън МВР, както и възможност за използване на допълнителни такива.

(4) Ново решение за организиране на ППД се взема по преценка на длъжностните лица по ал. 1 и 2 при промяна на показателите по ал. 3.

(5) Временно решение за организиране на ППД се взема по преценка на длъжностните лица по ал. 1 и 2 при извънредни ситуации и защита при бедствия.

Чл. 27. Решението на длъжностните лица по чл. 26, ал. 1 и 2 за организацията на ППД се оформя в писмена заповед (образец приложение № 1), която разпорежда:

1. участъците за обслужване на съответната територия;

2. видовете наряди;

3. реда за взаимодействие на нарядите с други полицейски органи;

4. реда за взаимодействие със звена за охрана на други ведомства, частни охранителни фирми, звена за самоохрана;

5. организирането на радиообмена за осъществяване на комуникация между нарядите, оперативния дежурен център/оперативната дежурна част (ОДЦ/ОДЧ) и други сили;

6. реда за провеждане на инструктаж и отвод;

7. реда за осъществяване на контрол на изпълнението на ППД;

8. материално-техническото осигуряване на ППД.

Чл. 28. (1) При съвместна дейност по чл. 5 се осъществява взаимодействие въз основа на предварително изготвен план, в който се определят:

1. цел и задачи на съвместната дейност;

2. период и територия за осъществяване на съвместната дейност;

3. ръководство, сили, средства и разстановка;

4. конкретни задачи и ред за изпълнение на ППД от нарядите;

5. други.

(2) Планът по ал. 1 се утвърждава от длъжностни лица, оправомощени от органите, които ще осъществяват съвместна дейност.

Чл. 29. (1) За всеки участък за обслужване се изготвя указание за изпълнение на ППД (образец приложение № 2).

(2) Указанията по ал. 1 се утвърждават от съответните длъжностни лица по чл. 26, ал. 1 и 2.

(3) В указанията по ал. 1 се посочват:

1. граници на обслужване;

2. особености на обслужваната територия (стратегически и особено важни обекти, държавни учреждения и ведомства, дипломатически представителства, банки и финансови институции, учебни заведения и места с интензивно присъствие на деца, медицински заведения и други значими обекти);

3. уязвими места и сборища с присъствие на лица, представляващи интерес за полицията;

4. адреси на приемните на полицейските инспектори, младшите полицейски инспектори и инспекторите детска педагогическа стая (ДПС);

5. набелязаните маршрути за движение на наряда;

6. ред за изпълнение на ППД (установъчни пунктове с определени граници за изпълнение на конкретни задачи и смяна на нарядите);

7. специфични задължения на нарядите;

8. ред за служебно взаимодействие;

9. ред за осъществяване на радиообмена и други начини за свръзка между нарядите с оперативния дежурен център/оперативната дежурна част (ОДЦ/ОДЧ) и други сили.

Чл. 30. (1) Полицейските органи, датата и времето за непосредствено изпълнение на ППД се определят чрез седмичен, месечен или тримесечен график (образец приложение № 3).

(2) В случай на придаване на сили за изпълнение на ППД в друга структура:

1. в графика на изпращащата структура се отбелязват периодът и приемащата структура или звено;

2. приемащата структура или звено изготвя отделен график, в който се отразява информацията по ал. 1;

3. копие от графика по т. 2 се предоставя на изпращащата страна.

(3) Седмичните/месечните/тримесечните графици се утвърждават от съответните длъжностни лица по чл. 26, ал. 1 и 2.

Чл. 31. (1) Длъжностните лица по чл. 26, ал. 1 и 2 или оправомощени от тях длъжностни лица разпореждат разстановката на силите и средствата за денонощието, определяща:

1. участъците, които ще се обслужват приоритетно от наряди през денонощието;

2. вида и състава на нарядите;

3. времето и мястото за съсредоточаване на нарядите на определена територия и специфичните задачи за изпълнение;

4. помощните и техническите средства, както и индивидуалните средства за защита, с които ще се оборудват нарядите.

(2) Разпореждането по ал. 1 се съобразява със:

1. оперативната обстановка;

2. разпоредени за изпълнение допълнителни задачи;

3. наличните сили за изпълнение на ППД, както и такива, придадени от други структури и звена във и извън МВР, предназначени за изпълнение на ППД чрез съвместни наряди;

4. възможностите за маневреност;

5. наличните средства за свръзка.

(3) Разпореждането за разстановката на силите и средствата за денонощието се отразява в ежедневна ведомост (образец приложение № 4).

(4) Придадените в помощ сили се преподчиняват, като се записват в ежедневните ведомости на приемащите и предаващите структури или звена.

(5) Ежедневните ведомости се утвърждават от длъжностните лица по ал. 1.

(6) Директорите на ОДМВР създават организация за ежедневно информиране на РУ за наличието на наряди на други структури или звена, изпълняващи ППД на обслужваната от тях територия.

Чл. 32. (1) Полицейските органи могат да бъдат назначавани в наряд за изпълнение на ППД в границите на един или няколко участъка за обслужване за една смяна.

(2) При изпълнение на ППД в границите на един или няколко участъка за обслужване се указват времето и редът за преместване от един участък на друг, като това се отразява в ежедневната ведомост.

Раздел II. Отчетност на патрулно-постовата дейност

Чл. 33. (1) Резултатите от работата на нарядите и полицейските органи, изпълняващи ППД, се отчитат за всяка смяна.

(2) Формите на отчетност на ППД са:

1. информационна карта за дейността на наряда (образец приложение № 5) с приложен доклад за установен факт и предприети действия (образец приложение № 6);

2. доклад за проверени ЛПИП (образец приложение № 7);

3. доклад за проверени лица и МПС (образец приложение № 8);

4. справка за дейността на структурата/звеното (образец приложение № 9);

5. справка за индивидуалната дейност на полицейските органи (образец приложение № 10).

Чл. 34. (1) Докладът за установен факт и предприети действия по чл. 33, ал. 2, т. 1 се предоставя на звената "Оперативен анализ" при ОДМВР.

(2) Справките по чл. 33, ал. 2, т. 2 и 3 се изготвят на основата на данните от информационна карта за дейността на нарядите и се обобщават ежедневно, ежемесечно, на шестмесечие и годишно във връзка с изготвянето на писмените анализи на ППД.

Чл. 35. (1) Информационната карта с приложения доклад за установен факт и взето отношение по чл. 33, ал. 2, т. 1 се изготвя от:

1. полицейския орган, назначен в наряд;

2. старшия на наряда, съставен от двама или повече полицейски органи.

(2) Справките по чл. 33, ал. 2, т. 2 и 3 се изготвят от полицейски инспектор или командир на отделение, а в звената, където няма предвидени/заети такива длъжности, дейността се възлага на друг служител.

Раздел III. Ръководство, контролиране и оценяване на патрулно-постовата дейност

Чл. 36. (1) Ръководството, контролирането и оценяването на ППД се осъществяват чрез даване на указания и извършване на проверки относно създадената организация, като предмет на същите са:

1. взетите решения, съответстващи на състоянието и динамиката на оперативната обстановка, изведените проблемни области, приоритетите и планираните дейности за оптимизация на работата;

2. изготвените указания за изпълнение на ППД за съответните участъци за обслужване, касаещи границите и особеностите им, уязвимите места, реда за изпълнение на дейността и служебното взаимодействие, както и специфичните задължения на нарядите;

3. взаимодействието с органи във и извън МВР и лицата, осъществяващи дейност по Закона за частната охранителна дейност;

4. целесъобразността на ежедневните разпореждания за разстановката на силите и средствата;

5. системността на контролната дейност, извършвана от съответните длъжностни лица, и взето отношение съобразно направените констатации;

6. състояние на професионалната квалификация, съответстваща на спецификата на дейността.

(2) Ръководството, контролирането и оценяването на ППД включват и даване на указания и извършване на проверки, свързани с изпълнението на ППД, отнасящо се до:

1. воденето на служебна документация по приложения № 1 - 11;

2. провежданите инструктажи и отводи;

3. непосредственото изпълнение на ППД;

4. спазването на разпоредбите за униформеното облекло и оборудване.

Чл. 37. Ръководството, контролирането и оценяването на ППД се осъществяват от длъжностни лица, в чиито длъжностни характеристики са предвидени правомощия по линия на "Охранителна полиция".

Чл. 38. (1) Проверка на създадената организация за изпълнение на ППД по чл. 36, ал. 1 се извършва на основание писмена заповед на директора на съответната структура или оправомощени от него длъжностни лица.

(2) Чрез заповедта по ал. 1 може да се разпорежда извършването на проверка и на изпълнението на ППД по чл. 36, ал. 2.

(3) За резултатите от извършената проверка по ал. 1 и 2 се докладва писмено, като се отразяват констатации, изводи, препоръки и срокове за отстраняване на пропуските.

(4) Редът за осъществяване на контрол, в т.ч. и извършване на проверки, свързани с изпълнението на ППД по чл. 36, ал. 2, се разпорежда със заповедта за организация на ППД почл. 27.

(5) В разпоредения ред по ал. 4 се определят длъжностните лица от РУ, ЗЖУ и други звена, щатно обособени към структурите по чл. 37 ЗМВР, осъществяващи проверките, и периодът за извършването им.

Чл. 39. В рамките на работната си смяна полицейските инспектори и командирите на отделения осъществяват проверка на непосредственото изпълнение на ППД.

Чл. 40. (1) Предмет на проверката на непосредственото изпълнение на ППД от нарядите е:

1. състав на наряда;

2. съответствие на местоположението на наряда с разпоредените участъци за обслужване;

3. познаване на особеностите на обслужваната територия и оперативната обстановка;

4. съответствие на осъществяваната към момента на проверката дейност и възложените на инструктажа задачи;

5. спазване на тактическите действия при прилагане на полицейски правомощия;

6. спазване на разпоредените униформено облекло, отличителни знаци, средства и оборудване за изпълнение на ППД;

7. водене на информационната карта на наряда.

(2) При проверка на непосредственото изпълнение на ППД длъжностните лица, които я извършват, се представят и легитимират със служебни карти, ако полицейските органи от състава на наряда не ги познават лично или не са придружавани от длъжностни лица, отговарящи за изпълнението на ППД в съответната структура/звено.

Чл. 41. Не се допуска проверката на непосредственото изпълнение на ППД да се осъществява чрез опити за отнемане на оръжие, помощни, защитни, технически и други средства, както и да се инсценират правонарушения или да се прилагат други нерегламентирани начини за проверка.

Чл. 42. (1) При констатиране на нарушение при изпълнението на ППД проверяващият дава указания и предприема мерки за отстраняването им.

(2) При невъзможност за отстраняване на констатирани пропуски и нарушения, свързани с непосредственото изпълнение на ППД и/или спазването на разпоредбите за униформеното облекло и оборудване, нарядите могат да бъдат снети от длъжностните лица, отговарящи за изпълнението на дейността, за което своевременно се докладва в ОДЦ/ОДЧ.

Чл. 43. (1) Датата, времето и анкетните данни на проверяващия се отразяват в информационната карта на наряда.

(2) Данните по ал. 1 и констатациите от проверката на непосредственото изпълнение на ППД се отразяват в книга (образец приложение № 11).

(3) Констатациите от извършените проверки на непосредственото изпълнение на ППД се докладват ежедневно на началниците на РУ, ЗЖУ и другите звена, щатно обособени към структурите по чл. 37 ЗМВР, които заверяват този факт с подписа си в книгата по ал. 2, като при необходимост дават конкретни разпореждания.

Чл. 44. (1) Оценяването на ППД се отнася до ефективността на организацията и изпълнението й за опазването на обществения ред и противодействието на престъпността.

(2) Оценяването на ППД се основава на следните критерии и показатели:

1. организация на ППД:

а) отстранени пропуски и слабости, констатирани при осъществено методическо ръководство, помощ и контрол;

б) ресурсното и кадрово обезпечаване;

в) целесъобразност на разработените участъци за обслужване;

г) продължителност на работните смени;

д) актуалност на уязвимите места;

е) ред за изпълнение на дейността;

ж) специфични задължения на нарядите;

з) разстановка на силите и средствата;

2. взаимодействието с органи във и извън МВР:

а) информационен обмен;

б) съвместна дейност;

3. състояние на контролната дейност:

а) системност;

б) конкретност на констатациите и препоръки;

в) взето отношение съобразно направените констатации;

4. състояние на професионалната квалификация:

а) познаване на нормативните актове, регламентиращи служебната дейност;

б) физическа подготовка;

в) полицейска лична защита;

г) стрелкова подготовка;

5. информационно обезпечаване на нарядите:

а) състояние на оперативната обстановка;

б) разпореждания за изпълнение на служебната дейност;

в) наличие и местонахождение на други наряди в обслужваната територия за съответната смяна;

г) възложени задачи на нарядите;

6. непосредственото изпълнение на ППД:

а) законосъобразност и етичност;

б) тактика на действие;

в) своевременност и ефективност при реагиране на сигнали за извършени престъпления и правонарушения;

г) подадени сигнали за извършени правонарушения;

д) подадена информация от значимост за полицейската дейност;

7. състояние на служебна документация:

а) наличие на разпоредената документация;

б) съответствие на документацията с разпоредените образци;

в) системност и правилност при водене на документацията.

 

Глава четвърта.
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПАТРУЛНО-ПОСТОВАТА ДЕЙНОСТ

Чл. 45. Нарядите са подчинени на длъжностните лица, които отговарят за изпълнението на ППД, и на дежурните в ОДЦ/ОДЧ.

Чл. 46. (1) Изпълнението на ППД се организира и осъществява чрез работни смени.

(2) В рамките на работните смени се извършват инструктаж, непосредственото изпълнение на дейността и отвод.

Чл. 47. Ползването на разпореденото време за хранене се съобразява с оперативната и метеорологичната обстановка, както и с особеностите на обслужваната територия, като се гарантира своевременно реагиране при необходимост.

Чл. 48. За изпълнение на задачите съставът на наряда се определя съобразно индивидуалните качества на полицейските органи, моментното им физическо състояние, нивото на професионална квалификация и опит.

Чл. 49. (1) Полицейските органи изпълняват ППД с разпоредените униформено облекло, отличителни знаци и оборудване, включващо задължително:

1. оръжие (пистолет) и боеприпаси;

2. помощни средства (белезници и палка);

3. средства за свръзка.

(2) Полицейските органи се оборудват допълнително с друго оръжие, помощни, защитни, технически и други средства, съответстващи на спецификата на задачите.

(3) Разпоредените униформено облекло, отличителни знаци, средства и оборудване за изпълнение на ППД се предоставят служебно.

(4) Не се разрешава изпълнение на ППД с униформено облекло, отличителни знаци, средства и оборудване, които не са служебно разпоредени и предоставени за ползване.

Чл. 50. (1) За изпълнение на ППД на всеки наряд се провеждат инструктаж и отвод.

(2) Инструктажът и отводът на нарядите се провеждат ежедневно (за всяка смяна) и периодично.

(3) За провеждане на инструктаж и отвод се обособява служебно помещение, оборудвано със:

1. карта (схема) на обслужваната територия, обозначена с определените постове, маршрути и патрулни участъци;

2. образци от служебни документи, използвани от полицейските наряди, и други нагледни пособия, необходими за изпълнение на ППД.

(4) При служебна необходимост на нарядите, изпълняващи ППД, инструктаж и отвод може да се провеждат на място, извън помещението по ал. 3.

(5) Полицейските органи от нарядите, изпълняващи ППД в отдалечени райони/обекти, се инструктират периодично най-малко два пъти в месеца, като по необходимост им се дават и указания по телефон или друго средство за свръзка от инструктиращия или дежурния в ОДЦ/ОДЧ.

(6) Общата продължителност на ежедневните инструктаж и отвод не може да надвишава 30 минути.

Чл. 51. (1) Ежедневен инструктаж и отвод на нарядите се извършва от полицейски инспектор или командир на отделение от съответното звено на смяна за изпълнение на ППД съгласно утвърдения график по чл. 30, ал. 1.

(2) В звената, където няма предвидени/заети длъжности по ал. 1, лицата по чл. 26, ал. 1 и 2или оправомощени от тях други длъжностни лица чрез писмена заповед поименно възлагат провеждането на инструктаж и отвод на дежурни в ОДЦ/ОДЧ или други служители.

Чл. 52. Непосредствено преди провеждането на ежедневен инструктаж длъжностните лица, определени да го извършат:

1. се запознават с оперативната обстановка;

2. изготвят поименно разпределение на полицейските органи съгласно даденото разпореждане по чл. 31 за разстановката на силите и средствата за денонощието, което отразяват в ежедневната ведомост;

3. проверяват наличността на полицейските органи, определени за изпълнение на ППД, униформеното им облекло и оборудване, като се информират за здравословното им състояние и готовността им за работа;

4. дават указания за отстраняване на констатирани пропуски.

Чл. 53. В рамките на инструктажа инструктиращият:

1. информира полицейските органи за по-характерните правонарушения през денонощието, в т.ч. издирваните лица и МПС, както и други данни, имащи отношение към състоянието на оперативната обстановка;

2. запознава полицейските органи с разпореждането за разстановката на силите и средствата за денонощието и поименното им разпределение по видове наряди;

3. информира за наличието и местонахождението на други наряди в обслужваната територия за съответната смяна;

4. възлага конкретни задачи на нарядите, като при необходимост указва и часови графици за покриване на установъчните пунктове, разпоредени в указанията по чл. 29;

5. определя старшите на нарядите;

6. предоставя разпоредените документи за изпълнение на служебната дейност.

Чл. 54. Инструктиращият и инструктираните се подписват за проведения инструктаж в ежедневната ведомост, като инструктиращият се подписва и в информационната карта на наряда.

Чл. 55. След приключване на инструктажа нарядите пристъпват към непосредствено изпълнение на ППД на територията на разпоредените им участъци за обслужване, като:

1. докладват в ОДЦ/ОДЧ, че се намират в техните граници;

2. извършват първоначален обход на обслужваните обект или територия.

Чл. 56. (1) При изпълнение на ППД нарядите осъществяват превенция на правонарушенията чрез видимо присъствие в обслужваната територия за лесна и навременна комуникация с гражданите с цел съдействие и реагиране при необходимост.

(2) На установъчните пунктове, разпоредени в указанията по чл. 29, ППД се изпълнява извън служебните помещения и МПС, като полицейските органи извършват и обход пеша в рамките на указаните за пункта граници за изпълнение на конкретни задачи. Изключения се допускат при неблагоприятни метеорологични условия или при изпълнение на конкретна задача.

Чл. 57. (1) При обхождане на участъците за обслужване нарядите избират най-подходящите места за придвижване, които им осигуряват възможност за максимална видимост на обслужваната територия и лична безопасност.

(2) При обхождане на участъците за обслужване нарядите със служебни превозни средства осъществяват периодичен контакт с другите видове наряди, изпълняващи ППД в границите на същите, като взаимно се информират за състоянието на оперативната обстановка.

(3) Скоростта на придвижване на нарядите със служебни превозни средства се съобразява с възможностите за наблюдение на обслужвания участък и намиращите се в него обекти и своевременна реакция при сигнали за извършени правонарушения или при друга служебна необходимост.

Чл. 58. (1) Когато в състава на нарядите са включени служебни кучета, същите се водят от водачите си на повод и с поставен намордник, като дължината на повода се преценява така, че да позволява контрол над поведението на кучето.

(2) При изпълнение на специфични задачи и по преценка на водача служебното куче може да бъде без намордник и/или повод.

Чл. 59. (1) Нарядите своевременно докладват в ОДЦ/ОДЧ за:

1. всяко изменение в оперативната обстановка, извършено правонарушение и прилагано полицейско правомощие;

2. констатирани причини и условия, обуславящи рискове за живота и здравето на гражданите, като по възможност на място предприемат мерки за отстраняването им.

(2) При необходимост и по преценка на нарядите същите извършват справки чрез ОДЦ/ОДЧ за лица и превозни средства.

(3) Нарядите своевременно докладват в ОДЦ/ОДЧ и за взетото отношение в случаите по ал. 1.

Чл. 60. При изпълнение на ППД полицейските органи от състава на нарядите:

1. не напускат границите на разпоредените им за обслужване участъци без съгласуване и разпореждане на длъжностните лица, отговарящи за изпълнението на ППД, и дежурните в ОДЦ/ОДЧ;

2. спазват разпоредения ред за осъществяване на взаимодействие и радиообмен с ОДЦ/ОДЧ и други наряди, като не допускат комуникация без служебна необходимост;

3. не допускат в служебните помещения и превозните средства лица и товари, в т.ч. и превозването на такива, когато това не е свързано с изпълнение на служебните им задължения.

Чл. 61. (1) При приключване на непосредственото изпълнение на ППД или за извършена смяна нарядите докладват на дежурния в ОДЦ/ОДЧ и само след негово разпореждане могат да напуснат разпоредените им за обслужване участъци.

(2) В случаите по ал. 1, когато смяната на наряда не се осъществи в определеното време, нарядът, който трябва да бъде сменен, докладва на дежурния в ОДЦ/ОДЧ и само след негово разпореждане може да напусне обслужвания участък.

Чл. 62. (1) Смяната на полицейските наряди приключва с отвод.

(2) В рамките на отвода старшият или друг от състава на наряда докладва:

1. резултатите от изпълнение на ППД, като предоставя попълнена информационна карта на наряда ведно с нейното приложение, която се заверява с подпис на провеждащото отвода длъжностно лице;

2. изготвените докладни записки и други документи, свързани с изпълнение на служебната дейност;

3. наличието и състоянието на предоставените средства за изпълнение на ППД.

(3) Полицейските органи от нарядите, изпълняващи ППД в отдалечени райони/обекти, не се явяват на отвод, като докладват за резултатите от дейността си по телефон или друго средство за свръзка.

(4) Полицейските органи от нарядите, изпълняващи ППД в отдалечени райони/обекти, предоставят информационните карти по чл. 33, ал. 2, т. 1 и изготвените докладни записки и други документи, свързани с изпълнение на служебната дейност, в рамките на инструктажите по чл. 50, ал. 5.

 

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на тази инструкция:

1. "Взаимодействие" е съгласуване по цел, време и място на дейността на всички сили, изпълняващи ППД.

2. "Инструктаж и отвод" са основни организационни форми за проверка на наличността и готовността на състава на нарядите за изпълнение на ППД и тяхното информационно обезпечаване.

3. "Контролиране и оценяване" са управленски функции, насочени към установяване на състоянието на организацията и изпълнението на ППД относно нейната законосъобразност и ефективност.

4. "Маневреност" е организирано и целесъобразно пренасочване и съсредоточаване на нарядите с оглед своевременно и ефективно реагиране при възникнали изменения в оперативната обстановка.

5. "Отчетност" е дейност за събиране, обобщаване и систематизиране на информация за дейността на полицейските наряди, звена и структури, изпълняващи ППД.

6. "Разстановка на сили и средства" е разпределение на наличните наряди по време и място, отчитайки възложените общи и специфични задачи за изпълнение, произтичащи от състоянието на оперативната обстановка.

7. "Тактика на действие" е съвкупност от методи и правила, свързани с анализ на обстановката, оценка на опасностите и степента на риска за възможни заплахи и нападения и избор на подходящи способи и начини за тяхното неутрализиране, с цел ефективно и законосъобразно прилагане на полицейски правомощия.

 

Заключителни разпоредби

§ 2. Инструкцията се издава на основание чл. 14, ал. 3 във връзка с ал. 2, т. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи и отменя Инструкция № Із-633 от 2013 г. за патрулно-постова дейност (ДВ, бр. 34 от 2013 г.).

§ 3. Изпълнението на инструкцията се възлага на ръководителите на структурите по чл. 37 ЗМВР.

§ 4. Контролът по изпълнението на инструкцията се възлага на главния секретар на МВР.

 

Приложение № 1 към чл. 27


 


......................................................................................................................................................................................................................................................................................

(наименование на структура/звено)

 

 

Рег. № .................... Екз. № ..........

.................................. 20 ............ г.

 

З А П О В Е Д

 

Относно: организация на патрулно-постовата дейност (ППД)

1. Обособяване на участъци за обслужване на територията.

 

№ по ред

Участък

Вид наряд

Местонахождение и граници

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

 

2. Определяне на видовете наряди.

3. Ред за взаимодействие на нарядите с други полицейски органи.

4. Ред за взаимодействие със звена за охрана на други ведомства, частни охранителни фирми, звена за самоохрана.

5. Организация на радиообмена за осъществяване на комуникация между нарядите, ОДЦ/ОДЧ и други сили.

6. Ред за провеждане на инструктаж и отвод.

7. Ред за осъществяване на контрол на изпълнението на ППД.

8. Материално-техническото осигуряване на ППД.

 

Директор/началник на ......................................................

(име, фамилия и подпис)

 

 

Приложение № 2 към чл. 29, ал. 1


 


......................................................................................................................................................................................................................................................................................

(наименование на структура/звено)

 

 

Рег. № .................... Екз. № ..........

 

.................................. 20 ............ г.

 

 

Утвърждавам:

 

Директор/началник на .................................................................................................

 

.................................................................................................................

 

(име, фамилия и подпис)

 

 

У К А З А Н И Е

 

Относно: изпълнение на ППД на ..........................................................................................................................................................................................................................................................

(участък за обслужване на територията)

1. Граници на обслужване.

2. Особености на обслужваната територия (стратегически и особено важни обекти, държавни учреждения и ведомства, дипломатически представителства, банки и финансови институции, учебни заведения и места с интензивно присъствие на деца, медицински заведения и други значими обекти).

3. Уязвими места и сборища с присъствие на лица, представляващи интерес за полицията.

4. Адреси на приемните на ПИ, МлПИ и инспекторите ДПС.

5. Маршрут на движение.

6. Ред за изпълнение на ППД (установъчни пунктове с определени граници за изпълнение на конкретни задачи и смяна на нарядите).

7. Специфични задължения на нарядите.

8. Ред за служебно взаимодействие.

9. Ред за осъществяване на радиообмена и други начини за свръзка между нарядите с ОДЦ/ОДЧ и други сили.

 

Предлага: ...........................................

.............................................................

(име, фамилия, длъжност и подпис)

 

 

Приложение № 3 към чл. 30, ал. 1


 


......................................................................................................................................................................................................................................................................................

(наименование на структура/звено)

 

 

Рег. № .................... Екз. № ..........

 

.................................. 20 ............ г.

 

 

Утвърждавам:

 

Директор/началник на .................................................................................................

 

.................................................................................................................

 

(име, фамилия и подпис)

 

 

СЕДМИЧЕН/МЕСЕЧЕН/ТРИМЕСЕЧЕН ГРАФИК

за определяне на полицейските органи, деня и времето за

непосредственото изпълнение на ППД

.....................................................................................................................

(структура/звено)

за периода от ..................... 20 ..... г. до ..................... 20 ..... г.

 

 

Име, презиме, фамилия и длъжност

Дата, час

Дата, час

Дата, час

Дата, час

Дата, час

Дата, час

Дата, час

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предлага: ...........................................

.............................................................

(име, фамилия, длъжност и подпис)

 

 

Приложение № 4 към чл. 31, ал. 3


 

 


 

Утвърждавам:

 

Директор/началник на .................................................................................................

 

.................................................................................................................

 

(име, фамилия и подпис)

 

 

ЕЖЕДНЕВНА ВЕДОМОСТ

за разстановка на силите и средствата за .................... 20 ..... г. от ....... ч. до ........ ч.

 

I. Брой на полицейски органи от структура/звено - .............

II. Разход:

 

1.1. В годишен отпуск:

1.2. В отпуск по болест:

1.3. Друг разход:

..........................................................................................

..........................................................................................

.....................................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

.....................................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

.....................................................................................................

(име, презиме, фамилия и длъжност)

(име, презиме, фамилия и длъжност)

(име, презиме, фамилия и длъжност)

 

2. Общо разход: ............. бр.

3. Състав за изпълнение на ППД: .............. бр.

III. Разстановка на силите и средствата за изпълнение на ППД:

 

Състав на нарядите:

Видове

Участъци за

Време за

Подпис на

Забележка

 

име, презиме, фамилия и длъжност

наряди

обслужване

изпълнение на ППД

инструктирания

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготвил:

Провел инструктажа:

..............................................

...............................................

(име, фамилия и длъжност)

(име, фамилия и длъжност)

 

 

 

Приложение № 5 към чл. 33, ал. 2, т. 1


 

ОСЪЩЕСТВЕН КОНТРОЛ

 

ИНФОРМАЦИОННА КАРТА НА НАРЯДА

№ A 00000001

 

 

 

Състав на наряда:

..........................................................................................................................

 

Дата ............................... 20 ...... г.

1. .........................................................................................................................

..........................................................................................................................

 

 

(име, фамилия и длъжност на старшия на наряда)

..........................................................................................................................

 

Смяна: от ............... ч. до ............. ч.

2. .........................................................................................................................

..........................................................................................................................

 

Служебно МПС рег. №:

(име, фамилия и длъжност на водача на сл. МПС)

..........................................................................................................................

 

..............................................................................................

3. .........................................................................................................................

..........................................................................................................................

 

 

(име, фамилия и длъжност)

..........................................................................................................................

 

Участък за обслужване:

4. .........................................................................................................................

..........................................................................................................................

 

..............................................................................................

(име, фамилия и длъжност)

..........................................................................................................................

 

Провел инструктажа:

Провел отвода:

..........................................................................................................................

 

.............................................................................................

.................................................................................................................................

..........................................................................................................................

 

(име, фамилия, длъжност, подпис)

(име, фамилия, длъжност, подпис)

 

 

 

 

 

ХАРАКТЕРНИ СЛУЧАИ

 

ИНФОРМАЦИОННО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ/РАЗПОРЕДЕНИ ЗАДАЧИ

..............................................................................................................

 

.......................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................

 

.......................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................

 

.......................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................

 

.......................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................

 

.......................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................

 

.......................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................

 

.......................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................

 

.......................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................

 

.......................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................

 

.......................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................

 

.......................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................

 

.......................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................

 

.......................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................

 

.......................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................

 

.......................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................

 

.......................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................

 

.......................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................

 

.......................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................

 

.......................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................

 

стр. 1

стр. 4

 

В ИНФОРМАЦИОННАТА КАРТА НЕ СЕ ПОПЪЛВАТ ЛИЧНИ ДАННИ НА ЛИЦА!

 

 

 

 

 

 

Брой

Забележка

 

 

 

Брой

Забележка

Реагиране на сигнали

за нарушения на общ. ред

 

 

 

Оказани съдействия

Общо оказано съдействие

 

 

 

за извършени престъпления

 

 

 

 

на ПИ и Мл. ПИ от ТП

 

 

 

за нарушения на нощната тишина

 

 

 

 

на други звена/структури на МВР

 

 

 

за домашно насилие

 

 

 

 

на органи на съд. власт

 

 

 

от СОТ

 

 

 

 

на общ. адм. и държавни органи

 

 

 

други

 

 

 

 

на жертви на домашно насилие

 

 

 

Участие в разкриване и разследване на престъпления

 

 

 

 

други

 

 

 

Съставени протоколи за предупреждение

 

 

 

Проверки в помещения

 

 

Издадени писмени разпореждания

 

 

 

Осъществен контрол за ползване на общоопасни средства

 

 

 

Задържани лица

т. 1 - при наличие на данни за извършено престъпление

 

 

 

Контрол на охр. дейност, извършена от физически и юридически лица

Общо проверени обекти

 

 

 

т. 2 - след предупреждение пречи на полицейски орган да изпълнява задълженията си

 

 

 

 

Охранявани от ЧОФ

 

 

 

т. 3 - показва тежки психически отклонения

 

 

 

 

Охранявани от звена за самоохрана

 

 

 

 

т. 4 - малолетни нарушители, напуснали домовете за настаняване

 

 

 

Запазени местопроизшествия

 

 

 

т. 5 - при невъзможност за установяване на самоличност

 

 

 

Запазени ПТП - леки

 

 

 

т. 6 - отклонили се от местата за изтърпяване на наказание

 

 

 

Запазени ПТП - тежки

 

 

 

 

т. 7 - обявени за международно издирване

 

 

 

 

по чл. 218б НК

 

 

 

по УБДХ

 

 

 

 

ЗМВР и ПУДЗМВР

 

 

 

по ЗООРПСМ

 

 

 

 

ЗБЛД, ЗЧРБ

 

 

 

по НПК

 

 

 

 

ЗГР

 

 

Принудително доведени лица

обявени за издирване

 

 

 

Административно - наказателна дейност

ЗОБВВПИ

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗЧОД

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗООРПСМ

 

 

Осъществен конвой

Общо конвоирани лица

 

 

 

 

УБДХ

 

 

 

Общо участвали служители

 

 

 

 

ЗДвП

 

 

Съпроводени малолетни и непълнолетни лица

Общ брой съпроводени лица

 

 

 

 

- алкохол до 1,2

 

 

 

Общо участвали служители

 

 

 

 

- алкохол над 1,2

 

 

 

Проверки за установяване на самоличност

 

 

 

 

- без СУМС

 

 

 

Явно наблюдение на ЛПИП

брой изготвени доклади

 

 

 

 

Наредби на общината

 

 

 

брой проверени ЛПИП/проститутки

 

 

 

 

Фишове по ЗДвП

 

 

 

Изготвени доклади за установени факти и предприето действие

 

 

 

 

Други

 

 

Общо проверени ППС

 

 

 

Участие в СПО

Общ брой проведени СПО

 

 

Издирени МПС

 

 

 

 

Човеко/часа

 

 

Издирени рег. табели

 

 

 

Охранявани масови мероприятия

Общ брой мероприятия

 

 

ХИТ по ШИС

 

 

 

 

Протестни

 

 

Проверки на превозни средства и на вещите, превозвани в него, и изготвени протоколи

 

 

 

 

Държавни и правителствени

 

 

Установени ППС и вещи, предмет и/или обект на престъпление

 

 

 

 

Други

 

 

Установени незаконно пребиваващи чужденци

 

 

 

 

Човеко/часа

 

 

 

стр. 2

 

стр. 3

 

 

 

 

Приложение № 6 към чл. 33, ал. 2, т. 1


 

ДОКЛАД ЗА УСТАНОВЕН ФАКТ И ПРЕДПРИЕТО/И ДЕЙСТВИЕ/Я

 

 

Кога?

Дата

Час

 

Къде?

Община:

Град/село

Ж.к./ул., № на път

Място

Бл. №/№ на км.

Вх., ет., ап.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кой?

ППС

Вид:

Рег. №

Марка:

Модел:

Цвят:

VIN:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лица

Име

Презиме

Фамилия

ЕГН/ЛНЧ/дата на раждане

Гражданство

Пол:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Какво?

Деяние/действие:

Административно нарушение

Престъпление:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взето отношение

Акт/фиш

 

 

 

 

Установяване

 

 

 

 

Проверка

 

 

 

 

Задържане/отвеждане

 

 

 

 

Използване на сила

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Друго

 

 

 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ НА СЛУЧАЯ

Кога?, Къде?, Кой?, Какво?, Как?, Защо?

Винаги започвайте с ден, месец, година. Отбелязвайте днес или вчера. Използвайте около/между, ако не е известно точното време. Имената на общини, населени места, места, както и фамилиите изписвайте с главни букви. Използвайте официалните наименования. Разделяйте текста в параграфи. Обяснявайте абревиатурите при първото им използване. Използвайте къси изречения и минало време. Включвайте само основната информация - дата, час, място, замесени лица и превозни средства, какво се е случило, как, защо, предприети действия, резултати. За предпочитане е да използвате следните фрази и думи - наруши(ха), извърши(ха), беше (бяха) намерен(и), докладван, информиран, разследването започна със и т.н.

 

 

 

Име

Фамилия

Дата, час

Подпис

1. служител:

 

 

 

 

2. служител:

 

 

 

 

3. служител:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 7 към чл. 33, ал. 2, т. 2


 

ДОКЛАД ЗА ПРОВЕРЕНИ ЛПИП

 

 

Дата

Час

Община:

Град/село

Ж.к./ул., № на път

Място

Бл. №/№ на км. вх., ет., ап.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Име

Презиме

Фамилия

ЕГН/ЛНЧ/дата на раждане

Прякор:

Забележка

 

 

 

 

 

 

живущ гр. (с.)

област

ж.к. (ул.)

бл./№

вх., ет., ап.

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Описание (ръст, телосложение, лице, очи, уста, зъби, брада, коса и др.)

Ръст ............ см; телосложение: атлет, дребен, набит, едър, пълен, слаб, нормално телосложение;

Стойка: изправен, прегърбен, строен;

Очи - цвят: зелени, сини, пъстри, сиви, кафяви, черни; особеност: нормални, дръпнати, изпъкнали, кривоглед, други: ..................................................................................................................................................................

Нос: орлов, чип, голям, малък, месест, раздвоен връх, правилен: .............................................................................................................................................................................................................................

Коса - цвят: бяла, руса, рижа, кафява, черна, прошарена; особености: къса, дълга, боядисана, бръсната; плешивост: теменна, челна, пълна, къдрава, права, други: .................................................................

Лице - цвят: бледо, бяло, светло, мургаво, румено, червендалесто; форма: дребно, кръгло, овално, продълговато, пълно, слабо; особености: издадена челюст, други: .....................................................................

Особености на брадичката, вежди, устни, зъби и уши: ..........................................................................................................................................................................................................................................

Особености на говор и походка: ..............................................................................................................................................................................................................................................................

Белези: родилен, от нараняване, от изгаряне, бенка, разположение, описание ......................................................................................................................................................................................................................................

Татуировки - разположение: ...............................................................................................................................................................................................................................................................

Описание: .............................................................................................................................................................................................................................................................................

МПС: ..................................................................................................................................................................................................................................................................................

(марка, модел, цвят, регистрационен номер)

Основание за проверката, вещи: ............................................................................................................................................................................................................................................................

Предприети мерки: ......................................................................................................................................................................................................................................................................

 

СЪПЪТСТВАЩИ ЛИЦА

 

 

Име

Презиме

Фамилия

ЕГН/ЛНЧ/дата на раждане

Прякор:

Забележка

 

 

 

 

 

 

живущ гр. (с.)

област

ж.к. (ул.)

бл./№

вх., ет., ап.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание (ръст, телосложение, лице, очи, уста, зъби, брада, коса и др.)

Ръст ............ см; телосложение: атлет, дребен, набит, едър, пълен, слаб, нормално телосложение;

Стойка: изправен, прегърбен, строен;

Очи - цвят: зелени, сини, пъстри, сиви, кафяви, черни; особеност: нормални, дръпнати, изпъкнали, кривоглед, други: ........................................................................................................................................................

Нос: орлов, чип, голям, малък, месест, раздвоен връх, правилен: ..............................................................................................................................................................................................................................

Коса - цвят: бяла, руса, рижа, кафява, черна, прошарена; особености: къса, дълга, боядисана, бръсната; плешивост: теменна, челна, пълна, къдрава, права, други: ................................................................

Лице - цвят: бледо, бяло, светло, мургаво, румено, червендалесто; форма: дребно, кръгло, овално, продълговато, пълно, слабо; особености: издадена челюст, други: ....................................................................

Особености на брадичката, вежди, устни, зъби и уши: ........................................................................................................................................................................................................................................

Особености на говор и походка: .............................................................................................................................................................................................................................................................

Белези: родилен, от нараняване, от изгаряне, бенка, разположение, описание ....................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................

Татуировки - разположение: ..............................................................................................................................................................................................................................................................

Описание: .............................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Име

Презиме

Фамилия

ЕГН/ЛНЧ/дата на раждане

Прякор:

Забележка

 

 

 

 

 

 

живущ гр. (с.)

област

ж.к. (ул.)

бл./№

вх., ет., ап.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание (ръст, телосложение, лице, очи, уста, зъби, брада, коса и др.)

Ръст ............ см; телосложение: атлет, дребен, набит, едър, пълен, слаб, нормално телосложение;

Стойка: изправен, прегърбен, строен;

Очи - цвят: зелени, сини, пъстри, сиви, кафяви, черни; особеност: нормални, дръпнати, изпъкнали, кривоглед, други: .........................................................................................................................................................

Нос: орлов, чип, голям, малък, месест, раздвоен връх, правилен: ...............................................................................................................................................................................................................................

Коса - цвят: бяла, руса, рижа, кафява, черна, прошарена; особености: къса, дълга, боядисана, бръсната; плешивост: теменна, челна, пълна, къдрава, права, други: ................................................................

Лице - цвят: бледо, бяло, светло, мургаво, румено, червендалесто; форма: дребно, кръгло, овално, продълговато, пълно, слабо; особености: издадена челюст, други: ....................................................................

Особености на брадичката, вежди, устни, зъби и уши: .........................................................................................................................................................................................................................................

Особености на говор и походка: ..............................................................................................................................................................................................................................................................

Белези: родилен, от нараняване, от изгаряне, бенка, разположение, описание .....................................................................................................................................................................................................................................

Татуировки - разположение: ...............................................................................................................................................................................................................................................................

Описание: .............................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

Име

Фамилия

Стр. звено

Дата

Подпис

1. служител:

 

 

 

 

 

2. служител:

 

 

 

 

 

3. служител:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 8 към чл. 33, ал. 2, т. 3


 

ДОКЛАД ЗА ПРОВЕРЕНИ ЛИЦА И МПС

 

Дата

Час

Община:

Град/село

Ж.к./ул.,

Място

Бл. №/№

 

 

 

 

№ на път

 

на км. вх.,

 

 

 

 

 

 

ет., ап.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид:

Рег. №

Марка:

Модел:

Цвят:

VIN:

 

 

 

 

 

 

Име

Презиме

Фамилия

ЕГН/ЛНЧ/дата

Справка:

Забележка

 

 

 

на раждане

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взето отношение:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата

Час

Община:

Град/село

Ж.к./ул.,

Място

Бл. №/№

 

 

 

 

№ на път

 

на км. вх.,

 

 

 

 

 

 

ет., ап.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид:

Рег. №

Марка:

Модел:

Цвят:

VIN:

 

 

 

 

 

 

Име

Презиме

Фамилия

ЕГН/ЛНЧ/дата

Справка:

Забележка

 

 

 

на раждане

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взето отношение:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата

Час

Община:

Град/село

Ж.к./ул.,

Място

Бл. №/№

 

 

 

 

№ на път

 

на км. вх.,

 

 

 

 

 

 

ет., ап.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид:

Рег. №

Марка:

Модел:

Цвят:

VIN:

 

 

 

 

 

 

Име

Презиме

Фамилия

ЕГН/ЛНЧ/дата

Справка:

Забележка

 

 

 

на раждане

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взето отношение:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Име

Фамилия

Стр. звено

Дата

Подпис

1. служител:

 

 

 

 

 

2. служител:

 

 

 

 

 

3.служител:

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 9 към чл. 33, ал. 2, т. 4


 

СПРАВКА

за дейността на ..................................................... за ............................................................................. г.


 

(структура/звено)

 

(смяна, месец, отчетен период)

 

 

 

Брой

Забележка

 

 

 

Брой

Забележка

Реагиране на

за нарушения на

 

 

 

Оказани

Общо оказано съдействие

 

 

сигнали

общ. ред

 

 

 

съдействия

 

 

 

 

за извършени

 

 

 

 

на ПИ и Мл. ПИ от ТП

 

 

 

престъпления

 

 

 

 

 

 

 

 

за нарушения на

 

 

 

 

на други звена/структури на МВР

 

 

 

нощната тишина

 

 

 

 

 

 

 

 

за домашно

 

 

 

 

на органи на съд. власт

 

 

 

насилие

 

 

 

 

 

 

 

 

от СОТ

 

 

 

 

на общ. адм. и държавни органи

 

 

 

други

 

 

 

 

на жертви на домашно насилие

 

 

 

Участие в разкриване и

 

 

 

 

други

 

 

разследване на престъпления

 

 

 

 

 

 

 

 

Съставени протоколи за

 

 

 

Проверки в помещения

 

 

предупреждение

 

 

 

 

 

 

Издадени писмени

 

 

 

Осъществен контрол за ползване на

 

 

разпореждания

 

 

 

общоопасни средства

 

 

 

Задържани

т. 1 - при наличие на

 

 

 

Контрол на

Общо проверени обекти

 

 

лица

данни за

 

 

 

охранителна

 

 

 

 

извършено

 

 

 

дейност,

 

 

 

 

престъпление

 

 

 

извършена

 

 

 

 

т. 2 - след

 

 

 

от

Охранявани от ЧОФ

 

 

 

предупреждение

 

 

 

физически

 

 

 

 

пречи на

 

 

 

и

 

 

 

 

полицейски орган

 

 

 

юридически

 

 

 

 

да изпълнява

 

 

 

лица

 

 

 

 

задълженията си

 

 

 

 

 

 

 

 

т. 3 - показва тежки

 

 

 

 

Охранявани от звена за

 

 

 

психически

 

 

 

 

самоохрана

 

 

 

отклонения

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т. 4 - малолетни

 

 

 

Запазени местопроизшествия

 

 

 

нарушители,

 

 

 

 

 

 

 

напуснали

 

 

 

 

 

 

 

домовете за

 

 

 

 

 

 

 

настаняване

 

 

 

 

 

 

 

т. 5 - при

 

 

 

Запазени ПТП - леки

 

 

 

невъзможност за

 

 

 

 

 

 

 

установяване на

 

 

 

 

 

 

 

самоличност

 

 

 

 

 

 

 

т. 6 - отклонили се от

 

 

 

Запазени ПТП - тежки

 

 

 

местата за

 

 

 

 

 

 

 

изтърпяване на

 

 

 

 

 

 

 

наказание

 

 

 

 

 

 

 

 

т. 7 - обявени за

 

 

 

 

по чл. 218б НК

 

 

 

международно

 

 

 

 

 

 

 

 

издирване

 

 

 

 

 

 

 

 

по УБДХ

 

 

 

 

ЗМВР и ПУДМВР

 

 

 

по ЗООРПСМ

 

 

 

 

ЗБЛД, ЗЧРБ

 

 

 

по НПК

 

 

 

 

ЗГР

 

 

Принудително

обявени за

 

 

 

Административно-

ЗОБВВПИ

 

 

доведени

издирване

 

 

 

наказателна

 

 

 

лица

 

 

 

 

дейност

 

 

 

Осъществен

Общо конвоирани

 

 

 

 

ЗЧОД

 

 

конвой

лица

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо участвали

 

 

 

 

ЗООРПСМ

 

 

 

служители

 

 

 

 

 

 

 

Съпроводени

Общ брой

 

 

 

 

УБДХ

 

 

малолетни и

съпроводени лица

 

 

 

 

ЗДвП

 

 

непълнолетни

Общо участвали

 

 

 

 

- алкохол до 1,2

 

 

лица

служители

 

 

 

 

- алкохол над 1,2

 

 

 

Проверки за установяване на

 

 

 

 

- без СУМС

 

 

самоличност

 

 

 

 

 

 

 

 

Явно

брой изготвени

 

 

 

 

Наредби на

 

 

наблюдение

доклади

 

 

 

 

общината

 

 

на ЛПИП

брой проверени

 

 

 

 

Фишове по ЗДвП

 

 

 

ЛПИП/проститутки

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготвени доклади за

 

 

 

 

Други

 

 

установени факти и предприето

 

 

 

 

 

 

 

действие

 

 

 

 

 

 

 

Общо проверени ППС

 

 

 

Участие в СПО

Общ брой

 

 

 

 

 

 

 

проведени СПО

 

 

Издирени МПС

 

 

 

 

Човеко/часа

 

 

Издирени рег. табели

 

 

 

Охранявани масови

Общ брой

 

 

 

 

 

 

мероприятия

мероприятия

 

 

ХИТ по ШИС

 

 

 

 

Протестни

 

 

Проверки на превозни средства и

 

 

 

 

Държавни и

 

 

на вещите, превозвани в него, и изготвени

 

 

 

 

правителствени

 

 

протоколи

 

 

 

 

 

 

 

Установени ППС и вещи, предмет

 

 

 

 

Други

 

 

и/или обект на престъпление

 

 

 

 

 

 

 

Установени незаконно

 

 

 

 

Човеко/часа

 

 

пребиваващи

 

 

 

 

 

 

 

чужденци

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 10 към чл. 33, ал. 2, т. 5


 

СПРАВКА

за индивидуалната дейност на ................................................... за ....................................................... г.

 

(име, фамилия, длъжност)

(смяна, месец, шестмесечие, година)

 

 

 

Показатели

Брой (смяна)

Общо

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реагиране на сигнали

за нарушения на обществения ред

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за извършени престъпления

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за нарушения на нощната тишина

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за домашно насилие

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за нарушение на наредби на общината

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

от СОТ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

други

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в разкриване и разследване на престъпления

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Съставени протоколи за предупреждение по чл. 65 ЗМВР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Издадени писмени разпореждания по чл. 64 ЗМВР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задържани лица

т. 1 - при наличие на данни за извършено престъпление

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т. 2 - след предупреждение пречи на полицейски орган да изпълнява задълженията си

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т. 3 - показва тежки психически отклонения

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т. 4 - малолетни нарушители, напуснали домовете за настаняване

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т. 5 - при невъзможност за установяване на самоличност

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т. 6 - отклонили се от местата за изтърпяване на наказание

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т. 7 - обявени за международно издирване

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по УБДХ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по ЗООРПСМ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по друг законен повод

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принудително доведени лица в РУП

по НПК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обявени за издирване

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осъществен конвой

Общо конвоирани лица

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо участвали служители

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Съпроводени малолетни и непълн. лица

Общ брой съпроводени лица

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо участвали служители

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверки за установяване на самоличност

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Явно наблюдение на ЛПИП

брой изготвени доклади

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

брой проверени ЛПИП/проститутки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготвени доклади за установени факти и предприето действие

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо проверени ППС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Издирени МПС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Издирени регистрационни табели

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХИТ по ШИС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверки на превозни средства и на вещите, превозвани в него, и изготвени протоколи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Установени ППС и вещи, предмет и/или обект на престъпление

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Установени незаконно пребиваващи чужденци

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оказани съдействия

Общо оказано съдействие

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на ПИ и Мл. ПИ от ТП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на други звена/структури на МВР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на органи на съд. власт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на общ. адм. и държавни органи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на физически и юридически лица

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на жертви на домашно насилие

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

други

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверки в помещения

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осъществен контрол за ползване на общоопасни средства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрол на охр.

Общо проверени обекти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дейност, извършена от

Охранявани от ЧОФ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

физ. и юрид. лица

Охранявани от звена за самоохрана

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запазени местопроизшествия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запазени ПТП - леки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запазени ПТП - тежки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Административно-

по чл. 218б НК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

наказателна дейност

ЗМВР и ПУДМВР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗБЛД, ЗЧРБ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗГР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗОБВВПИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗЧОД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗООРПСМ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УБДХ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗДвП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- алкохол до 1,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- алкохол над 1,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- без СУМС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наредби на общината

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фишове по ЗДвП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Други

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в

Общ брой проведени СПО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

специализирани полицейски операции

Човеко/часа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Охранявани масови

Общ брой мероприятия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мероприятия

Протестни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Държавни и правителствени

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Други

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Човеко/часа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 11 към чл. 43, ал. 2


 

КОНСТАТАЦИИ

от проверките на непосредствено изпълнение на ППД от нарядите в ........................................................

(структура/звено)

 

 

Дата и време на извършване

Вид и състав на наряда

Участък за обслужване

Име, фамилия, длъжност, структура/звено и подпис на проверяващия

Констатации, препоръки

Подпис на началник за заверка

1

2

3

4

5

6

7