НАРЕДБА № I-127 ОТ 29 МАЙ 2003 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ПОЖАРНА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ ОТ ТЪРГОВЦИ

ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ Обн. ДВ. бр.59 от 1 Юли 2003г., изм. ДВ. бр.37 от 4 Май 2004г., отм. ДВ. бр.92 от 14 Ноември 2006г. Отменена с § 2 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба № IЗ-1951 от 27 октомври 2006 г. за реда за осъществяване на разрешителна и контролна дейност на търговци, извършващи пожарогасителна или аварийно-спасителна дейност или противопожарно обследване на обекти - ДВ, бр. 92 от 14 ноември 2006 г.

 

Раздел I. Общи положения

Чл. 1. С тази наредба се определят редът за осъществяване на дейности по пожарна и аварийна безопасност (ПАБ) от търговци, получили съответното разрешение, установяване на необходимата професионална квалификация, както и минимумът от технически средства и личен състав.

Чл. 2. (1) Дейностите по ПАБ могат да се извършват в обекти на територията на цялата страна или в обекти на територията на отделна регионална дирекция на вътрешните работи (РДВР) или на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР).

(2) (Отменена като незаконосъобразна с Решение № 3762/2004 г. на ВАС - ДВ, бр. 37 от 2004 г.)

 

Раздел II. Видове дейности по пожарна и аварийна безопасност

Чл. 3. По реда на наредбата се издават разрешения за извършване на следните видове дейности:

1. пожарогасителна дейност;

2. аварийно-спасителна дейност;

3. противопожарно обследване на обекти.

Чл. 4. Пожарогасителната дейност е комплекс от действия, извършвани от търговеца в обекта, и включва дейностите, посочени в чл. 110 от Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР).

Чл. 5. Аварийно-спасителната дейност е комплекс от действия, извършвани от търговеца в обекта, и включва дейностите, посочени в чл. 111 ЗМВР.

Чл. 6. Противопожарното обследване на обекти е комплекс от организационни и технически мероприятия, извършвани от търговеца в обекта, и включва:

1. проучване на потенциалните рискове за възникване и разпространение на пожари;

2. изготвяне на оценка за противопожарната осигуреност;

3. разработване на вътрешни правила в съответствие с действащите нормативни актове по ПАБ и осъществяване на контрол за спазването им;

4. отстраняване на причините и условията за възникване и разпространение на пожари;

5. създаване на условия за безопасна евакуация на хора и материални ценности при пожари и аварии;

6. създаване на условия за успешно пожарогасене.

Чл. 7. Търговците, получили разрешение за осъществяване на дейности по чл. 3, не могат да извършват сертификационна и разрешителна дейност по смисъла на чл. 117, ал. 1, т. 9, 10 и 11 ЗМВР.

 

Раздел III. Необходима професионална квалификация и минимум от технически средства и личен състав

Чл. 8. (1) Професионална квалификация, необходима за осъществяване на дейности по ПАБ, е налице, когато:

1. служителите, извършващи пожарогасителна и аварийно-спасителна дейност, са със средно образование и завършен курс по ПАБ или с професионален стаж в структурите на Националната служба по пожарна и аварийна безопасност (НСПАБ) не по-малък от 1 година, а ръководителите им притежават образователно-квалификационна степен "бакалавър" или по-висока и са завършили курс по ПАБ;

2. служителите са клинично здрави;

3. служителите не страдат от психическо заболяване;

4. служителите отговарят на изискването по чл. 120б, ал. 2, т. 2 ЗМВР.

(2) Курсовете по ал. 1 се провеждат в акредитирани висши училища или в центровете за специализация и професионална подготовка в МВР по програми, изготвени от Академията на МВР и съгласувани с директора на НСПАБ - МВР.

(3) Не се изисква завършен курс по ПАБ за лица с висше образование в областта на ПАБ или курсове за първоначална професионална подготовка на офицери и сержанти от НСПАБ - МВР.

Чл. 9. (1) За извършване на дейностите по ПАБ търговците осигуряват личен състав, противопожарна техника, комуникационни средства и оборудвани помещения за екипите и гаражи за техниката.

(2) Необходимите личен състав и технически средства за извършване на дейностите по ПАБ се определят съобразно спецификата на охранявания обект, категорията на производство по пожарна опасност, застроената площ, водоснабдяването, броя на работещите в обекта, режима на работа и оперативно-тактическите особености на обекта.

(3) Необходимият минимален личен състав за извършване на пожарогасителна и аварийно-спасителна дейност в един дежурен екип е трима души, в това число водач.

(4) Който извършва пожарогасителна и/или аварийно-спасителна дейност, трябва да бъде окомплектован минимално със средствата, посочени в приложения № 1 и 2.

(5) Минималните изисквания за оборудването на автомобила за пожарогасителна и/или аварийно-спасителна дейност са посочени в приложения № 3 и 4.

 

Раздел IV. Осъществяване на дейности по ПАБ от търговци

Чл. 10. (1) Търговците могат да осъществяват дейности по ПАБ след получаване на разрешение за съответната дейност.

(2) Разрешението за извършване на дейности по ПАБ се издава на търговци, отговарящи на изискванията, посочени в чл. 120б, ал. 2 ЗМВР.

Чл. 11. (1) Разрешенията за извършване на дейности по ПАБ за обекти на територията на отделна РДВР (СДВР) се издават от директора на съответната териториална служба.

(2) Разрешенията за извършване на дейности по ПАБ, за обекти на територията на цялата страна се издават от директора на НСПАБ.

Чл. 12. (1) За получаване на разрешение за осъществяване на дейности по ПАБ търговците подават писмено заявление (приложение № 5), в което посочват:

1. наименование, седалище, адрес на управление, телефон за връзка;

2. вида на дейностите по ПАБ, които желаят да осъществяват;

3. (отменена като незаконосъобразна с Решение № 3762/2004 г. на ВАС - ДВ, бр. 37 от 2004 г.)

(2) Към заявлението се прилагат следните документи:

1. съдебно решение за регистрация на търговеца и удостоверение за актуално състояние на вписването в търговския регистър ;

2. документ за данъчната регистрация;

3. документ за вписване в Единния държавен регистър на стопанските субекти (БУЛСТАТ);

4. документ за внесена държавна такса.

(3) За служителите, които непосредствено осъществяват дейността по ПАБ, както и за техните ръководители се прилагат следните документи:

1. списък с трите имена, номер на лична карта, ЕГH, постоянен адрес и място на раждане;

2. свидетелство за съдимост;

3. документ, удостоверяващ, че лицето е клинично здраво и удостоверение от лечебно заведение, че не страда от психическо заболяване;

4.документ за завършена степен на образование, удостоверение за завършен курс на обучение по ПАБ или документ за трудов стаж по чл. 8, ал. 1, т. 1.

Чл. 13. (1) Заявленията за издаване на разрешение за извършване на дейности по ПАБ за обектите на територията на отделна РДВР (СДВР) се подават до съответния директор.

(2) По представените документи служебно се извършва проверка. Когато комплектът документи е непълен или са необходими и други сведения и документи за вземане на решение по заявлението, заявителят или неговият представител писмено се уведомява в двуседмичен срок.

(3) Заявителят предоставя необходимата допълнителна информация или отстранява непълнотите в срок до един месец от уведомлението по ал. 2.

Чл. 14. (1) Директорът на РДВР (СДВР) издава разрешение (приложение № 6) или отказва издаването му в едномесечен срок от подаване на заявлението или от изтичане на срока на искането за допълнително представяне на документи.

(2) При отказ за издаване на разрешение заявителят се уведомява писмено и мотивирано.

(3) Отказът може да се обжалва по реда на Закона за административното производство (ЗАП).

Чл. 15. (1) Заявленията за издаване на разрешение за извършване на дейности по ПАБ за обектите на територията на цялата страна се подават до директора на НСПАБ чрез директора на РДВР(СДВР), на чиято територия е регистрацията на търговеца.

(2) По представените документи служебно се извършва проверка. Когато документите са непълни или са необходими и други, се прилага чл. 13, ал. 2 и 3.

(3) Директорът на НСПАБ издава разрешение (приложение № 6) или мотивирано отказва издаването му в едномесечен срок от получаване на заявлението или от изтичане на срока на искането за допълнително представяне на документи.

(4) При отказ за издаване на разрешение заявителят се уведомява писмено.

(5) Отказът може да се обжалва по реда на ЗАП.

Чл. 16. (1) Разрешенията за осъществяване на дейности по тази наредба се издават за срок четири години.

(2) За издаване на ново разрешение се подава заявление по реда на чл. 12 и 13 три месеца преди изтичане срока на издаденото.

Чл. 17. (1) При изгубване, противозаконно отнемане или унищожаване на разрешението за осъществяване на дейности по ПАБ търговецът в срок 24 часа от настъпване на съответното обстоятелство или от узнаването му писмено уведомява органа, който го е издал, като описва условията, при които е станало това.

(2) За издаване на дубликат на разрешение се представя документ за платена държавна такса.

(3) Органът, издал разрешението, в двуседмичен срок от уведомлението служебно проверява обстоятелствата по ал. 1 и издава дубликат на документа.

Чл. 18. (1) Разрешението за извършване на дейности по ПАБ се отнема със заповед в случаите по чл. 120б, ал. 3 ЗМВР, за което се уведомява ръководителят на обекта, с който търговецът е сключил договор.

(2) Заповедта за отнемане на разрешението подлежи на обжалване по реда на ЗАП.

Чл. 19. (1) Bсички издадени разрешения, откази да бъдат издадени или отнети разрешения и направените промени се регистрират в отделен регистър в ДНСПАБ и РЗПАБ, което обслужва територията, на която търговците осъществяват дейностите по ПАБ.

(2) В ДHСПАБ се поддържа единен регистър за обстоятелствата по ал. 1.

Чл. 20. (1) За всеки обект, поет за извършване на дейности по ПАБ, търговците изготвят и съхраняват документи, отнасящи се до организацията на ПАБ в обекта, план за действие при гасене на пожари и ликвидиране на аварии в него и резултатите от извършените проверки.

(2) Планът за действие при гасене на пожари и ликвидиране на аварии се съгласува с началника на РСПАБ при РДВР (СДВР) и се утвърждава от ръководителя на обекта.

(3) Търговецът, извършващ дейности по ПАБ, води книга за отразяване на извършените проверки, книга за проверка на състоянието, съхранението и ползването на наличната противопожарна техника и книга за ликвидираните произшествия.

(4) При поискване от органите на НСПАБ търговецът предоставя информация от документите по ал. 3.

(5) В двуседмичен срок от сключването на договор за извършване на дейности по ПАБ търговците писмено уведомяват за това органа, издал разрешението.

Чл. 21. (1) Търговците могат да назначават за извършване на дейности по ПАБ само лица, за които са налице условията по чл. 120б, ал. 2 ЗМВР и разполагат с документи по чл. 12, ал. 3.

(2) При допълнителното назначаване на лица за осъществяване на дейности по ПАБ, търговецът в двуседмичен срок писмено уведомява за това органа, издал разрешението. Към писмото се прилагат документите по чл. 12, ал. 3.

Чл. 22. При промяна на условията, при които е издадено разрешението за осъществяване на дейностите по ПАБ, в двуседмичен срок търговецът писмено уведомява органа, издал разрешението за регистрация на промяната.

Чл. 23. Лицата, които осъществяват дейностите по ПАБ по наредбата, са длъжни да носят отличителен знак на търговеца.

Чл. 24. Контролът върху осъществяваните дейности по ПАБ от търговците се извършва от органите на РЗПАБ чрез РСПАБ, обслужваща територията, на която се намира обектът.

 

Раздел V. Взаимодействие с органите на НСПАБ

Чл. 25. При осъществяване на дейността си търговците могат да си взаимодействат с органите на НСПАБ.

Чл. 26. Търговците, получили разрешение по тази наредба, провеждат съвместни пожаротактически занятия с органите на НСПАБ.

Чл. 27. (1) При възникване на пожар или аварийна ситуация в обекта личният състав на търговеца, непосредствено осъществяващ дейности по ПАБ, предприема действия с наличните сили и средства, като незабавно уведомява районната служба за ПАБ (РСПАБ) за вида и размерите на възникналото произшествие. Дежурният на РСПАБ попълва съобщение за произшествие.

(2) Когато произшествието е ликвидирано със сили и средства на търговеца, той незабавно уведомява РСПАБ, като в срок 24 часа изпраща справка до РСПАБ по образец (приложение № 7). Дежурният на РСПАБ въвежда справката в автоматизирана информационна система ПАБ.

Чл. 28. При извършване на съвместни пожарогасителни и аварийно-спасителни дейности координацията се осъществява от специализираните органи на НСПАБ.

Чл. 29. (1) За взаимодействие с органите на НСПАБ към ДНСПАБ се създава съвет за сътрудничество, наричан по-нататък "съвета", в състав шестима членове и председател - заместник-директор на НСПАБ. В състава на съвета участват на доброволен принцип двама упълномощени представители на сдружения на търговци, осъществяващи дейности по ПАБ, двама представители на неправителствени организации от областта на ПАБ и двама служители от дирекцията, определени от директора на НСПАБ.

(2) На заседанията си съветът:

1. обсъжда проблеми, свързани с дейностите по ПАБ и предлага мерки за разрешаването им;

2. набелязва и предлага конкретни форми за сътрудничество и взаимодействие и отчита резултатите от тях.

(3) Съветът се свиква на заседание от неговия председател най-малко веднъж на шест месеца.

(4) Заседанията на съвета се считат за редовни, ако на тях присъстват повече от половината от членовете. Решенията се взимат с обикновено мнозинство от присъстващите и имат препоръчителен характер.

(5) Председателят определя административен секретар, който отговаря за организирането на работата на съвета.

(6) Техническото и деловодното обслужване на работата на съвета се извършват от ДНСПАБ.

 

Заключителни разпоредби

§ 1. Наредбата се издава на основание чл. 120б, ал. 4 във връзка с чл. 120б, ал. 1 и чл. 117, ал. 1, т. 13 ЗМВР.

§ 2. Контролът по изпълнението на наредбата се възлага на главния секретар на Министерството на вътрешните работи.

 

Приложение № 1 към чл. 9, ал. 4

Таблица за окомплектоване на едно лице, извършващо пожарогасителна дейност

Оборудване

Мярка

Коли-

по

 

 

чес-

ред

 

 

тво

1.

Пожарникарски ботуши

чф.

1

2.

Маска за дихателен апарат с

 

 

 

въздух под налягане

бр.

1

3.

Задръжка шлангова

бр.

1

4.

Пожарникарска каска

бр.

1

5.

Пожарникарска киркобрадва

 

 

 

малка

бр.

1

6.

Калъф за пожарникарска

 

 

 

киркобрадва малка

бр.

1

7.

Ключ за шлангови съедини-

 

 

 

тели щорцови 52/75

бр.

1

8.

Калъф за ключ за шлангови

 

 

 

съединители щорцови 52/75

бр.

1

9.

Осигурителен колан

 

 

 

(пожарникарски)

бр.

1

10.

Облекло пожарникарско топло-

 

 

 

защитно

к-т

1

11.

Пожарникарски ръкавици

чф.

1

12.

Фазоуказател

бр.

1

 

 

 

 

 

Приложение № 2 към чл. 9, ал. 4

Таблица за окомплектоване на едно лице, извършващо аварийноспасителна дейност

Оборудване

Мярка

Коли-

по

 

 

чес-

ред

 

 

тво

1.

Защитни обувки или ботуши

чф.

1

2.

Защитна каска

бр.

1

3.

Пожарникарска киркобрадва

 

 

 

малка

бр.

1

4.

Калъф за пожарникарска

 

 

 

киркобрадва малка

бр.

1

5.

Осигурителен колан

 

 

 

(пожарникарски)

бр.

1

6.

Маска за дихателен апарат с

 

 

 

въздух под налягане

бр.

1

7.

Защитно облекло

к-т

1

8.

Защитни ръкавици

чф.

1

9.

Фазоуказател

бр.

1

 

 

 

 

 

Приложение № 3 към чл. 9, ал. 5

Минимални изисквания за оборудването на автомобил за извършване на пожарогасителна дейност

Оборудване

Мярка

Коли-

по

 

 

чес-

ред

 

 

тво

1

2

3

4

1.

Боти диелектрични

чф.

2

2.

Въже спасително с

 

 

 

карабина - 20 m

бр.

2

3.

Въже за разузнаване - 100 m

бр.

1

4.

Въже за смукателна линия - 20 m

бр.

1

5.

Въже за клапана на смукателната

 

 

 

цедка - 20 m

бр.

1

6.

Заземители с проводник и кабелни

 

 

 

обувки

к-т

1

7.

Ключ за хидрант с комплект шапки

к-т

1

8.

Ключ за шлангови съединители

 

 

 

универсален

бр.

1

9.

Шлангова превръзка метална с

 

 

 

размер 38 mm

бр.

3

10.

Шлангова превръзка метална с

 

 

 

размер 52 mm

бр.

3

11.

Шлангова превръзка метална с

 

 

 

размер 76 mm

бр.

3

12.

Калъф за киркобрадва голяма

бр.

1

13.

Киркобрадва голяма

бр.

1

14.

Кирка обикновена

бр.

1

15.

Канджа котка

бр.

1

16.

Клещи ножици диелектрични

 

 

 

до 1 kV

бр.

1

17.

Килимче диелектрично

бр.

1

18.

Конус светлоотражателен за

 

 

 

пътна сигнализация

бр.

4

19.

Лопата крива

бр.

2

20.

Лост стоманен - голям от 0,8

 

 

 

до 2 m

бр.

1

21.

Лампа бензинова

бр.

1

22.

Лист за ножовка

бр.

2

23.

Лък за ножовка

бр.

1

24.

Медицинско и санитарно

 

 

 

оборудване

к-т

1

25.

Шлангов мост

бр.

2

26.

Носилка санитарна

бр.

1

27.

Пеноструйници

бр.

2

28.

Пожарогасител въгледиоксиден -

 

 

 

8 kg

бр.

2

29.

Променител "Щорц" 52/75

бр.

6

30.

Прожектор взривозащитен носим

 

 

 

със зарядно устройство

бр.

1

31.

Прожектор мобилен 12V (24 V)

 

 

 

с удължител

бр.

1

32.

Разклонител трипътен

бр.

2

33.

Ръкавици гумени диелектрични

чф.

2

34.

Водовземателна стойка комби-

 

 

 

нирана

бр.

2

35.

Ръчно управляван струйник със

 

 

 

съединител тип "Щорц" 52 mm

бр.

2

36.

Ръчно управляван струйник със

 

 

 

съединител тип "Щорц" 75 mm

бр.

2

37.

Стълба щурмова

бр.

1

38.

Стопорни блокчета

бр.

2

39.

Стълба сглобна 8 m

бр.

1

40.

Смукателна цедка

бр.

1

41.

Самарче шлангово

бр.

2

42.

Смукателни шлангове за водо-

 

 

 

снабдяване от открит водоизточ-

 

 

 

ник с обща дължина - 8 m

к-т

1

43.

Смукателни шлангове за водо-

 

 

 

снабдяване от водопроводна мрежа

 

 

 

с обща дължина - 8 m

к-т

1

44.

Напорен шланг Ж 38 mm, със

 

 

 

съединители "Щорц" Ж 52 mm, 20 m

бр.

4

45.

Напорен шланг Ж 52 mm, със

 

 

 

съединители "Щорц" Ж 52 mm, 20 m

бр.

6

46.

Напорен шланг Ж 75 mm, със

 

 

 

съединители "Щорц" 75 mm, 20 m

бр.

5

47.

Дихателен апарат с въздух под

 

 

 

налягане

бр.

3

48.

Моторен трион за дърво

бр.

1

49.

Пеногенератор

бр.

2

 

 

 

 

 

Приложение № 4 към чл. 9, ал. 5

Минимални изисквания за оборудването на автомобил за извършване на аварийно-спасителна дейност

Оборудване

Мярка

Коли-

по

 

 

чес-

ред

 

 

тво

1.

Брадва обикновена

бр.

1

2.

Боти диелектрични

чф.

2

3.

Въже спасително с карабина -

 

 

 

20 m

бр.

2

4.

Въже за разузнаване - 100 m

бр.

1

5.

Заземители с проводник и

 

 

 

кабелни обувки

к-т

1

6.

Киркобрадва голяма

бр.

1

7.

Кирка обикновена

бр.

1

8.

Канджа котка

бр.

1

9.

Клещи ножици диелектрични

 

 

 

до 1 kV

бр.

1

10.

Клещи ножици за стомана с

 

 

 

минимален диаметър Ж 10 mm

бр.

1

11.

Килимче диелектрично

бр.

1

12.

Конус светлоотражателен за

 

 

 

пътна сигнализация

бр.

4

13.

Лопата крива

бр.

4

14.

Лост стоманен - голям от 0,8

 

 

 

до 2 m

бр.

1

15.

Лампа бензинова

бр.

1

16.

Лист за ножовка

бр.

2

17.

Лък за ножовка

бр.

1

18.

Моторен трион за дърво

бр.

1

19.

Носилка санитарна

бр.

1

20.

Помпа електрическа, потопяема

 

 

 

с накрайник (съединител),

 

 

 

"Щорц" 75 mm и дебит 10 l/s

бр.

1

21.

Прожектор взривозащитен

 

 

 

носим със зарядно устройство

бр.

1

22.

Прожектор мобилен 12V (24 V)

 

 

 

с удължител

бр.

1

23.

Ръкавици диелектрични

чф.

2

24.

Мотоциркуляр с дискове за ме-

 

 

 

тал, неметал и спасителен диск

бр.

1

25.

Стопорни блокчета

бр.

2

26.

Сглобна стълба 8 m

бр.

1

27.

Чук 3 kg

бр.

1

28.

Щанга стоманена (кози крак)

бр.

1

29.

Комплект хидравлични режещи

 

 

 

и разпъващи инструменти

бр.

1

30.

Пневматични повдигателни

 

 

 

възглавници

к-т

1

31.

Електрогенератор не по-малко

 

 

 

от 5 кVA

бр.

1

32.

Лебедка към автомобила или

 

 

 

мотолебедка

бр.

1

33.

Дихателен апарат с въздух под

 

 

 

налягане

бр.

3

 

 

 

 

 

Приложение № 5 към чл. 12, ал. 1

ДО

ДИРЕКТОРА НА

..............................

(НСПАБ, СДВР, РДВР)

гр. ..........................

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

 

от ........................................................................................................................

(наименование на търговеца по Търговския закон, седалище

и адрес на управление)

.........................................................................................................................................

представлявано от ..............................................................................................................................................,

ЕГН ..................... роден на ................................................................................................................,

л. карта № ....................., издадена на ..........................................................

Моля да ми бъде издадено разрешение за осъществяване на:

- пожарогасителна дейност;

- аварийно-спасителна дейност;

- противопожарно обследване на обекти;

(заявителят отбелязва вида дейност, за която

кандидатства)

Дейността ще се извършва на обект:

.............................................................................................................................................................................................

Прилагам следните документи:

1. ........................;

2. ........................;

3. ........................;

..........................;

..........................;

Дата ..............Подпис:

(име и фамилия на заявителя)

 

 

Приложение № 6 към чл. 14, ал. 1 и чл. 15, ал. 3

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

 

 

РАЗРЕШЕНИЕ

№ ... /200... г.

по вх. № ........./200... г.

__________________________________________ разрешава на

(посочва се НСПАБ, СДВР, РДВР)

_____________________________________________________________________

(наименование на търговеца, седалище, адрес на

управление, БУЛСТАТ)

представлявано от ______________________________________________

(данни от личната карта)

да извършва дейности по ПАБ _________________________________

(посочва се видът на дей-

ностите по чл. 3)

за обект _____________________________________________________________

(посочва се обектът, за който се издава разрешението)

ДАТА НА ИЗДАВАНЕ:_______________________

ВАЖИ ДО:_______________________________________

ДИРЕКТОР: _______________________

(подпис и печат)

 

 

Приложение № 7 към чл. 27 ал. 2

СПРАВКА №...

 

На ..... год. в ....ч. в .............. област ................................................................

е получено съобщение за: ................................................................

(вид на произшествието)

Обект: ....................................................................................................................................................

Собственост на: ................................................................

Община: ...................Адрес: ................................................................

Отрасъл: .....................................................................................................................................................

Застрашени хора / ДА/НЕ /

Евакуация на хора/ ДА/НЕ /, имущество / ДА/НЕ /

Причини и обстоятелства, при които е възникнало

произшествието:

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

При ликвидиране на произшествието са участвали:

.......................................................................................................................................................................................

При произшествието е унищожено:

ЗАГИНАЛИ И ПОСТРАДАЛИ ЛИЦА

име презиме фамилия възраст пол професия

 

 

 

 

ДРУГИ ДАННИ: ................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

ИЗГОТВИЛ: ...................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

(фамилия)