НАРЕДБА № 1 ОТ 26 АВГУСТ 1994 Г. ЗА ПРОТИВОПОЖАРНАТА ОХРАНА В ОБЕКТИТЕ НА БАНКИТЕ И НЕБАНКОВИТЕ ФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ

Държавен вестник брой: 90 Година: 2008 Дата на обнародване: 20.10.2008

 

Раздел I Общи положения

Чл. 1. С тази наредба се уреждат организацията на противопожарната охрана и задълженията на длъжностните лица в обектите на банките и небанковите финансови институции, както и изискванията към сградите и съоръженията относно тяхната пожарна безопасност. 
Чл. 2. За пожарната безопасност на обектите отговарят техните ръководители.
 
Чл. 3. Изискванията за пожарна безопасност, посочени в тази наредба, са задължителни за всички ръководители, служители и посетители в обектите.
 

 

Раздел II Противопожарни изисквания към сградите, инсталациите и съоръженията на банките и небанковите финансови институции

Чл. 4. 
(1) Сградите с четири и повече етажи, в които ще се извършва банкова дейност, трябва да бъдат от първа или втора степен на пожароустойчивост.
 
(2) Допуска се тези сгради да бъдат от трета степен на пожароустойчивост, ако не надвишават три етажа.
Чл. 5. Всички помещения, без санитарните възли, в сградите, предназначени за банки и техните клонове, с площ над 200 кв.м се осигуряват с автоматични пожароизвестителни инсталации.
 
Чл. 6. При устройването на електронноизчислителни центрове в сградите, предназначени за банки и техните клонове, се спазват изискванията, посочени в Наредба № 2 от 1987 г. за противопожарните строително-технически норми (обн., ДВ, бр. 58 от 1987 г.; изм. и доп., бр. 33 от 1994 г.).
 
Чл. 7.
 
(1) Вратите за евакуация от сгради и помещения се отварят навън.
 
(2) Допуска се вратите от помещения с площ до 50 кв.м, или едновременно пребиваване на не повече от 15 човека, да се отварят навътре.
(3) Въртящите се врати не се вземат предвид при определяне броя на вратите за евакуация.
(4) Допускат се въртящи се врати, ако до тях са предвидени обикновени резервни врати.
Чл. 8. Не се допускат винтови стълби и извити стъпала по пътя за евакуация от сгради и помещения с едновременно пребиваване на повече от 15 човека.
 
Чл. 9. На евакуационните изходи се предвиждат съоръжения (брави) тип "антипаника".
 
Чл. 10.
 
(1) В евакуационните стълбища не се допускат работни, складови и с друго предназначение помещения, изходи от шахти на товарни асансьори, газопроводи, тръбопроводи за леснозапалими и горими течности и горимо оборудване.
 
(2) Конструктивни елементи, отоплителни тела и негоримо оборудване се допускат по пътищата за евакуация, при условие че те не ограничават широчината на евакуационните пътища и не пречат на безопасната евакуация.

Чл. 11. Гардероби и шкафове за дрехи се устройват само в определени за целта помещения или в канцелариите.
Чл. 12.
 
(1) За сградите, предназначени за банки и техните клонове, се предвижда непрекъснато захранване с електрическа енергия като потребители от първата категория с автоматично превключване на захранването (АВР) съгласно раздел II на глава I-2 на Правилника за устройство на електрическите уредби, приет с ПМС № 49 от 1977 г. (ДВ, бр. 62 от 1977 г.).
 
(2) При невъзможност за захранване на потребителите по ал. 1 от два независими източника на електрическа енергия се предвиждат дизелови генератори, а при наличие на потребители с малка мощност се допуска като втори независим източник акумулаторна батерия с устройство за автоматично превключване.
(3) Необходимата защита на електрическите съоръжения се приема в съответствие с разпоредбите на Наредба № 2 за противопожарните строително-технически норми и Правилника за устройство на електрическите уредби, в които са дадени и всички останали неотразени в тази наредба изисквания към тях.
Чл. 13. По пътищата за евакуация се предвижда евакуационно осветление и указателни знаци за маркиране на пътя и на изходите. Над всички врати по пътищата за евакуация се предвиждат светещи надписи "изход".
 
Чл. 14. Захранването на дежурното и рекламното осветление, както и на хладилниците и другите денонощни потребители се предвижда от самостоятелни токови кръгове.
 
Чл. 15.
 
(1) Разпределителните електрически табла в сградите с мощност на въвода над 100А се разполагат в самостоятелни помещения с негорими стени с граница на пожароустойчивост най-малко 2 часа и 30 мин. и с негорими врати.
 
(2) Разпределителните електрически табла се предвиждат негорими, защитени от механични повреди и пригодени за заключване.
Чл. 16. Електрическото захранване след приключване на работното време се изключва (без дежурното осветление и денонощно работещите консуматори).
 
Чл. 17. Вентилационните камери се проектират от негорим материал с граница на пожароустойчивост най-малко 1 час.
 
Чл. 18.
(1) Въздуховодите на вентилационните и аспирационните инсталации се проектират от негорим материал.
 
(2) Допуска се пресичане на пожарозащитните прегради от въздуховоди, ако в местата на пресичане се предвиждат огнепреградни клапи.
(3) Топлинната изолация на въздуховодите се проектира негорима.
Чл. 19. Машинните помещения за асансьорите се проектират от негорим материал с граница на пожароустойчивост най-малко 1 час.
 
Чл. 20. В сградите, предназначени за банки и техните клонове, се предвиждат противопожарни водопроводни инсталации.
 
Чл. 21. Обектите се оборудват с необходимите преносими уреди, съоръжения и средства за пожарогасене. Видът и тяхното количество се определят съвместно с органите на противопожарната охрана.
 
Чл. 22. Обектите се осигуряват с телефонна или друга връзка, свързваща ги с противопожарната служба.
 

 

Раздел III Задължения на ръководствата, служителите и специализираните органи за противопожарна охрана в обектите на банките и небанковите финансови институции

Чл. 23. Ръководителите на обектите имат следните задължения: 
1. издават наредби, инструкции и заповеди, с които регламентират противопожарния ред в обектите;
2. организират провеждането на необходимата противопожарна подготовка на всички служители и работници съгласно нормативните документи;
3. осигуряват спазването на противопожарните изисквания при проектирането, строителството и експлоатацията на обектите;
4. разработват и съгласуват с органите за противопожарна охрана планове за действие на служителите при ликвидиране на възникнали пожари в обектите. Периодично, но не по-малко от един път в годината плановете за ликвидиране на пожари се проиграват практически;
5. предоставят на специализираните органи за противопожарна охрана необходимите документи за изготвяне оперативни планове за гасене на пожари в тези обекти.
Чл. 24. Всеки служител е длъжен:
 
1. да спазва правилата за пожарна безопасност в обекта, регламентирани с наредба, инструкции, заповеди и др.;
2. в края на работното време да провери и остави в пожаробезопасно състояние своето работно място, апаратите, машините и съоръженията, с които работи;
3. да знае начина на действие и работа с наличните противопожарни уреди и тяхното месторазположение;
4. да знае телефонния номер на противопожарната охрана;
5. да знае пътищата и изходите за евакуация;
6. при запалване и пожар незабавно да уведоми противопожарната охрана и да започне гасене с наличните противопожарни уреди.
Чл. 25. Служителите от обектната противопожарна охрана са длъжни да:
 
1. поддържат дежурство в обектите съобразно числеността си във време, определено от ръководителя на обекта и съгласувано с териториалното поделение на противопожарната охрана;
2. знаят пожарната опасност и оперативно-тактическите особености на обекта;
3. упражняват ежедневен контрол по спазването на правилата за пожарна безопасност от всички служители и посетители в обекта;
4. водят на отчет и поддържат в постоянна изправност наличните в обекта противопожарни уреди и съоръжения;
5. водят и съхраняват изискващата се от нормативните актове документация за противопожарното състояние на обекта;
6. организират и провеждат инструктаж и обучение на служителите по противопожарна охрана;
7. анализират периодично състоянието на пожарната безопасност в обекта и предлагат на ръководството му мероприятия за подобряването й;
8. ръководят действията на служителите при пожар.

 

Допълнителни разпоредби

§ 1. Под "обекти на банките и небанковите финансови институции" следва да се разбират сградите заедно с инсталациите, съоръженията и другото имущество към тях на банките и техните клонове, обменните бюра, брокерите и финансовите къщи, което служи за осъществяване на дейността им и подлежи на противопожарен надзор. 

 

Заключителни разпоредби

§ 2. Тази наредба се издава на основание § 6 от Закона за противопожарната охрана в Република България и чл. 13, ал. 2 от Закона за банките и кредитното дело. 
 § 3. За обектите, които са въведени в експлоатация преди влизането в сила на наредбата и не съответстват на посочените в нея противопожарни изисквания от строително-технически характер, несъответствията се отстраняват при първата извършваща се реконструкция, но не по-късно от 5 години след влизането на наредбата в сила.