НАРЕДБА № Iз-1543 ОТ 27 ЮЛИ 2012 Г. ЗА РАЗРЕШИТЕЛНАТА И КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ НА ПРОДУКТИТЕ ЗА ПОЖАРОГАСЕНЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ТЯХНАТА ГАСИТЕЛНА ЕФЕКТИВНОСТ

В сила от 04.02.2013 Издадена от Министерството на Вътрешните Работи Обн. ДВ. бр.59 от 3 Август 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.6 от 22 Януари 2013г.,изм. и доп. ДВ. бр.36 от 25 Април 2014г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С тази наредба се определят изискванията за гасителна ефективност и редът за осъществяване на разрешителна и контролна дейност по отношение на гасителната ефективност на продуктите за пожарогасене:

1. с които се оборудват обектите и строежите съгласно изискванията на Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар(ДВ, бр. 96 от 2009 г.) и Наредба № Із-2377 от 2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите (ДВ, бр. 81 от 2011 г.);

2. които се използват от органите за пожарна безопасност и защита на населението при Министерството на вътрешните работи (МВР);

3. които се използват от търговците, извършващи дейности по чл. 91е, ал. 2, т. 2 от Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР).

Чл. 2. За продуктите за пожарогасене, които са законово пуснати на пазара в държави - членки на Европейския съюз, и в Република Турция, или в държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, изискванията на наредбата се прилагат при спазване разпоредбите на Регламент (ЕО) № 764/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. относно установяване на процедурите, свързани с прилагането на някои национални технически правила за продукти, законно предлагани на пазара в други държави членки, и за отмяна на Решение № 3052/95/ЕО (ОВ, L 218 от 13.08.2008 г.).

Чл. 3. Изискванията на наредбата се отнасят за юридическите и физическите лица - производители, техни упълномощени представители, вносители и дистрибутори на продуктите за пожарогасене по чл. 1.

 

Глава втора.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТИТЕ ЗА ПОЖАРОГАСЕНЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ГАСИТЕЛНАТА ИМ ЕФЕКТИВНОСТ

Чл. 4. (1) Пожарогасителите трябва да притежават гасителна ефективност, удовлетворяваща изискванията за минимални категории пожари (изпитвателни огнища), съгласно разпоредбите на:

1. за носимите пожарогасители - т. 6.4 от БДС EN 3-7:2004+А1:2007 "Носими пожарогасители. Част 7: Характеристики, технически изисквания и методи за изпитване";

2. за возимите пожарогасители - т. 8 от БДС EN 1866-1:2008 "Возими пожарогасители. Част 1: Характеристики, експлоатационни изисквания и методи за изпитване".

(2) Гасителната ефективност по ал. 1 се определя в съответствие с изискванията на:

1. за носимите пожарогасители - т. 15 от БДС EN 3-7:2004+А1:2007 "Носими пожарогасители. Част 7: Характеристики, технически изисквания и методи за изпитване";

2. за возимите пожарогасители - т. 8 от БДС EN 1866-1:2008 "Возими пожарогасители. Част 1: Характеристики, експлоатационни изисквания и методи за изпитване".

Чл. 5. (1) Противопожарните одеяла трябва да съответстват на изискванията за гасителна ефективност съгласно разпоредбите на т. 4 от БДС EN 1869:2002 "Противопожарни одеяла".

(2) Противопожарните одеяла тежък тип трябва да съответстват на изискванията за гасителна ефективност съгласно приложение № 1.

Чл. 6. Пожарогасителните вещества трябва да съответстват на минималните изисквания за гасителна ефективност съгласно разпоредбите на:

1. за пожарогасителни прахове - т. 8 от БДС EN 615:2009 "Защита срещу пожар. Пожарогасителни вещества. Изисквания за прахове (без прахове за пожари, клас D)";

2. за пенообразуватели за пяна със средна кратност за повърхностно прилагане при несмесващи се с вода течности - т. 10 от БДС EN 1568-1:2008 "Пожарогасителни вещества. Пенообразуватели. Част 1: Изисквания за пенообразуватели за пяна със средна кратност за повърхностно прилагане при несмесващи се с вода течности";

3. за пенообразуватели за пяна с висока кратност за повърхностно прилагане при несмесващи се с вода течности - т. 10 от БДС EN 1568-2:2008 "Пожарогасителни вещества. Пенообразуватели. Част 2: Изисквания за пенообразуватели за пяна с висока кратност за повърхностно прилагане при несмесващи се с вода течности";

4. за пенообразуватели за пяна с ниска кратност за повърхностно прилагане при несмесващи се с вода течности - т. 10 от БДС EN 1568-3:2008 "Пожарогасителни вещества. Пенообразуватели. Част 3: Изисквания за пенообразуватели за пяна с ниска кратност за повърхностно прилагане при несмесващи се с вода течности;

5. за пенообразуватели за пяна с ниска кратност за повърхностно прилагане при смесващи се с вода течности - т. 10 от БДС EN 1568-4:2008 "Пожарогасителни вещества. Пенообразуватели. Част 4: Изисквания за пенообразуватели за пяна с ниска кратност за повърхностно прилагане при смесващи се с вода течности".

 

Глава трета.
РАЗРЕШИТЕЛНА ДЕЙНОСТ

Раздел I. Общи положения

Чл. 7. (1) Разрешителната дейност на продуктите за пожарогасене по отношение на тяхната гасителна ефективност се осъществява от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" при МВР (ГДПБЗН - МВР).

(2) При осъществяване на дейността по ал. 1 ГДПБЗН - МВР издава разрешенията на продуктите за пожарогасене по отношение на тяхната гасителна ефективност ("разрешения за гасителна ефективност") по искане на производителя на продуктите или на неговия упълномощен представител.

(3) Разрешенията за гасителна ефективност удостоверяват съответствието на продуктите за пожарогасене с изискванията за гасителна ефективност съгласно глава втора.

Чл. 8. Производителят на продукти за пожарогасене или неговият упълномощен представител е длъжен:

1. да удостовери съответствието на продуктите с изискванията за гасителна ефективност;

2. да предостави на всеки от дистрибуторите или вносителите на продуктите декларация, удостоверяваща съответствието на конкретния продукт (партида) с условията на издаденото разрешение по чл. 7, както следва:

а) продуктът (партидата) съответства на изискванията за гасителна ефективност съгласно глава втора;

б) продуктът (партидата) е произведен(а) от производител, който има внедрена и сертифицирана система за управление на качеството съгласно БДС EN ISO 9001 "Системи за управление на качеството. Изисквания" (или еквивалентна на нея), включваща документирана процедура за контрол за съответствие на продукта с изискванията за гасителна ефективност.

Чл. 9. Вносителите и дистрибуторите на продукти за пожарогасене са длъжни да предоставят копие от декларацията по чл. 8, т. 2 на всеки от потребителите на продуктите.

Раздел II. Ред за осъществяване на разрешителна дейност на продуктите за пожарогасене

Чл. 10. (В сила от 15.01.2013 г., изм. относно влизането в сила – ДВ, бр. 6 от 2013 г., в сила от 22.01.2013 г.) (1) За издаване на разрешение за гасителна ефективност производителят или неговият упълномощен представител подава писмено искане до директора на ГДПБЗН - МВР (приложение № 2).

(2) Искането съдържа данни за наименованието на заинтересованото физическо или юридическо лице, ЕИК, седалище, адрес на управление и адрес за кореспонденция, трите имена на представляващия го, дата и подпис. Заявителят е длъжен да предостави телефон, факс или адрес за електронна поща, ако разполага с такива.

Чл. 11. (В сила от 15.01.2013 г., изм. относно влизането в сила – ДВ, бр. 6 от 2013 г., в сила от 22.01.2013 г.) (1) Към искането по чл. 10 се прилагат следните документи:

1. (изм. - ДВ, бр. 6 от 2013 г., в сила от 22.01.2013 г.) за лица, регистрирани в Република България - актуално удостоверение за търговска регистрация, когато не е посочен единен идентификационен код по Закона за търговския регистър;

2. за лица, регистрирани в чужбина - оригинал или копие на регистрационен акт (съдебно или друго удостоверение според законите на държавата по регистрация на юридическото лице), като:

а) когато лицето е регистрирано в държава, която е страна по Конвенцията за премахване на изискванията за легализация на чуждестранни публични актове (ДВ, бр. 45 от 2001 г.), документите трябва да бъдат заверени в съответната държава с апостил и да бъдат преведени на български език;

б) когато лицето е регистрирано в държава, която не е страна по Конвенцията за премахване на изискванията за легализация на чуждестранни публични актове, документите трябва да бъдат легализирани и преведени на български език;

3. когато искането се подава от упълномощен представител - документ за упълномощаване от производителя (заверен с нотариална заверка; заверен с апостил или легализиран);

4. документи (протоколи, доклади и др.) с резултати от изпитване от акредитирани лаборатории, удостоверяващи изпълнението на изискванията за гасителна ефективност на продукта, съгласно глава втора;

5. (изм. - ДВ, бр. 36 от 2014 г., в сила от 25.04.2014 г.) валиден сертификат, издаден от акредитиран орган за сертификация на системи за управление, удостоверяващ внедрена система за управление на качеството, съответстваща на БДС EN ISO 9001 "Системи за управление на качеството. Изисквания".;

6. за носимите и возимите пожарогасители - техническото досие на продукта;

7. документ за внесена държавна такса по Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на МВР по Закона за държавните такси, приета с ПМС № 53 от 1998 г. (ДВ, бр. 27 от 1998 г.).

(2) Документи по ал. 1, представени на чужд език, трябва да бъдат придружени с точен превод на български език.

(3) Приложените копия на документи трябва да бъдат заверени с подпис и печат на заявителя и щемпел или собственоръчно изписване "Вярно с оригинала" на всяка страница.

Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2013 г., в сила от 22.01.2013 г.) Ако при проверката на документите се установят нередовности, заявителят се уведомява да ги отстрани в срок от десет работни дни от съобщението за това с указание, че неотстраняването им ще предизвика прекратяване на производството.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2014 г., в сила от 25.04.2014 г.) Срокът за произнасяне по искането е до 14 дни от датата на отстраняване на нередовностите.

(3) При прекратено производство може да се отправи ново искане по реда на чл. 8, за което отново се заплаща държавна такса.

Чл. 13. (1) При установяване на съответствие с изискванията за гасителна ефективност директорът на ГДПБЗН - МВР издава разрешение за гасителна ефективност (приложение № 3).

(2) При установяване на несъответствие с изискванията за гасителна ефективност директорът на ГДПБЗН - МВР издава решение за отказ за издаване на разрешение на продуктите за пожарогасене по отношение на гасителната им ефективност (приложение № 4).

(3) (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2013 г., в сила от 22.01.2013 г.) Административните актове по ал. 1 и 2 се съобщават на заинтересованото лице в тридневен срок след издаването им по реда на чл. 61 Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

(4) Оспорването на административните актове по ал. 1 и 2 се извършва по реда на АПК.

Чл. 14. (1) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2014 г., в сила от 25.04.2014 г.) Валидността на разрешението на продукт за пожарогасене по отношение на гасителната му ефективност се определя на база минималния срок на валидност на документите по чл. 11, ал. 1, т. 4.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2014 г., в сила от 25.04.2014 г.) В случай че в документите по ал. 1 не са споменати срокове на валидност, се определя срок на валидност на разрешението до промяна на обстоятелствата, при които са издадени документите по чл. 11, ал. 1, т. 4.

Чл. 15. Информация за издадените разрешения за гасителна ефективност се публикува в единен регистър на продуктите за пожарогасене.

Чл. 16. (1) (Предишен текст на чл. 16 - ДВ, бр. 36 от 2014 г., в сила от 25.04.2014 г.) В четиринадесетдневен срок преди изтичане срока на действие на издаденото разрешение производителят или неговият упълномощен представител подава искане за издаване на ново разрешение.

(2) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2014 г., в сила от 25.04.2014 г.) В срок три работни дни след изтичане валидността на сертификата по чл. 11, ал. 1, т. 5 производителят или неговият упълномощен представител внася с писмо в ГДПБЗН преиздаден сертификат от акредитиран орган за сертификация на системи за управление, удостоверяващ внедрена система за управление на качеството, съответстваща на БДС EN ISO 9001 "Системи за управление на качеството. Изисквания". Сертификатите, представени на чужд език, трябва да бъдат придружени с точен превод на български език, а копията на сертификатите да бъдат заверени с подпис и печат на заявителя и щемпел или собственоръчно изписване "Вярно с оригинала" на всяка страница.

(3) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2014 г., в сила от 25.04.2014 г.) При отнемане на валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството, съответстваща на БДС EN ISO 9001 "Системи за управление на качеството. Изисквания" в срок три работни дни производителят или неговият упълномощен представител писмено уведомява ГДПБЗН.

(4) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2014 г., в сила от 25.04.2014 г.) При непредставяне на преиздаден сертификат по ал. 2 или настъпване на обстоятелства по ал. 3 разрешението за гасителна ефективност се счита за невалидно, като информация за това се публикува в единния регистър по чл. 18.

Чл. 17. Издаването на дубликат на разрешение за гасителна ефективност се извършва в тридневен срок от датата на представяне на писмено искане от производителя или от неговия упълномощен представител с приложен документ за внесена държавна такса.

Раздел III. Единен регистър на продуктите за пожарогасене

Чл. 18. (1) В ГДПБЗН - МВР се води единен регистър на продуктите за пожарогасене, съдържащ:

1. търговско наименование на продукта за пожарогасене;

2. производител;

3. номер на разрешението за гасителна ефективност;

4. (изм. - ДВ, бр. 36 от 2014 г., в сила от 25.04.2014 г.) информация, относно валидността на разрешението за гасителна ефективност;

5. (нова - ДВ, бр. 36 от 2014 г., в сила от 25.04.2014 г.) номерът и срокът на валидност на актуалния сертификат за внедрена система за управление на качеството.

(2) Редът за водене на регистъра по ал. 1 се определя от директора на ГДПБЗН - МВР.

(3) Регистърът на продуктите за пожарогасене е публичен и се публикува в интернет страницата на ГДПБЗН - МВР.

Раздел IV. Ред за осъществяване на контролна дейност на продуктите за пожарогасене

Чл. 19. (1) Контролната дейност на продуктите за пожарогасене по отношение тяхната гасителна ефективност се осъществява от комисии, назначени със заповед на директора на ГДПБЗН - МВР.

(2) В състава на комисиите по ал. 1 се включват служители от ГДПБЗН - МВР, осъществяващи държавен противопожарен контрол, научно-приложна и експертна дейност.

 

Глава четвърта.
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

Чл. 20. За нарушаване на изискванията на наредбата нарушителите носят административнонаказателна отговорност по ЗМВР.

 

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на тази наредба:

1. "Продукти за пожарогасене" са пожарогасители (носими и возими), пожарогасителни вещества (пожарогасителни прахове и пенообразуватели), противопожарни одеяла и противопожарни одеяла тежък тип.

2. "Пожарогасител" е устройство, съдържащо пожарогасително вещество, което може да бъде изтласкано под въздействието на вътрешно налягане и да бъде насочено към пожара.

3. "Носим пожарогасител" е пожарогасител, който е предназначен да бъде носен и обслужван на ръка и който в готовност за работа има маса не по-голяма от 20 kg.

4. "Возим пожарогасител" е пожарогасител, предназначен за ръчно придвижване и обслужване и който има обща маса, по-голяма от 20 kg.

5. "Противопожарно одеяло" е гъвкав листов материал, предназначен да бъде използван за гасене на малки пожари чрез покриване.

6. "Противопожарно одеяло тежък тип" е гъвкав листов материал, предназначен да бъде използван за защита от въздействието на топлината и за гасене на пожари с площ до 0,16 m2и горене на до 5 l течно гориво.

7. "Заредено количество" е маса или обем на пожарогасителното вещество, съдържащо се в пожарогасителя, изразено като обем (в литри) за пожарогасители на водна основа и като маса (в килограми) за другите пожарогасители.

8. "Пожарогасителен прах" е гасително средство от фино смлени твърди химични вещества, съдържащо един или повече основни компоненти в комбинация с добавки за подобряване на свойствата му.

9. "Пенообразувател" е течност, която, разтворена във вода, образува пенообразуващ разтвор.

10. "Пожарогасителна пяна" е конгломерат от пълни с въздух мехурчета, образувани от пенообразуващия разтвор, използван за гасене на пожари.

11. "Кратност" е отношението на обема пяна към обема на пенообразуващия разтвор, от който тя е получена.

12. "Пяна с ниска кратност" е пожарогасителна пяна, чиято кратност не е по-висока от 20.

13. "Пяна със средна кратност" е пожарогасителна пяна, чиято кратност е в диапазона над 20 до 200 включително.

14. "Пяна с висока кратност" е пожарогасителна пяна, чиято кратност е по-висока от 200.

15. "Производител" е всяко физическо или юридическо лице, което е отговорно за проектирането и производството на продукт за пожарогасене и за съответствието му с изискванията за гасителна ефективност с оглед пускането му на пазара и/или пускането му в действие от негово име или което променя, съществено модифицира и преправя продукта или го произвежда за собствени нужди.

16. "Вносител" е физическо или юридическо лице, което е установено в Европейския съюз и което внася продукти от трети държави на пазара на Европейския съюз.

17. "Дистрибутор" е всяко физическо или юридическо лице във веригата на доставка, различно от производителя или вносителя, което предоставя на пазара продукт за пожарогасене.

18. "Упълномощен представител" е физическо или юридическо лице, установено на територията на Европейския съюз, което е упълномощено писмено от производителя на продукти за пожарогасене да действа от негово име за изпълнение на задълженията му, свързани с удостоверяване на съответствието на продуктите с изискванията на наредбата.

19. "Акредитирана лаборатория" е лаборатория, получила акредитация по реда на Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. за определяне на изискванията за акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 339/93.

20. "Акредитиран орган за сертификация на системи за управление" е орган, получил акредитация по реда на Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. за определяне на изискванията за акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 339/93.

 

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 52г, ал. 5 и чл. 21, т. 11 от Закона за Министерството на вътрешните работи.

§ 3. (Доп. - ДВ, бр. 6 от 2013 г., в сила от 22.01.2013 г.) Наредбата влиза в сила 6 месеца след обнародването й в "Държавен вестник", с изключение на чл. 10 и 11, които влизат в сила от 15.01.2013 г.

§ 4. (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2013 г., в сила от 22.01.2013 г.) (1) Пожарогасителите, противопожарните одеяла и противопожарните одеяла тежък тип, с които са оборудвани обектите и строежите и които са осигурени за нуждите на органите за пожарна безопасност и защита на населението при МВР към датата на влизане в сила на наредбата, се счита, че отговарят на нейните изисквания.

(2) Пожарогасителните вещества (пожарогасителни прахове и пенообразуватели), осигурени за нуждите на органите за пожарна безопасност и защита на населението при МВР, както и пожарогасителните вещества, с които са заредени стационарните пожарогасителни инсталации в обектите към датата на влизане в сила на наредбата, се счита, че отговарят на нейните изисквания, ако за същите се удостовери съответствието с изискванията на чл. 6 от наредбата посредством документи (протоколи, доклади и др.) с резултати от изпитване от акредитирани лаборатории.

 

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № IЗ-1543 ОТ 2012 Г. ЗА РАЗРЕШИТЕЛНАТА И КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ НА ПРОДУКТИТЕ ЗА ПОЖАРОГАСЕНЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ТЯХНАТА ГАСИТЕЛНА ЕФЕКТИВНОСТ (ОБН. - ДВ, БР. 6 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 22.01.2013 Г.)

§ 6. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

 

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № IЗ-1543 ОТ 2012 Г. ЗА РАЗРЕШИТЕЛНАТА И КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ НА ПРОДУКТИТЕ ЗА ПОЖАРОГАСЕНЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ТЯХНАТА ГАСИТЕЛНА ЕФЕКТИВНОСТ 
(ОБН. - ДВ, БР. 36 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 25.04.2014 Г.)

§ 7. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

 

Приложение № 1 към чл. 5, ал. 2

Изисквания за гасителна ефективност на противопожарни одеяла тежък тип

Противопожарните одеяла тежък тип трябва да удовлетворяват критериите за гасителна ефективност при изпитване за гасене на пожарно огнище с летливи течности и пожарно огнище с масло (олио) за готвене, както следва:

1. Гасителна ефективност при гасене на пожарно огнище с летливи течности.

1.1. Количество на образците за изпитване - 3 броя противопожарни одеяла тежък тип.

1.2. Апаратура и материали:

1.2.1. Пожарно огнище с дълбочина 100 mm и площ 0,16 m2, изработено от заварена стоманена ламарина с дебелина 2 mm.

1.2.2. Поставка - хоризонтална метална маса с височина 800 ± 10 mm и размери 1800 ± 10 mm х 1800 ± 10 mm. Пожарното огнище е разположено на поставката така, че е равноотдалечено от двете срещуположни страни на масата и разстоянието от една от другите две страни на масата до най-далечната част на огнището е 900 ± 5 mm.

1.2.3. Гориво - 5 литра алифатно въглеводородно гориво с точка на кипене не по-ниска от 88°С и не по-висока от 105°С. Не е необходимо да се използва ново гориво за всеки тест.

1.2.4. Вода - половината от обема на горивото.

1.3. Условия на изпитване:

1.3.1. Първоначална температура на горивото 20 ± 5°С.

1.3.2. Температура на околната среда - от 0°С до 30°С.

1.3.3. Време на свободно горене на горивото от момента на запалването - 1 min.

1.3.4. Разполагане на одеялото след свободното горене - симетрично върху пожарното огнище.

1.4. Критерии за гасителна ефективност - всяко одеяло трябва да погаси пожарното огнище, да остане цяло, да не се запали по време на теста и да няма видими пламъци 3 min след гасенето. След всяко изпитване трябва да остане известно количество гориво (т.е. пожарното огнище е погасено, а погасяването не е поради липса на гориво).

2. Гасителна ефективност при гасене на пожарно огнище с масло (олио) за готвене.

2.1. Количество на образците за изпитване - 3 броя противопожарни одеяла тежък тип.

2.2. Апаратура и материали:

2.2.1. Пожарно огнище с дълбочина 100 mm и площ 0,16 m2, изработено от заварена стоманена ламарина с дебелина 2 mm.

2.2.2. Поставка - хоризонтална метална маса с височина 800 ± 10 mm и размери 1800 ± 10 mm х 1800 ± 10 mm.

2.2.3. Стойка за закрепване на пожарното огнище - изработена от стомана ъглова с размери 25 mm х 25 mm. Стойката е с височина 140 ± 5 mm и размери 310 ± 5 mm х 310 ± 5 mm. Стойката е разположена върху поставката така, че да е равноотдалечена от двете й срещуположни страни и разстоянието от една от другите две страни на поставката до най-далечната част на огнището да е 750 ± 5 mm.

2.2.4. Гориво - 5 литра масло (олио) за готвене с температура на самозапалване в диапазона от 350°С до 370°С. Използва се ново гориво за всеки тест.

2.2.5. Газова горелка.

2.3. Условия на изпитване:

2.3.1. Температура на околната среда - от 0°С до 30°С.

2.3.2. Газовата горелка се разполага централно под пожарното огнище за загряване на маслото (олиото) така, че неговата температура, измерена в центъра, да се повишава със скорост около 10°C/min, за да настъпи самозапалване в рамките на 25 min до 35 min.

2.3.3. Време на свободно горене на горивото от момента на запалването - 2 min.

2.3.4. Разполагане на одеялото след свободното горене - симетрично върху пожарното огнище.

2.4. Критерии за гасителна ефективност - всяко одеяло трябва да погаси пожарното огнище, да остане цяло, да не се запали по време на теста, да няма видими пламъци 30 min след гасенето и да няма повторно запалване в рамките на 3 min от отстраняване на одеяло от пожарното огнище. След всяко изпитване трябва да остане известно количество гориво (т.е. пожарното огнище е погасено, а погасяването не е поради липса на гориво).

 

Приложение № 2 към чл. 10, ал. 1


 

 

ДО

 

ДИРЕКТОРА НА

 

ГДПБЗН - МВР

 

София 1309

 

ул. Пиротска 171А

 

 

И С К А Н Е

от ..................................................................................................................................................................................

(трите имена на представителя/пълномощника)

..................................................................................................................................................................................

(адрес за кореспонденция, телефон , факс, e-mail)

представляващ ......................................................................................................................................................................

(наименование на юридическото лице)

в качеството на ................................................................................................................................................................

(производител или негов упълномощен представител)

ЕИК по ЗТР/БУЛСТАТ: .............................................................................................................................................................

ЕГН на пълномощника .............................................................................................................................................................

№ и дата на пълномощното: .......................................................................................................................................................

За издаване на Разрешение на продукт за пожарогасене по отношение на гасителната му ефективност на основание чл. 10, ал. 1 от Наредбата за разрешителната и контролна дейност на продуктите за пожарогасене по отношение на тяхната гасителна ефективност

за ..................................................................................................................................................................................

(наименование на продукта, марка, тип)

Производител на продукта: .......................................................................................................................................................

(наименование на производителя и адрес)

Лице за контакти: ................................................................................................................................................................

(трите имена и длъжност)

Приложения:

1. Документи за регистрация на лицето, както следва:

1.1. За лица, регистрирани в България - удостоверение за актуално вписване в търговския регистър.

1.2. За лица, регистрирани в чужбина-оригинал или копие на регистрационен акт (съдебно или друго удостоверение според законите на държавата по регистрация на юридическото лице), като:

1.2.1. когато лицето е регистрирано в държава, която е страна по Конвенцията за премахване на изискванията за легализация на чуждестранни публични актове (ДВ, бр.45 от 2001г.), документите трябва да бъдат заверени в съответната държава с апостил и да бъдат преведени на български език;

1.2.2. когато лицето е регистрирано в държава, която не е страна по Конвенцията за премахване на изискванията за легализация на чуждестранни публични актове, документите трябва да бъдат легализирани и преведени на български език.

2. Когато искането се подава от упълномощен представител-документ за упълномощаване от производителя (заверен с нотариална заверка; заверен с апостил или легализиран).

3. Документи (протоколи, доклади и др.) с резултати от изпитване от акредитирани лаборатории, удостоверяващи изпълнението на изискванията за гасителна ефективност на продукта съгласно раздел II от Наредбата за разрешителната и контролна дейност на продуктите за пожарогасене по отношение на тяхната гасителна ефективност.

4. Валиден сертификат, издаден от акредитиран орган за сертификация на системи за управление, удостоверяващ внедрена система за управление на качеството, съответстваща на БДС EN ISO 9001 "Системи за управление на качеството. Изисквания" (или еквивалентна на нея), включваща документирана процедура за контрол за съответствие на продукта с изискванията за гасителна ефективност.

5. За носимите и возимите пожарогасители-техническото досие на продукта.

6. Документ за внесена държавна такса по Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на МВР по Закона за държавните такси.

Забележки: 1. Разрешението се издава за един продукт. При внасяне на искане за серия продукти разрешение се издава за всеки един продукт поотделно.

2. Приложените документи, представени на чужд език, трябва да бъдат придружени с точен превод на български език.

3. Приложените копия на документи трябва да са заверени с подпис и печат на заявителя и щемпел или собственоръчно изписване "Вярно с оригинала" на всяка страница.

4. С едно искане може да бъде заявено издаване на разрешение за неповече от 5 продукта, като за всеки продукт се внася определената държавна такса.

 

 

 

Дата: .............................

Подпис: ...........................

 

Приложение № 3 към чл. 13, ал. 1 (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2014 г., в сила от 25.04.2014 г.)

 

Приложение № 4 към чл. 13, ал. 2


 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО"

Гр. София 1309, ул. Пиротска 171А

 

Рег. №........................, екз. №.......

..........................................2012 г.

 

 

 

ДО

 

__________________________________________________________________

 

(име, презиме, фамилия)

 

__________________________________________________________________

 

(длъжност на заявителя)

 

УЛ. _______________________________________________________________

 

ГР. (С.) ______________________________________________________

 

 

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКАЗ

ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ НА ПРОДУКТ ЗА ПОЖАРОГАСЕНЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ГАСИТЕЛНАТА МУ ЕФЕКТИВНОСТ

във връзка с чл. 52г, ал. 2, т. 7 ЗМВР и чл. 13, ал. 2 от Наредбата за разрешителната и контролна дейност на продуктите за пожарогасене по отношение на тяхната гасителна ефективност

 

 

Във връзка с отправеното от Вас искане вх. № .......................... за издаване на разрешение за гасителна ефективност на продукт: ......................................................................................................................................., производител ................................................................., органите на ГДПБЗН - МВР извършиха проверка на представената документация.

При проверката се констатира следното:

..................................................................................................................................................................................

(описват се констатираните несъответствия с изис-кванията за гасителна ефективност на продукта)

..................................................................................................................................................................................

Предвид гореизложеното и на основание чл. 13, ал. 2 от Наредбата за разрешителната и контролна дейност на продуктите за пожарогасене по отношение на тяхната гасителна ефективност

 

РЕШИХ:

 

Отказвам издаването на разрешение на продукта за пожарогасене по отношение гасителната му ефективност.

Решението може да бъде оспорено по административен ред пред по-горестоящия административен орган чрез административния орган, който го е издал, в 14-дневен срок от съобщаването му по реда на АПК.

Решението може да се оспори и по съдебен ред чрез органа, който го е издал, пред Административния съд - гр. София, в 14-дневен срок от съобщаването му по реда на АПК.

 

ДИРЕКТОР: ____________________________

(име, фамилия, подпис и печат)