НАРЕДБА № Із-553 ОТ 12 МАРТ 2013 Г. ЗА РЕДА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРЕВАНТИВЕН КОНТРОЛ ОТ ОРГАНИТЕ НА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

Издадена от Министерството на вътрешните работи Обн. ДВ. бр.29 от 22 Март 2013г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С тази наредба се определя редът за организиране и осъществяване на превантивния контрол (ПК) от органите за пожарна безопасност и защита на населението (ПБЗН) на Министерството на вътрешните работи (МВР) при изпълнение на задачата за осигуряване на защитата при бедствия.

Чл. 2. (1) Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН):

1. организира осъществяването на ПК на територията на цялата страна;

2. ръководи, контролира и оценява дейността на Столичното и областните управления "Пожарна безопасност и защита на населението" (СУПБЗН/ОУПБЗН) по осъществяването на ПК;

3. осъществява ПК на територията на цялата страна при извършване на проверки, разпоредени от министъра на вътрешните работи, от главния секретар на МВР или от директора на ГДПБЗН - МВР;

4. осъществява ПК на обектите, строежите и инвестиционните проекти, водени на отчет в ГДПБЗН - МВР, съгласно чл. 2, ал. 1, т. 4 от Наредба № Із-1919 от 2011 г. за реда за осъществяване на държавен противопожарен контрол (ДВ, бр. 61 от 2011 г.), на инфраструктурните строежи, които се изграждат на територията на две и повече области в страната, както и в случаите, определени с друг нормативен акт;

5. осъществява методическа помощ на СУПБЗН/ОУПБЗН при осъществяване на ПК;

6. взаимодейства с органите на държавната власт, юридически лица и еднолични търговци при осъществяването на ПК.

(2) Столичното и областните управления ПБЗН:

1. организират и осъществяват ПК на територията на определения им район на действие;

2. осъществяват ПК на територията на определения им район на действие при извършване на проверки, разпоредени от директора на ГДПБЗН или от началника на СУПБЗН/ОУПБЗН;

3. изпълняват указанията на ГДПБЗН - МВР при осъществяване на ПК;

4. осъществяват ПК и съвместно с представители на други контролни държавни органи;

5. взаимодействат с органите на държавната власт, юридически лица и еднолични търговци при осъществяването на ПК.

(3) Районните служби към Столично управление ПБЗН:

1. организират и осъществяват ПК на територията на определения им район на действие;

2. осъществяват ПК на територията на определения им район на действие при извършване на проверки, разпоредени от директора на СУПБЗН и началника на РСПБЗН;

3. изпълняват указанията на ГДПБЗН - МВР при осъществяване на ПК;

4. осъществяват ПК и съвместно с представители на други контролни държавни органи;

5. взаимодействат с органите на държавната власт, юридически лица и еднолични търговци при осъществяването на ПК.

Чл. 3. Превантивният контрол е комплекс от мероприятия за контрол по спазването на нормативната уредба, свързана със защитата при бедствия, който включва:

1. контрол за спазване на нормативната уредба при одобряването на устройствени схеми и планове, съгласувателни процедури на обекти, осъществяващи дейност с рискови вещества и материали, и участие в държавни приемателни комисии по Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството (Наредба № 2 от 31.07.2003 г.) (ДВ, бр. 72 от 2003 г.);

2. контрол на аварийните планове и съгласуването им в случаите, определени в нормативен акт;

3. контрол на дейностите по защита и на средствата за защита на работещите и пребиваващите в обектите по чл. 35, ал. 1 и чл. 36, ал. 1 от Закона за защита при бедствия;

4. контрол за спазване изискванията на Закона за защита при бедствия и издадените въз основа на него подзаконови актове;

5. контрол за спазване на инженерно-техническите правила за защита от бедствия и аварии на строежи и на въведени в експлоатация обекти.

Чл. 4. При осъществяване на ПК органите за ПБЗН на МВР:

1. съгласуват аварийни планове по Закона за водите;

2. участват в процедурата по издаване на разрешително на обекти по чл. 104, ал. 1 по Закона за опазване на околната среда;

3. извършват проверки за спазване изискванията на Закона за защита при бедствия и издадените въз основа на него подзаконови актове;

4. извършват проверки в съответствие с разпоредбите на чл. 91к ЗМВР;

5. съставят констативни актове за резултатите от извършени проверки, като дават задължителни предписания (приложения № 1а и № 1б), които се завеждат в дневник за извършените проверки (приложения № 2а и № );

6. съставят актове за установяване на административно нарушение (приложения № 3а и № 3б), които се завеждат в дневник (приложение № 3в);

7. сигнализират прокуратурата при наличие на данни за извършено престъпление;

8. изискват от държавни и местни органи, организации, юридически лица и граждани документи и сведения, свързани с осигуряването на защита при бедствия;

9. участват в състава на държавни приемателни комисии по Наредба № 2 от 31.07.2003 г.

 

Глава втора.
ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРЕВАНТИВНИЯ КОНТРОЛ ОТ ОРГАНИТЕ ЗА ПБЗН НА МВР

Раздел I. Контрол по спазване на изискванията на устройственото планиране на територията и на инженерно-техническите правила за инвестиционно проектиране, изграждане и експлоатация на строежите

Чл. 5. Органите за ПБЗН участват в експертни съвети по устройство на територията и дават писмени становища при одобряването на проекти на общи и подробни устройствени планове на общините по отношение на териториите с вероятно разпространение на предвидими природни бедствия и следят за спазване изискванията за устройственото планиране.

Чл. 6. Органите за ПБЗН участват в съгласувателни процедури на инвестиционни проекти за строежи по отношение защитата при бедствия, за които спазването на инженерно-техническите правила за инвестиционно проектиране е задължително.

Чл. 7. Органите за ПБЗН съгласуват техническите задания за изграждане и реконструкция на колективни средства за защита (КСЗ).

Раздел II. Контрол по изготвяне и съгласуване на аварийни планове

Чл. 8. Органите за ПБЗН контролират изработването и актуализацията на аварийните планове на водностопанските системи и хидротехнически съоръжения по Закона за водите и изпълнението на дадените по тях предписания.

Чл. 9. Органите за ПБЗН съгласуват аварийните планове на водностопанските системи и хидротехническите съоръжения, намиращи се на територията на съответната област.

Раздел III. Контрол на дейностите по защита и на средствата за защита на работещите и пребиваващите в обектите по чл. 35, ал. 1 и чл. 36, ал. 1 от Закона за защита при бедствия

Чл. 10. Органите за ПБЗН контролират изпълнението на задълженията на юридическите лица, физическите лица или едноличните търговци, които са собственици и ползватели на обекти по чл. 35, ал. 1 от Закона за защита при бедствия, като извършват проверки за:

1. наличие, актуалност и съответствие на аварийния план с изискванията за неговото съдържание;

2. предоставената информация за източниците на рискове (опасни вещества, препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност, източници на йонизиращи лъчения и др.) и вероятните последствия при аварии и начините за ликвидирането им;

3. наличие на разпределение на задълженията и отговорните структури и лица за изпълнението на предвидените мерки за ограничаване и ликвидиране на последиците от аварии в обекта;

4. мерките за защита на персонала и пребиваващите на територията на обекта лица;

5. наличие на средства и ресурси за защита на работещите и на пребиваващите на територията на обектите;

6. обучение на персонала и провеждане на тренировки по аварийния план;

7. наличие и състояние на локални системи за оповестяване;

8. установения ред за информиране на органите на изпълнителната власт при необходимост от въвеждане на плановете за защита при бедствия (наличие на схема на оповестяване);

9. начина за взаимодействие със съставните части на единната спасителна система.

Чл. 11. Органите за ПБЗН контролират изпълнението на задълженията на юридическите лица и едноличните търговци, осъществяващи дейност в производствени сгради и в сгради за обществено обслужване по чл. 36 от Закона за защита при бедствия, като извършват проверки за:

1. наличие, актуалност и съответствие на плана за защита при бедствия с изискванията за неговото съдържание;

2. наличието на средства и ресурси за защита на пребиваващите на територията на обектите;

3. обучение на персонала и провеждане на тренировки за изпълнение на плана за защита при бедствия на пребиваващите;

4. наличие и състояние на локалните системи за оповестяване;

5. начина за взаимодействие със съставните части на единната спасителна система.

Раздел IV. Контрол за спазване изискванията на Закона за защита при бедствия и издадените въз основа на него подзаконови нормативни актове

Чл. 12. Органите за ПБЗН при упражняване на превантивен контрол по Закона за защита при бедствия извършват проверка на съответствието на плановете за защита при бедствия на органите на централната изпълнителна власт, областните управители и кметовете на общини с изискванията на чл. 9 от Закона за защита при бедствия и актуалността на съдържанието им.

Чл. 13. Органите за ПБЗН контролират изпълнението на разпоредбите на Наредбата за реда за създаване, съхраняване, обновяване, поддържане, предоставяне и отчитане на запасите от индивидуални средства за защита, приета с Постановление № 3 на Министерския съвет от 2009 г. (ДВ, бр. 5 от 2009 г.).

Чл. 14. Органите за ПБЗН контролират изпълнението на разпоредбите на Наредбата за реда, начина и компетентните органи за установяване на критичните инфраструктури и обектите им и оценката на риска за тях, приета с Постановление № 256 на Министерския съвет от 2012 г. (ДВ, бр. 81 от 2012 г.).

Чл. 15. Органите за ПБЗН контролират изпълнението на разпоредбите на Наредбата за реда за установяването и означаването на европейски критични инфраструктури в Република България и мерките за тяхната защита, приета с Постановление № 38 на Министерския съвет от 2013 г. (ДВ, бр. 19 от 2013 г.).

Чл. 16. Органите за ПБЗН контролират изпълнението на разпоредбите на Наредбата за реда за изграждане, поддържане и използване на КСЗ, приета с Постановление № 60 на Министерския съвет от 2009 г. (ДВ, бр. 23 от 2009 г.).

Чл. 17. Органите за ПБЗН контролират Наредбата за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях, приета с Постановление № 123 на Министерския съвет от 2012 г. (ДВ, бр. 50 от 2012 г.).

Чл. 18. Органите за ПБЗН контролират изпълнението на разпоредбите на Наредбата за условията и реда за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност, приета с Постановление № 48 на Министерски съвет от 2012 г. (ДВ, бр. 20 от 2012 г.).

Чл. 19. Органите за ПБЗН контролират изпълнението на разпоредбите на Наредбата за условията и реда за провеждане на евакуация и разсредоточаване, приета с Постановление № 337 на Министерския съвет от 2012 г. (ДВ, бр. 103 от 2012 г.).

 

Глава трета.
ОРГАНИЗАЦИЯ, РЪКОВОДСТВО И КОНТРОЛ НА ОРГАНИТЕ, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ПРЕВАНТИВЕН КОНТРОЛ

Чл. 20. Директорът на ГДПБЗН - МВР:

1. организира, ръководи и контролира дейността на органите за ПБЗН, осъществяващи ПК на територията на страната;

2. организира изпълнението на заповедите и разпорежданията на министъра на вътрешните работи и главния секретар на МВР;

3. информира и се отчита пред министъра на вътрешните работи и главния секретар на МВР за дейността по осъществяване на ПК от органите за ПБЗН;

4. утвърждава график за извършване на проверки на СУПБЗН/ОУПБЗН за дейността им по осъществяване на ПК;

5. определя със заповед състава на комисии за извършване на проверки на СУПБЗН/ОУПБЗН за дейността им по осъществяване на ПК;

6. предлага ежегодно в срок до 31 март за утвърждаване от министъра на вътрешните работи списък на потенциално опасните язовири на територията на страната, изготвен от ГДПБЗН със съдействието на областните управители в резултат на извършените през предходната година междуведомствени проверки за обследване на техническото и експлоатационното състояние на потенциално опасните водни обекти;

7. организира създаването и поддържането на база данни за територията на страната въз основа на предоставената информация от СУПБЗН/ОУПБЗН по чл. 21, т. 10.

Чл. 21. Началникът на СУПБЗН/ОУПБЗН:

1. организира, ръководи и контролира дейността на органите, осъществяващи ПК в определения район на действие;

2. организира и отговаря за изпълнението на заповедите и указанията на директора на ГДПБЗН - МВР;

3. информира и се отчита пред директора на ГДПБЗН - МВР за дейността по осъществяване на ПК;

4. утвърждава списък на обектите, подлежащи на ПК на територията на съответното СУПБЗН/ОУПБЗН;

5. със заповед разпределя обектите от списъка по т. 4 между служителите от съответното СУПБЗН/ОУПБЗН за осъществяване на ПК;

6. утвърждава график за извършване на проверки на РСПБЗН при СУПБЗН за дейността им по осъществяване на ПК;

7. определя със заповед състава на комисии за извършване на проверки на РСПБЗН при СУПБЗН за дейността им по осъществяване на ПК;

8. утвърждава график за извършване на проверки на обекти на територията на съответното СУПБЗН/ОУПБЗН;

9. представя на директора на ГДПБЗН ежегодно до 1 март изготвен със съдействието на областния управител списък на потенциално опасните язовири на територията на областта за изпълнение на чл. 20, т. 6;

10. съгласува аварийните планове на водно-стопанските системи и хидротехническите съоръжения, намиращи се на територията на съответната област;

11. организира създаването и поддържането на база данни въз основа на информация, придобита при извършения ПК на територията на областта за:

а) обектите по чл. 35, ал. 1 от Закона за защита при бедствия, работещи и съхраняващи опасни вещества, източници на йонизиращи лъчения и складовете за съхранение на препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност;

б) водностопанските системи и хидротехническите съоръжения;

в) производствените сгради и сградите за обществено обслужване, представляващи строежи първа, втора и трета категория по смисъла на чл. 137 от Закона за устройство на територията;

г) критичните инфраструктури и обектите им;

д) европейските критични инфраструктури и обектите им;

е) плановете по чл. 35, ал. 1 и чл. 36, ал. 1 от Закона за защита при бедствия и тяхното актуализиране;

ж) колективните средства за защита;

12. изготвя анализ за извършения ПК от СУПБЗН/ОУПБЗН.

Чл. 22. Началникът на РСПБЗН:

1. организира, ръководи и контролира дейността на органите, осъществяващи ПК в определения район на действие;

2. организира и отговаря за изпълнението на заповедите и указанията на началника на ОУПБЗН;

3. информира и се отчита пред началника на ОУПБЗН за дейността по осъществяване на ПК;

4. утвърждава списък на обектите, подлежащи на ПК на територията на съответното РСПБЗН;

5. със заповед разпределя обектите от списъка по точка 4 между служителите от съответното РСПБЗН за осъществяване на превантивен контрол;

6. утвърждава график за извършване на проверки на обекти на територията на съответното РСПБЗН;

7. изготвя анализ за извършения ПК от РСПБЗН.

Чл. 23. Дейността на органите, осъществяващи ПК, се планира чрез:

1. планове за дейността на СУПБЗН/ОУПБЗН, РСПБЗН (само за СУПБЗН) в съответствие с установения ред в МВР;

2. графици за извършване на комплексни и контролни проверки.

Чл. 24. За осъществяване на дейността по глава втора органите за ПБЗН самостоятелно, а в отделни случаи - съвместно с други държавни контролни органи, извършват следните проверки:

1. комплексни - за установяване изпълнението на изискванията на Закона за защита при бедствия и подзаконовите нормативни актове по прилагането му;

2. контролни - за съответствие с изискванията на нормативни актове, включително и за изпълнение на дадените предписания;

3. междуведомствени - назначени със заповеди на съответните министри, областни управители, кметове на общини и др.;

4. по сигнали, свързани с нарушения на изискванията на Закона за защита при бедствия и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане.

Чл. 25. (1) Комплексни проверки се извършват най-малко веднъж на три години.

(2) Контролни проверки се извършват най-малко веднъж годишно в периода между две комплексни проверки.

Чл. 26. (1) Резултатите от извършените контролни проверки се отразяват в констативен протокол (приложения № 4а и № 4б), при условие че липсват обстоятелства за издаване на други административни актове.

(2) Резултатите от извършените комплексни проверки се отразяват в констативен протокол (приложения № 5а и № 5б), при условие че липсват обстоятелства за издаване на други административни актове.

Чл. 27. При констатиране на нарушения на Закона за защита при бедствия и Закона за водите и произтичащите от тях подзаконови нормативни актове органите, осъществяващи ПК:

1. съставят констативни актове, в които дават писмени задължителни предписания;

2. съставят актове за установяване на административни нарушения;

3. изискват от държавни органи, организации, юридически лица и граждани документи и сведения, свързани с осигуряването на защита на населението.

Чл. 28. (1) Актовете за установяване на административни нарушения се съставят от органите на ГДПБЗН, осъществяващи ПК.

(2) Въз основа на съставен акт за установяване на административно нарушение се издава наказателно постановление (приложение № 6).

(3) Наказателните постановления се издават от директора и зам.-директора на ГДПБЗН, началниците на СУПБЗН/ОУПБЗН и РСПБЗН при СУПБЗН.

(4) Актовете за установяване на административни нарушения и издадените наказателни постановления се завеждат в дневника по чл. 4, т. 6 (приложение № 3в).

Чл. 29. Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Чл. 30. (1) За предотвратяване и преустановяване на нарушенията, които създават опасност от възникване на бедствия и производствени аварии, както и за отстраняване на вредните последици от тях се прилагат следните принудителни административни мерки:

1. спиране строителството, въвеждането в експлоатация и използването на обекти, които създават опасност за населението при бедствия;

2. спиране използването на инсталации, уреди и съоръжения, които създават опасност за населението при бедствия;

3. спиране на други дейности, които създават опасност за населението при бедствия.

(2) Производството по налагане на принудителна административна мярка започва със съставяне на акт за установяване на нарушения, свързани с неизпълнение на задължения поЗакона за защита при бедствия, както и за отстраняване на вредните последици от тях (приложение № 7).

(3) Въз основа на съставения акт по ал. 2 директорът на ГДПБЗН - МВР или началниците на СУПБЗН/ОУПБЗН издават заповед за налагане на принудителна административна мярка (приложение № 8), която се завежда в дневника за извършени проверки по чл. 4, т. 5(приложение № 2а).

(4) Принудителната административна мярка се обявява чрез съставяне на протокол (приложение № 9), а в приложимите случаи - и с поставяне на лепенка с печат (приложение № 10).

Чл. 31. (1) Отмяната на принудителна административна мярка се извършва от органа, който я е наложил, или от по-горестоящ орган чрез издаване на заповед (приложение № 11) и изпълнителен акт (приложение № 12).

(2) Отмяната на принудителната административна мярка се извършва на място от органа, който я е приложил, за което издава изпълнителен акт.

Чл. 32. За обектите по чл. 21, т. 11 се създава досие, което се съхранява в съответното СУПБЗН/ОУПБЗН и съдържа информация и документи, свързани със защита на населението, както и копия на всички издадени документи, свързани с осъществявания ПК в обекта.

Чл. 33. Дейността на органите за ПБЗН, осъществяващи ПК, се отчита шестмесечно по ред, установен от директора на ГДПБЗН - МВР.

Чл. 34. Дейността на СУПБЗН/ОУПБЗН и РСПБЗН при СУПБЗН се проверява и оценява по методика, утвърдена от главния секретар на МВР.

 

Заключителни разпоредби

§ 1. Наредбата се издава на основание чл. 52г, ал. 4 във връзка с ал. 2, т. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи.

§ 2. Изпълнението на наредбата се възлага на органите за пожарна безопасност и защита на населението, осъществяващи превантивен контрол.

 

Приложение № 1а към чл. 4, т. 5

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО"

КОНСТАТИВЕН АКТ

от извършена проверка по Закона за защита при бедствия

№ ............../............. 201... г.

Днес, .....................201 ... г., подписаният/та .............................................................................................................,

на длъжност .............................................................................. в ГД "ПБЗН"/ОУ "ПБЗН" - гр. ............................................, на основание чл. 87 от Закона за защита при бедствия извърших проверка на обект ........................................................

......................................................................................................и съставих настоящия констативен акт на проверявания: .........................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................

(трите имена, месторабота и длъжност)

При проверката констатирах следното: в гр./с. ............................................., на адрес: .....................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

(описват се констатираните несъответствия с изискванията на ЗЗБ и подзаконовите нормативни актове)

 

В резултат на констатираното и съобразно правомощията ми по чл. 89 от Закона за защита при бедствия и чл. 91к, т. 5 от Закона за МВР за отстраняване на нарушенията давам следните задължителни предписания:

 

№ по ред

задължително предписание

срок за изпълнение

 

1. ...................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. ....................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. ....................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

4. .....................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................

5. ................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

Съставил констативния акт: ......................................... (подпис)

Проверено лице: ............................................................ (подпис)

.......................... 201 ... г.

При неизпълнение на задължителните предписания се носи административнонаказателна отговорност по чл. 94, ал. 5 ЗЗБ.

Настоящият констативен акт може да се оспори по административен ред пред по-горестоящия административен орган ......................................, чрез административния орган, който го е издал, в 14-дневен срок от съобщаването му по реда на АПК.

Настоящият констативен акт може да бъде оспорен и по съдебен ред чрез органа, който го е издал, пред Административен съд - гр. ................................, в 14-дневен срок от съобщаването му по реда на АПК.

Настоящият констативен акт се състави в два еднообразни екземпляра.

 

Приложение № 1б към чл. 4, т. 5

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО"

КОНСТАТИВЕН АКТ

от извършена проверка по Закона за водите

№ ............../............. 201... г.

Днес, .....................201 ... г., подписаният/та .............................................................................................................,

на длъжност .............................................................................. в ГД "ПБЗН"/ОУ "ПБЗН" - гр. ............................................, на основание чл. 190, ал. 3 от Закона за водите извърших проверка на обект ........................................................

......................................................................................................и съставих настоящия констативен акт на проверявания .........................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................

(трите имена, месторабота и длъжност)

При проверката констатирах следното: в гр./с. ............................................., на адрес: .....................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

(описват се констатираните несъответствия с изискванията на Закона за водите)

 

В резултат на констатираното и съобразно правомощията ми по чл. 91к, т. 5 ЗМВР във връзка с чл. 138, ал. 5 от Закона за водите за отстраняване на нарушенията давам следните задължителни предписания:

 

№ по ред

задължително предписание

срок за изпълнение

 

1. ...................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. ....................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. ....................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

4. .....................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................

5. ................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

Съставил констативния акт: ......................................... (подпис)

Проверено лице: ............................................................ (подпис)

.......................... 201 ... г.

При неизпълнение на задължителните предписания се носи административнонаказателна отговорност по чл. 200, ал. 1, т. 15 от Закона за водите.

Настоящият констативен акт може да се оспори по административен ред пред по-горестоящия административен орган ......................................, чрез административния орган, който го е издал, в 14-дневен срок от съобщаването му по реда на АПК.

Настоящият констативен акт може да бъде оспорен и по съдебен ред чрез органа, който го е издал, пред Административен съд - гр. ................................, в 14-дневен срок от съобщаването му по реда на АПК.

Настоящият констативен акт се състави в два еднообразни екземпляра.

 

Приложение № 2а към чл. 4, т. 5

Д Н Е В Н И К

ЗА ИЗВЪРШЕНИ ПРОВЕРКИ И СЪСТАВЕНИТЕ КОНСТАТИВНИ АКТОВЕ

ПО ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ

Започнат на: ........................

Завършен на: .......................

Съдържа: ............ бр. листа

 

№ на съставения констативен акт

Име, презиме, фамилия на съставилия констативния акт

Длъжност на съставилия констативния акт

Нарушение по ЗЗБ

Дадени предписания

Срок за изпълне- ние

Забележка

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2б към чл. 4, т. 5

Д Н Е В Н И К

ЗА ИЗВЪРШЕНИ ПРОВЕРКИ И СЪСТАВЕНИТЕ КОНСТАТИВНИ АКТОВЕ

ПО ЗАКОНА ЗА ВОДИТЕ

Започнат на: ........................

Завършен на: .......................

Съдържа: ............ бр. листа

 

№ на съставения констативен акт

Име, презиме, фамилия на съставилия констативния акт

Длъжност на съставилия констативния акт

Нарушение по ЗБ

Дадени предписания

Срок за изпълне- ние

Забележка

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3а към чл. 4, т. 6

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО"

 

А К Т

за установяване на административно нарушение

№ ............./..............201... г.

Днес, ..................... 201 .... г., подписаният/та ................................................................................................. (трите имена)

на длъжност .............................................................................., ГД "ПБЗН"/ ОУ "ПБЗН" - гр. ...............................................,

в присъствието на свидетелите:

1. .................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. ................................................................................................................................................................................................,

(трите имена и адрес по лична карта, ЕГН, какъв е свидетелят: очевидец, присъствал при установяване на нарушението или при съставяне на акта)

и на основание чл. 100, ал. 1 от Закона за защита при бедствия съставих настоящия акт срещу .....................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................,

(трите имена на нарушителя, ЕГН/наименование на ЮЛ или ЕТ, ЕИК)

адрес на ФЛ/седалище и адрес на управление на ЮЛ или ЕТ: гр. .........................................., ул. ..................................................................................................................................................................................

.................................. № ....., бл. ....., вх. ........., ап. .........., адрес за кореспонденция ............................................................................................................................................................................

.......................................... на длъжност......................................................................................................................................,

затова, че ..........................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................,

(описват се точно нарушението, датата, мястото и обстоятелствата, при които е извършено,

кога е констатирано)

при което е нарушил чл. ......., ал. ........ от Закона за защита при бедствия.

Иззех като доказателство следните вещи и документи: ......................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

(описват се подробно, ако има такива, и кому са предадени за пазене)

От нарушението са претърпели имуществени вреди: ............................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................... (описват се имена, адрес, ЕГН на лицата)

 

Свидетели:

1. .............................. (подпис)

 

 

2. .............................. (подпис)

СЪСТАВИЛ АКТА: ............................ (подпис)

 

Запознах се със съдържанието на акта и правя следните допълнения и възражения:

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

.............................. 201 ... г.

НАРУШИТЕЛ: .................................... (подпис)

 

При отказ на нарушителя да подпише акта същото се документира с подписа на свидетеля:

......................................................................................................................................................................................................................................................................................

(трите имена, постоянен адрес, адрес за кореспонденция, ЕГН)

Подпис: ......................................................

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Разписка:

Днес, .......... 201 ..., ....................................................................................................... (трите имена на нарушителя или на неговия представител), удостоверявам, че получих екземпляр от акта за нарушение. Уведомен съм, че в тридневен срок мога да направя допълнителни пояснения и възражения. Задължавам се да уведомя административнонаказващия орган при промяна на адреса си.

........................................ (подпис на нарушителя)

 

Настоящият акт е съставен в три еднообразни екземпляра.

 

Приложение № 3б към чл. 4, т. 6

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО"

 

А К Т

за установяване на административно нарушение

№ ............./..............201... г.

Днес, ..................... 201 .... г., подписаният/та ................................................................................................. (трите имена)

на длъжност .............................................................................., ГД "ПБЗН"/ ОУ "ПБЗН" - гр. ...............................................,

в присъствието на свидетелите:

1. .................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. ................................................................................................................................................................................................,

(трите имена и адрес по лична карта, ЕГН, какъв е свидетелят: очевидец, присъствал при установяване на нарушението или при съставяне на акта)

и на основание чл. 201, ал. 5 от Закона за водите съставих настоящия акт срещу ....................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................,

(трите имена на нарушителя, ЕГН/наименование на ЮЛ или ЕТ, ЕИК)

адрес на ФЛ/седалище и адрес на управление на ЮЛ или ЕТ: гр. .........................................., ул. ..................................................................................................................................................................................

№ ....., бл. ....., вх. ........., ап. .........., адрес за кореспонденция ......................................................................................................................................................................................................................

на длъжност......................................................................................................................................,

затова, че ..........................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................,

(описват се точно нарушението, датата, мястото и обстоятелствата, при които е извършено,

кога е констатирано)

при което е нарушил чл. 138, ал. 3 от Закона за водите.

Иззех като доказателство следните вещи и документи: ......................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

(описват се подробно, ако има такива, и кому са предадени за пазене)

От нарушението са претърпели имуществени вреди: ............................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................... (описват се имена, адрес, ЕГН на лицата)

 

Свидетели:

1. .............................. (подпис)

 

 

2. .............................. (подпис)

СЪСТАВИЛ АКТА: ............................ (подпис)

 

Запознах се със съдържанието на акта и правя следните допълнения и възражения:

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

.............................. 201 ... г.

НАРУШИТЕЛ: .................................... (подпис)

 

При отказ на нарушителя да подпише акта същото се документира с подписа на свидетеля:

......................................................................................................................................................................................................................................................................................

(трите имена, постоянен адрес, адрес за кореспонденция, ЕГН)

Подпис: ......................................................

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Разписка:

Днес, .......... 201 ..., ....................................................................................................... (трите имена на нарушителя или на неговия представител), удостоверявам, че получих екземпляр от акта за нарушение. Уведомен съм, че в тридневен срок мога да направя допълнителни пояснения и възражения. Задължавам се да уведомя административнонаказващия орган при промяна на адреса си.

........................................ (подпис на нарушителя)

 

Настоящият акт е съставен в три еднообразни екземпляра.

 

Приложение № 3в към чл. 4, т. 6

Д Н Е В Н И К

ЗА ИЗДАДЕНИТЕ АКТОВЕ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНО НАРУШЕНИЕ

Започнат на: ........................

Завършен на: .......................

Съдържа: ............ бр. листа

 

№ на акта за установено администра- тивно нарушение

Име, презиме, фамилия на актосъставителя

Длъжност на актосъставителя

№ на издадено наказателно постановле- ние (НП)

Дата на връчване на НП

Дата на подаване на жалбата срещу НП

Резултат от обжал- ването на НП

Забележка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 4а към чл. 26, ал. 1

К О Н С Т А Т И В Е Н П Р О Т О К О Л

№ ................../................20 ........ г.

за резултатите от извършена контролна проверка

Днес, ..........20 ....... г., подписаният ...............................................................................................................................................................................................................................

(име, презиме и фамилия)

на длъжност ............................................................................................................................................................................................................................................................

съставих настоящия констативен протокол във връзка с извършена на ................. 20 .... г. проверка на основание чл. 91к, т. 1 от ЗМВР и чл. 87 от ЗЗБ в обект: ..........................................................................................

При проверката се констатира следното:

 

1.

В ....................................................................... има изготвен авариен план, съобразен с изискванията на чл. 35, ал. 1 от Закона за защита при бедствия.

2.

За персонала има осигурени индивидуални средства за защита (съответстващи на рисковете, определени в аварийния план на обекта) съгласно изискванията на чл. 13, ал. 2, т. 4 от Закона за защита при бедствия.

3.

Проведена е тренировка и обучение на персонала на ........................................................................... за способите за защита, начините на поведение и действие при възникване на бедствия съгласно изискванията на чл. 35, ал. 3, т. 2 и т. 7 от Закона за защита при бедствия.

4.

В ......................................................................... има и се поддържа локална система за оповестяване съгласно чл. 35, ал. 3, т. 5 от ЗЗБ.

5.

Изпълнени са предписанията, направени с констативен акт № .............................................................

 

При извършената проверка НЕ УСТАНОВИХ нарушения на посочените в настоящия констативен протокол задължения.

 

Дата: ..................20 .... г.

ИЗВЪРШИЛ ПРОВЕРКАТА:

 

 

К О Н С Т А Т И В Е Н П Р О Т О К О Л

№ ................../................ 20 ........ г.

за резултатите от извършена контролна проверка

Днес, ........... 20 ...... г., подписаният ............................................................................................................................................................................................................................

(име, презиме и фамилия)

на длъжност ...........................................................................................................................................................................................................................................................

съставих настоящия констативен протокол във връзка с извършена на ................. 20 .... г. проверка на основание чл. 91к, т. 1 от ЗМВР и чл. 87 от ЗЗБ в обект: ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

При проверката се констатира следното:

 

1.

В ....................................................................... има изготвен план за защита при бедствия на пребиваващите, съобразен с изискванията на чл. 36, ал. 1 от Закона за защита при бедствия.

2.

За персонала има осигурени индивидуални средства за защита съгласно изискванията на чл. 13, ал. 2, т. 4 от Закона за защита при бедствия и индивидуални средства за защита за еднократно ползване от пребиваващите съгласно чл. 5 от Наредбата за реда за създаване, съхраняване, обновяване, поддържане, предоставяне и отчитане на запасите от индивидуални средства за защита (съответстващи на рисковете, определени в общинския план за защита при бедствия).

3.

Проведена е тренировка и обучение на персонала на .............................................................................. за способите за защита, начините на поведение и действие при възникване на бедствия съгласно изискванията на чл. 36, ал. 2, т. 2 и т. 5 от Закона за защита при бедствия.

4.

В ......................................................................... има и се поддържа локална система за оповестяване съгласно чл. 36, ал. 2, т. 3 от ЗЗБ.

5.

Изпълнени са предписанията, направени с констативен акт № .............................................................

 

При извършената проверка НЕ УСТАНОВИХ нарушения на ЗЗБ.

 

Дата: .................. 20 .... г.

ИЗВЪРШИЛ ПРОВЕРКАТА:

 

Приложение № 5а към чл. 26, ал. 2

К О Н С Т А Т И В Е Н П Р О Т О К О Л

№ ................../................20 ........ г.

за резултатите от извършена комплексна проверка

Днес, ........... 20 ........ г., подписаният ...........................................................................................................................................................................................................................

(име, презиме и фамилия)

на длъжност ...........................................................................................................................................................................................................................................................

съставих настоящия констативен протокол във връзка с извършена на .....................20.... г. проверка на основание чл. 91к, т. 1 от ЗМВР и чл. 87 от ЗЗБ в обект: ........................................................................................................................................................................................................................................................................................

При проверката се констатира следното:

 

1.

В ....................................................................... има изготвен авариен план, съобразен с изискванията на чл. 35, ал. 1 от Закона за защита при бедствия, в който са разработени:

 

1. максималните възможни последици за персонала, населението и околната среда от авария в обекта;

 

2. мерките за ограничаване и ликвидиране на последиците от авария в обекта;

 

3. мерките за защита на персонала;

 

4. разпределението на задълженията и отговорните структури и лица за изпълнение на предвидените мерки;

 

5. средствата и ресурсите, необходими за изпълнение на предвидените мерки;

 

6. времето за готовност за реагиране на структурите и лицата по т. 4;

 

7. редът за информиране на органите на изпълнителната власт при необходимост от въвеждане на плановете за защита при бедствие.

2.

В .................................... има план (график) за организиране и провеждане на тренировки по изпълнение на аварийния план най-малко веднъж годишно.

3.

Предоставена е информация за изготвяне на общинския план за защита при бедствия на кмета на общината съгласно чл. 35, ал. 3, т. 3.

4.

За персонала има осигурени индивидуални средства за защита (съответстващи на рисковете, определени в аварийния план на обекта) съгласно изискванията на чл. 13, ал. 2, т. 4 от Закона за защита при бедствия.

5.

Проведена е тренировка и обучение на персонала на .............................................................................. за способите за защита, начините на поведение и действие при възникване на бедствия съгласно изискванията на чл. 35, ал. 3, т. 2 и т. 7 от Закона за защита при бедствия.

6.

В ......................................................................... има и се поддържа локална система за оповестяване съгласно чл. 35, ал. 3, т. 5 от ЗЗБ.

7.

Изпълнени са предписанията, направени с констативен акт № ...............................................

 

Съдържанието на аварийния план може да бъде различно от посоченото в точка 1, ако е определено в специален закон.

При извършената проверка НЕ УСТАНОВИХ нарушения на ЗЗБ.

 

Дата: .................. 20 .... г.

ИЗВЪРШИЛ ПРОВЕРКАТА:

 

Приложение № 5б към чл. 26, ал. 2

К О Н С Т А Т И В Е Н П Р О Т О К О Л

№ ................../................ 20 ........ г.

за резултатите от извършена комплексна проверка

Днес, ........ 20 ....... г., подписаният .................................................................................................................................................................................................................................

(име, презиме и фамилия)

на длъжност ...........................................................................................................................................................................................................................................................

съставих настоящия констативен протокол във връзка с извършена на ................. 20 .... г. проверка на основание чл. 91к, т. 1 от ЗМВР и чл. 87 от ЗЗБ в обект: ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

При проверката се констатира следното:

 

1.

В ....................................................................... има изготвен авариен план за защита при бедствия на пребиваващите, съобразен с изискванията на чл. 36, ал. 1 от Закона за защита при бедствия, в който са разработени:

 

а) рисковете за обекта съгласно общинския план за защита при бедствия;

 

б) мерките за защита на пребиваващите;

 

в) разпределението на задълженията, отговорните структури и лицата за изпълнение на предвидените мерки;

 

г) ресурсите, необходими за изпълнение на предвидените мерки;

 

д) времето за готовност за реагиране на структурите и лицата по т. 3;

 

е) начина на взаимодействие със съставните части на единната спасителна система.

2.

За персонала има осигурени индивидуални средства за защита съгласно изискванията на чл. 13, ал. 2, т. 4 от Закона за защита при бедствия и индивидуални средства за защита за еднократно ползване от пребиваващите съгласно чл. 5 от Наредбата за реда за създаване, съхраняване, обновяване, поддържане, предоставяне и отчитане на запасите от индивидуални средства за защита (съответстващи на рисковете, определени в общинския план за защита при бедствия).

3.

Проведена е тренировка и обучение на персонала на .............................................................................. за способите за защита, начините на поведение и действие при възникване на бедствия съгласно изискванията на чл. 36, ал. 2, т. 2 и т. 5 от Закона за защита при бедствия.

4.

В ......................................................................... има и се поддържа локална система за оповестяване съгласно чл. 36, ал. 2, т. 3 от ЗЗБ.

5.

Изпълнени са предписанията, направени с констативен акт № ........................................................................................................................................................................................................

 

При извършената проверка НЕ УСТАНОВИХ нарушения на ЗЗБ.

 

Дата: .................. 20 .... г.

ИЗВЪРШИЛ ПРОВЕРКАТА:

 

Приложение № 6 към чл. 28, ал. 2

НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ .............................. / .................... 20...... г.

 

Днес, ........ 20 ...... г., подписаният ................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................,

(собствено, бащино и фамилно име и длъжността на административнонаказващия орган)

като разгледах акт за установяване на административно нарушение № .......... от ........................ 20 ..... г.,

съставен от ............................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................

(трите имена на актосъставителя)

на длъжност ............................................................................... в .............................................................................................................................................................................

(посочва се заеманата длъжност) (структурно звено за ПБЗН)

против .....................................................................................................................................................................,

(собствено, бащино и фамилно име на нарушителя (за ФЛ), наименование на предприятието за ЮЛ)

ЕГН ................................................................................., ЕИК ..............................................................................,

адрес (седалище и адрес на управление) гр./с. ..........................................................................................................,

представлявано от .......................................................................................................................................................................................................................................................

(собствено, бащино и фамилно име, ЕГН на представителя, когато нарушителят е ЕТ или ЮЛ)

................................................................................................................................................................................................,

установих, че:

На ................................................................ 20 ... г. в гр. ......................................................................................,

........................................................................................................................................................................................................................................................................

(описват се нарушенията, обстоятелствата, при които са били извършени, последиците от тях, имената на пострадалите лица и претърпените имуществени вреди, както и доказателствата, които ги потвърждават)

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................,

с което виновно е нарушил чл. ...........................................................................................................................................................................................................................................

(посочват се законовите разпоредби, които са били нарушени)

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Нарушението е за .............................................. път.

........................................................................................................................................................................................................................................................................

(посочват се номер и дата на влезли в сила наказателни постановления за същото по вид нарушение)

Установеното в АУАН нарушение се потвърждава от приложените доказателства:

........................................................................................................................................................................................................................................................................

(описание на събраните доказателства)

........................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................

Поради което и на основание чл. 53 от Закона за административните нарушения и наказания и

чл. ....................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................

(посочват се законовите разпоредби, определящи вида и размера на административната санкция: глоба/имуществена санкция)

 

ПОСТАНОВИХ:

 

НАЛАГАМ на .............................................................................................................................................................................................................................................................

(собствено, бащино и фамилно име на нарушителя (за ФЛ), наименование на предприятието (за ЮЛ)

ЕГН ..........................................................................., ЕИК ....................................................................................................................................................................................

адрес (седалище и адрес на управление) гр. (с.) ..........................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................,

представлявано от ....................................................................................................................................................,

(собствено, бащино и фамилно име, ЕГН на представителя и длъжност, когато нарушителят е ЕТ или ЮЛ)

административна санкция: глоба/имуществена санкция в размер на ................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................

(посочва се цифром и словом размерът на санкцията)

........................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... лева,

на основание чл. .........................................................................................................................................................................................................................................................

(законовите разпоредби, регламентиращи санкцията)

........................................................................................................................................................................................................................................................................

ОТНЕМАМ в полза на държавата следните вещи:

........................................................................................................................................................................................................................................................................

(описват се по вид, количество и стойност вещите и се посочва документът, с който са иззети)

........................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................

на основание чл. ..........................................................................................................................................................................................................................................................

(посочват се правната норма, регламентираща отнемането на движими вещи в полза на държавата)

Да заплати обезщетение на: ..............................................................................................................................................................................................................................................

(посочват се името и адресът на лицето, държавно предприятие, кооперация или друга обществена организация)

........................................................................................................................................................................................................................................................................

в размер на ................................................................................................................................................................... лв.

Настоящото постановление може да бъде обжалвано по реда на ЗАНН в 7-дневен срок от връчването му пред Районния съд - гр. ......................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................,

(съда по местоизвършване на нарушението)

чрез ..................................................................................................................................................................................................................................................................

(посочва се длъжността на административнонаказващия орган)

В двуседмичен срок от връчване на настоящото наказателно постановление преведете по банков път наложената глоба/имуществена санкция, като в платежното нареждане посочите номера и датата на наказателното постановление, както и административнонаказващия орган:

....................................................................................................................................................................................................................................................................

(посочват се банкова сметка, банков код и банката, обслужваща наказващия орган)

Ако в определения срок не внесете доброволно сумите по наложената глоба/имуществена санкция, ще се приложи процедура за принудително изпълнение на задължението.

.................................................................................................

(трите имена, длъжност на наказващия орган и подпис)

 

РАЗПИСКА

Днес, ................... г., ........................................................................................................................................................................................................................................

(име, презиме, фамилия)

с ЕГН .........................................................................., на длъжност ............................................................. в качеството си на .......................................................................................

на ...................................................................................................................................................................................................................................................................

(наименование на ЮЛ или ЕТ, ЕИК)

получих екземпляр от ...............................................................................................................................................,

издаден от .................................................................................., на длъжност ................................................................................................................................................................

............................................................................................. в .......................................................................................................................................................................

 

 

 

 

ВРЪЧИЛ: ..........................................................................................................................................

ПОЛУЧИЛ: .............................................................................................................................

(трите имена, длъжност, подпис)

(подпис)

БЕЛЕЖКА НА ВРЪЧИТЕЛЯ: (при отказ)

 

СВИДЕТЕЛИ:

 

Днес, .................... г., лицето..........................................................................................................

1. ...............................................................................................................................

..............................................................................................................................................

...................................................................................................................................

(трите имена и ЕГН)

(трите имена)

..............................................................................................................................................

адрес: .........................................................................................................................

в качеството му на ......................................,

подпис: .............................................................................................................................

на .........................................................................................................................................

2. ...............................................................................................................................

(име/наименование на задълженото лице)

(трите имена)

отказа да получи екземпляр от

адрес: ..........................................................................................................................

настоящото наказателно постановление.

подпис: .............................................................................................................................

ВРЪЧИЛ: ......................................

 

(трите имена и длъжност)

 

ПОДПИС: .....................................

 

 

 

 

Забележка: Когато нарушителят или поискалият обезщетение не се намери на посочения от него адрес, а новият му адрес е неизвестен, наказващият орган отбелязва това върху НП и то се счита за връчено от деня на отбелязването.

 

Приложение № 7 към чл. 30, ал. 2

СЕРИЕН № ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

АКТ № ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

за установяване на нарушения по Закона за защита при бедствия, които създават опасност от възникване на бедствия и производствени аварии, както и за отстраняване на вредните последици от тях

 

Днес, .............. 20........ г., подписаният ............................................................................................................................................................................................................................

(име, презиме, фамилия)

.................................................... на длъжност .....................................................................................................................................................................................................

(посочва се заеманата длъжност)

при .......................................................................................................................................................................................,

(структурно звено за ПБЗН)

гр. ..................................., в присъствието на свидетелите:.....................................................................................................................................................................................................

1. ....................................................................................................................................................................................................................................................................

(посочват се трите имена и ЕГН)

2. ..........................................................................................................................................................................................,

(посочват се трите имена и ЕГН)

съставих настоящия акт против ..............................................................................................................................................................................................................................................

(собствено, бащино и фамилно име на физическото лице)

........................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................

ЕГН:............, адрес гр./с. .........................................................................................................................................,

на длъжност .............................................................................................................................................................,

(посочва се какво работи, къде и адрес на местоработата)

с който установих следното:

........................................................................................................................................................................................................................................................................

(посочва се къде и в какво се изразява нарушението на правилата, което създава опасност от възникване на бедствия и производствени аварии)

........................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................,

с което са нарушени: .....................................................................................................................................................................................................................................................

(описват се законовите разпоредби, които са нарушени)

........................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................,

поради което предлагам настоящият акт да послужи като основание за издаване на ЗАПОВЕД за налагане на принудителна административна мярка по чл. 90 ЗЗБ.

........................................................................................................................................................................................................................................................................

(описва се видът на мярката, която се предлага по чл. 90 ЗЗБ)

........................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................

Запознах се със съдържанието на акта и правя следните обяснения и възражения: .....................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................

(попълва се от нарушителя)

 

 

АКТОСЪСТАВИТЕЛ: .................................................................................................................................

НАРУШИТЕЛ: .......................................................................................................................

(трите имена, длъжност, подпис)

(трите имена и подпис)

(дата на запознаване и подписване на акта от нарушителя)

 

 

СВИДЕТЕЛИ:

1. ...................................................................................................................................................................................................................................................................

(трите имена, длъжност, подпис)

2. ...................................................................................................................................................................................................................................................................

(трите имена, длъжност, подпис)

Забележка: Отказът на нарушителя да подпише акта се установява с подпис на един свидетел:

........................................................................................................................................................................................................................................................................

(трите имена и точния адрес на свидетеля по лична карта)

Настоящият акт се състави в 3 еднообразни екземпляра.

Уведомен съм, че в 3-дневен срок мога да направя допълнителни обяснения и възражения.

 

ПОДПИС: ...................................................................................

...................................................................................

(дата на получаване на екземпляр от акта)

 

Приложение № 8 към чл. 30, ал.

ЗАПОВЕД № .............

за налагане на принудителна административна мярка

по чл. 90 от Закона за защита при бедствия

гр. ........... 20..... г.

 

Подписаният .........................................................................................................................................................................................................................................................................

(име, презиме, фамилия)

.................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................... на длъжност .............................................................................................................................................................................................................................................

(посочва се заеманата длъжност)

при ........................................................ гр. ...........................................................................................................................................................................................................

като взех предвид, че ............................................................................................................................................................................................................................................................

(име, презиме и фамилията на актосъставителя)

...................... на длъжност .............................................................................................................................................................................................................................................

(посочва се заеманата длъжност)

при .................................................... е съставил акт № ............. от....... 20...... г.,

(структурно звено за ПБЗН)

с който действително е установил, че в .........................................................................................................................................................................................................................................

(посочват се наименованието и адресът на обекта)

.................................................................................................................................................................................................................................................................................

са нарушени разпоредбите на ЗЗБ, от което е създадена опасност от възникване на бедствия и производствени аварии, изразяващи се в следното:

..............................................................................................................

(описват се нарушенията)

.................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................

С което са нарушени: ...........................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................

(посочват се законовите разпоредби, които са нарушени)

Поради което и на основание чл. 22 от ЗАНН и чл. 90 от ЗЗБ

 

З А П О В Я Д В А М:

 

Да се ..........................................................................................................................................................................................................................................................................

(посочва се видът на принудителната административна мярка)

............................................................................................................... ,

считано от ................. 20.... г., за което е поставена (не е поставена) лепенка с печат

........................................................................................................................................................................................................................................................................

(посочват се мястото на поставяне на лепенката или причините, поради които такава не може да се постави)

Заповедта може да се оспори по административен ред пред по-горестоящия административен орган ......................................................................... чрез административния орган,

(посочва се по-горестоящият административен орган)

който я е издал, в 14-дневен срок от съобщаването й по реда на АПК.

Заповедта може да се оспори и по съдебен ред чрез органа, който я е издал, пред Административния съд - гр. .......................... , в 14-дневен срок от съобщаването й по реда на АПК.

 

 

 

ДИРЕКТОР (НАЧАЛНИК): ...........................................................................................................................

 

(трите имена, подпис и печат)

 

 

Р А З П И С К А

 

Подписаният .....................................................................................................................................................................................................................................................................

на длъжност .......................................... получих препис от заповед № ............................................................................................................................................................................................

от ................. 20.... г. за налагане на принудителна административна мярка по чл. 90 от ЗЗБ.

 

 

 

ПОДПИС: ...........................................................................................................................................

............................................................

 

(дата на получаване на заповедта)

 

 

 

Забележка: Заповедта се връчва на ръководителя или собственика на обекта, а ако те отсъстват - на длъжностното лице, което е упълномощено да приема документи, или се изпраща по пощата в препоръчано писмо с обратна разписка.

 

Приложение № 9 към чл. 30, ал. 4

ПРОТОКОЛ № ..................................................................................................................................................................................................................................................................................

за привеждане в изпълнение на заповед за налагане на принудителна административна мярка

по чл. 90 от Закона за защита при бедствия (ЗЗБ)

 

Днес, .......... 20 ... г., подписаният ...........................................................................................................................................................................................................................................

(име, презиме, фамилия)

....................... на длъжност .............................................................................................................................................................................................................................................

приведох в изпълнение заповед №/...... 20...... г. за налагане на принудителна административна мярка по чл. 90 от ЗЗБ, издадена от директора (началника) на ..........................................................

........................................................................................................................... ,

(структурно звено за ПБЗН)

като .......................................................................................................................................................................................................................................................................

(описва се начинът на изпълнение: спрях строителството, въвеждането в експлоатация или използването)

на............................................................................................................. .... и уведомих:

(наименование и адрес на обекта или местоположение на инсталацията, уреда или съоръжението)

...............................................................................................................................................................................................................................................................................

(име, фамилия и длъжност на ръководителя или изпълнителя на обекта/строежа, съоръжението, инсталацията, уреда или дейността)

за начина на привеждане в изпълнение на заповедта и за наказателната отговорност по чл. 277 от Наказателния кодекс при възобновяване на дейността и/или използването на съоръжението, инсталацията, уреда без разрешение на органа, издал заповедта.

 

 

 

ИЗПЪЛНИЛ ЗАПОВЕДТА:

 

.....................................................................................................................................................

 

(трите имена, подпис)

 

УВЕДОМЕН:

...............................................................................................................................................................................................................................................................................

(трите имена, длъжност)

 

 

 

Дата............ 20............ г.

ПОДПИС: .........................................

 

 

Забележка: Протоколът се връчва на ръководителя или собственика на обекта, а ако те отсъстват - на длъжностното лице, което е упълномощено да приема документи, или се изпраща по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.

 

Приложение № 10 към чл. 30, ал. 4

 

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

............ "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО"

гр. ..................

 

ЗАПОВЕД № ............/............ ЗА НАЛАГАНЕ НА

ПРИНУДИТЕЛНА АДМИНИСТРАТИВНА МЯРКА ПО ЧЛ. 90 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ

 

 

 

ПЕЧАТ:

ПЕЧАТ:

ПЕЧАТ:

 

 

 

ДАТА:

(ТРИТЕ ИМЕНА И ПОДПИС):

 

 

 

За премахване на печата без разрешение от органа, издал заповедта, се носи наказателната отговорност по чл. 277 от Наказателния кодекс.

 

 

Приложение № 11 към чл. 31, ал. 1

ЗАПОВЕД № ..............

за отмяна на наложена принудителна административна мярка

по чл. 90 от Закона за защита при бедствия

гр. ....................... 20. г.

 

Подписаният .....................................................................................................................................................................................................................................................................

(име, презиме, фамилия)

...................... на длъжност .............................................................................................................................................................................................................................................

(посочва се заеманата длъжност)

при ........................................................ гр. ...........................................................................................................................................................................................................

Като взех предвид, че ............................................................................................................................................................................................................................................................

(име, презиме и длъжност на актосъставителя)

...................... на длъжност .............................................................................................................................................................................................................................................

(посочва се заеманата длъжност)

при ........................................... е установил, че в ..............................................................................................................................................................................................................

(структурно звено за ПБЗН)

.................................................................................................................................................................................................................................................................................

(посочва се наименованието на обекта/строежа, описват се обстоятелствата, поради които се налага отмяната)

.................................................................................................................................................................................................................................................................................

Поради което и на основание чл. 30, ал. 1 от Наредбата за реда за организиране и осъществяване превантивен контрол от органите на ПБЗН на МВР

 

З А П О В Я Д В А М:

 

Отменям Заповед № ...........от 20....... г. и разрешавам продължаването на строителството, въвеждането в експлоатация или използването на обекта, съоръжението, инсталацията, уреда или дейността на:

.................................................................................................................................................................................................................................................................................

(посочват се наименованието и адресът на обекта/строежа, за който е наложена мярката)

 

 

 

ДИРЕКТОР (НАЧАЛНИК): ............................................................................................................................

 

(трите имена, подпис и печат)

 

УВЕДОМЕН:

.........................................................

 

(подпис)

 

ДАТА ..................20.....г.

 

Приложение № 12 към чл. 31, ал. 1

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН АКТ № ..............

за отмяна на наложена мярка по чл. 90 от Закона за защита при бедствия

 

Днес, ......20 ...... г. подписаният..............................................................................................................................................................................................................................................

(име, презиме, фамилия и длъжност)

.................................................................................................................................................................................................................................................................................

в изпълнение на Заповед № ..................................... от ................20................... г.,

на началника на .................................................................................................................................................................................................................................................................

(структурно звено за ПБЗН)

с която се отменя Заповед № ...... от ...... 20 .. г., поради отстраняване на:

..................................................................................................................................................................................................................................................................................

(описват се отстранените нарушения по ЗЗБ)

.................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................

в ...............................................................................................................................................................................................................................................................................

(посочват се наименованието и адресът на обекта/строежа или инсталацията с наложена ПАМ)

извърших отмяна на наложената принудителна административна мярка.

За извършеното уведомих .......................................................................................................................................................................................................................................................

s(собственик или съответно длъжностно лице, подпис)

..............................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

ИЗПЪЛНИЛ: ......................................................................................................................................

 

(подпис)

 

...................................................................................................................................................

 

(трите имена и длъжност)

Дата: .....20 ..... г.

 

 

 

Забележка. Актът се изготвя в два екземпляра, от които един за длъжностното лице и един - за органа, осъществяващ ПК.