НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ БЪРЗО ЗАМРАЗЕНИТЕ ХРАНИ

В сила от 08.12.2003 г. Приета с ПМС № 273 от 28.11.2002 г. Обн. ДВ. бр.114 от 6 Декември 2002г., изм. ДВ. бр.20 от 7 Март 2006г., изм. ДВ. бр.39 от 15 Май 2007г., изм. и доп. ДВ. бр.84 от 27 Септември 2013г.

 

Чл. 1. С наредбата се определят изискванията към производителите и търговците относно:

1. характеристиките и наименованието на бързо замразените храни, предназначени за консумация от човека, наричани по-нататък "бързо замразени храни";

2. максимално допустимите температури при транспорт и съхраняване на бързо замразените храни;

3. начините за етикетиране и за обозначаване на бързо замразените храни;

4. реда за вземане на проби и метода за измерване на температурата на бързо замразените храни.

Чл. 2. (1) Бързо замразените храни са храни, преминали процес на замразяване, наричан "бързо замразяване", чрез който зоната на максимална кристализация се преминава по възможно най-бързия начин в зависимост от вида на храните, като постигнатата след термична стабилизация температура във всички части на храната е не по-висока от минус 18°С и се поддържа постоянно.

(2) Изискванията на наредбата не се прилагат за сладолед и други подобни храни, съдържащи лед за хранителни цели.

Чл. 3. (1) При производството на бързо замразени храни се използват само пресни суровини с добро търговско качество.

(2) Процесите на подготовка и бързо замразяване на храните се извършват по възможно най-бързия начин, като се използва необходимото за целта технологично оборудване, за ограничаване до минимум на възможностите за настъпване на химични, биохимични и микробиологични промени в храните.

(3) Криогенните среди, които могат да се използват за директен контакт с бързо замразените храни, са:

1. атмосферен въздух;

2. азот;

3. въглероден диоксид.

Чл. 4. (1) Температурата на всички части на бързо замразените храни трябва да се поддържа постоянно на ниво не по-високо от минус 18°С.

(2) При транспорт на бързо замразените храни се допускат кратковременни повишавания на температурата по ал. 1 с не повече от 3°С.

(3) При доставяне в търговската мрежа и при съхраняване в хладилни витрини в обектите за търговия на дребно се допуска повишаване на температурата на бързо замразените храни по ал. 1 с не повече от 3°С.

Чл. 5. Лицата, които извършват производство, транспорт, съхраняване и търговия с бързо замразени храни, трябва да използват оборудване, което осигурява съответствие на храните с изискванията на наредбата.

Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2006 г., в сила от 31.03.2006 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2007 г., в сила от 15.05.2007 г.) Мониторинг и измерване на температурата в транспортните средства и съоръженията за складиране и съхраняване на бързо замразени храни, предназначени за консумация от човека, се извършват съгласно изискванията на Регламент (ЕО) 37/2005 на Комисията относно мониторинга на температурата в транспортните средства и съоръженията за складиране и съхраняване на бързо замразени храни, предназначени за консумация от човека.

Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2006 г., в сила от 31.03.2006 г., отм. - ДВ, бр. 39 от 2007 г., в сила от 15.05.2007 г.)

Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2007 г., в сила от 15.05.2007 г.) Бързо замразените храни, предназначени за доставяне на крайния потребител, трябва да са опаковани от производителя или опаковача в подходяща опаковка, която да ги предпазва от микробиологични или други форми на външно замърсяване и от изсъхване.

Чл. 9. (1) (Предишен текст на чл. 9, изм. - ДВ, бр. 39 от 2007 г., в сила от 15.05.2007 г.) При етикетирането на бързо замразени храни, предназначени за предлагане без последваща преработка на крайния потребител и на заведенията за обществено хранене, се спазваНаредбата за изискванията за етикетирането и представянето на храните, приета с Постановление № 136 на Министерския съвет от 2000 г. (ДВ, бр. 62 от 2000 г.), и следните допълнителни изисквания:

1. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2007 г., в сила от 15.05.2007 г.) към търговското наименование на храната се добавя означението "бързо замразена";

2. към датата на минималната трайност се посочват срокът, през който бързо замразените храни могат да се съхраняват от купувача, температурата на съхраняване и/или видът на хладилното съоръжение, в което трябва да се съхраняват;

3. етикетът да съдържа указание от типа "Да не се замразява повторно след размразяване!".

(2) (Нова - ДВ, бр. 39 от 2007 г., в сила от 15.05.2007 г.) Когато при етикетирането се използва и някой друг от езиците на Общността, се добавя съответното означение съгласноприложение № 1.

Чл. 10. (1) При етикетирането на бързо замразени храни, които не са предназначени за предлагане на крайния потребител и на заведенията за обществено хранене, се обявяват задължително само следните данни:

1. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2007 г., в сила от 15.05.2007 г.) търговското наименование на храната, допълнено с означението "бързо замразена", а при използване и на някой друг от езиците на Общността при етикетирането се добавя и съответното означение съгласно приложение № 1;

2. нетно количество, изразено в единици за маса;

3. данни за идентифициране на партидата;

4. наименование, седалище и адрес на управление на лицето, което е отговорно за производството, опаковането или продажбата на храната.

(2) Данните по ал. 1 се обявяват непосредствено върху опаковката или чрез етикет, трайно прикрепен към нея.

Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2007 г., в сила от 15.05.2007 г.) Само продуктите, определени почл. 2, ал. 1, могат да носят означенията, предвидени по чл. 9 и 10.

Чл. 12. При извършване на контрол, когато контролните органи се съмняват, че са нарушени изискванията относно стойностите на температурата на бързо замразените храни, те могат да вземат проби и да извършват измерване на температурата.

Чл. 13. (1) При вземането на проба за контрол на температурата на бързо замразени храни видът и количеството на опаковките се избират така, че тяхната температура да е представителна за места на изследваната пратка, които са с най-висока температура.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2007 г., в сила от 15.05.2007 г.) Проби от бързо замразени храни, съхранявани в хладилни съоръжения, се вземат от няколко критични точки - в близост до вратите (горни и долни нива), до центъра на хладилното съоръжение (горни и долни нива) и близо до мястото на въздушната циркулация на охладителя. Продължителността на съхраняването на продукта се взема под внимание с оглед стабилизирането на температурата.

(3) За контрол на температурата при транспорт на бързо замразени храни пробите се вземат от горната и долната част на пратката непосредствено до отварящия се кант на всяка врата или двойка врати.

(4) За контрол на температурата по време на разтоварване на бързо замразени храни се вземат 4 проби, избрани измежду следните критични точки:

1. горната и долната част на пратката непосредствено до отварящия се кант на вратите;

2. горните задни ъгли на пратката във възможно най-отдалечената от охладителя точка;

3. централната част на пратката;

4. централната част на челната повърхност на пратката във възможно най-близката до охладителя точка;

5. горните и долните ъгли на челната повърхност на пратката във възможно най-близките до въздушната циркулация на охладителя точки.

(5) За контрол на температурата на бързо замразени храни, съхранявани в хладилни витрини в обекти за търговия на дребно, се вземат проби от 3 места на съоръжението, които са представителни за точките с най-висока температура.

Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2007 г., в сила от 15.05.2007 г.) Температурата на бързо замразените храни се измерва съгласно метода, посочен в приложение № 2.

 

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на наредбата "доставяне в търговската мрежа" е тази част от веригата за разпространение на бързо замразените храни, която обхваща доставянето им в мрежата за търговия на дребно, в т. ч. в заведенията за обществено хранене.

§ 1а. (Нов - ДВ, бр. 84 от 2013 г., в сила от 01.07.2013 г.) С наредбата се въвеждат разпоредбите на част А от приложението на Директива 2013/20/ЕС на Съвета от 13 май 2013 г. за адаптиране на някои директиви в областта на безопасността на храните, ветеринарната и фитосанитарната политика поради присъединяването на Хърватия (ОВ, L 158, 10.06.2013 г.).

 

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 2. Наредбата се приема на основание чл. 4 от Закона за храните и влиза в сила една година след обнародването й в "Държавен вестник".

§ 3. Контролът по изпълнението на наредбата се осъществява от органите на държавния санитарен контрол и на държавния ветеринарно-санитарен контрол.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 39 ОТ 27 ФЕВРУАРИ 2006 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ БЪРЗО ЗАМРАЗЕНИТЕ ХРАНИ

(ОБН. - ДВ, БР. 20 ОТ 2006 Г.)

§ 4. Регистриращите измервателни уреди, които са монтирани и отговарят на изискванията на Наредбата за изискванията към бързо замразени храни преди влизането в сила на това постановление, могат да се използват до 31 декември 2009 г.

§ 5. Постановлението влиза в сила от 31 март 2006 г.

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 102 ОТ 4 МАЙ 2007 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ БЪРЗО ЗАМРАЗЕНИТЕ ХРАНИ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 273 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2002 Г.
(ОБН. - ДВ, БР. 39 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 15.05.2007 Г.)

§ 11. С постановлението се въвеждат разпоредбите на Директива 2006/107/ЕО за изменение на Директива 89/108/ЕИО за сближаване на законодателствата на държавите членки относно дълбоко замразените храни за човешка консумация и Директива 2000/13/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за сближаване на законодателството на държавите членки относно етикетирането, представянето и рекламата на храните.

§ 12. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 213 ОТ 19 СЕПТЕМВРИ 2013 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 84 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2013 Г.)

§ 6. Постановлението влиза в сила от 1 юли 2013 г.

 

Приложение № 1 към чл. 9, ал. 2 (Ново - ДВ, бр. 39 от 2007 г., в сила от 15.05.2007 г., доп. - ДВ, бр. 84 от 2013 г., в сила от 01.07.2013 г.)

Означения, които могат да се ползват заедно с означението "бързо замразена"

1. на румънски: "congelare rapidа";

2. на датски: "dybfrossen";

3. на немски: "tiefgefroren" или "Tiefkuhlkost", или "tiefgekuhlt", или "gefrostet";

4. на испански: "ultracongelado" или "congelado rаpidamente".