НАРЕДБА № 4 ОТ 19 ФЕВРУАРИ 2008 Г. ЗА СПЕЦИФИЧНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВОТО, СЪХРАНЕНИЕТО И ТРАНСПОРТИРАНЕТО НА СУРОВО КРАВЕ МЛЯКО И ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ТЪРГОВИЯ И ПУСКАНЕ НА ПАЗАРА НА МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ

Издадена от Министерството на земеделието и храните Обн. ДВ. бр.23 от 29 Февруари 2008г., изм. ДВ. бр.9 от 3 Февруари 2009г.,изм. ДВ. бр.27 от 9 Април 2010г., изм. ДВ. бр.23 от 22 Март 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.16 от 24 Февруари 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.94 от 29 Октомври 2013г.

 

Раздел I.
Общи положения

Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат условията и редът за:

1. (изм. - ДВ, бр. 16 от 2012 г., в сила от 24.02.2012 г.) категоризиране на млекодобивните стопанства (ферми) за производство на сурово краве мляко;

2. съхранение на сурово краве мляко;

3. категоризиране на млекопреработвателни предприятия и разделна преработка на суровото краве мляко;

4. разделно изкупуване и движение на сурово краве мляко от фермите до млекопреработвателните предприятия (МПП);

5. условия за търговия и пускане на пазара на мляко и млечни продукти;

6. самоконтрола и официалния контрол за спазване на изискванията.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 29.10.2013 г.) При производството, съхранението и транспортирането, търговията и пускането на пазара на мляко и млечни продукти се спазват изискванията на Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно определяне на специфичните хигиенни правила за храните от животински произход (ОВ L 139 от 30.4.2004 г.) (Регламент (ЕО) № 853/2004).

Раздел II. Категоризиране на фермите за производство на сурово краве мляко

Чл. 2. (1) Фермите за производство на сурово краве мляко, регистрирани по реда на чл. 51 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД), се категоризират в три групи, както следва:

1. първа група:

а) (изм. - ДВ, бр. 27 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 29.10.2013 г.) отговарят на ветеринарно-санитарните изисквания за сградов фонд и оборудване съгласно Приложение III, раздел IХ, глава I, подглава II на Регламент (ЕО) № 853/2004; и

б) (изм. - ДВ, бр. 27 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 29.10.2013 г.) произвеждат сурово краве мляко с показатели за общ брой микроорганизми (ОБМ) до 100 000/мл и общ брой соматични клетки (ОБСК) до 400 000/мл съгласно Приложение III, раздел IХ, глава I, подглава III, параграф 3, буква "а" на Регламент (ЕО) № 853/2004 (отговарящо мляко);

в) (нова - ДВ, бр. 9 от 2009 г., в сила от 03.02.2009 г., доп. - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 29.10.2013 г.) задължително да имат помещение за съхранение на млякото, регистрирано поЗакона за храните, с изключение на фермите от 3 и не повече от 10 млечни крави, в които е осигурено хладилно съхранение на млякото (извън помещенията, в които се отглеждат животните), и същите се водят на списък в съответната Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) с регистрационния номер на фермата.

2. втора група:

а) (изм. - ДВ, бр. 27 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 29.10.2013 г.) отговарят на ветеринарно-санитарните изисквания за сградов фонд и оборудване на Приложение III, раздел IХ, глава I, подглава II на Регламент (ЕО) № 853/2004; и

б) произвеждат сурово краве мляко с показатели над 100 000/мл за ОБМ и над 400 000/мл за ОБСК (неотговарящо мляко);

3. трета група:

а) (изм. - ДВ, бр. 27 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 29.10.2013 г.) не отговарят на ветеринарно-санитарните изисквания за сградов фонд и оборудване съгласно Приложение III, раздел IХ, глава I, подглава II на Регламент (ЕО) № 853/2004; и

б) произвеждат сурово краве мляко с показатели над 100 000/мл за ОБМ и над 400 000/мл за ОБСК.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2009 г., в сила от 03.02.2009 г., изм. - ДВ, бр. 23 от 2011 г., доп. - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 29.10.2013 г.) За категоризиране на фермите за производство на сурово краве мляко собственикът или ползвателят на фермата подава чрез официалния ветеринарен лекар, отговарящ за съответната община, до директора на съответната Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) заявление по образец - приложение № 1.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2009 г., в сила от 03.02.2009 г., изм. - ДВ, бр. 23 от 2011 г.) Директорът на ОДБХ със заповед назначава комисия, в която се включват официален ветеринарен лекар по здравеопазване на животните към ОДБХ, отговарящ за съответната община, представител на Общинската служба по земеделие (ОСЗ) и представител на съответното кметство.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2009 г., в сила от 03.02.2009 г., изм. - ДВ, бр. 23 от 2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 29.10.2013 г.) Комисията по ал. 3 в 7-дневен срок извършва проверка във фермата за съответствието й с изискванията на Регламент (ЕО) № 853/2004 за сградов фонд и оборудване, попълва въпросник по образец и съставя протокол по образец със заключение в три екземпляра, от които един екземпляр се връчва на собственика или ползвателя на фермата, който го съхранява във фермата, един за ОДБХ и един за ОСЗ.

(5) (Доп. - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 29.10.2013 г.) Официалният ветеринарен лекар по ал. 3 взема за период от два поредни месеца, през 15 дни, четири представителни проби сурово краве мляко за извършване на анализ по показателя за ОБМ и за наличие на инхибитори, и за период от три поредни месеца три представителни проби сурово краве мляко за извършване на анализ по показателя за ОБСК. Пробите се изпращат в независима акредитирана лаборатория за извършване на анализите, а резултатите от тях се съхраняват във фермите. Таксите за анализите се заплащат от собствениците или ползвателите на фермите.

(6) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 23 от 2011 г.) В зависимост от получените резултати от изследванията за ОБМ и ОБСК по ал. 5, изчислени средногеометрично от резултатите и протокола по ал. 4, комисията по ал. 3 в 7-дневен срок от получаване на протоколите от лабораторните анализи изготвя окончателен протокол със заключение за категоризиране на фермата в съответната група и го представя на директора на ОДБХ. Екземпляр от протокола се съхранява във фермата. Директорът на ОДБХ съставя досие на фермата, категоризирана в съответствие с процедурата по чл. 2, ал. 2 - 7, съдържащо заявлението, попълнения въпросник, протоколите по ал. 4, 5 и 6 и данните от констатациите по чл. 26, ал. 3 и от протоколите по чл. 28, ал. 4.

(7) До изтичането на сроковете по чл. 4 категоризираните ферми се прекатегоризират в друга група в случай, че резултатите от анализите по ал. 5 са показали средногеометрично за период от два месеца при две изследвания на месец показатели, различни от изискващите се за съответната категория за ОБМ, и/или средногеометрично за период от три месеца, при едно изследване на месец показатели за ОБСК, различни от изискващите се за съответната категория .

(8) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2009 г., в сила от 03.02.2009 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 23 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2012 г., в сила от 24.02.2012 г.) Досиетата по чл. 2, ал. 6 се изпращат в МЗХ, дирекция "Животновъдство", за вписване на данните на категоризираните ферми в отделен слой на регистъра по чл. 7, ал. 2, т. 1 ЗВД съгласно приложение № 2. Досиетата се съхраняват в дирекция "Животновъдство" до 31 декември 2013 г.

(9) (Нова - ДВ, бр. 9 от 2009 г., в сила от 03.02.2009 г., изм. - ДВ, бр. 23 от 2011 г., доп. - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 29.10.2013 г.) Всяка ферма за производство на сурово краве мляко, чийто собственик или ползвател не е подал чрез официалния ветеринарен лекар, отговарящ за съответната община, до директора на съответната ОДБХ заявление по образец -приложение № 1, към дата на влизане в сила на тази наредба се категоризира служебно в трета група.

(10) (Нова - ДВ, бр. 9 от 2009 г., в сила от 03.02.2009 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 23 от 2011 г., доп. - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 29.10.2013 г.) При промяна на собствеността или ползването на ферма за производство на сурово краве мляко новият собственик или ползвател е задължен да уведоми в 7-дневен срок чрез официалния ветеринарен лекар, директора на ОДБХ, с цел извършване на съответни промени в досието на фермата и изпращането в дирекция "Животновъдство" по реда на ал. 8.

(11) (Предишна ал. 9, изм. - ДВ, бр. 9 от 2009 г., в сила от 03.02.2009 г., отм. - ДВ, бр. 23 от 2011 г.)

(12) (Предишна ал. 10, изм. - ДВ, бр. 9 от 2009 г., в сила от 03.02.2009 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 23 от 2011 г.) Дирекция "Животновъдство" при МЗХ актуализира регистъра по ал. 8 през 30 дни.

(13) (Предишна ал. 11, изм. - ДВ, бр. 9 от 2009 г., в сила от 03.02.2009 г., изм. - ДВ, бр. 23 от 2011 г.) Регистърът по ал. 8 се изпраща в Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) и се публикува на интернет страницата на МЗХ.

Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2012 г., в сила от 24.02.2012 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 29.10.2013 г.) Фермите от трета група в срок до 31.ХII.2013 г. се привеждат в съответствие с изискванията на Приложение III, раздел IХ, глава I, подглава II на Регламент (ЕО) № 853/2004 за сградов фонд и оборудване.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2012 г., в сила от 24.02.2012 г.) След изтичане на срока по ал. 1 не се разрешава продажба на мляко, произведено във ферми, които не са приведени в съответствие с изискванията за сградов фонд и оборудване.

Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2012 г., в сила от 24.02.2012 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 29.10.2013 г.) Суровото краве мляко, произведено във ферми от втора и трета група, се привежда в съответствие с изискванията на Приложение III, раздел IХ, глава I, подглава III, параграф 3, буква "а" на Регламент (ЕО) № 853/2004 за показатели за ОБМ и за ОБСК, както следва:

1. (изм. - ДВ, бр. 27 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 16 от 2012 г., в сила от 24.02.2012 г.)

2. (изм. - ДВ, бр. 27 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2012 г., в сила от 24.02.2012 г.) в срок до 31.12.2013 г. - за ОБМ от 200 000/мл до 100 000/мл и за ОБСК - до 400 000/мл.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2012 г., в сила от 24.02.2012 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 29.10.2013 г.) От 1.I.2014 г. не се разрешава изкупуване и преработка на сурово краве мляко, което не отговаря на изискванията на Приложение III, раздел IХ, глава I, подглава III, параграф 3, буква "а" на Регламент (ЕО) № 853/2004 за ОБМ и ОБСК.

Чл. 5. Шофьорите - приемчици от МПП, вземат представителни проби през 15 дни от суровото краве мляко, произвеждано в категоризираните ферми, и ги изпращат в независима акредитирана лаборатория за анализ по показателите за ОБМ и наличие на инхибитори и един път месечно - за ОБСК.

Раздел III. Съхранение на сурово краве мляко

Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2010 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 29.10.2013 г.) Суровото краве мляко се съхранява в млекосъбирателни пунктове (МСП), в помещения за съхранение на мляко към ферми (ПСМ - F), регистрирани по реда на Закона за храните или във ферми по чл. 2, ал. 1, т. 1, буква "в".

(2) Млекопреработвателните предприятия могат да изкупуват сурово краве мляко само от обекти по ал. 1.

(3) Забранява се предаването на сурово краве мляко в МСП и за преработка в МПП до изтичане на карентните срокове на антибиотиците, с които са третирани животните, от които е добито.

Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2012 г., в сила от 24.02.2012 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 29.10.2013 г.) Към всяка ферма първа група с не по-малко от 5 млечни крави се изгражда ПСМ - F, във ферма по чл. 2, ал. 1, т. 1, буква "в" може да се изгражда ПСМ - F.

(2) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 29.10.2013 г.) В ПСМ - F по ал. 1 и във ферма по чл. 2, ал. 1, т. 1, буква "в" не се приема мляко, произведено в други ферми.

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 29.10.2013 г.) Помещенията за съхранение на мляко се регистрират с регистрационния номер на фермата, към която са изградени, като пред него се поставя буквата "F".

Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2009 г., в сила от 03.02.2009 г.) В МСП се съхранява само мляко, произведено във ферми от втора и трета група.

Раздел IV. Категоризиране на млекопреработвателни предприятия и разделна преработка на суровото краве мляко

Чл. 9. (1) Млекопреработвателните предприятия се регистрират по реда на Закона за храните и могат да преработват само отговарящо сурово краве мляко, произведено във ферми от първа група.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 9 от 2009 г., в сила от 03.02.2009 г.) Млекопреработвателните предприятия, в които се произвеждат само сирена с процес на зреене най-малко 60 дни, могат да преработват и неотговарящо сурово краве мляко, произведено във ферми от втора група.

Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2012 г., в сила от 24.02.2012 г.) Млекопреработвателните предприятия, посочени в Приложение I и Приложение II от Решение за изпълнение на Комисията (2011/899/ЕО) от 21 декември 2011 г. за изменение на Решение 2009/861/ЕО относно преходни мерки съгласно Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на преработката на несъответстващо на критериите сурово мляко в някои млекопреработвателни предприятия в България (ОВ L 345, 29.12.2011 г.), могат да преработват и несъответстващо на критериите мляко, като:

1. млекопреработвателните предприятия с една технологична линия, посочени в Приложение II от Решение за изпълнение на Комисията (2011/899/ЕО), могат да преработват и несъответстващо на критериите сурово краве мляко;

2. млекопреработвателните предприятия с две технологични линии, посочени в Приложение I от Решение за изпълнение на Комисията (2011/899/ЕО), могат да приемат и преработват поотделно съответстващо и несъответстващо на критериите сурово краве мляко, като:

а) технологичната линия за приемане и преработване на съответстващо мляко се обозначава с буквите "EО" и на нея се преработва само съответстващо сурово краве мляко, произведено във ферми от първа група;

б) технологичната линия за приемане и преработване на несъответстващо мляко се обозначава с буквите "BG" и на нея се преработва само несъответстващо сурово краве мляко.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 27 от 2010 г.)

(3) Млекопреработвателните предприятия по ал. 1, т. 2 са длъжни да имат отделни планове на система за анализ на опасностите и критичните контролни точки (НАССР) за разделно изкупуване, транспортиране, приемане и преработване на суровото краве мляко и съхранение на произведените от него млечни продукти.

(4) Млечните продукти, произведени в МПП по ал. 1, т. 2 на различните линии, се съхраняват в отделни хладилни помещения или в едно хладилно помещение, но с ясно разграничаване на партидите.

(5) (Отм. - ДВ, бр. 27 от 2010 г.)

(6) (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2010 г.) Млечните продукти, получени от неотговарящо мляко съгласно ал. 1, т. 1 и т. 2, буква "б", могат да се:

1. реализират само на националния пазар, или

2. (изм. - ДВ, бр. 16 от 2012 г., в сила от 24.02.2012 г.) използват само за допълнителна преработка в МПП, посочени в Приложение I и Приложение II от Решение за изпълнение на Комисията (2011/899/ЕО).

Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2010 г.) В зависимост от изискванията по чл. 9 и 10 МПП се категоризират в три категории, както следва:

1.а) първа категория - МПП по чл. 9 , ал. 1;

б) първа А категория - МПП по чл. 9, ал. 2;

2. втора категория - МПП по чл. 10, ал. 1, т. 2;

3. (изм. - ДВ, бр. 27 от 2010 г.) трета категория - МПП по чл. 10, ал. 1, т. 1;

4. (отм. - ДВ, бр. 27 от 2010 г.)

(2) Млекопреработвателните предприятия трябва да имат в приемното помещение на технологичните си линии апарат за автоматично измерване и записване на количеството на приеманото сурово краве мляко.

Раздел V. Разделно изкупуване и движение на сурово краве мляко от фермите до МПП

Чл. 12. (1) Изкупуването на сурово краве мляко и движението му се осъществява разделно при условията и по реда на този раздел.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2009 г., в сила от 03.02.2009 г.) Сурово краве мляко се изкупува само от одобрен от министъра на земеделието и храните изкупвач при сключен договор между изкупвача и производителите на сурово краве мляко съгласно Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз и Наредба № 23 от 2007 г. за управление на националната млечна квота (ДВ, бр. 108 от 2007 г.).

(3) Изкупвачите могат да сключват договори за услуга по събиране и транспортиране на суровото мляко с МСП и транспортни фирми, които не са одобрени изкупвачи, като се запазва условието за договор между изкупвача и производителя на краве мляко за изкупуване на произведената суровина.

Чл. 13. (1) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2009 г., в сила от 03.02.2009 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2010 г.) Ферма от първа група може да предава сурово краве мляко само от своето ПСМ - F.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2009 г., в сила от 03.02.2009 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2010 г., доп. - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 29.10.2013 г.) Проби от млякото от ПСМ – F, от млякото, съхранявано при хладилни условия във ферми по чл. 2, ал. 1, т. 1, буква "в" и МСП се вземат по реда на чл. 5от шофьор-приемчик. Протоколите от изпитванията се съхраняват за срок не по-малък от три години, считано от 1 януари на годината, следваща годината на издаване на протокола.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 29.10.2013 г.) Когато резултатите от изпитването на средните проби по ал. 2 за период от два поредни месеца при две изследвания на месец са със средногеометрични стойности над 100 000/мл за ОБМ и/или за период от три поредни месеца при едно изследване на месец са със средногеометрични стойности над 400 000/мл за ОБСК, шофьорът приемчик по чл. 5 взема представителни проби от млякото, произвеждано във всички предаващи ферми, за установяване на фермата, в която са допуснати по-високи стойности. Таксите за изследването на пробите се заплащат от собствениците или ползвателите на фермите.

(4) Приемане във ваната "ЕО" на млякото от ферма, в която са установени по-високи стойности за ОБМ и ОБСК, се преустановява, като същото се приема във ваната за неотговарящо мляко.

(5) Ферма по ал. 4 може отново да предава млякото си във вана "ЕО", ако средногеометричната стойност от резултатите от индивидуалните проби на произведеното в нея мляко, взети по реда на чл. 2, ал. 5 и 6, показват съответствие с изискванията на чл. 2, ал. 1, т. 1, буква "б".

(6) (Отм. - ДВ, бр. 27 от 2010 г.)

(7) (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2010 г., доп. - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 29.10.2013 г.) В ПСМ – F, във ферма по чл. 2, ал. 1, т. 1, буква "в" и МСП, се съхранява следната информация:

1. списъците на животните с ушните номера, от които е добито млякото;

2. приемателно-предавателни документи за суровото мляко;

3. уведомителните писма от МПП за резултатите от изследванията по показателите за ОБМ и ОБСК и наличие на инхибитори.

Чл. 14. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 29.10.2013 г.) Ферми от първа група, могат да предават произвежданото в тях мляко директно в МПП по чл. 9 и чл. 10, ал. 1, т. 2, буква "а" при спазване на разпоредбите по чл. 12.

(2) Фермите по ал. 1, показали резултати от лабораторни анализи със стойности по показателите за ОБМ и/или ОБСК над допустимите по Регламент 853/2004/ЕЕС, могат да продължат да предават млякото си в МПП по чл. 9, ал. 2.

Чл. 15. (1) (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 29.10.2013 г.) Суровото краве мляко се транспортира до МПП съгласно изискванията на Глава IV, Приложение II на Регламент 852/2004/ЕС и раздел IХ, глава I, подглава II, буква "Б", т. 3 наРегламент (ЕО) № 853/2004.

(2) Транспортирането се извършва със специализирани транспортни средства, които са регистрирани по реда на Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД), и върху цистерната е изписано "Сурово мляко".

(3) (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2010 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 29.10.2013 г.) Отговарящото и неотговарящото мляко се транспортират от ПСМ – F, от фермата по чл. 2, ал. 1, т. 1, буква "в" и от МСП до МПП в отделни секции (клетки) на специализираното транспортно средство съгласно предварително приет часови график между ПСМ - F, МСП и МПП.

(4) При транспортиране суровото мляко се придружава с приемно-предавателен документ съгласно приложение № 3.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2011 г., доп. - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 29.10.2013 г.) Собствениците на МПП са длъжни да осигуряват кочани с формуляри на приемно-предавателен документ по ал. 4 с пореден номер и да ги предоставят на ПСМ – F, на фермата по чл. 2, ал. 1, т. 1, буква "в" и МСП, от които получават млякото. Формулярите се заверяват на последната страница с подпис и печат на официален ветеринарен лекар по здравеопазване на животните към ОДБХ.

(6) (Доп. - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 29.10.2013 г.) Приемно-предавателен документ по ал. 4 се изготвя в два екземпляра - един за ПСМ – F, фермата по чл. 2, ал. 1, т. 1, буква "в",респ. МСП, и един за МПП, приемащо млякото.

(7) Млекопреработвателното предприятие съхранява приемно-предавателния документ по ал. 4 в срок 5 години.

Раздел VI. Условия за търговия и пускане на пазара на млечни продукти

Чл. 16. (1) На територията на Европейския съюз могат да се пускат на пазара само млечни продукти, произведени в МПП по чл. 9, ал. 1 и 2 и чл. 10, ал. 1, т. 2, буква "а" и обозначени съгласно ал. 2.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 29.10.2013 г.) Млечните продукти по ал. 1 се обозначават с идентификационна маркировка с елипсовиден печат и абревиатури "BG" и "ЕО" съгласно изискванията на Приложение II, Секция I на Регламент (ЕО) № 853/2004.

Чл. 17. (1) (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2010 г.) Млечните продукти, произведени в предприятия по чл. 10, ал. 1, т. 1 и т. 2, буква "б", се пускат само на пазара на територията на Република България и при условие, че са обозначени с идентификационна маркировка с формата на шестоъгълник съгласно приложение № 4.

(2) Млечните продукти по ал. 1 могат да се изнасят и за трети страни при спазване изискванията на чл. 12 от Регламент 178/2002 за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните.

Раздел VII. Самоконтрол

Чл. 18. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 29.10.2013 г.) При изкупуване на сурово мляко от ПСМ - F, фермата по чл. 2, ал. 1, т. 1, буква "в" или МСП се извършва изпитване по физико-химичните показатели от шофьора приемчик в присъствието на представител на МСП или на фермите.

Чл. 19. (1) Собствениците на МПП разработват програма към Добри производствени практики (ДПП) за изкупуване и преработване на сурово краве мляко, съгласно която:

1. шофьор приемчик на МПП:

а) два пъти в месеца взема случайна проба сурово мляко за изпитването му по показателя за ОБМ и за наличие на инхибитори;

б) един път в месеца взема случайна проба сурово мляко за изпитването му по показателя за ОБСК.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2009 г., в сила от 03.02.2009 г., доп. - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 29.10.2013 г.) Пробите по ал. 1 се вземат от млякото в охладителната вана на ПСМ – F, от млякото, съхранявано при хладилни условия във фермата по чл. 2, ал. 1, т. 1, буква "в" и МСП.

(3) Пробите по ал. 2 се предоставят за изпитване в независими акредитирани лаборатории.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 29.10.2013 г.) Протоколът с резултатите от изпитването по ал. 3 се изпраща на собственика на МПП. Собственикът на МПП писмено уведомява собственика или ползвателя на фермата, или на МСП за получените резултати чрез шофьора приемчик. Протоколите се изпращат на хартиен носител или по електронен път до собственика на МПП.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2012 г., в сила от 24.02.2012 г.) При предаване на мляко в МСП шофьорът приемчик взема представителни проби мляко от всяка ферма, предаваща произведеното в нея мляко, когато:

1. резултатите от изпитването по ал. 1 сурово мляко не отговарят на изискванията за ОБМ, ОБСК и/или инхибитори;

2. е налице съмнение за измами.

(6) Добрата производствена практика по ал. 1 съдържа процедура за обучение на шофьорите - приемчици от МПП, за взимане на проби от млякото.

Чл. 20. (1) (Доп. - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 29.10.2013 г.) При констатиране на отклонения от изискванията за ОБМ, ОБСК и наличие на инхибитори в суровото мляко собственикът на МПП или негов представител в присъствието на представители на ПСМ - F или на фермата по чл. 2, ал. 1, т. 1, буква "в", или МСП и представител най-малко на една ферма, предаваща млякото си в МСП, извършва проверка на място в обекта.

(2) За проверката по ал. 1 се съставя протокол, в който се посочват причините за отклонението и предприетите действия. Протоколът се подписва от лицата по ал. 1.

Чл. 21. (1) Ако резултатите от изпитването на пробите са със средногеометрични стойности над допустимите по чл. 4, ал. 1, т. 1 и 2, собственикът на МПП:

1. (изм. - ДВ, бр. 16 от 2012 г., в сила от 24.02.2012 г.) спира изкупуването на сурово мляко от тях и писмено уведомява официалния ветеринарен лекар по контрола на храните; и

2. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 29.10.2013 г.) писмено уведомява МСП, ПСМ - F или фермата по чл. 2, ал. 1, т. 1, буква "в".

(2) (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2012 г., в сила от 24.02.2012 г.) В случаите по ал. 1 официалният ветеринарен лекар по контрола на храните писмено уведомява директора на ОДБХ, който предприема мерки за подобряване хигиената на млекодобива и здравето на животните.

Чл. 22. (1) Контрол за наличие на инхибитори в суровото мляко се извършва ежедневно в лабораторията на МПП, като се взема проба на приемната рампа от специализираното транспортно средство.

(2) Пробата по ал. 1 се изпитва с бърз тест. Млякото не се разтоварва от транспортното средство, преди да е получен отрицателен резултат от теста.

Чл. 23. (1) (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2010 г.) Сурово мляко, съдържащо остатъци от антибиотици в количества над максимално допустимите стойности, посочени в Регламент (ЕС) № 37/2010 на Комисията относно фармакологичноактивните субстанции и тяхната класификация по отношение на максимално допустимите стойности на остатъчните количества в храните от животински произход (OB L 15, 20.1.2010 г.), и/или съдържащо други инхибитори, се унищожава.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2012 г., в сила от 24.02.2012 г.) Унищожаването на млякото по ал. 1 се извършва съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1774/2002 (Регламент за страничните животински продукти) (ОВ L 300 от 14.11.2009 г.).

(3) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2012 г., в сила от 24.02.2012 г.) Унищожаването на млякото по ал. 2 се извършва в присъствието на представителя на МПП и официален ветеринарен лекар по контрола на храните, за което се съставя протокол.

Чл. 23а. (Нов - ДВ, бр. 27 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 23 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2012 г., в сила от 24.02.2012 г.) Странични животински продукти от категория III, включително суроватка, получени при производство и преработка на мляко и млечни продукти, могат да се използват при спазване на изискванията на Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1774/2002 (Регламент за страничните животински продукти) (ОВ L 300 от 14.11.2009 г.).

Чл. 24. (1) (Доп. - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 29.10.2013 г.) В ПСМ - F, във фермата по чл. 2, ал. 1, т. 1, буква "в" и МСП се съхраняват уведомителните писма от МПП за резултати от изпитването на суровото мляко по показателите ОБМ, ОБСК и наличие на инхибитори.

(2) В МСП и МПП се поддържа списък на млекопроизводителите, предаващи сурово мляко, който съдържа броя на млечните крави и ушните им номера, подписан и подпечатан от регистрирания ветеринарен лекар.

(3) В списъка по ал. 2 се отразява всяка промяна във вписаните обстоятелства в едномесечен срок от настъпването й.

Раздел VIII. Официален контрол

Чл. 25. (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 29.10.2013 г.) Официалният държавен контрол за спазване на изискванията на тази наредба и на Регламент (ЕО) № 853/2004 се извършва от БАБХ.

Чл. 26. (1) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2009 г., в сила от 03.02.2009 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 23 от 2011 г., доп. - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 29.10.2013 г.) За целите на официалния контрол и извършване на мониторинг официалните ветеринарни лекари по здравеопазване на животните към ОДБХ един път годишно вземат проби от суровото краве мляко от охладителната вана на всички ПСМ - F и МСП и от млякото, съхранявано при хладилни условия във фермата по чл. 2, ал. 1, т. 1, буква "в". Директорът на ОДБХ изпраща резултатите от изследването в дирекция "Животновъдство".

(2) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2009 г., в сила от 03.02.2009 г.) При констатиране на отклонения на стойности от изискванията по показателите ОБМ, ОБСК по ал. 1 и наличие на инхибитори се вземат четири представителни проби по реда на чл. 2, ал. 5.

(3) (Нова - ДВ, бр. 9 от 2009 г., в сила от 03.02.2009 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 23 от 2011 г.) След изтичане на срока по чл. 2, ал. 5 при констатиране на средногеометричните резултати с по-високи стойности фермата се прекатегоризира. Директорът на ОДБХ изпраща доклад с причините за извършената прекатегоризация и актуализирано досие на фермата с новата категоризация до дирекция "Животновъдство" при МЗХ за актуализиране на регистъра. Копие от досието се съхранява в ОДБХ и общинската служба по земеделие.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 9 от 2009 г., в сила от 03.02.2009 г., изм. - ДВ, бр. 23 от 2011 г.) За констатациите от проведения контрол официалният ветеринарен лекар по здравеопазване на животните уведомява собственика на МПП и директора на ОДБХ.

(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 9 от 2009 г., в сила от 03.02.2009 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 29.10.2013 г.) Официалните ветеринарни лекари отразяват констатациите от всяка проверка на ПСМ - F, фермата по чл. 2, ал. 1, т. 1, буква "в" и МСП в констативен протокол, който се съхранява във всяко ПСМ - F, фермата по чл. 2, ал. 1, т. 1, буква "в", МСП и при официалния ветеринарен лекар.

Чл. 27. (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2012 г., в сила от 24.02.2012 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 29.10.2013 г.) Официалните ветеринарни лекари по контрола на храните, отговарящи за МПП, вземат веднъж на три месеца проба сурово мляко от всяко транспортно средство на приемна рампа в съответното МПП и я изпращат в лаборатория от системата на БАБХ за извършване на анализ по показателите ОБМ, ОБСК и инхибитори. За резултатите от изследването се уведомява собственика на МПП.

Чл. 28. (1) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2009 г., в сила от 03.02.2009 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2012 г., в сила от 24.02.2012 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 29.10.2013 г.) Когато официалният ветеринарен лекар по контрола на храните, контролиращ МПП, констатира стойности на средногеометричните резултати над 100 000/мл за ОБМ и над 400 000/мл за ОБСК, и наличие на инхибитори от лабораторните изпитвания, извършвани по самоконтрола от МПП и официалния контрол по чл. 27, издава:

1. предписание; или

2. разпорежда отделяне и унищожаване на сурово мляко с инхибитори .

(2) (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2011 г.) За констатираните отклонения от изискванията писмено се уведомяват директора на ОДБХ и официалният ветеринарен лекар по здравеопазване на животните.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2009 г., в сила от 03.02.2009 г., изм. - ДВ, бр. 23 от 2011 г., доп. - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 29.10.2013 г.) Официалният ветеринарен лекар по здравеопазване на животните взема представителни проби сурово краве мляко от ПСМ – F, всяка ферма по чл. 2, ал. 1, т. 1, буква "в" и МСП по реда на чл. 2, ал. 5. Пробите се вземат за сметка на МПП и важат за самоконтрола през съответния период.

(4) (Нова - ДВ, бр. 9 от 2009 г., в сила от 03.02.2009 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 23 от 2011 г.) В зависимост от получените средногеометрични резултати от извършените лабораторни анализи по показателите за ОБМ и ОБСК, и инхибитори по ал. 3, се извършва прекатегоризиране на фермата. Директорът на ОДБХ изпраща доклад с причините за извършената прекатегоризация и актуализирано досие на фермата с новата категоризация до дирекция "Животновъдство" при МЗХ за актуализиране на регистъра.

Чл. 29. (1) (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2011 г., доп. - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 29.10.2013 г.) Директорът на ОДБХ, на чиято територия се намира ПСМ - F, фермата по чл. 2, ал. 1, т. 1, буква "в" или МСП, изпраща копие от протокола по чл. 28, ал. 3 на директора на ОДБХ, на територията на която се намира МПП, в случай, че са в различни региони.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2012 г., в сила от 24.02.2012 г.) В случаите по чл. 28 директорът на ОДБХ разпорежда на официалния ветеринарен лекар по контрола на храните, контролиращ предприятието, за предприемане на мерки за привеждане в съответствие с изискванията на тази наредба.

Чл. 30. (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 29.10.2013 г.) Когато официалните ветеринарни лекари установят нарушения на изискванията на тази наредба или на Регламент (ЕО) № 853/2004 в ПСМ - F, фермата по чл. 2, ал. 1, т. 1, буква "в" или МСП, предприемат мерки по чл. 253 ЗВД.

Раздел IX. Изисквания при вземане на проби от сурово краве мляко

Чл. 31. (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2011 г.) Изискванията при вземане на проби от сурово краве мляко се уреждат в инструкция, утвърдена от генералния директор на БАБХ.

 

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на тази наредба:

1. (изм. - ДВ, бр. 9 от 2009 г., в сила от 03.02.2009 г.) "Млечни крави" са крави, които се отглеждат с цел добив на мляко.

2. "Представителна проба" е проба от общото сурово краве мляко, добито от едно сутрешно или вечерно доене от всички лактиращи крави в една ферма.

Заключителни разпоредби

§ 2. Тази наредба се издава на основание чл. 59, ал. 2 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.

§ 3. В Наредба № 36 от 2006 г. за специфичните изисквания при производство, транспортиране и пускане на пазара на суровини и храни от животински произход (ДВ, бр. 35 от 2006 г.) се отменя глава девета.

 

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 4 ОТ 2008 Г. ЗА СПЕЦИФИЧНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВОТО, СЪХРАНЕНИЕТО И ТРАНСПОРТИРАНЕТО НА СУРОВО КРАВЕ МЛЯКО И ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ТЪРГОВИЯ И ПУСКАНЕ НА ПАЗАРА НА МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ (ОБН. - ДВ, БР. 9 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 03.02.2009 Г.)

§ 11. Навсякъде думите "Министерство на земеделието и продоволствието (МЗП)" се заменят съответно с "Министерство на земеделието и храните (МЗХ)", думите "Общинска служба по земеделие и гори (ОСЗГ)" се заменят с Общинска служба по земеделие (ОСЗ)", думите "дирекция "Аграрно развитие" се заменят с "дирекция "Растениевъдство и животновъдство".

 

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 4 ОТ 2008 Г. ЗА СПЕЦИФИЧНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВОТО, СЪХРАНЕНИЕТО И ТРАНСПОРТИРАНЕТО НА СУРОВО КРАВЕ МЛЯКО И ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ТЪРГОВИЯ И ПУСКАНЕ НА ПАЗАРА НА МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ (ОБН. - ДВ, БР. 9 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 03.02.2009 Г.)

§ 12. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

 

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 4 ОТ 2008 Г. ЗА СПЕЦИФИЧНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВОТО, СЪХРАНЕНИЕТО И ТРАНСПОРТИРАНЕТО НА СУРОВО КРАВЕ МЛЯКО И ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ТЪРГОВИЯ И ПУСКАНЕ НА ПАЗАРА НА МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ (ОБН. - ДВ, БР. 27 ОТ 2010 Г.)

§ 13. Навсякъде в текста думите "дирекция "Растениевъдство и животновъдство" се заменят с "дирекция "Животновъдство".

 

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 4 ОТ 2008 Г. ЗА СПЕЦИФИЧНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВОТО, СЪХРАНЕНИЕТО И ТРАНСПОРТИРАНЕТО НА СУРОВО КРАВЕ МЛЯКО И ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ТЪРГОВИЯ И ПУСКАНЕ НА ПАЗАРА НА МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ (ОБН. - ДВ, БР. 23 ОТ 2011 Г.)

§ 3. Навсякъде в текста на наредбата:

1. Думите "Регионалната ветеринарномедицинска служба" и абревиатурата "РВМС" се заменят съответно с "Областната дирекция по безопасност на храните" и "ОДБХ".

2. Думите "официален ветеринарен лекар от отдел "Здравеопазване на животните" се заменят с "официален ветеринарен лекар по здравеопазване на животните".

3. Абревиатурата "НВМС" се заменя с "БАБХ".

 

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 4 ОТ 2008 Г. ЗА СПЕЦИФИЧНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВОТО, СЪХРАНЕНИЕТО И ТРАНСПОРТИРАНЕТО НА СУРОВО КРАВЕ МЛЯКО И ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ТЪРГОВИЯ И ПУСКАНЕ НА ПАЗАРА НА МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ (ОБН. - ДВ, БР. 16 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 24.02.2012 Г.)

§ 10. Навсякъде в наредбата думите "от ДВСК" се заменят с "по контрола на храните".

 

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 4 ОТ 2008 Г. ЗА СПЕЦИФИЧНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВОТО, СЪХРАНЕНИЕТО И ТРАНСПОРТИРАНЕТО НА СУРОВО КРАВЕ МЛЯКО И ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ТЪРГОВИЯ И ПУСКАНЕ НА ПАЗАРА НА МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ (ОБН. - ДВ, БР. 16 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 24.02.2012 Г.)

§ 11. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

 

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 4 ОТ 2008 Г. ЗА СПЕЦИФИЧНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВОТО, СЪХРАНЕНИЕТО И ТРАНСПОРТИРАНЕТО НА СУРОВО КРАВЕ МЛЯКО И ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ТЪРГОВИЯ И ПУСКАНЕ НА ПАЗАРА НА МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ (ОБН. - ДВ, БР. 94 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 29.10.2013 г.)

§ 19. Навсякъде в наредбата думите "Регламент 853/2004/ЕС" се заменят с "Регламент (ЕО) № 853/2004".

 

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 4 ОТ 2008 Г. ЗА СПЕЦИФИЧНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВОТО, СЪХРАНЕНИЕТО И ТРАНСПОРТИРАНЕТО НА СУРОВО КРАВЕ МЛЯКО И ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ТЪРГОВИЯ И ПУСКАНЕ НА ПАЗАРА НА МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ (ОБН. - ДВ, БР. 94 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 29.10.2013 г.)

§ 20. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

 

Приложение № 1 към чл. 2, ал. 2 (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2011 г.)

 

 

 

До

 

Директора на ОДБХ - гр. ..............................................................................................

 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е

От ........................................................................................................,

(име на физическото лице или наименование

на фирмата заявител)

ЕГН /БУЛСТАТ .................................., адрес ...................................................................................................................

.............................................................., тел. .............................................................................................

л.к. №..................................................., издадена на ...........................,

от ...............................................................................................................................................................................

представлявана от .............................................................................................................................................................

(име на представителя, когато заявителят е фирма)

 

Г О С П О Д И Н Д И Р Е К Т О Р,

Моля да бъде извършена категоризация на ферма за производство на краве мляко, състояща се от …… броя млечни крави, с ветеринарен регистрационен номер ..............................................

 

 

 

 

......................................................................

 

(подпис на заявителя или подпис на управителя и печат,

 

когато заявителят е фирма)

 

Приложение № 2 към чл. 2, ал. 8 (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2009 г., в сила от 03.02.2009 г., предишно Приложение № 2 към чл. 2, ал. 9 - ДВ, бр. 23 от 2011 г.)

 

 

РЕГИСТЪР НА ФЕРМИТЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА КРАВЕ МЛЯКО

АКТУАЛЕН КЪМ ......... г.

ГРУПА

 

 

ОБЛАСТ ...............................................................................

 

 

 

1

2

3

4

5

6

Фирма/

Община

Населено

Регистр.

Брой

Категория

 

име

 

място,

номер

млечни

на

 

 

 

адрес

на

крави

живот-

 

 

 

 

животн.

 

новъдния

 

 

 

 

обект

 

обект

 

 

 

 

(по ЗВД)

 

 

 

Приложение № 3 към чл. 15, ал. 4 (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2009 г., в сила от 03.02.2009 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 29.10.2013 г.)

 

 

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(име на млекопреработвателното предприятие)

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(адрес, телефон №, факс)

.............................

(пореден номер)

 

ПРИЕМНО-ПРЕДАВАТЕЛЕН ДОКУМЕНТ

 

Вид мляко: краве  овче  козе  биволско 

 

Дата .................. 200......г.  ПСМ - F № ....................

Доставчик: ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

гр./с. ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(име на собственика или ползвателя на ПСМ - F, ферма по чл. 2, ал. 1, т. 1, буква "в" или МСП)

Физически литри отговарящо краве мляко: ....................... словом .............................................................................................................................................................................................................................

 

Физически литри неотговарящо краве мляко: ................... словом .............................................................................................................................................................................................................................

Физически литри ................................. мляко: ..................... словом ...........................................................................................................................................................................................................

(овче, козе, биволско)

 

 

Показатели

Отговарящо на ЕС

Неотговарящо на ЕС

 

 

краве-

овче

козе

биволско

краве-

овче

козе

биволско

 

до 100000

до

до

до

над

над

над

над

 

ОБМ,

1500000

1500000

1500000

100000

1500000

1500000

1500000

 

до 400000

ОБМ

ОБМ

ОБМ

ОБМ,

ОБМ

ОБМ

ОБМ

 

ОБСК

 

 

 

над

 

 

 

 

 

 

 

 

400000

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБСК

 

 

 

Масленост %

 

 

 

 

 

 

 

 

Температура °С

 

 

 

 

 

 

 

 

Киселинност °Т

 

 

 

 

 

 

 

 

Плътност

 

 

 

 

 

 

 

 

СБО

 

 

 

 

 

 

 

 

Белтък

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическа чистота:

 

 

 

да

не

 

да

не

 

да

не

 

 

 

тест за инхибитори:

тест за масти:

 

(отговарящо краве мляко)

(попълва се, когато тестовете са извършвани)

 

 

 

Физическа чистота:

 

 

 

да

не

 

да

не

 

да

не

 

 

 

тест за инхибитори:

тест за масти:

 

(неотговарящо краве мляко)

(попълва се, когато тестовете са извършвани)

 

 

 

Кола № ................................. отговарящо краве мляко в секция (клетка)

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кола № ................................. неотговарящо краве мляко в секция (клетка)

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

 

 

 

Взета пунктова проба:

 

да

не

(попълва се, когато е взета проба)

 

 

 

 

Час на пристигане на специализираното транспортно средство в ПСМ - F, или в МСП: ................................................................................................................................................................................................................

Час на тръгване на специализираното транспортно средство от ПСМ - F, или от МСП: ...................................................................................................................................................................................................................

 

Шофьор приел: ...............................................................................................................................................................................................................................................................................

 

(трите имена)

(подпис)

 

Предал: ....................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

(трите имена)

(подпис)

(*) Вярната информация се отбелязва с "Х" в съответното квадратче.

 

Приложение № 4 към чл. 17, ал. 1

Образец на идентификационна маркировка на млечни продукти, произведени в предприятията по чл. 10, ал. 1, т. 1 и т. 2, буква "б" и ал. 6

Цифрите са с височина 0,8 см.