НАРЕДБА за изискванията към соковете от плодове и някои сходни продукти, предназначени за консумация от човека
(Загл. изм. - ДВ, бр. 100 от 2013 г., в сила от 19.11.2013 г.)
 
 
 
 

Приета с ПМС № 219 от 24.09.2002 г., обн., ДВ, бр. 94 от 4.10.2002 г., в сила от 12.07.2003 г., изм., бр. 1 от 6.01.2004 г., изм. и доп., бр. 12 от 8.02.2011 г., в сила от 8.02.2011 г., бр. 100 от 19.11.2013 г., в сила от 19.11.2013 г., доп., бр. 102 от 12.12.2014 г., в сила от 12.12.2014 г.

 
 
 
 

Сборник закони - АПИС, кн. 11/2002 г., стр. 203

 
 
 
 

Библиотека закони - АПИС, т. 9, р. 6, № 898м

 
 
 
 

Раздел I
Общи положения

 
 
 

Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2011 г., в сила от 8.02.2011 г., бр. 100 от 2013 г., в сила от 19.11.2013 г.) (1) С наредбата се определят изискванията към производителите, търговците и вносителите относно наименованията, състава, характеристиките и етикетирането на сок от плодове, сок от плодове от концентрат, концентриран сок от плодове, сок от плодове екстрахиран с вода, дехидратиран сок от плодове или сок на прах от плодове и нектар от плодове, наричани по-нататък "сокове от плодове и нектари от плодове".

(2) Наредбата не се прилага за напитки, чиито наименования, състав и характеристики не попадат в обхвата на изискванията на раздел II. За тях се прилагат общите изисквания за етикетиране, определени с Наредбата за изискванията за етикетирането и представянето на храните, приета с Постановление № 136 на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 62 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 40 от 2002 г., бр. 19 и 100 от 2003 г., бр. 98 от 2004 г., бр. 82 от 2005 г., бр. 20 от 2006 г., бр. 75 от 2007 г., бр. 48 от 2008 г., бр. 47 от 2010 г., бр. 42 от 2012 г. и бр. 74 от 2013 г.).

 
 
 
 

Раздел II
Изисквания към наименованията, състава и характеристиките на соковете от плодове и нектарите от плодове
(Загл. изм. - ДВ, бр. 100 от 2013 г., в сила от 19.11.2013 г.)

 
 
 

Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2011 г., в сила от 8.02.2011 г., доп., бр. 100 от 2013 г., в сила от 19.11.2013 г.) Наименованието "сок от плодове" се използва за ферментиращ, но неферментирал продукт, получен от ядивната част на здрави, узрели, пресни, охладени или замразени плодове, от един или повече видове плодове, смесени заедно, с типичните за сока на плода, от който е получен, цвят, аромат и вкус.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 100 от 2013 г., в сила от 19.11.2013 г.) Ароматът, пулпът и клетките на плодове, които се получават с подходящите за целта физически методи от същите плодове, могат да бъдат възстановени в сока.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 12 от 2011 г., в сила от 8.02.2011 г., изм., бр. 100 от 2013 г., в сила от 19.11.2013 г.) Сок от цитрусови плодове се приготвя от ядивната част на плода (ендокарп).

(4) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2013 г., в сила от 19.11.2013 г.) Сок от зелени лимони (limа) може да се приготви от цели плодове.

(5) (Нова – ДВ, бр. 100 от 2013 г., в сила от 19.11.2013 г.) Сок, получен от плодове със семки, семена или кожица, не може да съдържа части или компоненти от семки, семена или кожица.

(6) (Нова – ДВ, бр. 100 от 2013 г., в сила от 19.11.2013 г.) Изискването по ал. 5 не се прилага за случаите, когато части или компоненти от семки, семена или кожица не могат да бъдат отстранени посредством прилагане на добри производствени практики.

(7) (Нова – ДВ, бр. 100 от 2013 г., в сила от 19.11.2013 г.) При производството на сок от плодове се разрешава смесване на сок от плодове и плодово пюре.

 
 
 

Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2011 г., в сила от 8.02.2011 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 100 от 2013 г., в сила от 19.11.2013 г.) Наименованието "сок от плодове от концентрат" се използва за продукт, получен чрез разреждане на концентриран сок от плодове, определен в чл. 4, с питейна вода, която отговаря на изискванията на Наредба № 9 от 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели (обн., ДВ, бр. 30 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 87 от 2007 г., бр. 1 от 2011 г. и бр. 15 от 2012 г.).

(2) (Отм. – ДВ, бр. 100 от 2013 г., в сила от 19.11.2013 г.).

(3) (Изм. – ДВ, бр. 100 от 2013 г., в сила от 19.11.2013 г.) Полученият сок от плодове по ал. 1 трябва да има съдържание на твърди разтворими вещества, отговарящи на минималните стойности по скалата на Брикс за сокове от плодове от концентрат, посочени в приложение № 1.

(4) (Изм. – ДВ, бр. 100 от 2013 г., в сила от 19.11.2013 г.) Когато се произвежда сок от концентрат на плод, който не е включен в списъка по приложение № 1, минималната стойност по скалата на Брикс за произведения сок следва да съответства на стойността за прясно екстрахиран сок от плода, използван за производството на концентрата.

(5) (Изм. – ДВ, бр. 100 от 2013 г., в сила от 19.11.2013 г.) Ароматът, пулпът и клетките на плодове, които се получават с подходящите за целта физически методи от същите плодове, могат да бъдат възстановени в сока от плодове от концентрат.

(6) (Нова – ДВ, бр. 100 от 2013 г., в сила от 19.11.2013 г.) Сокът от плодове от концентрат се приготвя чрез подходящи процеси, които запазват съществените физични, химични, органолептични и хранителни характеристики на среден тип сок, произведен от същите плодове.

(7) (Нова – ДВ, бр. 100 от 2013 г., в сила от 19.11.2013 г.) При производството на сокове от плодове от концентрат е разрешено смесването на сок от плодове и/или концентриран сок от плодове с плодови пюрета и/или концентрирано плодово пюре.

 
 
 

Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2011 г., в сила от 8.02.2011 г.) (1) (Предишен текст на чл. 4, изм., бр. 100 от 2013 г., в сила от 19.11.2013 г.) Наименованието "концентриран сок от плодове" се използва за продукт, получен от сок от един или повече видове плодове чрез отстраняване с физически методи на определена част от водното му съдържание. Когато концентрираният сок от плодове е предназначен за директна консумация, трябва да е отстранено най-малко 50 на сто от водното съдържание на сока от плодове.

(2) (Нова – ДВ, бр. 100 от 2013 г., в сила от 19.11.2013 г.) Ароматът, пулпът и клетките на плодове, които се получават с подходящите за целта физически методи от същите видове плодове, могат да бъдат възстановени в концентрирания сок от плодове.

 
 
 

Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2011 г., в сила от 8.02.2011 г.) Наименованието "дехидратиран сок от плодове" или "сок на прах от плодове" се използва за продукт, получен от сок от един или повече видове плодове чрез почти пълното отстраняване с физически методи на водното съдържание.

 
 
 

Чл. 5а. (Нов – ДВ, бр. 100 от 2013 г., в сила от 19.11.2013 г.) Наименованието "сок от плодове, екстрахиран с вода" се използва за продукт, получен чрез екстракция с вода (по метод "in-line" – дифузия) от:

1. месести цели плодове, чийто сок не може да бъде извлечен чрез физически методи, или

2. изсушени цели плодове.

 
 
 

Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2011 г., в сила от 8.02.2011 г., бр. 100 от 2013 г., в сила от 19.11.2013 г.) Наименованието "нектар от плодове" се използва за ферментиращ, но неферментирал продукт, получен чрез добавяне на вода, със или без добавяне на захари и/или мед към соковете от плодове по чл. 2 – 5а, към плодово пюре, към концентрирано плодове пюре или към смес от тези продукти, и който отговаря на изискванията по приложение № 2.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2004 г., отм., бр. 100 от 2013 г., в сила от 19.11.2013 г.).

(3) (Изм. – ДВ, бр. 100 от 2013 г., в сила от 19.11.2013 г.) В съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 1924/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно хранителни и здравни претенции за храните (ОВ, L 404 от 30.12.2006 г.) в нектарите от плодове, произвеждани без добавяне на захари или с намалено енергийно съдържание, захарите могат да бъдат заменени изцяло или частично с подсладители при спазване изискванията на Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета за добавките в храните (ОВ, L 354 от 31.12.2008 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕО) № 1333/2008".

(4) (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2011 г., в сила от 8.02.2011 г., бр. 100 от 2013 г., в сила от 19.11.2013 г.) Ароматът, пулпът и клетките на плодове, които се получават с подходящите за целта физически методи от същите видове плодове, могат да бъдат възстановени в нектара от плодове.

 
 
 

Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2011 г., в сила от 8.02.2011 г., бр. 100 от 2013 г., в сила от 19.11.2013 г.) При производството на сокове от плодове и нектари от плодове могат да се добавят само следните съставки:

1. витамини и минерали, разрешени с Регламент (ЕО) № 1925/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. относно влагането на витамини, минерали и някои други вещества в храните (ОВ, L 404 от 30.12.2006 г.);

2. добавки в храните, разрешени в съответствие с Регламент (ЕО) № 1333/2008.

 
 
 

Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2011 г., в сила от 8.02.2011 г., бр. 100 от 2013 г., в сила от 19.11.2013 г.) При производството на сок от плодове, сок от плодове от концентрат и концентриран сок от плодове освен съставките по чл. 7 се разрешава влагането и на възстановени аромат, пулп и клетки.

 
 
 
 

Чл. 9. Възстановяването на соли на винена киселина се разрешава само в сок от грозде.

 
 
 

Чл. 9а. (Нов – ДВ, бр. 100 от 2013 г., в сила от 19.11.2013 г.) (1) При производството на нектари от плодове освен съставките по чл. 7 се разрешава и влагането на:

1. възстановени аромат, пулп и клетки;

2. захари и/или мед в количество, не по-голямо от 20 на сто от общото тегло на крайния продукт, и/или

3. подсладители.

(2) Претенция, че нектар от плодове е "без добавени захари", както и всяка друга претенция със същото значение за потребителя може да бъде направена само за продукт, който не съдържа добавени моно- или дизахариди, или друга храна, използвана заради подслаждащите й свойства, включително подсладители, определени с Регламент (ЕО) № 1333/2008.

 
 
 

Чл. 10. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 12 от 2011 г., в сила от 8.02.2011 г., изм., бр. 100 от 2013 г., в сила от 19.11.2013 г.) При производството на продуктите, посочени в т. 1, 2.1, 3, 6 и 9 от приложение № 3, се разрешава добавянето на захари и/или мед.

 
 
 

Чл. 11. (Доп. - ДВ, бр. 12 от 2011 г., в сила от 8.02.2011 г., изм., бр. 100 от 2013 г., в сила от 19.11.2013 г.) За регулиране на киселия вкус при производството на сокове от плодове и нектари от плодове се разрешава прибавянето на лимонов сок и/или сок от зелени лимони, и/или концентриран лимонов сок, и/или концентриран сок от зелени лимони в количество не повече от 3 g на литър краен продукт, изразено като безводна лимонена киселина.

 
 
 

Чл. 12. (Изм. – ДВ, бр. 100 от 2013 г., в сила от 19.11.2013 г.) При производството на доматен сок и доматен сок от концентрат в допълнение към съставките по чл. 7 се разрешава и влагането на сол, подправки и ароматични билки.

 
 
 

Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2011 г., в сила от 8.02.2011 г., бр. 100 от 2013 г., в сила от 19.11.2013 г.) (1) При производството на сокове от плодове, плодови пюрета и нектари, носещи обозначения на използвания плод или общоприетото наименование на продукта, се използват видовете плодове, съответстващи на ботаническото наименование по приложение № 1. За видовете плодове, които не са включени в приложение № 1, се използва точното ботаническо или общоприето наименование.

(2) Стойността по скалата на Брикс за соковете от плодове е тази за прясно екстрахиран сок от плода и не може да бъде променяна, освен когато се смесва със сок от същия вид плод.

(3) Минималната стойност по скалата на Брикс за сок от плодове или плодово пюре, произведени от концентрат, е определена в приложение № 1 и изключва твърдите разтворими вещества на допълнително вложени незадължителни съставки или добавки.

 
 
 

Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2011 г., в сила от 8.02.2011 г., бр. 100 от 2013 г., в сила от 19.11.2013 г.) При производството на сокове от плодове и нектари от плодове се разрешава използването само на:

1. следните технологични практики:

а) механични екстракционни процеси;

б) обичайни физически процеси, включително екстракция с вода (по метод "in-line" – дифузия) на ядивната част на плодове, с изключение на грозде, за производство на концентрирани сокове от плодове, при условие че така получените концентрирани сокове от плодове отговарят на изискванията на чл. 2 и 3;

в) десулфитиране с механични процеси при производството на сок от грозде, сулфитирано със серен диоксид, при условие че общото количество серен диоксид, съдържащо се в крайния продукт, е не повече от 10 mg на литър;

2. следните вещества:

а) ензимни препарати: пектолитични, протеолитични и амилолитични, отговарящи на изискванията на Регламент (ЕО) № 1332/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно ензимите в храните (ОВ, L 354 от 31.12.2008 г.);

б) желатин за хранителни цели;

в) танини;

г) силика зол (Silica sol);

д) въглен;

е) азот;

ж) бентонит като адсорбираща глина;

з) химически инертни спомагателни средства за филтрация и агенти за утаяване, като перлит, отмит диатомит, целулоза, неразтворим полиамид, поливинилполипиролидон и полистирол, които отговарят на изискванията на Регламент (ЕО) № 1935/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно материалите и предметите, предназначени за контакт с храни (ОВ, L 338 от 13.11.2004 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕО) № 1935/2004";

и) химически инертни спомагателни средства за абсорбция, които отговарят на изискванията на Регламент (ЕО) № 1935/2004 и които се използват за намаляване съдържанието на нарингин и лимоноид в сока от цитрусови плодове, без да се изменя значително съдържанието на лимоноидни глюкозиди, киселини, захари (включително олигозахариди) или на минерали;

к) (нова – ДВ, бр. 102 от 2014 г. , в сила от 12.12.2014 г.) растителни протеини, извлечени от пшеница, грах или картофи, за избистряне.

 
 
 

Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2011 г., в сила от 8.02.2011 г., отм., бр. 100 от 2013 г., в сила от 19.11.2013 г.).

 
 
 

Чл. 16. (Отм. – ДВ, бр. 100 от 2013 г., в сила от 19.11.2013 г.).

 
 
 
 

Раздел III
Изисквания към етикетирането на соковете от плодове и нектарите от плодове
(Загл. изм. - ДВ, бр. 100 от 2013 г., в сила от 19.11.2013 г.)

 
 
 

Чл. 17. (1) (Предишен текст на чл. 17, изм. - ДВ, бр. 12 от 2011 г., в сила от 8.02.2011 г., бр. 100 от 2013 г., в сила от 19.11.2013 г.) Предлаганите на пазара сокове от плодове и нектари от плодове се обозначават с наименованията по чл. 2 - 6, когато отговарят на изискванията по раздел II.

(2) (Нова - ДВ, бр. 12 от 2011 г., в сила от 8.02.2011 г.) За някои продукти по ал. 1 могат да се използват като алтернатива и специфичните обозначения на езика при условията, определени в приложение № 3.

(3) (Нова - ДВ, бр. 12 от 2011 г., в сила от 8.02.2011 г.) Наименованията по ал. 1 и 2 се използват в търговските наименования единствено на продукти, които отговарят на изискванията на наредбата.

 
 
 
 

Чл. 18. (Изм. – ДВ, бр. 100 от 2013 г., в сила от 19.11.2013 г.) Предлаганите на пазара сокове от плодове и нектари от плодове се етикетират съгласно изискванията на Наредбата за етикетирането и представянето на храните, приета с Постановление № 136 на Министерския съвет от 2000 г. (ДВ, бр. 62 от 2000 г.).

 
 
 

Чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2011 г., в сила от 8.02.2011 г., бр. 100 от 2013 г., в сила от 19.11.2013 г.) Когато сок от плодове и нектар от плодове е получен само от един вид плод, в наименованието му думата "плод" се заменя с името на плода.

 
 
 

Чл. 20. (1) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 100 от 2013 г., в сила от 19.11.2013 г.) Към наименованието на соковете от плодове и нектарите от плодове, които са произведени от два или повече видове плодове, с изключение на случаите, при които лимоновият сок и/или сокът от зелени лимони е използван като подкиселител съгласно чл. 11, се добавят имената на използваните плодове, изброени в низходящ ред, съобразно количеството на вложените сокове или пюрета от тях.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 100 от 2013 г., в сила от 19.11.2013 г.) Когато сок от плодове и нектар от плодове е произведен от три или повече видове плодове, се допуска вместо изброяването на имената на използваните плодове да се използва изразът "няколко вида плодове" или друг еднозначен термин или да се посочи броят на видовете вложени плодове.

 
 
 

Чл. 21. (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2011 г., в сила от 8.02.2011 г., отм., бр. 100 от 2013 г., в сила от 19.11.2013 г.).

 
 
 
 

Чл. 22. (Изм. – ДВ, бр. 100 от 2013 г., в сила от 19.11.2013 г.) Технологично необходимите вещества за възстановяване на първоначалното състояние на соковете от плодове и нектарите от плодове могат да не се включват в обявения върху етикета списък на съставките.

 
 
 

Чл. 23. (Изм. – ДВ, бр. 100 от 2013 г., в сила от 19.11.2013 г.) Когато към сок от плодове са добавени повече от необходимите за възстановяване пулп или клетки, това се означава при етикетирането.

 
 
 

Чл. 24. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 12 от 2011 г., в сила от 8.02.2011 г., изм., бр. 100 от 2013 г., в сила от 19.11.2013 г.) При етикетирането на концентриран сок от плодове, който не е предназначен за предлагане на крайния потребител, се отбелязват наличието и количеството на добавените лимонов сок, сок от зелени лимони или киселини, разрешени за влагане в храни съгласно Регламент (ЕО) № 1333/2008. Тази информация се нанася на опаковката или върху етикета, трайно прикрепен към опаковката, или в придружаващата документация.

 
 
 

Чл. 25. (1) (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2011 г., в сила от 8.02.2011 г.) При етикетирането на смес от сок от плодове и сок от плодове от концентрат и на нектар от плодове, произведен отчасти или изцяло от един или повече концентрирани продукти, върху етикета се изписват и изразите "от концентрат/и" или "частично от концентрат/и" в зависимост от случая.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2011 г., в сила от 8.02.2011 г., бр. 100 от 2013 г., в сила от 19.11.2013 г.) Информацията по ал. 1 трябва да е разположена в близост до наименованието на сока от плодове или нектара от плодове, да е изписана четливо и да се вижда ясно.

 
 
 

Чл. 26. (1) (Предишен текст на чл. 26 - ДВ, бр. 100 от 2013 г., в сила от 19.11.2013 г.)При етикетирането на нектари от плодове минималното съдържание на сок от плодове, пюре от плодове или смес от тях се обозначава чрез израза: "съдържание на плодове: "минимум ... %". Тази информация се нанася на едно зрително поле с наименованието на нектара.

(2) (Нова – ДВ, бр. 100 от 2013 г., в сила от 19.11.2013 г.) При етикетирането на нектар от плодове, който съдържа естествени захари, върху етикета може да се поставя и следният текст: "Съдържа естествени захари".

 
 
 
 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
(Загл. изм. - ДВ, бр. 100 от 2013 г., в сила от 19.11.2013 г.)

 
 
 

§ 1. По смисъла на наредбата:

1. (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2011 г., в сила от 8.02.2011 г., бр. 100 от 2013 г., в сила от 19.11.2013 г.) "Плодово пюре" е ферментиращ, но неферментирал продукт, получен чрез пресяване, стриване и смилане на ядивната част на цели или обелени плодове, без да се отстранява сокът.

2. (Изм. – ДВ, бр. 100 от 2013 г., в сила от 19.11.2013 г.) "Концентрирано плодово пюре" е продукт, получен от плодово пюре чрез отстраняване с физически методи на определена част от водното му съдържание. Концентрираното плодово пюре може да има възстановен аромат, който трябва да бъде получен от същия вид плод чрез подходящи за целта физически методи по чл. 14, т. 1.

3. (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2011 г., в сила от 8.02.2011 г.) "Пулп или клетки" са продукти, получени от ядивните части на плод от един и същ вид, без отстраняване на сока, като за цитрусовите плодове това са соковите торбички от месестата част на плода (ендокарп).

4. (Нова – ДВ, бр. 100 от 2013 г., в сила от 19.11.2013 г.) "Плод" са всички видове плодове, включително и домат. Плодовете трябва да са здрави, достатъчно узрели, пресни или консервирани чрез физически методи или чрез обработка/и, включително обработки след обиране на плодовете в съответствие с правото на Европейския съюз.

5. (Нова – ДВ, бр. 100 от 2013 г., в сила от 19.11.2013 г.) "Аромат" е аромат за възстановяване, който се получава от ядивните части на плода чрез обработването му с подходящи физически процеси, включително пресоване, екстракция, дестилация, филтриране, адсорбция, изпаряване, фракциониране и концентриране. Тези физически процеси могат да се използват за запазване, консервиране или стабилизиране качеството на аромата. Ароматът може също да се получи от студено пресовано масло от корите на цитрусови плодове и от компоненти от костилките на плодовете.

6. (Нова – ДВ, бр. 100 от 2013 г., в сила от 19.11.2013 г.) "Захари" са:

а) захари, определени с Наредбата за изискванията към захарите, предназначени за консумация от човека, приета с Постановление № 209 на Министерския съвет от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 89 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 114 от 2003 г. и бр. 1 от 2004 г.);

б) фруктозен сироп;

в) захари, извлечени от плодове.

7. (Нова – ДВ, бр. 100 от 2013 г., в сила от 19.11.2013 г.) "Мед" е продукт, определен с Наредбата за изискванията към пчелния мед, предназначен за консумация от човека, приета с Постановление № 196 на Министерския съвет от 2002 г. (ДВ, бр. 85 от 2002 г.).

 
 
 

§ 1а. (Нов - ДВ, бр. 12 от 2011 г., в сила от 8.02.2011 г., изм., бр. 100 от 2013 г., в сила от 19.11.2013 г.) С наредбата се въвеждат изискванията на:

1. Директива 2001/112/ЕО на Съвета относно соковете от плодове и някои сходни продукти, предназначени за консумация от човека (ОВ, L 10 от 12.01.2002 г.);

2. Директива 2009/106/ЕО на Комисията за изменение на Директива 2001/112/ЕО на Съвета относно соковете от плодове и някои сходни продукти, предназначени за консумация от човека (ОВ, L 212 от 15.08.2009 г.);

3. Директива 2012/12/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2001/112/ЕО на Съвета относно соковете от плодове и някои сходни продукти, предназначени за консумация от човека (ОВ, L 115 от 27.04.2012 г.).

 
 
 

§ 1б. (Нов – ДВ, бр. 102 от 2014 г. , в сила от 12.12.2014 г.) С наредбата се създават условия за прилагане на Делегиран Регламент (ЕС) № 1040/2014 на Комисията от 25 юли 2014 г. за изменение на Директива 2001/112/ЕО на Съвета относно соковете от плодове и някои сходни продукти, предназначени за консумация от човека, с цел адаптиране на приложение I към техническия прогрес (ОВ, L 288, 02.10.2014 г.).

 
 
 
 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 
 
 

§ 2. Наредбата влиза в сила от 12 юли 2003 г.

 
 
 

§ 3. (Изм. – ДВ, бр. 100 от 2013 г., в сила от 19.11.2013 г.) Забранява се продажбата на сокове от плодове и нектари от плодове, които не отговарят на изискванията на наредбата, след 12 юли 2004 г. Соковете от плодове и нектарите от плодове, които се намират на пазара към тази дата и са били етикетирани преди 12 юли 2004 г., могат да се продават до изчерпването им от пазара.

 
 
 

§ 4. (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2011 г., в сила от 8.02.2011 г., бр. 100 от 2013 г., в сила от 19.11.2013 г.) Контролът по изпълнението на наредбата се осъществява от органите на официалния контрол съгласно Закона за храните.

 
 
 
 

§ 5. Наредбата се приема на основание чл. 4 от Закона за храните.

 
 
 
 


 

————————————————————————————————

 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 257 на Министерския съвет

от 14 ноември 2013 г. за изменение и допълнение на

Наредбата за изискванията към напитките от плодове

(ДВ, бр. 100 от 2013 г., в сила от 19.11.2013 г. )

 
 
 
 

..........................................................................

 
 
 
 

§ 24. Навсякъде в наредбата думите "напитките от плодове", "напитки от плодове" и "напитката от плодове" се заменят съответно със "соковете от плодове и нектарите от плодове", "сокове от плодове и нектари от плодове" и "сокът от плодове и нектарът от плодове".

Преходни и заключителни разпоредби

§ 25. Продуктите, пуснати на пазара или етикетирани в съответствие с Наредбата за изискванията към напитките от плодове преди влизането в сила на постановлението, могат да продължат да се предлагат на пазара до 28 април 2015 г.

§ 26. Обозначението "от 28 април 2015 г. соковете от плодове не съдържат добавени захари" може да се поставя на етикета в същото зрително поле, където е обозначено наименованието на продуктите по чл. 2 – 5а, до 28 октомври 2016 г.

 
 
 
 

............................................................................

 
 
 
                               Приложение № 1
към чл. 3, ал. 3
 
 
 
 
                       (Ново - ДВ, бр. 12 от 2011 г.,
в сила от 8.02.2011 г.,
изм., бр. 100 от 2013 г.,
в сила от 19.11.2013 г.)
 
 
 
 

Минимални стойности по скалата на Брикс за сокове
от плодове или плодови пюрета, произведени от концентрат


Общо наименование на плода

Ботаническо наименование

Минимални стойности по скалата на Брикс за сок от плодове или плодово пюре, произведени от концентрат

1

2

3

Ябълка (*)

Malus domestica Borkh.

11,2

Кайсия (**)

Prunus armeniaca L.

11,2

Банан (**)

Musa x paradisiaca L. (без plantains)

21,0

Касис (*)

Ribes nigrum L.

11,0

Грозде (*)

Vitis vinifera L. или негови хибриди
Vitis labrusca L. или негови хибриди

15,9

Грейпфрут (*)

Citrus x paradisi Macfad.

10,0

Гуава (**)

Psidium guajava L.

8,5

Лимон (*)

Citrus limon (L.) Burm.f.

8,0

Манго (**)

Mangifera indica L.

13,5

Портокал (*)

Citrus sinensis (L.) Osbeck

11,2

Плод от пасифлора/Маракуя (*)

Passiflora edulis Sims

12,0

Праскова (**)

Prunus persica (L.) Batsch var. Persica

10,0

Круша (**)

Pyrus communis L.

11,9

Ананас (*)

Ananas comosus (L.) Merr.

12,8

Малина (*)

Rubus idaeus L.

7,0

Вишна (*)

Prunus cerasus L.

13,5

Ягода (*)

Fragaria x ananassa Duch.

7,0

Домат (*)

Lycopersicon esculentum, Mill.

5,0

Мандарина (*)

Citrus reticulata Blanco

11,2

За продуктите, маркирани с една звездичка (*) и произведени под формата на сок, минималната относителна плътност се определя по отношение на водата при температура 20/20 °C.
За продуктите, маркирани с две звездички (**) и произведени под формата на пюре, се определя само минимална некоригирана стойност по скалата на Брикс (без корекции за киселинност). 
 
 
 
 
 
 
 
                               Приложение № 2
към чл. 6, ал. 1
 
 
 
 
                  (Предишно Приложение към чл. 6, ал. 1 -
ДВ, бр. 12 от 2011 г.,
в сила от 8.02.2011 г.,
изм., бр. 100 от 2013 г.,
в сила от 19.11.2013 г.)
 
 
 
 
Изисквания към нектари от плодове


Нектар от плодове, получен от:

Минимално съдържание на сок и/или пюре (% от обема на крайния продукт)

1

2

I. Плодове, чийто сок е с неприятен кисел вкус в натурално състояние

Плод от пасифлора/Маракуя

25

Ниранжила (Quito naranjillos)

25

Касис

25

Бяло френско грозде

25

Червено френско грозде

25

Цариградско грозде

30

Ракитник/Облепиха/Морски зърнастец

25

Трънки

30

Сливи

30

Quetsches (вид сливи)

30

Офика/плод калина

30

Шипка

40

Вишни

35

Череши

40

Боровинки (черни)

40

Плодове на бъз

50

Малини

40

Кайсии

40

Ягоди

40

Черници/Къпини

40

Червени боровинки

30

Дюли

50

Лимони и зелени лимони

25

Други плодове от тази категория

25

II. Нискокиселинни, месести или силно ароматни плодове, чийто сок е с неприятен вкус в натурално състояние

Манго

25

Банани

25

Гуава

25

Папая

25

Личи

25

Неаполитански мушмули

25

Гуанабана – едри сочни кисели плодове (Soursop)

25

Волско сърце или Annonа reticulata

25

Захарни ябълки (Annona cherimola)

25

Нар

25

Плодове на кашу (Anacardium occidentale)

25

Испански сливи (Spondias purpurea)

25

Spondia tuberosa

25

Други плодове от тази категория

25

III. Плодове, чийто сок е с приятен вкус в натурално състояние

Ябълки

50

Круши

50

Праскови

50

Цитрусови плодове, с изключение на лимоните и зелените лимони

50

Ананаси

50

Домати

50

Други плодове от същата категория

50

 

 
 
 
                               Приложение № 3
към чл. 17, ал. 2
 
 
 
 
                       (Ново - ДВ, бр. 12 от 2011 г.,
в сила от 8.02.2011 г.,
изм., бр. 100 от 2013 г.,
в сила от 19.11.2013 г.)