НАРЕДБА № 15 ОТ 28 ЮНИ 2002 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ИЗПОЛЗВАНЕ НА АРОМАТИЗАНТИ В ХРАНИТЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 62 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.08.2006 Г.)

В сила от 20.01.2003 г. Издадена от Министерството на здравеопазването Обн. ДВ. бр.70 от 19 Юли 2002г., изм. ДВ. бр.62 от 1 Август 2006г., изм. ДВ. бр.39 от 25 Май 2010г., изм. ДВ. бр.68 от 2 Август 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.39 от 9 Май 2014г.

 

Раздел I.
Общи положения

Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2006 г., в сила от 01.08.2006 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2014 г., в сила от 09.05.2014 г.) С тази наредба се определя:

1. списък на ароматизантите и изходните материали за тяхното производство, посочени в приложението на Регламент за изпълнение (ЕС) № 872/2012 на Комисията от 1 октомври 2012 г. за приемане на предвидения в Регламент (ЕО) № 2232/96 на Европейския парламент и на Съвета списък на ароматичните вещества, за въвеждането му в приложение I към Регламент (ЕО) № 1334/2008 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1565/2000 на Комисията и на Решение 1999/217/ЕО на Комисията (ОВ, L 267, 02.10.2012 г.), наричан по-нататък "Регламент за изпълнение (ЕС) № 872/2012";

2. списък на първичните продукти за пушилни ароматизанти, разрешени за използване като такива във или върху храни и/или за производство на производни пушилни ароматизанти, посочени в приложението на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1321/2013 на Комисията от 10 декември 2013 г. за съставяне на списък на Съюза на първичните продукти за пушилни ароматизанти, разрешени за използване като такива във или върху храни и/или за производство на производни пушилни ароматизанти (ОВ, L 333, 12.10.2013 г.), наричан по-нататък "Регламент за изпълнение (ЕС) № 1321/2013".

Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2006 г., в сила от 01.08.2006 г., отм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г.)

Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2006 г., в сила от 01.08.2006 г., отм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г.)

Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2006 г., в сила от 01.08.2006 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г.) По смисъла на тази наредба не са ароматизанти веществата и храните, посочени в чл. 2, параграф 2 на Регламент (ЕО) № 1334/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно ароматизантите и определени хранителни съставки с ароматични свойства за влагане във или върху храни и за изменение на Регламент (ЕИО) № 1601/91 на Съвета, регламенти (ЕО) № 2232/96 и (ЕО) № 110/2008 и Директива 2000/13/ЕО(ОВ, L 354, 31.12.2008 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕО) № 1334/2008".

 

Раздел II. Изисквания към ароматизантите (Загл. изм. - ДВ, бр. 62 от 2006 г., в сила от 01.08.2006 г.)

Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2006 г., в сила от 01.08.2006 г.) Използването на ароматизанти, предназначени за употреба в или върху храни, се допуска при спазване на изискванията почл. 6, ал. 1 от Закона за храните.

Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2006 г., в сила от 01.08.2006 г.) Ароматизантите могат да съдържат хранителни съставки, както и други вещества като добавки, технологични разтворители и носители.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2006 г., в сила от 01.08.2006 г.) Добавките, които са необходими за съхранението и употребата на ароматизантите, се определят с Наредба № 8 от 2002 г. за изискванията към използване на добавки в храните (ДВ, бр. 44 от 2002 г.) в количества "колкото е необходимо".

(3) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2006 г., в сила от 01.08.2006 г.) Разтворителите, които се използват за екстракция и разреждане на ароматизанти, се определят с Наредба № 9 от 2002 г. за изискванията към използването на екстракционни разтворители при производството на храни и хранителни съставки (ДВ, бр. 44 от 2002 г.).

Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2006 г., в сила от 01.08.2006 г., отм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г.)

Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2006 г., в сила от 01.08.2006 г., отм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г.)

Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2006 г., в сила от 01.08.2006 г., отм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г.)

Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г.) Ароматизантите и изходните вещества, които могат да се влагат във или върху храни, включително изискванията за чистота на ароматизантите, са посочени в таблица 1 към част А, раздел 2 от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 872/2012.

Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2006 г., в сила от 01.08.2006 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г.) Ароматизантите, които не са предназначени за продажба на крайния потребител, трябва да са етикетирани съгласно изискванията, определени в чл. 14, 15 и 16 наРегламент (ЕО) № 1334/2008.

Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2006 г., в сила от 01.08.2006 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г.) Ароматизантите, които са предназначени за продажба на крайния потребител, трябва да са етикетирани съгласно изискванията, определени в чл. 17 наРегламент (ЕО) № 1334/2008.

Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г.) При етикетирането на ароматизанти, предназначени за продажба на територията на Република България, информацията по чл. 15 - 17 на Регламент (ЕО) № 1334/2008, се представя на български език. Допуска се данните на етикета освен на български език да бъдат обявени и на други езици.

Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2006 г., в сила от 01.08.2006 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г.) Забранява се пускането на пазара на ароматизант или каквато и да е храна, съдържаща такъв ароматизант и/или хранителни съставки с ароматични свойства, ако употребата им не отговаря на изискванията на тази наредба.

 

Раздел III.
Изисквания към пушилните ароматизанти (Нов - ДВ, бр. 62 от 2006 г., в сила от 01.08.2006 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г.)

Чл. 15. (Нов - ДВ, бр. 62 от 2006 г., в сила от 01.08.2006 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г.) Изискванията към пушилните ароматизанти, както и условията за производство на първични продукти са определени в Регламент (ЕО) № 2065/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 10 ноември 2003 г. относно пушилни ароматизанти, използвани или предназначени за влагане във или върху храни (ОВ, L 309, 26.11.2003 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕО) № 2065/2003".

Чл. 16. (Нов - ДВ, бр. 62 от 2006 г., в сила от 01.08.2006 г., отм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г.)

Чл. 17. (Нов - ДВ, бр. 62 от 2006 г., в сила от 01.08.2006 г., отм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г.)

 

Допълнителни разпоредби

§ 1. (Изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г.) За целите на тази наредба се прилагат дефинициите, определени в Регламент (ЕО) № 2065/2003, Регламент (ЕО) № 1334/2008,Регламент за изпълнение (ЕС) № 872/2012 и Регламент (ЕС) № 873/2012 на Комисията от 1 октомври 2012 г. относно преходните мерки, засягащи списъка на Съюза на ароматизантите и изходните материали, установен в приложение I към Регламент (ЕО) № 1334/2008 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ, L 267, 2.10.2012 г.).

§ 2. (Нов - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г.) С тази наредба се създават условия за прилагане на:

1. Регламент (ЕО) № 2065/2003;

2. Регламент (ЕО) № 1334/2008;

3. Регламент за изпълнение (ЕС) № 872/2012;

4. Регламент (ЕС) № 873/2012;

5. (нова - ДВ, бр. 39 от 2014 г., в сила от 09.05.2014 г.) Регламент за изпълнение (ЕС) № 1321/2013.

 

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 2. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2010 г., в сила от 25.05.2010 г.) Тази наредба се издава на основаниечл. 6 ал. 2, т. 1, 2, 4 и 5 от Закона за храните (ДВ, бр. 90 от 1999 г.) и е съгласувана с министъра на икономиката, енергетиката и туризма и министъра на земеделието и храните.

§ 3. Наредбата влиза в сила шест месеца след обнародването й в "Държавен вестник".

§ 4. Тази наредба отменя действието на чл. 12 и приложения № 8, 9 и 10 към него на Наредба № 45 от 1995 г. за хигиенните норми и изисквания за добавките в хранителните продукти (ДВ, бр. 110 от 1995 г.).

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 15 ОТ 2002 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ИЗПОЛЗВАНЕ НА АРОМАТИЧНИ ПРОДУКТИ В ХРАНИТЕ (ОБН. - ДВ, БР. 62 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.08.2006 Г.)

§ 10. (1) Наредбата влиза в сила от 1 август 2006 г.

(2) Пушилните ароматизанти, които са пуснати на пазара или са етикетирани преди влизането в сила на наредбата и не отговарят на изискванията й, могат да се продават до изчерпването им на пазара, но не по-късно от една година след влизането й в сила.

§ 11. Навсякъде в наредбата мерните единици "мкг/кг", "мг/кг" и "мг/об.%" се заменят съответно с "µg/kg", "mg/kg" и "mg/% vol.", думите "ароматични продукти", "ароматичните продукти", "ароматичния продукт"и "ароматичният продукт" съответно с "ароматизанти", "ароматизантите", "ароматизанта" и "ароматизантът", а думите "готовите за консумация храни и напитки" се заменят с "храни".

 

Допълнителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 15 ОТ 2002 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ИЗПОЛЗВАНЕ НА АРОМАТИЗАНТИ В ХРАНИТЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 39 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 25.05.2010 Г.)

§ 5. С тази наредба се осигурява изпълнението на изискванията на Решение № 2009/163/ЕО на Комисията за изменение на Решение 1999/217/ЕО по отношение на регистъра на ароматичните вещества, използвани във или върху храни (обн., OB, L 55 от 27.2.2009 г.).

 

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 15 ОТ 2002 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ИЗПОЛЗВАНЕ НА АРОМАТИЗАНТИ В ХРАНИТЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 39 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 25.05.2010 Г.)

§ 6. Наредбата влиза в сила от датата на обнародването й в "Държавен вестник".

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 15 ОТ 2002 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ИЗПОЛЗВАНЕ НА АРОМАТИЗАНТИ В ХРАНИТЕ (ОБН. - ДВ, БР. 68 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 02.08.2013 Г.)

§ 11. Храни, съдържащи ароматизанти, които са пуснати на пазара законово или етикетирани преди 22 октомври 2014 г. и които не съответстват на част А от приложението на Регламент за изпълнение (ЕС) № 872/2012, могат да се продават до изтичане на минималния им срок на трайност или годност за консумация.

§ 12. Храни, съдържащи ароматизанти и изходни материали, посочени в чл. 9, букви "б" - "е" от Регламент (ЕО) № 1334/2008, които са пуснати на пазара законово или етикетирани преди 22 април 2018 г. и които не съответстват на приложението, части Б - Е на Регламент за изпълнение (ЕС) № 872/2012, могат да се продават до изтичане на минималния им срок на трайност или годност за консумация.

§ 13. Наредбата влиза в сила в деня на обнародването й в "Държавен вестник".

 

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 15 ОТ 2002 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ИЗПОЛЗВАНЕ НА АРОМАТИЗАНТИ В ХРАНИТЕ 

(ОБН. - ДВ, БР. 39 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 09.05.2014 Г.)

§ 3. Наредбата влиза в сила в деня на обнародването й в "Държавен вестник".

 

Приложение № 1 към чл. 8 (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2006 г., в сила от 01.08.2006 г., отм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г.)

 

Приложение № 2 към чл. 9 (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2006 г., в сила от 01.08.2006 г., отм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г.)

 

Приложение № 3 към чл. 10 (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2006 г., в сила от 01.08.2006 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2010 г., в сила от 25.05.2010 г., отм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г.)

 

Приложение № 4 към чл. 17, ал. 1 (Ново - ДВ, бр. 62 от 2006 г., в сила от 01.08.2006 г., отм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г.)