НАРЕДБА № 26 ОТ 14 ОКТОМВРИ 2010 Г. ЗА СПЕЦИФИЧНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДИРЕКТНИ ДОСТАВКИ НА МАЛКИ КОЛИЧЕСТВА СУРОВИНИ И ХРАНИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД

В сила от 26.10.2010 г. Издадена от Министерството на земеделието и храните Обн. ДВ. бр.84 от 26 Октомври 2010г., изм. ДВ. бр.46 от 19 Юни 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.46 от 3 Юни 2014г.

 

Раздел I.
Общи положения

Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и реда за:

1. директната доставка, извършена от производителя, до крайния потребител или до местни обекти за търговия на дребно, които извършват директни доставки на краен потребител, на малки количества:

а) (доп. - ДВ, бр. 46 от 2014 г., в сила от 03.06.2014 г.) първични продукти - сурово мляко, пчелен мед и пчелни продукти, яйца от кокошки и пъдпъдъци и прясна и охладена морска и сладководна риба;

б) прясно месо от птици и зайци, заклани във фермата;

в) отстрелян едър и дребен дивеч или месо от едър и дребен дивеч;

2. доставката на храни от животински произход, обработени и/или преработени в обект за търговия на дребно, до други обекти за търговия на дребно като странична, локална и ограничена дейност;

3. вписването на лицата, извършващи директни доставки по т. 1, и регистрацията на обекти за търговия на дребно, от които се извършва доставка на храни по т. 2.

Чл. 2. (1) (Отменена като незаконосъобразна в частта относно пчелния мед с Решение № 16678 от 16.12.2011 г. на ВАС - ДВ, бр. 46 от 2012 г.) При производството на първичните продукти по чл. 1, т. 1, буква "а" се спазват изискванията на Приложение І, Част А наРегламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно хигиената на храните (обн., OB, бр. L 139 от 30.04.2004 г.) (Регламент (ЕО) № 852/2004).

(2) При производството на продуктите от животински произход, предназначени за директни доставки по чл. 1, т. 1, букви "б" и "в", и доставката на храни по чл. 1, т. 2 се прилагат изискванията на Регламент (ЕО) № 852/2004.

 

Раздел II.
Директни доставки 

Чл. 3. (1) Производството на сурово мляко, яйца от кокошки и пъдпъдъци, прясно месо от птици и зайци, предназначени за директна доставка, се извършва в животновъдни обекти, регистрирани по реда на Закона за ветеринарномедицинска дейност (ЗВД).

(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 46 от 2014 г., в сила от 03.06.2014 г.) Първичното производство на пчелен мед и пчелни продукти, предназначени за директна доставка, се извършва в пчелини, регистрирани по реда на Наредба № 27 от 2002 г. за регистрация и идентификация на пчелните семейства (обн., ДВ, бр. 70 от 2002 г.; изм., бр. 46 от 2008 г.).

(3) (Доп. - ДВ, бр. 46 от 2014 г., в сила от 03.06.2014 г.) Директна доставка на риба могат да извършват лицата, на които е издадено разрешително за стопански риболов или са регистрирани по реда на чл. 25 от Закона за рибарството и аквакултурите (ЗРА) и по чл. 137 ЗВД.

(4) Отстрел на едър и дребен дивеч за директни доставки се извършва само в ловностопанските райони, стопанисвани от лицата по чл. 34, ал. 1 и параграф 69 от Закона за лова и опазване на дивеча (ЗЛОД).

Чл. 4. (1) При директни доставки по чл. 1, т. 1 до обект за търговия на дребно продуктите се придружават с декларация за съответствие съгласно приложение № 1.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 46 от 2014 г., в сила от 03.06.2014 г.) При директни доставки на пчелен мед и пчелни продукти до обект за търговия на дребно се придружават с декларация за съответствие съгласно приложение № 2.

Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2014 г., в сила от 03.06.2014 г.) Лицата, извършващи директни доставки с изключение на доставки на пчелен мед и пчелни продукти, отстрелян дивеч и мляко от технологична инсталация или млекомат, водят дневник, който съдържа:

1. вид на продукта;

2. дневен добив/улов;

3. количество на директната доставка;

4. дата на производството и дата на доставката;

5. място на доставката;

6. име и подпис на производителя.

(2) Всички продукти по чл. 1, т. 1 се поставят в подходящи опаковки, които не трябва да са източник на замърсяване, с етикет, съдържащ следната минимална информация:

1. номер на удостоверението за вписване в списъка по чл. 39, ал. 1;

2. име и адрес на производителя/пункта за обработка на дивеч;

3. наименование на продукта;

4. дата на производство;

5. нето тегло;

6. срок на трайност и условия на съхранение;

7. (нова - ДВ, бр. 46 от 2014 г., в сила от 03.06.2014 г.) регистрационен номер на животновъдния обект.

(3) Когато в друг нормативен акт е определено да се води дневник, който отговаря на изискванията на ал. 1, същият може да бъде използван за целите на тази наредба.

(4) Изискванията на ал. 2 не се прилагат в случаите, когато директната доставка се извършва в опаковка, предоставена от крайния потребител.

 

Раздел III.
Директни доставки на първични продукти

Чл. 6. (1) Директна доставка на малки количества сурово краве мляко е доставката от производител, който притежава индивидуална млечна квота за директни продажби в размер до 73 000 кг годишно, и не трябва да превишава размерът на разпределената индивидуална млечна квота за директни продажби.

(2) Директна доставка на малки количества сурово овче или козе или биволско мляко е доставката, която се извършва от производител и не превишава:

1. (изм. - ДВ, бр. 46 от 2014 г., в сила от 03.06.2014 г.) 60% от месечния млеконадой - от ферми за производство на овче или козе или биволско мляко до 50 броя животни в период на лактация;

2. (изм. - ДВ, бр. 46 от 2014 г., в сила от 03.06.2014 г.) 50% от месечния млеконадой - от ферми за производство на овче или козе или биволско мляко от 50 до 100 броя животни в период на лактация;

3. (изм. - ДВ, бр. 46 от 2014 г., в сила от 03.06.2014 г.) 40% от месечния млеконадой - от ферми за производство на овче или козе или биволско мляко над 100 броя животни в период на лактация.

Чл. 7. (1) Суровото мляко за директна доставка трябва да отговаря на следните изисквания:

1. за сурово краве мляко - показатели за общ брой микроорганизми (ОБМ) до 100 000/мл и за общ брой соматични клетки (ОБСК) до 400 000/мл;

2. за сурово мляко от други видове животни - по показател ОБМ до 1 500 000/мл;

3. да не съдържа остатъчни количества инхибитори.

(2) Показателят ОБМ се изчислява като средногеометрична стойност за период от два месеца при взети две проби на месец, а показателят ОБСК като средногеометрична стойност за период от три месеца при взета една проба на месец.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2014 г., в сила от 03.06.2014 г.) Резултатите от анализите на проби, взети от млекопреработвателното предприятие и изследвани в акредитирана лаборатория, се ползват и за суровото мляко за директни доставки.

(4) (Доп. - ДВ, бр. 46 от 2014 г., в сила от 03.06.2014 г.) Производителите са длъжни да съхраняват във фермата копия на всички протоколи от анализите на показателите по ал. 1 и 2.

Чл. 8. (1) Директна доставка на сурово мляко до краен потребител, охладено до 4 - 6°С, се извършва до 24 часа от млеконадоя само от:

1. (доп. - ДВ, бр. 46 от 2014 г., в сила от 03.06.2014 г.) обособено място на входа на фермата, където е добито;

2. (изм. - ДВ, бр. 46 от 2014 г., в сила от 03.06.2014 г.) технологична инсталация или млекомат за сурово краве мляко, на която/който ползвател, наемател или собственик е фермер, чиято ферма е първа група съгласно Наредба № 4 от 2008 г. за специфичните изисквания при производството, съхранението и транспортирането на сурово краве мляко и изискванията за търговия и пускане на пазара на мляко и млечни продукти (ДВ, бр. 23 от 2008 г.), когато инсталацията или млекоматът е регистрирана/н като временен обект по чл. 12 от Закона за храните и е разположена/н в същата и/или една съседна административна област;

3. (изм. - ДВ, бр. 46 от 2014 г., в сила от 03.06.2014 г.) технологична инсталация или млекомат за сурово овче, козе и биволско мляко, на която/който ползвател, наемател или собственик е фермер, регистрирана/н е като временен обект по чл. 12 от Закона за храните и е разположена/н в същата и/или една съседна административна област.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2014 г., в сила от 03.06.2014 г.) Транспортирането на охладено сурово мляко от фермата до технологичната инсталация или млекомата се извършва в затворени, некорозивни съдове, които гарантират температура до 6°C. Времетраенето на транспортирането не може да надвишава два часа.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2014 г., в сила от 03.06.2014 г.) Технологичната инсталация или млекоматът по ал. 1, т. 2 и 3 трябва да отговаря на следните изисквания:

1. (изм. - ДВ, бр. 46 от 2014 г., в сила от 03.06.2014 г.) да се намира в помещения или обособени зони с осигурена доставка на питейна вода;

2. (изм. - ДВ, бр. 46 от 2014 г., в сила от 03.06.2014 г.) да притежава автоматична промивна система за измиване на млечните пътища и инсталацията до контейнерите за съхранение, да бъде конструирана така, че да се предотврати замърсяването на млякото; да бъде достъпна за почистване и дезинфекция;

3. повърхностите, предназначени да влизат в контакт с млякото, да бъдат изработени от материал, подходящ за контакт с храни;

4. да осигурява температура на суровото мляко не повече от 4 до 6°С и не по-малко от 0°С;

5. (отм. - ДВ, бр. 46 от 2014 г., в сила от 03.06.2014 г.)

6. (отм. - ДВ, бр. 46 от 2014 г., в сила от 03.06.2014 г.)

7. (отм. - ДВ, бр. 46 от 2014 г., в сила от 03.06.2014 г.)

8. (изм. - ДВ, бр. 46 от 2014 г., в сила от 03.06.2014 г.) върху тях да е означена следната ясно видима и четлива информация, която се актуализира:

а) вид мляко;

б) номер на животновъдния обект, име на производителя, адрес и телефон за връзка;

в) регистрационен номер на временния обект по чл. 12 от Закона за храните;

г) дата на доене;

д) дата на зареждане на технологичната инсталация или млекомата.

(4) (Доп. - ДВ, бр. 46 от 2014 г., в сила от 03.06.2014 г.) При зареждане на технологичната инсталация или млекомата по ал. 1, т. 2 и 3 суровото мляко, което е останало от предходното зареждане, трябва да бъде отстранено и пренасочено за термична обработка съгласно чл. 37.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2014 г., в сила от 03.06.2014 г.) Производителят е длъжен да води документация по ал. 3, т. 2 и 8.

Чл. 9. (Отм. с Решение № 16678 от 16.12.2011 г. на ВАС - ДВ, бр. 46 от 2012 г.)

Чл. 10. (1) Пчелният мед трябва да е обособен в отделни партиди по видове с ясно разграничено етикетиране и маркировка.

(2) Пчелният мед се съхранява в сухи чисти помещения при температура до 25°С и влажност на въздуха до 80 %, без достъп на пряка слънчева светлина и в отсъствие на всякакви други странични продукти или материали, с изключение на оборудването за добив.

(3) Стойностите за показателите диастазна активност, захари (инвертна захар и захароза или процентно съдържание на фруктоза и глюкоза), поленов анализ и хидроксиметилфурфурол (ХМФ) трябва да съответстват на посочените в приложение № 1 от Наредба № 9 от 2005 г. за условията и реда за одобряване и регистрация на предприятията за преработка на восък и производство на восъчни основи, както и на предприятията за производство и търговия с пчелен мед и пчелни продукти (ДВ, бр. 54 от 2005 г.). За всяка партида се извършват лабораторни изследвания на показателите по видове мед.

(4) Пчелният мед не трябва да съдържа:

1. механични примеси;

2. (доп. - ДВ, бр. 46 от 2014 г., в сила от 03.06.2014 г.) остатъци от ветеринарномедицински продукти съгласно Наредба № 25 от 2006 г. за определяне нормите на максимално допустими стойности на остатъчни количества от ветеринарномедицински продукти в суровини и храни от животински произход (ДВ, бр. 23 от 2006 г.) и препарати за растителна защита, изкуствени подсладители, примеси, забранени с чл. 22 и 24 от Закона за пчеларството, както и други препарати и примеси, влошаващи качеството и застрашаващи безопасността на продукта;

3. патогенни микроорганизми - причинители на заболявания по човека, пчелите и пчелното пило.

Чл. 10а. (Нов - ДВ, бр. 46 от 2014 г., в сила от 03.06.2014 г.) Добив на пчелен мед и пчелни продукти (восък, цветен пчелен прашец, пчелен клей и пчелно млечице) се извършва съгласно разпоредбите на глава втора от Наредба № 9 от 2005 г.

Чл. 11. (Отм. с Решение № 16678 от 16.12.2011 г. на ВАС - ДВ, бр. 46 от 2012 г.)

Чл. 12. (Доп. - ДВ, бр. 46 от 2014 г., в сила от 03.06.2014 г.) Директните доставки на малки количества пчелен мед и пчелни продукти собствено производство могат да се извършват:

1. от пчелина;

2. до базари, тържища, пазари и обекти за търговия на дребно с изключение на търговските вериги, които извършват директна доставка на крайни потребители.

Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2014 г., в сила от 03.06.2014 г.) Директна доставка на малки количества яйца от кокошки и пъдпъдъци е доставката, която се извършва от производител и не превишава 40% от дневното количество добити яйца за всяка ферма, но не повече от 1000 броя седмично.

Чл. 14. (1) Яйцата, предназначени за директна доставка, трябва:

1. да се съхраняват в помещения при температура над 5°С и под 18°С;

2. да бъдат доставени на потребителя най-късно до 28 дни, след като са снесени.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2014 г., в сила от 03.06.2014 г.) Разпоредбите на Регламент (ЕО) № 589/2008 на Комисията от 23 юни 2008 г. за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета относно стандартите за търговия с яйца (OB L 163, 24.06.2008 г.), приложение XIV, раздел А на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (ОВ L 299, 16.11.2007 г.) иНаредба № 1 от 2008 г. за изискванията за търговия с яйца за консумация (ДВ, бр. 7 от 2008 г.), които уреждат окачествяването, маркирането и опаковането на яйцата, не се прилагат за яйца, предназначени за директна доставка.

(3) Забранява се директна доставка на яйца за люпене, счупени, пукнати яйца, яйца с не напълно развита черупка и инкубирани яйца.

Чл. 15. (1) Яйца за директни доставки се добиват в животновъдни обекти, които са свободни от салмонелозни заболявания.

(2) Производителят на яйца за директни доставки е длъжен да съхранява и предоставя на контролните органи документи от лабораторни анализи, издадени от акредитирана лаборатория, в които е отразено, че животновъдният обект по ал. 1 е свободен от салмонелозни заболявания.

Чл. 16. Директните доставки на малки количества яйца могат да се извършват:

1. (изм. - ДВ, бр. 46 от 2014 г., в сила от 03.06.2014 г.) до краен потребител или местен обект за търговия на дребно, разположен в същата и/или една съседна административна област, на който е ползвател, наемател или собственик извършващият доставката първичен производител (фермер или сдружение на фермери);

2. (изм. - ДВ, бр. 46 от 2014 г., в сила от 03.06.2014 г.) до местни обекти за обществено хранене, разположени в същата и/или една съседна административна област;

3. (изм. - ДВ, бр. 46 от 2014 г., в сила от 03.06.2014 г.) до общински пазари, разположени в същата и/или една съседна административна област.

Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2014 г., в сила от 03.06.2014 г.) Малки количества прясна и охладена морска и сладководна риба са до 30% от годишния улов, но не повече от 5000 кг годишно.

Чл. 18. Директната доставка на малки количества риба може да бъде извършена, когато рибата:

1. (доп. - ДВ, бр. 46 от 2014 г., в сила от 03.06.2014 г.) е уловена във водоемите, предназначени за стопански риболов, или е произведена в рибовъдно стопанство, регистрирано по чл. 25 ЗРА и по чл. 137 ЗВД;

2. е доставена до 6 часа от улова или до 2 часа от разтоварването;

3. се съхранява при следните условия:

а) за жива риба от сладководни водоеми - в живарници (басейни) за съхранение на количества до 1 тон жива риба в условия на водната среда, които са близки до естествените по отношение на разтворен кислород във водата (над 7 mg/l и температура 10 - 20°С);

б) за охладена риба - незабавно след улова рибата се умъртвява и измива с питейна вода, след което се охлажда и съхранява с лед до температура, близка до температурата на топящия се лед, в срок до 2 денонощия;

4. (нова - ДВ, бр. 46 от 2014 г., в сила от 03.06.2014 г.) не е от някои от следните семейства: Tetraodontidae, Molidae, Diodontidae и Canthigasteridae.

Чл. 19. (1) Директни доставки на малки количества риба се извършват:

1. от риболовния съд;

2. на кейовите площадки - пристанища;

3. на лодкостоянки;

4. от рибовъдно стопанство.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2014 г., в сила от 03.06.2014 г.) Директни доставки на малки количества риба се извършват само до краен потребител или местен обект за търговия на дребно, разположен в същата и/или една съседна административна област в близост до местата по ал. 1, на който е ползвател, наемател или собственик извършващият доставката първичен производител (рибар или сдружение на рибари).

(3) Директните доставки по ал. 1 се извършват:

1. на специализирани наклонени маси (щандове, сергии), лесни за измиване и почистване;

2. в клетки от мрежа, намиращи се във водната среда или в оборудвани вани на сушата или върху платформи във водоема и специализирани складови басейни;

3. от риболовния кораб.

 

Раздел IV.
Директни доставки на малко количество месо от птици и зайци, заклани във фермата

Чл. 20. Малко количество месо от заклани във фермата домашни птици и зайци е до 40% от всеки вид, предназначен за клане, но не повече от:

1. 600 броя пилета бройлери на месец;

2. 100 броя водоплаващи и пуйки на месец;

3. 500 броя други видове птици на месец;

4. 100 броя зайци на месец.

 

Чл. 21. Клането, обезкървяването, оскубването, одирането и изкормването и разфасоването на птиците и зайците за директна доставка се извършва в обособено за тази цел помещение/я, в което/ито работните места за всяка операция са разделени по време или място.

 

Чл. 22. (1) Месото от птици и зайци се охлажда веднага до температура от минус 2 до 4°С, след което може да се съхранява за срок до 3 дни при тази температура.

(2) Охладеното по ал. 1 месо от птици и зайци се превозва в специализирани транспортни средства, които могат лесно да се почистват и дезинфекцират.

 

Чл. 23. Директни доставки на малки количества месо от птици и зайци се извършват:

1. в обособено помещение във фермата, където е произведен продуктът;

2. (изм. - ДВ, бр. 46 от 2014 г., в сила от 03.06.2014 г.) до местен обект за търговия на дребно, разположен в същата и/или една съседна административна област, на който е ползвател, наемател или собственик извършващият доставката първичен производител (фермер или сдружение на фермери), които го доставят като прясно птиче и заешко месо до краен потребител.

Раздел V.
Директна доставка на отстрелян дивеч и месо от дивеч

 

Чл. 24. (1) Малки количества отстрелян дивеч са:

1. до 10 броя едър дивеч на ловец годишно;

2. до 50 броя дребен дивеч на ловец годишно.

(2) Количествата по ал. 1 не трябва да превишават количествата, определени в утвърдения по реда на ЗЛОД план за ползване на дивеча от лицата по чл. 3, ал. 4.

(3) Малки количества месо от отстрелян дивеч е месо, добито от количествата отстрелян дивеч по ал. 1.

 

Чл. 25. Директна доставка на месо от отстрелян дивеч се извършва само от пунктовете за обработка на дивеч от лицата по чл. 3, ал. 4.

 

Чл. 26. (1) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2014 г., в сила от 03.06.2014 г.) Незабавно след отстрела дивечът подлежи на преглед от обучено лице, преминало обучение по план, одобрен със заповед на изпълнителния директор на БАБХ, на което е издадено удостоверение за завършен курс "Обучено лице" от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите.

(2) Обученото лице възможно най-бързо след отстрела на едрия дивеч изважда от трупа стомаха и червата, оставя кръвта да се отцеди и извършва преглед на трупа и на всички извадени вътрешности, а при отстрел на дребен дивеч извършва преглед на трупа, за да установи има ли признаци, които показват, че месото може да изложи на риск здравето на хората.

(3) В случай че обученото лице не констатира необичайни признаци по време на прегледа, не е забелязало необичайно поведение на животното, преди да бъде убито, и няма никакви съмнения за замърсяване на околната среда, попълва декларация по приложение № 3:

1. при едър дивеч - индивидуално за всяко животно, като я прикрепва към тялото на животното;

2. при дребен дивеч - за целия брой животни, отстреляни по време на лова от един животински вид.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2014 г., в сила от 03.06.2014 г.) В случай че обученото лице е констатирало обстоятелствата по ал. 3, уведомява областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ), на чиято територия е извършен отстрела, и представя за преглед на официалния ветеринарен лекар трупа и всички вътрешности с изключение на стомаха и червата, като не допуска извършването на директната доставка.

 

Чл. 27. (1) Възможно най-бързо след отстрела дивечът се доставя до пункт за обработка на дивеч.

(2) Когато доставката отнема повече от два часа от момента на отстрела, трупът се охлажда, като температурата за цялото месо при едър дивеч не трябва да надвишава 7°С, а при дребен дивеч 4°С. Когато климатичните условия позволяват, не е необходимо активно охлаждане.

 

Чл. 28. (1) Възможно най-бързо след доставянето на дивеча в пункта официалният ветеринарен лекар извършва преглед на трупа.

(2) Официалният ветеринарен лекар отразява в дневник броя на отстреляния дивеч, резултатите от прегледа и следи за количеството на директните доставки, определени в чл. 24.

(3) Изкормването на дребния дивеч трябва да се извърши или да приключи без забавяне след доставянето на дивеча в пункта за обработка на дивеч.

(4) След одиране или оскубване на дивеча месото се обработва и съхранява при подходящи условия така, че температурата на цялото месо да не надвишава:

1. 7°С за месо от едър дивеч - със срок на трайност до седем дни;

2. 4°С за месо от дребен дивеч - със срок на трайност до десет дни.

(5) Отстреляният дивеч не се замразява.

(6) Дивечът, възприемчив към трихинела, задължително се изследва в акредитирана лаборатория и се доставя след получаване на протокол от анализ с отрицателен резултат.

(7) До излизане на резултатите от изследването за трихинела всички части на дивеча трябва да могат до бъдат идентифицирани като принадлежащи към определен труп.

(8) Трупът на едрия дивеч, както и всяка половина или третина, които ще бъдат реализирани неопаковани, се маркират по подходящ и хигиенен начин с етикет, съдържащ информацията по чл. 5, ал. 2, и партиден номер, който да го свързва с животното, от което е добито.

(9) Пунктът за обработка на дивеча трябва да отговаря на изискванията на Регламент (ЕО) № 852/2004 и да е вписан в списъка по чл. 39, ал. 1.

 

Чл. 29. В пункта за обработка на дивеч се води и съхранява в срок от 3 години следната документация:

1. дневник за постъпилия в пункта отстрелян дивеч, съдържащ следната информация:

а) дата на постъпване на отстреляния дивеч;

б) вид на дивеча;

в) партиден номер;

г) номер на декларация от обучено лице;

д) номер на протокол от лабораторно изследване за наличие на трихинела, когато е необходимо;

2. дневник за обработка на месо от дивеч, съдържащ следната информация:

а) дата на добива или обработката;

б) вид дивеч;

в) начин на обработка;

г) количество (в килограми или бройки);

д) номер на декларацията по приложение № 3;

е) предназначение и място на доставка на месото от дивеч;

ж) резултата от прегледа по чл. 28, ал. 1;

3. протоколи от лабораторни анализи по чл. 28, ал. 6;

4. записи от температурните режими, включени в контролна карта или в дневника по т. 2.

 

Чл. 30. (1) Месото от дивеч се опакова непосредствено след обработката му.

(2) Върху опаковките на месото от дивеч се поставя етикет, съдържащ информацията по чл. 5, ал. 2, и партиден номер, който да го свързва с животното или животните, от които е добито.

 

Чл. 31. (1) Директна доставка на дивечово месо се извършва до 3 дни от датата на обработка.

(2) Директна доставка на дивечово месо се извършва със специализирани транспортни средства или специално оборудвани контейнери така, че температурата на цялото месо да не надвишава 7°С за месо от едър дивеч и 4°С за месо от дребен дивеч.

 

Чл. 32. (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2014 г., в сила от 03.06.2014 г.) Месото от дивеч може да се доставя директно до краен потребител или до обект за търговия на дребно.

Раздел VI.
Доставка на храни от животински произход, обработени и/или преработени в обект за търговия на дребно, до други обекти за търговия на дребно като странична, локална и ограничена дейност

 

Чл. 33. (1) Доставка на храни от обекти за търговия на дребно до друг обект за търговия на дребно като странична, локална и ограничена дейност може да се извършва само от обекти за търговия на дребно, на които са ползватели, наематели или собственици фермери или сдружение на фермери.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2014 г., в сила от 03.06.2014 г.) Обектите за търговия на дребно по ал. 1 могат да бъдат разположени на територията на животновъдния обект или в същата и/или една съседна административна област по регистрация на животновъдния обект.

(3) Храните, доставяни от обекта за търговия на дребно по ал. 1 до друг обект за търговия на дребно, трябва да бъдат произведени чрез обработка и/или преработка на:

1. сурово мляко, произведено в собствената ферма, отговарящо на изискванията по чл. 7;

2. охладено месо от домашни двукопитни животни, птици, зайци и щрауси, отгледани в собствената ферма, заклани в кланици.

(4) Количествата сурово мляко и месо по ал. 3, доставени за обработка и/или преработка, и произведените от тях продукти трябва да бъдат съобразени с капацитета на обекта за търговия на дребно.

 

Чл. 34. (1) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2014 г., в сила от 03.06.2014 г.) Храните по чл. 33, ал. 3 могат да се доставят до други обекти за търговия на дребно или до мобилни хладилни витрини, които се намират в същата и/или една съседна административна област.

(2) Доставените по ал. 1 храни се придружават с декларация по приложение № 1.

 

Чл. 35. (1) В обекта за търговия на дребно по чл. 33, ал. 1 се води дневник, който съдържа:

1. дата на приемане на суровото мляко или месото по чл. 33, ал. 2, партида/дата на производство, вид и количество;

2. номер и дата на издаване на декларацията по приложение № 1, придружаваща суровото мляко, или търговския документ, придружаващ месото от кланицата;

3. произход (име или фирма на производителя) и/или име и регистрационен номер на кланицата, номер и дата на търговския документ;

4. дата и количество на вложените продукти;

5. вид и количество на произведените храни и партиден номер/дата на производство;

6. дата, място и количество на доставката по чл. 34.

(2) Забранява се използването на входящи продукти, на чиито етикети е отбелязано, че съдържат или се състоят от генетично модифицирани организми.

 

Чл. 36. (1) Преработката на храни в обекта за търговия на дребно по чл. 33, ал. 1 се извършва въз основа на технологична документация, която включва:

1. суровини и входящи продукти;

2. описание на технологичния процес, включително оборудването, съдовете, спомагателните материали и повърхности, разрешени за контакт с храни;

3. срок на трайност, температура на съхранение на произведените храни;

4. начин и условия на транспортиране на произведените продукти;

5. вид на опаковката на храната - еднократна, предназначена за контакт с храни;

6. етикет на храната, съдържащ следната информация:

а) регистрационен номер на обекта съгласно чл. 40;

б) наименование на храната;

в) количество на храната;

г) състав на храната;

д) партиден номер и/или дата на обработка/преработка;

е) производител, адрес на обекта и телефони за връзка;

ж) срок на трайност или минимална трайност;

з) условия на съхранение;

и) начин на употреба.

(2) Лицата, извършващи обработка и/или преработка на храни, са длъжни да извършват лабораторни изследвания за гарантиране на безопасността на храните и съхраняват копия от протоколите по чл. 7, ал. 4.

 

Чл. 37. При преработката на сурово мляко и производството на млечни продукти се спазват следните специфични изисквания:

1. при транспортирането на суровото мляко се поддържа студена верига, като температурата на млякото не трябва да бъде по-висока от 10°С;

2. суровото мляко трябва да бъде термично обработено след добива в срок до:

а) 2 часа, ако е неохладено;

б) 24 часа при температура на съхранение до 6 - 8°С;

в) 36 часа при температура на съхранение до 4 - 6°С;

г) 48 часа при температура на съхранение до 2 - 4°С;

3. (изм. - ДВ, бр. 46 от 2014 г., в сила от 03.06.2014 г.) термичната обработка на мляко се извършва при температура най-малко при 63°С за 30 минути или най-малко при 72°С за 15 секунди;

4. след термичната обработка млякото се охлажда до 2 часа;

5. в млечните продукти могат да се влагат млечно-кисели закваски, сирищни маи, подправки и други входящи продукти без добавки по смисъла на Наредба № 8 от 2002 г.за изискванията към използване на добавки в храните (обн., ДВ, бр. 44 от 2002 г.; изм., бр. 3 от 2005 г.; бр. 70 от 2007 г., бр. 45 от 2008 г. и бр. 46 от 2010 г.) в съответствие с технологичната документация на продукта;

6. за зреене и съхранение на млечни продукти се използват съоръжения и съдове, които са емайлирани, дървени или пластмасови; оборудването и контактните повърхности на съдовете трябва да бъдат изработени от материали, подходящи за работа с храни, които позволяват лесно почистване, измиване и дезинфекциране след всяко използване;

7. (изм. - ДВ, бр. 46 от 2014 г., в сила от 03.06.2014 г.) съоръженията, използвани за термична обработка на суровото мляко, и тези за зреене и съхранение трябва да бъдат снабдени с уреди за отчитане и контролиране на температурата съгласно технологичната документация по чл. 36, ал. 1;

8. млечните продукти се транспортират при температура от 2 до 6°С в специализирани транспортни средства, които могат лесно да се почистват и дезинфекцират;

9. (нова - ДВ, бр. 46 от 2014 г., в сила от 03.06.2014 г.) във временни обекти за търговия на дребно на млечни продукти се преработва само овче, козе или биволско мляко;

10. (нова - ДВ, бр. 46 от 2014 г., в сила от 03.06.2014 г.) за зреене и съхранение на млечни продукти, произведени в обекти по т. 9, могат да се използват и други помещения, разположени във фермата или извън нея, които отговарят на изискванията, посочени вРегламент (ЕО) № 852/2004.

 

Чл. 38. При обработката и/или преработката на месо се спазват следните специфични изисквания:

1. месото трябва да бъде обработено и/или преработено до 72 часа от датата на клане на животните;

2. месото, предназначено за обработката и/или преработката, постъпва в производствените помещения постепенно в зависимост от нуждите на технологичния процес;

3. при обработката и/или преработката на месото се поддържа температура 3°C за субпродуктите, 4°С за птиче месо и 7°С за другото месо чрез температура на околната среда, която не надвишава 12°С, или чрез алтернативна система, постигаща същия ефект;

4. когато в помещенията се извършва обработка на месо от различни животински видове, се предприемат мерки за избягване на кръстосано замърсяване, при необходимост чрез отделяне на операциите, извършвани за различните видове животни по място или време;

5. месото се съхранява и транспортира при подходящи условия така, че температурата на месото да не надвишава:

а) 4°С за птиче месо;

б) 3°С за субпродукти;

в) 7°С за месо от домашни двукопитни;

6. неопакованото месо трябва да се съхранява и транспортира отделно от опакованото месо, освен когато се съхранява и транспортира по различно време или по такъв начин, че опаковъчният материал и начинът на съхраняване и транспортиране не могат да бъдат източник за заразяване на месото;

7. непосредствено след приготвянето мляното месо и месните заготовки трябва да бъдат охладени до вътрешна температура, която не надвишава 2°С за мляното месо и 4°С за месните заготовки, като тази температура трябва да бъде запазена по време на съхранение и транспорт;

8. забранява се замразяването на месо, мляно месо и месни заготовки в обекта.

 

Чл. 38а. (Нов - ДВ, бр. 46 от 2014 г., в сила от 03.06.2014 г.) Лицата, които извършват директна доставка по чл. 1, т. 1 и 2, съхраняват цялата съпътстваща документация за период от една година след изтичане срока на трайност на храните.

Раздел VII.
Вписване на лицата, извършващи директна доставка, и регистрация на обекти за търговия на дребно като странична, локална и ограничена дейност 

 

Чл. 39. (1) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2014 г., в сила от 03.06.2014 г.) Директни доставки на продукти по чл. 1, т. 1 могат да извършват лица, вписани в списък на ОДБХ по местонахождение на фермата или на ловностопанския район.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2014 г., в сила от 03.06.2014 г.) За вписване в списъка по ал. 1 производителите на продуктите по чл. 1, т. 1, букви "а" и "б" подават до директора на ОДБХ заявление, което съдържа:

1. име и адрес, съответно наименование, седалище, адрес на управление на заявителя и единен идентификационен код по Закона за търговския регистър или код по БУЛСТАТ;

2. местонахождение и/или адрес на фермата;

3. наименование на продуктите, които заявителят ще доставя.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2014 г., в сила от 03.06.2014 г.) За вписване в списъка по ал. 1 лицата по чл. 3, ал. 4 подават до директора на ОДБХ заявление, което съдържа:

1. списъци на ловните дружини, съдържащи наименование на дружината, местонахождение и площ на ловностопанския район, имената на ловците, членуващи в тях;

2. решение за избор на председател и ръководство на дружината;

3. местонахождение и капацитет на пункта за обработка на дивеч;

4. решение за избор на отговорни лица за хигиената и поддръжката на пункта за обработка на дивеч и правила за организацията на дейността в пункта;

5. вида на дивеча, от който ще се добива месото;

6. договор за наем или ползване на пункта.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2014 г., в сила от 03.06.2014 г.) Директорът на ОДБХ вписва лицата в списък и им издава удостоверение за вписване:

1. в 7-дневен срок от подаване на заявлението при извършване на директни доставки на първични продукти по чл. 1, т. 1, буква "а" с изключение на сурово мляко;

2. в 10-дневен срок от подаване на заявлението и след проверка на място при извършване на директни доставки на сурово мляко и продуктите по чл. 1, т. 1, букви "б" и "в".

(5) Списъкът по ал. 4 съдържа данните по ал. 2 и 3, както и номера и датата на издаденото удостоверение за вписване.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2014 г., в сила от 03.06.2014 г.) Въз основа на списъците на всички ОДБХ в Българската агенция за безопасност на храните (БАБХ) се създава база данни в електронен вид за лицата по ал. 1 и се публикува на интернет страницата на БАБХ.

 

Чл. 40. (1) Обработка и/или преработка на храни по чл. 1, т. 2 се извършват в обекти за търговия на дребно, регистрирани по реда на чл. 12 от Закона за храните.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2014 г., в сила от 03.06.2014 г.) Лицата, извършващи обработка/преработка на храни по чл. 1, т. 2, подават заявление за регистрация до директора на ОДБХ, което съдържа информацията по чл. 12, ал. 4 от Закона за храните, както и:

1. (доп. - ДВ, бр. 46 от 2014 г., в сила от 03.06.2014 г.) копие на удостоверение за регистрация на животновъдния обект, от който произхожда млякото;

2. копие от удостоверението за вписване по чл. 39, ал. 1;

3. при преработка на сурово краве мляко - копие от удостоверение за разпределена индивидуална млечна квота за директни продажби;

4. копие от протоколите от анализ на проби сурово мляко по чл. 7, ал. 4;

5. документ за платена такса в размер, определен в тарифата по чл. 14, ал. 2 ЗВД.

(3) При подаване на заявлението лицата по ал. 2 посочват съседната административна област, в която ще бъдат доставяни храните по чл. 34.

(4) (Нова - ДВ, бр. 46 от 2014 г., в сила от 03.06.2014 г.) Лицата, извършващи дейност по чл. 37, т. 9, при преместването на обекта са длъжни да уведомят съответната областна дирекция по безопасност на храните за извършване на проверка за спазване изискванията на наредбата.

(5) (Нова - ДВ, бр. 46 от 2014 г., в сила от 03.06.2014 г.) Мобилна хладилна витрина се регистрира по реда на чл. 12 от Закона за храните.

 

Чл. 41. (1) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2014 г., в сила от 03.06.2014 г.) Обектите за търговия на дребно, получили удостоверение за регистрация по реда на чл. 40, се вписват от ОДБХ в регистъра по чл. 14 от Закона за храните в самостоятелно обособена група.

(2) Регистърът по ал. 1 съдържа информацията по чл. 40.

 

Чл. 42. (1) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2014 г., в сила от 03.06.2014 г.) При установяване на неизпълнение на изискванията на наредбата директорът на съответната ОДБХ налага административно наказание по чл. 44а от Закона за храните.

(2) Заличаването на вписването на лицата по реда на чл. 39, извършващи директни доставки по чл. 1, т. 1, се извършва по реда на чл. 16 от Закона за храните.

 

Чл. 43. Контролът по изпълнението на изискванията на тази наредба се извършва по реда наЗакона за храните, Закона за ветеринарномедицинската дейност и Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните.

Допълнителни разпоредби

 

§ 1. С тази наредба се създават национални правила, регулиращи дейностите и лицата за прилагане на изключенията, предвидени в чл. 1, параграф 3, букви "в" - "д" и параграф 5, букви "а" и "б" на Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход (обн., OB, бр. L 226 от 25.6.2004 г.).

 

§ 2. По смисъла на тази наредба: се прилагат определенията, предвидени в Регламент (ЕО) № 852/2004 и Регламент (ЕО) № 853/2004.

1. (доп. - ДВ, бр. 46 от 2014 г., в сила от 03.06.2014 г.) "Търговия на дребно" означава преработката и/или обработката и/или съхранение на храни, тяхното съхранение при продажба или доставка до крайния потребител и включва заведения за обществено хранене и магазини и временни обекти за търговия на дребно на млечни продукти и мобилни хладилни витрини.

2. "Краен потребител" означава последния потребител на даден хранителен продукт, който няма да използва храната като част от операция или дейност на предприятие за производство на храни.

3. "Първично производство" означава производството, отглеждането на първични продукти, включително събиране на реколта, доене и животновъдство на стопански начала преди клане. То включва също лов и риболов и събиране на диви растения.

4. "Странична дейност" означава доставката на не повече от 40% от произведените храни от животински произход в обекта за търговия на дребно до други обекти за търговия на дребно.

5. (изм. - ДВ, бр. 46 от 2014 г., в сила от 03.06.2014 г.) "Локална дейност" означава доставка на храни от животински произход от обект за търговия на дребно до други обекти за търговия на дребно, разположени само в същата административна област и/или една съседна административна област.

6. "Ограничена дейност" означава доставка на храни от животински произход до други обекти за търговия на дребно само от обект за търговия на дребно, на който са ползватели, наематели или собственици фермери, и получени само от обработка и/или преработка на сурово мляко, произведено в собствената ферма, или месо, добито от животни, отгледани в собствената ферма/и и заклани в кланици.

7. "Животновъден обект" е всяко място, където временно или постоянно се отглеждат или настаняват животни, с изключение на ветеринарни клиники или амбулатории.

8. "Ферма" е най-малката производствена единица за отглеждане на определен вид животни, в която се произвежда животинска продукция.

9. "Пункт за обработка на отстрелян дивеч" е помещение или помещения за обработка и съхранение на отстрелян дивеч, собственик, наемател или ползвател на който са лицата почл. 3, ал. 4, с цел директна доставка на малки количества месо от дивеч до краен потребител или до обект за търговия на дребно.

10. "Административна област" е област по смисъла на Закона за административно-териториалното деление на Република България, като област София-град и Софийска област се приемат за една административна област.

11. Директните доставки на краве мляко и млечните продукти от краве мляко са директни продажби за целите на квотната система за краве мляко и се извършват от производители, които притежават индивидуална млечна квота за директни продажби по смисъла на Наредба № 23 от 2007 г. за управление на националната млечна квота (обн., ДВ, бр. 108 от 2007 г.; изм., бр. 76 от 2008 г.) и Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти.

12. "Рибовъдни стопанства" са всички обекти по смисъла на чл. 3, ал. 1 от Закона за рибарството и аквакултурите.

13. "Ловностопански район" е определена територия, предоставена за стопанисване на дивеч на популационен принцип.

14. (нова - ДВ, бр. 46 от 2014 г., в сила от 03.06.2014 г.) "Временен обект за търговия на дребно на млечни продукти" е обект за търговия на дребно, чиято конструкция е мобилна и позволява да бъде преместена и позиционирана на друго място.

15. (нова - ДВ, бр. 46 от 2014 г., в сила от 03.06.2014 г.) "Мобилна хладилна витрина" е подвижен обект за продажба на храни, чиято конструкция е мобилна и позволява да бъде преместена и позиционирана на друго място.

Заключителни разпоредби

 

§ 3. Наредбата се издава на основание чл. 21б от Закона за храните.

 

§ 4. Наредбата е нотифицирана по реда на Директива 98/34/EО на Европейския парламент и на Съвета от 22 юни 1998 г. за определяне на процедура за предоставяне на информация в областта на техническите стандарти и регламенти и правила относно услугите на информационното общество (обн., ОВ, бр. L 204, 21.7.1998 г.).

 

§ 5. (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2014 г., в сила от 03.06.2014 г.) Изпълнението на тази наредба се възлага на изпълнителния директор на Българската агенция за безопасност на храните.

 

§ 6. Наредбата влиза в сила от обнародването й в "Държавен вестник".

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 26 ОТ 2010 Г. ЗА СПЕЦИФИЧНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДИРЕКТНИ ДОСТАВКИ НА МАЛКИ КОЛИЧЕСТВА СУРОВИНИ И ХРАНИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД 

 

(ОБН. - ДВ, БР. 46 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 03.06.2014 Г.)

§ 27. Навсякъде в наредбата:

1. Думите "Националната ветеринарномедицинска служба" се заменят с "Българската агенция за безопасност на храните".

2. Абревиатурата "НВМС" се заменя с "БАБХ".

3. Абревиатурата "РВМС" се заменя с "ОДБХ".

4. Думата "генералния" се заменя с "изпълнителния".

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 26 ОТ 2010 Г. ЗА СПЕЦИФИЧНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДИРЕКТНИ ДОСТАВКИ НА МАЛКИ КОЛИЧЕСТВА СУРОВИНИ И ХРАНИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД 

 

(ОБН. - ДВ, БР. 46 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 03.06.2014 Г.)

§ 29. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

 

Приложение № 1 към чл. 4, ал. 1 и чл. 34, ал. 2

(Доп. - ДВ, бр. 46 от 2014 г., в сила от 03.06.2014 г.)


 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

№ по ред ............../дата ..................

 

Долуподписаният ............................................................................................................................................................................................................................

(трите имена)

в качеството си на .........................................................................................................................................................................................................................

(лице, извършващо директна доставка/собственик, наемател

или ползвател на обект за търговия на дребно)

Произход на доставката .......................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................

(име по вписване/регистрация, адрес и номер на животновъдния обект, обекта за търговия на дребно или пункта за обработка на дивеч гр./с., община, област, ж.к./ул., №, бл., вх., ап., тел.)

Вписан по чл. 39 от наредбата с удостоверение № ............................................................................................................................................................................................

Регистриран по чл. 12 от Закона за храните с удостоверение № ...........................................................................................................................................................................

С документа гарантирам, че продуктите, които са описани, са добити, обработени и/или преработени при спазване на изискванията на Наредба № 26 от 2010 г. за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход и са предназначени за директна доставка до:

1. краен потребител .................................................................................................................................................................................................................

2. магазин (адрес, област) .........................................................................................................................................................................................................

3. заведение за обществено хранене (адрес, област)

...................................................................................................................................................................................................................................................

 

Продукт

Количество (kg)

Партиден №/дата на производство

Срок на трайност

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продуктите са предназначени за:

1. директна консумация;

2. консумация след термична преработка;

3. обработка и/или преработка.

Дата/час и място на доставката: .............................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................

Известно ми е, че за деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

 

Декларатор, име и подпис

 

 

Доставчик: ............................................................

 

Приел

(име и подпис)

 

доставката: ..............................................................

 

 

(име и подпис)

 

Приложение № 2 към чл. 4, ал. 2


 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

при извършване на директни доставки на малки

количества пчелен мед

№ ......../......... 20... г.

 

Долуподписаният производител на пчелен мед ................................................................................................................................................................................................

(собствено, бащино и фамилно име)

с постоянен адрес:

област ............................................, община .............................................................................................................................................................................

гр./с. ......................................................................................................................................................................................................................................

ул. (кв.) .................................. № .............................................................................................................................................................................................

бл. ........, вх. ..........., етаж ......, ап. .............................................................................................................................................................................................

тел. ............................, моб. тел. ...............................................................................................................................................................................................

собственик на животновъден обект (пчелин) с рег. № ..........................., находящ се на адрес:

област .............................................., община ............................................................................................................................................................................

гр./с. ..........................., ул. .................., № ........................................................................................................................................................................

местност.................................... имот .....................................................................................................................................................................................

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ ПРЕЗ 20 .... г.:

 

Добитият пчелен мед е произведен при следните условия:

1) при отглеждането на пчелите и пчелното пило не са използвани антибиотици, сулфонамиди, нитрофурани и други забранени за употреба ветеринарномедицински продукти;

2) не са влагани захар и други подсладители по време на медосбора, както и примеси, фалшифициращи и имитиращи вещества;

3) не са използвани препарати и репеленти, които могат да повлияят на качеството на продуктите.

Пчелният мед отговаря на изискванията на Наредба № 26 от 2010 г. за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход.

Известно ми е, че за деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата/час и място на доставката ..............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................

 

 

Доставчик: ............................................................

 

Приел

(име и подпис)

 

доставката: ..............................................................

 

 

(име и подпис)

 

Приложение № 3 към чл. 26, ал. 3


 

ДЕКЛАРАЦИЯ

за извършен преглед на отстрелян дивеч

№ .... от ..... г.

 

От ..............................................................................................................................................................................................................................................

(име, презиме, фамилия)

Обучено лице - удостоверение № ...............................................................................................................................................................................................................

Държавно ловно стопанство .................................................................................................................................................................................................................

Декларирам, че отстреляният дивеч:

..................................................................................................................................................................................................................................................

(вид, възраст, пол)

е отстрелян на ..............................................................................................................................................................................................................................

(часа, дата, местност)

е изкормен ...................................................................................................................................................................................................................................

(часа и дата)

не е показал нарушения във външния вид, поведението и държанието преди отстрела. При следсмъртния преглед на трупа, кухините и органите не се установяват изменения и замърсявания, които могат да представляват риск за здравето на човека. Тази декларация се издава в два екземпляра, като оригиналът съпровожда трупа до съответния пункт за обработка на дивеч, а вторият екземпляр остава в обученото лице.

 

 

 

Обучено лице: ............................................

 

(подпис)

 

Дата .....................................................

 

Място .....................................................