НАРЕДБА № 1 ОТ 7 ФЕВРУАРИ 2013 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПРАВИЛАТА НА БИОЛОГИЧНО ПРОИЗВОДСТВО НА РАСТЕНИЯ, ЖИВОТНИ И АКВАКУЛТУРИ, РАСТИТЕЛНИ, ЖИВОТИНСКИ ПРОДУКТИ, ПРОДУКТИ ОТ АКВАКУЛТУРИ И ХРАНИ, ТЯХНОТО ЕТИКЕТИРАНЕ И КОНТРОЛА ВЪРХУ ПРОИЗВОДСТВОТО И ЕТИКЕТИРАНЕТО

В сила от 19.02.2013 г. Издадена от Министерството на земеделието и храните Обн. ДВ. бр.16 от 19 Февруари 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.63 от 1 Август 2014г.

 

Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. (1) С тази наредба се определят условията и редът за:

1. прилагане на правилата на биологично производство на растения, животни и аквакултури, растителни, животински продукти, продукти от аквакултури и храни, тяхното етикетиране и контрола върху производството и етикетирането им съгласно изискванията на Регламент (EО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2092/91 (ОВ, бр. L 189 от 20.7.2007 г., стр. 1) и Регламент (ЕО) № 889/2008 на Комисията от 5 септември 2008 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти по отношение на биологичното производство, етикетирането и контрола (ОВ, бр. L 250 от 18.9.2008 г., стр. 1);

2. създаване и поддържане на информационна база данни на:

а) производители, преработватели и търговци на земеделски продукти и храни, произведени по правилата за биологично производство;

б) лица, които осъществяват контрол за спазване на правилата за биологично производство на земеделски продукти и храни и означаването им съгласно изискванията на Регламент (EО) № 834/2007;

в) посевен, посадъчен материал и семена от картофи, произведени по правилата на биологично производство;

3. прилагане на правила за преход към биологично производство;

4. прилагане на правила за внос от трети държави на биологични растения, животни и аквакултури, растителни, животински продукти, продукти от аквакултури и храни съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 1235/2008 на Комисията от 8 декември 2008 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета по отношение на режима за внос на биологични продукти от трети държави (ОВ, бр. L 334 от 12.12.2008 г.);

5. (доп. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) издаване на разрешение за контролна дейност и последващ официален надзор върху дейността на контролиращите лица, в т.ч. делегиране на задачи на контролиращите лица съгласно чл. 27, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 834/2007;

6. състава и функциите на постоянната междуведомствена консултативна комисия по биологично земеделие, наричана по нататък "комисията";

7. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) официален контрол на биологично произведени земеделски продукти и храни в търговската мрежа по чл. 25, ал. 3 - 6 и чл. 25а, ал. 1 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз (ЗПООПЗПЕС);

8. (нова - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) взаимодействие с институции, които имат компетенции по отношение на надзора и контрола в биологичното производство.

(2) Министърът на земеделието и храните е компетентен орган при провеждане на политиката на Европейския съюз (ЕС) и националната политика в областта на биологичното производство, надзора и контрола по смисъла на чл. 16, ал. 1 ЗПООПЗПЕС.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) Компетентното звено, определено съгласно Устройствения правилник на Министерството на земеделието и храните (МЗХ), изпълнява функциите на подпомагаща администрация във връзка с разпоредбите на ал. 1, т. 1 - 8.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) е компетентен орган при осъществяване на официален контрол съгласно ал. 1, т. 4 и 7 на основа на одобрени от изпълнителния директор на БАБХ процедури.

Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) Тази наредба се прилага за растения, животни и аквакултури, растителни, животински продукти, продукти от аквакултури и храни, които са произведени по правилата за биологично производство, преработка, означаване и търговия, в обхвата на Регламент (EО) № 834/2007 и Регламент (ЕО) № 889/2008:

1. (доп. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) живи или непреработени земеделски продукти, вкл. аквакултури;

2. (доп. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) преработени земеделски продукти, предназначени за храна, вкл. аквакултури;

3. фуражи;

4. посевен и посадъчен материал;

5. дрожди, използвани за храна или фураж;

6. (нова - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) вино.

(2) Тази наредба се прилага за всеки оператор, участващ в дейности на всеки етап на производство, преработка и търговия с продуктите по ал. 1.

(3) Продуктите от лов на диви животни и риболов не се определят като биологично производство.

(4) Заведенията за обществено хранене не попадат в приложното поле на тази наредба.

(5) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) Режимът на изпитване, разрешаване и контрол на производството, преопаковането, съхранението, пускането на пазара и употребата на продуктите за растителна защита и торове, приложими в биологичното земеделие, се уреждат съгласно Закона за защита на растенията.

Чл. 3. (1) Биологичното производство се основава на следните принципи:

1. разработване и управление на биологични процеси, основани на екологични системи и използване на вътрешни за тези системи природни ресурси чрез методи, които:

а) използват живи организми и механични производствени методи;

б) упражняват свързано със земята отглеждане на култури, животни и аквакултури, които съответстват на принципа за устойчиво използване на ресурсите;

в) изключват използването на генетично модифицирани организми (ГМО) и продукти, произведени от или чрез ГМО, с изключение на ветеринарномедицински продукти;

г) използват предпазни и превантивни мерки и се основават на оценка на риска;

2. ограничаване на използването на външни ресурси; когато са необходими външни ресурси или когато не съществуват подходящите управленски практики и методи, посочени в т. 1, те се свеждат до предвидените в Регламент (EО) № 834/2007 и Регламент (ЕО) № 889/2008;

3. строго ограничаване на използването на синтезирани по химичен път вещества; употребата им се допуска в случаите, предвидени в чл. 4, подточка "в" от Регламент (EО) № 834/2007;

4. при необходимост от приспособяване на разпоредби за биологично производство наРегламент (EО) № 834/2007 и Регламент (ЕО) № 889/2008 се вземат под внимание здравният статус, регионалните климатични различия и местните условия, етапи на развитие и специфични животновъдни практики.

(2) Освен общите принципи съгласно ал. 1, т. 1 - 4 биологичното земеделие се основава и на специфични принципи, описани в чл. 5 - 7 от Регламент (EО) № 834/2007.

 

Глава втора.
ПРИЛАГАНЕ НА ПРАВИЛА ЗА БИОЛОГИЧНО ПРОИЗВОДСТВО НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОДУКТИ И ХРАНИ И ОЗНАЧАВАНЕТО ИМ

Раздел I. Общи правила

Чл. 4. (1) Цялото земеделско стопанство се управлява в съответствие с правилата за биологично производство съгласно Регламент (ЕО) № 834/2007 и Регламент (ЕО) № 889/2008.

(2) Стопанството може да се раздели на ясно обособени единици или обекти за производство, не всички от които се управляват съгласно правилата за биологично производство, когато:

1. растенията са представени от различни, лесно разграничими сортове;

2. животните са представени от различни видове;

3. аквакултурите са представени от различни видове или едни и същи видове, но обектите за производство са ясно обособени.

(3) Когато съгласно ал. 2 не всички производствени единици в рамките на едно стопанство се използват за биологично производство, производителят осигурява разделение между земята, животните и продуктите, използвани или произведени от единици с биологично производство, от тези, използвани или произведени от единици с конвенционално производство, и води документация в доказателство на разделението.

(4) В случаите по ал. 3 всички производствени единици в стопанството, включително управляваните по небиологичен начин, са обект на контрол.

(5) Когато в едно стопанство се отглеждат няколко пчелни семейства на една и съща територия, за всички пчелни семейства се прилагат правилата за биологично производство.

(6) Допускат се изключения от разпоредбите за биологично производство до предвидените вРегламент (ЕО) № 834/2007 и Регламент (ЕО) № 889/2008.

(7) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) Не се допуска използването на ГМО съгласно чл. 9, параграфи 1 - 4 от Регламент (ЕО) № 834/2007.

(8) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) Не се допуска използването на йонизиращи лъчения за третиране на растения, животни и аквакултури, растителни, животински продукти, продукти от аквакултури, храни и фуражи.

Раздел II. Прилагане на правила за използване на посевен, посадъчен материал и семена от картофи и правила за биологично отглеждане на растения и производство на растителни продукти

Чл. 5. (1) За биологично производство на растения и растителни продукти, различни от посевен, посадъчен материал и семена от картофи, се използва биологично произведен посевен и посадъчен материал.

(2) За биологично произведения посевен, посадъчен материал и семена от картофи по ал. 1 се прилагат правилата за биологично производство на Регламент (ЕО) № 834/2007 и Регламент (ЕО) № 889/2008.

(3) За биологично отглеждане на растения и производство на биологични растителни продукти се прилагат правила за биологично производство, които:

1. се основават на практики за обработка и култивиране на почвата, поддържащи или увеличаващи съдържанието на органични вещества в нея, повишават нейната устойчивост и биоразнообразие и предотвратяват уплътняването и ерозията;

2. поддържат и увеличават плодородието и биологичната активност на почвата чрез многогодишни сеитбообращения, включително чрез включване на бобови култури и други култури, подходящи за зелено торене, чрез използване на оборски тор или други органични вещества, по възможност компостирани и получени в резултат на биологично производство, като компост, слама и др.;

3. се основават на използването на биодинамични препарати;

4. се основават на използването на торове и почвени подобрители до предвидените за употреба в Регламент (ЕО) № 834/2007 и Регламент (ЕО) № 889/2008;

5. не позволяват употребата на минерални азотни торове;

6. се основават на използването на методи и техники на производство, които предотвратяват или свеждат до минимум замърсяването на околната среда;

7. се основават на използването на природни биоагенти и растителни продукти, сортове, устойчиви на болести и неприятели, прилагане на сеитбообращения, използване на агротехнически и механични методи (напр. пропарване на почвата, соларизация) и други за предотвратяването на щети, причинени от вредители, защита от болести или плевели;

8. се основават на използването на продукти за растителна защита до предвидените за употреба в Регламент (ЕО) № 834/2007 и Регламент (ЕО) № 889/2008;

9. се основават на използването на продукти за обеззаразяване и дезинфекциране на почвата до предвидените за употреба в Регламент (ЕО) № 834/2007 и Регламент (ЕО) № 889/2008.

(4) Производителите на биологично отглеждани растения и биологични растителни продукти изготвят всяка година програма за производство, която съдържа описание на културите по парцели. Контролиращото лице контролира изпълнението на програмата.

Чл. 6. (1) При използване на торове и/или подобрители на почвата, посочени в Приложение I от Регламент (ЕО) № 889/2008, производителите поддържат писмени доказателства за необходимостта от прилагането им.

(2) Общото количество оборски тор в стопанството, както е определено в Наредба № 2 от 2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници (ДВ, бр. 27 от 2008 г.), не може да надвишава 170 kg азот на година/хектар използвана земеделска площ. Този лимит се прилага при използване на оборски тор, изсушен оборски тор и изсушен тор от домашни птици, компост от твърди животински екскременти, включително птичи тор, компостиран оборски тор, течни животински екскременти и др.

(3) Стопанствата за биологично производство могат да установят писмени споразумения за сътрудничество със стопанства за биологично отглеждане на животни с цел използване на излишъците от оборски тор.

(4) Максималният лимит, посочен в ал. 2, се изчислява на основа на всички единици за биологично производство, включени в сътрудничеството по ал. 3.

(5) Могат да се използват заготовки на базата на микроорганизми за подобряване на състоянието на почвата и за подобряване на хранителните вещества в почвата или в растенията.

(6) Могат да се използват подходящи разтвори, съдържащи микроорганизми или растителни екстракти, за активиране на компост.

(7) При използване на продукти за растителна защита, посочени в Приложение II отРегламент (ЕО) № 889/2008, производителите поддържат писмени доказателства за необходимостта от прилагането им.

(8) При използване на уловки, капани и репеленти се предотвратява изпускането на вещества в околната среда и контактът между веществата и отглежданите култури. Уловките, капаните и репелентите се събират след употреба и се обезвреждат. Производителите съхраняват писмени доказателства за необходимостта от прилагането им.

Чл. 7. (1) Компетентното звено по чл. 1, ал. 3, наричано по-нататък "компетентното звено", създава и поддържа електронна база данни на сортове посевен и/или посадъчен материал и/или семена от картофи, произведени по правилата за биологично производство на Регламент (ЕО) № 834/2007 и Регламент (ЕО) № 889/2008, налични на територията на Република България.

(2) Базата данни по ал. 1 за всеки включен вид/сорт посевен и/или посадъчен материал и/или семена от картофи съдържа:

1. информация за заявителя (име и адрес);

2. информация за производителя (име и адрес);

3. информация за контролиращото лице на производителя/търговеца;

4. ботаническо наименование на вида, име на сорта и категория посевен и/или посадъчен материал и/или семена от картофи;

5. район, в който може да се достави посевният и/или посадъчният материал и/или семена от картофи, и срок за доставка;

6. подходящи срокове на засяване или засаждане;

7. страна и/или район, в който сортовете посевен и/или посадъчен материал и/или семена от картофи са изпитвани, за да бъдат включени в Официалната сортова листа на България и/или в Европейския каталог.

(3) Само включените в базата данни по ал. 1 сортове посевен и/или посадъчен материал и/или семена от картофи се считат за налични в страната.

(4) Базата данни по ал. 1 се актуализира своевременно.

(5) Базата данни по ал. 1 е публична и достъпна чрез интернет страницата на МЗХ.

(6) Включването на заявен посевен и/или посадъчен материал и/или семена от картофи в базата данни по ал. 1 е безплатно.

Чл. 8. (1) Производителят/търговецът на сортове посевен и/или посадъчен материал и/или семена от картофи, произведени по правилата за биологично производство, подава заявление до компетентното звено за включване в базата данни по чл. 7, ал. 1.

(2) В срок 5 дни компетентното звено вписва в базата данни по чл. 7, ал. 1 заявените сортове посевен и/или посадъчен материал и/или семена от картофи, произведени по правилата за биологично производство.

(3) Заявлението по ал. 1 съдържа информацията, описана в чл. 7, ал. 2. Към заявлението се прилагат следните документи:

1. копие на договор за контрол и сертификация;

2. копие от документ по смисъла на чл. 29, ал. 1 от Регламент (EО) № 834/2007 за биологично производство на посевен и/или посадъчен материал и/или семена от картофи;

3. декларация от заявителя, че заявеният посевен и/или посадъчен материал и/или семена от картофи отговарят на изискванията на фитосанитарното законодателство - Наредба № 1 от 1998 г. за фитосанитарен контрол (ДВ, бр. 82 от 1998 г.);

4. копие от удостоверение за вписване по чл. 28, ал. 4 от Закона за посевния и посадъчния материал (ЗППМ);

5. копие от разрешение по чл. 28, ал. 1 ЗППМ, в случай че кандидатът е производител.

(4) Производителят/търговецът по ал. 1 е длъжен да информира компетентното звено за всяка промяна в обстоятелствата по ал. 3.

(5) Производителят/търговецът по ал. 1 е длъжен да информира компетентното звено в срок до 5 дни, в случай че количествата заявен посевен и/или посадъчен материал и/или семена от картофи са изчерпани.

(6) Компетентното звено не включва в базата данни по чл. 7, ал. 1 заявени сортове посевен и/или посадъчен материал и/или семена от картофи или заличава от базата данни включени сортове посевен и/или посадъчен материал и/или семена от картофи, когато изискванията на ал. 3 - 5 не са изпълнени.

Чл. 9. (1) Контролиращото лице дава съгласие за използване на сортове посевен и/или посадъчен материал и/или семена от картофи, които не са произведени по биологичен начин, когато:

1. видът/сортът, който желае да отглежда производителят, не е регистриран в базата данни по чл. 7, ал. 1;

2. производителят е направил заявка навреме, но производителят/търговецът не е в състояние да достави заявения биологичен посевен и/или посадъчен материал и/или семена от картофи преди сроковете за засяване/засаждане;

3. производителят е в състояние да докаже, че нито един от регистрираните сортове в базата данни по чл. 7, ал. 1 не е подходящ за отглеждане и съгласието по ал. 1 е от голямо значение за развитие на неговото стопанство;

4. съгласието по ал. 1 служи за научни изследвания, анализи при провеждане на опити при малък мащаб на терена или за съхранението на определен сорт;

5. съгласието по т. 4 се съгласува с компетентното звено.

(2) Съгласието по ал. 1 се дава преди засяването и/или засаждането на културата.

(3) Съгласието по ал. 1 е валидно за индивидуални производители за една стопанска година.

(4) Контролиращото лице регистрира в своята отчетна документация дадените съгласия по ал. 1.

(5) Обстоятелствата по ал. 1, т. 1 се доказват чрез представяне на справка за наличие на биологичен посевен и/или посадъчен материал и/или семена от картофи, получена от базата данни по чл. 7, ал. 1. Справката е официален документ и представлява доказателство.

(6) Контролиращото лице изготвя до 31 януари годишен доклад до министъра на земеделието и храните за всички процедури, за които е дадено съгласие по ал. 1. Докладът съдържа информация относно:

1. ботаническо наименование на вида, име на сорта;

2. основание за всяко дадено съгласие по ал. 1;

3. общ брой дадени съгласия по ал. 1;

4. общо количество посевен и/или посадъчен материал и/или семена от картофи, за които са дадени съгласия по ал. 1.

Чл. 10. (1) Министърът на земеделието и храните издава общо разрешение по смисъла на чл. 45, параграф 8 от Регламент (ЕО) № 889/2008 за използване на посевен и/или посадъчен материал и/или семена от картофи от определен вид/сорт, които не са произведени по биологичен начин, за:

1. определен вид, когато нито един сорт от вида, който желаят да получат потребителите, не е регистриран в базата данни по чл. 7, ал. 1;

2. определен сорт, когато сортът, който желаят да получат потребителите, не е регистриран в базата данни по чл. 7, ал. 1 и потребителите са в състояние да докажат, че нито един растителен сорт от същия вид не е подходящ за тяхното производство.

(2) За получаване на разрешение по ал. 1 заинтересованите лица подават писмено мотивирано искане до министъра на земеделието и храните.

(3) Министърът на земеделието и храните разглежда искането и издава разрешение по ал. 1 или прави мотивиран отказ в срок един месец от постъпване на искането на основа на становище на комисията.

(4) Разрешението по ал. 1 се издава за срок една година.

(5) Министърът на земеделието и храните изготвя до 31 март обобщен доклад до Европейската комисия (ЕК) и държавите членки за всички издадени разрешения по ал. 1 и дадени съгласия по чл. 9.

Чл. 11. (1) Посевният и/или посадъчният материал и/или семената от картофи, за които има дадено съгласие по реда на чл. 9 и е издадено разрешение по реда на чл. 10, не трябва да са:

1. третирани с продукти за растителна защита, които не са вписани в Приложение II отРегламент (ЕО) № 889/2008;

2. произведени с употребата на ГМО и/или продукти от тях;

3. произведени по методите на хидропонно производство.

(2) Обстоятелствата по ал. 1 се доказват с декларация на производителя.

Чл. 12. (1) Събирането на диворастящи растения и части от тях от природни територии и гори се счита за метод на биологично производство, при условие че:

1. се извършва под контрол на контролиращо лице;

2. най-малко три години преди събирането териториите не са третирани с продукти, различни от разрешените за употреба в Приложение I и Приложение II от Регламент (ЕО) № 889/2008;

3. не засяга устойчивостта на естественото местообитание и опазването на вида на територията;

4. зоните не са подложени на индустриални замърсители или интензивен автомобилен трафик;

5. се извършва от обучени събирачи, като се поддържат писмени доказателства за проведени обучения;

6. се извършва по предварително одобрени от контролиращо лице карти на териториите, като се поддържат писмени доказателства за това.

(2) При събиране на диворастящи растения и части от тях от природни територии и гори се спазват разпоредбите от Наредба № 2 от 2004 г. за правилата и изискванията за събиране на билки и генетичен материал от лечебни растения (ДВ, бр. 14 от 2004 г.).

Чл. 13. (1) За производство на гъби по правилата за биологично производство се използват субстрати, съставени от:

1. оборски тор и животински екскременти от:

а) стопанства, прилагащи метода на биологично производство; или

б) в случай че продуктите, посочени в т. 1, буква "а", не са налични, се използват включени в Приложение I от Регламент (ЕО) № 889/2008 продукти, които количествено не надвишават 25 % от теглото на всички елементи на субстрата, като се изключи опаковъчният материал и добавената вода преди компостирането;

2. продукти от земеделски произход, различни от посочените в т. 1, от стопанства, произвеждащи по правилата за биологично производство;

3. торф, който не е химически обработен;

4. дървен материал, който не е химически третиран след отсичане на дърветата;

5. минерални продукти, посочени в Приложение I от Регламент (ЕО) № 889/2008, вода и почва.

(2) За използване на описаните в ал. 1 съставки се съхраняват писмени доказателства.

Раздел III. Прилагане на правила за отглеждане на животни по биологичен начин и производство на животински продукти

Чл. 14. (1) За биологично отглеждане на животни и производство на биологични животински продукти се прилагат правилата за биологично производство на Регламент (EО) № 834/2007 иРегламент (ЕО) № 889/2008 за:

1. произход на животните;

2. животновъдни практики, условия на отглеждане, транспорт и идентификация на животни и животински продукти;

3. развъждане;

4. фуражи и хранене на животни;

5. профилактика на заболяванията, ветеринарно лечение и хуманно отношение към животните;

6. почистване и дезинфекциране на сгради и съоръжения за отглеждане на животните.

(2) Контролиращото лице дава съгласие за:

1. създаване на ново стадо животни, ято птици или пчелин с пчелни семейства, които не са отглеждани по биологичен начин, при липса на достатъчен брой животни, птици или пчелни семейства, отглеждани по биологичен начин, когато:

а) птиците за производство на яйца и за производство на месо са на възраст до три дни;

б) младите биволи, предназначени за разплод, са на възраст до шест месеца;

в) телетата и еднокопитните животни, предназначени за разплод, се отглеждат съгласно разпоредбите на ал. 1, след като са отбити и са на възраст до шест месеца;

г) агнетата, предназначени за разплод, се отглеждат съгласно разпоредбите на ал. 1, след като са отбити и са на възраст до шестдесет дни;

д) прасенцата за разплод се отглеждат съгласно ал. 1 след отбиването и са с тегло, по-малко от тридесет и пет килограма;

2. подновяване или повторно формиране на стадо животни, ято птици или пчелини с пчелни семейства, които не са отглеждани по биологичен начин, при липса на достатъчен брой животни, птици или пчелни семейства, отглеждани по биологичен начин, когато:

а) има висока смъртност на животни или птици поради здравословни причини или природни бедствия;

б) има висока смъртност на пчели поради здравословни причини или природни бедствия;

3. хранене на пчели с биологичен мед, биологична захар или биологичен захарен сироп в случай на дълготрайни извънредни климатични условия или бедствия, които препятстват образуването на нектар и медна роса.

(3) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) Съгласието по ал. 2 се издава след подаване на молба от оператора до контролиращото лице. Молбата се придружава от становище на ветеринарния лекар.

(4) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) Контролиращото лице, при издаване на съгласие по ал. 2, информира писмено до 3 дни компетентното звено, като прилага всички съотносими документи.

(5) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) Контролиращото лице налага карантинен период и други специфични мерки за опазване здравето на животните в случаите, в които има дадено съгласие за въвеждане на небиологични животни, птици и пчелни семейства.

(6) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) Производителят съхранява писмени доказателства за прилагане на всяко дадено съгласие по ал. 2.

(7) (Предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) Контролиращото лице изготвя до 31 януари обобщен доклад до министъра на земеделието и храните за всички дадени съгласия по ал. 2.

(8) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) При отглеждане на пчелни семейства по биологичен начин с цел производство и продажба на пчелни майки и рояци се спазват изискванията на чл. 22, ал. 2 и 3 от Наредба № 47 от 2003 г. за производство и предлагане на пазара на елитни и племенни пчелни майки и отводки (рояци) и реда за водене на регистър (ДВ, бр. 103 от 2003 г.).

(9) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) Произходът на животните по ал. 1, т. 1 се удостоверява със сертификат за произход, издаден от развъдна асоциация, притежаваща разрешение съгласно чл. 29, ал. 1 от Закона за животновъдството.

Чл. 15. (1) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) Министърът на земеделието и храните издава разрешение за:

1. връзване на едрия рогат добитък в малки стопанства, ако не е възможно да бъде задържан на групи, отговарящи на поведенческите му изисквания, при условие че животните имат достъп до пасища през периода на паша и поне два пъти седмично имат достъп до открити пространства, когато пашата е невъзможна;

2. връзване на едър рогат добитък в сгради, които съществуват преди 24 август 2000 г., при условие че са осигурени редовни разходки и отглеждането става при спазване на изискванията за хуманно отношение към животните с добре покрити със слама подови настилки в помещенията, като за животните се полагат необходимите грижи;

3. изключения относно условията на отглеждане и гъстотата на отглеждане, предоставяни на животновъдни стопанства съгласно чл. 95, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 889/2008;

4. използване на синтетични витамини А, Д и Е за хранене на преживни животни;

5. извършване по изключение, поради здравословни причини или породни особености, след преценка на ветеринарния лекар на следните манипулации:

а) поставяне на еластични пръстени на опашките на агнетата;

б) подрязване на опашките на животните;

в) изрязване на зъбите;

г) рязане на човката и обезроговяване.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) Производителите, които се ползват от изключенията по ал. 1, т. 3, представят план пред контролиращото лице, съдържащ описание на мерките, които ще предприемат за спазване на правилата за биологично производство до края на преходния период, одобрен от ветеринарен лекар.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) Министърът на земеделието и храните продължава издаденото разрешение по ал. 1, т. 2 и 3 при представяне на писмени доказателства от страна на производители за прилагане за ограничен период от време преди 31 декември 2013 г. с допълнително условие, че контролните посещения, посочени в чл. 65, параграф 1 отРегламент (ЕО) № 889/2008, се провеждат поне два пъти годишно.

(4) Периодът между отглеждане на две партиди птици, през който откритите заградени площи остават празни с цел възстановяване на растителността, е не по-малък от 14 дни. Производителите осигуряват условия за вземане на проби съгласно мониторингова програма, изготвена на основа на действащото законодателство, и поддържат писмени доказателства за прилагането на този период.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) Производителите съхраняват писмени доказателства за прилагане на всяко издадено разрешение по ал. 1.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) За издаване на разрешение по ал. 1 контролиращото лице подава заявление до министъра на земеделието и храните.

(7) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) Заявлението по ал. 6 съдържа име и адрес на производителя. Към заявлението се прилагат:

1. копие на договор за контрол и сертификация с контролиращо лице;

2. становище от ветеринарния лекар;

3. инспекторски доклад от последната проведена проверка от контролиращото лице.

(8) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) Министърът на земеделието и храните издава разрешение или прави мотивиран отказ в срок един месец от постъпване на заявлението на база на становище на комисията, изразено в доклад.

Чл. 16. (1) Министърът на земеделието и храните издава разрешение по смисъла на чл. 42, буква "б" от Регламент (ЕО) № 889/2008 за въвеждане на ярки, предназначени за снасяне на яйца, които са на възраст до 18 седмици и не са отглеждани по правилата за биологично производство, в стопанство с биологично производство при спазване на изискванията на чл. 14, ал. 1, т. 4 и 5.

(2) За издаване на разрешение по ал. 1 контролиращото лице подава заявление до министъра на земеделието и храните.

(3) Заявлението по ал. 2 съдържа име и адрес на производителя. Към заявлението се прилагат:

1. копие на договор за контрол и сертификация с контролиращо лице;

2. декларация от продавача, че ярките, предназначени за снасяне на яйца, са отглеждани съгласно разпоредбите на раздели 3 и 4 от глава 2 от Регламент (ЕО) № 889/2008;

3. документ за произход и възраст на ярките;

4. декларация от производителя, че не притежава други ярки в стопанството;

5. инспекторски доклад от последната проведена проверка на биологичното производство на фураж на стопанството, в което ще бъдат отглеждани ярките.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) Министърът на земеделието и храните издава разрешение или прави мотивиран отказ в срок един месец от постъпване на заявлението на база на доклад на комисията.

(5) Производителите съхраняват писмени доказателства за прилагане на всяко издадено разрешение по ал. 1.

Чл. 17. (1) Министърът на земеделието и храните издава временно разрешение по смисъла на чл. 43 от Регламент (ЕО) № 889/2008 за:

1. употреба на небиологичен фураж за ограничен период и във връзка със специфичен район от отделни производители, когато производството на фураж е компрометирано или когато се налагат ограничения, по-специално вследствие на извънредни климатични условия, избухване на епидемия, заразяване с токсични вещества или вследствие на пожари;

2. отглеждане на животни по биологичен и небиологичен начин в стопанства, извършващи проучвания, или за целите на официални образователни програми при следните условия:

а) взети са подходящи мерки, съгласувани с контролиращо лице, за разделяне между животните, животинските продукти, животинския тор и фуражни растения, отглеждани по биологичен и небиологичен начин;

б) производителят информира контролиращото лице за всяка доставка или продажба на животни или животински продукти;

в) производителят информира контролиращото лице за точните количества произведени продукти и за всички характеристики, които позволяват идентифициране на продуктите.

(2) За издаване на разрешение по ал. 1 заинтересованите лица подават заявление до министъра на земеделието и храните.

(3) Заявлението по ал. 2 съдържа име и адрес на производителя. Към заявлението се прилагат:

1. копие на договор за контрол и сертификация с контролиращо лице;

2. обосновка за необходимостта от издаване на разрешение по ал. 1.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) Министърът на земеделието и храните издава разрешение или прави мотивиран отказ в срок един месец от постъпване на заявлението на база на доклад на комисията.

(5) Производителите съхраняват писмени доказателства за прилагане на всяко издадено разрешение по ал. 1.

(6) Министърът на земеделието и храните информира ЕК и държавите членки за издадените разрешения по ал. 1, т. 1.

Раздел IV. Прилагане на правила за отглеждане на аквакултури по биологичен начин

Чл. 18. (1) За биологично отглеждане на аквакултури и производство на продукти от аквакултури се прилагат правилата на Регламент (EО) № 834/2007 и Регламент (ЕО) № 889/2008 за:

1. производство на морски водорасли;

2. производство на аквакултурни животни;

3. произход на аквакултурите;

4. животновъдни практики за аквакултурни животни;

5. развъждане;

6. производство и употреба на фуражи за риби и ракообразни и бодлокожи;

7. производство на двучерупчести мекотели и други видове, които се хранят с естествен планктон, а не от човека;

8. профилактика на заболяванията и ветеринарно лечение;

9. почистване и дезинфекциране, прилагане на продукти за почистване и дезинфекциране на водоеми, басейни, сгради, оборудване и съоръжения.

(2) Събирането на ядивни морски водорасли и части от тях, които растат естествено в морето, се счита за метод на биологично производство при спазване на разпоредбите на чл. 13 отРегламент (EО) № 834/2007.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) Министърът на земеделието и храните издава разрешение за:

1. едновременно производство на аквакултурни животни по биологичен и небиологичен начин в люпилните басейни и отрасните и/или развъдните басейни на едно и също стопанство при условие, че има ясно физическо отделяне между производствените единици, както и отделна водоразпределителна система;

2. едновременно производство за угояване на аквакултурни животни по биологичен и небиологичен начин в едно и също стопанство в случай на отглеждане на различни производствени фази и различни периоди за манипулация с аквакултурните животни;

3. въвеждане в стопанство за производство на аквакултурни животни на ювенилни екземпляри, които не са отглеждани по биологичен начин при спазване на разпоредбите на чл. 25д от Регламент (ЕО) № 889/2008;

4. периодът на некултивиране, който се прилага и се документира след всеки производствен цикъл в садковите системи в открити води в морето и при други методи на производство, при които се използват резервоари, рибовъдни басейни и клетки, е не по малък от 14 дни при спазване на разпоредбите на чл. 25т, параграф 3, буква "а" от Регламент (ЕО) № 889/2008.

(4) Производителите, които се ползват от изключенията по ал. 3, т. 1 - 3, съхраняват писмени доказателства за прилагане на даденото съгласие.

(5) Производителите, които се ползват от изключенията по ал. 3, т. 4, осигуряват условия за вземане на проби съгласно мониторингова програма, изготвена на основа на действащото законодателство, и съхраняват писмени доказателства за прилагане на този период.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) За издаване на разрешение по ал. 3 контролиращото лице подава заявление до министъра на земеделието и храните.

(7) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) Заявлението по ал. 6 съдържа име и адрес на производителя. Към заявлението се прилагат:

1. копие на договор за контрол и сертификация с контролиращо лице;

2. регистрация от Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури по чл. 25 от Закона за рибарството и аквакултурите;

3. инспекторски доклад от последната проведена проверка от контролиращото лице.

(8) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) Министърът на земеделието и храните издава разрешение или прави мотивиран отказ в срок един месец от постъпване на заявлението на база на становище на комисията, изразено в доклад.

Раздел V. Прилагане на правила за преработка на биологични земеделски продукти и производство на биологични храни, фуражи, биологично вино и дрожди

Чл. 19. (1) За преработка на биологични земеделски продукти и производство на биологични храни и фуражи се прилагат правилата за биологично производство на Регламент (EО) № 834/2007 и Регламент (ЕО) № 889/2008.

(2) За производството на преработени биологични храни и фуражи се използват:

1. биологични съставки от земеделски произход;

2. хранителни добавки, небиологични съставки, микроелементи, технологични и спомагателни вещества в случай на технологична необходимост или за хранителни цели, предвидени вРегламент (ЕО) № 834/2007 и Регламент (ЕО) № 889/2008; преработвателят съхранява писмени доказателства за използването им;

3. вещества и методи на преработка, които не са подвеждащи по отношение на същността на продукта.

(3) Храните се преработват чрез използване на биологични, механични и физически методи до предвидените в Регламент (ЕО) № 834/2007 и Регламент (ЕО) № 889/2008. Операторите установяват и поддържат процедури, основани на системно идентифициране на критичните точки за обработка и на принципите на добра производствена практика. Прилагането на процедурите гарантира по всяко време, че произведените преработени продукти са съвместими с разпоредбите за биологично производство.

(4) Обработката на биологични продукти, храни и фуражи се извършва отделно по време или място от небиологичните с цел:

1. предприемане на превантивни мерки, за да се избегне рискът от замърсяване с неразрешени вещества или продукти;

2. прилагане на подходящи мерки за почистване, наблюдаване на тяхната ефективност и съхраняване на писмени доказателства за тези операции;

3. гарантиране на потребителите, че небиологични продукти не са пускани на пазара с означение, посочващо метод на биологично производство.

(5) В случай че не са спазени разпоредбите на ал. 4, т. 3, преработвателят се санкционира съгласно чл. 65 ЗПООПЗПЕС.

Чл. 20. (1) Производството на дрожди се означава като биологично, когато:

1. субстратите, които се използват, са произведени по биологичен начин;

2. са спазени разпоредбите, предвидени в Регламент (ЕО) № 834/2007 и Регламент (ЕО) № 889/2008.

(2) При производството на смеси и формулации от дрожди могат да бъдат използвани следните вещества:

1. вещества, които са изброени в Приложение VIII, раздел В от Регламент (ЕО) № 889/2008;

2. продукти и вещества, посочени в чл. 27 от Регламент (ЕО) № 889/2008.

Чл. 21. (1) Производството на вино се означава като биологично, когато:

1. продуктите от лозаро-винарския сектор са произведени с биологични суровини;

2. при производството на продукти от лозаро-винарския сектор, включително по време на процесите и енологичните практики, се използват само продукти и вещества, изброени в Приложение VIIIа от Регламент (ЕО) № 889/2008, при спазване на условията и ограниченията, посочени в Регламент (ЕО) № 1234/2007 от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (ОВ, бр. L 299, 16.11.2007 г., стр. 1) и Регламент (ЕО) № 606/2009 на Комисията от 10 юли 2009 г. относно определяне на някои правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 479/2008 на Съвета по отношение на категориите лозаро-винарски продукти, енологичните практики и приложимите ограничения (ОВ, бр. L 193, 24.7.2009 г., стр. 1);

3. продуктите и веществата, изброени в Приложение VIIIа от Регламент (ЕО) № 889/2008,обозначени със звездичка, получени от биологични суровини, се използват, когато са налични;

4. се използват само енологични практики, процеси и обработки до описаните в чл. 29г отРегламент (ЕО) № 889/2008.

(2) Министърът на земеделието и храните може да издаде временно разрешение по смисъла на чл. 47, буква "д" от Регламент (ЕО) № 889/2008 за използване на серен диоксид до максимално допустимото съдържание, което трябва да бъде определено съгласно Приложение IБ от Регламент (ЕО) № 606/2009, ако извънредните климатични условия през дадена година на реколтата влошат здравното състояние на биологичното грозде в специфичен географски район поради сериозни бактериални или гъбични инфекции, което е основание винопроизводителят да използва повече серен диоксид отколкото през предходните години, за да получи сравним краен продукт.

(3) За издаване на разрешение по ал. 2 заинтересованите лица подават заявление до министъра на земеделието и храните.

(4) Заявлението по ал. 2 съдържа име и адрес на производителя. Към заявлението се прилагат:

1. копие на договор за контрол и сертификация с контролиращо лице;

2. обосновка за необходимостта от издаване на разрешение по ал. 2.

(5) Министърът на земеделието и храните издава разрешение или прави мотивиран отказ в срок един месец от постъпване на заявлението на база на становище на комисията.

(6) Министърът на земеделието и храните информира ЕК и държавите членки за издадените разрешения по ал. 2.

Чл. 22. (1) Министърът на земеделието и храните издава разрешение по смисъла на чл. 29 отРегламент (ЕО) № 889/2008 за използване на небиологични съставки извън изброените в Приложение IХ от Регламент (ЕО) № 889/2008 при преработката на биологични храни.

(2) За издаване на разрешение по ал. 1 контролиращото лице подава заявление до министъра на земеделието и храните.

(3) Заявлението по ал. 2 съдържа име и адрес на производителя. Към заявлението се прилагат:

1. копие на договор за контрол и сертификация с контролиращо лице;

2. доказателства, че съответната съставка не е произведена в достатъчно количество в Европейския съюз (ЕС) в съответствие с разпоредбите за биологично производство или не може да бъде внесена от трети държави;

3. инспекторски доклад от последната проведена проверка на преработвателното предприятие на заявителя;

4. име, точно описание и изисквания за качество към всяка съставка от земеделски произход, за която е поискано разрешение по ал. 1;

5. типът на всеки продукт, за производството на който съставката от земеделски произход, за която е поискано разрешение по ал. 1, е необходима;

6. необходими количества и обосновка за тези количества;

7. причини за недостиг и очаквана продължителност.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) Министърът на земеделието и храните издава разрешение или прави мотивиран отказ в срок един месец от постъпване на заявлението по ал. 2 на база на доклад на комисията.

(5) Разрешението по ал. 1 се издава за срок една година.

(6) Производителите съхраняват писмени доказателства за прилагане на всяко издадено разрешение по ал. 1.

(7) Контролиращото лице регистрира в своята отчетна документация издадените разрешения по ал. 1.

(8) Министърът на земеделието и храните информира ЕК и държавите членки за всяко издадено разрешение по ал. 1. Информацията съдържа:

1. датата на издаване на разрешението, а в случай на продължаване на разрешението - датата на първото разрешение;

2. име, адрес, телефон на притежателя на разрешението;

3. наименование и адрес за контакт на органа, издал разрешението;

4. име, точно описание и изисквания за качество към всяка съставка от земеделски произход, за която е поискано разрешение по ал. 1;

5. тип на всеки продукт, за производството на който съставката от земеделски произход, за която е поискано разрешение по ал. 1, е необходима;

6. необходими количества и обосновка за тези количества;

7. причини за недостиг и очаквана продължителност.

(9) Когато съставка, за която има издадено разрешение по ал. 1, се осигури в наличност като биологична през периода по ал. 5, министърът на земеделието и храните отнема разрешението по ал. 1 или намалява срока по ал. 5.

(10) Министърът на земеделието и храните уведомява ЕК и останалите държави членки за мерките, които са предприети по ал. 9, в срок 15 работни дни.

Раздел VI. Правила за преход към биологично производство

Чл. 23. (1) Земеделско стопанство преминава към биологично производство на земеделски продукти, когато са изпълнени следните условия:

1. производителят има сключен договор за контрол и сертификация с одобрено от министъра на земеделието и храните контролиращо лице;

2. производителят е уведомил министъра на земеделието и храните в срок един месец от датата на сключване на договора за контрол и сертификация за преминаване към биологично производство.

(2) Преходният период към биологично производство започва да тече от датата на сключване на договора по ал. 1, т. 1.

(3) (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.)

(4) По време на преходния период към биологично производство се прилагат разпоредбите наРегламент (ЕО) № 834/2007, Регламент (ЕО) № 889/2008 и тази наредба.

(5) Продължителността на преходния период към биологично производство се определя от вида на отглежданите земеделски култури, животни и аквакултури.

(6) Когато стопанство или производствена единица отглежда земеделски продукти по биологичен начин и земеделски продукти в преходен период към биологично производство, производителят съхранява биологично произведените продукти отделно от продуктите, произведени в период на преход, както и животните отделно или по начин, позволяващ лесно да бъдат отделени, и води съответната документация, за да докаже разграничението.

Чл. 24. (1) Продължителността на преходния период към биологично производство при отглеждане на растения и растителни продукти при спазване на разпоредбите на чл. 23 е:

1. най-малко две години върху земеделските площи;

2. най-малко две години при ливади или площи с многогодишни фуражни култури;

3. най-малко три години при многогодишни култури, различни от фуражните.

(2) Контролиращото лице подава заявление до министъра на земеделието и храните за издаване на разрешение по смисъла на чл. 36, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 889/2008 за намаляване на преходния период по ал. 1 по искане на производителя в следните случаи:

1. земеделските земи са били обект на мерки, определени в програми, изпълнявани съобразно Регламент (ЕО) № 1257/99, Регламент (ЕО) № 1698/2005, или в някоя друга официална програма, при условие че съответните мерки гарантират, че неразрешени за биологично производство продукти не са били използвани в тези парцели;

2. парцелите са естествени или земеделски площи и не са били третирани с продукти извън разрешените в Приложение I и Приложение II от Регламент (ЕО) № 889/2008;

3. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) парцели, които вече са преминали преходния период или са в процес на преход към биологично земеделие съгласно разпоредбите на чл. 36, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 889/2008.

(3) Преходният период по ал. 1 не може да бъде намален на по-малко от една година от датата на подписване на договора за контрол и сертификация.

(4) Заявлението по ал. 2 съдържа име и адрес на производителя. Към заявлението се прилагат:

1. копие на договор за контрол и сертификация с контролиращо лице;

2. копие на инспекторски доклад от последната проведена проверка;

3. формуляр за описване на историята на полетата, за които се подава заявлението за намаляване на преходния период, за период три години преди датата на подписване на договора за контрол и сертификация с контролиращото лице; във формуляра се описват културите, използваните торове и средства за растителна защита съгласно приложение № 1;

4. скици (карти) на парцелите, за които се предлага намаляване на преходния период;

5. протокол за резултати от анализ на почвени проби на парцелите, предложени за намаляване на преходния период, на основа на разпоредбите от Наредба № 3 от 2008 г. за нормите за допустимо съдържание на вредни вещества в почвите (ДВ, бр. 71 от 2008 г.), касаещи земеделските земи; изследванията да са извършени от акредитирана лаборатория.

(5) Преходният период по ал. 1 може да бъде намален до една година за пасища и места на открито, използвани от нетревопасни видове при прилагане на разпоредбите на ал. 2.

(6) Контролиращото лице подава заявление до министъра на земеделието и храните за издаване на разрешение за увеличаване на преходния период по ал. 1, когато:

1. площите са третирани с неразрешени за биологичното производство продукти, ако това третиране е част от задължителни мерки за борба с болести и неприятели за определени растения на територията на страната или на част от нея съгласно Закона за защита на растенията;

2. площите са третирани с неразрешени за биологичното производство продукти като част от научни изследвания или в случаи, одобрени от министъра на земеделието и храните.

(7) Заявлението по ал. 6 съдържа име и адрес на производителя. Към заявлението се прилагат:

1. копие на договор за контрол и сертификация с контролиращо лице;

2. копие на инспекторски доклад от последната проведена проверка;

3. формуляр за описване на историята на полетата, за които се подава заявлението за увеличаване на преходния период; във формуляра се описват културите, използваните торове и продукти за растителна защита съгласно приложение № 1;

4. скици (карти) на парцелите, за които се предлага увеличаване на преходния период;

5. (нова - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) писмени доказателства за обстоятелствата по ал. 6.

(8) Удължаването на срока на преходния период в случаите по ал. 6 се определя така, че да се гарантира, че при изтичането му в почвата, а при многогодишни растения - и в растенията, няма остатъчни количества от разпадането на съответния продукт.

(9) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) Намаляването на преходния период по ал. 1 при спазване на разпоредбите на ал. 3 се счита от датата на издаване на заповедите по чл. 25.

(10) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) Министърът на земеделието и храните разглежда заявленията по ал. 2 и 6 в срок един месец от постъпването им. В случай на необходимост от уточняване на обстоятелствата по ал. 4 и 7 срокът спира да тече до предоставяне на необходимите документи.

Чл. 25. (1) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) Министърът на земеделието и храните със заповед разрешава по смисъла на чл. 36, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 889/2008 намаляване на преходния период по чл. 24, ал. 1 в случаите по чл. 24, ал. 2 на база на доклад на комисията.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) Министърът на земеделието и храните със заповед разрешава по смисъла на чл. 36, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 889/2008 увеличаване на преходния период по чл. 24, ал. 1 в случаите по чл. 24, ал. 6 на база на доклад на комисията.

(3) Удължаването на срока на преходния период по ал. 2 се определя така, че да се гарантира, че при изтичането му в почвата, а при многогодишни растения - и в растенията, няма остатъчни количества от разпадането на съответния продукт.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) Продукти от реколта, произведена след третиране в случаите по чл. 24, ал. 6, не могат да се продават с означение за биологично производство.

Чл. 26. Преходният период по чл. 23 за отглеждане на животни, птици и пчелни семейства по биологичен начин и продукти, произведени от тях, е:

1. дванадесет месеца при еднокопитни и едър рогат добитък, включително биволи и от видовете на бизоните, и във всеки случай най-малко три четвърти от жизнения им цикъл;

2. шест месеца при преживни животни млечно направление, дребен рогат добитък и свине;

3. десет седмици за птици за производство на месо, въведени в стопанството, преди да навършат три дни;

4. шест седмици за птици, използвани за производство на яйца;

5. дванадесет месеца за пчелини при спазване на разпоредбите на Регламент (ЕО) № 834/2007 и Регламент (ЕО) № 889/2008.

Чл. 27. Преходният период по чл. 23 за стопанство за събиране на морски водорасли е шест месеца или един пълен производствен цикъл, като се спазва по-дългият от двата периода.

Чл. 28. (1) Преходният период към биологично отглеждане на аквакултури и биологично производство на продукти от аквакултури е:

1. двадесет и четири месеца за съоръжения, които не могат да бъдат източвани, почиствани и дезинфекцирани;

2. дванадесет месеца за съоръжения, които са източени или са преминали период на некултивиране;

3. шест месеца за съоръжения, които са източени, почистени и дезинфекцирани;

4. три месеца за съоръжения в открити води, включително съоръжения за отглеждане на двучерупчести мекотели.

(2) Контролиращото лице подава заявление до министъра на земеделието и храните за намаляване на преходния период по ал. 1 съгласно разпоредбите на Регламент (ЕО) № 834/2007 и Регламент (ЕО) № 889/2008 на:

1. дванадесет месеца за съоръжения, които не могат да бъдат източвани, почиствани и дезинфекцирани;

2. шест месеца за съоръжения, които са източени или са преминали период на некултивиране.

(3) Заявлението по ал. 2 съдържа име и адрес на производителя. Към заявлението се прилагат:

1. копие на договор за контрол и сертификация с контролиращо лице;

2. копие на инспекторски доклад от последната проведена проверка;

3. скици (карти) за местонахождението на съоръжението, за което е предложено намаляване на преходния период;

4. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) протокол за резултати от анализ на проби, доказващи липсата на неразрешени за биологичното производство продукти; изследванията да са извършени от акредитирана лаборатория.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) Министърът на земеделието и храните със заповед разрешава или прави мотивиран отказ в срок един месец от постъпване на заявлението на база на доклад на комисията. В случай на необходимост от уточняване на обстоятелствата по ал. 3 срокът спира да тече до предоставяне на необходимите документи.

Раздел VII. Правила за употребата на термини и означения на биологични продукти и храни и контрол върху употребата им

Чл. 29. (1) Термини и означения за биологичен метод на производство и преработка на земеделски продукти, продукти от аквакултури, храни и фуражи се използват, когато в етикетирането, рекламните материали или търговските документи продуктът, неговите съставки или фуражни суровини указват на потребителя, че са получени при спазване на изискванията на Регламент (EО) № 834/2007, Регламент (ЕО) № 889/2008, ЗПООПЗПЕС и тази наредба.

(2) При етикетирането и рекламирането на живи или непреработени земеделски продукти термините и означенията, отнасящи се до биологичен метод на производство, могат да се използват само когато същите са произведени в съответствие с изискванията на Регламент (EО) № 834/2007, Регламент (ЕО) № 889/2008 и тази наредба.

(3) Забранява се използването на термини и означения, търговски марки или практики, използвани за етикетиране и/или рекламиране на земеделски продукти, продукти от аквакултури, храни и съставките им като биологични, в случай че:

1. са произведени в период на преход към биологично производство в съответствие с изискванията на Регламент (EО) № 834/2007, Регламент (ЕО) № 889/2008 и тази наредба;

2. са подвеждащи за потребителя по отношение на начина на производство;

3. съдържат съставки, неотговарящи на изискванията на Регламент (EО) № 834/2007,Регламент (ЕО) № 889/2008 и тази наредба.

(4) За неправомерно означение на термини и означения за биологичен метод на производство и преработка се налага административно наказание по чл. 65 ЗПООПЗПЕС.

(5) Национални и частни знаци могат да се използват при етикетирането, представянето и рекламирането на продукти, които отговарят на изискванията на Регламент (EО) № 834/2007,Регламент (ЕО) № 889/2008 и тази наредба.

(6) Националният знак "Калинка" може да се използва при етикетирането и/или рекламирането на земеделски продукти, храни и съставките им като означение за биологичен метод на производство и преработка при спазване на разпоредбите на ал. 1 - 4 съгласноприложение № 2.

(7) Националният знак "Калинка" е изключителна собственост на МЗХ и се предоставя за употреба на одобрените от министъра на земеделието и храните контролиращи лица.

Чл. 30. (1) Когато се използват термини и означения за биологичен метод на производство и преработка на земеделски продукти, продукти от аквакултури, храни и фуражи при обозначение и етикетиране, се изписва:

1. кодов номер на одобреното от министъра на земеделието и храните контролиращо лице, което инспектира оператора, извършил най-близката по време дейност по производство или обработка;

2. знак за биологично производство на ЕС, посочен в чл. 25, параграф 1 от Регламент (EО) № 834/2007, по отношение на пакетираните продукти и храни;

3. обозначение за мястото, където са произведени земеделските суровини в състава на продукта/храната, в случай че се използва знакът по т. 2, в същото зрително поле като знака, по един от следните начини:

а) "Земеделие от ЕС", когато суровините от земеделски произход са произведени в ЕС;

б) "Земеделие извън ЕС", когато суровините от земеделски произход са произведени в трети държави;

в) "Земеделие от/извън ЕС", когато част от суровините от земеделски произход са произведени в ЕС и част от тях са произведени в трети държави.

(2) Надписът "от ЕС" или "извън ЕС" може да се замени или допълни с името на държавата, когато всички суровини от земеделски произход в състава на продукта са произведени в тази държава.

(3) При изпълнение на разпоредбите на ал. 1, т. 3 и ал. 2 малки количества съставки в размер не повече от 2 % от общото количество суровини от земеделски произход могат да бъдат пренебрегнати.

(4) Използването на знака по ал. 1, т. 2 не е задължително за продукти, които са внос от трети държави. Когато знакът по ал. 1, т. 2 е поставен при етикетирането, обозначенията по ал. 1, т. 1 и 3 също се поставят при етикетирането.

(5) Обозначенията, посочени в ал. 1, се поставят на видно място и са ясно четливи и незаличими.

(6) Употребата на термини и означения по ал. 1 се разрешава от одобрените от министъра на земеделието и храните контролиращи лица на производители, преработватели и търговци, с които имат сключен договор за контрол и сертификация. При установяване на нарушения почл. 28 контролиращите лица информират министъра на земеделието и храните.

Чл. 31. (1) Официалният контрол в търговската мрежа върху употребата на термини и означения за биологичен метод на производство, преработка и търговия с растения, животни и аквакултури, растителни, животински продукти, продукти от аквакултури и храни се упражнява от длъжностни лица от БАБХ в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните (ОВ, бр. L 165 от 30.04.2004 г.).

(2) При упражняване на официалния контрол по ал. 1 длъжностните лица от БАБХ прилагат правомощията си по Закона за храните, Закона за фуражите, Закона за ветеринарномедицинската дейност,ЗПООПЗПЕС и тази наредба.

(3) Българската агенция по безопасност на храните изготвя до 31 януари годишен доклад до министъра на земеделието и храните за осъществения контрол по ал. 1. Докладът съдържа информация относно:

1. брой на извършените проверки по категории съгласно чл. 32, ал. 3 и списък на лицата, върху които е упражнен контрол;

2. брой на констатираните нарушения и издадени актове, списък на нарушителите и наложените санкции.

Чл. 32. (1) При упражняване на контрол по чл. 31, ал. 1 длъжностните лица от БАБХ:

1. извършват проверки в обектите за търговия на едро и дребно и на общинските пазари за продажба на земеделски продукти;

2. изискват документи относно употребата на термини и означения за биологичен метод на производство и преработка на растения, животни и аквакултури, растителни, животински продукти, продукти от аквакултури и храни в съответствие с изискванията, предвидени вРегламент (EО) № 834/2007, Регламент (ЕО) № 889/2008, ЗПООПЗПЕС и тази наредба;

3. издават предписания за изтегляне от търговската мрежа на растения, животни и аквакултури, растителни, животински продукти, продукти от аквакултури и храни, ако се констатира, че за същите са използвани неправомерно термини и означения за биологичен метод на производство и преработка, в съответствие с изискванията, предвидени в Регламент (EО) № 834/2007, Регламент (ЕО) № 889/2008, ЗПООПЗПЕС и тази наредба;

4. издават предписания и/или актове за констатираните нарушения съгласно чл. 65 ЗПООПЗПЕС;

5. упражняват последващ контрол за проверка на изпълнение на предписанията по т. 3 и 4.

(2) Официалните проверки се извършват планово, внезапно и/или по сигнал. Проверките се планират и отчитат в рамките на Единния многогодишен национален контролен план на Република България за храни, фуражи, здравеопазване на животните и хуманно отношение към тях и защита на растенията.

(3) При извършване на проверка в обектите по ал. 1, т. 1 длъжностните лица от БАБХ проверяват изпълнението на разпоредбите на чл. 25, ал. 3 - 5 ЗПООПЗПЕС.

(4) При извършване на контрол по чл. 31 длъжностните лица от БАБХ съставят протокол за резултатите от извършените проверки по ал. 1, копие от който се предоставя на управителя или упълномощен негов представител веднага след извършване на проверката.

(5) Управителят или упълномощен негов представител или служител на контролиран обект по ал. 1, т. 1 е длъжен да:

1. предостави на длъжностните лица от БАБХ свободен достъп до обектите и продуктите, подлежащи на контрол по чл. 30;

2. предостави на длъжностните лица от БАБХ цялата документация, свързана с контрола почл. 30;

3. изпълнява издадените предписания по ал. 1, т. 3 и 4.

Раздел VIII. Прилагане на правила за внос от трети държави на биологични продукти

Чл. 33. (1) Растения, животни и аквакултури, растителни, животински продукти, продукти от аквакултури и храни, произведени по биологичен начин, се внасят от трети държави съгласно чл. 32 от Регламент (EО) № 834/2007 при спазване на следните изисквания:

1. внесените растения, животни и аквакултури, растителни, животински продукти, продукти от аквакултури и храни отговарят на изискванията на Регламент (EО) № 834/2007, Регламент (ЕО) № 889/2008 и са придружени от документ, издаден съгласно чл. 6, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1235/2008;

2. вносителят (търговецът) подлежи на контрол и сертификация в съответствие с изискванията на Регламент (EО) № 834/2007, Регламент (ЕО) № 889/2008 и тази наредба и предоставя документ, издаден съгласно чл. 29, параграф 1 от Регламент (EО) № 834/2007 ичл. 38, ал. 1;

3. контролиращото лице, което издава документа по т. 1, трябва да бъде включено в списъка по чл. 3, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1235/2008.

(2) Растения, животни и аквакултури, растителни, животински продукти, продукти от аквакултури и храни, произведени по правила за биологично производство, равностойни на изискванията на Регламент (EО) № 834/2007 и Регламент (ЕО) № 889/2008, се внасят от трети държави съгласно чл. 33, параграф 2 от Регламент (EО) № 834/2007 при спазване на следните изисквания:

1. внесените растения, животни и аквакултури, растителни, животински продукти, продукти от аквакултури и храни отговарят на правила за биологично производство, равностойни на изискванията на Регламент (EО) № 834/2007 и Регламент (ЕО) № 889/2008, и са придружени от Сертификат за инспекция за внос на продукти от биологично производство в Европейската общност съгласно чл. 13 от Регламент (ЕО) № 1235/2008;

2. вносителят (търговецът) подлежи на контрол и сертификация в съответствие с изискванията на Регламент (EО) № 834/2007, Регламент (ЕО) № 889/2008 и тази наредба и предоставя документ, издаден съгласно чл. 29, параграф 1 от Регламент (EО) № 834/2007 ичл. 38, ал. 1;

3. третата държава, от която се извършва вносът, трябва да е включена в списъка на Приложение ІІІ по чл. 7, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1235/2008.

(3) Растения, животни и аквакултури, растителни, животински продукти, продукти от аквакултури и храни, произведени по правила за биологично производство, равностойни на изискванията на Регламент (EО) № 834/2007 и Регламент (ЕО) № 889/2008, се внасят от трети държави, когато са контролирани от признати контролиращи лица в трети държави съгласно чл. 33, параграф 3 от Регламент (EО) № 834/2007, при спазване на следните изисквания:

1. внесените растения, животни и аквакултури, растителни, животински продукти, продукти от аквакултури и храни отговарят на правила за биологично производство, равностойни на изискванията на Регламент (EО) № 834/2007 и Регламент (ЕО) № 889/2008 и са придружени от Сертификат за инспекция за внос на продукти от биологично производство в Европейската общност съгласно чл. 13 от Регламент (ЕО) № 1235/2008;

2. вносителят (търговецът) подлежи на контрол и сертификация в съответствие с изискванията на Регламент (EО) № 834/2007, Регламент (ЕО) № 889/2008 и тази наредба и предоставя документ, издаден съгласно чл. 29, параграф 1 от Регламент (EО) № 834/2007 ичл. 38, ал. 1;

3. контролиращото лице, което издава сертификата по т. 1, трябва да е включено в списъка на Приложение ІV по чл. 10, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1235/2008.

Чл. 34. (1) (Доп. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) При внос на продукти по чл. 33, ал. 1 длъжностно лице от БАБХ извършва проверка на документа по чл. 33, ал. 1, т. 1, придружаващ стоката, и проверява обстоятелствата по чл. 33, ал. 1, т. 2 и 3. Длъжностното лице от БАБХ взема проби за анализ по одобрени от изпълнителния директор на БАБХ процедури съгласно Регламент (ЕО) № 882/2004, които съхранява в срок, равен по продължителност на срока на трайност/годност на всеки вид от продуктите/храните. Резултатите от анализа се представят с доклад на министъра на земеделието и храните.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) При внос на продукти по чл. 33, ал. 2 длъжностно лице от БАБХ извършва проверка на сертификата по чл. 33, ал. 2, т. 1, заверява клетка 17, проверява документа по чл. 33, ал. 2, т. 2 и обстоятелствата по чл. 33, ал. 2, т. 3. Длъжностното лице от БАБХ взема проби за анализ по одобрени от изпълнителния директор на БАБХ процедури съгласно Регламент (ЕО) № 882/2004, които съхранява в срок, равен по продължителност на срока на трайност/годност на всеки вид от продуктите/храните. Резултатите от анализа се представят с доклад на министъра на земеделието и храните.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) При внос на продукти по чл. 33, ал. 3 длъжностно лице от БАБХ извършва проверка на сертификата по чл. 33, ал. 3, т. 1, заверява клетка 17, проверява документа по чл. 33, ал. 3, т. 2 и обстоятелствата по чл. 33, ал. 3, т. 3. Длъжностното лице от БАБХ взема проби за анализ по одобрени от изпълнителния директор на БАБХ процедури съгласно Регламент (ЕО) № 882/2004, които съхранява в срок, равен по продължителност на срока на трайност/годност на всеки вид от продуктите/храните. Резултатите от анализа се представят с доклад на министъра на земеделието и храните.

(4) Сертификатът по чл. 33, ал. 2, т. 1 и ал. 3, т. 1, заверен от длъжностно лице от БАБХ, придружава внесените биологични растения, животни и аквакултури, растителни, животински продукти, продукти от аквакултури и храни и се представя на длъжностни лица от Агенция "Митници".

(5) Оригиналът на сертификата по ал. 4 придружава стоките до помещенията на първия получател.

(6) Вносителят съхранява сертификата по ал. 4 за срок не по-малък от две години.

(7) Изпълнителният директор на БАБХ уведомява писмено министъра на земеделието и храните в тридневен срок за всеки осъществен внос на биологични продукти по ал. 1 - 3, като в уведомлението посочва количеството и вида им.

 

Глава трета.
ПРАВИЛА ЗА ВКЛЮЧВАНЕ НА ПРОДУКТИ И/ИЛИ ИЗМЕНЕНИЕ В ПРИЛОЖЕНИЯ I, II, V, VI, VII, VІII И IX ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 889/2008

Чл. 35. (1) Министърът на земеделието и храните прави предложение до ЕК за включване на продукти и/или изменение на приложения I, II, V, VI, VII от Регламент (ЕО) № 889/2008.

(2) Заинтересованите лица подават заявление до министъра на земеделието и храните за включване на продукти и/или изменение на приложения I, ІІ, V, VI и VII от Регламент (ЕО) № 889/2008.

(3) Заявлението по ал. 2 съдържа информация за заявителя физическо лице, едноличен търговец или юридическо лице. Към заявлението се прилагат следните документи:

1. обосновка за включване на продукта;

2. търговско наименование на продукта и предназначение за използване;

3. идентификация на продукта;

4. характеристика на продукта, състав;

5. употреба;

6. история на използването;

7. критерии/начини, дози за използване;

8. други данни (информация относно оценка на безопасността при употреба и възможни рискове за хора, растения, животни или околна среда);

9. заключение.

(4) Заявлението и документите по ал. 3 се изпращат за становище до изпълнителния директор на БАБХ.

(5) Изпълнителният директор на БАБХ изразява становище в срок до 1 месец от получаване на заявлението и документите по ал. 3. В случай на установяване на непълноти и/или несъответствия длъжностно лице от БАБХ изпраща уведомително писмо до лицето по ал. 2, което в 10-дневен срок отстранява непълнотите и/или несъответствията.

(6) Когато становището по ал. 5 е положително, заявлението и документите по ал. 3 се внасят за разглеждане от комисията.

(7) Министърът на земеделието и храните прави мотивиран отказ до лицето по ал. 2 или мотивирано предложение до ЕК за включване на продукти и/или изменение на приложения I, II, V, VI, VII от Регламент (ЕО) № 889/2008 на основа на положително становище на комисията в срок три месеца от постъпване на заявлението.

(8) Срокът по ал. 5 и 7 се удължава със срока за отстраняване на непълнотите и/или несъответствията.

Чл. 36. (1) Министърът на земеделието и храните прави предложение до ЕК за включване на продукти и/или изменение на приложения VІII и IX от Регламент (ЕО) № 889/2008.

(2) Заинтересованите лица подават заявление до министъра на земеделието и храните за включване на продукти и/или изменение на приложения VІII и IX от Регламент (ЕО) № 889/2008.

(3) Заявлението по ал. 2 съдържа информация за заявителя физическо лице, едноличен търговец или юридическо лице.

(4) Към заявлението по ал. 2 се прилагат следните документи:

1. обосновка за включване на продукта или субстанцията;

2. техническа характеристика на предлаганата субстанция или продукт, която включва:

а) наименование на субстанцията или продукта;

б) характеристика на субстанцията или продукта;

в) използване - дози;

г) информация относно оценяването на безопасността при употребата и рисковете за животните, хората или околната среда;

3. допълнителна информация в зависимост от субстанцията или продукта:

а) за хранителни добавки съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно добавките в храните (ОВ, бр. L 354 от 31.12.2008 г.):

аа) съдържание на активното вещество;

аб) дата на изтичане на срока на годност или срока на съхранeние считано от датата на производство;

б) за ензими съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 1332/2008 от 16 декември 2008 г. на Европейския парламент и на Съвета относно ензимите в храните и за изменение на Директива 83/417/ЕИО на Съвета, Регламент (ЕО) № 1493/1999 на Съвета, Директива 2000/13/ЕО, Директива 2001/112/ЕО на Съвета и Регламент (ЕО) № 258/97 (ОВ, бр. L 354 от 31.12.2008 г.):

ба) специфично наименование на активното вещество или вещества в съответствие с тяхната ензимна активност;

бб) идентификационен номер IUB (Interna-tional Union of Biochemistry);

бв) единици за ензимна активност (единици за ензимна активност за грам или единици за ензимна активност за милилитър);

в) за микроорганизми до предвидените в Регламент (ЕО) № 889/2008:

ва) дата на изтичане срока на годност или срок на съхранение, считан от датата на производство;

вб) указанията за употреба;

вв) идентификационен номер на щама;

вг) брой единици, образуващи колонии, за g (CFU/g);

г) за технологични и сензорни добавки, с изключение на ароматизиращи вещества, съдържание на активно вещество до предвидените в Регламент (ЕО) № 889/2008:

- за ароматизиращи вещества:

а) специфично наименование на активното вещество или вещества в съответствие с тяхната ензимна активност съгласно даденото разрешение;

б) идентификационен номер IUB (Interna-tional Union of Biochemistry);

в) единици за ензимна активност (единици за ензимна активност за грам или единици за ензимна активност за милилитър).

(5) Документите по ал. 4 се изпращат за становище на изпълнителния директор на БАБХ.

(6) Изпълнителният директор на БАБХ изразява становище до един месец от получаване на документите по ал. 3. При установяване на непълноти и/или несъответствия изпълнителният директор на БАБХ изпраща уведомление до заявителя за отстраняването им в десетдневен срок считано от получаване на уведомлението.

(7) Когато становището по ал. 6 е положително, компетентното звено внася документите по ал. 4 за разглеждане от комисията.

(8) Министърът на земеделието и храните прави мотивиран отказ до лицата по ал. 2 или мотивирано предложение до ЕК за включване на продукти и/или изменение на приложения VІII и IX от Регламент (ЕО) № 889/2008 на основа на положително становище на комисията в срок три месеца от постъпване на заявлението.

(9) Срокът по ал. 6 и 8 спира да тече за времето на отстраняване на непълнотите и/или несъответствията.

 

 

Глава четвърта.
СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ БАЗИ ДАННИ

Раздел I. Бази данни на производители, преработватели и търговци на земеделски продукти и храни, произведени по правилата за биологично производство

Чл. 37. (1) Компетентното звено отговаря за създаване и поддържане на електронна база данни на производители, преработватели и търговци на земеделски биологични продукти и храни. Със заповед на министъра на земеделието и храните се определят правила за поддържане, достъп и попълване на базата данни.

(2) Базата данни по ал. 1 се поддържа и съхранява по начин, който гарантира защита на информацията в системата срещу разрушение, неправомерно изменение или ползване.

(3) Базата данни по ал. 1 съдържа документ по смисъла на чл. 29, параграф 1 от Регламент (EО) № 834/2007 и чл. 63, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕО) № 889/2008 за всеки производител, преработвател и търговец на земеделски биологични продукти и храни.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) Контролиращите лица попълват базата данни по ал. 1 за всеки оператор в срок до три дни от подписване на договор за контрол и сертификация съгласно чл. 28, параграф 5 от Регламент (EО) № 834/2007.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) Контролиращите лица попълват информация за всяка промяна на обстоятелствата по договора за контрол и сертификация в базата данни по ал. 1 в срок до три дни. Промените в обстоятелствата се вписват, без да се заличава информация по предходни вписвания.

(6) Контролиращите лица спазват изискванията за защита на лични данни, установени вЗакона за защита на личните данни (ЗЗЛД).

(7) При установяване на допуснати технически грешки в базата данни по ал. 1 същите се отстраняват своевременно.

(8) Базата данни по ал. 1 се публикува на интернет страницата на МЗХ.

Чл. 38. (1) (Доп. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) В едномесечен срок от сключване на договор за контрол и сертификация с контролиращо лице производители, преработватели и търговци на земеделски биологични продукти и храни представят информация за дейността си до компетентното звено чрез попълване на формуляр. Формулярът може да бъде попълнен и по електронен път.

(2) Информацията по ал. 1 включва:

1. данни за правния статус, наименование (фирма), седалище, адрес (адрес на управление) в Република България и място на производствената дейност;

2. извършвана дейност;

3. (отм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.)

4. (отм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.)

(3) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) Компетентното звено издава служебна бележка за вписване в регистъра на производителите, преработвателите и търговците на земеделски продукти и храни след изпълнение на задължението по ал. 1.

Раздел II. Бази данни на одобрени контролиращи лица, които осъществяват контрол за спазване на правилата за биологично производство на земеделски продукти и храни

Чл. 39. (1) Компетентното звено отговаря за създаване и поддържане на електронна база данни на контролиращите лица, които имат издадено разрешение от министъра на земеделието и храните за осъществяване на контрол за съответствие с методите на биологично производство на земеделски продукти и храни.

(2) Базата данни по ал. 1 се поддържа и съхранява по начин, който гарантира защита на информацията в системата срещу разрушение, неправомерно изменение или ползване и спазване на изискванията за защита на лични данни, установени в ЗЗЛД.

(3) Компетентното звено вписва в базата данни по ал. 1:

1. наименование на контролиращото лице;

2. седалище, адрес на управление и единен идентификационен код от търговския регистър на контролиращото лице;

3. кодов номер и датата на издаване на разрешение от министъра на земеделието и храните за осъществяване на контрол за съответствие с методите на биологично производство на земеделски продукти и храни;

4. промени във вписаните обстоятелства.

(4) Контролиращи лица, чието разрешение е изтекло или е отнето, се заличават от регистъра по ал. 1.

(5) Базата данни по ал. 1 е публична на интернет страницата на МЗХ.

(6) Промените във вписаните обстоятелства в базата данни по ал. 1 се отразяват, без да се заличава информация по предходни вписвания.

(7) Контролиращото лице представя информация до компетентното звено в срок до седем дни от промяна на обстоятелствата по ал. 3.

 

Глава пета.
КОНТРОЛ И НАДЗОР

Раздел I. Система за контрол и надзор

Чл. 40. (1) Контролът за спазване на правилата за биологично производство, преработка, означаване и търговия със земеделски продукти, продукти от аквакултури, храни и фуражи в Република България в съответствие с разпоредбите на Регламент (EО) № 834/2007, Регламент (ЕО) № 889/2008, ЗПООПЗПЕС и тази наредба се осъществява от контролиращи лица, получили разрешение съгласно чл. 18, ал. 1 ЗПООПЗПЕС, наричани "контролиращи лица".

(2) За извършване на контролна дейност контролиращите лица получават разрешение от министъра на земеделието и храните, в което се вписва кодов номер.

(3) На контрол подлежат всички оператори на земеделски продукти, продукти от аквакултури, храни и фуражи, произведени по правилата за биологично производство по смисъла наРегламент (EО) № 834/2007 и тази наредба, които произвеждат, преработват, опаковат, означават, складират, извършват търговия, включително внасят от трети държави и/или възлагат тези дейности на трета страна.

(4) На контрол не подлежат търговци, които продават земеделски продукти, продукти от аквакултури, храни и фуражи, произведени по правилата за биологично производство по смисъла на Регламент (EО) № 834/2007 и тази наредба, когато продажбата се извършва директно на крайния потребител или ползвател и при условие, че не произвеждат, преработват, опаковат, означават, не складират другаде, не извършват внос от трети държави и/или не възлагат тези дейности на трета страна.

(5) (Доп. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) Контролът по ал. 1 се осъществява на основа на договор за контрол и сертификация, сключен между оператор и контролиращо лице. Към договора операторът подписва декларация по смисъла на чл. 63, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕО) № 889/2008.

(6) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) Договорът по ал. 5 задължително съдържа списък от мерки, които контролиращото лице прилага при нередности и нарушения съгласно приложение № 3. Контролиращото лице може да прилага и други мерки, различни от посочените в приложение № 3, при системни нарушения (три пъти) или смекчаващи обстоятелства, като информира писмено министъра на земеделието и храните в 5-дневен срок."

(7) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) С договора по ал. 5 се уреждат отношенията по осъществяване на контрол и сертификация за спазване на правилата за биологично производство, преработка, означаване и търговия със земеделски продукти и храни в Република България.

(8) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) Контролиращото лице издава документ по смисъла на чл. 29, параграф 1 от Регламент (EО) № 834/2007 на оператор, с който има сключен договор за контрол и сертификация. Документът трябва да отговаря на посочените изисквания в приложения XII и XIIа от Регламент (ЕО) № 889/2008, както и да съдържа произведените количества.

(9) (Предишна ал. 7 - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) Контролиращото лице уведомява министъра на земеделието и храните в срок три работни дни при отнемане на документ по смисъла на чл. 29, параграф 1 от Регламент (EО) № 834/2007 на оператор, с който има сключен договор за контрол и сертификация.

(10) (Предишна ал. 8, изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) Контролиращото лице уведомява в срок от три работни дни операторите, с които има сключен договор за контрол и сертификация, в случай на отнемане или изтичане на срока на разрешението по ал. 2. Контролиращото лице предоставя на оператора всички документи по смисъла на чл. 2, буква т) от Регламент (ЕО) № 889/2008, свързани с процеса по контрол и сертификация.

(11) (Предишна ал. 9, изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) Контролиращото лице предоставя на оператор, с който има сключен договор за контрол и сертификация, всички документи по смисъла на чл. 2, буква т) от Регламент (ЕО) № 889/2008, свързани с процеса по контрол и сертификация, в случай че договорът бъде прекратен от една от страните.

(12) (Предишна ал. 10, изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) Операторът предоставя получените документи по ал. 9 и 10 на контролиращото лице, с което сключва нов договор за контрол и сертификация.

Чл. 41. (1) (Доп. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) Контролиращите лица спазват разпоредбите наРегламент (EО) № 834/2007, Регламент (ЕО) № 889/2008, ЗПООПЗПЕС и тази наредба при изпълнение на дейностите по контрол и сертификация, за което подписват декларация съгласно приложение № 4.

(2) Разходите по контрол и сертификация се заплащат от операторите по регламентирани ценоразписи на контролиращите лица, които са публично достъпни.

(3) Контролиращите лица представят на компетентното звено ценоразписите по ал. 2, в които разходите по контрол и сертификация са ясно диференцирани, в изпълнение на разпоредбите на чл. 28, параграф 4 от Регламент (EО) № 834/2007. Контролиращите лица информират компетентното звено в срок до седем дни при промяна на ценоразписите по ал. 2.

(4) (Доп. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) Контролиращите лица извършват годишна физическа проверка на 100 % от операторите, с които имат сключен договор за контрол и сертификация. Проверката завършва с двустранно подписан инспекторски доклад, като операторът задължително получава екземпляр от него на място.

(5) Контролиращите лица извършват ежегодно допълнителни инспекции на най-малко 10 % от операторите, с които имат сключен договор за контрол и сертификация, на основа на процедура за анализ на риска.

(6) Контролиращите лица ежегодно вземат проби за анализ на най-малко 5 % от операторите, с които имат сключен договор за контрол и сертификация, за:

1. прилагане на промишлени методи, които не са в съответствие с разпоредбите на биологичното производство;

2. използване на продукти за растителна защита, които не са разрешени за биологично производство;

3. използване на продукти за торене на почвата, които не са разрешени за биологично производство;

4. (доп. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) използване на храни и фуражи за изхранване на животните и аквакултурните видове, които не са разрешени за биологично производство;

5. замърсяване с неразрешени за биологично производство продукти;

6. (нова - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) използване на продукти или техники, които не са разрешени за биологично производство, при съмнение;

7. (нова - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) установяване на наличието на продукти, които не са разрешени за биологично производство, за проверка на методи на производство, които не са в съответствие с правилата за биологичното производство, или за откриване на възможно замърсяване с неразрешени за биологично производство продукти.

(7) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) В случаите по ал. 6, т. 6 не следва да се прилага минимален брой проби за вземане и анализ.

(8) (Предишна ал. 7, изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) Контролиращите лица вземат проби за анализ на основа на оценка на риска при внос на земеделски продукти, продукти от аквакултури, храни и фуражи по чл. 33, произведени в съответствие с изискванията на Регламент (EО) № 834/2007 и Регламент (ЕО) № 889/2008 и/или по изисквания, съответстващи/равностойни на изискванията на Регламент (EО) № 834/2007 и Регламент (ЕО) № 889/2008.

(9) (Предишна ал. 8, изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) Контролиращото лице може да прилага и други мерки, различни от посочените в приложение № 3, при системни нарушения или смекчаващи обстоятелства, като информира писмено министъра на земеделието и храните в 5-дневен срок.

(10) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) Подборът на операторите, от които се вземат проби по ал. 5, 6 и 8, се извършва на основа на обща оценка на риска от неспазване на правилата за биологично производство. В тази обща оценка се вземат предвид всички етапи на производство, подготовка и разпространение.

(11) (Предишна ал. 9 - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) Контролиращите лица представят на компетентното звено всяка година най-късно до 31 януари статистическата информация, описана в чл. 93 от Регламент (ЕО) № 889/2008, придружена от обобщен доклад на дейностите по контрол за предходната година.

Чл. 42. (1) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) Надзорът върху дейността на контролиращите лица се осъществява и планира от компетентното звено чрез извършване на годишни надзорни проверки от оправомощени със заповед на министъра на земеделието и храните длъжностни лица.

(2) Компетентното звено гарантира, че контролиращите лица, получили разрешение по чл. 40, ал. 2, изпълняват следните изисквания:

1. извършват обективен и независим контрол;

2. проверяват ефективността на своя контрол чрез съответни процедури;

3. имат компетентност по отношение на всички установени нередности и нарушения, както и на прилаганите коригиращи мерки и срокове чрез съответни процедури.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) Контролиращите лица предоставят достъп на оправомощените със заповед от министъра на земеделието и храните лица до своите офиси и помещения и осигуряват информация и съдействие, необходими за изпълнение на надзорните функции по ал. 1.

(4) Надзорните проверки по ал. 1 завършват с двустранно подписано заключение. Заключението се подписва от упълномощен представител на контролиращото лице.

(5) Компетентното звено запознава с доклад министъра на земеделието и храните за резултатите от проведените проверки по ал. 1 и прилага заключението по ал. 4.

(6) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) Контролиращото лице е длъжно в срок от два месеца от датата на подписване на заключението по ал. 4 да предприеме съответните коригиращи действия и да уведоми писмено министъра на земеделието и храните.

Чл. 43. (1) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) Със заповед министърът на земеделието и храните може да разпореди повторна проверка за установяване на резултатите от предприети коригиращи действия от страна на контролиращо лице в определените по чл. 42, ал. 6 срокове.

(2) Със заповед на министъра на земеделието и храните компетентното звено може да определи извършване на проверка за установяване на обстоятелствата по чл. 41, ал. 1.

(3) Контролиращите лица предоставят достъп на упълномощените със заповед от министъра на земеделието и храните лица до своите офиси и помещения и осигуряват информация и съдействие, необходими за изпълнение на проверките по ал. 1 и 2.

(4) Проверките по ал. 1 и 2 завършват с двустранно подписано заключение. Заключението се подписва от упълномощен представител на контролиращото лице.

(5) Компетентното звено запознава с доклад министъра на земеделието и храните за резултатите от проведените проверки по ал. 1 и 2 и прилага заключението по ал. 4.

Раздел II. Ред за издаване и отнемане на разрешение на контролиращо лице

Чл. 44. (1) Контролиращи лица са местни и чуждестранни лица - търговци по смисъла наТърговския закон или на законодателството на държава - членка на ЕС, или на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, и получили разрешение от министъра на земеделието и храните по смисъла на чл. 18, ал. 1 ЗПООПЗПЕС.

(2) За издаване на разрешение по ал. 1 кандидатите за контролиращи лица подават заявление с приложено към него досие съгласно разпоредбите на чл. 19 и 20 ЗПООПЗПЕС. Заявлението се подава до компетентното звено.

(3) Компетентното звено извършва административна проверка на представените в досието документи, заявените данни и други обстоятелства, свързани със заявлението по ал. 2.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) В случай на липса или нередовност на документите по ал. 2 компетентното звено уведомява кандидата съгласно чл. 21, ал. 1 от ЗПООПЗПЕС с подробно писмено изложение на липсите и нередовностите.

(5) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) В случай че компетентното звено се нуждае от допълнителна информация от други институции, които имат компетенции по отношение на надзора и контрола в биологичното производство, за проверка и уточняване на обстоятелствата по чл. 19 и 20 ЗПООПЗПЕС, срокът по чл. 21, ал. 3, т. 1 ЗПООПЗПЕС спира да тече.

(6) (Предишна ал. 5, доп. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) При представяне на поисканите по ал. 4 и 5 документи длъжностните лица от компетентното звено съгласно разпоредбите на чл. 21, ал. 1 ЗПООПЗПЕС:

1. извършват проверка на място за установяване на фактическото съответствие с представените документи, като:

а) (изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) проверката на място се извършва в присъствието на кандидата, упълномощен негов представител или служител;

б) (изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) след приключване на проверката на място длъжностните лица представят заключение с резултатите от проверката за подпис на лицето по буква "а", който има право да напише обяснения и възражения по направените констатации;

в) копие от заключението по буква "б" се предоставя на кандидата, упълномощения негов представител или служител веднага след приключване на посещението на място;

2. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) представят доклад с резултатите от проверките по ал. 3 и ал. 6, т. 1 до министъра на земеделието и храните.

(7) (Предишна ал. 6, изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) При необходимост в проверките по ал. 3 и 6 могат да участват и други длъжностни лица, определени със заповед на министъра на земеделието и храните.

(8) (Предишна ал. 7 - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) Длъжностните лица подписват декларация, че се задължават да не разгласяват обстоятелства от дейността на проверяваните лица, станали им известни при извършване на проверките.

(9) (Предишна ал. 8 - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) Контролиращите лица с издадено разрешение по ал. 1 уведомяват министъра на земеделието и храните за всяка промяна в обстоятелствата почл. 19 и 20 ЗПООПЗПЕС в седемдневен срок от настъпването й.

(10) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) При издаване на разрешение на контролиращо лице, което вече е упражнявало функциите по чл. 40, ал. 1 и 2, се запазва кодовият номер, а проверка на място по ал. 6 се извършва само в случай на промяна на обстоятелствата по чл. 19, ал. 1 и чл. 20, ал. 2 ЗПООПЗПЕС.

Чл. 45. (1) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) След запознаване на министъра на земеделието и храните с доклада по чл. 44, ал. 6, т. 2 резултатите от проверката се представят на комисията.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) Комисията разглежда заявлението с приложеното към него досие по чл. 44, ал. 2 и резултатите от извършените проверки по чл. 44, ал. 3 и 6 и прави предложение до министъра на земеделието и храните.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) Министърът на земеделието и храните издава разрешение по смисъла на чл. 18, ал. 1 ЗПООПЗПЕС или прави мотивиран отказ съгласно чл. 21, ал. 3, т. 1 ЗПООПЗПЕС.

(4) Издадените разрешения по ал. 3 се обнародват в "Държавен вестник" на Република България.

(5) Контролиращите лица прекратяват контролната дейност при изтичане на срока на разрешението по ал. 3.

(6) Министърът на земеделието и храните прекратява със заповед предсрочно разрешението по ал. 3 по искане на контролиращото лице.

(7) Съгласно чл. 22, ал. 3 ЗПООПЗПЕС министърът на земеделието и храните отнема със заповед разрешението, когато:

1. се установи, че при подаване на заявлението и документите са представени неверни данни;

2. контролиращото лице не отговаря на изискванията на чл. 19 или 20 ЗПООПЗПЕС;

3. въз основа на извършения надзор е установено, че контролът не е обективен или ефективен;

4. се установи, че контролиращото лице системно не спазва условията и реда за контрол;

5. контролиращото лице не изпълнява задълженията по чл. 23 ЗПООПЗПЕС.

(8) Заповедите на министъра на земеделието и храните по ал. 6 и 7 се обнародват в "Държавен вестник" на Република България и се изпращат с препоръчано писмо на контролиращите лица.

(9) Министърът на земеделието и храните уведомява ЕК за издадените разрешения по ал. 3 и за обстоятелствата по ал. 5 - 7.

(10) (Доп. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) В случай на отнемане на разрешението по ал. 6 и 7 или изтичане на срока по ал. 5 контролиращото лице уведомява с препоръчано писмо в срок три дни и за своя сметка всички оператори, с които има сключен договор за контрол и сертификация. Копие от изпратените уведомителни писма се изпраща на компетентното звено.

Раздел III. Извършване на надзорни проверки

Чл. 46. (1) Компетентното звено планира извършването на годишни надзорни проверки на контролиращите лица, получили разрешение от министъра на земеделието и храните да извършват контрол за спазване на правилата за биологично производство, преработка, означаване и търговия на земеделски продукти, продукти от аквакултури, храни и фуражи в Република България в съответствие с разпоредбите на Регламент (EО) № 834/2007, Регламент (ЕО) № 889/2008,ЗПООПЗПЕС и тази наредба.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) Проверките по ал. 1 се извършват на основа на заповед на министъра на земеделието и храните.

(3) (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.)

(4) Контролиращите лица изпращат до министъра на земеделието и храните годишните планове за инспекции на оператори, с които имат сключен договор за контрол и сертификация, в срок до 31 януари.

Чл. 47. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) Годишните надзорни проверки по чл. 46 се извършват по одобрена процедура от оправомощени със заповед на министъра на земеделието и храните длъжностни лица.

(2) Длъжностните лица по ал. 1 извършват:

1. административна проверка на:

а) фактическото съответствие с представените документи от контролиращото лице до компетентното звено;

б) (доп. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) до един процент от досиетата, заведени в картотеката на контролиращото лице, но не по-малко от две досиета; всяко разгледано досие се описва в контролен лист от всеки от длъжностните лица;

2. физическа проверка на място по време на инспекция, извършена от инспектор/и на контролиращото лице, на оператор, сключил договор за контрол и сертификация.

(3) Длъжностните лица по ал. 1 изготвят заключение от извършената надзорна проверка в два еднообразни екземпляра за всяка от страните. Заключението се подписва задължително от длъжностните лица по ал. 1 и от упълномощен/и представител/и на контролиращото лице. Представителят/ите на контролиращото лице подпечатва заключението.

(4) Длъжностните лица по ал. 1 изготвят доклад до министъра на земеделието и храните с резултатите от всяка извършена проверка. Към доклада се прилага копие от подписаното заключение.

(5) (Доп. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) Компетентното звено запознава комисията с резултатите от проведените надзорни проверки при необходимост.

(6) Длъжностните лица подписват декларация, че се задължават да не разгласяват обстоятелства от дейността на проверяваните лица, станали им известни при извършване на проверките и за липса на конфликт на интереси по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ).

(7) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) Със заповед на министъра на земеделието и храните могат да бъдат извършени допълнителни проверки.

Раздел IV. Извършване на проверки на производители, преработватели и търговци на земеделски продукти и храни, произведени по правилата за биологично производство

Чл. 48. (1) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) Компетентното звено може да извърши физически проверки на място на оператори със сключен договор за контрол и сертификация в изпълнение на разпоредбите на чл. 27, параграф 9 от Регламент (ЕО) № 834/2007. Проверките се извършват от оправомощени със заповед на министъра на земеделието и храните длъжностни лица.

(2) Проверките по ал. 1 се извършват на основа на заповед на министъра на земеделието и храните.

(3) Длъжностните лица по ал. 1 изготвят доклад от проверката и заключение в три еднообразни екземпляра. Заключението се подписва задължително от длъжностните лица и представител на оператора, участващ в проверката. Един от подписаните екземпляри на заключението се изпраща от компетентното звено на контролиращото лице за сведение и изпълнение в случай на описани корективни действия и срокове.

(4) Длъжностните лица по ал. 1 изготвят доклад до министъра на земеделието и храните с резултатите от извършените проверки по ал. 1. Към доклада се прилага подписаното заключение.

(5) Компетентното звено запознава комисията с резултатите от проведените надзорни проверки.

(6) Длъжностните лица подписват декларация, че се задължават да не разгласяват обстоятелства от дейността на проверяваните лица, станали им известни при извършване на проверките и за липса на конфликт на интереси по смисъла на ЗПУКИ.

Раздел V. Обмен на информация (Нов - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) 

Чл. 48а. (Нов - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) (1) Компетентното звено разработва процедура за обмен на информация между:

1. компетентното звено и Европейската комисия;

2. компетентното звено и държавите членки;

3. компетентното звено и одобрените от министъра на земеделието и храните контролиращи лица.

(2) При извършване на надзорни проверки компетентното звено установява наличие на разработени процедури за обмен на информация между:

1. одобрените от министъра на земеделието и храните контролиращи лица;

2. одобрените от министъра на земеделието и храните контролиращи лица и оператори в система на контрол.

(3) Контролиращите лица са длъжни да предоставят информация за резултатите от инспекциите и посещенията, посочени в чл. 65 от Регламент (ЕО) № 889/2008, на Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, съгласно чл. 33, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 65/2011 на Комисията.

(4) В случай че оператор и/или негов подизпълнител се контролират от различни контролиращи лица, същите задължително обменят документи по смисъла на чл. 2, буква т) от Регламент (ЕО) № 889/2008, свързани с процесите по контрол и сертификация.

(5) В случай на смяна на контролиращо лице новото контролиращо лице следи за изпълнението на вече наложени мерки по чл. 40, ал. 6.

Чл. 48б. (Нов - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) (1) Компетентното звено извършва обмен на информация по смисъла на чл. 48а, ал. 1, т. 1 и 2 чрез системата, посочена в чл. 94, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 889/2008.

(2) При обмена на информация по ал. 1, свързана с установени нередности и/или нарушения, компетентното звено извършва проверка и предприема незабавно съответните мерки.

Чл. 48в. (Нов - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) Компетентното звено предоставя информация за изготвяне на годишен доклад съгласно чл. 44 от Регламент (ЕО) № 882/2004 във връзка с Многогодишния национален план за контрол по чл. 41 от Регламент (ЕО) № 882/2004."

 

Глава шеста.
СЪСТАВ И ФУНКЦИИ НА ПОСТОЯННАТА МЕЖДУВЕДОМСТВЕНА КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ ПО БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ

Чл. 49. (1) Дейността на министъра на земеделието и храните като компетентен орган по чл. 1, ал. 2 се подпомага от постоянна междуведомствена консултативна комисия по биологично земеделие.

(2) Съставът на комисията се определя със заповед на министъра на земеделието и храните.

(3) Председател на комисията е заместник-министърът на земеделието и храните, който отговаря за компетентното звено.

(4) Комисията се състои от нечетен брой членове, не повече от 15.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) В състава на комисията се включват представители на Министерството на земеделието и храните, Държавен фонд "Земеделие" - РА, Българската агенция по безопасност на храните, Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол, Изпълнителната агенция по лозата и виното, Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури, Министерството на здравеопазването, Министерството на околната среда и водите, Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация".

(6) Членовете на комисията са длъжни да представят по служебен път информацията, необходима за изпълнение на дейността на комисията.

(7) При необходимост в заседанията на комисията могат да участват представители на държавни институции и неправителствени организации и специалисти по специфични теми, които дават становище по отделни точки от дневния ред.

(8) Компетентното звено изпълнява функциите на секретариат на комисията.

Чл. 50. (1) Комисията:

1. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) разглежда заявления за издаване на разрешение на контролиращи лица и предлага на министъра на земеделието и храните доклад с мотиви за издаване на разрешение или за мотивиран отказ;

2. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) разглежда предложения за предсрочно отнемане на разрешения и предлага на министъра на земеделието и храните доклад с мотиви за отнемане на разрешение или за мотивиран отказ;

3. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) разглежда предложения за намаляване/увеличаване на преходния период към биологично производство и предлага на министъра на земеделието и храните доклад с мотиви за намаляване/увеличаване на преходния период или за мотивиран отказ;

4. (доп. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) разглежда предложения за включване на продукти и/или изменение в приложения I, II, V, VI, VII, VІII и IX от Регламент (EО) № 889/2008 и предлага на министъра на земеделието и храните доклад с решение за включване на продукти и/или изменение или за мотивиран отказ;

5. (доп. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) разглежда заявления за внос от трети държави по смисъла на чл. 19 от Регламент (EС) № 1235/2008 и предлага на министъра на земеделието и храните доклад с решение за издаване на разрешение или за мотивиран отказ;

6. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) разглежда и други въпроси, свързани с националната политика в областта на биологичното земеделие в Република България, и представя доклад с предложения във връзка с тяхното разрешаване.

(2) При необходимост комисията изготвя доклад за дейността си и го представя на министъра на земеделието и храните.

 

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на тази наредба:

1. "Аквакултура" е отглеждането или култивирането на водни организми с помощта на техники, предназначени да повишат продукцията на организмите над естествения капацитет в естествената им среда; организмите остават собственост на физическо или юридическо лице през етапа на отглеждане и култивиране, включително до прибирането на добива.

2. "Заведения за обществено хранене" означава ресторанти, столове и други подобни заведения за обществено хранене.

3. "Зелено торене" е заораването на зелени и сочни надземни части на растенията с цел повишаване плодородието на почвата.

4. "Земеделски продукти" са растителни и животински продукти.

5. "Конвенционално производство" е производство, което не отговаря на изискванията наРегламент (ЕО) № 834/2007,Регламент (ЕО) № 889/2008 и тази наредба.

6. "Контролиращо лице" означава независима частна трета страна, която извършва инспекция и сертификация в областта на биологичното производство в съответствие с предвидените в Регламент (ЕО) № 834/2007 разпоредби; това определение включва и контролиращо лице от трета страна или контролиращо лице, действащо в трета страна. Контролиращи лица са местни и чуждестранни лица - търговци по смисъла на Търговския закон или на законодателството на държава - членка на ЕС, или на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, и получили разрешение от министъра на земеделието и храните по смисъла на чл. 18, ал. 1 ЗПООПЗПЕС.

7. "Минерален тор" е тор, в който обявените хранителни вещества са под формата на неорганични соли, които са получени при химически промишлени процеси.

8. "Оператор" означава физическо или юридическо лице, което отговаря за спазването на изискванията на Регламент (ЕО) № 834/2007 в рамките на контролираното от него предприятие за биологично производство.

9. "Преработка" означава операции по консервиране и/или преработка на биологични продукти (включително клане и разфасоване на животински продукти), както и пакетиране, етикетиране и/или промени в етикетирането относно биологичния метод на производство.

10. "Подвеждащи методи и вещества по отношение същността на продукта" са тези, които прикриват промени в характеристиката на храната, определени от нейното естество, произход, идентичност, свойства, състав, количество, трайност, начин на производство, преработка и употреба. Описани са въздействия и свойства на храната, които не притежава.

11. "Продукти за растителна защита" има значението, определено в Закона за защита на растенията.

12. "Производство на растителни продукти" са агротехническите операции, извършвани при селскостопанска дейност с цел добиване, опаковане и първо етикетиране на растителни продукти.

13. "Посадъчен материал" са цели растения или части от растения, както и техните компоненти, предназначени за присаждане и размножаване по вегетативен начин или за производство на зеленчукови, овощни, декоративни, медицински, ароматни и лозови растения. В понятието "посадъчен материал" не се включва горски репродуктивен материал, предназначен за лесовъдски цели.

14. "Посевен материал" са семена, плодове, съплодия или техни части за посев, с изключение на горски репродуктивен материал, предназначен за лесовъдски цели.

15. "Официален контрол" е всяка форма на контрол, която се извършва от компетентния орган или от ЕС за проверка на съответствието със законодателството в областта на биологичното производство.

16. "Съставки от земеделски произход" са:

а) непреработените земеделски продукти, продуктите, получени от тях чрез измиване, почистване или чрез термична, механична и физична обработка за намаляване съдържанието на вода в продукта;

б) продуктите, получени от продуктите по буква "а" чрез други операции, използвани при производството на храни, освен ако тези продукти не се считат за хранителни добавки или ароматични вещества.

17. "Съставки от неземеделски произход" са хранителни добавки, поддържащи вещества, ароматични вещества, вода, сол, препарати, приготвени на базата на микроорганизми, минерали, микроелементи и витамини.

18. "Търговия с биологични продукти" е съхраняването или излагането с цел продажба, предлагането за продажба, продажбата, доставката или пласирането на пазара на продукти, продукти от аквакултури, храни и фуражи, произведени по биологичен начин.

19. "Писмени доказателства" по смисъла на чл. 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и 22 са: анализи, изследвания, декларации, дневници на стопанството, търговски и счетоводни документи, регистри и други подобни източници.

 

Заключителни разпоредби

§ 2. Тази наредба се издава на основание на чл. 17, ал. 1 ЗПООПЗПЕС и чл. 7а от Закона за нормативните актове.

§ 3. Наредбата отменя Наредба № 22 от 2001 г. за биологичното производство на растения, растителни продукти и храни от растителен произход и неговото означаване върху тях (ДВ, бр. 68 от 2001 г.) и Наредба № 35 от 2001 г. за биологичното отглеждане на животни и биологично производство на животински продукти и храни от животински произход и неговото означаване върху тях (ДВ, бр. 80 от 2001 г.).

§ 4. Наредбата влиза в сила в деня на обнародването й в "Държавен вестник".

 

Приложение № 1 към чл. 24, ал. 4, т. 3 и ал. 7, т. 3


 

Формуляр за описване на историята на полетата

Контролиращо лице .............................................................................

Оператор ......................................................................................................

 

Местоположение

Номер

Площ

Първа

Култура(и),

Всички

Култу-

Всички

Култу-

Всички

на парцела

на

(ха)

сертификация

реколта

продукти

ра(и),

продукти

ра(и), рекол-

продукти

 

парцела

 

на парцела

преди 3

(минерални

реколта

(минерални

та от пред-

(минерални

 

 

 

(година)

години

торове и

преди 2

торове и

ходната

торове и

 

 

 

 

 

препарати)

години

препарати)

година

препарати)

 

 

 

 

 

преди 3

 

преди

 

от предход-

 

 

 

 

 

години

 

2 години

 

ната година

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 към чл. 29, ал. 6

 

Приложение № 3 към чл. 40, ал. 6 (Ново - ДВ, бр. 63 от 2014 г.)

Списък от мерки при нередности и нарушения

При извършване на проверки по чл. 41, ал. 4 и 5 и в случай на констатирани нередности/нарушения контролиращото лице прилага една или няколко от следните мерки независимо от прилагането на разпоредбите, посочени в член 30, т. 1 от Регламент № 834/2007:

1. забележка (З): забележката се използва за дребни нередности или явно неволно допуснати нарушения (несъответствия, недостатъци);

2. указание за коригиране (УК): указанието за коригиране посочва установената нередност, коригираща мярка и срок за отстраняване. Указание за коригиране, което не е изпълнено в определения срок, винаги е последвано от предупреждение;

3. предупреждение (П): предупреждението посочва санкцията, която ще бъде наложена, в случай че операторът не изпълни предписанието;

4. засилен контрол (ЗК);

5. промяна на категорията/статута на парцел (ПКП): промяна на категорията/статута или отказ за сертифициране на даден парцел за определен срок;

6. промяна на категорията на партида (ПКПд): промяна на категорията или отказ за сертифициране на дадена част от продукцията;

7. спиране на продукт (СП): забрана, наложена на оператора за определен период да търгува с определени видове продукти, които са свързани с метода на биологично производство, или отказ за сертифициране на въпросния продукт;

8. ограничение на стопанството (ОС): забрана, наложена на оператора за определен период да търгува с всички видове продукти, които се отнасят до метода на биологичното производство, или отказ от сертифициране на търговската дейност на оператора за биологично производство;

9. продължаване на прехода (ПП): повторно стартиране или продължаване на периода на преход.

Продължителността на санкциите е в месеци. Ако изрично не е посочена продължителност, тя може да бъде определена от контролиращото лице.

При налагане на санкции се отчита миналото на оператора. За първо нарушение се прилага първата посочена в колона "Санкция". При установяване на същото нарушение в рамките на 24 месеца контролиращото лице налага следващата по ред санкция от колона "Санкция".

Ако след наложена санкция операторът изпълни предписанието на контролиращото лице и същото нарушение не бъде установено в рамките на 24 месеца, тази санкция не се взема предвид при определяне на санкциите по ал. 1 - 2.


 

Код

Естество на нарушението

Санкция

1.

Общи нарушения

 

1000

отказ на контрол

ОС (12)

1010

отказ на достъп до складово счетоводство

ОС (12)

1020

отказ на вземане на проба за анализ

ОС (6)

1025

неналичност на счетоводството, складовото счетоводство или други елементи

З, УК, П, ОС (1), ОС (12)

1030

счетоводството, складовото счетоводство или други данни не могат да бъдат проверени:

 

1030a

при заготвител или вносител

П, ОС (3), ОС (12)

1030b

при производител

УК, П, ОС (1), ОС (6)

1040

не може да се направи равносметка на покупките - продажбите

УК, П, ОС (3), ОС (12)

1050

недостатъчна степен на отделяне на биологичните от небио­логичните продукти:

 

1050a

смекчаващи обстоятелства

З, УК, П, СП (1), ОС (6)

1050b

очевидна измама

П, СП (6), ОС (12)

1060

използване на ГМО или производни на ГМО:

 

1060a

дребно нарушение, минимална концентрация

П, СП (1), ОС (3) (1), ОС (6)

1060b

сериозно нарушение, висока концентрация

П или ПКПд, СП (3), ОС (3), ОС (12)

1060c

очевидна измама

СП (6), ОС (12)

1070

няма удостоверение от доставчика относно ГМО или производни на ГМО

З, УК, П, СП (1), ОС (1), ОС (6)

1080

неспазване на конкретните мерки, договорени с контролния орган, за да се гарантира спазването на законовите норми

З, УК, П, СП (3)

1085

липса на регистър за оплаквания

З, УК, П, СП (1)

1090

неспазване на процедурата за приемане на съставките, продуктите или животните:

 

1090a

за които е установено впоследствие, че са биологични:

 

1090a1

от различни доставчици

З, З, УК, П, СП (1)

1090a2

от един и същи доставчик

З, УК, П, СП (1)

1090b

за които не е установено впоследствие, че са биологични

УК, П, СП (3)

1100

повече от три УК едновременно за един и същи икономически оператор

ЗК

1110

различни СП за цялата продукция

ОС (3)

 

 

 

 

Код

Естество на нарушението

Санкция

2.

Растителна продукция

 

2000

продукция в едно и също стопанство с идентични сортове по метода на преход или биологично производство и по метода на небиологичното производство:

 

2000a

с доказателство за отделяне на продуктите

П, СП (1)

2000b

без доказателство за отделяне на продуктите

П и ПКПд, СП (1)

2010

липсва документация за парцелите или е непълна (програма за годишно производство) или не е указано присъединяването на нов парцел в стопанството

ПКП

2011

неизпратено в определените срокове уведомление

УК, П

2012

няма уведомление за смяна на културата в даден парцел

З, УК, П

2020

документация относно растениевъдството:

 

2020a

няма

УК, П, ПКП

2020b

непълна

З, УК, П, ПКП

2030

недостатъчна ротация на културите на открито

УК, П, ПКП

2040

използване на небиологичен посадъчен материал без разрешение, когато:

 

2040a

не е наличен биологичен посадъчен материал

З, УК, П, ПКПд

2040b

има наличен биологичен посадъчен материал

УК, П, ПКПд

2050

използване на обработен посадъчен материал:

 

2050a

семена и посадъчен материал от картофи

П, ПКПд

2050b

друг посадъчен материал, когато е наличен посадъчен материал, който не е третиран

УК, П, ПКПд

2050c

друг посадъчен материал, когато е наличен биологичен посадъчен материал

П, ПКПд

2060

използване на торове/изменение на Приложение I от Регламент № 889/2008 без предварително уведомяване на контролиращото лице

З, УК, П, СП (1)

2070

използване на тор или неразрешено изменение съгласно Приложе­ние I от Регламент № 889/2008:

 

2070a

смекчаващи обстоятелства

П, ПКП и ЗК, ОС (3)

2070b

органично естество, явна измама

ПКП и ЗК, ОС (6)

2070c

минерално естество, явна измама

ПКП и ЗК, ОС (12)

2080

използване на торове в стопанството, които представляват повече от 170 кг азот/ха на година:

 

2080a

незначително превишаване (по-малко от 10 %)

УК, П, СП (1)

2080b

значително превишаване (над 10 %)

П, СП (3)

2090

използване на препарати от микроорганизми за подобряване на общото състояние на почвата или наличието на хранителни елементи без предварително уведомяване на контролния орган

З, УК, П, СП (1)

2100

използване на пестицид, посочен в Приложение II от Регламент № 889/2008:

 

2100a

без представяне на доказателства в подкрепа на необходимостта от използването му

З, УК, П, СП (1)

2100b

без непосредствена опасност за културата

З, УК, П, СП (1)

2100c

за цел, различна от конкретната цел, посочена в приложение (да се посочи) към Регламент № 834/2007:

 

2100c1

дребно нарушение

З, УК, П, СП (1)

2100c2

сериозно нарушение

Прилагане на съответната санкция, посочена под 2110

2100d

неспазване на конкретните разпоредби на приложимото в България законодателство относно пестицидите

УК, П, СП (3)

2110

използване на пестицид, който не е позволен съгласно Приложение II към Регламент № 889/2008:

 

2110a

смекчаващи обстоятелства

ПКПд и ЗК, ПКП и СП (1) и ЗК, ОС (6)

2110b

използване в малко количество:

 

2110b1

на забранен натурален пестицид

ПКПд, ПКП, ОС (1)

2110b2

на химически пестицид със смекчаващи обстоятелства

ПКПд и ЗК, ПКП и ЗК, ОС (3)

2110b3

на химически пестицид

ПКП и ЗК, ОС (6)

2110c

използване в голямо количество:

 

2110c1

на забранен натурален пестицид

ПКПд и ЗК, ПКП и ЗК, ОС (3)

2110c2

на химически пестицид със смекчаващи обстоятелства

ПКП и ЗК, ОС (6)

2110c3

на химически пестицид

ОС (12)

2110d

ограничено използване в производствени единици, но извън производствения процес (пътеки, вътрешни дворове)

УК, П

2120

използване на забранени субстрати за производство на гъби:

 

2120а

дребно нарушение

П, ПКПд

2120б

сериозно нарушение

ПКПд

2130

наличие на забранени продукти в производствената единица или липса на регистрация на такива продукти в небиологичната производствена единица, намираща се в същата област

УК, П, ОС (3)

 

Събиране на диворастящи растения

 

2215

писмени доказателства за предварително одобрени от контро­лиращото лице карти на териториите

 

2215а

няма

УК, П, ПКП

2215б

непълна

З, УК, П, ПКП

2220

Писмени доказателства за проведени обучения на събирачите

 

2220а

няма

УК, П, ПКП

222б

непълна

З, УК, П, ПКП

2230

устойчивостта на естественото местообитание и опазването на вида на територията

 

2230а

дребно нарушение

З, УК, П, СП (1)

2230б

сериозно нарушение

УК, П, СП (6)

 

 

 

 

Код

Естество на нарушението

Санкция

3.

Животновъдство

 

3.1.

Общи принципи и изисквания за контрол и проследимост

 

3100

наличие в едно и също стопанство на животни, отглеждани по метода на биологичното производство, и на животни от същата порода, които не се отглеждат по този метод:

 

3100a

с доказателство за отделяне на животните и продуктите в различни производствени единици

П, СП (1)

3100b

без доказателство за отделяне на животните и продуктите в различни производствени единици

П и ПКПд, СП (3)

3110

наличие в една и съща производствена единица на животни, отглеждани по метода на биологичното производство, и на животни, които не се отглеждат по този метод

П, СП (1)

3115

наличие в една и съща ливада на животни, отглеждани по метода на биологично производство, и на животни от друга порода, които не се отглеждат по този метод:

 

3115a

едновременно присъствие

УК, П, СП (1)

3115b

неедновременно присъствие, но без уведомяване на контролния орган

УК, П, СП (1)

3120

документация относно животновъдството в стопанството:

 

3120a

непълна или неактуализирана (допълнителни данни)

З, УК, П, СП (1)

3120b

непълна или неактуализирана (важни, като например влизане или излизане на животни)

УК, П, СП (1)

3120c

няма такава

СП (3)

3130

отказ на животновъда да предостави достъп до данните от централизираната база данни за идентификацията и регистрирането, необходими за осъществяване на дейностите по контрол

ОС

3.2.

Преход

 

3200

неспазване на срока за преход:

 

3200a

общо

П и ПКПд, СП (1)

3200b

специфичен случай за откритите площи при нетревопасните животни

П, ПКПд, СП (1)

3.3.

Произход на животните

 

3300

използване на порода, при която броят на цезаровите сечения е по-голям от максимално допустимия годишен процент:

 

3300a

незначително превишение (< 10 %)

УК, П, СП (1) П

3300b

значително превишение (> 10 %)

СП (3)

3320

въвеждане на животни от небиологични стопанства от порода, от която са забранени небиологичните животни

П и ПКПд, СП (3)

3330

въвеждане на животни от небиологични стопанства, когато са налични биологични животни:

 

3330a

общо

П и ПКПд, СП (3)

3330b

особен случай през първата година на преход

ПП

3340

въвеждане на животни от небиологични стопанства, които са над максималната възраст или след отбиване:

 

3340a

леко превишение на възрастовата граница

УК, П, ПКПд, СП (1)

3340b

значително превишение на възрастовата граница

П и ПКПд, СП (3)

3350

въвеждането на женски раждали животни от небиологични стопанства:

 

3350a

общ случай

П и ПКПд, СП (1)

3350b

особен случай през първата година на преход

ПП (1)

3.4.

Фуражи

 

3400

необратими практики за угояване (насилствено хранене)

СП (3)

3401

по-малко от 60 % от животинската храна за тревопасни животни постъпва от самата единица или е произведена в сътрудничество с други биологични стопанства

УК, П, ПКПд, СП (1)

3405

фуражни смеси за животни с повече от 30 % фуражи в преход, които не са от самата производствена единица

УК, П, ПКПд, СП (1)

3410

фуражни смеси за животни с повече от 60 % фуражи в преход, които са от самата производствена единица

УК, П, ПКПд, СП (3)

3415

неспазване на минималната продължителност на хранене на младите бозайници с натурално мляко

З, УК, П, ПКПд, СП (1)

3420

система за отглеждане на тревопасни животни, която не се основава на максимално използване на пасища

З, УК, П, СП (1)

3425

неспазване на минималния процент от 60 % сурови фуражи в дневната дажба на тревопасните животни

З, УК, П, ПКПд, СП

3430

използване или наличие на неразрешени обикновени фуражи:

 

3430а

в малки размери

УК, П, ПКПд, СП (1)

3430b

в големи размери

П, ПКПд, СП (3)

3435

използване на обикновени суровини, произведени или приготвени с химически разтворители

П, ПКПд, СП (3)

3440

използване на твърде голямо количество обикновени фуражи за период от дванадесет месеца:

 

3440а

незначително отклонение (по-малко от 10 %)

П, ПКПд или ПП (3), СП (3)

3440b

значително отклонение (над 10 %)

ПКПд или ПП, СП (3)

3445

използване на твърде висок процент (в зависимост от породата) на обикновени фуражи в дневната дажба:

 

3445а

за кратък период

УК, П, ПКПд или ПП (0,5 за дребен добитък; 1 за едър добитък), СП (3)

3445b

за продължителен период

П, ПКПд или ПП (0,5 за дребен добитък; 1 за едър добитък), (1), СП (3)

3450

въвеждане на позволени обикновени смеси от суровини в сектора на биологичното земеделие

З, УК, П, ПКПд

3455

използване на суровини от животински произход, различни от позволените

 

3455a

в допълващи фуражи

П, ПКПд, СП (1)

3455b

като суровини или основна храна

ПКПд, СП (3)

3465

липса на сурови фуражи в дневната дажба на прасета и домашни птици

З, УК, П, ПКПд, СП (1)

3470

използване на консерванти или неразрешени технически средства в силажи

УК, П, ПКПд, СП (1)

3472

използване на консерванти или технически средства в силажи, които превишават допустимата концентрация:

 

3472а

малка разлика (< 10 %)

З, УК, П, ПКПд, СП (1)

3472b

голяма разлика (> 10 %)

УК, П, ПКПд, СП (3)

3475

използване на неразрешени продукти, посочени в приложения V и VI към Регламент № 889/2008, при храненето на животни

УК, П, ПКПд, СП (3)

3.5.

Превенция на заболявания и ветеринарно лечение

 

3500

използване на вещество за стимулиране на растежа или продукцията при храненето на животните или за ветеринарно лечение

ПКПд, СП (3)

3510

използване на синтезирани по химически път алопатични медикаменти или антибиотици без предписание от ветеринарен лекар

УК, П, ПКПд

3520

използване на синтезирани по химически път алопатични лекарствени продукти или антибиотици за профилактика

П, ПКПд

3530

използване на хормони или други подобни вещества за контрол на възпроизводството

П и ПКПд, СП (3)

3540

използване на ветеринарномедицински продукти, без да се отбележи необходимата информация или без да се направи ясна идентификация на лекуваните отделни животни или група животни

УК, П, СП (1)

3550

неспазване на карантинните срокове, предвидени в метода на биологично производство, между последния прием на алопатични лекарствени продукти и производството на биологични продукти:

 

3550a

като се спазват законоустановените карантинни срокове

УК, П, СП (1)

3550b

без да се спазват законоустановените карантинни срокове

СП (3)

3560

неспазване на продължителността на периода за преход за животните, които са достигнали или превишили максималния брой лечения с химически синтезирани алопатични лекарствени продукти

П, СП (3)

3570

наличие на алопатични ветеринаромедицински продукти или антибиотици в стопанството без предписание от ветеринарен лекар при спазване на правилата за биологично производство или без да са вписани в регистъра на стопанството

УК, П, СП (3)

3.6.

Управление, транспорт, идентификация

 

3600

прилагане на ембрионална трансплантация

П и ПКПд, СП (3)

3605

поставяне на еластични пръстени на опашките на агнетата, скъсяване на опашките на животните, подрязване на зъбите, подкастряне на човката или обезроговяване без разрешение от компетентния орган

З, УК, П, ПКПд

3610

кастрация или други неразрешени интервенции по животните, извършвани на неподходяща възраст или от неквалифициран персонал

З, УК, П, ПКПд

3615

връзване на животните без разрешение на компетентния орган

З, УК, П, ПКПд

3620

без достъп до ливади, открити пространства или зони за движение за вързани животни с разрешение от компетентния орган

З, УК, П, ПКПд

3625

животните се държат в група с неподходящ брой животни в нея за етапа на развитие или поведенческите нужди

З, УК, П, ПКПд

3630

отглеждане на животните при режим, който може да предизвика анемия

УК, П, ПКПд

3635

неспазване на минималната възраст за клане на домашни птици или използване на порода домашни птици, която не е призната за бавнорастяща порода

УК, П, ПКПд

3640

неподходящо транспортиране на животни с оглед ограничаване на стреса или използване на електрически ток при товарене или разтоварване на животни

УК, П, ПКПд

3645

приемане на алопатични успокоителни средства преди и по време на транспортирането

ПКПд

3650

неподходящо клане с оглед ограничаване на стреса

УК, П, ПКПд

3665

животни, групи животни или животински продукти, които не са идентифицирани или са неправилно или недостатъчно идентифицирани:

 

3665a

с гарантиране на биологичното качество

УК, П, ПКПд, СП (1)

3665b

без гарантиране на биологичното качество

ПКПд, СП (3)

3.7.

Животински торове

 

3700

животинска популация, която превишава 2 ЖЕ (животински единици) на хектар, или употреба на торове, които водят до използване на торове в предприятието или контрагентите на повече от 170 кг азот/ха:

 

3700a

малка разлика (< 10 %)

УК, П , СП (1)

3700b

голяма разлика (> 10 %)

П, СП (3)

3710

съоръжения за съхранение на торове, които са неподходящи за предотвратяване на замърсяването на водите от директно изливане или измиване и проникването им в почвата

УК, П, СП (3)

3720

недостатъчен капацитет на съоръженията за съхранение на торове, което води до неправилното им разпръскване

УК, П, СП (3)

3.8.

Открити пространства и помещения за отглеждане

 

3800

условия на помещението за отглеждане, които са неподходящи за физиологичните и етологичните потребности на животните или са с недостатъчно отопление, изолация, вентилация, проветряване или естествено осветление:

 

3800а

по-лек случай

УК, П, СП (1)

3800б

тежък случай

П, СП (3)

3802

животните нямат лесен достъп до местата за храна или до поилките

УК, П, СП (1)

3804

липса на достатъчен подслон срещу дъжд, вятър, слънце или екстремни температури в откритите пространства

УК, П, СП (1)

3806

твърде голяма гъстота на животните в оборите:

 

3806a

разлика от най-малко 10 % спрямо максимално допустимата гъстота

УК, П, СП (1)

3806б

особен случай през първата година на преход

УК, П, СП (1)

3806c

всички други случаи

П, СП (3)

3808

открито пространство:

 

3808a

прекалено малко

УК, П, СП (1)

3808b

временно недостъпно или смекчаващи обстоятелства

УК, П, СП (1)

3808c

липсващо или недостъпно

П, СП (1)

3810

твърде голяма гъстота на добитъка по ливадите и другите пасища, което води до замочуряване на терена и прекомерна експлоатация на тревната растителност

 

3810a

по-лек случай

УК, П, СП (1)

3810b

особен случай през първата година на преход

УК, П, СП (1)

3810c

всички други случаи

П, СП (3)

3812

недостатъчно почистване или дезинфекция на обори, оборудване и инструменти

З, УК, П, СП (1)

3814

използване на продукти за почистване или дезинфекция на помещенията и съоръженията, които не са посочени в приложение VII към Регламент № 889/2008

УК, П, СП (1)

3816

използване на продукти за унищожаване на насекоми или паразити, които не са посочени в приложение II към Регламент № 889/2008

П, СП (1)

3818

бозайници, държани затворени, без достъп до открито пространство, когато обстоятелствата го позволяват, и никое от изключенията не се прилага

П, ПКПд, СП (1)

3820

тревопасни животни, държани затворени, без достъп до ливадите, когато обстоятелствата го позволяват

П, СП (1)

3822

покритие на твърде голямо пространство за движение на открито за бозайници

З, УК, П, СП (1)

3824

твърде неравен или твърде гладък под на обора

З, УК, П, СП (1)

3826

решетка или конструкция от летви, които покриват над половината (бозайници) или две трети (домашни птици) от повърхността на пода на обора

 

3826a

особен случай през първата година на преход

УК, П, СП (1)

3826b

всички други случаи

П, СП (3)

3828

зоната за лягане не е подходяща за животните:

 

3828a

зоната за лягане е твърде малка, липсва постеля или тя е обогатена с продукти, които не са посочени в приложение I към Регламент № 889/2008

УК, П, СП (3)

3828b

твърде недостатъчна постеля или такава с неподходящ състав

З, УК, П, СП (1)

3830

телета на възраст над една седмица, настанени в индивидуални боксове:

 

3830a

телета на възраст под три седмици

УК, П и ПКПд или ПП (0,5), СП (1)

3830b

телета на възраст три или повече седмици

П и ПКПд или ПП (1), СП (3)

3832

прасета, затворени без подова постилка, в която да ровят

УК, П, СП (1)

3834

свине майки, затворени отделно в оборите извън разрешения период на бременност и кърмене

П, СП (1)

3836

свине майки, затворени без достъп до открито пространство, когато обстоятелствата го позволяват, и никое от допустимите изключения не се прилага:

 

3836a

временно състояние или смекчаващи обстоятелства

УК, П, СП (1)

3836b

постоянно или продължително състояние

П, СП (3)

3838

гъстота от повече от 15 свине майки на хектар на открито затревено пространство

УК, П, СП (1)

3840

недостатъчно място за движение на свиня майка и нейните прасенца

УК, П, СП (1)

3842

водолюбиви птици, затворени без достъп до водна площ

П, СП (1)

3844

недостатъчни или липсващи кацалки в помещенията за кокошки носачки или токачки

УК, П, СП (1)

3846

недостатъчни или липсващи гнезда в кокошарниците за кокошки носачки

УК, П, СП (1)

3848

твърде малки, твърде редки или прекалено ниски отвори в помещенията, което затруднява достъпа на домашните птици до открито пространство

УК, П, СП (1)

3850

повече домашни птици в птицефермата от допустимата норма

 

3850a

разлика < 10 % спрямо максимално допустимия брой животни

УК, П, СП (1)

3850b

разлика = или > 10 % спрямо максимално допустимия брой животни

П, СП (3)

3852

полезна площ в кокошарниците за домашни птици за производство на месо, по-голяма от максималната площ, допустима за производствена единица

П, СП (1)

3854

период на непрекъсвана нощна почивка, по-малък от 8 часа за кокошки носачки

УК, П, СП (1)

3856

домашни птици, затворени без достъп до открито затревено пространство, когато обстоятелствата позволяват това:

 

3856a

временно състояние или смекчаващи обстоятелства

УК, П, СП (1)

3856b

постоянно или продължително състояние

П, СП (1)

3858

домашни птици, затворени в помещения за повече от една трета от живота си, без достъп до открито пространство:

 

3858a

състояние, което подлежи на коригиране

П, ПКПд

3858b

състояние, което не подлежи на коригиране

ПКПд

3860

в кокошарниците няма свободна площ от не по-малко от 3 седмици

УК, П, СП (1)

3862

в откритите пространства за домашни птици няма свободна площ от не по-малко от 6 седмици

З, УК, П, СП (1)

3.9.

Отглеждане на пчели

 

3900а

Грешки при попълване или неосъвременяване на план за управление на стопанството

З, УК

3900б

Липса на програма за управление на стопанството

УК, П

3901а

Липса на информативно писмо до контролиращото лице за въвеждане на конвенционални пчели майки или отводки в биологичния пчелин

УК, П, ПП

3901б

Липса на информативно писмо до контролиращото лице за преместване местоположението на пчелина или част от пчелните семейства (подвижно пчеларство)

УК, П

3902

Неподходящи животновъдни практики (рязане крилата на пчелите майки)

П, ПП

3903а

Липса на индентификация на кошерите

П, СП (2)

3903б

Кошерите не са от естествени материали и покритието им не е от водоразтворими бои

ПП

3904а

Не е документирано закупуването на отводки

УК, П, ПП (6 - 12)

3904б

Не е ясен произходът на пчелите

 

3905

Липсва подпис на ветеринарния доктор, предписал и провел лечението

П

3906

Пчелините са разположени на площадка, където културите не са биологични или са обработвани чрез слабо екологично въздействие или естествена растителност в радиус от 3 км

СП (6), ОС

3907

Пчелите са подхранвани с конвенционална захар

УК, П, СП (3)

3908

Стопанството има конвенционални и пчелини, отглеждани по биологичен начин

ОС, ПП

3.10.

Отглеждане на аквакултури

 

31000

наличие на едновременно производство на аквакултурни животни по биологичен и небиологичен начин в люпилните басейни и отрасните и/или развъдните басейни на едно и също стопанство

 

31000а

с доказателство за отделяне на аквакултурни животни и в различни производствени единици

П, СП (1)

31000б

без доказателство за отделяне на аквакултурни животни и в различни производствени единици

П и ПКПд, СП (3)

32000

едновременно производство за угояване на аквакултурни животни по биологичен и небиологичен начин в едно и също стопанство в случай на отглеждане на различни производствени фази и различни периоди за манипулация с аквакултурните животни

 

32000а

с доказателство за отделяне

П, СП (1)

32000б

без доказателство за отделяне

П и ПКПд, СП (3)

33000

периодът на некултивиране и документирането му след всеки производствен цикъл в садковите системи в открити води в морето и при други методи на производство, при които се използват резервоари, рибовъдни басейни и клетки

 

33000а

малка разлика (< 10 %)

УК, П, СП (1)

33000б

голяма разлика (> 10 %)

П, СП (3)

34000

липса на писмени доказателства за прилагане на дадено съгласие

 

34000а

няма

УК, П, ПКП

34000б

непълна

З, УК, П, ПКП

34000с

отказ на вземане на проба за анализ

ОС (6)

 

 

 

 

Код

Естество на нарушението

Санкция

4.

Заготвители и преработватели

 

4000

използване на небиологична съставка със земеделски произход, която не е разрешена съгласно член IX от Регламент № 889/2008:

 

4000a

съставка, която явно не е налична с биологично качество, но без да е поискано или получено разрешение

УК, П, СП (0,5)

4000b

съставка, налична с биологично качество

УК, П, СП (1)

4000b1

използване в малки количества, смекчаващи обстоятелства

П и ПКПд, СП (0,5) и ЗК, ОС (1)

4000b2

използване в големи количества, смекчаващи обстоятелства

СП (1) и ЗК, ОС (3)

4000b3

очевидна измама

ОС (12)

4010

процент на биологичните съставки, които не отговарят на одобрената рецепта:

 

4010a

малко по-ниско (по-малко от 5 тегловни процента)

П, СП (0,5), ОС (1)

4010b

много по-ниско (повече от 5 тегловни процента)

СП (1), ОС (3)

4020

използване на съставка, която не е от земеделски произход и която не е разрешена съгласно приложение VIII към Регламент № 889/2008

П и ПКПд, СП (1)

4030

използване или замърсяване на технологични средства или други продукти, използвани за преработка, и които не са разрешени съгласно приложение VIII към Регламент № 889/2008

П и ПКПд, СП (1)

4040

обработка на продукт или използване на съставка, обработена с йонизиращо лъчение

П и ПКПд, СП (1)

4050

използване на една и съща съставка - както с биологично, така и с небиологично качество

П, СП (1)

4060

транспортиране на един продукт, за да бъде опакован или затворен без опаковка или без затворен контейнер

УК, П, СП (1)

4070

изменение на рецептите, методите за обработка, процедурите за приемане, отделяне, съхранение и други конкретни мерки, договорени с контролния орган, за да се гарантира спазването на правните норми, без предизвестие до контролния орган

З, УК, П, СП(1)

4071

липса на процедури или непълни процедури:

 

4071a

за заготовка

УК, П, СП (1)

4071b

за почистване на производствена единица от биологични и небиологични продукти

УК, П, СП (1)

4072

липсва регистрация или непълна регистрация на операциите:

 

4072a

по производството

УК, П, СП (1)

4072b

за почистване на производствена единица от биологични и небиологични продукти

УК, П

4080

в единица, в която биологичните и небиологичните продукти се преработват или съхраняват

 

4080a

недостатъчно разстояние между помещенията за съхраняване

УК, П, СП (1)

4080b

недостатъчна идентификация на помещенията за съхраняване

З, УК, П, СП (1)

4080c

недостатъчно разделение между операциите (пространствено и времево)

УК, П, СП (1)

4080d

липса на график за операциите или неспазването му

З, УК, П, СП (1)

4080e

недостатъчна идентификация на партидите

УК, П, СП (1)

4080f

наличие на биологични продукти в небиологичната зона

УК, П, СП(1)

4080g

наличие на небиологични продукти в биологичната зона

УК, П, СП (1)

4090

заготовка, възложена с договор за ишлеме на неконтролиран преработвател:

 

4090a

по-лек случай

УК, П, СП (1)

4090b

тежък случай

П и ПКПд, СП (3)

4100

продажба като биологични на продукти, внесени от трета държава без уведомление:

 

4100a

продукти, които явно са еквивалентни и могат да бъдат узаконени

П, СП (1), ОС (3)

4100b

продукти, които не са еквивалентни, но са сертифицирани

СП (3), ОС (6)

4100c

като биопродукти в трети държави

ОС (12)

4110

липса на система за прилагане от страна на купувача на мляко на два идентификационни знака за разграничаване на биологичното и небиологичното мляко по отношение на доставчиците му или пълна липса или непълнота на системата за идентификация и етикетиране

П, СП (1)

4120

липса на двойна идентификация от страна на купувача на мляко на даден доставчик

УК, П, ПКПд

4130

събиране на биологично и небиологично мляко от мандра без отделна помпена система, предназначена изключително за биологично мляко

П, ПКПд

4140

липса на отделна маркировка на яйцата преди смесване или сортиране

УК, П, ПКПд

4150

липса на система за идентификация и регистрация, което прави невъзможно проследяването на производителите на яйца, използвани при производството на яйчни продукти

УК, П, СП (1)

4.2.

Производство на вино

 

4200

Използване на продукти от лозаро-винарския сектор, включително по време на процесите и енологичните практики, различни от изброените в Приложение VIIIа от Регламент (ЕО) № 889/2008

 

4200а

използване в малки количества, смекчаващи обстоятелства

П и ПКПд, СП (0,5) и ЗК, ОС (1)

4200б

използване в големи количества, смекчаващи обстоятелства

СП (1) и ЗК, ОС (3)

4200с

очевидна измама

ОС (12)

4210

енологични практики, процеси и обработки, различни от описаните в чл. 29г от Регламент (ЕО) № 889/2008

П и ПКПд, СП (3)

4.3.

Производство на дрожди

 

4300

използване на субстрати, произведени по небиологичен начин

 

4300а

дребно нарушение

П, ПКПд

4300б

сериозно нарушение

ПКПд

4310

Използвани вещества, различни от изброените в Приложение VIII, раздел В от Регламент (ЕО) № 889/2008

 

4310а

малки количества, смекчаващи обстоятелства

П, СП (1) и ЗК, ОС (3)

4310б

големи количества, смекчаващи обстоятелства

СП (3) и ЗК, ОС (6)

4310с

очевидна измама

ОС (12)

4320

Използвани вещества, различни от посочените в чл. 27 от Регламент (ЕО) № 889/2008

 

4320а

малки количества, смекчаващи обстоятелства

П, СП (1) и ЗК, ОС (3)

4320б

големи количества, смекчаващи обстоятелства

СП (3) и ЗК, ОС (6)

4320с

очевидна измама

ОС (12)

 

Код

Естество на нарушението

Санкция

5.

Производители на фуражи

 

5000

използване на неразрешен метод на обработка

П и ПКПд, СП (3)

5010

липса на специфични наименования в таблицата със суровините

УК, П, СП (1)

5020

използване на обикновени съставки, които не са разрешени съгласно приложение (да се посочи) към Регламент № 834/2008:

 

5020a

малки количества, смекчаващи обстоятелства

П, СП (1) и ЗК, ОС (3)

5020b

големи количества, смекчаващи обстоятелства, или суровина, произведена или получена чрез използване на химически разтворители

СП (3) и ЗК, ОС (6)

5020c

очевидна измама

ОС (12)

5030

използване на суровина от животински произход, която не е разрешена съгласно приложение V към Регламент № 889/2008

ПКПд, СП (1)

5040

използване на продукти, които не са разрешени съгласно приложение VI към Регламент № 889/2008

П и ПКПд, СП (1)

6.

Етикетиране - Предлагане на пазара

 

6000

етикетиране или предлагане на пазара на обикновен продукт или на продукт, < 70 % от който се отнася до метода на биологично производство:

 

6000a

смекчаващи обстоятелства

ЗК и ПКПд, ОС (3)

6000b

очевидна измама

ОС (12)

6000 с

означения, посочващи метода на биологичното производство в търговските документи, но които нямат характеристиките на биологични продукти в дадена производствена единица, която търгува както с биологични, така и с небиологични продукти

УК, П, СП (1)

6010

етикетиране или предлагане на пазара на продукт > 70 % и < 95 %, но който указва метод на биологично производство > 95 %:

П и ПКПд, СП (1)

6020

етикетиране или предлагане на пазара на продукт в етап на преход, който указва метода на биологично производство:

П и ПКПд, СП (1)

6030

етикетиране или предлагане на пазара на продукт в етап на преход под формата на продукт с повече съставки:

 

6030a

малко количество

УК, П, П и ПКПд, СП (1)

6030b

голямо количество

П, П и ПКПд, СП (3)

6040

етикетиране или предлагане на пазара на продукт, категоризиран с по-ниско качество, но който указва метод на биологично производство:

 

6040a

продукт, който е категоризиран с по-ниско качество отпреди:

 

6040a1

смекчаващи обстоятелства

ПКПд

6040a2

очевидна измама

СП (12)

6040b

продукт, който е категоризиран с по-ниско качество при иконо­мическия оператор:

 

6040b1

смекчаващи обстоятелства

СП (1), ОС (3)

6040b2

очевидна измама

ОС (12)

6050

етикетиране или предлагане на пазара на продукт без серти­фициране, но който указва метод на биологично производство:

 

6050a

продукт, който е произведен по метода на биологично производство

З, УК, П, СП (1)

6050b

продукт, който не отговаря на изискванията

СП (3), ОС (6), ОС (12)

6060

етикетиране или предлагане на пазара без указване на контролния орган на етикета или с погрешно указване

З, УК, П, ПКПд, СП (1)

6070

предлагане на пазара на биологичен продукт като биологичен продукт без указване или с погрешно указване на биологичното производство при етикетирането или в търговските документи

З, УК, П, СП (1)

6080

предлагане на пазара на биологичен продукт без предварително одобрение на етикетирането

 

6080a

етикетиране, което отговаря на изискванията

З, УК, П, СП (0,5)

6080b

етикетиране, което не отговаря на изискванията

УК, П, СП (1)

6090

предлагане на пазара на биологичен продукт с етикетиране, което не отговаря или вече не отговаря на рецептата

З, УК, П, СП (1)

6100

използване на указване на системата за контрол на ЕИО или на логото на Общността върху продукт в етап на преход или върху продукт 70 - 95 %, или върху продукт, който съдържа повече от 5 % вносни съставки

УК, П, СП (1)

6110

предлагане на пазара на животно с указване на метода на биологично производство:

 

6110a

без заповед за продажба, съдържаща номер, издадена от контролния орган

УК, П, СП (1)

6110b

с непълна заповед за продажба

З, УК, П, СП (1)

6110c

изпращането на талон за продажба от кланица е закъсняло или въобще не е направено

З, УК, П, СП (1)

6120

предлагане на пазара на крайния потребител на биологично месо, както и на небиологично неопаковано, или на месни продукти, както биологични, така и неопаковани небиологични от един и същи животински вид

П, СП (1)

7.

Внос от трети държави

 

7000

продажба или освобождаване от митница на продукти като био­логични продукти, внесени от трети държави без разрешение:

 

7000a

продукти, които все още не се предлагат на пазара, но явно са еквивалентни и могат да бъдат узаконени

УК, П, СП (1), ОС (3)

7000b

продукти, които вече се предлагат на пазара, но явно са еквивалентни и могат да бъдат узаконени

П, СП (1), ОС (3)

7000c

продукти, които не са еквивалентни, но са сертифицирани като биопродукти в трети държави

СП (1), ОС (3)

7000d

продукти, които явно не могат да бъдат узаконени

ОС (12)

7100

приемане на вносен биологичен продукт от икономически оператор, който не е обект на контрол:

 

7100a

дребно нарушение

УК, П, СП (1)

7100b

сериозно нарушение

П и ПКПд, СП (1)

7200

внос на биологичен продукт без указване на идентификацията на износителя

З, УК, П, ПКПд, СП (1)

7300

внос на биологичен продукт без указване на идентификацията на контролния орган на износителя

З, УК, П, ПКПд, СП (1)

7400

внос на биологичен продукт без указване на идентификацията на вносителя

З, УК, П, ПКПд, СП (1)

 

 

 

 

Приложение № 4 към чл. 41, ал. 1 (Ново - ДВ, бр. 63 от 2014 г.)


 

ДЕКЛАРАЦИЯ

за обстоятелства по чл. 27, параграф 5 от Регламент (EО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2092/91 (ОВ, бр. L 189 от 20.07.2007 г., стр. 1)

 

 

Долуподписаният/ата

__________________________________________________________________________________________________,

(собствено, бащино и фамилно име)

ЕГН ____________________________________________________________________, притежаващ лична карта

№ _____________, издадена на ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(дата на издаване)

от МВР - гр. _____________________________________________________________________________________,

(място на издаване)

адрес: ____________________________________________________________________________________________,

(постоянен адрес)

в качеството си на управител/упълномощен представител ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(посочват се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява)

на _______________________________________________________________________________________________,

(име на контролиращото лице)

получило разрешение от министъра на земеделието и храните съгласно чл. 18, ал. 1 ЗПООПЗПЕС, с кодов номер ………… и Заповед № ……………………..

със седалище ____________________________________________________ и адрес на управление в България

__________________________________________, тел.: _________________________, факс: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________, БУЛСТАТ/ЕИК ____________________________

Декларирам, че при осъществяване на дейностите по контрол за спазване правилата на биологичното производство управляваното/представляваното от мен контролиращо лице:

1. Ще спазва разпоредбите на:

Регламент (EО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2092/91 (ОВ, бр. L 189 от 20.07.2007 г., стр. 1);

Регламент (ЕО) № 889/2008 на Комисията от 5 септември 2008 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти по отношение на биологичното производство, етикетирането и контрола (ОВ, бр. L 250 от 18.09.2008 г., стр. 1);

Закон за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз (ЗПООПЗПЕС);

Наредба № 1 от 7 февруари 2013 г. за прилагане на правилата на биологично производство на растения, животни и аквакултури, растителни, животински продукти, продукти от аквакултури и храни, тяхното етикетиране и контрола върху производството и етикетирането (Наредба № 1 от 7 февруари 2013 г.).

2. При възникване на обстоятелства по чл. 45, ал. 6 и 7 от Наредба № 1 от 7 февруари 2013 г. се задължава да предостави на компетентното звено информацията по чл. 23, т. 4 ЗПООПЗПЕС и чл. 9, ал. 6 от Наредба № 1 от 7 февруари 2013 г.

3. При промяна на декларираните обстоятелства ще уведомя незабавно компетентното звено.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс