НАРЕДБА № 8 ОТ 16 АПРИЛ 2002 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДОБАВКИ В ХРАНИТЕ

Издадена от Министерството на здравеопазването Обн. ДВ. бр.44 от 29 Април 2002г., изм. ДВ. бр.3 от 11 Януари 2005г., изм. ДВ. бр.70 от 28 Август 2007г., изм. ДВ. бр.45 от 13 Май 2008г., изм. ДВ. бр.46 от 18 Юни 2010г., изм. ДВ. бр.39от 20 Май 2011г.

 

Раздел I.
Общи положения

Чл. 1. Тази наредба определя:

1. видовете добавки, разрешени да се използват при производството на храни, хигиенните изисквания към тях и допустимите максимални нива за някои от тях в готовите храни;

2. информацията, която трябва да се отбелязва върху опаковката на добавките и/или в съпровождащата ги документация;

3. условията и реда за разрешаване използването на нови добавки в храните, както и за разширяване обсега на прилагане на вече разрешена добавка;

4. държавния контрол върху производството и употребата на добавки.

Чл. 2. (1) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 3 от 2005 г.) При производството и обработката на храните се използват само добавки от категориите, посочени в приложение № 1.

(2) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 3 от 2005 г.) Включването на дадена добавка към определена категория от приложение № 1 се извършва на базата на основното й технологично предназначение, независимо че същата може да притежава няколко технологични функции.

Чл. 3. Не са добавки по смисъла на тази наредба:

1. (изм. - ДВ, бр. 3 от 2005 г.) спомагателните вещества;

2. веществата, използвани като средства за растителна защита;

3. (изм. - ДВ, бр. 3 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2007 г., в сила от 15.02.2008 г.) ароматизантите;

4. хранителните вещества (като минерални вещества, витамини и други биологично активни вещества), които се прибавят към храните с цел подпомагане и укрепване физиологичните функции на организма;

5. веществата, които се използват за обработка на водата, предназначена за питейно-битови цели;

6. продуктите, съдържащи пектин, и продуктите, получени от обработката с разредена киселина, последвана от неутрализиране с натриеви и калиеви соли на суха пресована ябълкова маса, цитрусови кори или смес от двете (течен пектин);

7. базите за дъвки;

8. белият или жълтият декстрин, печеното или декстринизираното нишесте и нишестето, модифицирано чрез киселинно или алкално третиране, избеленото нишесте, физически модифицираното нишесте и нишестето, третирано с амилолитични ензими;

9. амониевият хлорид;

10. хранителният желатин, протеиновите хидролизати и техните соли, млечният протеин и глутен, животинската кръвна плазма;

11. аминокиселините и техните соли освен глутаминовата киселина, глицинът, цистинът, цистеинът и техните соли;

12. казеинът и казеинатите;

13. инулинът.

 

Раздел II.
Общи изисквания към употребата на добавките

Чл. 4. Влагането на добавки при производството на храни се допуска само при условията начл. 6, ал. 1 от Закона за храните.

Чл. 5. Употребата на добавки се разрешава само за някоя от следните цели, когато те не могат да бъдат постигнати по друг икономически или технологично обоснован начин:

1. запазване на натуралните качества и хранителната стойност на храната;

2. подсилване или целенасочено заместване на определени хранителни съставки при производство на храни за групи от потребители със специфични хранителни потребности или при производството на храна за общо потребление, която не е съществена част от нормалното хранене;

3. подобряване органолептичните свойства на храната, без това да води до промени в нейната хранителна стойност и качества;

4. запазване качествата и стабилността на храната при съхранението й;

5. подпомагане процесите на подготовка, производство, преработка, пакетиране, транспорт и съхранение на храната.

Чл. 6. Не се допуска употребата на добавки, когато това води до:

1. намаляване на хранителната стойност, с изключение на случаите по чл. 5, т. 2;

2. заблуждаване на потребителя по отношение качествата и произхода на храната;

3. прикриване на измененията в храната, настъпили вследствие нарушения на добрата производствена практика и добрата хигиенна практика за производство и търговия с храни;

4. вредно влияние върху здравето на потребителя.

Чл. 7. (1) (Доп. - ДВ, бр. 3 от 2005 г.) В храни, които включват няколко съставки, се разрешава наличието на дадена добавка, ако тя е разрешена в една от съставките на храната, с изключение на храните по чл. 9, ал. 3 и в случаите на чл. 14, ал. 7.

(2) Разрешава се влагането на добавка в хранителна съставка, предназначена единствено за приготвянето на храна, състояща се от няколко съставки, в количество, което не надвишава допустимото максимално ниво за добавката, определено за храната по реда на тази наредба.

(3) (Нова - ДВ, бр. 3 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2007 г., в сила от 15.02.2008 г.) Разрешава се влагането на добавка в хранителна съставка с прибавен ароматизант, ако добавката се влага чрез този продукт, в количество ненадвишаващо допустимото й максимално ниво в него, и при условие, че тя не изпълнява технологична функция в крайния продукт.

(4) (Нова - ДВ, бр. 3 от 2005 г.) Разрешава се влагането на подсладители в храните по ал. 1, които са:

1. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2011 г.) без добавена захар или нискоенергийни;

2. диетични, предназначени за намаляване на телесното тегло;

3. с удължен срок на годност.

Чл. 7а. (Нов - ДВ, бр. 3 от 2005 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2007 г., в сила от 15.02.2008 г.) Нивото на добавки в ароматизанти трябва да бъде ограничено до минимум, необходим да се гарантира безопасността и качеството на ароматизантите и да се улесни тяхното съхранение.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2007 г., в сила от 15.02.2008 г.) Влагането на добавки в ароматизанти не трябва да води до заблуда на потребителя или да представлява риск за неговото здраве.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2007 г., в сила от 15.02.2008 г.) Ако наличието на добавка в определена храна, в резултат на добавяне на ароматизанти, изпълнява технологична функция в храната, тази добавка се счита за добавка в хранителния продукт, а не за добавка в ароматизанта.

 

Раздел III.
Видове добавки и изисквания към тях

Чл. 8. Добавките се използват в количества:

1. необходими за постигане на определената технологична цел съгласно принципа "Колкото е необходимо" ("КН") в съответствие с добрата производствена практика (ДПП) за производство или търговия с определена храна;

2. които не надвишават допустимите максимални нива на добавката в готовата храна.

Чл. 9. (1) Добавките, разрешени за влагане във всички храни съгласно принципа "КН", са посочени в раздел А на приложение № 2.

(2) Храни, в които се разрешава влагането на определени добавки и максимално допустимите им нива, са посочени в раздел Б на приложение № 2.

(3) Не се разрешава влагането на добавките, посочени в раздели А и Б на приложение № 2,във:

1. непреработени храни;

2. мед;

3. неемулгирани масла и мазнини от животински и растителен произход;

4. масло;

5. пастьоризирано и стерилизирано мляко (включително UHT) - пълномаслено, полуобезмаслено и обезмаслено и пълномаслена пастьоризирана сметана;

6. неароматизирани млечни продукти, получени чрез ферментация;

7. натурални минерални и изворни води;

8. кафе (с изключение на ароматизирано разтворимо кафе) и екстракти от кафе;

9. неароматизиран листен чай;

10. захари;

11. сухи макаронени изделия с изключение на тези, които не съдържат глутен, и/или сухи макаронени изделия, предназначени за хипопротеинови диети за детско хранене;

12. натурална неароматизирана суроватка (с изключение на стерилизирана суроватка);

13. (изм. - ДВ, бр. 3 от 2005 г.) храните със специално предназначение за кърмачета и малки деца, включително и за тези в недобро здраве, с изключение на добавките по чл. 10.

(4) (Доп. - ДВ, бр. 3 от 2005 г.) Ограниченията по ал. 3 не се отнасят за използването на въглероден диоксид (Е 290), аргон (Е 938), хелий (Е 939), азот (Е 941), азотен оксид (Е 942), водород (Е 949) и кислород (Е 948).

(5) (Нова - ДВ, бр. 70 от 2007 г., в сила от 15.02.2008 г.) Не се разрешава влагането на добавките E 400, E 401, E 402, E 403, E 404, E 406, E 407, E 407a, E 410, E 412, E 413, E 414, E 415, E 417, E 418 и E 440 в желирани бонбони "мини-капс".

Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2007 г., в сила от 15.02.2008 г.) Добавките, които се влагат в храни за кърмачета, преработени храни на зърнена основа и храни за малки деца, и допустимите им максимални нива са посочени в приложение № 3.

(2) (Нова - ДВ, бр. 3 от 2005 г.) Посочените в приложение № 3 максимални нива се отнасят за готови за консумация храни, приготвени съгласно инструкциите на производителите.

Чл. 11. (Доп. - ДВ, бр. 3 от 2005 г.) Добавките, които се използват като консерванти и антиоксиданти, и допустимите им максимални нива са посочени в приложение № 4.

Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2005 г.) Максимално допустимите нива, посочени в приложения № 2и 4, се отнасят за храни, както се предлагат на пазара, освен ако не са установени специфични изисквания.

Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2005 г.) (1) Други разрешени добавки и техните максимални нива са посочени в приложение № 5.

(2) Посочените в приложение № 5 максимални нива се отнасят за готови за консумация храни, приготвени съгласно инструкциите на производителите.

Чл. 14. (1) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2005 г.) Добавките, които се използват като оцветители, и допустимите им максимални нива са посочени в приложение № 6.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 3 от 2005 г.) Максимално допустимите нива по ал. 1 се отнасят за количеството на основното оцветяващо вещество в оцветителя в готови за консумация храни, приготвени съгласно инструкциите на производителите..

(3) Не са оцветители по смисъла на ал. 1 изсушени или концентрирани храни, които имат вторичен оцветяващ ефект при добавяне по време на производството на храната, както и оцветители, използвани за оцветяване на външни части на храни, които не се консумират (обвивки на сирена, кашкавали и др.).

(4) За маркиране на месо и месни продукти се използват оцветителите - кафяво НТ (Е 155), брилянт синьо FCF (Е 133), алура червено AC (Е 129) или смес от брилянт синьо FCF (Е 133) и алура червено AC (Е 129).

(5) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2005 г.) За декоративно оцветяване на черупки на яйца или за печат върху черупки на яйца се използват оцветителите, посочени в раздел А на приложение № 6.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2008 г., в сила от 13.05.2008 г.) За директна продажба на потребителите се разрешават оцветителите, посочени в раздел А наприложение № 6, с изключение на: Е 123, Е 127, Е 154, Е 160b, Е 161g, Е 173 и Е 180.

(7) (Нова - ДВ, бр. 3 от 2005 г.) Храните, в които не се разрешава влагане на оцветители, са посочени в приложение № 6, раздел Б.

(8) (Нова - ДВ, бр. 45 от 2008 г., в сила от 13.05.2008 г.) Не се разрешава влагането на оцветител Е 128 Червено 2G в храни.

(9) (Нова - ДВ, бр. 45 от 2008 г., в сила от 13.05.2008 г.) Не се разрешава пускането на пазара и вносът на храни, съдържащи оцветител Е 128 Червено 2G.

Чл. 15. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 3 от 2005 г.) Добавките, разрешени да се влагат като подсладители, и допустимите им максимални нива в готови за консумация храни, приготвени съгласно инструкциите на производителите, са посочени в приложение № 7.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2005 г.) Подсладителите по ал. 1 се влагат и при производство на храни със специално предназначение, както и за продажба на крайния потребител.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2005 г.) Не са подсладители храни, които имат подслаждащи свойства.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2005 г.) Не се разрешава влагането на подсладители в храни със специално предназначение за кърмачета и малки деца, включително и в храни за кърмачета и малки деца в недобро здраве, освен ако не са установени специфични изисквания.

Чл. 16. (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2005 г.) Разрешените носители на добавки, вкл. разтвори с тези качества, и допустимите им максимални нива са посочени в приложение № 8.

Чл. 17. (1) Добавките се опаковат и етикетират чрез нанасяне на данни върху опаковката или етикета по ясен, четлив и незаличим начин.

(2) Данните по чл. 18, ал. 1, т. 3, 5 и 7 и чл. 18, ал. 3 относно добавките, които не са предназначени за продажба на крайния потребител, могат да се съдържат само в документите, съпровождащи партидата, като на видимо място върху опаковката се поставя означението "предназначено за производство на храни, а не за продажба на дребно".

Чл. 18. (1) При етикетирането на добавките, които не са предназначени за продажба на крайния потребител, се включват следните данни:

1. (доп. - ДВ, бр. 3 от 2005 г.) вид, наименование и "Е №" на добавката или, при липса на такива данни, точно описание на добавката, за да бъде различима от други подобни добавки;

2. едно от следните обозначения: "за използване в храни", "за ограничено използване в храни" или други специфични изисквания относно използването й;

3. име и адрес или седалище на производителя, вносителя или на този, който опакова добавката;

4. (отм. - ДВ, бр. 3 от 2005 г.)

5. маркировка за обозначаване на партидата, към която принадлежи добавката;

6. нетна маса;

7. указания за начина на употреба, когато липсата на такова би попречило на правилното използване на добавката;

8. указания за специални условия на съхранение, ако има такива.

(2) Когато добавката е смес от няколко добавки и/или носители и разтворители, при етикетирането й се обявява наличието на всички добавки и/или носители и разтворители в низходящ ред съобразно тяхното количество.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 3 от 2005 г.) Когато в състава на добавката по ал. 2 има добавка с определено максимално ниво в крайния продукт, при етикетирането се обозначава процентното съдържание на тази добавка. Когато еднакво максимално ниво е определено за група добавки, използвани единично или в комбинация, процентното им съдържание може да бъде представено с една цифра.

(4) (Нова - ДВ, бр. 3 от 2005 г.) Когато в състава на добавка са прибавени други вещества, материали или хранителни съставки, улесняващи съхранението, продажбата, стандартизирането, разреждането или разтварянето й, или когато добавка включва няколко добавки, се отбелязват данните по ал. 1, т. 1, и обозначение на всички компоненти в низходящ ред, съобразно тяхното количество.

Чл. 19. (1) При етикетиране на добавките, предназначени за продажба на крайния потребител, се посочват данните по чл. 18, ал. 1 и 2.

(2) Когато добавката е трапезен подсладител, етикетът трябва да съдържа данни и за:

1. наименование на подслаждащото вещество;

2. предупреждение, че високата консумация на подслаждащо вещество от групата на поливалентните алкохоли може да предизвика разслабително действие;

3. предупреждение, че подслаждащото вещество аспартам е източник на фенилаланин;

4. (нова - ДВ, бр. 3 от 2005 г.) предупреждение, че подслаждащото вещество сол на аспартам-ацесулфам е източник на фенилаланин.

 

Раздел IV.
Условия и ред за разрешаване използването на нови добавки

Чл. 20. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 70 от 2007 г., в сила от 15.02.2008 г.) Главният държавен здравен инспектор или упълномощено от него длъжностно лице издава временно национално разрешение за използване на добавки, които не са посочени в приложенията, както и за разширяване на обсега на прилагане на вече разрешена добавка.

(2) Разрешението по ал. 1 се издава след подаване на заявление до Министерството на здравеопазването.

(3) Към заявлението по ал. 2 се прилагат:

1. (изм. - ДВ, бр. 3 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2007 г., в сила от 15.02.2008 г.) оценка за безопасност, извършена от Националния център по опазване на общественото здраве съгласно приложение № 9;

2. (изм. - ДВ, бр. 70 от 2007 г., в сила от 15.02.2008 г.) подробна обосновка, че съществува технологична необходимост от използването на добавката, за която е подадено заявлението, и че по друг начин не може да бъде постигнат желаният технологичен ефект;

3. данни за идентичност и чистота на добавката и методите за определянето им;

4. документ за платена държавна такса.

(4) Разрешението по ал. 1 определя храните, в които се разрешава влагането на новата добавка и максимално допустимите й нива.

(5) (Нова - ДВ, бр. 70 от 2007 г., в сила от 15.02.2008 г.) Разрешението по ал. 1 се издава за срок не повече от две години.

(6) (Нова - ДВ, бр. 70 от 2007 г., в сила от 15.02.2008 г., изм. - ДВ, бр. 46 от 2010 г., в сила от 18.06.2010 г.) Министерството на здравеопазването и Министерството на земеделието и храните при разработването на единния многогодишен национален контролен план по чл. 29ж от Закона за храните включват мониторинг на добавките с временно национално разрешение за съдържанието им в храните по ал. 4.

(7) (Нова - ДВ, бр. 70 от 2007 г., в сила от 15.02.2008 г.) В разрешението по ал. 1 се поставя изискване храните, произведени с въпросните добавки, да носят обозначение "съдържа добавка/добавки .............., с временно разрешение № ...................".

(8) (Нова - ДВ, бр. 70 от 2007 г., в сила от 15.02.2008 г.) Министерството на здравеопазването предоставя на държавите членки и на Европейската комисия текста на всяко издадено временно национално разрешение по ал. 1 в двумесечен срок от датата, на която разрешението е влязло в сила.

(9) (Нова - ДВ, бр. 70 от 2007 г., в сила от 15.02.2008 г.) Преди да изтече двугодишният период, предвиден в ал. 5, Министерството на здравеопазването при съгласие от получателя на разрешението изпраща молба до Европейската комисия за включване в списъка на разрешените добавки на национално разрешената добавка/добавки, като прилага доказателства, които подкрепят включването на добавката/добавките в списъка, както и информация за начина на употреба на добавката/добавките.

(10) (Нова - ДВ, бр. 70 от 2007 г., в сила от 15.02.2008 г.) Ако в рамките на двугодишния срок по ал. 5 Европейската комисия не представи предложение в съответствие с ал. 9, разрешението по ал. 1 за добавката се отменя.

(11) (Нова - ДВ, бр. 70 от 2007 г., в сила от 15.02.2008 г.) Не може да се издаде ново разрешение за добавка, за която е издадено временно национално разрешение, отменено в съответствие с ал. 10, освен ако научни или технически разработки, направени след отмяната, не го обосновават.

Чл. 21. (1) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2007 г., в сила от 15.02.2008 г., изм. - ДВ, бр. 46 от 2010 г., в сила от 18.06.2010 г.) Заявленията по чл. 20, ал. 2 се разглеждат от дирекция "Планиране и управление на общественото здравеопазване" в Министерството на здравеопазването.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2007 г., в сила от 15.02.2008 г.) В 30-дневен срок от постъпване на документите главния държавен здравен инспектор или упълномощено от него длъжностно лице издава разрешение или прави мотивиран отказ.

 

Раздел V.
Държавен контрол

Чл. 22. (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2007 г., в сила от 15.02.2008 г.) Държавен контрол върху производството и употребата на добавки се осъществява от органите на официалния контрол върху храните по Закона за храните.

Чл. 23. На държавен контрол подлежат:

1. влагането на добавки при производството на храни;

2. добавките, които се използват за производство на храни;

3. етикетирането на добавките.

Чл. 24. Държавният контрол върху добавките включва една или няколко от следните дейности:

1. вземане на проби и провеждане на анализи;

2. проверка на съответствието на произведената добавка с изискванията за идентичност и чистота;

3. наблюдение на използваните добавки и при необходимост извършване преоценка на използването им при промяна условията на употреба и/или възникване на нова научна информация.

Чл. 25. Проби от добавки или храни, в които те са вложени, се вземат по реда на чл. 33 от Закона за храните.

Чл. 26. За добавки, които не отговарят на изискванията на наредбата, и за храни, в които са вложени неразрешени добавки или допустимото максимално ниво на добавките е над разрешеното, се прилага разпоредбата по чл. 30, ал. 1, т. 7 от Закона за храните.

 

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на тази наредба:

1. "колкото е необходимо" е условие на производствения процес, съгласно което добавката се използва в количества, които не са строго определени, но не по-високи от необходимите за постигане на очаквания технологичен ефект, без да се заблуждава потребителят;

2. "максимално ниво на добавката" е количеството добавка, което се съдържа в готовата за консумация храна, изразено в мг или г/кг или литър, което не може да бъде надвишено;

3. "непреработени храни" са храни, които не са преминали през обработка, която има за резултат съществена промяна в първоначалното им натурално състояние, независимо че са нарязани, надробени, обезкостени, обелени, одрани, накълцани, излющени, почистени, смлени, счукани, охладени, замразени или дълбоко замразени, изсушени, пакетирани или непакетирани;

4. (изм. - ДВ, бр. 3 от 2005 г.) "спомагателно вещество" е вещество, което не се консумира като хранителна съставка, но се използва при преработката на хранителни суровини, храни или техни съставки, за да се постигне определена технологична цел при обработване или преработване, и което може да доведе до нежелано, но технически неизбежно, наличие на остатъчни количества от веществото или производните му в крайния продукт, при условие, че тези остатъци не крият никакъв риск за здравето на човека и нямат технологичен ефект върху крайния продукт;

5. "Е №" е номерът на добавките, посочени в приложенията към наредбата;

6. (изм. - ДВ, бр. 3 от 2005 г.) "нискоенергийни" са храни, чиято енергийна стойност е понижена най-малко с 30% в сравнение с оригиналната или подобна на нея храна;

7. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2011 г.) "храни без добавена захар" са храни, в които не са прибавени моно-, дизахариди или други храни, използвани заради подслаждащите им свойства;

8. "хранителна съставка" е всяка хранителна суровина и/или хранителен продукт, който се явява част от състава на друг смесен хранителен продукт;

9. "нова добавка" е добавка, която не е включена в приложенията към тази наредба;

10. (нова - ДВ, бр. 70 от 2007 г., в сила от 15.02.2008 г.) "желирани бонбони "мини-капс" ("mini-cups") са желирани бонбони с твърда консистенция, съдържаща се в полутвърди миничашки или миникапсули, предназначени за поглъщане с едно движение, чрез упражняване на натиск върху миничашката или миникапсулата, с цел изстискване на бонбона в устата.

§ 1а. (Нов - ДВ, бр. 46 от 2010 г., в сила от 18.06.2010 г.) С тази наредба:

1. Се въвеждат изискванията на:

а) Директива 95/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 февруари 1995 г. относно добавките в храни, различни от оцветители и подсладители (OB, Специално издание 2007 г., глава 13, том 16), последно изменена с Регламент (ЕО) № 1333/2008;

б) Директива 94/35/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 юни 1994 г. относно подсладители за влагане в храни (OB, Специално издание 2007 г., глава 13, том 14), последно изменена с Директива 2009/163/ЕС;

в) Директива 94/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 юни 1994 г. относно оцветители за влагане в храни (OB, Специално издание 2007 г., глава 13, том 14), последно изменена с Регламент (ЕО) № 1333/2008.

г) (нова - ДВ, бр. 39 от 2011 г.) Директива 2010/69/ЕС на Комисията от 22 октомври 2010 г. за изменение на приложенията към Директива 95/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно добавките в храни, различни от оцветители и подсладители (ОВ L 279, 23.10.2010 г.).

2. Се осигурява прилагането на Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно добавките в храните (OB, L 354, 31.12.2008 г.).

 

Заключителни разпоредби

§ 2. (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2007 г., в сила от 15.02.2008 г., изм. - ДВ, бр. 46 от 2010 г., в сила от 18.06.2010 г.) Тази наредба се издава на основание чл. 6, ал. 2 от Закона за храните и е съгласувана с министъра на земеделието и храните и министъра на икономиката, енергетиката и туризма.

§ 3. Тази наредба отменя Наредба № 45 за хигиенните норми и изисквания за добавките в хранителните продукти (ДВ, бр. 110 от 1995 г.) в частта й относно добавките в храните, с изключение на разпоредбите за ензимните препарати и ароматните вещества.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 8 ОТ 2002 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДОБАВКИ В ХРАНИТЕ (ОБН. - ДВ, БР. 70 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 15.02.2008 Г.)

§ 15. Навсякъде думите "главния държавен санитарен инспектор" се заменят с "главния държавен здравен инспектор".

§ 16. Навсякъде думите "добавки към храната" се заменят с "хранителни добавки".

§ 17. Навсякъде думите "ароматични продукти" се заменят с "ароматизанти".

§ 18. С тази наредба се въвеждат изискванията на Директива 2006/52/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г., изменяща Директива 95/2/ЕО относно хранителните добавки, различни от оцветители и подсладители и Директива 94/35/ЕО относно подсладителите за употреба в храни.

§ 19. Не се разрешава търговията и употребата на храни и добавки в продукти, които не отговарят на изискванията на тази наредба, след 15.08.2008 г.

§ 20. Продуктите, които са пуснати на пазара или етикетирани преди 15.08.2008 г. и не отговарят на изискванията на тази наредба, могат да се продават до изчерпването им.

§ 22. Наредбата влиза в сила от 15.02.2008 г.

 

Допълнителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 8 ОТ 2002 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДОБАВКИ В ХРАНИТЕ (ОБН. - ДВ, БР. 45 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 13.05.2008 Г.)

§ 3. С тази наредба се осигурява изпълнението на изискванията на Регламент (ЕО) № 884/2007 (ОВ L 195, 27.7.2007 г.) относно спешни мерки за спиране на употребата на Е 128 Червено 2G като оцветител.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 8 ОТ 2002 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДОБАВКИ В ХРАНИТЕ (ОБН. - ДВ, БР. 45 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 13.05.2008 Г.)

§ 4. Малотрайните колбаси и месните полуфабрикати за бургери, съдържащи оцветител Е 128 Червено 2G, които са пуснати на пазара преди влизането в сила на Регламент (ЕО) № 884/2007, могат да се продават при условията и в сроковете, определени в него.

§ 5. Наредбата влиза в сила от датата на обнародването й в "Държавен вестник".

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 8 ОТ 2002 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДОБАВКИ В ХРАНИТЕ (ОБН. - ДВ, БР. 46 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 18.06.2010 Г.)

§ 8. Навсякъде в текста на наредбата:

1. Думите "добавки към храни" се заменят с "хранителни добавки".

2. Думите "бира (тип table beer/Tafelbier/biѓre de table с изключение на "Oberg riges Einfachbier")" и "бира (тип table beer/Tafelbier/birre de table с изключение на "Oberg riges Einfachbier")" се заменят с "бира тип Table beer/Tafelbier/Birre de table (първоначално съдържание на неферментирала бира по-малко от 6 %) с изключение на "Oberg riges Einfachbier".

3. Думите "Наредбата за изискванията към храните със специално предназначение (ДВ, бр. 107 от 2002 г.)" се заменят с "Наредбата за изискванията към диетичните храни за специални медицински цели".

4. Думите "по-малко от 20 %" се заменят с "най-малко 20 %".

5. След думите "нискоенергийни конфитюри" се добавя "сладка".

6. След думите "салата тип "Файнкост салат" (Feinkostsalat)" се добавя в скоби "(деликатесна салата)".

7. Думите "раци, ракообразни и главоноги в саламура" се заменят с "и риби, ракообразни и мекотели в марината".

 

Допълнителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 8 ОТ 2002 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДОБАВКИ В ХРАНИТЕ (ОБН. - ДВ, БР. 46 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 18.06.2010 Г.)

§ 9. С тази наредба се въвеждат изискванията на Директива 2009/163/ЕС на Комисията от 22 декември 2009 г. за изменение, във връзка с неотам, на Директива 94/35/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно подсладители за влагане в храни (ОВ, L 344, 23.12.2009 г.).

 

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 8 ОТ 2002 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДОБАВКИ В ХРАНИТЕ (ОБН. - ДВ, БР. 46 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 18.06.2010 Г.)

§ 10. Наредбата влиза в сила от датата на обнародването й в "Държавен вестник".

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 8 ОТ 2002 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДОБАВКИ В ХРАНИТЕ (ОБН. - ДВ, БР. 39 ОТ 2011 Г.)

§ 9. Навсякъде в текста на наредбата думата "прибавена" се заменя с "добавена".

 

Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2007 г., в сила от 15.02.2008 г.)

Категории добавки според технологичното им предназначение

1. Консерванти - вещества, които удължават срока на съхранение на храните, като предотвратяват развалата им, причинена от микроорганизми.

2. Антиоксиданти - вещества, които удължават срока на съхранение на храните, като ги предпазват от развала, причинена от окисление, като гранясването на мазнините и промените в цвета.

3. Киселини - вещества, които повишават киселинността на храните и/или им придават кисел вкус.

4. Регулатори на киселинността - вещества, които променят или контролират киселинността или алкалността на храните.

5. Антипенители - вещества, които предпазват или намаляват образуването на пяна.

6. Антислепващи агенти - вещества, които намаляват слепването на отделните частици на храните.

7. Пълнители - вещества, които увеличават обема на храната, без това да се отразява на енергийната й стойност.

8. Емулгатори - вещества, които подпомагат образуването и поддържането на хомогенна смес от две или повече несмесими фази, като масло и вода в храните.

9. Емулгаторни соли - вещества, които превръщат протеините, съдържащи се в храната, в дисперсна форма, като по този начин придават хомогенното разпределение на мазнината и другите съставки.

10. Втвърдители - вещества, които предизвикват или поддържат тъканите на плодовете и зеленчуците в твърдо състояние или взаимодействат с желиращите агенти за засилване на желеобразуването.

11. Овкусители - вещества, които засилват съществуващ вкус и/или аромат на храната.

12. Пенообразуватели - вещества, които спомагат за образуването на хомогенна дисперсия на газообразна фаза в течна или твърда храна.

13. Желиращи агенти - вещества, които придават консистенция на храната чрез образуване на гел.

14. Глазиращи агенти - вещества, които, приложени към външната повърхност на храната, й придават лъскав вид или образуват предпазно покритие.

15. Влагозадържащи агенти - вещества, които предпазват храната от изсушаване, като предпазват от атмосферния въздух с ниска влажност или подпомагат разпръскването на прахообразен материал в течна среда.

16. (изм. - ДВ, бр. 70 от 2007 г., в сила от 15.02.2008 г.) Носители, включително разтворители с тези качества - вещества, които се използват за разтваряне, разреждане, разпръскване или друго физическо изменение на добавка или ароматизант, без да променят тяхната функция (и без самите те да имат технологичен ефект), за да улеснят тяхното третиране, приложение или употреба.

17. Модифицирани нишестета - вещества, получени чрез една или повече химически обработки на хранителни нишестета, които може да са преминали през физическо или ензимно третиране и могат да бъдат киселинно или алкално втечнени или избелени.

18. Опаковъчни газове - газове освен въздух, въвеждани в опаковката преди, по време на или след поставяне на храната в нея.

19. Набухватели - вещества или комбинация от вещества, които отделят газ и по този начин увеличават обема и набухването на тестото.

20. Комплексообразуватели - вещества, които образуват химически комплекси с метални йони.

21. Стабилизатори - вещества, които спомагат за поддържането на физико-химичното състояние на храната; стабилизаторите включват вещества, които спомагат за поддържането на хомогенна дисперсия от две или повече несмесими вещества в храната, вещества, които стабилизират, задържат или засилват съществуващия цвят на храната и вещества, които повишават свързващия капацитет на храната, включително създаването на разклонени връзки между протеините, което дава възможност да се свържат отделните частици от храната във възстановена храна.

22. Сгъстители - вещества, които увеличават вискозитета на храната.

23. Агенти за обработка на брашна, освен емулгаторите - вещества, които се прибавят към брашно или тесто, за да подобрят хлебопекарните им качества.

24. Оцветители - вещества, които се влагат в храни за подсилване или възстановяване на цвета. Те включват и естествени съставки на храната, и естествени източници, които обикновено не се консумират като храна и не се възприемат като съставка на храната. За оцветители се приемат и извлеци от храни или други естествени източници, получени чрез физическа и/или химическа екстракция, довела до избирателно извличане на пигментни и ароматични вещества.

25. Подсладители - вещества, които се използват при приготвяне на храната за придаване на сладък вкус или които се продават като трапезни подсладители на крайния потребител.

26. Пропеланти - газове, различни от въздух, които изтласкват храната от опаковката й.

 

Приложение № 2 към чл. 9, ал. 1 и 2 (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2005 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 70 от 2007 г., в сила от 15.02.2008 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 39 от 2011 г.)

Добавки, разрешени да се влагат във всички храни в съответствие с принципа "Колкото е необходимо"(кн)

Раздел А: Списък на добавките

 

 

Е №

Наименование

1

2

Е 170

Калциев карбонат

Е 260

Оцетна киселина

Е 261

Калиев ацетат

Е 262

Натриеви ацетати

 

(i) Натриев ацетат

 

(ii) Натриев хидроген ацетат (натриев диацетат)

Е 263

Калциев ацетат

Е 270

Млечна киселина

Е 290

Въглероден диоксид

Е 296

Ябълчна киселина

Е 300

Аскорбинова киселина

Е 301

Натриев аскорбат

Е 302

Калциев аскорбат

Е 304

Естери на аскорбиновата киселина с мастни киселини

 

(i) Аскорбил палмитат

 

(ii) Аскорбил стеарат

Е 306

Токоферол - обогатен екстракт

Е 307

Алфа-токоферол

Е 308

Гама-токоферол

Е 309

Делта-токоферол

Е 322

Лецитини

Е 325

Натриев лактат

Е 326

Калиев лактат

E 327

Калциев лактат

Е 330

Лимонена киселина

Е 331

Натриеви цитрати

 

(i) Мононатриев цитрат

 

(ii) Динатриев цитрат

 

(iii) Тринатриев цитрат

Е 332

Калиеви цитрати

 

(i) Монокалиев цитрат

 

(ii) Трикалиев цитрат

Е 333

Калциеви цитрати

 

(i) Монокалциев цитрат

 

(ii) Дикалциев цитрат

 

(iii) Трикалциев цитрат

Е 334

Винена киселина (L ( + ) - )

Е 335

Натриеви тартарати

 

(i) Мононатриев тартарат

 

(ii) Динатриев тартарат

Е 336

Калиеви тартарати

 

(i) Монокалиев тартарат

 

(ii) Дикалиев тартарат

Е 337

Калиево натриев тартарат

Е 350

Натриеви малати

 

(i) Натриев малат

 

(ii) Натриев хидроген малат

Е 351

Калиев малат

Е 352

Калциеви малати

 

(i) Калциев малат

 

(ii) Калциев хидроген малат

Е 354

Калциев тартарат

Е 380

Триамониев цитрат

Е 400

Алгинова киселина

Е 401

Натриев алгинат

Е 402

Калиев алгинат

Е 403

Амониев алгинат

Е 404

Калциев алгинат

Е 406

Агар

Е 407

Карагенан(1)

Е 407а

Преработени "eucheuma" водорасли(1)

Е 410

Гума локуст бийн (гума от плодове на рожково дърво)(2)

Е 412

Гума гуар (2)

Е 413

Трагакант

Е 414

Гума арабика (акациева гума)

Е 415

Гума ксантан (2)

Е 417

Гума тара (2)

Е 418

Гума джелан

Е 422

Глицерол

Е 440

Пектини(1)

 

(i) Пектин

 

(ii) Амидиран пектин

Е 460

Целулоза

 

(i) Микрокристална целулоза

 

(ii) Целулоза на прах

Е 461

Метил целулоза

Е 462

Етил целулоза

Е 463

Хидроксипропил целулоза

Е 464

Хидроксипропил метил целулоза

Е 465

Етил метил целулоза

Е 466

Карбокси метил целулоза

 

Натриева карбокси метил целулоза

 

Гума целулоза

E 469

Ензимно хидролизирана карбокси метил целулоза

 

Ензимно хидролизирана гума целулоза

Е 470 а

Натриеви, калиеви и калциеви соли на мастни киселини

Е 470 b

Магнезиеви соли на мастни киселини

Е 471

Моно- и диглицериди на мастни киселини

Е 472 а

Естери на оцетната киселина с моно- и диглицериди на мастни киселини

Е 472 b

Естери на млечната киселина с моно- и диглицериди на мастни киселини

Е 472 c

Естери на лимонената киселина с моно- и диглицериди на мастни киселини

Е 472 d

Естери на винената киселина с моно- и диглицериди на мастни киселини

Е 472 е

Естери на моно- и диацетилна винена киселина с моно- и диглицериди на мастни киселини

Е 472 f

Смесени естери на оцетната и винената киселини с моно- и диглицериди на мастни киселини

Е 500

Натриеви карбонати

 

(i) Натриев карбонат

 

(ii) Натриев хидроген карбонат

 

(iii) Натриев сескикарбонат

Е 501

Калиеви карбонати

 

(i) Калиев карбонат

 

(ii) Калиев хидроген карбонат

Е 503

Амониеви карбонати

 

(i) Амониев карбонат

 

(ii) Амониев хидроген карбонат

Е 504

Магнезиеви карбонати

 

(i) Магнезиев карбонат

 

(ii) Магнезиев хидроксид карбонат (синоним:

 

Магнезиев хидроген карбонат)

Е 507

Солна киселина

Е 508

Калиев хлорид

Е 509

Калциев хлорид

Е 511

Магнезиев хлорид

Е 513

Сярна киселина

Е 514

Натриеви сулфати

 

(i) Натриев сулфат

 

(ii) Натриев хидроген сулфат

Е 515

Калиеви сулфати

 

(i) Калиев сулфат

 

(ii) Калиев хидроген сулфат

Е 516

Калциев сулфат

Е 524

Натриев хидроксид

Е 525

Калиев хидроксид

Е 526

Калциев хидроксид

Е 527

Амониев хидроксид

Е 528

Магнезиев хидроксид

Е 529

Калциев оксид

Е 530

Магнезиев оксид

Е 570

Мастни киселини

Е 574

Глюконова киселина

Е 575

Глюконо-делта-лактон

Е 576

Натриев глюконат

Е 577

Калиев глюконат

Е 578

Калциев глюконат

Е 640

Глицин и натриевата му сол

Е 920

L - Цистеин (3)

Е 938

Аргон

Е 939

Хелий

Е 941

Азот

Е 942

Азотен оксид

Е 948

Кислород

Е 949

Водород

Е 1103

Инвертаза

Е1200

Полидекстроза

Е 1404

Окислено нишесте

Е 1410

Мононишестен фосфат

Е 1412

Динишестен фосфат

Е 1413

Фосфориран динишестен фосфат

Е 1414

Ацетилиран динишестен фосфат

Е 1420

Ацетилирано нишесте

Е 1422

Ацетилиран динишестен адипат

Е 1440

Хидроксипропил нишесте

Е 1442

Хидроксипропил динишестен фосфат

Е 1450

Октенилсукцинат нишесте натрий

Е 1451

Ацетилирано окислено нишесте

 

 

 

(1) - Могат да бъдат стандартизирани със захари, които се обявяват след Е №-ра на добавката.

(2) - Не могат да се използват за получаване на дехидрирани храни, които при консумация ще се рехидрират.

(3) - Може да се използва само за подобрители на брашно.

Раздел Б: Храни, в които се разрешава да се влагат определени добавки от раздел А и техните максимални нива

Храни

Добавка

Максимално

 

 

ниво

1

2

3

Какаови и

Е 330 Лимонена киселина

0,5 %

шоколадови

Е 322 Лецитин

кн

изделия

Е 334 Винена киселина

0,5 %

 

Е 422 Глицерол

кн

 

Е 471 Моно и диглицериди на мастните киселини

кн

 

Е 170 Калциев карбонат

7 % за суха

 

Е 500 Натриеви карбонати

маса без

 

Е 501 Калиеви карбонати

мазнини,

 

Е 503 Амониеви карбонати

изразено

 

Е 504 Магнезиеви карбонати

като калиеви карбонати

 

Е 524 Натриев хидроксид

 

 

Е 525 Калиев хидроксид

 

 

Е 526 Калциев хидроксид

 

 

Е 527 Амониев хидроксид

 

 

Е 528 Магнезиев хидроксид

 

 

Е 530 Магнезиев оксид

 

 

Е 414 Гума арабика

кн (само като глазиращи агенти)

 

Е 440 Пектини

 

Плодови со-

Е 300 Аскорбинова киселина

кн

кове и нектари

 

 

Сок от ананас

Е 296 Ябълчна киселина

3 g/l

Нектари

Е 330 Лимонена киселина

5 g/l

 

Е 270 Млечна киселина

5 g/l

Гроздов сок

Е 170 Калциев карбонат

кн

 

Е 336 Калиеви тартарати

кн

Плодови

Е 330 Лимонена киселина

3 g/l

сокове

 

 

Конфитюри и

Е 440 Пектини

кн

желета (екст-

Е 270 Млечна киселина

 

ра качество)

Е 296 Ябълчна киселина

 

 

Е 300 Аскорбинова киселина

 

 

Е 327 Калциев лактат

 

 

Е 330 Лимонена киселина

 

 

Е 331 Натриеви цитрати

 

 

Е 333 Калциеви цитрати

 

 

Е 334 Винена киселина

 

 

Е 335 Натриеви тартарати

 

 

Е 350 Натриеви малати

 

 

Е 471 Моно и диглицериди на мастни киселини

 

Конфитюри,

Е 440 Пектини

кн

желета и мар-

Е 270 Млечна киселина

 

малади, вклю-

E 296 Ябълчна киселина

 

чително ниско-

Е 300 Аскорбинова киселина

 

енергийни продукти

Е 327 Калциев лактат

 

 

Е 330 Лимонена киселина

 

 

Е 331 Натриеви цитрати

 

 

Е 333 Калциеви цитрати

 

 

Е 334 Винена киселина

 

 

Е 335 Натриеви тартарати

 

 

Е 350 Натриеви малати

 

 

Е 400 Алгинова киселина

10 g/l (индивидуално или в комбинация)

 

Е 401 Натриев алгинат

 

 

Е 402 Калиев алгинат

 

 

Е 403 Амониев алгинат

 

 

Е 404 Калциев алгинат

 

 

Е 406 Агар

 

 

Е 407 Карагенан

 

 

Е 410 Гума локуст бийн

 

 

Е 412 Гума гуар

 

 

Е 415 Гума ксантан

 

 

Е 418 Гума джелан

 

 

Е 471 Моно и диглицериди на мастни киселини

кн

 

Е 509 Калциев хлорид

 

 

Е 524 Натриев хидроксид

 

Частично

Е 300 Аскорбинова киселина

кн

дехидратирани

Е 301 Натриев аскорбат

 

или напълно

Е 304 Мастно-киселинни

 

дехидратирани млека

естери на аскорбиновата киселина

 

 

Е 322 Лецитини

 

 

Е 331 Натриеви цитрати

 

 

Е 332 Калиеви цитрати

 

 

Е 407 Карагенан

 

 

Е 500 (ii) Натриев бикарбонат

 

 

Е 501 (ii) Калиев бикарбонат

 

 

Е 509 Калциев хлорид

 

Растителни

Е 401 Натриев алгинат

кн

"сметани"

Е 402 Калиев алгинат

 

пастьоризи-

Е 407 Карагенан

 

рани

Е 466 Натриева карбоксиметил целулоза

 

 

Е 471 Моно- и диглицериди на мастни киселини

 

Замразени и

Е 296 Ябълчна киселина

кн (само за

дълбоко зам-

 

белени

разени непре-

 

картофи)

работени пло-

 

 

дове и зелен-

 

 

чуци; предва-

 

 

рително паке-

 

 

тирани, зам-

 

 

разени непре-

 

 

работени пло-

 

 

дове и зелен-

 

 

чуци готови

 

 

за консумация

 

 

и предварител-

 

 

но пакетирани

 

 

непреработе-

 

 

ни и белени

 

 

картофи

 

 

Компоти

Е 300 Аскорбинова киселина

кн

 

Е 301 Натриев аскорбат

 

 

Е 302 Калциев аскорбат

 

 

Е 330 Лимонена киселина

 

 

Е 331 Натриеви цитрати

 

 

Е 332 Калиеви цитрати

 

 

Е 440 Пектин

кн (само за компот, различен от ябълков)

 

Е 509 Калциев хлорид

кн

Непреработе-

Е 333 Калциеви цитрати

кн

на риба, рако-

 

 

образни и ме-

 

 

котели, вклю-

 

 

чително зам-

 

 

разени и дъл-

 

 

боко замразени

 

 

Ориз за бързо

Е 471 Моно- и диглицери-

кн

приготвяне

ди на мастни киселини

 

 

Е 472 а Естери на моно- и диглицериди на мастни киселини с оцетна киселина

 

Неемулгира-

Е 304 Естери на аскорби-

кн

ни масла и

новата киселина с мастни

 

мазнини от

киселини

 

животински

Е 306 Екстракт, богат на

 

или растите-

токоферол

 

лен произход

Е 307 Алфа-токоферол

 

(с изключение

Е 308 Гама-токоферол

 

на зехтин и

Е 309 Делта-токоферол

 

зехтин първа

Е 322 Лецитини

30 g/l

пресовка)

Е 471 Моно- и диглице-

10 g/l

 

риди на мастни киселини

 

 

Е 330 Лимонена киселина

кн

 

Е 331 Натриеви цитрати

 

 

Е 332 Калиеви цитрати

 

 

Е 333 Калциеви цитрати

 

Неемулгира-

Е 270 Млечна киселина

кн

ни масла и

Е 300 Аскорбинова ки-

 

мазнини от

селина

 

животински

Е 304 Естери на аскорби-

 

или растите-

новата киселина с мастни

 

лен произход

киселини

 

(с изключе-

Е 306 Екстракт, богат на

 

ние на зехтин

токоферол

 

и зехтин пър-

Е 307 Алфа-токоферол

 

ва пресовка)

Е 308 Гама-токоферол

 

специално

Е 309 Делта-токоферол

 

предназна-

Е 322 Лецитини

30 g/l

чени за гот-

Е 471 Моно- и диглице-

 

вене и/или

риди на мастни киселини

10 g/l

пържене,

Е 472 с Естери на лимоне-

кн

или за при-

ната киселина с моно- и

 

готвяне на

диглицериди на мастни

 

сос

киселини

 

 

Е 330 Лимонена киселина

 

 

Е 331 Натриеви цитрати

 

 

Е 332 Калиеви цитрати

 

 

Е 333 Калциеви цитрати

 

Рафиниран

Е 307 Алфа-токоферол

200 mg/l

зехтин (вклю-

 

 

чително мас-

 

 

ло от масли-

 

 

ново кюспе)

 

 

Зрели сирена

Е 170 Калциев карбонат

кн

 

Е 504 Магнезиеви карбонати

 

 

Е 509 Калциев хлорид

 

 

Е 575 Глюконо-делта-лактон

 

 

Е 500ii Натриев хидроген

кн (само

 

карбонат

за сирене от пресечено мляко)

Сирене тип

Е 260 Оцетна киселина

кн

Моцарела

Е 270 Млечна киселина

кн

(Mozzarella)

Е 330 Лимонена киселина

 

и пресни

Е 460 (ii) Целулоза на прах

кн (само за

сирена

 

настъргано сирене или нарязано на филийки)

 

Е 575 Глюконо-делта-лактон

 

Консервира-

Е 260 Оцетна киселина

кн

ни и бутили-

Е 261 Калиев ацетат

 

рани плодове

Е 262 Натриеви ацетати

 

и зеленчуци

Е 263 Калциев ацетат

 

 

Е 270 Млечна киселина

 

 

Е 296 Ябълчна киселина

 

 

Е 300 Аскорбинова киселина

 

 

Е 301 Натриев аскорбат

 

 

Е 302 Калциев аскорбат

 

 

Е 325 Натриев лактат

 

 

Е 326 Калиев лактат

 

 

Е 327 Калциев лактат

 

 

Е 330 Лимонена киселина

 

 

Е 331 Натриеви цитрати

 

 

Е 332 Калиеви цитрати

 

 

Е 333 Калциеви цитрати

 

 

Е 334 Винена киселина

 

 

Е 335 Натриеви тартарати

 

 

Е 336 Калиеви тартарати

 

 

Е 337 Натриево калиев тартарат

 

 

Е 509 Калциев хлорид

 

 

Е 575 Глюконо-делта-лактон

 

Печива от

Е 300 Аскорбинова киселина

кн

типа Гехакт

Е 301 Натриев аскорбат

 

(Gehakt)

Е 302 Калциев аскорбат

 

 

E 330 Лимонена киселина

 

 

Е 331 Натриеви цитрати

 

 

Е 332 Калиеви цитрати

 

 

Е 333 Калциеви цитрати

 

Предварително-

E 261 Калиев ацетат

кн

пакетирано

E 262i Натриев ацетат

 

прясно смляно

E 262ii Натриев хидроген

 

месо

ацетат (натриев диацетат)

 

 

Е 300 Аскорбинова киселина

 

 

Е 301 Натриев аскорбат

 

 

Е 302 Калциев аскорбат

 

 

E 325 Натриев лактат

 

 

E 326 Калиев лактат

 

 

Е 330 Лимонена киселина

 

 

Е 331 Натриеви цитрати

 

 

Е 332 Калиеви цитрати

 

 

Е 333 Калциеви цитратиж

 

Хляб, при-

Е 260 Оцетна киселина

кн

готвен един-

Е 261 Калиев ацетат

 

ствено от

Е 262 Натриеви ацетати

 

следните

Е 263 Калциев ацетат

 

съставки:

Е 270 Млечна киселина

 

пшеничено

Е 300 Аскорбинова киселина

 

брашно, вода,

Е 301 Натриев аскорбат

 

мая, готвар-

Е 302 Калциев аскорбат

 

ска сол

Е 304 Естери на аскорбиновата киселина с мастни киселини

 

 

Е 322 Лецитини

 

 

Е 325 Натриев лактат

 

 

Е 326 Калиев лактат

 

 

Е 327 Калциев лактат

 

 

Е 471 Моно и диглицериди на мастни киселини

 

 

Е 472a Естери на моно-и диглицериди на мастни киселини с оцетна к-на

 

 

Е 472d Естери на моно- и диглицериди на мастни киселини с винена к-на

 

 

Е 472e Естери на моно- и диглицериди на мастни киселини с моно- и диацетил винена киселина

 

 

Е 472f Естери на моно-и диглицериди на мастни киселини със смес оцетна и винена киселини

 

Хляб от типа

Е 260 Оцетна киселина

кн

франзела

Е 261 Калиев ацетат

 

(Pain courant

Е 262 Натриеви ацетати

 

Francais

Е 263 Калциев ацетат

 

Friss buzakenyer,

Е 270 Млечна киселина

 

feher es

Е 300 Аскорбинова киселина

 

felbarna

Е 301 Натриев аскорбат

 

kenyerek)

Е 302 Калциев аскорбат

 

 

Е 304 Естери на аскорбиновата киселина с мастни киселини

 

 

Е 322 Лецитини

 

 

Е 325 Натриев лактат

 

 

Е 326 Калиев лактат

 

 

Е 327 Калциев лактат

 

 

Е 471 Моно- и диглицериди на мастни киселини

 

Тестени по-

Е 270 Млечна киселина

кн

луфабрикати

Е 300 Аскорбинова киселина

 

 

Е 301 Натриев аскорбат

 

 

Е 322 Лецитини

 

 

Е 330 Лимонена киселина

 

 

Е 334 Винена киселина

 

 

Е 471 Моно- и диглицериди на мастни киселини

 

 

Е 575 Глюконо-делта-лактон

 

Вина, шампа-

Добавки, разрешени съг-

 

низирани вина

ласно Закона за виното и

 

и частично

спиртните напитки и На-

 

ферментирал

редбата за разрешените

 

гроздов сок

енологични практики и

 

(шира)

обработки и контрол по

 

 

тяхното извършване

 

Бира

Е 270 Млечна киселина

кн

 

Е 300 Аскорбинова киселина

 

 

Е 301 Натриев аскорбат

 

 

Е 330 Лимонена киселина

 

 

Е 414 Гума арабика

 

Гъши черен

Е 300 Аскорбинова киселина

кн

дроб (Foie gras,

Е 301 Натриев аскорбат

 

foie gras entire, blocs de foie gras. Libamaj, libamaj egeszben, libamaj tombben)

 

 

Плодови соко-

Е 440 Пектини

3 g/l

ве и нектари

 

 

от ананас и

 

 

плодове от

 

 

пасифлора

 

 

Нарязани и

Е 170 Калциев карбонат

кн

настъргани

Е 504 Магнезиеви карбонати

 

зрели сирена

Е 509 Калциев хлорид

 

 

Е 575 Глюконо-делта-лактон

 

 

Е 460 Целулози

 

Масло от ки-

Е 500 Натриеви карбонати

кн

села сметана

 

 

UHT козе

Е 331 Натриеви цитрат

4 g/l

мляко

 

 

Кестени в

Е 410 Гума локуст бийн

кн

течност

Е 412 Гума гуар

 

 

Е 415 Гума ксантан

 

Неароматизирани

E 406 Агар

кн

продукти от

E 407 Карагенан

 

заквасена сметана

E 410 Гума локуст бийн (гума от

 

и продукти

плодове на рожково дърво)

 

заместители, със

E 412 Гума гуар

 

съдържание на

E 415 Гума ксантан

 

мазнини, по-малко

E 440 Пектини

 

от 20 %

E 460 Целулоза

 

 

E 466 Карбокси метил целулоза

 

 

E 471 Моно- и диглицериди на

 

 

мастни киселини

 

 

E 1404 Окислено нишесте

 

 

E 1410 Мононишестен фосфат

 

 

E 1412 Динишестен фосфат

 

 

E 1413 Фосфориран динишестен

 

 

фосфат

 

 

E 1414 Ацетилиран динишестен

 

 

фосфат

 

 

E 1420 Ацетилирано нишесте

 

 

E 1422 Ацетилиран динишестен

 

 

адипат

 

 

E 1440 Хидроксипропил нишесте

 

 

E 1442 Хидроксипропил

 

 

динишестен фосфат

 

 

E 1450 Октенилсукцинат нишесте

 

 

натрий

 

 

E 1451 Ацетилирано окислено

 

 

нишесте

 

 

 

 

 

Приложение № 3 към чл. 10, ал. 1 (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2005 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 70 от 2007 г., в сила от 15.02.2008 г., изм. - ДВ, бр. 46 от 2010 г., в сила от 18.06.2010 г., доп. - ДВ, бр. 39 от 2011 г.)

Добавки, разрешени да се влагат в храни за кърмачета, преработени храни на зърнена основа и храни за малки деца (Загл. изм. - ДВ, бр. 70 от 2007 г., в сила от 15.02.2008 г.)

Млеката за кърмачета и малки деца, храните на зърнена основа и детските храни, предназначени за кърмачета и малки деца могат да съдържат гума арабика (Е 414) и силициев диоксид (Е 551) в резултат на присъствието им в хранителни вещества, добавени към храната в количества не повече от 150 g/kg за Е 414 и 10 g/kg от Е 551, както и манитол (Е 421), когато е носител на витамин В12 (1 част от витамин В12 към 1000 части манитол). Присъствието на Е 414 в продукта, готов за консумация, не трябва да бъде повече от 10 mg/kg.

Млеката за кърмачета и малки деца, храните на зърнена основа и детските храни, предназначени за кърмачета и малки деца могат да съдържат октенил сукцинат нишесте натрий (Е 1450), като резултат от добавката на смеси от витамини или полиненаситени мастни киселини. Остатъкът от Е 1450 в продукта, готов за консумация, не трябва да бъде повече от 100 mg/kg за смесите от витаминни препарати и 1000 mg/kg за смесите от полиненаситени мастни киселини.

Млеката за кърмачета и малки деца, храните на зърнена основа и детските храни, предназначени за кърмачета и малки деца, могат да съдържат Натриев L - аскорбат (Е 301) в нива - Кн, в покритията на хранителни добавки, съдържащи полиненаситени мастни киселини. Не трябва да се съдържа Е 301 повече от 75 mg/l в готовите за консумация храни. Посочените максимални нива на употреба се отнасят до готови за консумация храни, приготвени съгласно инструкциите на производителя.

Раздел А: Добавки, разрешени да се влагат в млека за кърмачета до 4 - 6 месеца в добро здраве

1. За производство на кисели млека се допускат само непатогенни култури, продуциращи L(+) млечна киселина.

2. Когато в храната са добавени повече от едно от следните вещества - Е 322, Е 471, Е 472с и Е 473, максималното ниво, допустимо за съдържанието на всяко едно от тях, се намалява пропорционално в храната.

 

 

E №

Наименование

Максимално ниво

1

2

3

Е 270

Млечна киселина (L/+)

кн

Е 330

Лимонена киселина

кн

Е 338

Фосфорна киселина

В съответствие с Наред-

 

 

бата за изискванията

 

 

към състава, характе-

 

 

ристиките и наименова-

 

 

нията на храните за кър-

 

 

мачета (обн., ДВ, бр. 57 от 2001 г.)

Е 306

Токоферол-екстракт

10 mg/l

Е 307

Алфа-токоферол

индивидуално или в

Е 308

Гама-токоферол

комбинация

Е 309

Делта-токоферол

 

Е 322

Лецитини

1 g/l

Е 471

Моно- и диглицериди

4 g/l

Е 304

L-аскорбил палмитат

10 mg/l

Е 331

Натриеви цитрати

2 g/l

Е 332

Калиеви цитрати

индивидуално или в

 

 

комбинация и в съответ-

 

 

ствие с ограниченията,

 

 

поставени в Наредбата

 

 

за изискванията към

 

 

състава, характеристи-

 

 

ките и наименованията

 

 

на храните за кърмачета

Е 339

Натриеви фосфати

1 g/l изразено като Р2 05

Е 340

Калиеви фосфати

индивидуално или в

 

 

комбинация в съответ-

 

 

ствие с Наредбата за

 

 

изискванията към със-

 

 

тава, характеристиките

 

 

и наименованията на

 

 

храните за кърмачета

Е 412

Гума Гуар

1 g/l, когато течният про-

 

 

дукт съдържа частично

 

 

хидролизирани белтъци

 

 

в съответствие с Наред-

 

 

бата за изискванията

 

 

към състава, характе

 

 

ристиките и наименова

 

 

нията на храните за кърмачета

Е 472с

Естери на лимонена-

7,5 g/l в прахообразна

 

та киселина с моно-

форма

 

и диглицериди на

9 g/l в течна форма, ко-

 

мастни киселини

гато продуктът съдър-

 

 

жа частично хидролизи

 

 

рани белтъци, пептиди

 

 

или амино-киселини и е

 

 

в съответствие с Наред-

 

 

бата за изискванията

 

 

към състава, характе-

 

 

ристиките и наименова-

 

 

нията на храните за кърмачета

Е 473

Естери на мастните

120 mg/l в продукти, съ-

 

киселини и захароза

държащи хидролизира-

 

 

ни белтъци, пептиди или

 

 

амино-киселини

 

 

 

Раздел Б: Добавки, разрешени да се влагат в млека за кърмачета над 4 месеца в добро здраве

1. За производство на кисели млека се допускат само непатогенни култури, продуциращи L(+) млечна киселина.

2. Когато в храната са добавени повече от едно от следните вещества - Е 322, Е 471, Е 472с и Е 473, максималното ниво, допустимо за съдържанието на всяко едно от тях, се намалява пропорционално в храната.

3. Когато в храната са добавени повече от едно от следните вещества - Е 407, Е 410 и Е 412, максималното ниво, допустимо за съдържанието на всяко едно от тях, се намалява пропорционално в храната.

 

E №

Наименование

Максимално ниво

1

2

3

Е 270

Млечна киселина (L/+)

кн

Е 330

Лимонена киселина

кн

Е 306

Токоферол-екстракт

10 mg/l

Е 307

Алфа-токоферол

индивидуално или в

Е 308

Гама-токоферол

комбинация

Е 309

Делта-токоферол

 

E 338

Фосфорна киселина

В съответствие с Наред-

 

 

бата за изискванията

 

 

към състава, характе-

 

 

ристиките и наименова-

 

 

нията на храните за кърмачета

Е 440

Пектини

5 g/l само в кисели млека

Е 322

Лецитини

1 g/l

Е 471

Моно- и диглицериди

4 g/l

Е 407

Карагенан

0,3 g/l

Е 410

Гума локуст бийн

1 g/l

Е 412

Гума гуар

1 g/l

Е 304

L-аскорбил палмитат

10 mg/l

Е 331

Натриеви цитрати

2 g/l

Е 332

Калиеви цитрати

индивидуално или в

 

 

комбинация, в съответ-

 

 

ствие с Наредбата за

 

 

изискванията към със-

 

 

тава, характеристиките

 

 

и наименованията на

 

 

храните за кърмачета

Е 339

Натриеви фосфати

1 g/l изразено като Р2О5

Е 340

Калиеви фосфати

индивидуално или в

 

 

комбинация, в съответ-

 

 

ствие с Наредбата за

 

 

изискванията към със-

 

 

тава, характеристиките

 

 

и наименованията на

 

 

храните за кърмачета

Е 472с

Естери на лимонена-

7,5 g/l в прахообразна

 

та киселина и моно-

форма

 

и диглецириди на

9 g/l в течна форма, ко-

 

мастни киселини

гато съдържат частично

 

 

хидролизирани белтъци,

 

 

пептиди или амино-ки-

 

 

селини, в съответствие

 

 

с Наредбата за изисква-

 

 

нията към състава, ха-

 

 

рактеристиките и наи-

 

 

менованията на храни-

 

 

те за кърмачета

Е 473

Естери на мастните

120 mg/l в продукти, съ-

 

киселини и захароза

държащи хидролизира-

 

 

ни белтъци, пептиди или

 

 

амино-киселини

 

 

 

Раздел В: Добавки, разрешени да се влагат в храните на зърнена основа и детските храни, предназначени за кърмачета и малки деца в добро здраве (Загл. изм. - ДВ, бр. 70 от 2007 г., в сила от 15.02.2008 г.)

E №

Наименование

Храни

Максимално

 

 

 

ниво

1

2

3

4

Е 170

Калциеви

Храни на зърнена

кн

 

карбонати

основа и детски

(само за кори-

 

 

храни, предназначени

гиране на рН)

 

 

за кърмачета и малки деца

 

Е 260

Оцетна

 

 

 

киселина

 

 

Е 261

Калиев ацетат

 

 

Е 262

Натриеви

 

 

 

ацетати

 

 

Е 263

Калциев

 

 

 

ацетат

 

 

Е 270

Млечна кисе-

 

 

 

лина(1)

 

 

Е 296

Ябълчна кисе-

 

 

 

лина(1)

 

 

Е 325

Натриев

 

 

 

лактат(1)

 

 

Е 326

Калиев

 

 

 

лактат(1)

 

 

Е 327

Калциев

 

 

 

лактат(1)

 

 

Е 330

Лимонена

 

 

 

киселина

 

 

Е 331

Натриеви

 

 

 

цитрати

 

 

Е 332

Калиеви

 

 

 

цитрати

 

 

Е 333

Калциеви

 

 

 

цитрати

 

 

Е 507

Солна кисе-

 

 

 

лина

 

 

Е 524

Натриев хид-

 

 

 

роксид

 

 

Е 525

Калиев хид-

 

 

 

роксид

 

 

Е 526

Калциев хид-

 

 

 

роксид

 

 

E 920

L-цистеин

Бисквити за кърмачета и малки деца

1 g/kg

Е 500

Натриеви кар-

Храни на зърнена

кн

 

бонати

основа и детски

(само за на-

 

 

храни, предназначени за

бухватели)

 

 

кърмачета и малки деца

 

Е 501

Калиеви кар-

 

 

 

бонати

 

 

Е 503

Амониеви

 

 

 

карбонати

 

 

Е 300

L-аскорбинова

 

Индивидуал-

 

киселина

 

но или в ком-

Е 301

Натриев

 

бинация като

 

L-аскорбат

 

аскорбинова

 

 

 

киселина

Е 302

Калциев

 

 

 

L-аскорбат

Напитки на ба-

0,3 g/kg

 

 

зата на плодове

 

 

 

и зеленчуци, со-

 

 

 

кове и храни за

 

 

 

кърмачета и

 

 

 

малки деца до 3 г.

 

 

 

Храни на зърне-

0,2 g/kg

 

 

на основа, съдър-

 

 

 

жащи мазнини,

 

 

 

вкл. бисквити и

 

 

 

сухари

 

Е 304

L-аскорбил

Зърнени храни

0,1 g/kg инди-

 

палмитат

съдържащи маз-

видуално или

Е 306

Токоферол-

нини, вкл. биск-

в комбинация

 

екстракт

вити, сухари и

 

Е 307

Алфа-

храни за кърма-

 

 

токоферол

чета

 

Е 308

Гама-

 

 

 

токоферол

 

 

Е 309

Делта-

 

 

 

токоферол

 

 

Е 338

Фосфорна

Храни на зърнена

0,1 g/kg като

 

киселина

основа и детски

Р2О5 (само за

 

 

храни, предназначени за

коригиране на рН)

 

 

кърмачета и малки деца

 

Е 339

Натриеви

Зърнени храни

1 g/kg индиви-

 

фосфати

 

дуално или в

Е 340

Калиеви

 

комбинация,

 

фосфати

 

изразено като

Е 341

Калциеви

 

Р2О5

 

фосфати

 

 

Е 322

Лецитини

Бисквити и су-

10 g/kg

 

 

хари, храни на

 

 

 

зърнена основа,

 

 

 

храни за кърма-

 

 

 

чета и малки де-

 

 

 

ца до 3 г.

 

Е 471

Моно- и диг-

Бисквити и су-

5 g/kg индиви-

 

лицериди на

хари, храни на

дуално или в

 

мастни кисе-

зърнена основа,

комбинация

 

лини

храни за кърма-

 

 

 

чета и малки де-

 

 

 

ца до 3 г.

 

Е 472а

Естери на оцет-

 

 

 

на киселина с

 

 

 

моно- и дигли-

 

 

 

цериди на ма-

 

 

 

стни киселини

 

 

Е 472b

Естери на млеч-

 

 

 

на киселина с

 

 

 

моно- и дигли-

 

 

 

цериди на маст-

 

 

 

ни киселини

 

 

Е 472с

Естери на ли-

 

 

 

монена кисе-

 

 

 

лина с моно- и

 

 

 

диглицериди

 

 

 

на мастни ки-

 

 

 

селини

 

 

Е 400

Алгинова

Десерти

0,5g/kg инди-

 

киселина

Пудинги

видуално или

 

 

 

в комбинация

Е 401

Натриев ал-

 

 

 

гинат

 

 

Е 402

Калиев ал-

 

 

 

гинат

 

 

Е 404

Калциев ал-

 

 

 

гинат

 

 

Е 410

Гума локуст

Храни на зърнена

10 g/kg инди-

 

бийн

основа и детски

видуално или

 

 

храни, предназначени за

в комбинация

 

 

кърмачета и малки деца

 

Е 412

Гума гуар

 

 

Е 414

Гума арабика

 

 

Е 415

Гума ксантан

Безглутенови

20 g/kg инди-

Е 440

Пектини

храни на зърне-

видуално или

 

 

на основа

в комбинация

Е 551

Силициев

Сухи зърнени

2 g/kg

 

диоксид

храни

 

Е 334

Винена кисе-

Бисквити и

5 g/kg като

 

лина (1)

сухари

остатък

Е 335

Натриев тар-

 

 

 

тарат (1)

 

 

Е 336

Калиев тар-

 

 

 

тарат (1)

 

 

Е 354

Калциев тар-

 

 

 

тарат (1)

 

 

Е 450а

Динатриев ди-

 

 

 

фосфат

 

 

Е 575

Глюконо-дел-

 

 

 

та-лактон

 

 

Е 1404

Нишесте-окис-

Храни на зърнена

50 g/kg

 

лено

основа и детски

 

Е 1410

Мононишестен

храни,

 

 

фосфат

предназначени за

 

Е 1412

Динишестен

кърмачета и

 

 

фосфат

малки деца

 

Е 1413

Фосфориран

 

 

 

динишестен

 

 

 

фосфат

 

 

Е 1414

Ацетилиран

 

 

 

динишестен

 

 

 

фосфат

 

 

Е 1420

Ацетилирано

 

 

 

нишесте

 

 

Е 1422

Ацетилиран

 

 

 

динишестен

 

 

 

адипинат

 

 

Е 1450

Октенилсукци-

 

 

 

нат нишесте

 

 

 

натрий

 

 

Е 333

Калциеви

В храни на

кн

 

цитрати (2)

плодова основа

 

 

 

с ниско въгле-

 

 

 

хидратно съдър-

 

 

 

жание

 

Е 341

Трикалциев

В десерти на

1 g/kg изразе-

 

фосфат (2)

плодова основа

но като P2О5

Е 1451

Ацетилирано

Готови детски

50 g/kg

 

нишесте-

храни за кър-

 

 

окислено

мачета

 

 

 

 

 

(1) Само L(+) форма.

(2) Не се прилага в раздел Г.

Раздел Г: Добавки, разрешени за влагане в храни със специално предназначение за кърмачета и малки деца, съгласно Наредбата за изискванията към диетичните храни за специални медицински цели

E №

Наименование

Максимал-

Специално

 

 

но ниво

предназначение

Е 401

Натриев

1 g/l

Над 4-месечна

 

алгинат

 

възраст за специ-

 

 

 

ални храни с

 

 

 

адаптиран със

 

 

 

тав при метабо-

 

 

 

литни наруше-

 

 

 

ния и за изцяло

 

 

 

сондово хранене

Е 405

Пропан 1,2

200 mg/l

Над 12-месечна

 

диол-алгинат

 

възраст при спе-

 

 

 

циални диети, за

 

 

 

деца с непоноси-

 

 

 

мост към краве

 

 

 

мляко или вроде-

 

 

 

ни метаболитни

 

 

 

нарушения

Е 410

Гума локус

10 g/l

От раждането, в

 

бийн

 

продукти за огра

 

 

 

ничаване на гас

 

 

 

тро-езофагеал-

 

 

 

ния рефлукс

Е 412

Гума гуар

10 g/l

От раждането, в

 

 

 

продукти в течна

 

 

 

форма, съдържа-

 

 

 

щи хидролизира-

 

 

 

ни белтъци, пеп

 

 

 

тиди или амино-

 

 

 

киселини в съот-

 

 

 

ветствие с На-

 

 

 

редбата за изи-

 

 

 

скванията към

 

 

 

състава, характе-

 

 

 

ристиките и наи-

 

 

 

менованията на

 

 

 

храните за кър-

 

 

 

мачета

Е 415

Гума ксантан

1,2 g/l

От раждането, в

 

 

 

продукти базира

 

 

 

ни на аминокисе-

 

 

 

лини или пепти-

 

 

 

ди при пациенти

 

 

 

със стомашно-

 

 

 

чревни пробле-

 

 

 

ми, белтъчна

 

 

 

малабсорбция

 

 

 

или вродени на

 

 

 

рушения в мета

 

 

 

болизма

Е 440

Пектини

10 g/l

От раждането, в

 

 

 

продукти използ-

 

 

 

вани при сто-

 

 

 

машно-чревни

 

 

 

нарушения

Е 466

Натриева хид-

10 g/l или

От раждането в

 

рокси метил-

kg

продукти изпол-

 

целулоза

 

звани за диетич-

 

 

 

но третиране на

 

 

 

метаболитни на-

 

 

 

рушения

Е 471

Моно- и диг-

5 g/l

От раждането, в

 

лицериди на

 

специализирани

 

мастните ки-

 

диети, особено

 

селини

 

тези, огранича-

 

 

 

ващи приема на

 

 

 

белтъци

Е 472c

Естери на ли-

7,5 g/l в хра-

От раждането

 

монената ки-

ни, предла-

 

 

селина с моно-

гани в пра-

 

 

и диглицериди

хообразна

 

 

на мастни ки-

форма

 

 

селини

9 g/l в хра-

 

 

 

ни, предла-

 

 

 

гани в течна

 

 

 

форма

 

Е 473

Естери на

120 mg/l

Продукти,

 

захарозата с

 

съдържащи

 

мастни киселини

 

хидролизирани

 

 

 

белтъчини,

 

 

 

пептиди и ами-

 

 

 

нокиселини

Е 1450

Октенил сук-

20 g/l

При млека за

 

цинат нишесте

 

кърмачета

 

натрий

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 4 към чл. 11 (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2005 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 70 от 2007 г., в сила от 15.02.2008 г., изм. - ДВ, бр. 46 от 2010 г., в сила от 18.06.2010 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 39 от 2011 г.)

Добавки, разрешени да се използват като консерванти и антиоксиданти

Раздел А1: Сорбати, бензоати и р-хидроксибензоати

 

 

Е №

Наименование

Съкра-

 

 

щения

Е 200

Сорбинова киселина

Со

Е 202

Калиев сорбат

 

Е 203

Калциев сорбат

 

Е 210

Бензоена киселина

Бе(1)

Е 211

Натриев бензоат

 

Е 212

Калиев бензоат

 

Е 213

Калциев бензоат

 

Е 214

Етил р-хидроксибензоат

р-ХБ

Е 215

Натриев етил р-хидроксибензоат

 

Е 218

Метил р-хидроксибензоат

 

Е 219

Натриев метил р-хидроксибензоат

 

 

 

 

(1) Бензоената киселина може да присъства в някои храни, получени чрез ферментация и при спазването на добрата производствена практика

Раздел А2: Храни, в които се разрешава да се влагат определени консерванти и антиоксиданти от раздел А1 и техните максимални нива

Храни

Максимално ниво (mg/kg или mg/l)

 

 

Со

Бе

р-ХБ

Со+Бе

Со+р

Со+Бе

 

 

 

 

 

-ХБ

+р-ХБ

1

2

3

4

5

6

7

Ароматизира-

200

 

 

 

 

 

ни вина, арома-

 

 

 

 

 

 

тизирани напит-

 

 

 

 

 

 

ки на основата

 

 

 

 

 

 

на вино, арома-

 

 

 

 

 

 

тизирани кокт-

 

 

 

 

 

 

ейли от грозде

 

 

 

 

 

 

и вино

 

 

 

 

 

 

Безалкохолни

300

150

 

250Со+

 

 

ароматизирани

 

 

 

150 Бе

 

 

напитки, без

 

 

 

 

 

 

млечни напитки

 

 

 

 

 

 

Течни чаени

 

 

 

600

 

 

концентрати и

 

 

 

 

 

 

течни плодови

 

 

 

 

 

 

и билкови кон-

 

 

 

 

 

 

центрирани

 

 

 

 

 

 

настойки

 

 

 

 

 

 

Неферментирал

 

 

 

2000

 

 

гроздов сок

 

 

 

 

 

 

Вина от грозде

200

 

 

 

 

 

(включително

 

 

 

 

 

 

подсилени),

 

 

 

 

 

 

гроздова мъст,

 

 

 

 

 

 

безалкохолни

 

 

 

 

 

 

напитки на ба-

 

 

 

 

 

 

зата на вино,

 

 

 

 

 

 

ферментирали

 

 

 

 

 

 

напитки от плод

 

 

 

 

 

 

различен от

 

 

 

 

 

 

грозде (вкл. бе-

 

 

 

 

 

 

залкохолни);

 

 

 

 

 

 

Мейд уайн

 

 

 

 

 

 

(Made wine);

 

 

 

 

 

 

сайдер и пери

 

 

 

 

 

 

(вкл. безалко-

 

 

 

 

 

 

холни)

 

 

 

 

 

 

Сод...Зафт или

500

200

 

 

 

 

Зодет...Зафт

 

 

 

 

 

 

(Sod...Saft или

 

 

 

 

 

 

Sodet...Saft)

 

 

 

 

 

 

Безалкохолно

200

 

 

 

 

 

пиво в буре

 

 

 

 

 

 

Медовина

200

 

 

 

 

 

Спиртни напит-

200

200

 

400

 

 

ки с алкохолно

 

 

 

 

 

 

съдържание

 

 

 

 

 

 

по-малко от

 

 

 

 

 

 

15 об.%

 

 

 

 

 

 

Пълнеж за ра-

1000

 

 

 

 

 

виоли и подоб-

 

 

 

 

 

 

ни продукти

 

 

 

 

 

 

Конфитюри,

 

500

 

1000

 

 

желета, марма-

 

 

 

 

 

 

лади и подобни

 

 

 

 

 

 

продукти, нис-

 

 

 

 

 

 

коенергийни

 

 

 

 

 

 

или без захар

 

 

 

 

 

 

(с ниско съдър-

 

 

 

 

 

 

жание на захар)

 

 

 

 

 

 

и други смеси

 

 

 

 

 

 

на плодова осно-

 

 

 

 

 

 

ва за намазване

 

 

 

 

 

 

Захаросани пло-

 

 

 

 

 

 

дове и зеленчу-

 

 

 

 

 

 

ци и други из-

 

 

 

 

 

 

ползвани в слад-

 

 

 

 

 

 

карството

 

 

 

1000

 

 

Сушени плодове

1000

 

 

 

 

 

Фрутгрод и

1000

500

 

 

 

 

Роте Грютце

 

 

 

 

 

 

(Frugtgrod и Rote

 

 

 

 

 

 

Grutze)

 

 

 

 

 

 

Плодови и зелен-

1000

 

 

 

 

 

чукови полуфаб-

 

 

 

 

 

 

рикати без пюре,

 

 

 

 

 

 

мусове, компоти,

 

 

 

 

 

 

салати и други

 

 

 

 

 

 

подобни консер-

 

 

 

 

 

 

вирани или бу-

 

 

 

 

 

 

тилирани про-

 

 

 

 

 

 

дукти

 

 

 

 

 

 

Зеленчуци в оцет,

 

 

 

 

 

 

саламура или

 

 

 

 

 

 

олио с изключе-

 

 

 

 

 

 

ние на маслини

 

 

 

2000

 

 

Картофено браш-

 

 

 

 

 

 

но и нарязани

 

 

 

 

 

 

бланширани

 

 

 

 

 

 

картофи

2000

 

 

 

 

 

Гночи (Gnocchi)

1000

 

 

 

 

 

Полента (Polenta)

200

 

 

 

 

 

Маслини и техни

1000

500

 

1000

 

 

продукти

 

 

 

 

 

 

Желирани месни

 

 

 

 

1000

 

продукти (готве-

 

 

 

 

 

 

ни, консервира-

 

 

 

 

 

 

ни, сушени),

 

 

 

 

 

 

Пастет "Пате"

 

 

 

 

 

 

(Pate)

 

 

 

 

 

 

Повърхностно

 

 

 

 

 

кн

обработени сухи

 

 

 

 

 

 

месни продукти

 

 

 

 

 

 

Полуконсервира-

 

 

 

2000

 

 

ни рибни про-

 

 

 

 

 

 

дукти (презерви),

 

 

 

 

 

 

включително

 

 

 

 

 

 

продукти от

 

 

 

 

 

 

хайвер

 

 

 

 

 

 

Осолена сушена

 

 

 

200

 

 

риба

 

 

 

 

 

 

Кренгън кренгън

 

 

 

6000

 

 

и Кренгън вулга-

 

 

 

 

 

 

рис (Crangon

 

 

 

 

 

 

crangon и Cran-

 

 

 

 

 

 

gon vulgaris)

 

 

 

 

 

 

готвени

 

 

 

 

 

 

Нарязани и па-

1000

 

 

 

 

 

кетирани сире-

 

 

 

 

 

 

на и кашкавали

 

 

 

 

 

 

Пресни сирена

1000

 

 

 

 

 

Преработени

2000

 

 

 

 

 

сирена и каш-

 

 

 

 

 

 

кавали

 

 

 

 

 

 

Сирена и каш-

1000

 

 

 

 

 

кавали на пла-

 

 

 

 

 

 

стове и такива

 

 

 

 

 

 

с прибавени

 

 

 

 

 

 

храни

 

 

 

 

 

 

Млечни десерти

 

 

 

300

 

 

без топлинна

 

 

 

 

 

 

обработка

 

 

 

 

 

 

Извара

1000

 

 

 

 

 

Яйчен меланж

 

 

 

5000

 

 

(белтъци, жъл-

 

 

 

 

 

 

тъци или цели

 

 

 

 

 

 

яйца)

 

 

 

 

 

 

Изсушени, кон-

1000

 

 

 

 

 

центрирани, зам-

 

 

 

 

 

 

разени и дълбо-

 

 

 

 

 

 

ко замразени

 

 

 

 

 

 

яйчни продукти

 

 

 

 

 

 

Нарязан и паке-

2000

 

 

 

 

 

тиран хляб и ръ-

 

 

 

 

 

 

жен хляб

 

 

 

 

 

 

Частично изпе-

2000

 

 

 

 

 

чени и предвари-

 

 

 

 

 

 

телно пакетира-

 

 

 

 

 

 

ни печива, пред-

 

 

 

 

 

 

назначени за про-

 

 

 

 

 

 

дажба на дребно

 

 

 

 

 

 

и нискоенергиен

 

 

 

 

 

 

хляб, предназна-

 

 

 

 

 

 

чен за продажба

 

 

 

 

 

 

на дребно

 

 

 

 

 

 

Фини печива с

2000

 

 

 

 

 

водна активност

 

 

 

 

 

 

повече от 0,65

 

 

 

 

 

 

Снаксове на

 

 

 

 

1000

 

зърнена и кар-

 

 

 

 

макс.

 

тофена основа

 

 

 

 

(300

 

и ядки с покритие

 

 

 

 

р-ХБ)

 

Теста (от яйца,

 

 

 

 

 

 

мляко и брашно)

2000

 

 

 

 

 

Сладкарски из-

 

 

 

 

 

1500

делия с изкл. на

 

 

 

 

 

(макс.

шоколад

 

 

 

 

 

300

 

 

 

 

 

 

р-ХБ)

Дъвка

 

 

 

 

1500

 

Покрития (си-

1000

 

 

 

 

 

ропи за палачин-

 

 

 

 

 

 

ки, ароматизи-

 

 

 

 

 

 

рани сиропи за

 

 

 

 

 

 

млечни шейкове

 

 

 

 

 

 

и сладолед, дру-

 

 

 

 

 

 

ги подобни)

 

 

 

 

 

 

Мастни емулсии

1000

 

 

 

 

 

(без краве масло)

 

 

 

 

 

 

със съдържание

 

 

 

 

 

 

на мазнина над

 

 

 

 

 

 

60 %

 

 

 

 

 

 

Мастни емулсии

2000

 

 

 

 

 

със съдържание

 

 

 

 

 

 

на мазнина под

 

 

 

 

 

 

60 %

 

 

 

 

 

 

Емулгирани со-

1000

500

1000

 

 

 

сове със съдър-

 

 

 

 

 

 

жание на мазни-

 

 

 

 

 

 

на над 60 %

 

 

 

 

 

 

Емулгирани со-

2000

1000

 

2000

 

 

сове със съдър-

 

 

 

 

 

 

жание на мазни-

 

 

 

 

 

 

на под 60 %

 

 

 

 

 

 

Неемулгирани

 

 

 

1000

 

 

сосове

 

 

 

 

 

 

Готови салати

 

 

 

1500

 

 

Горчица

 

 

 

1000

 

 

Подправки

 

 

 

1000

 

 

Течни супи и

 

 

 

 

 

 

бульони с изк-

 

 

 

 

 

 

лючение на те-

 

 

 

 

 

 

зи в метална

 

 

 

 

 

 

опаковка

 

 

 

500

 

 

Желирани мес-

1000

500

 

 

 

 

ни продукти, пача

 

 

 

 

 

 

Диетични храни

 

 

 

1500

 

 

за специални

 

 

 

 

 

 

медицински цели

 

 

 

 

 

 

съгласно Наредбата

 

 

 

 

 

 

за изискванията

 

 

 

 

 

 

към диетичните храни

 

 

 

 

 

 

за специални

 

 

 

 

 

 

медицински цели,

 

 

 

 

 

 

приета с

 

 

 

 

 

 

Постановление № 248

 

 

 

 

 

 

на Министерския

 

 

 

 

 

 

съвет от 2002 г.

 

 

 

 

 

 

(ДВ, бр. 107 от 2002 г.)

 

 

 

 

 

 

(без храните за

 

 

 

 

 

 

кърмачета и

 

 

 

 

 

 

малки деца) -

 

 

 

 

 

 

нискоенергийни

 

 

 

 

 

 

диети за намаля-

 

 

 

 

 

 

ване на телесно-

 

 

 

 

 

 

то тегло, замест-

 

 

 

 

 

 

ващи изцяло или

 

 

 

 

 

 

частично един

 

 

 

 

 

 

или няколко хра-

 

 

 

 

 

 

нителни приема

 

 

 

 

 

 

от дневния хра-

 

 

 

 

 

 

нителен прием,

 

 

 

 

 

 

в съответствие с

 

 

 

 

 

 

Наредбата за

 

 

 

 

 

 

изискванията

 

 

 

 

 

 

към храните за

 

 

 

 

 

 

нискоенергийни

 

 

 

 

 

 

диети за намаля-

 

 

 

 

 

 

ване на телесно-

 

 

 

 

 

 

то тегло (ДВ, бр.

 

 

 

 

 

 

107 от 2002 г.)

 

 

 

 

 

 

...Мехю и Маку-

500

200

 

 

 

 

тету...Мехю

 

 

 

 

 

 

(Mehu и Makeu-

 

 

 

 

 

 

tettu Mehu)

 

 

 

 

 

 

Аналози на ме-

2000

 

 

 

 

 

со, риба, ракооб-

 

 

 

 

 

 

разни и главо-

 

 

 

 

 

 

ноги, сирена и

 

 

 

 

 

 

кашкавали, ба-

 

 

 

 

 

 

зирани на бел-

 

 

 

 

 

 

тъчна основа

 

 

 

 

 

 

Дулце де мемб-

 

1000

 

 

 

 

рило (Dulce de

 

 

 

 

 

 

membrillo)

 

 

 

 

 

 

Мармелада

 

 

 

1500

 

 

(Marmelada)

 

 

 

 

 

 

Осткака

2000

 

 

 

 

 

(Ostkaka)

 

 

 

 

 

 

Паша (Pasha)

1000

 

 

 

 

 

Земелкноделтайг

2000

 

 

 

 

 

(Semmelknodelteig)

 

 

 

 

 

 

Сирена, кашка-

кн

 

 

 

 

 

вали и техни ана-

 

 

 

 

 

 

лози (само за

 

 

 

 

 

 

повърхностна

 

 

 

 

 

 

обработка)

 

 

 

 

 

 

Готвено червено

 

2000

 

 

 

 

цвекло

 

 

 

 

 

 

Обвивки на база

кн

 

 

 

 

 

колаген с водна

 

 

 

 

 

 

активност по-

 

 

 

 

 

 

висока от 0,6

 

 

 

 

 

 

Ароматизанти

 

 

 

1500

 

 

Ракообразни и

 

1000

 

2000

 

 

мекотели готвени

 

 

 

 

 

 

Хранителни добавки

 

 

 

 

 

 

съгласно Наредбата

 

 

 

 

 

 

за изискванията към

 

 

2000

 

 

 

хранителните добав-

 

 

 

 

 

 

ки (*), в течна форма

 

 

 

 

 

 

Аналози на рибни продукти

1000

500

 

 

 

 

на основата на водорасли

 

 

 

 

 

 

Бира в бурета, която

200

200

 

400

 

 

съдържа над 0,5 %

 

 

 

 

 

 

добавени ферментиращи

 

 

 

 

 

 

захари и/или плодови

 

 

 

 

 

 

сокове или концентрати

 

 

 

 

 

 

Небелени пресни

20

 

 

 

 

 

цитрусови плодове (само

 

 

 

 

 

 

повърхностна обработка)

 

 

 

 

 

 

Хранителни добавки,

 

 

 

1000 в

 

 

съгласно Наредба № 47 от

 

 

 

продукта,

 

 

2004 г. за изискванията

 

 

 

готов за

 

 

към хранителните добавки,

 

 

 

консума-

 

 

предлагани в суха

 

 

 

ция

 

 

форма, съдържащи

 

 

 

 

 

 

препарати от витамин А и

 

 

 

 

 

 

комбинации от

 

 

 

 

 

 

витамин А и витамин D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Наредба № 47 от 2004 г. за изискванията към хранителните добавки (загл. изм., ДВ, бр. 44 от 2007 г.), в течна форма (ДВ, бр. 5 от 2005 г.).

Забележки:

1) Нивата на всички вещества са отнесени като свободна киселина.

2) Съкращенията използувани в таблицата означават, че:

- Со + Бе: Со и Бе се използуват самостоятелно или в комбинация

- Со + р-ХБ: Со и р-ХБ се използуват самостоятелно или в комбинация

- Со + Бе + р-ХБ: Со, Бе и р-ХБ се използуват самостоятелно или в комбинация.

3) Разрешените максимални нива на консервантите се отнасят за готовата за консумация храна, приготвена съгласно инструкцията на производителя.

Раздел Б1: Серен диоксид и сулфити

E №

Наименование

Е 220

Серен диоксид

Е 221

Натриев сулфит

Е 222

Натриев хидроген сулфит

Е 223

Натриев метабисулфит

Е 224

Калиев метабисулфит

Е 226

Калциев сулфит

Е 227

Калциев хидроген сулфит

Е 228

Калиев хидроген сулфит

 

 

Раздел Б2: Храни, в които се разрешава да се влагат серен диоксид и сулфити и техните максимални нива

Храни

Максимално

 

ниво (mg/kg

 

или mg/l,

 

изразено

 

като SO2)

1

2

Месен полуфабрикат за бургери с ми-

450

нимум съдържание на зеленчуци и/или

 

зърнени от 4 %

 

Наденички (тип Breakfast sausages)

450

Longaniza fresca и butifarra fresca

450

Сушена и осолена риба от видовете

200

на сем. Трескови (Gadidae)

 

Ракообразни и главоноги:

 

- пресни, замразени и дълбоко замразени

150 (1)

- ракообразни (сем. Panaeidae,

 

Solenceridae, Aristeidae)

 

а) до 80 броя

150 (1)

б) между 80 и 120 броя

200 (1)

в) над 120 броя

300 (1)

Ракообразни и главоноги:

 

- приготвени

50 (1)

- приготвени ракообразни

 

(сем. Panaeidae, Solenceridae, Aristeidae):

 

а) до 80 броя

135 (1)

б) между 80 и 120 броя

180 (1)

в) над 120 броя

270 (1)

(1) Само за ядивните части.

 

Сухи бисквити

50

Нишесте (с изключение на нишесте за храни за кърмачета, храни на зърнена основа и детски храни, предназначени за кърмачета и малки деца)

50

Саго (Sago)

30

Бисерен 6-(перлен) ечемик

30

Сушени картофи

400

Снаксове на зърнена и картофена основа

50

Белени картофи

50

Преработени картофи (вкл. замразени и

100

дълбоко замразени)

 

Картофено брашно

100

Бели зеленчуци, сушени

400

Бели зеленчуци преработени (включи-

50

телно замразени и дълбоко замразени

 

бели зеленчуци)

 

Сух джинджифил

150

Сушени домати

200

Хрян (пулп)

800

Лук, чесън (пулп)

300

Зеленчуци и плодове в оцет, олио или

100

саламура (с изключение на маслини и

 

златисти чушки в саламура)

 

Златисти чушки в саламура

500

Преработени гъби (включително зам-

50

разени)

 

Сушени гъби

100

Сушени плодове:

 

кайсии, праскови, грозде, смокини и сливи

2000

банани

1000

ябълки и круши

600

други включително черупкови

500

Кокосови стърготини

50

Захаросани, кристализирани и глазирани

100

плодове, зеленчуци и цитрусови кори и

 

други използвани в сладкарството

 

Конфитюри, желета и мармалади и други

50

подобни продукти, включително ниское-

 

нергийни (с изключение на екстра ка-

 

чество)

 

Конфитюри, желета и мармалади, при-

100

готвени със сулфитирани плодове

 

Плодови пълнежи за сладкарството

100

Вкусови обогатители на база цитрусови

200

сокове

 

Концентриран гроздов сок за производ-

2000

ство на вино по смисъла на Раздел II от

 

Закона за виното и спиртните напитки

 

Горчица плодова (Mostarda di frutta)

100

Желиран плодов екстракт, течен пектин

800

за продажба на крайния потребител

 

Консервирани бели череши (бутили-

 

рани), рехидрирани сушени плодове

 

(включително личи)

100

Консервиран нарязан лимон

250

Захари

10

Глюкозен сироп, течен или сух

20

Петмез и меласи

70

Други захари

40

Покрития (сиропи за палачинки, аро-

40

матизирани сиропи за млечни шейкове

 

и сладолед; подобни продукти)

 

Наливен портокалов, грейпфрутов,

 

ябълков и ананасов сок в заведенията

50

за обществено хранене

 

Лимонов сок

350

Концентрати на базата на плодов сок,

350

съдържащи не по-малко от 2,5 %

 

ечемичен малц

 

Други концентрати на базата на пло-

250

дови сокове или раздробени плодове

 

(включително capile groselha)

 

Безалкохолни ароматизирани напит-

20 (само от

ки, съдържащи плодов сок

изходния

 

концентрат)

Безалкохолни ароматизирани напитки,

50

съдържащи най- малко 235 g/l глюко-

 

зен сироп

 

Неферментирал гроздов сок

70

Сладкарски изделия на база глюкозен

50 (от изход-

сироп

ния глюкозен

 

сироп)

Бира, включително нискоалкохолна

20

и безалкохолна бира

 

Бира с вторична ферментация в буре

50

Вина

Съгласно Закона за виното и спиртните напитки и Наредбата за разрешените енологични практики и обработки и контрола по тяхното извършване (ДВ, бр. 31 от 2000 г.)

Безалкохолни напитки на базата на

200

вино

 

Мейд уайн (Made wine)

260

Пенливи плодови вина, сайдер, пери, пло-

200

дови вина (вкл. безалкохолни продукти)

 

Медовина

200

Оцет на база ферментация

170

Горчица с изключение на дижонска

250

Дижонска горчица

500

Желатин

50

Месни, рибни и ракообразни аналози

200

на база протеини

 

Ядки (в марината)

50

Сладка царевица във вакуум опаковка

100

Дестилирани спиртни напитки, съдър-

50

жащи цели круши

 

Salsicha fresca

450

Десертно грозде

10

Прясно личи

10 (измерени в

 

ядивните части)

Боровинки (само Vaccinium corymbosum)

10

Канела (само Cinnamomum ceylanicum)

150

 

 

1. Максималните нива се изразяват като SO2 в mg/kg или mg/l и се отнасят за общо налично количество от всички източници.

2. Съдържание на SO2 под 10 mg/kg или 10 mg/l не се взема под внимание като налично.

Раздел В: Пропионова киселина и солите й, разрешени да се влагат в храни и техните максимални нива

Пропионовата киселина и нейните соли могат да присъстват в някои продукти в резултат от ферментационните процеси при спазване на добрата производствена практика при производството им

E №

Наимено-

Храна

Максимално

 

вание

 

ниво

Е 280

Пропионова

Нарязан и

3000 mg/kg

 

киселина

предварително

като пропионова

Е 281

Натриев

пакетиран хляб

киселина

 

пропионат

и ръжен хляб

 

Е 282

Калциев

Нискокалори-

2000 mg/kg

 

пропионат

чен хляб,

като пропионова

Е 283

Калиев

Частично опе-

киселина

 

пропионат

чен предвари-

 

 

 

телно пакети-

 

 

 

ран хляб,

 

 

 

Предварително

 

 

 

пакетирани

 

 

 

фини печива с

 

 

 

водна актив-

 

 

 

ност повече от

 

 

 

0,65 (включи-

 

 

 

телно сладкар-

 

 

 

ски изделия

 

 

 

от брашно),

 

 

 

Предварително

 

 

 

пакетирани

 

 

 

рула, кифлички

 

 

 

и "пита" (pitta)

 

 

 

Коледен пудинг,

1000 mg/kg

 

 

Предварително

като пропионова

 

 

пакетиран хляб

киселина

 

 

Пакетирани

2000 mg/kg

 

 

polsebrod, boller

като пропионова

 

 

и dansk flutes

киселина

 

 

Сирена и каш-

кн

 

 

кавали и техните

 

 

 

тяхното извър-

 

 

 

аналози (само за

 

 

 

повърхностна

 

 

 

обработка)

 

 

 

 

 

Раздел Г: Други консерванти, разрешени да се влагат в храни и техните максимални нива

E №

Наимено-

Храна

Максимално

 

вание

 

ниво

1

2

3

4

E 234

Низин(1)

Пудинги от грис и

3 mg/kg

 

 

тапиока и други подобни продукти

 

 

 

Зрели и преработени

12,5 mg/kg

 

 

сирена и кашкавали

 

 

 

Гъст каймак (Clotted cream)

10 mg/kg

 

 

Маскарпоне (Mascarpone)

10 mg/kg

 

 

Пастьоризирани яйца

6,25 mg/l

 

 

в течна форма

 

 

 

(белтък, жълтък или цяло яйце)

 

Е 235

Натамицин

Повърхностна

1mg/dm2

 

 

обработка на:

от повърхността

 

 

твърди, полу-

(да не се откри-

 

 

твърди и полу-

ва на дълбочина

 

 

меки сирена

над 5 mm)

 

 

сухи осолени

 

 

 

месни продукти

 

E 239

Хексамети-

Сирене от типа

25 mg/kg оста-

 

лен тетрамин

Проволоне

тък, изразен ка-

 

 

(Provolone)

то формалдехид

E 242

Диметил

Безалкохолни

250 mg/l добавено

 

дикарбонат

ароматизирани

количество, без

 

 

напитки

остатък в крайния

 

 

Безалкохолнa

продукт

 

 

напитка на базата на

 

 

 

вино

 

 

 

Чай - течен

 

 

 

концентрат

 

 

 

Сайдер, пери,

250 mg/l добавено

 

 

плодови вина

количество, без

 

 

Вино с намалено

остатък в крайния

 

 

съдържание на

продукт"

 

 

алкохол Напитки на

 

 

 

винена основа и

 

 

 

продукти, попадащи

 

 

 

в обхвата на

 

 

 

Регламент (ЕИО) №

 

 

 

1601/91

 

Е 284

Борна кисе-

Хайвер от есет-

4 g/kg изразено

 

лина

рови видове риби

като борна ки-

Е 285

Натриев

 

селина

 

тетраборат

 

 

 

(боракс)

 

 

Е 1105

Лизоцим

Зрели сирена

кн

 

 

Вина, съгласно

 

 

 

Закона за виното

 

 

 

и спиртните

 

 

 

напитки

 

 

 

 

 

(1) Това вещество може да присъства естествено в сирената като резултат от ферментационни процеси

Раздел Д: Нитрати и нитрити, разрешени да се влагат в храни и техните максимални нива

E №

Наимено-

Храни

Влагано

Остатъч-

 

вание

 

коли-

но коли-

 

 

 

чество

чество

 

 

 

 

продукт

 

 

 

 

mg/kg

1

2

3

4

5

Е 249

Калиев нитрит (x)

Месни продукти

150 mg/kg

 

 

 

Стерилизирани месни

100 mg/kg

 

 

 

продукти (Fo > 3,00) (y)

 

 

Е 250

Натриев нитрит (x)

Традиционни месни продукти,

 

175 mg/kg

 

 

приготовлявани чрез потапяне с цел консервиране (1):

 

 

 

 

Wiltshire bacon (1.1);

 

 

 

 

Entremeada, entrecosto, chispe, orelheira e cabeca

 

 

 

 

(salgados)

 

 

 

 

Touchino fumado (1.2);

 

 

 

 

и други подобни продукти

 

 

 

 

Wiltshire ham (1.1);

 

100 mg/kg

 

 

и други подобни продукти

 

 

 

 

Rohschinken, nassgepokelt (1.6);

 

50 mg/kg

 

 

и други подобни продукти

 

 

 

 

Консервиран език (1.3)

 

 

 

 

Традиционни продукти

 

175 mg/kg

 

 

от сушено консервирано месо (2):

 

 

 

 

Бекон сушен консервиран (2.1);

 

 

 

 

и други подобни продукти

 

 

 

 

Шунка сушена консервирана (2.1);

 

100 mg/kg

 

 

Jamon curado, paleta curada,

 

 

 

 

lomo embuchado y cecina (2.2);

 

 

 

 

Presunto, presunto da pa

 

 

 

 

and paio do lombo (2.3)

 

 

 

 

и други подобни продукти

 

 

 

 

Rohschinken, trockengepokelt (2.5);

 

50 mg/kg

 

 

и други подобни продукти

 

 

 

 

Други традиционни консервира-

 

 

 

 

ни месни продукти (3):

 

 

 

 

Vysocina Selsky salam Turisticky

180 mg/kg

 

 

 

trvanlivy salam Polican Herkules

 

 

 

 

Lovecky salam Dunajska klobasa

 

 

 

 

Paprikas (3.5);

 

 

 

 

и други подобни продукти

 

 

 

 

Rohschinken, trocken-/nassgepokelt

 

50 mg/kg

 

 

(3.1);

 

 

 

 

и други подобни продукти

 

 

 

 

Желирано телешко и гърди (3.2)

 

 

Е 251

Калиев нитрат (z)

Месни продукти, които не са

150 mg/kg

 

E 252

Натриев нитрат (z)

преминали термична обработка

 

 

 

 

Традиционни месни продукти, приготовлявани чрез потапяне с цел консервиране (1):

 

 

 

 

Kylmasavustettu poronliha/Kallrokt

300 mg/kg

 

 

 

renkott (1.4);

 

 

 

 

Wiltshire bacon и Wiltshire ham

 

250 mg/kg

 

 

(1.1); Entremeada, entrecosto,

 

 

 

 

chispe, orelheira e cabeca (salgados),

 

 

 

 

Toucinho fumado (1.2);

 

 

 

 

Rohschinken, nassgepokelt (1.6);

 

 

 

 

и други подобни продукти

 

 

 

 

Bacon, Filet de bacon (1.5);

 

250 mg/kg

 

 

и други подобни продукти

 

без добавяне на Е 249 или Е 250

 

 

Консервиран език (1.3)

 

10 mg/kg

 

 

Традиционни продукти от

 

250 mg/kg

 

 

сушено консервирано месо (2):

 

 

 

 

Бекон сушен консервиран и

 

 

 

 

Шунка сушена консервирана (2.1);

 

 

 

 

Jamon curado, paleta curada, lomo embuchado y cecina (2.2);

 

 

 

 

Presunto, presunto da pa и paio do lombo (2.3);

 

 

 

 

Rohschinken, trockengepokelt (2.5); и други подобни продукти

 

 

 

 

Jambon sec, jambon sel sec et

 

250 mg/kg

 

 

autres pieces maturees sechees

 

без добавяне

 

 

similaires (2.4)

 

на Е 249 или Е 250

 

 

Други традиционни

300 mg/kg

 

 

 

продукти от консервирано

(без

 

 

 

месо (3):

добавяне на Е 249 или Е 250)

 

 

 

Rohwurste (Salami и Kantwurst)

 

 

 

 

(3.3);

 

 

 

 

Rohschinken, trocken-/nassgepokelt

 

250 mg/kg

 

 

(3.1);

 

 

 

 

и други подобни продукти

 

 

 

 

Salchichon y chorizo

250 mg/kg

 

 

 

tradicionales de larga curacion

(без

 

 

 

(3.4);

добавяне на Е 249 или Е 250)

 

 

 

Saucissons secs (3.6); и други

 

 

 

 

подобни продукти

 

 

 

 

Желирано телешко и гърди (3.2);

 

10 mg/kg

 

 

Твърди, полутвърди и полу-

150 mg/kg

 

 

 

меки сирена

в млякото за

 

 

 

 

сирене или

 

 

 

Аналози на сирена на млечна

еквива-

 

 

 

основа

лентно ниво, ако е добавено след отстраняването на суроватка и добавяне на вода

 

 

 

Осолена в саламура херинга

500 mg/kg

 

 

 

и хамсия

 

 

 

 

 

 

 

(x) Когато е етикетиран "за използване в храни", нитритът може да се продава само в смес с готварска сол или със заместител на готварската сол.

(y) Стойността Fo 3 е равна на 3 минути нагряване при 121 °C (намаляване на бактериалното натоварване на 1 милиард спори на всеки 1000 кутии до една спора на хиляда кутии).

(z) Нитратите могат да присъстват в някои месни продукти, преминали термична обработка, в резултат от естественото превръщане на нитритите в нитрати в нискокиселинна среда.

1. Месните продукти се потапят в консервиращ разтвор, съдържащ нитрити и/или нитрати, сол и други съставки. Месните продукти могат да преминат и по-нататъшна обработка, например опушване.

1.1. В месото се инжектира консервиращ разтвор, след което се потапя за консервиране за 3 до 10 дни. Саламурата, в която се потапят месните продукти, освен другото съдържа и микробиологични изходни култури.

1.2. Потапяне с цел консервиране за 3 до 5 дни. Продуктът не преминава през термична обработка и се отличава с висока водна активност.

1.3. Потапяне с цел консервиране за min 4 дни и предварително приготвяне.

1.4. В месото се инжектира консервиращ разтвор, след което се потапя за консервиране. Консервирането продължава между 14 и 21 дни, след което се оставя време за зреене при студено опушване за 4 - 5 седмици.

1.5. Потапяне с цел консервиране за 4 до 5 дни при 5 - 7 °C, след което се оставя за зреене, обикновено 24 - 40 h при 22 °C, евентуално се опушва в течение на 24 h при 20 – 25 °C и се съхранява 3 - 6 седмици при 12 - 14 °C.

1.6. Продължителността на консервирането е в зависимост от формата и теглото на парчетата месо, приблизително 2 дни/kg, след което се оставя време за стабилизиране/зреене.

2. Сухият процес на консервиране включва прилагане на консервиращата смес на сухо, съдържаща нитрити и/или нитрати, сол и други съставки по повърхността на месото, след което се оставя време за стабилизиране/зреене. Месните продукти могат да преминат и по-нататъшна обработка, например опушване.

2.1. Консервиране на сухо, след което се оставят min 4 дни за зреене.

2.2. Консервиране на сухо с период за стабилизиране с продължителност най-малко 10 дни и период за зреене с продължителност над 45 дни.

2.3. Консервиране на сухо в течение на 10 до 15 дни, следвано от период за стабилизиране с продължителност 30 до 45 дни и период на зреене с продължителност най-малко два месеца.

2.4. Консервиране на сухо в течение на 3 дни + 1 ден/kg, следвано от едноседмичен период след осоляване и период на отлежаване/съзряване от 45 дни до 18 месеца.

2.5. Продължителността на консервирането е в зависимост от формата и теглото на парчетата месо, като средната продължителност е приблизително 10 - 14 дни, след което се оставя време за стабилизиране/зреене.

3. Потапяне с цел консервиране и консервиране на сухо, използвани в комбинация или в случаите, в които в съставния продукт е включен нитрит и/или нитрат или когато в продукта преди приготвяне се инжектира консервиращ разтвор. Продуктите могат да преминат и по-нататъшна обработка, например опушване.

3.1. Потапяне с цел консервиране и консервиране на сухо, използвани в комбинация (без инжектиране на консервиращ разтвор). Продължителността на консервирането е в зависимост от формата и теглото на парчетата месо, като средната продължителност е приблизително 14 - 35 дни, след което се оставя време за стабилизиране/зреене.

3.2. Инжектиране на консервиращ разтвор, след което след минимум 2 дни следва варене в кипяща вода за не повече от 3 h.

3.3. Продуктът има период на зреене минимум 4 седмици и съотношение вода/белтъчини под 1,7.

3.4. Период на зреене минимум 30 дни.

3.5. Изсушеният продукт се вари при 70 °C, следва 8 - 12-дневен процес на сушене и опушване. Ферментиралият продукт подлежи на 14 - 30-дневен триетапен ферментационен процес, последван от опушване.

3.6. Сурова ферментирала сушена наденица без добавка на нитрити. Продуктът ферментира при температури в диапазона 18 - 22 °C или по-ниско (10 - 12 °C); следва период за отлежаване/узряване с продължителност минимум 3 седмици. Продуктът има съотношение вода/белтъчини под 1,7.

Раздел Е: Други антиоксиданти и техните максимални нива

E №

Наиме-

Храни

Максимално

 

нование

 

ниво mg/kg

1

2

3

4

Е 310

Пропил галат

Мазнини и масла за

200 (*) (галати, ТБХК и БХА,

 

 

професионално производство на термично обработени храни

индивидуално или в комбинация)

Е 311

Октил галат

Пържилни масла и мазнини

100 (*) (БХТ)

 

 

с изключение на масло от маслиново кюспе

 

Е 312

Додецил галат

 

 

Е 319

Третичен-бутил

Свинска мас; рибено масло;

и двете нива са на база

 

хидроквинон (ТБХК)

говежда, птича и овча мазнина

съдържание на мазнина

Е 320

Бутилхидрокси

Смеси за кейкове

200 (галати, ТБХК и БХА

 

анизол (БХА)

Снаксове на зърнена основа

индивидуално или в комби-

 

 

Сухо мляко за монетни автомати

нация)

Е 321

Бутилхидрокси толуол (БХТ)

Дехидрирани супи и бульони

изразени на мазнина

 

 

Сосове

 

 

 

Дехидрирано месо

 

 

 

Обработени ядки

 

 

 

Полуфабрикати за закуски на зърнена основа

 

 

 

Подправки

200 (галати и БХА индиви-

 

 

 

дуално или в комбинация),

 

 

 

изразени на мазнина

 

 

Сушени картофи

25 (галати, ТБХК и БХА индивидуално или в комбинация)

 

 

Дъвки

400 (галати, ТБХК, БХТ и

 

 

Хранителни добавки

БХА, индивидуално или в

 

 

съгласно Наредба № 47 от 2004 г. за изискванията към

комбинация)

 

 

хранителните добавки (загл. изм., ДВ, бр. 44 от 2007 г.)

 

 

 

Етерични масла

1000 (галати, ТБХК и БХА,

 

 

 

индивидуално или в комбинация)

 

 

Ароматизанти, различни от етерични масла

100 (*) (галати, индивидуално или в комбинация)

 

 

 

200 (*) (ТБХК и БХА, индивидуално или в комбинация)

E 315

Eриторбинова

Осолени и консер-

500 (като ериторбинова

 

киселина

вирани месни продукти

киселина)

Е 316

Натриев

Полуконсервирани

1500 (изразени като

 

ериторбат

и консервирани

ериторбинова киселина)

 

 

рибни продукти

 

 

 

Замразена и дълбоко замразена риба с червена кожа

 

E 392

Екстракти от

Растителни масла (с

30 mg/kg (изразено като

 

розмарин

изключение на зехтин

сбор от карнозол и

 

 

първа пресовка и

карнозна киселина)

 

 

зехтини) и мазнини,

Изразено на база

 

 

когато съдържанието на

мазнина

 

 

полиненаситени мастни

 

 

 

киселини е над 15 % w/w

 

 

 

(тегло/тегло) от общото

 

 

 

количество мастни

 

 

 

киселини, за употреба в

 

 

 

хранителни продукти,

 

 

 

които не са преминали

 

 

 

топлинна обработка

 

 

 

Рибни масла и масло от

50 mg /kg (изразено като

 

 

водорасли

сбор от карнозол и

 

 

Свинска мас, говежда,

карнозна киселина)

 

 

птича и овча мазнина, и

Изразено на база

 

 

сланина

мазнина

 

 

Мазнини и масла за

 

 

 

професионално

 

 

 

производство на

 

 

 

термично обработени

 

 

 

храни

 

 

 

Пържилни масла и

 

 

 

мазнини, с изключение

 

 

 

на зехтин и масло от

 

 

 

маслиново кюспе

 

 

 

Снаксове (на зърнена,

 

 

 

картофена или

 

 

 

нишестена основа)

 

 

 

Сосове

100 mg/kg (изразено като

 

 

 

сбор от карнозол и

 

 

 

карнозна киселина)

 

 

 

Изразено на база

 

 

 

мазнина

 

 

Фини печива

200 mg/kg (изразено като

 

 

 

сбор от карнозол и

 

 

 

карнозна киселина)

 

 

 

Изразено на база

 

 

 

мазнина

 

 

Хранителни добавки

400 mg/kg (изразено като

 

 

съгласно Наредба № 47

сбор от карнозол и

 

 

от 2004 г. за изискванията

карнозна киселина)

 

 

към хранителните добавки

 

 

 

Сушени картофи

200 mg/kg (изразено като

 

 

Яйчни продукти

сбор от карнозол и

 

 

Дъвки

карнозна киселина)

 

 

Сухо мляко за монетни

200 mg/kg (изразено като

 

 

автомати

сбор от карнозол и

 

 

Подправки

карнозна киселина)

 

 

Обработени ядки

Изразено на база

 

 

 

мазнина

 

 

Дехидрирани супи и бульони

50 mg/kg (изразено като

 

 

 

сбор от карнозол и

 

 

 

карнозна киселина)

 

 

Дехидрирано месо

150 mg/kg (изразено като

 

 

 

сбор от карнозол и

 

 

 

карнозна киселина)

 

 

Месни и рибни продукти,

150 mg/kg (изразено като

 

 

с изключение на дехидрирано

сбор от карнозол и

 

 

месо и сушена наденица

карнозна киселина)

 

 

 

Изразено на база

 

 

 

мазнина

 

 

Сушена наденица

100 mg/kg (изразено като

 

 

 

сбор от карнозол и

 

 

 

карнозна киселина)

 

 

Ароматизанти

1 000 mg/kg (изразено

 

 

 

като сбор от карнозол и

 

 

 

карнозна киселина)

 

 

Сухо мляко за производство на

30 mg/kg (изразено като

 

 

сладолед

сбор от карнозол и

 

 

 

карнозна киселина)"

E 586

4-Хексилрезорцинол

Пресни, замразени и дълбоко

2 mg/kg като остатъчни стой-

 

 

замразени ракообразни

ности в месото на ракообразни

 

 

 

 

(*) Когато се използва комбинация от галати, ТБХК, БХА и БХТ, индивидуалните нива трябва да бъдат намалени пропорционално.

 

Приложение № 5 към чл. 13, ал. 1 (Предишно Приложение № 6 към чл. 13, изм. - ДВ, бр. 3 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2007 г., в сила от 15.02.2008 г., изм. - ДВ, бр. 46 от 2010 г., в сила от 18.06.2010 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 39 от 2011 г.)

Други разрешени добавки и техните максимални нива

 

 

E №

Наиме-

Храна

Максимално

 

нование

 

ниво mg/kg

1

2

3

4

Е 297

Фумарова киселина

Вино, съгласно Закона за виното и спиртните напитки и Наредбата за разрешените енологични практики и обработки

 

 

 

Поливки и глазури за фини печива

2,5 g/kg

 

 

Захарни сладкарски изделия

1 g/kg

 

 

Желирани десерти и десерти с плодови аромати

4 g/kg

 

 

Сухи десертни смеси на прах

1 g/l

 

 

Разтворими смеси за напитки на плодова основа

 

 

 

Разтворими смеси за приготвяне на ароматизиран чай и билков чай

1 g/kg

 

 

Дъвки

2 g/kg

 

В следващите позиции посочените максимални нива на

фосфорната киселина и фосфатите:

Е 338, Е 339, Е 340, Е 341,Е 343, Е 450, Е 451 и Е 452,

добавени индивидуално или в комбинация, във всички

храни са изразени като двуфосфорен петоокис (Р2О5)

 

Е 338

Фосфорна киселина

Безалкохолни ароматизирани напитки

700 mg/l

 

 

Стерилизирано и UHT - обработено мляко

1 g/l

 

 

Консервирани плодове

800 mg/kg

 

 

Плодове, използвани в сладкарството и плодови продукти

800 mg/kg

Е 339

Натриеви фосфати

Частично дехидрирано мляко с по-малко от 28 % сухо вещество

1 g/kg

 

(i) мононат-

Частично дехид-

1,5 g/kg

 

риев фосфат

рирано мляко с

 

 

 

повече от 28 %

 

 

 

сухо вещество

 

 

(ii) динатриев

Сухо мляко и су-

2,5 g/kg

 

фосфат

хо обезмаслено мляко

 

 

(iii) тринат-

Пастьоризирани,

5 g/kg

 

риев фосфат

стерилизирани и

 

 

 

UHT-обработени сметани

 

 

 

Разбита сметана

5 g/kg

 

 

и нейни аналози на растителна основа

 

 

 

Прясно сирене,

2 g/kg

 

 

освен Моцарела

 

 

 

(Моzzarella)

 

E 340

Калиеви

Преработени си-

20 g/kg

 

фосфати

рена и кашкавали

 

 

 

и техните аналози

 

 

(i) монокалиев

Месни продукти

5 g/kg

 

фосфат

 

 

 

(ii) дикалиев

Тонизиращи напитки

0,5 g/l

 

фосфат

трапезни води

 

 

(iii) трикали-

Хранителни добавки

Кн

 

ев фосфат

съгласно Наредба № 47 от 2004 г. за изискванията към хранителните добавки

 

 

 

Сол и нейните

10 g/kg

 

 

заместители

 

 

 

Напитки със зеленчукови белтъци

20 g/l

 

 

Напитки, съдържащи

4 g/kg

 

 

суроватъчен протеин,

 

 

 

предназначени за спортисти

 

Е 341

Калциеви

Бистрители за

30 g/kg

 

фосфати

напитки

 

 

(i) монокал-

Бистрители за

50 g/kg

 

циев фосфат

напитки за мо-

 

 

 

нетни автомати

 

 

(ii) дикалциев

Лед за консумация

1 g/kg

 

фосфат

 

 

 

(iii) трикал-

Десерти

3 g/kg

 

циев фосфат

Сухи прахооб-

7 g/kg

 

 

разни десертни смеси

 

Е 343

Магнезиеви

Фини пекарски

20 g/kg

 

фосфати

изделия

 

 

(i) мономагне-

Брашно

2,5 g/kg

 

зиев фосфат

 

 

 

(ii) димагне-

Брашно

20 g/kg

 

зиев фосфат

полуфабрикат

 

 

 

Соден хляб

20 g/kg

 

 

Сурово яйце

10 g/kg

 

 

(белтък, жълтък или цяло)

 

Е 450

Дифосфати

Сосове

5 g/kg

 

(i) динатриев

Супи и бульони

3 g/kg

 

дифосфат

 

 

 

(ii) тринатри-

Разтворим чай и

2 g/kg

 

ев дифосфат

разтворими бил-

 

 

 

кови екстракти

 

 

(iii) тетра-

Дъвка

кн

 

натриев

 

 

 

дифосфат

 

 

 

(iv) тетрака-

Сухи прахообраз-

10 g/kg

 

лиев ди-

ни храни

 

 

фосфат

Шоколадови и

2 g/l

 

 

малцови напитки

 

 

 

на млечна основа

 

 

(v) дикалциев

Алкохолни напит-

1 g/l

 

дифосфат

ки (коктейли) без

 

 

 

вино и бира

 

 

(vi) калциев

Зърнени закуски

5 g/kg

 

дихидроген

Снакс

5 g/kg

 

дифосфат

 

 

Е 451

Трифосфати

Сурими (Surimi)

1 g/kg

 

 

Пастет от риба и

5 g/kg

 

 

ракообразни

 

 

(i) пентана-

Покрития (сиро-

3 g/kg

 

триев три-

пи за палачинки,

 

 

фосфат

ароматизирани

 

 

 

сиропи за млеч-

 

 

 

ни шейкове и сла-

 

 

 

долед и други по-

 

 

 

добни продукти)

 

 

(ii) пентака-

Смеси за специал-

5 g/kg

 

лиев три-

ни хранителни

 

 

фосфат

цели

 

 

 

Глазури за месни

4 g/kg

 

 

и растителни продукти

 

Е 452

Полифосфати

Захарни сладкар-

5 g/kg

 

 

ски изделия

 

 

(i) натриев

Захар за глазура

10 g/kg

 

полифосфат

 

 

 

(ii) калиев

Макаронени

2 g/kg

 

полифосфат

изделия

 

 

(iii) натриево-

Теста за пала-

12 g/kg

 

калциев

чинки

 

 

полифосфат

 

 

 

(iv) калциев

Филета от необ-

5 g/kg

 

полифосфат

работена риба

 

 

 

(замразена или

 

 

 

дълбоко замразена)

 

 

 

Непреработени и преработени мекотели и ракообразни (замразени и дълбоко замразени)

5 g/kg

 

 

Преработени картофи и картофени продукти, вкл. замразени и дълбоко замразени, охладени и сухи и замразени и дълбоко замразени картофи за пържене

5 g/kg

 

 

Специални мазнини за намазване, без краве масло

5 g/kg

 

 

Подквасена сметана

2 g/kg

 

 

Консервирани про-

1 g/kg

 

 

дукти от ракообразни

 

 

 

Сладкарски емулсии

30 g/kg

 

 

на база вода във вид

 

 

 

на спрей за намазва-

 

 

 

не на съдове за печене

 

 

 

Напитки на база кафе

2 g/l

 

 

за монетни автомати

 

 

 

Ароматизанти

40 g/kg

Е 468

Разклонена

Хранителни добавки

30 g/kg

 

натриева

съгласно Наредба № 47 от

 

 

карбокси ме-

2004 г. за изискванията към

 

 

тилцелулоза

хранителните добавки

 

 

 

(загл. изм., ДВ, бр. 44 от 2007 г.), които се доставят в твърда форма

 

Е 431

Полиоксиети-

Съгласно Закона за

 

 

лен (40)

виното и спиртните

 

 

стеарат

напитки и Наредбата

 

 

 

за разрешените еноло-

 

 

 

гични практики и об-

 

 

 

работки и контрола по

 

 

 

тяхното извършване

 

Е 353

Метавинена

Съгласно Закона за

 

 

киселина

виното и спиртните

 

 

 

напитки и Наредбата

 

 

 

за разрешените еноло-

 

 

 

гични практики и об-

 

 

 

работки

 

 

 

Мейд уайн (Made wine)

100 мg/l

Е 355

Адипинова

Пълнежи и глазури за

2 g/kg

 

киселина

фини пекарски изделия

 

Е 356

Натриев

Сухи праховидни де-

1 g/kg

 

адипинат

сертни смеси

 

Е 357

Калиев

Желирани десерти

6 g/kg

 

адипинат

 

 

 

 

Плодово ароматизи-

1 g/kg

 

 

рани десерти

 

 

 

Прахове за домашно

10 g/l

 

 

приготвяне на напитки

 

 

 

 

като ади

 

 

 

пинова

 

 

 

киселина

Е 363

Сукцинова

Десерти

6 g/kg

 

киселина

Супи и бульони

5 g/kg

 

 

Прахове за домашно

3 g/l

 

 

приготвяне на напитки

 

Е 385

Калциев динатриев

Емулгирани сосове

75 mg/kg

 

етилен диамин

Консервирани варива,

250 mg/kg

 

тетра - ацетат

бобови, гъби и артишок

 

 

(калциев динатриев ЕДТА)

Консервирани ракообразни и мекотели

75 mg/kg

 

 

Консервирана риба

75 mg/kg

 

 

Мазнини за мазане (маргарини и комби-

100 mg/kg

 

 

нирани от растителни и/или животински

 

 

 

продукти)/(съгласно определениието в

 

 

 

Анекс В и С от Регламент (ЕО) № 2991/94),

 

 

 

с мастно съдържание 41 % или по-малко

 

 

 

Замразени и дълбоко замразени ракообразни

75 mg/kg

 

 

Libamaj, egeszben es tombben

250 mg/kg

Е 405

Пропан -

Мастни емулсии

3 g/kg

 

1,2-диол

Фини пекарски изделия

2 g/kg

 

алгинат

Пълнежи, глазури и покрития за фини пекарски изделия и десерти

5 g/kg

 

 

Захарни сладкарски

1,5 g/kg

 

 

изделия

 

 

 

Лед за консумация на база на вода

3 g/kg

 

 

Закуски на зърнена и снакс на картофена основа

3 g/kg

 

 

Сосове

8 g/kg

 

 

Бира

100мg/l

 

 

Дъвки

5 g/kg

 

 

Преработени пло-

5 g/kg

 

 

дове и зеленчуци

 

 

 

Безалкохолни аро-

300 мg/l

 

 

матизирани напитки

 

 

 

Емулсионни ликьори

10 g/l

 

 

Диетични храни за

1,2 g/kg

 

 

специални медицински

 

 

 

цели съгласно определението,

 

 

 

дадено в Наредбата за

 

 

 

изискванията към

 

 

 

диетичните храни за специални медицински цели

 

 

 

Диетични формули

 

 

 

за регулиране на те-

 

 

 

лесната маса, замест-

 

 

 

ващи целодневен

 

 

 

прием или единично

 

 

 

хранене

 

 

 

Хранителни добавки

 

 

 

съгласно Наредба № 47

 

 

 

от 2004 г. за

 

 

 

изискванията към

 

 

 

хранителните добавки

1 g/kg

 

 

Сайдер (с изключе-

100 мg/l

 

 

ние на Cidre bouche)

 

Е 416

Гума карая

Снаксове на зърнена

5 g/kg

 

 

и картофена основа

 

 

 

Покрития за ядки

10 g/kg

 

 

Пълнежи, глазури и

5 g/kg

 

 

покрития за фини

 

 

 

пекарски изделия

 

 

 

Десерти

6 g/kg

 

 

Емулгирани сосове

10 g/kg

 

 

Яйчни ликьори

10 g/l

 

 

Хранителни добавки

кн

 

 

съгласно Наредба № 47

 

 

 

от 2004 г. за изискванията

 

 

 

към хранителните добавки

 

 

 

Дъвки

5 g/kg

 

 

Ароматизанти

50 g/kg

Е 420

Сорбитол

Всички храни без напитките и тези посочени в чл. 9, ал. 3

кн

 

(i) сорбитол

 

 

 

(ii) сорбито-

 

 

 

лов сироп

 

 

Е 421

Манитол

Замразени и дълбо-

за цел,

 

 

ко замразени непре-

различ-

 

 

работени риба, ра-

на от

Е 953

Изомалт

кообразни, мекотели

подсла-

 

 

и главоноги

ждане

Е 965

Малтитол

Ликьори

 

 

(i) малтитол

 

 

 

(ii) малтито-

 

 

 

лов сироп

 

 

Е 966

Лактитол

 

 

Е 967

Ксилитол

 

 

Е 968

Еритритол

Всички храни, без напитките

кн

 

 

и тези, посочени в чл. 9, ал. 3

 

 

 

Замразени и дълбоко замразени непрера-

кн

 

 

ботени риба, ракообразни, мекотели и главоноги

 

 

 

Ликьори

кн

 

 

 

за цел, различна от подслаждане

E 427

Гума

Лед за консумация

2 500

 

касия

Ферментирали млечни продукти,

mg/kg

 

 

с изключение на неароматизирани

 

 

 

млечни продукти, получени

 

 

 

чрез ферментация

 

 

 

Млечни десерти и подобни

 

 

 

продукти

 

 

 

Пълнежи, глазури и покрития за

 

 

 

фини пекарски изделия и

 

 

 

десерти

 

 

 

Преработени сирена и кашкавали

 

 

 

Сосове и заливки за салати

 

 

 

Дехидрирани супи и бульони

 

 

 

Месни продукти, преминали

1 500

 

 

термична обработка

mg/g

Е 432

Полиоксиетилен

Фини пекарски изделия

3 g/kg

 

сорбитан

Мастни емулсии за

10 g/kg

 

монолаурат

пекарски нужди

 

 

(полисорбат 20)

Млечни и сметанови

5 g/kg

 

 

аналози

 

Е 433

Полиокси-

Сладоледи

1 g/kg

 

етилен

Десерти

3 g/kg

 

сорбитан моноолеат (полисорбат 80)

 

 

E 434

Полиокси-

Захарни сладкарски

1 g/kg

 

етилен

изделия

 

 

монопалми-

Емулгирани сосове

5 g/kg

 

тат (полисорбат 40)

 

 

 

 

Супи

1 g/kg

Е 435

Полиокси-

Дъвки

5 g/kg

 

етилен сорбитан моностеарат (полисорбат 60)

Хранителни добавки съгласно Наредба № 47 от 2004 г. за изискванията към хранителните добавки

кн

Е 436

Полиокси-

Диетични храни за

1 g/kg

 

етилен

специални медицински цели

 

 

сорбитан

съгласно определението,

 

 

тристеарат

дадено в Наредбата за

 

 

(полисорбат 65)

изискванията към диетичните храни за специални медицински цели

 

 

 

диетични формули за

Индиви-

 

 

регулиране на телес-

дуално

 

 

ната маса, замества-

или в

 

 

щи целодневен прием

комби-

 

 

или единично хранене

нация

 

 

ароматизанти,

10 g/kg

 

 

с изключение

 

 

 

на пушилни препа-

 

 

 

рати и аромати на

 

 

 

базата на олеорезини

 

 

 

от подправки (1)

 

 

 

Храни, съдържащи

1 g/kg

 

 

пушилни препарати и

 

 

 

аромати на базата на

 

 

 

на олеорезини от

 

 

 

подправки

 

Е 442

Амониеви

Какаови и шоколадо-

10 g/kg

 

фосфатиди

ви продукти, включи-

 

 

 

телно и пълнежи

 

 

 

Сладкарски изделия

10 g/kg

 

 

на основата на ка-

 

 

 

каови и шоколадови

 

 

 

продукти

 

Е 444

Захароза

Безалкохолни мътни

300 mg/l

 

ацетат

ароматизирани

 

 

изобутират

напитки